Please continue to pray for the following people and causes:

June 29, 2011
Xin cu nguyn cho Bà Anna Nguyễn Thị Vinh, bà ngoại của Trưởng Trương Minh Châu được Chúa gìn giữ và chữa lành để sớm mau bình phục.

Please pray for the Anna Nguyễn Thị Vinh, the grandmother of youth leader Châu Trương. May God watch over her and heal her to help her regain health.

May 17, 2011
Xin cu nguyn cho Linh Hn Augustinô Đặng Cảnh Nhân mới qua đời đước sm v hung nhan thánh Chúa.

Please pray for the spirit of Augustinô Đặng Cảnh Nhân who recently passed away to be called to heaven with God.


April 14, 2011
Xin
cu
nguyn cho Linh Hn Maria Nguyn Th Ngc Dung mới qua đời đước sm v hung nhan thánh Chúa.

Please pray for the spirit of Maria Nguyn Th Ngc Dung who recently passed away to be called to heaven with God.


March 21, 2011
Xin
cu
nguyn cho nhng người nn nhân b sóng thn và đng đt ti nước Nht Bn. Xin Chúa giúp đ và che ch h và cho các linh hn chết trong thiên tai nay đước cùng Chúa và sm v hung nhan thánh Chúa.

Please pray for the victims who have been affected by the tsunami and earthquake in Japan. May God help and protect them and may the people who died of this disaster be with him in heaven soon.


March 1, 2011
Xin
thêm li cu nguyn cho Ông Giuse Phan Vân S Hi Trưởng Liên Đo Đo Binh Hn Nh Đn Thánh M La Vang Giáo Phn Las Vegas đang đau bnh.

Please pray for Mr. Joseph Phan Vân S, president of the Đo Binh Hn Nh organization at our church, Shrine of Our Lady of La Vang, who is currently ill.


February 1, 2011
Xin cầu nguyện cho sự binh yên trong nước Ai Cập. Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Kim (bố của một huynh trưởng trong Đoàn Đôminicô Saviô) mới qua đời tại Phoenix, Arizona. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong năm mới.

Please pray for peace in the Middle East (especially in Egypt). Please also pray for the spirit of Joachim (father of a youth leader in the Đôminicô Saviô Chapter) who
recently passed away in Phoenix, Arizona. Lord, please bless everyone in the new year.

January 20, 2011
Xin cầu nguyện cho những người bị thương trong cuộc thảm sát tại Tuscon, Arizona ngày 12 thắng 01 năm 2011. Nhất là những người đã qua đời. Xin Chúa nhận lồi chúng con và nâng đở gia đình của hô.

Please pray for all those who have been wounded in the mass shooting in Tuscon, Arizona on January 12th, 2011, especially those who lost their lives. May God hear our prayers and watch over their families.

January 13, 2011
Xin cầu nguyện cho những người đàng bị lụt tại Úc Châu. Nhất là những người đã qua đời vì hy sinh và giúp cữu người khác.

Please pray for all those who have been affected by the Australian flood, especially those who sacrificed their lives trying to save others.


January  05, 2011
Xin c
u nguyn cho Linh Hôn Phêrô Phm Phi Hùng mi qua đi 04/01/11 ti Mount Vernon, Virginia. Anh đã đến, giúp sinh hot, hun luyn và đào to các Huynh Trưởng và thành lp các Đoàn mi khp các Min, đc bit là Liên Đoàn Ra Khơi, và là Đoàn Trưởng đu tiên Đoàn Chúa Cu Thế (St. Lucy), Long Beach, California. Xin cu nguyn cho gia đình anh và hai con.

Please pray for Peter Pham Phi Hung who passed away January 4, 2011 in Mount Vernon, Virginia. He has helped tremendously with meetings, trainings, and activities in various location throughout PT/TNTT especially in LĐRK as the first Đoàn Trưởng of Đoàn Chúa Cu Thế (St. Lucy) in Long Beach, California. Please keep his family in your prayers as well as his two young children. We know he is in a better place now with God. 

Comments