Hivatkozások


TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEINEK IDÉZETTSÉGE

Idézettség: 132

ebből magyar szerző általi: 127

ebből külföldi szerző általi: 5

 

Monográfia:


Tófalvy Tamás (2017) A digitális jó és rossz születése: technológia, kultúra és az újságírás határai. L'Harmattan, p. 300.

Recenziók: 7

Botházi Mária: A jó, a rossz és az újságíró. ME.dok 2018/4.101-104.
https://www.medok.ro/sites/medok/files/publications/pdfs/ME.dok-2018-4.pdf

Deli Eszter: Válaszút előtt. Magyar Tudomány, 2017/12, 1665-1668. http://www.matud.iif.hu/MaTud-2017-12.pdf

Papp János Tamás: (Cím nélkül) In Medias Res 2017/2, 10, 415–419.

Kékesdi-Boldog Dalma: A jelenkori újságírás körüli viták a kritikai technológiakutatás szemszögéből. Médiakutató, 2017 tél, 99-101. http://mediakutato.hu/cikk/2017_04_tel/07_jelenkori_ujsagiras_koruli_vitak.pdf

Bulvár versus szeriőz újságírás: győzhet valaki az örökös harcban? Média 2.0 blog http://media20.blog.hu/2017/07/18/tofalvy_tamas_a_digitalis_jo_es_rossz_szuletese

Rab Árpád: Dobj el vagy emelj fel – az internet és az újságírás a 21. században - Tófalvy Tamás A digitális jó és rossz születése című könyvének recenziója. A Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet Digitális Marketing, Média és Design Kutatóközpont oldalán: http://dmmd.uni-corvinus.hu/index.php?id=rab_dobj_el_emelj_fel

Barta Judit: (Cím nélkül) BUKSZ 2017/4.

Hivatkozások: 6

Annus Szabolcs: Kattintásvadászat – a hitelesség kérdése az online hírek kapcsán. In Tanulmányok a társadalomról IV., szerk. Kiss, Mária Rita & Sánta, Tamás & Balogh, Péter & Laki, Ildikó & Szabó, Péter. SZTE Polgáraiért Alapítvány, 2019. https://issuu.com/belvederemeridionale/docs/tanulmanyok_a_tarsadalomrol_iv._201

Gerencsér Péter: Civil a felvevőgéppel. A certeau-i taktika kisajátítása a vlogokban és a civil újságírásban. Apertúra, 2019 tél
http://uj.apertura.hu/2019/tel/gerencser-civil-a-felvevogeppel-a-certeau-i-taktika-kisajatitasa-a-vlogokban-es-a-civil-ujsagirasban/

Csótó Mihály: Rések, átfedések és párhuzamosságok, avagy a mikroidő rövid története. In Rab Árpád (szerk.) Csomópontok. Gondolat-Infonia-Óbudai Egyetem, 2017. 204-242.

Fehér Katalin – Király Olívia: Álhíresülés – a hamis hírek dinamikája a médiában. Századvég, 2017/2 https://szazadveg.hu/uploads/media/59888870e25b0/szazadveg-84-alhirek-201708.pdf

Gálik Mihály: A hírmédia változásai – egy áttekintés. Magyar Tudomány, 2018/2 https://mersz.hu/hivatkozas/matud_131#matud_131

Kálmán Csaba: Az igehirdetés, mint szakrális kommunikációs lehetőség napjainkban. In. A Selye János Egyetem 2018-as
X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Komárom, 37-51. http://selyetudkonf.ujs.sk/files/zbornik2018/Zbornik_UJS_2018_SJE_tanulmanykotet_teologia.pdf


Tófalvy Tamás (2017) Túl a szubkultúrán, és vissza. Populáris zenei színterek, műfajok és az internet. Műút Könyvek, p. 212.

Recenziók: 4

Kovács Gábor: Alámerülés vagy fürdő? A szubkultúra-kutatás új útjain. Századvég, 2018/1, 171-178. https://szazadveg.hu/uploads/media/5b0ec3140ce90/szazadveg-87-humor-201805.pdf

Papp János Tamás: (Cím nélkül) In Medias Res 2017/2, 10, 415–419.

Vásárhelyi Ágnes: "Ez a könyv nem a zenéről szól” Tófalvy Tamás Túl a szubkultúrán, és vissza – Populáris zenei színterek, műfajok és az internet című könyvéről. Médiakutató 2017. ősz 103-105 o. http://mediakutato.hu/cikk/2017_03_osz/08_ez_a_konyv_nem_a_zenerol_szol.pdf

Rónai András: (Cím nélkül) BUKSZ 2017/4.


Szerkesztett kötet, lapszám:


Barna Emília-Tofalvy Tamas (eds) Made in Hungary: Studies in Popular Music. Routledge, 2017.

Recenziók: 1

Havas, Adam (2017) Made in Hungary: Studies in popular music. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 285-294.


Hivatkozások: 1

Havas, Adam (2018) Szegény rokonok: A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése. Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Szociológia Doktori Iskola, 2018 http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1012/1/Havas_Adam_dhu.pdf

Krémer Tamás - Barna Emília - Tófalvy Tamás (2016)szerk. Roma hip-hop. Zenei Hálózatok Folyóirat. 002EP

Hivatkozások: 1

Kállai Ernő (2018) A cigányok és a zene. A cigányzene és a zenész cigány fogalmának változása az elmúlt évszázadokban. Belvedere, 3.
http://real.mtak.hu/89137/1/CiganyzeneKallaiErnoBelvedere2018-03szam.pdf

Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor (2011) szerk. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. (ÚjMédia Re:Mix 5.) L’Harmattan, Budapest, p. 397.

Recenziók: 6

Guld Ádám: A hangok útján. Médiakutató, 2011 Nyár. http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_02_nyar/10_hangok_utjan

Lang Ádám: "A szép sem egyéb, mint harmóniás mozgású élet vagy lélek". Quart, 2011. 06.05. http://www.quart.hu/quart/archiv/cikk.html?id=6319

Kiss Gábor Zoltán: Zenei színterek. Élet és Irodalom, LV. évfolyam 30. szám, 2011. július 29.

Fodor Péter: Zenei hálózatok (Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában). BUKSZ 2011 ősz, 284-288.

Ignácz Ádám: A hálón innen, hálón túl. Fidelio, 2011 június 17. http://fidelio.hu/klasszikus/magazin/a_halon_innen_halon_tul Fidelio

Szűts Zoltán: Zenei hálózatok. Szépirodalmi Figyelő, 2011/6. http://www.szepirodalmifigyelo.hu/pdf/2011/11-6-027-szuts.pdf

Hivatkozások: 16

Székely Levente: Digitális részvételi kultúra – aktív és csendes új generáció. In. Szabó Andrea - Oross Dániel (szerk) Csendesek vagy lázadók?– A hallgatók politikai orientációi Magyarországon
(2011-2015)  Belvedere / MTA TK PTI, 2017, 35-49. http://www.aktivfiatalok.hu/public/files/documents/Csendesek_vagy_lazadok.pdf

Tasnádi Erika: A (nép)dal: a nemzeti identitás hordozója.  Erdélyi Múzeum, 2015 (77) 2. 39-52. A széki énektilalmak margójára. http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/29536/EME_EM_2015-2_003_TasnadyErika_ANepdalANemzetiIdentitasHordozoja.pdf?sequence=1

Elena Maria Sorban: Posibilităţi actuale de publicare online, pentru muzicologi. Today’s Online Publishing Possibilities for Musicologists. TIC în domeniul muzical / Information and Communication Technologies in the Musical Field (ICTMF) 2014/5, 1. pp. 23-29. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2014/2/vol%205-1-2014-04-SORBAN.pdf

Erdõs Boglárka: A zenei üzleti modellek szerzõi jogi háttere. Médiakutató, 2015/3. pp. 99-112. http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_03_osz/06_zene_szerzoi_jogok.pdf

Guld Ádám: Az EMO. Egy kortárs stílusközösség a média kulturális tanulmányozásának tükrében. Doktori disszertáció, PTE BTK. http://irodalomdoktori.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Guld_%C3%81_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf

Dohány Gabriella: A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanulók körében. Doktori disszertáció, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, 2013. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1943/1/Disszertacio_dohany.pdf
 
Havasréti József: Ifjúságkutatás Magyarországon, különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére. PTE BTK, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/531

Kovalcsik Katalin - Zárótanulmány, Egy dunántúli falu zenei élete. OTKA 2008-2011. http://real.mtak.hu/12488/1/76875_ZJ1.pdf

Kiss József - Sipos Erika: Közösségi hálózatok és hatásuk a társadalomra. SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ, 2011. http://www.szvt.hu/userfiles/file/SZAKNYELVI%20SZAKOSZTALY/K%C3%96Z%C3%96SS%C3%89GI%20H%C3%81L%C3%93ZATOK%20%C3%89S%20HAT%C3%81SUK%20A%20T%C3%81RSADALOMRA.pdf

Csüllög Krisztina: Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban. PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, 2012. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/665/1/Csullog_Krisztina.pdf

Barna Emília: Zene, internet és társadalom a hálózatfogalmak és -elméletek tükrében. Replika, 2012/1, 7-11.

Patakfalvi Czirják Ágnes: Respekt a vérnek. Online média és az erdélyi „nemzeti” rap.In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 92-106.

Vásárhelyi Ágnes: Do I(nterne)t Yourself: A magyar hardcore punk és a virtuális tér. Replika, 2015/1-2, 79-98.

A. Gergely András: Autentikus és inautentikus diskurzusok a kortárs magyarországi afrozenében és koncert-platformon - Zeneantropológiai esettanulmány. In A.Gergely András szerk: Zene és/vagy politika: Zeneantropológiai megközelítések. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, 2011. pp. 136-179. http://mek.oszk.hu/10200/10296/10296.pdf

Győri Norbert: Rockzene és erkölcsi pánik. In Philos 2015/1, 66-82.
https://issuu.com/philos2015/docs/philos_online

Székely Levente: Ilyenek voltak - az ifjúság elmúlt negyedszázada. In 25 év - jelentés az ifjúságügyről. 2016.
http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/25ev%20web.pdf

Székely Levente szerk. Magyar identitás haráron innen és túl. Új Ifjúsági Szemle, 2014.
http://real.mtak.hu/29511/1/magyar_identitas_kotet_szerkesztett_isbn.pdf

Tófalvy Tamás (2008) szerk. Extrém színterek. Zene, műfajok és online közösségek. Replika, 65. p. 140.

Recenziók: 2

Müllner András: Barkácsolt identitások. Revizor, 2009 szeptember 9.http://www.revizoronline.hu/hu/cikk/1751/autonom-eletstilus-extrem-szinterek-replika-64-65-2008-december

Rónai András-Gelegonya Edina: Sok újfajta bonyodalom - könyv és folyóiratszám zenéről. Quart, március 5.http://quart.hu/cikk.php?id=4767

Hivatkozások: 4

L. Varga Péter: A szenvedés esztétikái. Valóságeffektusok és felfüggesztésük a metálban. A Vörös Postakocsi, 2010 nyár, 3-11.

Bátorfy Attila: Freee: Egy szubkulturális sajtótermék és a magyarországi elektronikus zenei kultúra párhuzamos története. In Tófalvy-Kacsuk-Vályi szerk: Zenei hálózatok. L'Harmattan 2011, 227-244. http://zeneihalozatok.hu/konyv/ZeneiHalozatok__Batorfy_Attila.pdf

Havasréti József: Ifjúságkutatás Magyarországon, különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére. PTE BTK, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/531

Emília Barna. The Study of Popular Music in Hungary. In Barna-Tófalvy (eds) Made in Hungary. Routledge, 2017.

Jelentések:

Tamas Tofalvy (2017) Online Harassment of Journalists in Hungary: Forms, Coping Mechanisms and Consequences for Press Freedom. International Press Institute.

Hivatkozások: 2

Robi Koki Ochieng (2017) An exploration of gender based violence in online print media stories on prominent women journalists in Kenya
http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/3663/Robi%20Koki%20Ochieng%20Journal%20Artcle%202017.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Human Rights First (2018) Fake News, Free Speech, And Foreign Influence: The Smart Way the United States Can Combat Disinformation. https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Disinformation-Brief-March-2018.pdf

Folyóiratcikkek:

Tófalvy Tamás (2017)  Minden  egyben  Tibi  atyától  Kasza  Tiborig.  Felhasználói  szokások  és  fogyasztási  mintázatok  a  Facebook  által  dominált  magyar  digitális tartalom-ökoszisztémában. Médiakutató 2017. tél: 51−65.

Hivatkozások: 2

Veszelszki Ágnes: Kit és mire motiválnak a motivációs üzenetek? Online képszöveg-konglomerátumok kommunikációs szerepe. ME.dok 2018/4. 41-58.
https://www.medok.ro/sites/medok/files/publications/pdfs/ME.dok-2018-4.pdf

Veszelszki, Agnes: Online Manipulation in Inspirational Messages: A Case Study. Acta Universitatis Sapientiae, communicatio, 5 (2018) 63–71. http://193.16.218.141/acta-comm/C5/comm5-04.pdf


Tófalvy, Tamás (2016) Pizsamás bloggerek, hiteles újságírók: az újságírás határmunkálatainak fogalmi alapjairól. Szociológiai Szemle, 26 (1). pp. 4-17. 

Hivatkozások: 1

Annus Szabolcs: Kattintásvadászat – a hitelesség kérdése az online hírek kapcsán. In Tanulmányok a társadalomról IV., szerk. Kiss, Mária Rita & Sánta, Tamás & Balogh, Péter & Laki, Ildikó & Szabó, Péter. SZTE Polgáraiért Alapítvány, 2019. https://issuu.com/belvederemeridionale/docs/tanulmanyok_a_tarsadalomrol_iv._201

Tófalvy Tamás (2015) Digitális technológia, kultúra és az újságírás határai: Hogyan formálja a kultúra technológiát? Médiakutató, ősz, pp. 55-65.

Hivatkozások: 5

Gálik Mihály (2018): A média átalakulása – a tömegmédiától a digitális hálózati médiáig Vezetéstudomány, XLIX évf. 12. sz., 58-66. o. (60. o.)

Havasmezői Gergely: A digitális képek szerepe. az online sajtószövegben http://www.mediakutato.hu/cikk/2017_01_tavasz_nyar/10_a_digitalis_kepek_szerepe_az_.pdf

Fehér Katalin: Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó.

H. Tomesz Tímea: Sporttudósítások: Hagyományos média / újmédia. In Bíró Melinda (szerk) Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat. XLIV. Kötet. Eger, 2016. http://tesi.uni-eger.hu/public/uploads/acta-2016-kulonszam_586d1c9c889ed.pdf

Gálik Mihály, „A hátsó sorból”, Információs Társadalom, XVI. évf. (2016) 4. szám, 94-100. old.
http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVI.2016.4.6 http://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars/article/view/57/i_tarsadalom_2016_4_6_galik

Tófalvy Tamás (2015) A kritikai technológiakutatásról. Magyar Tudomány, 176. évf. 1. sz. 96‒102.

Hivatkozások: 1

Csótó Mihály: Technológia és társadalom összefüggései. In Információs tárdadalom, szerk. Nemeslaki András, Dialóg Campus 2018.
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_ATMA_Informacios_tarsadalom.pdf

Tófalvy, Tamás (2014) “‘MySpace bands’ and ‘tagging wars:’ Conflicts of genre, work ethic and media platforms in an extreme music scene.” First Monday 19(9)

Hivatkozások: 2

Emília Barna: The Study of Popular Music in Hungary. In Barna-Tófalvy (eds) Made in Hungary. Routledge, 2017.

Steve James Fox: The People Behind the Press: Building Social Capital in Networked News Models. PhD dissertation, School of Journalism, Media and Communications
Faculty of Creative Industries, Queensland University of Technology, 2017. https://eprints.qut.edu.au/114128/1/Steve_Fox_Thesis.pdf

Tófalvy Tamás (2014) Technopesszimizmustól a digitális utópiákig: A technológiák kulturális megalkotása. Információs Társadalom, 4. pp. 113-138.

Hivatkozások: 2

Márta Törteli Telek, Zoltán Szűts: ПРИМЕНА ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ У ОБРАЗОВАЊУ И НАСТАВИ ЛИТЕРАТУРЕ. In: LANGUAGE, LITERATURE, AND POPULAR CULTURE
Proceedings from the Fifth International Conference at the Faculty of Foreign Languages: Language, Literature, and Popular Culture, 30
September 1 October 2016, 9-25 https://www.academia.edu/34916961/Language_Literature_and_Popular_Culture_Jezik_knji%C5%BEevnost_i_popularna_kultura_

Szűts Zoltán: Az internet nyelve, másodlagos írásbeliség, emojik és mémek. Korunk, 2016/4, 55-60.

Tófalvy Tamás (2013) Média a törvényen túl? Önszabályozás a magyar írott médiában: előzmények, kontextus, lehetőségek. Médiakutató, tél. pp. 85-95.

Hivatkozások: 6

Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében. In Csitei Béla et al. szerk: Optimi nostri. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Universitas Győr Nonprofit Kft. Győr, 2015. pp. 107-145. http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/h%C3%ADrekhez/Optimi%20Nostri.pdf

Polyák Gábor: The Hungarian media system: stop short or re-transformation? Südosteuropa 63 (2015), no. 2, pp. 272-318.

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika - Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések. Gondolat Kiadói Kör, 2015.

Szőke Gergely László: Adatvédelem és önszabályozás. Doktori disszertáció, PTE ÁJK. http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/szoke-gergely-laszlo/szoke-gergely-laszlo-muhelyvita-ertekezes.pdf

Szűts Zoltán: Egyetem 2.0. Kodolányi János Főiskola, 2014. http://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/kiadvanyok/szuts-zoltan-egyetem-2.0.pdf

Szőke Gergely László: Az Európai adatvédelmi jog megújítása: Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén. HVG Orac, 2015.

Tófalvy Tamás – Hugo Viciana (2009) The use of supernatural entities in moral conversations as a cultural-psychological attractor. (Scott Atran, Arcadi Navarro, Kevin Ochsner, et al. szerk: Values, Empathy, and Fairness across Social Barriers) Annals of the  New York Academy of Sciences 1167, pp. 230–240.

Hivatkozások: 1

Cowdell, Paul: Belief in ghosts in post-war England. Doctoral Thesis, University of Hertfordshire, 2011. http://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/7184/Paul%20Day%20%28Cowdell%29%20-%20final%20PhD%20submission.pdf;j sessionid=563A2BA4AE6 D15D3FB872C2DA2DE7D32?sequence=1


Tófalvy Tamás (2008) Extrém zenei műfajok és online közösségi média: a szubkultúráktól a műfaji színterekig. Replika, 65. pp. 135-149.

Hivatkozások: 7

Szigeti Eszter: Szubkultrák, internetes kzösségek. Az LD50 honlap és felhasználói köre. Kultúra és közösség, 2015/1., pp. 89-103. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/07.pdf

Fodor Péter: Bukj föl az árból! Metálwebzine-ek és -blogok válaszai a zeneforgalmazás megváltozott mediális szokásrendjére. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 80-91.

Gedeon Valéria: Klubszínterek a lex West-Balkán után. In Fazekas Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok. ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak III. konferenciája, II. Budapest, 2012.

Gedeon Valéria: Klubkultúrák – kockázati tényezők? Lex West-Balkán: A West-Balkán tragédia médiareprezentációjának következménye. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 218-227.

Havasréti József: Ifjúságkutatás Magyarországon, különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére. PTE BTK, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/531

Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás - Insight, trendek, vásárlók. Akadémiai Kiadó, 2011.

Vaski Nóra: Egy független kiadó sikertörténete a közösségi média tükrében. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 244-262.                                      
 

Tófalvy Tamás (2008) Myspace-bandák és címkézés-háborúk: Az online közösségi alkalmazások és a deathcore színtér esete. Replika, 65. pp. 217-233.

Hivatkozások: 7

Szigeti Eszter: Szubkultrák, internetes kzösségek. Az LD50 honlap és felhasználói köre. Kultúra és közösség, 2015/1., pp. 89-103. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/07.pdf

Havasréti József: Ifjúságkutatás Magyarországon, különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére. PTE BTK, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/531

Kacsuk Zoltán: Szubkultúra-kutatás és rajongókutatás: kapcsolatok és lehetséges szinergiák. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 11-23.

Iváncza Boglárka: Szubkultúrától a műfaji színtérig. A Dubstep Hungary Facebook csoport elemzése. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 53-79.

Rónai András: Az önkifejezés, az ipar és az emberek : etikai viták a letöltésről. In Médium, hang, esztétika. Budapest, 2009, 224-232.

Vályi Gábor: Digging in the crates. Doktori disszertáció, Goldsmith College London, 2010.

From geek to otaku culture and back again. The role of subcultural clusters in the international dissemination of anime-manga culture as seen through Hungarian producers. Doctoral Dissertation, Kyoto Senkai University, 2016.
http://johokan.kyoto-seika.ac.jp/uploads/2016_dr/2016_dr_thesis_02.pdf

Tófalvy Tamás (2008) Emlékek és művek. A terek jelentésalkotása, a hétköznapi emlékezet és a normatív emlékezetpolitika konfliktusáról. (György Péter: A hely szelleme) In Jelenkor, 5. pp. 599-605.

Hivatkozások: 2

Parászka Boróka: Ex Libris. Élet és Irodalom, 2009, 8.

Süli-Zakar Szabolcs: A térfelfogás tudományos és kortárs művészeti aspektusai a tércentrikus emlékművekben. DLA- értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, 2014.
http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/Dla_dolg%20Suli_Zakar%20Szabolcs_web.pdf


Tófalvy Tamás (2006) Életszerű jelentések. (Jerome Bruner: Valóságos elmék, lehetséges világok) BUKSZ  ősz, pp. 240-250.


Hivatkozások: 1

Németh Krisztina: László János: Történelemtörténetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. BUKSZ, 2013, 1.
http://epa.niif.hu/00000/00015/00068/pdf/EPA00015_Buksz_01_05szemle.pdf


Tófalvy Tamás (2006) Kommentárok és próféciák. Szövegtípusok és kommentárok hardcore-szövegekben. Prae 3, pp. 43-49.

Hivatkozások: 1

Vásárhelyi Ágnes: Do I(nterne)t Yourself: A magyar hardcore punk és a virtuális tér. Replika, 2015/1-2, 79-98.


Tófalvy Tamás (2006) Megismerhető diskurzusok. Kognitív tudomány, diszkurzív pszichológia és az elbeszélés nehézségei. Replika, 55-57. pp. 205-214.

Hivatkozások: 1

Hüse Lajos: Kettős mérce az iskola szerepének megítélésében – egy kirekesztéskutatás margójára. Iskolakultúra, 2011/11, pp. 88-98.

 

Tófalvy Tamás (2005) Árnyékbokszolók. Közösség- és ellenségképző stratégiák „tough guy” hardcore szövegekben. Szoc.reál, 10. pp. 52-55.

Hivatkozások: 4

L. Varga Péter: Identitástudat és normaképzés a heavy metál szubkultúrában. A Metal Hammer magazin retorikája. Prae, 2003/3, 87-102.

L. Varga Péter: Képiség, intermedialitás, identifikáció a metálzenei kultúrában. Prae, 2005/3, 75-91.

L. Varga Péter: A szenvedés esztétikái. Valóságeffektusok és felfüggesztésük a metálban. A Vörös Postakocsi, 2010 nyár, 3-11.

Vásárhelyi Ágnes: Do I(nterne)t Yourself: A magyar hardcore punk és a virtuális tér. Replika, 2015/1-2, 79-98.


Tófalvy Tamás (2002) A múlt emlékezete és az emlékezet leírása. Avagy mit mondhatnak a kognitív tudományok az önéletrajzi kutatásoknak? In Helikon, 3. pp. 344-352.

Hivatkozások: 2

Szilágyi Zsófia: Ex Libris. Élet és Irodalom, 2003/12.

Laki Boglárka: Önéletrajzi emlékezet és időszerkezet a beszélt nyelvi élettörténetben. Hungarológiai Közlemények 2012/3. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 42-61.
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/129%20Hungarologia_2012_3_pdfa.pdf


Szerkesztett könyvben tanulmány:


Tófalvy Tamás (2016) Újságírói engedélyek, pajzstörvények és a szakma jogi definíciója: Az újságírás külső határai. In Koltay András - Török Bernát (szerk) Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. Wolters Kluwer. pp. 503-514.

Hivatkozások: 1

Szűts Zoltán: Recenzió a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején című könyvsorozatról. Polgári Szemle, 13. évf., 4–6. szám, 2017, 424–431., DOI: 10.24307/psz.2017.1234
http://polgariszemle.hu/aktualis-szam/150-tudomanyos-muhely/947-recenzio-a-sajtoszabadsag-es-mediajog-a-21-szazad-elejen-cimu-konyvsorozatrol


Tófalvy Tamás (2015) Vinyl, mp3 és kulturális tőke: az audioformátumok és zenei médiumok kulturális megalkotása. In Ignácz Ádám (szerk) Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Tanulmányok a magyar populáris zenéről. Rózsavölgyi és Társa. pp. 193-211.


Hivatkozások: 1

Simsa Tünde: A könnyűzenei piac átalakulása. Infojegyzet 2017 június 7. http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_50_konnyuzene_tamogatasa.pdf/f1462b6e-4ffe-4e97-b41d-6c5fbbbaa067


Tófalvy Tamás (2012) Underground és közösségi média: Hogyan termelődik újra az underground kulturális tőke a zenei színtereken a korlátlanul hozzáférhető zene korában? Guld Ádám - Havasréti József (2012) szerk. Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, Budapest - Pécs, pp. 24-39.

Hivatkozások: 4

Havasréti József: Ifjúságkutatás Magyarországon, különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére. PTE BTK, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/531

Vásárhelyi Ágnes: Do I(nterne)t Yourself: A magyar hardcore punk és a virtuális tér. Replika, 2015/1-2, 79-98.

Vásárhelyi Ágnes: A hardcore punk absztinencia értelmezései. Körkép a magyar Straight Edge-ről. Tabula 2014/XV (1).

Kónya Marcell: Területi, nemzeti és globális elemek összjátéka Funktasztikus kortárs magyar rapper művészetében. Korunk, 2016 (7) 62-67.

Tófalvy Tamás (2011) Zenei közösségek és online közösségi média In Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor (2011) szerk. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. (ÚjMédia Re:Mix 5.) L’Harmattan, Budapest, pp. 11-39.

Hivatkozások: 12

Nagy Tamás: „Nőként egyébként nem rosszabb elviselni a turnézást?” A nők és a férfiak nyelvi reprezentációi a magyar rock/metál zenei diskurzusközösség online fórumain. 79TNTeF (2019) 9.1http://tntefjournal.hu/vol9/iss1/Nagy.pdf

Keszeg Anna: „Üljünk ki a dombtetõre”. Hippik a kortárs filmben és sorozatokban. Korunk 2018/5. 26-31. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00642/pdf/EPA00458_korunk-05-2018.pdf

Bauer Béla - Déri András (2018) Különbözőségek ‒ generációs vagy társadalmi egyenlőtlenségek‒ a társadalmi tőke online összetevői. ME.Dok, 2018 13 (1), 5-36.

Nagy Tamás: Terms and identities: Forms of music related to national identity practices in blog posts of the Hungarian rock/metal discourse community. Metal Music Studies, Volume 4, Number 3, 1 September 2018, pp. 507-530(24)

Nagy Tamás „A zene egyáltalán nem metal, leginkább valami vontatott rockos, darkos egyveleg, néhol poszt-rockos beütéssel”A zenei szubkultúrákhoz köthető szlengek megjelenési formái magyar nyelvű, zenei témájú blogok posztjaiban. In Szemelvények 4 - Válogatás a PTE BTK XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2017) I–III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből, szerk. Böhm Gábor, Czeferner Dóra, Fedeles Tamás, Pécs, 2017, 108-126. http://ktdt.btk.pte.hu/sites/ktdt.btk.pte.hu/files/files/soi_5_e_valtozat.pdf

Kiss József - Sipos Erika: Közösségi hálózatok és hatásuk a társadalomra. SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ, 2011. http://www.szvt.hu/userfiles/file/SZAKNYELVI%20SZAKOSZTALY/K%C3%96Z%C3%96SS%C3%89GI%20H%C3%81L%C3%93ZATOK%20%C3%89S%20HAT%C3%81SUK%20A%20T%C3%81RSADALOMRA.pdf

Vásárhelyi Ágnes: Színtér és/vagy szubkultúra? Egy paradigmaváltás elméletei a magyar hardcore punk és Straight Edge tükrében. Böhm Gábor és Fedeles Tamás (szerk) Specimina Operum Iuvenum 2. Szemelvények - Válogatás a PTE BTK XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből, 134-165.

Vásárhelyi Ágnes: Do I(nterne)t Yourself: A magyar hardcore punk és a virtuális tér. Replika, 2015/1-2, 79-98.

Iváncza Boglárka: Szubkultúrától a műfaji színtérig. A Dubstep Hungary Facebook csoport elemzése. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 53-79.

Gaborják Ádám: Posztmodern média-freakshow. In Guld Ádám - Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációja: stílusok, színterek, identitáspolitikák. Gondolat Kiadó, 2012. 136-153.

Vásárhelyi Ágnes: A hardcore punk absztinencia értelmezései. Körkép a magyar Straight Edge-ről. Tabula 2014/XV (1).

Bali János: Repetitio mater studiorum est. Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia. Magyar Zene, 2015/3, 335-345. http://epa.oszk.hu/02500/02557/00023/pdf/EPA02557_magyar_zene_2015_03_335-345.pdf

Tófalvy Tamás (2008) A kritikus közösség. A közösségi média és a hazai (irodalom)kritikai nyilvánosság viszonyáról. In Bárány Tibor – Rónai András szerk.: Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet. Kalligram - JAK, pp. 169-178.

Hivatkozások: 6

Braun Barna: Az irodalom halálához. Kritikai ítélet és Facebook-lájk, Alföld, 2013 október, 76-80.

Braun Barna: Irodalom - politika - kritika. In Gyöngyösi Megyer - Imzsöl Kata (szerk) Esztétika, etika, politika. Eötvös Collegium, Magyar Műhely, 2013, 19-27.

Urfi Péter: Kritikusok kereszttűzben. Magyar Narancs, 2009/7. http://www.magyarnarancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=18363

F. Tóth Benedek: Kritikus kritika, avagy bírálat a monitoron innen és túl. SF Szakosztály, 2010. április 14. http://www.sfportal.hu/wp-content/uploads/2010/04/KritikaSFPDF.pdf

Milián Orsolya: Ir. Krit. et al. Műút, 2009/13. http://www.muut.hu/korabbilapszamok/013/milian.html

Szilasi László: A láng, a gyep és a locsolás. Beszélő, 2009/6. http://beszelo.c3.hu/cikkek/lang-gyep-es-locsolas


Tófalvy Tamás (2008) Narrativitás és megismerés: A narrativitás kognitív és tudományelméleti értelmezése felé. In Gervain Judit – Pléh Csaba (szerk.) A láthatatlan nyelv. Gondolat, pp. 61-75.

Hivatkozások: 2

Kaló Zsuzsa: Szisztematikus metaforaelemzés droghasználók narratíváiban. Félúton 2010/5, 69-81.
http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk09/Szisztematikus%20metaforaelemz%E9s%20droghaszn%E1l%F3k%20narrat%EDv%E1iban_KAL%D3.pdf

Kovács Imre Attila: Imago Parvi Mundi. Emlékpont Könyvek, 2. Hódmezővásárhely 2017.
http://www.emlekpont.hu/konyvek/Emlekpont_konyvek_Kovacs_Imre_Attila_Imago_parvi_mundi.pdf


Tófalvy Tamás (2005) Naiv irodalomelméletek. Irodalom, esztétikum és műfaji kategorizáció: egy kognitív antropológiai megközelítés. In Gervain Judit – Kovács Kristóf – Lukács Ágnes – Racsmány Mihály (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémiai, pp. 533-544.

Hivatkozások: 2

Ivaskó Lívia: Történeteink. In: Pusztai Bertalan (szerk.). Médiumok, történetek, használatok – Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012, 351-359. http://www.media.u-szeged.hu/szajbely60/pdf/ivasko.pdf

Balogh Tibor: In honorem: Pléh Csaba. In SZTE JGYPK Módszertani Közlemények 2007. 47. évfolyam 2. szám, 91-95. http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/wp-content/uploads/2013/05/M%C3%B3dszertani-K%C3%B6zlem%C3%A9nyek-2007.-47.-%C3%A9vfolyam-2.-sz%C3%A1m.pdf

Egyéb:

Tófalvy Tamás: Politizálhatnak-e a közszolgálati újságírók a közösségi médiában? eMasa.hu, 2012. május 11.

Hivatkozások: 1

Pap András László: A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig. L'Harmattan, Budapest, 2012.
http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/files/img/articles/6e23b03fc577c5ec39f27ed06eb79210/Pap_Andras_Laszlo_adatkez.pdf

Tófalvy Tamás (2011) „Nem vált megkerülhetetlenné” – A Figyelő 54 éve. eMasa.hu, július 27.

Hivatkozások: 1

Bárány Anzelm-Horváth Attila-Kitta Gergely-Paál Vince-Révész T. Mihály: A magyarországi médiaháború története - Média és politika 1989-2010. Wolters Kluwer, Budapest, 2013.

Tófalvy Tamás (2009) Nincs és nem is volt - A magyar popzenei újságírás. Emasa.hu 

Hivatkozások: 2

Zsófia Réti: 'The Second Golden Age': Popular Music Journalism during the Late Socialist Era of Hungary. In Ewa Mazierska (ed) Popular Music in Eastern Europe. Breaking the Cold War Paradigm. Springer, 2016, 149-169.

Bátorfy Attila: Freee:  Egy szubkulturális sajtótermék és a magyarországi elektronikus zenei kultúra párhuzamos története. In Tófalvy-Kacsuk-Vályi: Zenei hálózatok, L'Harmattan, 2011. 227-244.

Tófalvy Tamás (2007) És nem is kell hozzá blog. Adalékok az új "kritika-vitához." In Litera, szeptember 16.

Hivatkozások: 4

Milián Orsolya: Ir. Krit. et al. Műút, 2008/13. http://www.muut.hu/korabbilapszamok/013/milian.html

Illyés Zsuzsa: A Blogkritika létmódjáról és életképességeiről. Korunk, 2008, március http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=3&cikk=8835

Pál Dániel Levente: Revoluciones y cambios de paradigma en la literatura en torno al año 2000. In Álvaro Arroyo, Alfonso Lombana, Ferenc Pál (Eds.) Retratos húngaros: Literatura y cultura, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2014. 167-184.

Szathmári István: „... ez nem Budapest, ez Chicago” Műértelmezés és múltfeldolgozás a kortárs magyar történelmi krimikben. Doktori disszertáció, ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/32976/Szathm%C3%A1ry_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf?sequence=1&isAllowed=y