เส้นกั้นห้อง

เส้นกันห้อง (Bar Line)

เส้นกันห้องใช้สำหรับแบ่งบรรทัด 5 เส้นออกเป็นส่วนๆ เท่าๆกันเพื่อใช้สำหรับกำหนดอัตราจังหวะของดนตรี และแบ่งดนตรีออกเป็นท่อนๆ

ประเภทของเส้นกันห้อง (Bar Line) มีดังนี้

  • เส้นกั้นห้อง (Standard) สำหรับกั้นระหว่างห้อง
  • เส้นกันห้องคู่ (Double) สำหรับกั้นแต่ละท่อนของดนตรี เช่น ท่อน Intro, ท่อนเนื้อร้อง, ท่อนคอรัส เป็นต้น
  • เส้นจบ (End) สำหรับบอกท่อนจบเพลง
  • Begin Repeat <ยังหาชื่อไทยไม่ได้>
  • End Repeat <ยังหาชื่อไทยไม่ได้>
  • Begin and End Repeat <ยังหาชื่อไทยไม่ได้>
Comments