Trang chủ‎ > ‎

Quy trình nâng lương thường xuyên

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cà Mau

Để thống nhất chung trong công tác Lao động tiền lương: quy trình nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn. Phòng Tổ chức - Cán bộ xin gửi đến các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, hướng dẫn về thủ tục, quy trình nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cụ thể Như:

Thủ tục hướng dẫn Các căn cứ về lao động tiền lương thường xuyên:


1. Trích Biên bản:

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ. về việc hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;  "Hết hiệu lực"

Thay thế:

Căn cứ Thông tư Số 08/2013/TT-BNV  ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;


    2. Tờ trình:

         Căn cứ Luật công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; (Nếu là công chức)

        Căn cứ Luật viên chức; ngày 15 tháng 11 năm 2010; (Nếu là viên chức)

        Căn cứ Thông tư Số 08/2013/TT-BNV  ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của tỉnh Cà Mau;


3.  Yêu cầu sắp xếp Hồ sơ theo thứ tự:

        1. Tờ trình (Công văn) – Bản chính
        2. Trích biên bản (Bản chính)
        3. Danh sách đề nghị Mẫu số 4 (theo mẫu – Bản chính)
        4. Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương
        5. Quyết định lương hiện hưởng  (Photo)

- Tải mẫu về sử dụng  (Mẫu 4 trình ký, kèm vào hồ sơ đề nghị nâng lương, đề nghị nâng lương).

- Tải Mẫu danh sách  File Word  đơn vị nhập thông tin đầy đủ gửi lên Phòng Tổ chức - Cán bộ theo địa chỉ  phongtcsytcm@gmail.com để kiểm tra đối chiếu và ra quyết định cho đơn vị đề nghị.

 

Lưu ý:

1. Hồ sơ đề nghị sắp xếp thứ tự theo danh sách để kiểm soát dễ dàng.

2. Ngày, tháng, năm hiện hành trong tháng đơn vị đề nghị (Phòng TCCB không chấp nhận ngày, tháng, năm không đúng theo qui định hiện hành). Mọi chi tiết về vấn đề Lao động tiền lương vui lòng liên hệ Trần Văn Lực Phòng TCCB số điện Thoại: 093.99.55.300 hoặc truy cập Website cá nhân để xem chi tiết hướng dẫn và Biểu Mẫu


Trên đây là quy định chung, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện ./.ĉ
Trần Văn Lực,
00:10, 25 thg 12, 2012
Ĉ
Trần Văn Lực,
00:10, 25 thg 12, 2012
Comments