ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (Internateional Conference On Drug Abuse and Llicit Trafficking) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นประจำทุกปี โดยในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิลลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจัดให้มีการประกวดแข่งขันมากมาย และยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการจากกลุ่มสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

 ลำดับที่กิจกรรม
 1การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
2
การประกวดเต้นประกอบเพลง
3
การประกวดวาดภาพ
4
การแข่งขันฟุตบอลชาย 5 คน
5
การประกวดวงดนตรีสตริง
6
การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง
 7การประกวดสื่อแอนนิเมชั่น
 8การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
 9การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์
 10การประกวดภาพยนตร์สั้น
 11การประกวดซอพื้นเมือง
 12การประกวดตีกลองสะบัดชัย
13  การประกวดวงโยธวาทิตแบบนั้งบรรเลง


กิจกรรมภายในงาน

ลำดับที่
 กิจกรรม
1
การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน
 2ถนนเด็กสร้างสรรค์ "งานอาชีพ" 11 สถาบันการศึกษา
 3การแสดง "สุนัขสงคราม"
4
การทดสอบ "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง"
 5การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 6ขบวนพาเหรดลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สภานักเรียน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิลลานนาเชียงใหม่