คำสั่ง จ.ปราจีนบุรี

คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ๑๕๘๕ / ๒๕๕๓

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

--------------------------

อนุสนธิคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๑๖๗๙ /๒๕๕๒   ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี   เนื่องจากมีข้าราชการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่หลายตำแหน่ง จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว   และเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีประสิทธิภาพ   ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง      จังหวัดปราจีนบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรีขึ้น ดังต่อไปนี้

 

๑.      คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย

๑.๑    ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี                                               ประธานกรรมการ

๑.๒    ดร.สุรชัย   ศรีสารคาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี                กรรมการ

๑.๓    นายพินิจ   เนตรพุกกณะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี             กรรมการ

๑.๔    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒                                          กรรมการ

๑.๕    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒  รักษาพระองค์                         กรรมการ

๑.๖    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี                                    กรรมการ

๑.๗    ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี                                                       กรรมการ

๑.๘    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                                กรรมการ

๑.๙    หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ                                        กรรมการ

๑.๑๐  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย                                      กรรมการ

๑.๑๑  นายอำเภอทุกอำเภอ                                                         กรรมการ

๑.๑๒  นายกเทศมนตรีทุกแห่ง                                                      กรรมการ

๑.๑๓  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล                                   กรรมการ

๑.๑๔  ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี                                        กรรมการ

๑.๑๕  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี                                กรรมการ

๑.๑๖  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี                                    กรรมการ

๑.๑๗  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                    กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๘  นายสมนึก  ชัยเสนา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                   

 มีหน้าที่   ดังนี้

. กำหนดนโยบาย  มาตรการ   และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดปราจีนบุรี

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน   โครงการและกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

. เร่งรัด  ควบคุม  กำกับ  ตรวจสอบ  และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคณะอื่นๆ

. ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของคณะทำงานคณะอื่นๆ

๒.     คณะกรรมการพัฒนางาน TO  BE  NUMBER  ONE จังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบด้วย

๒.๑    ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี                                               ประธานกรรมการ

๒.๒    ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี                 รองประธานกรรมการ

๒.๓    ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๒                                                กรรมการ

๒.๔    ผู้แทนกองพลทหารราบที่ ๒  รักษาพระองค์                                กรรมการ

๒.๕    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี                                    กรรมการ

๒.๖    ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี                                                       กรรมการ

๒.๗    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                    กรรมการ

๒.๘    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี                                         กรรมการ

๒.๙    พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี                                                 กรรมการ

๒.๑๐  อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี                                              กรรมการ

๒.๑๑  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี                   กรรมการ

๒.๑๒  แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี                                                   กรรมการ

๒.๑๓  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี                           กรรมการ

๒.๑๔  ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี                                            กรรมการ

๒.๑๕  ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี                                                    กรรมการ

๒.๑๖  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 ปราจีนบุรี เขต ๑                                                            กรรมการ

๒.๑๗  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    กรรมการ

 ปราจีนบุรี เขต ๒                                                           

๒.๑๘  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗              กรรมการ

๒.๑๙  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี                       กรรมการ

๒.๒๐  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี                            กรรมการ

๒.๒๑  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                        กรรมการ

 และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

๒.๒๒  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี                       กรรมการ

๒.๒๓  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี   กรรมการ

๒.๒๔  ประธานสภาเด็กและเยาวชน                                                กรรมการ

๒.๒๕  นายสมนึก  ชัยเสนา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                             

๒.๒๖  นางธนวัน   รัตนภานพ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                   

๒.๒๗  นางเกษศิรินทร์   เกษราธิคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                     

มีหน้าที่   ดังนี้

๑. ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัด

. นำเสนอแผนงานโครงการฯ แก่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ

๓. แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    ของทุกภาคส่วนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

. ประชุมปรึกษาหารือ และประเมินผล ปรับปรุงระบบแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาตามสถานการณ์

๖. ควบคุม  กำกับ  และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

๗. ประสานรวบรวมผลงานชมรมดีเด่นและนวัตกรรม   เพื่อส่งจังหวัดเข้าประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับภาคและประเทศ

๘. จัดทำเนื้อหา  นวัตกรรม  วีดีทัศน์และเอกสารนำเสนอ   จัดบูธนิทรรศการ   และการแสดงของเยาวชนในการประกวดระดับภาคและประเทศ

๙. จัดเตรียมทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  และตอบข้อซักถามในวันประกวดระดับภาคและประเทศ

๓.           คณะกรรมการพัฒนางาน TO  BE  NUMBER  ONE ในสถานศึกษา   ประกอบด้วย

๓.๑    นายพินิจ  เนตรพุกกณะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี              ประธานกรรมการ

๓.๒    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    รองประธานกรรมการ

         ปราจีนบุรี เขต ๑

๓.๓    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                   รองประธานกรรมการ

         ปราจีนบุรี เขต ๒

๓.๔    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๗            รองประธานกรรมการ

๓.๕    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                        กรรมการ

 และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

๓.๖    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี                 กรรมการ

๓.๗    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ                          กรรมการ

 พระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

๓.๘    ผู้อำนวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต                กรรมการ

๓.๙    ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี                       กรรมการ

๓.๑๐  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี                            กรรมการ

๓.๑๑  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                  กรรมการ

๓.๑๒  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี                               กรรมการ

๓.๑๓  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี                                กรรมการ

๓.๑๔  ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง                                  กรรมการ

๓.๑๕  ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี                                       กรรมการ

๓.๑๖  ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น                                               กรรมการ

๓.๑๗  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี                                       กรรมการ

๓.๑๗  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง                                  กรรมการ

๓.๑๘  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา                                              กรรมการ

๓.๑๙  ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา                                          กรรมการ

๓.๒๐  ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์                                     กรรมการ

๓.๒๑  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนวิทยาคม                                 กรรมการ

๓.๒๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี                                  กรรมการ

๓.๒๓  นายสุรชาติ  เครือศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต                      กรรมการและเลขานุการ

 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

๓.๒๔  นายอำนวยพร  ทรัพย์คง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

๓.๒๕ นางธัญชนก  ก้อนเงิน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒๖  นางวนิดา   ศิลปกิจโกศล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่   ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด

๒. แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ควบคุม กำกับ  และติดตามความก้าวหน้างาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

. ประชุมปรึกษาหารือ และประเมินผล ปรับปรุงระบบแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาตามสถานการณ์

. วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

๖. จัดทำสถิติข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

๗. ขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส  และประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อค้นหานวัตกรรมและคัดเลือกการแสดงที่สื่อถึงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE   เป็นตัวแทนในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

          ๙. ขยายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน และพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นต้นแบบ (๑๐๐ ตารางเมตร)    เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ขององค์ประธาน

          ๑๐. จัดประกวด/คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONBE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด 

          ๑๑. รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี    เพื่อเตรียมส่งชมรมฯเข้าประกวดระดับภาคต่อไป

          ๑๒. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือก    โดยให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร  วีดีทัศน์  นำเสนอผลงานชมรมฯ ในสถานศึกษา   เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ 

. คณะกรรมการพัฒนางาน TO  BE  NUMBER  ONE ในชุมชน ประกอบด้วย

๔.๑    ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี                                                      ประธานกรรมการ

๔.๒    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                                กรรมการ

๔.๓    พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี                                                กรรมการ

๔.๔    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี                   กรรมการ

๔.๕    ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี                                                    กรรมการ

๔.๖    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๙ จังหวัดปราจีนบุรี              กรรมการ

๔.๗    นายอำเภอทุกอำเภอ                                                        กรรมการ

๔.๘    นายกเทศมนตรีทุกแห่ง                                                     กรรมการ

๔.๙    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล                                   กรรมการ

๔.๑๐  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                    กรรมการ

๔.๑๑  ประธานชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคีทุกอำเภอ                  กรรมการ

๔.๑๒  ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี                                                     กรรมการและเลขานุการ

๔.๑๓  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด        

         จังหวัดปราจีนบุรี                                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๑๔  นางสาวกาญจนา  ประธานกุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 ชำนาญงาน                                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

มีหน้าที่   ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานในชุมชนให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด  และนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ของจังหวัด

๒. แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ควบคุม  กำกับ  และติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

. ประชุมปรึกษาหารือ  ประเมินผล  และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาตามสถานการณ์

๕. จัดทำสถิติข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

๖. ขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

          ๗. จัดประกวด/คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONBE  ในชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

          ๘. รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   เพื่อเตรียมส่งชมรมฯเข้าประกวดระดับภาคต่อไป

          . ให้ความช่วยเหลือ  และสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือก    โดยให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร    วีดีทัศน์  นำเสนอผลงานชมรมฯ ในชุมชน   เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ

 

. คณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย

๕.๑    นายพินิจ  เนตรพุกกณะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี              ประธานกรรมการ

๕.๒    แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี                                                   รองประธานกรรมการ

๕.๓    อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี                                               กรรมการ

๕.๔    สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี                           กรรมการ

๕.๕    ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี                                              กรรมการ

๕.๖    จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี                                                 กรรมการ

๕.๗    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี                    กรรมการ

๕.๘    นายอำเภอทุกอำเภอ                                                         กรรมการ

๕.๙    นางสาวภัททิรา  นวลปลอด    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ               กรรมการและเลขานุการ

๕.๑๐  นายสุริยะ  จันทร์ดวง       นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่   ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด /นโยบายการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE ของจังหวัด

๒. แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ควบคุม  กำกับ  และติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ

. ประชุมปรึกษาหารือ  ประเมินผล  และปรับปรุงระบบแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาตามสถานการณ์

๕. จัดทำสถิติข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

๖. ขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

          ๗. จัดประกวด/คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด    

๘. รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ   ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    เพื่อเตรียมส่งชมรมฯเข้าประกวดระดับภาคต่อไป

. ให้ความช่วยเหลือ  และสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือก   และชมรมบริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด   โดยให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร  วีดีทัศน์  นำเสนอผลงานชมรมฯ ในสถานประกอบการ   เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ

 

๖. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบำบัดรักษา

๖.๑    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                   ประธานกรรมการ

๖.๒    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                            กรรมการ

๖.๓    ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี          กรรมการ

๖.๔    ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี         กรรมการ

๖.๕    ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ

๖.๖    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์                                      กรรมการ

๖.๗    ผู้อำนวยการสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จังหวัดปราจีนบุรี            กรรมการ

๖.๘    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง                                     กรรมการ

๖.๙    นายสุกฤษ  ชัยพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี                                    

มีหน้าที่   ดังนี้

๑. วางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE  ด้านการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาทักษะชีวิตในโครงการ ใครติดยายกมือขึ้น

๒.แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบำบัดรักษา สมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น  พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบำบัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

.จัดทำข้อมูลสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น ระดับจังหวัดและติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

๔.วางแผนและประสานการดูแลช่วยเหลือสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น  ที่ผ่านการบำบัดแล้วให้สังคมยอมรับและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

๕.สนับสนุนการดำเนินงานโครงงาน TO BE NUMBER ONE  ให้บรรลุตามตัวชี้วัดของจังหวัดปราจีนบุรี

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ  วันที่    เดือน ธันวาคม   พ.ศ ๒๕๕๓

                                                          ลงชื่อ  นายศิริพงษ์   ห่านตระกูล

                                                            (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี)

Comments