CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH


BỘ PHẬN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY - Đường Tứ Kiệt nối dài, Khu 7 Thị trấn Cai Lậy - Tiền Giang - Tel: 0733 829 809 - Website: http://tochuc.pgdcailay.googlepages.com

Trang chủ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy       Trang đầu

-       Pháp lệnh cán bộ công chức

-        Luật Giáo dục

-     Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Liên tịch Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục  và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

-         Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Liên tịch Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

-         Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên tịch Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

-   Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước  

-      Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

-   Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

-    Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 01/5/2005 của Chính phủ, về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 

-    Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

-      Công văn số 1965/BNV-TL ngày 02/8/2005 của Bộ Nội vụ, về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc 

-    Quyết định số 219/QĐ-PGD.HCTC ngày 06//2006 của Phòng Giáo dục Cai Lậy, về việc ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sự nghiệp Giáo dục Cai Lậy

-     Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Chính phủ, về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 

-    Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức 

-   Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ, về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

-   Thông tư của Bộ nội vụ số 03/2006/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

-        Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

-   Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

-      Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 Tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non

-       Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học

-       Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học