Home‎ > ‎

芳山名品『詰合せ』

特A(吉野拾遺、吉野葛、吉野懐古、味噌)
    A(吉野拾遺、吉野葛、吉野山)
    B  (吉野拾遺、吉野山)
    C(吉野拾遺、吉野葛、葛きり)
    D(吉野拾遺、法論味噌、柚子味噌)
    E(吉野拾遺、吉野懐古、桜の花漬け)
    F(吉野拾遺、吉野懐古、味噌)
    G(吉野拾遺、葛餅)
    H(吉野拾遺、吉野山)
      I(吉野拾遺、吉野懐古)
     J(吉野拾遺、吉野懐古、桜の花漬)
5880円
5040円
4160円
4670円
3540円
3610円
3740円
2860円
2520円
2340円
2970円
 
サブページ (11): J 特A