Quốc phòng - An ninh

Đề cương Ôn tập

Môn: Kiến thức Quốc phòng – An Ninh đối tượng 3 Khóa I năm 2011

 (Khai giảng 21/6/2011)

Thời gian từ:  21/6/2011 – 08/7/2011

Chuyên đề 1:

          Đ/C Nêu phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? Liên hệ tình hình thực tiển với cương vị mình ngay từ bây giờ phải làm gì để đánh thắng chiến tranh xâm lược khi nó xãy ra ?

Dựng nước đi đôi với giữ nước là chân lý lịch sử đã được đúc kết từ thực tiễn tồn tại và phát triển suốt mấy nghìn năm của dân tộc ta. Việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đang là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên liên tục của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Vì vậy, nắm vững quan điểm, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là việc cần thiết đối với các cấp, các ngành và mọi cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là mưu lược để xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp có tính khả thi nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững hòa bình ổn định đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi chiến tranh, làm thất bại mọi âm mưu DBHB , bạo loạn lật đổ, ly khai, can thiệp, xâm lược của giặc ngoài, thù trong, phục vụ cho sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X; ứng phó có kết quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước; cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.

Để tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, trong việc xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với an ninh nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, cần tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm trước đó và phấn đấu thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng, an ninh trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng chỉ rõ, nhiệm vụ BVTQ hiện nay là: "Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc". Nghị quyết cũng khẳng định: "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt". Như vậy, xây dựng nền QPTD và thế trận QP-AN là hai mặt thống nhất của sự nghiệp xây dựng và BVTQ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Công an và Quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng. Căn cứ vào nhiệm vụ QP-AN, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được triển khai tiến hành sâu rộng trong toàn xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất nhận thức, thấy rõ mục tiêu và nhiệm vụ chung của xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD; xây dựng tiềm lực và thế trận QP-AN là yêu cầu khách quan có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay.

Hai là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân để tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước

Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ, xây dựng thế trận QPTD luôn phải kết hợp với sự phát triển KT -XH, đẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các khu kinh tế -quốc phòng, đặc biệt là xây dựng các khu quốc phòng -kinh tế và nghiên cứu mở rộng đối với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Đối với đất nước ta, sự kết hợp chặt chẽ giữa QP-AN và phát triển KT-XH là mục tiêu chiến lược, đều phải được coi trọng và ưu tiên như nhau. Phát triển đã trở thành một nhân tố quan trọng để tăng cường sức mạnh QP-AN và cũng là nhân tố quyết định đến sự phát triển toàn diện. QP-AN là nền tảng và tiền đề cho phát triển, đồng thời phát triển sẽ góp phần quan trọng để tăng cường tiềm lực và hiệu quả của thế trận QP-AN. QP-AN để phát triển và phát triển để đảm bảo QP-AN. Những tác động của tình hình thế giới và khu vực đến mối quan hệ này và những vấn đề nảy sinh trong diễn biến của mối quan hệ này đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn và sự phối hợp hài hoà giữa các bộ, ngành, các địa phương với nhau, đặc biệt giữa QP-AN, với phát triển KT-XH và đối ngoại.

Ba là, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong mối liên hệ giữa hội nhập quốc tế và giữ vững độc lập tự chủ, bản sắc dân tộc.

Hội nhập quốc tế là một xu thế chung mà Việt Nam đã chủ trương tham gia. Nhưng chúng ta tham gia hội nhập quốc tế một cách chủ động, theo lộ trình thích hợp, phù hợp điều kiện, khả năng và yêu cầu của ta trong từng giai đoạn. Việc kết hợp xây dựng thế trận QP-AN cần phải được thực hiện trong sự biến hoá của mối liên hệ ấy sao cho hội nhập quốc tế vừa phục vụ phát triển đất nước, vừa tranh thủ được lực lượng và điều kiện quốc tế cho tăng cường QP-AN và ngược lại, QP-AN là chỗ dựa vững chắc cho chủ động hội nhập quốc tế. Chủ động hội nhập quốc tế trên cơ sở kiên định những nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta không chỉ nhằm phát triển đất nước, mà còn nhằm tăng cường QP-AN cho đất nước. Giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ và bản sắc văn hoá dân tộc không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy cội nguồn sức mạnh của dân tộc, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước.

Bốn là, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh sao cho phát huy được nội lực, tranh thủ được sức mạnh của thời đại và kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc

Sức mạnh của thời đại trong giai đoạn mới là xu thế độc lập dân tộc, hoà bình, hợp tác, phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Tạo dựng một thế trận QP-AN dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước để có thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi thách thức và khó khăn, phức tạp nảy sinh. Mục đích xây dựng thế trận QP-AN của Đảng và Nhà nước ta là luôn luôn phù hợp với xu thế của thời đại. Sự phù hợp đó là nền tảng và tiền đề không thể thiếu được để tăng cường củng cố QP-AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN trong tình hình mới.

Năm là, trên cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân để tạo dựng và tham gia vào những hình thức tập hợp lực lượng có lợi cho sự phát triển toàn diện của đất nước

Tham gia vào xu thế chung của thời đại cũng là tham gia vào những hình thức tập hợp lực lượng quốc tế có lợi cho nước ta, là tận dụng sự tuỳ thuộc lẫn nhau, sự ràng buộc về lợi ích chung giữa các quốc gia để góp phần bảo đảm QP-AN BVTQ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển toàn diện của đất nước. Bản chất vấn đề này là nhận thức đúng đắn về thời cơ và thách thức, về xu thế phát triển của thời đại, chiều hướng diễn biến của thời cuộc, về xác định bạn và đối tác, đồng minh và đối tượng nói chung trong từng vấn đề, sự việc, trên từng lĩnh vực và ở từng thời kỳ nói riêng. Thêm bạn, bớt thù, "dĩ bất biến, ứng vạn biến" là nội dung lớn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một bài học thành công của Đảng ta và Bác Hồ trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 60 năm qua, hiện nay vẫn có tính thời sự hết sức sâu sắc. Đó là cơ sở để có thể thực hiện phương châm "vừa hợp tác vừa đấu tranh", hợp tác quốc tế sâu rộng như có thể được mà vẫn đảm bảo yêu cầu đấu tranh kiên quyết làm phá sản mọi âm mưu và ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, chống "diễn biến hoà bình", bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong phương diện này, việc có ý nghĩa rất quan trọng là phối hợp công tác nghiên cứu cơ bản, phân tích và dự báo chiến lược về tình hình thế giới và chiều hướng diễn biến của các mối quan hệ quốc tế, để từ đó có sự chuẩn bị ứng phó thích hợp, kịp thời và hiệu quả trong xây dựng nền QPTD và thế trận QPTD.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng từ trước đến nay, thế trận QPTD luôn đóng vai trò quan trọng và có đóng góp xứng đáng vào thành quả của cách mạng, luôn phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ bảo vệ BVTQ, luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Bài học thành công ấy sẽ được tiếp tục và phát huy trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, trong quá trình toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Trên cơ sở quan điểm trên, chúng ta cần nắm vững ba phương châm chỉ đạo:

1. Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện: Là nội dung chủ yếu nhất của phương châm chỉ đạo chiến tranh cách mạng ở nước ta. Chiến tranh toàn dân, toàn diện là sự kế thừa và phát huy truyền thống toàn dân đánh giặc của dân tộc Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

          - Quán triệt tư tưởng tiến công; Ngày nay, thực hiện chcur trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng các khu vực phòng thủ địa phương vững chắc tạo ra  sức mạnh tổng hợp về lực lượng, thế trận, cơ sở vật chất hậu cần tại chổ, nếu xãy ra chiến tranh xâm lược chúng ta càng có đầy đủ các điều kiện tiến công và tiến công có hiệu quả đánh bại kẻ thù xâm lược. Vì vậy để đảm bảo giành thắng lợi cho chiến tranh nhất thiết phương châm chỉ đạo chiến tranh phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chiến lược tiến công.

          - Tiến hành chiến tranh toàn dân; Thực hiện toàn dân đánh giặc, phải động viên tổ chức toàn dân đứng lên sát cánh cùng lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại chiến tranh xân lược kẻ thù.

          - Tiến hành chiến tranh toàn diện; là kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi chiến trường là quyết định.

          - Đấu tranh vũ trang; là một hình thức đấu tranh cơ bản giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu hao, tiêu diệt lực lượng quân sự của địch. Đấu tranh vũ trang trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phải phát huy truyền thống và những kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng, phải chọn dúng loại tác chiến và phương pháp tác chiến, quy mo tổ chức sử dụng lực lượng thích hợp.

          - Đấu tranh chính trị; Để toàn dân tích cực tham gia đấu tranh chính trị trong chiến tranh, ngay trong thời bình hiện nay phải đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước, xây dựng Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, không ngừng cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải làn cho dân tin Đảng, tin vào chính quyền, đoàn thể quần chúng. Đảng chính quyền phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, toàn dân gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa …, đó là chìa khóa của mọi thắng lợi.

          - Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa; giữ vai trò đặc biệt quan trọng là vũ khí hết sức lợi hại trong cuộc đấu tranh toàn diện giữa ta với địch … ‘nâng cao cảnh giác cách mạng vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại một bước “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liệ với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đấu tranh kinh tế; đây là mặt trận đấu tranh quan trọng nhằm duy trì và phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm nhu cầu vật chất cho chiến tranh, kiền chế và làm suy yếu nền kinh tế của địch.

          - Đấu tranh ngoại giao;  có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm phát huy thế mjanh của ta trên trường Quốc tế, vạch trần bản chất xâm lược phi nghĩa của địch, triệt để lợi dụng những mẫu thuẩn, bế  tắc trong hàng ngũ của địch làm cho chúng ngày càng bị cô lập, lúng túng và bị động trên các chiến trường, trong nước và trên thế giới.

Tóm lại: Với quan điểm sử dụng sức mạnh tổng hợp: Về chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng – An ninh, đối ngoại; Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành thống nhất của nhà nước với lực lượng vũ trang làm nống cốt, chúng ta tiến hành đấu tranh toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực có vai trò, vị trí quan trọng tiến công trên một mặt trận nhất định, nhung điều đó có mối quan hệ chặt chẽ, không thể thiếu mặt trận đấu tranh nào, từng địa phương, cơ sở quán triệt và thực hiện tốt mới tạo nên sức mạnh tổng hợp trên từng địa phương, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trên cả nước đánh thắng địch trong bất kỳ tình huống chiến tranh nào.

2.  Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực, thu hẹp không gian và rút ngắn thời gian chiến tranh.

          - Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực

          - Thu hẹp không gian chiến tranh.

          - Rút ngắn thời gian chiến tranh.

3.  Kết hợp tác chiến xây dựng, vừa tác chiến vừa ra sức sản xuất và thực hành tiết kiệm, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh.

* Liên hệ tình hình thực tiển địa phương  yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, Đảng bộ Cà Mau đã mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, các buổi sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, sinh viên... nắm vững một số quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước và một số nội dung công tác quốc phòng - an ninh nhân dân nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong các cơ quan, đơn vị đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới..

Thực tiễn đó, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục quốc phòng an ninh các cấp, nêu cao tình thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và lực lượng phản động. Phối hợp với các sở, ban, ngành và toàn dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nắm bắt và làm thất bại những âm mưu, hoạt động của kẻ địch. Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế, xây dựng đời sống chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ... cho nhân dân.

Để thực hiện phương hướng trên. Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hoà bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật từng bước hiện đại.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Tiếp tục hoàn thiện các chiến lược quốc phòng, an ninh và hệ thống cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

* Liên hệ với thực tiễn địa phương

          Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ kiên định mục tiêu lý rngcura Đảng cộng sản Việt Nam là cán bộ quản lý chúng ta thường xuyên liên tục giáo dục quốc phòng toàn dân, phải phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” làm cho mọi người dân nhận thức được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhận thức được âm mưu thủ đoạn của địch có kiến thức nhất định về quốc phòng – an ninh quân sự, hiểu  biết về thủ đoạn chống phá của địch.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Phát huy vai trò tích cực của các khu vực kinh tế - quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn. Tăng cường quản lý, khai thác tốt những khu vực của từng vùng, cửa sông, cửa biển, ven biển, đầm phá có giá trị quân sự để tạo dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, có chiều sâu, nhiều tầng, nhiều tuyến, có khả năng bảo vệ tại chỗ và khả năng cơ động, chuyển hóa thế trận linh hoạt để phòng thủ và tấn công địch. Gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tạo thế ổn định vững chắc về chính trị để phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

- Lãnh đạo toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị mà năm 2011 - 2015 là bước rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ chủ yếu :

- Ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và tư tưởng; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Tập trung kiện toàn và vận hành tốt cơ chế quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự, an ninh. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự, các lực lượng vũ trang, vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng. Các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự, an ninh.  Trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, biện pháp sát hợp, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh được giao; gắn việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện với xây dựng xã, phường, thị trấn, làng xã vững mạnh toàn diện, làm chủ, tập trung vào các địa bàn trọng điểm ...

- Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, trước hết là về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân trên địa bàn. Đối với lực lượng thường trực, tiếp tục hoàn chỉnh biên chế tổ chức, trang bị chiến đấu, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kết hợp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", việc làm theo trong từng cán bộ, chiến sĩ, từng việc làm cụ thể.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư toàn xã hội, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt việc thẩm định các chương trình, dự án kinh tế, trọng điểm, mở rộng đối tác, ngăn ngừa đối tượng để vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu tiềm lực và giữ vững quốc phòng, quân sự và an ninh của khu vực phòng thủ. Công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh tôn giáo, an ninh chính trị. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Chỉ đạo các cấp, các sở, ban, ngành thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của tỉnh, và đối với từng ngành, từng địa phương.

- Cơ quan quân sự các cấp cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành thường xuyên liên tục kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng thủ, chiến đấu, động viên quốc phòng... bảo đảm sát với những thay đổi thực tế trên địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch phát triển tổng thể của các địa phương trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, củng cố Hội đồng giáo dục quốc phòng của tỉnh, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt việc phối hợp hoạt động giữa quân đội và công an, biên phòng theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố theo hướng "cơ bản, liên hoàn, vững chắc"; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, diễn tập theo các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ trong khu vực phòng thủ đã phê duyệt, đáp ứng yêu cầu "thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm". Đồng thời, coi trọng và kết hợp chặt chẽ việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, lấy thế trận lòng dân làm chính.

Đối với bản thân, là người làm công tác quản lý nhà nước về Y tế, bản thân cần quán triệt sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nắm bắt những âm mưu thủ đoạn của chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của CNĐQ và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nắm vững nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế công việc được phân công. Để thực hiện được điều đó không ngừng nâng cao kiến thức về mọi mặt, phát huy truyền thống yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, kiên quyết đứng lên đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập - tự do của dân tộc, toàn dân sát cánh cùng lực lượng vũ trang chiến đấu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, làm tốt công tác hậu phương quân đội, chăm sóc tốt những gia đình có công với cách mạng như: Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ … quản lý nhà nước đối với hoạt động Y tế, động viên cán bộ y tế và phương tiện phục vụ khi có chiến tranh, giao chỉ tiêu các xí nghiệp dược sản xuất thuốc để phục vụ cho chiến trường, duy trì lực lượng để phục vụ cho chiến tranh, nắm bắt số lượng, địa chỉ, địa bàn trọng điểm cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, không để cho các phần tử lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động liên quan đến tuyên truyền tôn giáo trái phép, “DBHB”, bạo loạn lật đổ. Thường xuyên sâu sát các tổ chức cơ sở, địa phương, tham mưu cho cấp ủy, tổ chức các lớp quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu của kẻ địch...

Tóm lại, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh vững chắc. Trong đó, phát triển kinh tế tạo ra những điều kiện vững chắc để tăng cường quốc phòng an ninh; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh và toàn vẹn lãnh thổ tạo môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội. khi đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới với cơ hội, thuận lợi lớn cùng những khó khăn thách thức lớn, thì việc luôn quán triệt sâu rộng mục tiêu, quan điểm, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần NQ TW  khóa XI là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa thời sự nóng hổi. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần phải có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương châm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ TQ trong tình hình mới.

Đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển, những vận hội mới mở ra những cũng không ít những khó khăn thách thức phải đối mặt. Trong đó, nguy cơ chống phá của chủ nghĩa đề quốc đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trước những âm mưu đó, Đảng ta khẳng định nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục, lâu dài của Đảng, Nhà nước của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Thực hiện thắng lợi đó góp phần to lớn cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


 =>  về trang chủ
ĉ
Câu1.doc
(89k)
Trần Văn Lực,
11:12, 14 thg 7, 2011
Comments