TRANG CHỦ

1.TÊN ĐƠN VỊ: TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


  2. ĐỊA CHỈ PHÒNG: Phòng 208 khu hành chính, Trường CĐSP Sóc Trăng

                                  Email:   lyluanchinhtri@stttc.edu.vn
                                              tolyluanchinhtri@gmail.com
                                website:  http/sites.google.com/site/tolyluanchinhtricdsp/


3.CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Tổ chức giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị và các môn khoa học khác như Pháp luật, Đạo đức cho các đối tượng sinh viên chính quy, không chính quy của Trường thuộc hai hệ Trung cấp sư phạm và Cao đẳng sư phạm

- Tham gia, phối hợp với các bộ phận chức năng trong trường triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Phòng Đào tạo, các Khoa tổ quản lý chuyên ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm về nội theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên vào đầu mỗi năm học, tổ chức cuộc thi tìm hiểu theo các chủ đề được Đảng ủy định hướng theo kế hoạch năm học, thi Olympic các môn Khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên.

 - Xây dựng chương trình các môn học để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Các bộ môn của tổ đang tiếp tục hoàn tất đề cương chi tiết, biên soạn bài giảng, tài liệu học tập theo hướng đổi mới, đáp ứng và phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, tổ chức đổi mới phương pháp giảng dạy học tập các môn Lý luận chính trị. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

- Quản lý cán bộ, viên chức thuộc tổ theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị do nhà trường giao.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong tổ

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường phổ biến chế độ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp hoặc tham gia với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện những nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

 


4.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

  Tổ trưởng: Th/s GVC: TRỊNH THANH HÀ

                   Điện thoại: 0918259455

                   Email: hatt@stttc.edu.vn

  Giảng viên:

 

  *VƯU THỊ TUYẾT SƯƠNG

                    Điện thoại: 0936150280

                    Email: vuuthituyetsuongcdsp@gmail.com

                              suongvtt@ymail.com

  *CAO HƯƠNG GIANG

                    Điện thoại: 0902936643

                    Email: giangch@stttc.edu.vn
  * NGUYỄN QUANG TÀI
                     Điện thoại: 0987840382
                     Email:tainq@stttc.edu.vn

- CÁC BỘ MÔN GIẢNG DẠY

  1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
  2. Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN
  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Trang con (1): Kế hoạch tháng
ĉ
Lyluanchinhtricdsp To,
23:49, 7 thg 1, 2011
ĉ
Lyluanchinhtricdsp To,
23:49, 7 thg 1, 2011