Đọc và bỏ dấu tiếng Việt

Theo như cái site Gõ Tiếng Việt (link ở dưới)

Để đọc được những gì viết bằng tiếng Việt , nếu dùng Internet Explorer, lúc đang đọc email hay website thì phải chọn 
View -> Encoding -> Unicode (UTF-8) để đọc được tiếng Việt

nếu dùng Firefox, lúc đang đọc email hay website thì chọn View -> Character Encoding -> Unicode (UTF-8) để đọc được tiếng Việt
 
Q: How can people read what's typed in Vietnamese on a website?

Answer:

It is simple, just make sure that they select UTF-8 encoding while viewing your email or website as follow:

If using Internet Explorer browser, click View -> Encoding -> Unicode (UTF-8) to view in Vietnamse language

If using Firefox browser, selects View -> Character Encoding ->  Unicode (UTF-8) to view in Vietnamse language


Bỏ dấu Tiếng Việt 

 

Comments