Megtalálták Árpád fejedelem sírját!

YouTube-videoklip

Az ellopott Magyar múlt

Sashegyi Sándor amatőr régész Anonymus közlése okán , régi térképek segedelmével, a helyrajzi helyek azonosításával és régészeti ásatások után...
1920 körül kutatásokba kezd a pomázi Holdvilág-árokban mely a Trójaiak, Hunok és Árpádék szentélyeként és nekropoliszaként funkcionált!


Sashegyi Sándor,
Árpád sírjának feltárója

1941. okt. 12-én a ma Weislich-barlangnak hazudott anomália melletti kőpakolás 12 méteres mélységében egy 10. század eleji, fejedelmi, magyar, 60+ évesen elhunyt, taurid fajú csontvázat talál! Dr. Nemeskéri János antropológus vizsgálatai alapján.
A taurid típus Mezopotámia, Szíria, Palesztína, Pártia és Egyiptom koptok lakta részének jellegzetes formája. A magyarság vezetőrétege ebbe a típusba tartozott.

YouTube-videoklip


Bulcsú hadúr és Tormás Turul-házi herceg, Szabartó e Aszfalói helyrajzi információja Szubartura és a Tigris mellékfolyójára az alsó vagy kicsi Zabra vonatkozik. Az ekkor az iszlám kalifátushoz tartozó folyó neve arabul, Zab al ASFAL!
Eme kijelentésüket akkor tették, mikor Bíborbanszületett Konsztantin népünket türknek nevezte. Ezt ők tagadták ("non turcae") és Adiabene tartományát jelölték meg a Magyarság őshazájaként! Azt a területet, melyet egykoron a Pártusok kormányoztak. Innen származott Mirjam is Jézus édesanyja és Emese édesapja az Adiabene-beli vezér is!
Feltételezhető rokoni kapcsolatuk bizonyítéka az is, hogy Álmos szent volt mivel Emesét megáldotta a Szentlélek (Turul). A Pártus uralkodók magyar nevei mint pl Surány (Surena), Arad (Orodes), Úraság (Arsak) stb. SZINTÉN E KAPCSOLAT ÉKES JELEI.


"Az első temetkező hely is megnyílt"
" A feldúlt és kirabolt sírban egy idősebb FÉRFI csontváz feküdt"
"A csontváz kétségtelenül, túlnyomóan taurid (előázsiai) , mely köztudottan a magyarság uralkodó rétegének típusa"


Szabírok vagy Magyarok


Lipták Pál az Antropológiai közleményekben is említi Árpád népének vezetőrétegében a taurid típust.

„1. Vezető réteg ca. 25% uralid (vagy europo-szibirid), ca. 50% turanid (vagy europo-mongolid, vagy dél-szibériai, másként alföld-típus, Homo sapiens pannonicus), ca. 10% pamirid (brachicephal europid), ca. 10% anatóliai (Homo sapiens tauricus), ca. 5% kelet-balti.Keve Hun kapitány kőbabája?


„Keve kapitányt is az országút mentén, ahol kőszobrot emeltek, ünnepélyes körülmények között, a szkíta szokásoknak megfelelően elhantolták.”
Kézai Simon „A magyarok cselekedetei”

...és ott is volt....

-Sashegyi 1927-ben, a Magna Via Strigóniától 50 méterre egy kettétört kőbabát talált a bozótban.
-Másik magyarázat lehet egy sima szoboré is mely jellegzetes római kereskedő köpenyt visel, hiszen az út egy római kereskedelmi út volt, ahol előkerült.
-A Holdvilág-árokban még egy kunbabát talált, mely a sír felett volt.

Kunbaba, Kamenejja baba sírkő

Tell Brak, Szíria -kunbaba - Louvre


Árpád bal lábujja, Szörényi lelete


A sírt és környékét Dr. Mészáros Gyula turkológus Mithra kultuszúnak (már pusztán emiatt sem lehetett ott női csontváz, hiszen e misztériumvallás kizárta a nőket!!!), fejedelminek és "kisázsiai szaszanidás" vagyis pártus jellegűnek hitelesítette. Analógiájaként pedig a rokon bolgár Krúm Kán madarai szentélyét jelölte meg aki szintén Attilától származott!
Mik e temetkezés sajátjai?
Sziklafal, mesterséges üregekkel (kaptárfülkék), kultikus tűzhelyek, barlangok melyeknek a bejáratai háromszög alakúak, áldozati állatcsontok (bika azaz taurobolium), mágus süveg kőből, sziklába vájt kőtojás fejek.
Taurobolium, azaz bikaáldozás a Gilgames eposzból (Gilgames=Nimrod) Kre 7. századi Asszír dombormű

A sír mellett további honfoglalás-kori cserépedények és a sírban egy rituális öngyilkossághoz használt perzsa jellegű fekete üvegpohár volt.
A sírt sajnos a 13. században kirabolták, esetleg Gertrudisék? Miden esetre a helyszínen felejtett 13. századi fáklyatartó vas a fosztogatás korát remekül igazolta.


 
Egyes vélemény szerint gótikus és későbbi századokból való


Pártus mágus és a süveg, ilyet talált Sashegyi

oltár a Holdvilág-árokból

és egy Pártus reliefen

Mithraista sziklába vájt kőtojás, vagy fej a szikla tövében pedig állatáldozati csontok és faszén.


Ujgúr analógia

a vulkáni bomba pedig ez:

Pelazgnak mondott analógiák Szaardíniáról

Nézzük tovább:
Kőágyon fekvő csontváz, felette az áldozati bika állattal, tipikus Mithrasz temetkezés!
A Mithrasz kultusz pedig kizárta a nőket a vallásgyakorlásból, hogy lehetne a csontváz női?


Dr. Gallus Sándor régész

Dr. Nemeskéri János , antropológus
a kifordulós kutyaA Holdvilág-árok Mithras kultuszú nekropolisza

A magukat kutatóknak nevező bohócok már a szövegértelmezésnél elbuknak, és a sírt egy templomban keresik, esetleg a templomot városnak képzelik (Fehéregyháza mint város Erdélyben létezik, Óbudavár pedig a Balaton-Felvidéken. Atila városának nevei: Ecilburg, Buda Vetus (régi és nem ős Buda)

Anonymus: Gesta Hungarum c. 52.


 Post haec, anno dominice incarnationis 907. Dux Arpad migravit de hoc Saeculo,
qui honorifice sepultus est supra caput unius parvi fluminis,
 qui descendit per alveum lapideum in civitatem Atthile regis:
 ubi etiam post conversionem Hungarorum aedificata est ecclesia,
quae vocatur alba,
 sub honore beate Mariae virginis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ezt követően,  Urunk megtestesülésének 907. évében
Miután Árpád fejedelem eltávozott ebből a világból,
becsülettel eltemették , egy kis patak fejéhez (forrásához)
mely kő csatornában (mederben) átfolyik Atila király városán
ahol fehér templom épült,  a magyarok
átalakítása (megkeresztelkedése)  után
a Boldogságos Szűz Mária  tiszteletére.


A szöveg helyesen értelmezve tehát:
Fehér TEMPLOMOT és nem egyházat vagy települést mond,
A templomot nem a sírnál említi, hanem Atila városában!
Ahová egy kőmedrű patak lefolyik amelynek a forrásánál van a sír!


Másik nem kortárs forrásunk a Fejér Codex eklatáns példája a szövegtozításnak!
 Alba Ecclesia
KÖZELÉBE /PROPE

helyezi Árpád sírját bár azt nem állítja, hogy a templomon belül vagy közvetlen környezetében temették el a fejdelmet!


E charta originali- Cuin Arpadus Dux prope Albam Ecclesiam B. Virginis ad qUemdam aquae ductum lapideum sit intumulatus, Jocus sepulchri ipsius hoc documento

Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi X. Vol. 6. (Budae, 1844.)Buda városa 1376. febr. 16.-án kelt oklevelének részlete. A kép közepén található Sicambria neve,
Forrás: Magyar Országos Levéltár

Árpád sírja (Holdvilág-árok), Attila városa (régi Buda), Fehéregyház (Lupa majori romok)
egymás közelében (prope), de NEM EGYHELYÜTT!

Sashegyi térképe Árpád sírja, Atila városa és a vélt Fejér Mária templomNézzünk pár régi térképet a Duna mellékéről


Donia, Francesco1689


Hell Miksa


Ortelius, Abraham, 1570   


Stieler, Adolf1880  


Wit, Frederick de 1682    


Matthias Zündt 1567  

Wolfgang Lazius térképe, 1554


1458, Cusanus Nicolaus térképe

Lázár deák, 1528

Marsigli térképe   
Wolfgang Lazius 1552- ?

Nicolas Vischer 1685  H. Siebmacher  

Ecilburg (Attilavár) és Portus Moger ( Megyeri rév= Káposztás m.)
Szászy-Tomka János

Map_of_Pannonia_and_Illyria_by_Abraham_Ortelius


Megjegyzés: Láthatóan Sicambria helyzete a többi városhoz képest eltérő.
Tehát valójában egy városállamvolt és nem szorítkozhatunk csupán Óbudára!

A Tatárjárást követően épült a mai Buda vagy Újbuda
Budinis Scythiae populis- Új-Buda szkíta lakossága

YouTube-videoklip

Ezüst-hegyi Szikambria, Csillaghegyi herculia


Attila vára, vagy városa?

Ecil(Attila)burg(vár),de vajon várat vagy várost keresünk a mai Pomáz környékén?

A források:

-Arnold Krónika L. IV. c. 8. Friedrich császár Etzelburgot urbsnak, vagyis városnak nevezi.
-Fejér Codex. D. III. 120. Az 1335. évi Buda határjárási oklevelében szintén urbs.

-Scriptores rerum Austriacarum. V. K. 40.
(1187-ben a Szentföldről visszatérő követeket a király szintén Etczelburgban fogadta. )

ALBAREGALE AZAZ KIRÁLYI FEHÉR

Korabeli cikkek a férfi csontvázról, két klikk a képre és nagyítható!


Fehér Barát, Sashegyi cikke

A Felvidék című újságcikk írja 1941-ben: „A pomázi romterületek feltárója Sashegyi Sándor régész bejelentette Vitéz Endre László doktor alispánnak, hogy Pomáz tőszomszédságában megtalálta a honszerző Árpád fejedelem sírját. A húsz évi Pomáz környéki kutatásaim-így hangzik a kiváló tudós bejelentése- ma már azt igazolják, hogy ezen a helyen a török hódoltság előtt sohasem volt Pomáz. Itt a romemlékek és leletek azt látszanak igazolni, hogy a régen keresett és okleveles adatokkal igazolt Sicambriával, mely a hun korszakban Attila városa volt, vagyis Etzelburggal állunk szemben, így nem is lepődhetünk meg azon, hogy ezen a területen van a honszerző Árpád fejedelem eltemetve. A krónikás, vagyis Annonymus adata nem csal, ő írja: az Úrnak 907. esztendejében…eltemettetett egy pataknak forrása felett, mely patak kőmederben folyik le Attila városában.”

Idézet Dr. Mászáros Gyula az 1941-ben az akkori Nagy Budapest című újságban megjelent írásából.Napjainkban főnixként támad fel az ügy, hála
Herceg Ferenc nemzettudat építőnek,
aki dörgedelmes előadásaiban számol be az ügyről,
  a tények és megdönthetetlen bizonyítékok  fényében!

YouTube-videoklip

Herceg Ferenc tudó,
Sashegyi Sándor a legnagyobb Magyar régész sírjánál

Pár nekropolisz azaz halottváros és vagy szentély kaptárfülkés sziklasírral és vagy áldozófülkével

Szomolya falu határában található a kaptárkő.
Régészeink azt tartják, hogy a népvándorláskori emberek urnatartói vagy áldozati fülkéi voltak.


Tihanyi barátlakások

Bakonybél, Szentkút Koppány áldozóhelye


a petrai királysírok

The Mithras Cave near Aubeterre, France


Mithraic temple discovered in Saarbrücken, Germany


Nimród város Irakban, Calah


Bamiyan, Afghanistan

Hyaku Ana, Japán nekropolisz


Lükiai nekropolisz


Sovana, Olaszország Etruszk nekropolisz


Madara, Bulgária Krúm kán sziklasírja
analógiák


Tongwancheng a Hun Fehérvár és nekropolisza

urartui nekropolisz


Necropolis, Demre Myra, Turkey


Bas-Reliefs at Taq-e Bostan (c. 400 AD) Szaszanida


Jézus? sziklasírja Magdala
YouTube-videoklipKárpáti Zsolt, 2015. március 31.


ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:35 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:35 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:35 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:26 AM
ċ
g.bmp
(1922k)
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:05 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:47 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:17 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 9:31 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 10:29 AM
ą
s..jpg
(28k)
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 8:47 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 10:23 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 11:18 AM
ą
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 10:30 AM
ċ
ápád.bmp
(729k)
HungarianHistory2,
Mar 31, 2015, 10:36 AM
Comments