Đ/c Mail các trường

Địa chỉ mail các trường:
có cấu trúc chung là:
Địa chỉ đăng Email mới: mail.sdgtravinh.edu.vn
c2thcs+têntrường.tracu@sgdtravinh.edu.vn.
Ví dụ: c2hamgiang.tracu@sgdtravinh.edu.vn
Comments