1b. Danh sách BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN GIÁO SƯ Năm 1975


 HIỆU TRƯỞNG: Thầy Trần Ngọc Hồ

Cố vấn : Cô Nguyễn Ngọc Nga (dạy Anh Văn)

Tổng Giám Thị : Cô Hoàng thị Lộc

Hiệu đoàn Trưởng:  Thầy Nguyễn Đức Quảng

Ban Giáo Sư:

Cô Nguyễn thị Kim Liên (dạy Việt văn)
Cô Đỗ thị Huệ (dạy Toán)
Cô Lê Thị Hoàng Cầm (dạy Lý Hóa)
Cô Châu thị Minh Kim (dạy Sử Địa)
Cô Phan thị Lâm Tuyền (dạy Vạn Vật)
Cô Nguyễn thị Thuật (dạy Công dân giáo dục)
Cô Cao Kim Nương (dạy Âm nhạc)
Cô Nguyễn thị Hiếu (dạy Anh Văn)
Cô Hoàng Mai Dung (dạy Anh Văn)
 Cô Trần Thị Ngọc Tú (dạy Anh Văn)
Cô Nguyễn thị Anh (dạy Anh Văn)
Cô Nguyễn Công An (Trưởng ban Kinh tế gia đình)

Cô Lê thị Hòa (dạy Kinh Tế Gia Đình)
Cô Nguyễn thị Yến (dạy Kinh Tế Gia Đình)
Cô Nguyễn thị Hường (dạy Kinh Tế Gia Đình)
Cô Nguyễn thị Hải (dạy Kinh Tế Gia Đình)
Cô Trần Mộng Hải (dạy Kinh tế gia đình)
Cô Lê Thị Hồng Cẩm (dạy Anh Văn)
Cô Trần thị Chương (dạy trong phòng Thí nghiệm)
Cô Hồ Thị Ngọc Nữ (dạy Việt Văn)

Thầy Nguyễn Đức Quảng  (dạy Sử địa)
Thầy Lâm Bá Chí (dạy Sử địa)
Thầy Phan Hữu Thông (dạy Việt văn)
Thầy Nguyễn Trọng Đức (dạy Việt văn)
Thầy Trần Đăng Quang (dạy Toán)
Thầy Đoàn Xâng (dạy Toán)
Thầy Đặng Mẫn (dạy Toán)
Thầy Nguyễn Bạch Quỳ (dạy Lý Hóa)
Thầy Đặng Hữu Lợi (dạy Lý Hóa)
Thầy Phạm Nghệ (dạy Âm nhạc)
Thầy Huỳnh Thanh Khiết (dạy Hội họa)
Thầy Huỳnh Minh Tâm (dạy Công kỹ nghệ)
Thầy Ôn Tấn Lượng (dạy Công kỹ nghệ)
Thầy Tôn Thất Quỳnh (dạy Canh nông)
Thầy Lê Văn Khởi (dạy Canh nông)
Thầy Nguyễn Hoài Nam (dạy Canh nông)
Trưởng phòng Thí nghiệm: Thầy Hoàng Vinh

Phụ trách phòng Thính thị (lab): Thầy Nguyễn văn Paul

Giám thị: Cô Ngụy Muội
                Thầy Ngô Viết Tựu (dạy in)
                 Thầy Cường

Nhà bếp nấu ăn : Cô Trần Kim Hồ

Comments