โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โพสต์20 มิ.ย. 2555 03:19โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2555 03:20 ]

งาน   /  โครงการ                  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

แผนงาน                                งานบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวสุรารักษ์   พนะสันต์

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ         1 พ.ค. 2555   -   31   มี.ค.   2556

 

1.  หลักการและเหตุผล

                จากการประเมินระดับชาติในปีการศึกษา  2554  พบว่า  คะแนนผลการประเมินชั้น ป. และ ป.  6  อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการจึงเป็นโครงการที่จำเป็นและมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้สูงขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับการศึกษา  คือระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

 

2. ความหมายและขอบข่าย

                ความหมาย

                หมายถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในโรงเรียนบ้านผามอนทุกระดับชั้น

ให้เกิดทักษะการคิด  การปฏิบัติ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ตลอดถึงส่งเสริมให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะด้านวิชาการ  ที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น

                ขอบข่าย

                เป็นการฝึกฝน  และแข่งขันทักษะการคิด  การปฏิบัติให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับ

ชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านผามอนตลอดถึงการคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการนอกสถานที่

 

3.  วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด การอ่าน และการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน การสอน

                2.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้

                3.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

4.   เป้าหมาย

                เชิงปริมาณ

- ผู้เรียนระดับอนุบาล  จำนวน  16     คน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1– 6  จำนวน   26    คน

   เข้าร่วมกิจกรรม

          

   เชิงคุณภาพ

                -  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการคิด  การปฏิบัติกิจกรรมด้านวิชาการ

                -  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5. วิธีดำเนินการ

                5.1  ศึกษาสภาพปัจจุบัน   สภาพปัญหา  ความต้องการ

                5.2  เสนอโครงการต่อที่ประชุม

                5.3. กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิทินการปฏิบัติ

                5.4  ดำเนินการตามแผน / โครงการ / กิจกรรม

                กิจกรรม

1. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

                           3. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ

                           4. กิจกรรมคิดเลขเร็ว

- สร้างแบบฝึกการคิดเลขเร็วระดับชั้นป.1 – ป. 6

- ดำเนินการคิดเลขเร็วทุกวันพุธ  เวลา 12.30  น.

      - ตรวจแบบฝึกการคิดเลขเร็ว

5. กิจกรรมแก้โจทย์ปัญหา

-สร้างแบบฝึกโจทย์ปัญหาระดับชั้นป.4 – ป. 6

-ดำเนินการฝึกแก้โจทย์ปัญหา ทุกวันอังคาร  เวลา 12.30  น.

-ตรวจแบบฝึกการแก้ปัญหา

-ประกาศผลและมอบรางวัลเป็นรายเดือน

6 . กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

                                                -ครูผู้สอนสำรวจนักเรียนที่เรียนเก่งและเรียนอ่อน

                                             - ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมซ่อมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง

                                                -ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน

 

5.5. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ

 

 

 

 

 

6. งบประมาณ

                งบประมาณในการจัดกิจกรรมทั้งหมด   35,000      บาท

1. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   5,0000     บาท

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย  15,000    บาท

              3.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ  15,000                บาท

4.กิจกรรมคิดเลขเร็ว            -                                                             

5. กิจกรรมแก้โจทย์ปัญหา  -                                                                                                             

6. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม   -                              

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1 นักเรียนมีความรู้ทักษะในการคิด  การปฏิบัติ

                7.2 นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันการศึกษาและ                            หน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมการแข่งขัน

                7.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

     ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา

      ความต้องการ

      เสนอโครงการต่อที่ประชุม

      กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิทินการปฏิบัติ

      ดำเนินการตามแผน /โครงการ /กิจกรรม

          1. กิจกรรมการเรียนการสอนตาม

              แนวปฏิรูปการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

          2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

          3.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการ

             แข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ

          4.กิจกรรมคิดเลขเร็ว

          5. กิจกรรมแก้โจทย์ปัญหา

          6. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

สรุปและรายงานผล

พ.ค. 2555

 

พ.ค. 2555

พ.ค. 2555

 

พ.ค. 2555- มี. ค. 2556

 

พ.ค. 2555- มี. ค. 2556

    พ.ค. 2555- มี. ค. 2556

 

    มิ.ย. 2555- มี. ค. 2556

    มิ.ย. 2555- มี. ค. 2556

   

มี. ค. 2556

 

 

นางกัลยา

นางสาวสุรารักษ์

นางสาวพรนพิน

 

 

 

 

9. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

     การเรียนสูงขึ้น

2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนของ

   โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

   ทางวิชาการมีผลการแข่งขัน

   ที่น่าพอใจ

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

     มากขึ้น

- ทดสอบ

 

- ใบประกาศ  รางวัลที่ได้รับ

 

 

 

- ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วม

   กิจกรรม

- แบบทดสอบ

 

- ผลงานที่ได้รับ

 

 

 

- แบบบันทึกการจัดกิจกรรม

 

 

ลงชื่อ                                                     ผู้เสนอโครงการ

       ( นางสาวสุรารักษ์        พนะสันต์)                                                          

                                                                                     ตำแหน่งครู คศ. 1

                                                                                                                                               

 

 

ลงชื่อ                                                     ผู้ตรวจสอบโครงการ

                ( นางกัลยา     จิราพงษ์)         

                                                                                        ตำแหน่งครู คศ. 1

                                                                                                                                               

                                                                               

 

ลงชื่อ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ

            ( นายการัณยภาส   เพ็งพันธ์ )                  

                                                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผามอน

 

Comments