THÔNG BÁO

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


BỘ PHẬN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY - Đường Tứ Kiệt nối dài, Khu 7 Thị trấn Cai Lậy - Tiền Giang - Tel: 0733 829 809 - Website: http://tochuc.pgdcailay.googlepages.com

- http://tochucgdcailay.tk

Trang chủ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy      Trang đầu

      - Ngày 24/4/2009 Phòng Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 120/CV-PGD&ĐT.TC, V/v: Kê khai thông tin thống kê tình hình đội ngũ CB-CC-VC ngành GD&ĐT. <xem thêm...>

       Ngày 26/02/2009 Phòng Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 69/CV-PGD.TCHC hướng dẫn việc thuyên chuyển giáo viên năm học 2009-2010 <xem thêm...>

     - Ngày 27/02/2009 Phòng Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 70/CV-PGD.TCHC hướng dẫn việc nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức... <xem thêm...>

        Ngày 02 tháng 4 năm 2007, Bộ Giáo dục & Đào tạo có Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Ngày 31 tháng 8 năm 2007, Bộ Giáo dục & Đào tạo có Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT  Ban hành Điều lệ trường tiểu học. Và ngày 07 tháng 4 năm 2008, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng vừa có Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non.

        Ngày  28/11/2007, Sở Giáo dục & Đào tạo Tiền Giang có Công văn số 1670/SGD&ĐT  về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

    Phòng Giáo dục Cai Lậy, trong cuộc họp lệ Hiệu trưởng tháng 12/2007, có hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện một số việc trong Điều lệ trường Tiểu học, THCS về chức năng của Hiệu trưởng theo tinh thần Công văn số 1670/SGD&ĐT. Phòng Giáo dục hướng dẫn một số Mẫu Quyết Định để các trường áp dụng thực hiện từ tháng 02/2008.