ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ/บทบาทภารกิจของ กศน.ตำบลลานตากฟ้า

 

ปรัชญา กศน.ตำบลลานตากฟ้า

                ถิ่นอุดมปัญญา  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่คู่ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน์  กศน.ตำบลลานตากฟ้า

                ภายในปี พ.ศ. 2554  กศน.ตำบลลานตากฟ้า เป็นแหล่งอุดมปัญญา ประสานภาคีเครือข่ายกระจายการศึกษาสู่ชุมชน  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ  กศน.ลานตากฟ้า

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ส่งเสริมให้คนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เป็นสังคมอุดมปัญญา

3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. สร้างและกระจายโอกาสเรียนรู้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

6. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

7. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้และมีทักษะ การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. พัฒนาส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้มีศักยภาพ

 

บทบาทและภารกิจของ  กศน.ตำบลลานตากฟ้า

                                กศน.ตำบลลานตากฟ้า  เป็นหน่วยงานในสังกัด  กศน.อำเภอนครชัยศรี  มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

                                กศน.ตำบลลานตากฟ้า  มีภารกิจที่สำคัญ  ดังนี้

                                1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน  อย่างน้อยปีงบประมาณละ  560  คน  โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม  ดังนี้

                                                1.1  การศึกษานอกระบบ  260  คน  ประกอบด้วย

                                                                1.1.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  60  คน

                                                                1.1.2  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จำนวน  20  คน

                                                                1.1.3  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน  20  คน

                                                                1.1.4  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  จำนวน  60  คน

                                                                1.1.5  กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  100  คน

                                                1.2  การศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  300  คน

                                2.  สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

                                3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนของภาคีเครือข่ายทั้งในแง่ของความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัด

                                4.  จัดทำระบบข้อมูล  สถิติ  และสารสนเทศ  เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งระดับจุลภาค  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  และภาพรวมระดับประเทศของสำนักงาน กศน.

                  5.  จัดทำแผนงาน  โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  และชุมชน  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานของ  สำนักงาน  กศน.  สำนักงาน  กศน.จังหวัด  และ  กศน.อำเภอ  ที่สังกัด  โดยในกรณีของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดคูณด้วยจำนวนนักศึกษา  60  คน  สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ นั้น  จัดทำแผนงาน  โครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก  กศน.อำเภอ

                                6.  ประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การเรียนชุมชนและภาคีเครือข่ายในตำบล  โดยมีการประสานแผนการดำเนินงานภายในตำบลที่รับผิดชอบและ  กับ กศน.อำเภอ  ที่สังกัดตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ

                               7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกของ  กศน.อำเภอ  ที่สังกัด

                                8.  รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ  กศน.อำเภอ  ที่สังกัด  ตามแผนหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

                                9.  ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก  กศน.อำเภอ  สำนักงาน  กศน.จังหวัด  หรือ  สำนักงาน กศน.  และตามที่กฎหมายกำหนด