บทเรียนออนไลน์ Microsoft Word 2010

การใช้งาน   Microsoft Word 2010


1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010


2. การเพิ่ม และลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนใน Microsoft Word 2010


3. การกำหนดขนาดกระดาษ ใน Word 2010


4. การตั้งค่าหน้ากระดาษและการกำหนดระยะขอบกระดาษ ใน Word 2010


5. การบันทึกเอกสาร ใน Word 2010


6. การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word 2010


7. การกำหนดลักษณะและขนาดตัวอักษร ใน Word 2010


8. การปรับเปลี่ยนสีและใส่สีเน้นข้อความตัวอักษร ใน Word 2010


9. การสร้างเอกสารใหม่ ใน Microsoft Word 2010


10. การใส่ลำดับตัวเลขให้ข้อความ ใน Word 2010


11. การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Word 2010


12. การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดและการเรียกแสดงแถบไม้บรรทัด ใน Word 2010


13. การจัดระยะย่อหน้า ใน Word 2010


14. การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร ใน Word 2010


15. การใส่กรอบให้ข้อความ และการใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสารใน Word 2010


16. การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme ใน Word 2010


17. การละเว้นคำผิด  การค้นหาคำ  และการแทนที่คำผิด ใน Word 2010


18. การสะกดไวยากรณ์ และการตั้งค่าใช้งานในระบบ AutoCorrect ใน Word 2010


19. การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010


20. การแทรกรูปภาพ  และภาพคลิปอาร์ต ใน Word 2010


21. การปรับขนาด  การตัด  และการหมุนภาพ ใน Word 2010


22. การปรับความสว่าง  ความคมชัด  และการเปลี่ยนสีของภาพใน word 2010


23. การเปลี่ยนรูปทรงและใส่ลักษณะพิเศษให้กับรูปภาพใน word 2010


24. การเปลี่ยนรูปภาพและการบีบอัดไฟล์รูปภาพ ใน word 2010


25. การยกเลิกการปรับแต่งภาพใน Word 2010


26. การจัดรูปแบบรูปภาพและข้อความใน Word 2010


27. การสร้างและปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติใน Word 2010


28. การแทรกและปรับแต่งข้อความศิลป์ใน Word 2010


29. การแทรกและปรับแต่งแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010


30. การแทรก  แก้ไข  ปรับแต่งแผนภูมิใน Word 2010


31. การแทรกตารางใน Word 2010


32. การสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010


33. การสร้างตารางสำเร็จรูปและการจัดวางข้อความในตาราง ใน Word 2010


34. การปรับแต่งตารางและใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติใน Word 2010


35. การหาผลการคำนวณในตารางของ Word 2010


36. การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ใน Word 2010


36. การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010

Comments