Bài giải (11)


Trở lại BÀI TẬP
BÀI GIẢI

Bài 1:
            75-. Tìm 2 số. Biết trung bình cộng của chúng là 36 và số này hơn số kia là 6 đơn vị.

                    Giải
    Tổng 2 sđó là:    36 x 2 = 72
    Số bé là:    (72 - 6) : 2 = 33
    Sơ lớn là;    72 - 33 = 39
        Đáo s:   33 và 39

Bài 2:
            76-.Tìm 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 64.

                    Giải
    Hai số lẻ liên tiếp có hiệu bằng 2.
    Số bé là:    (64 - 2) : 2 = 31
    Số lớn là:    64 - 31 = 33
        Đáp số:    31 và 33

Bài 3:
            77-.Biết trung bình cộng của 2 số à 84, nếu lấy số lớn trừ đi số bé ta được 12. Tìm 2 số đó.

(Tương tự bài 1)

Bài 4:
            78-.Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng số chẵn lớn nhất có 2 chữ số và nếu lấy số lớn trừ đi số bé ta được kết quả là12.


Bài 5:
            79-.Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng bằng 219.


Bài 6:
            80-.Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng bằng nhau.

                    (Bài 6 - Trang 193 - SGK lớp 4 – NXB GD – 1998)


Bài 7:
            81-.Chu vi một hình tam giác là 28dm. Biết một cạnh bé hơn tổng 2 cạnh kia là 8dm. Hai cạnh còn lại chúng hơn kém nhau 6dm.  Tìm số đo mỗi cạnh.


Bài 8:
            82-.Một hình chữ nhật có chu vi là 44m. Nếu giảm chiều dài 5m và thêm chiều rộng 3m thì sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.


Bài 9:
            83-.Cho tam giác ABC có chu vi là 48m. Cạnh AB hơn cạnh AC 3m nhưng ngắn hơn cạnh BC là 6m.  Tìm số đo mỗi cạnh.


Bài 10:
            84-.Tìm 4 số chẵn liên tiếp. Biết tổng của chúng là 484.


Bài 11:
            85-.Tìm 3 số. Biết trung bình cộng của chúng là 210. Nếu bớt đi số thứ nhất 40 và thêm vào số thứ hai 10 đơn vị thì được 3 số bằng nhau.


Bài 12:
            86-.Tìm 2 phân số. Biết tổng của chúng là17/30 và hiệu là 7/30.


Bài 13:
            
87-.Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết số lớn hơn số bé 8 đơn vị. Tìm 2 số đó.

Bài 14:
            88-.An và Bình có tất cả 48 hòn bi. Nếu An cho Bình 3 hòn bi và Bình cho lại An 1 hòn bi thì hai người có số bi bằng nhau. Hỏi trước khi cho nhau, mỗi người có bao nhiêu hòn bi?


Bài 15:
            89-.Một cửa hàng bán sách, trên giá có tất cả là 105 quyển sách Toán, Tiếng Việt và sách Khoa Học.Số sách Toán nhiều hơn sách Tiếng Việt là 6 quyển, sách Khoa Học kém sách Toán 9 quyển. Hỏi trên giá sách của cửa hàng có bao nhiêu quyển sách mỗi loại?


Bài 16:
            90-.Trong một tuần ba bạn Tý, Sửu và Dần ghi được 87 từ vào một cuốn sổ tay.Tý ghi được nhiều hơn Sửu 5 từ và kém Dần 2 từ. Hỏi trong tuần ấy mỗi bạn ghi được bao nhiêu từ vào sổ ?

                    (
Hướng dẫn: Tương tự bài 104     -   Đáp số:       Sửu  25 ;    30 ;  Dần  32 )
Comments