แนวข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๓

โพสต์15 ก.ย. 2553 03:28โดยjarunee thongaram   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2553 08:18 ]
 
รหัสวิชา 396-25-03
ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ยึดหนังสือเล่มสีเขียว เป็นหลัก (บทที่ 12,13,14,19,20)
คะแนนสอบปลายภาค 23 คะแนน ทั้งหมด 92 ข้อ (หาร 4)

บทที่ 12-13         (30 ข้อๆ 1-30)                                 ผู้ออกข้อสอบคือ  อ.ศุภณัฐ

บทที่ 14               (30 ข้อๆ 31-60)                               ผู้ออกข้อสอบคือ  อ.อดิศักดิ์

บทที่ 19,20         (32 ข้อๆ 61-92)                               ผู้ออกข้อสอบคือ  อ.จารุณี

 

รหัสวิชา 396-15-01
ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
 

คะแนนสอบกลางภาค 23 คะแนน ทั้งหมด 115 ข้อ (หาร 5)

ผู้ออกข้อสอบคือ  อ.กนกวรรณ จิตรธร,  อ.ณัฐกานติ์ โตนวล,  อ.จารุณี ทองอร่าม

เนื้อหาข้อสอบ : เรื่องเกี่ยวกับ  Adobe iLLustrator ทั้งหมด
 

 

รหัสวิชา 306-12-02
ชื่อวิชา Computer Programming Development 1
 
คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน (อัตนัย)

ผู้ออกข้อสอบคือ  อ.จารุณี ทองอร่าม

รูปแบบ : เป็นการไล่โปรแกรมหาผลลัพธ์, เติมโค้ดลงช่องว่าง, ถามเกี่ยวกับความหมายของฟังก์ชั่นต่างๆ

เนื้อหาข้อสอบ : 
ข้อ 1 : For  ( 5 คะแนน )
ให้โค้ดมา แล้วให้หาผลลัพธ์ที่ได้
ข้อ 2 : การสร้างฟอร์ม  ( 5 คะแนน )
ให้ผลลัพธ์มา แล้วให้นักศึกษาเขียนโค้ด(เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว)
ข้อ 3-5 : phpMyAdmin + ภาษา SQL  ( 15 คะแนน )
ชนิดข้อมูล, คำสั่ง SQL, รายละเอียดใน phpMyAdmin
ข้อ 6 : อาร์เรย์  ( 5 คะแนน )
ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลแบบอาร์เรย์ และการดึงข้อมูลจากอาร์เรย์ขึ้นมาแสดงผล

 

Comments