Có Những Đám Tang

303068.gif


Có đám tang: về nghe thư thái
mừng người đi thoát nợ trần ai
đã tạo bao phước đức trong đời
nay thoát kiếp phù sinh luyến ái

Có đám tang: về đau trong dạ
tiễn người đi lệ nhỏ  xót xa
bao luyến lưu thuơng tiếc trong trời
lây lất, úa vàng rơi chiếc lá

Có đám tang: làm cho ngơ ngẩn!
thấy cuộc đời... thoảng bóng phù vân
bao ước mơ hy vọng trông mong
bỗng chốc  tan tành trong sân hận....

Sẽ được gì khi xa lìa đời ?
mang được gì khi bỏ cuộc chơi?
dẫu thành tro hay vùi trong đất
rồi cũng ra cát bụi ven trời

Trong đường đời khi tỉnh lúc mê
khi người khen, lúc bị cười chê
chỉ phút giây lắng tâm an tịnh
chợt nghe vui một cõi đi về...

Nói chi để khuyên nhủ ủi an ?
tử biệt! xót xa lệ đôi hàng
theo khói huơng gửi câu khấn nguyện
người mau siêu thoát cõi trần gian ....

Minh Phượng

10/25/2012


* Cảm tác sau khi đi đám tang anh Nguyễn Thanh Tùng Q74 về...
Comments