HỌC TẬP‎ > ‎

BÀI TẬP MẢNG 1 CHIỀU

Phương pháp cài đặt một số phép toán trên mảng một chiều.

..................................................*****.....................................................

 I. Bài tập :

Nhập vào một dãy n số nguyên A[1],A[2],...,A[n] . Đọc ra màn hình các thông tin sau :

 1. Tổng các phần tử của dãy.
 2. Số lượng các số hạng dương và tổng của các số hạng dương.
 3. Số lượng các số hạng âm và tổng của các số hạng âm.
 4. Trung bình cộng của cả dãy. Trung bình cộng các phần tử dương của mảng. Trung bình cộng các phần tử âm của mảng.
 5. Chỉ số của số hạng dương đầu tiên của dãy.
 6. Chỉ số của số hạng âm đầu tiên của dãy.
 7. Chỉ số của số hạng dương cuối cùng của dãy.
 8. Chỉ số của số hạng âm cuối cùng của dãy.
 9. Số hạng lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.
 10. Số hạng nhỏ nhất của dãy và chỉ số của nó.
 11. Số hạng âm lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.
 12. Số hạng dương nhỏ nhất của dãy và chỉ số của nó.
 13. Giá trị lớn thứ nhì của dãy và các chỉ số của các số hạng đạt giá trị lớn nhì.
 14. Giá trị nhỏ thứ nhì của dãy và các chỉ số của các số hạng đạt giá trị nhỏ nhì.
 15. Số lượng các số dương liên tiếp nhiều nhất.
 16. Số lượng các số hạng dương liên tiếp có tổng lớn nhất.
 17. Số lượng các số hạng âm liên tiếp nhiều nhất.
 18. Số lượng các số hạng âm liên tiếp có tổng lớn nhất.
 19. Số lượng các số hạng liên tiếp đan dấu nhiều nhất ( dãy số hạng liên tiếp được gọi là đan dấu nếu tích hai số liên tiếp âm ).
 20. Số lượng các phần tử không tăng nhiều nhất.
 21. Số lượng các phần tử giảm nhiều nhất.
 22. Số lượng các phần tử tăng nhiều nhất.
 23.  Đoạn con dương liên tiếp có nhiều các số hạng  nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 24.  Đoạn con gồm nhiều nhất các số hạng liên tiếp của dãy lập thành một cấp số cộng. nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 25.  Đoạn con có các số hạng dương liên tiếp có tổng lớn nhất. nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 26. Đoạn con có các số hạng âm liên tiếp nhiều nhất. nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 27. Đoạn con có số hạng âm liên tiếp có tổng lớn nhất. nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 28. Đoạn con có các số hạng liên tiếp đan dấu nhiều nhất nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 29. Đoạn con có các phần tử không tăng nhiều nhất. nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 30. Đoạn con có các phần tử giảm nhiều nhất. nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )
 31. Số lượng các phần tử bằng giá trị X ( nguyên ) cho trước.
 32. Số lượng các phần tử khác giá trị X ( nguyên ) cho trước.
 33. Số lượng các phần tử >= giá trị X ( nguyên ) cho trước.
 34. Chuyển các số hạng dương của mảng lên đầu mảng và in mảng ra màn hình.
 35. Tìm số phần tử là dương và là số nguyên tố của mảng và vị trí của nó trong mảng
 36. Sắp xếp tăng dần mảng đã cho (a[i]<=a[i+1] )
 37. Sắp xếp giảm  dần mảng đã cho (a[i]>=a[i+1] )
 38. Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào cuối dãy
 39. Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào  đầu dãy
 40. Chèn một số nguyên m ( m nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí k .
 41. Chèn một số nguyên m ( m  nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí thích hợp .

VD: m =5 dãy đã cho sau khi sắp xếp lại là : 1  2  3   4   6

       Thì dãy sau khi chèn là: 1  2  3  4  5  6

 1. Tìm số phần tử là dương và là số đối xứng thập phân  của mảng và vị trí của nó trong mảng.

    ......................................................................................................................

II . phương pháp:

Câu: 5, 6, 7, 8:

Dùng toán tử :WHILE   DO

i:=1;

While ((i<=n)and(a[i]<=0)) Do inc(i);

Ra khỏi vòng lặp i chính là vị trí của số dương đầu tiên .

Câu 9: Số hạng lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.

n Max:=a[1]  so sánh từng phần tử của mảng với Max nếu Max < a[i]

 thì gán cho Max:=a[i].

Câu: 10,11,12

 Tương tự câu 9

Câu 13 :Tìm lớn nhì .

Tìm Min, Max .Gán cho Biến lớn nhì( Ln) Ln:=Min duyệt mảng

(Chú ý ĐK : if (Ln<a[i]) and (a[i]<> max) then Ln:= a[i]; )

* Duyệt lại mảng để lưu lại vị trí của phần tử lớn nhì

Câu 14 :Tìm nhỏ nhì .

     Tương tự  câu 13

Câu 15 : Số lượng các số dương liên tiếp nhiều nhất.

{So luong so hang duonglien tiep nhieu nhat}

uses crt;

 var a:array[1..100] of longint;

 i,n,sld,j,max:integer;

 BEGIN

 clrscr;

 write('Vao n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

    begin  write('a[',i,']=');readln(a[i]);end;

i:=1; max:=0;

While i<=n do

if a[i]>0 then

     begin

     sld:=0; j:=i;

        while ((j<=n)and(a[j]>0)) do

                   begin

                    inc(sld);

                     inc(j);

                    end;

           if sld>max  then max :=sld;

               inc(i,sld);

 end

Else inc(i);

writeln('So luong duong lien tiep nhieu nhat la:',max);

readln;

END.

Câu 16: Số lượng các số hạng dương liên tiếp có tổng lớn nhất.

uses crt;

 var a:array[1..100] of longint;

 i,n,sld,j,maxtd,sldtln,d:longint;

 BEGIN

 clrscr;

 write('Vao n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

    begin  write('a[',i,']=');readln(a[i]);end;

i:=1; maxtd:=-maxlongint;sldtln:=0;

While i<=n do

if a[i]>0 then

     begin

     sld:=0;j:=i;d:=0;

        while ((j<=n)and(a[j]>0)) do

                   begin

                    inc(sld);

                    inc(d,a[j]);

                       inc(j)

                         end;

           if d>maxtd  then

                      begin maxtd :=d;sldtln:=sld;end;

 

               inc(i,sld);

 end

Else inc(i);

writeln('So luong so hang duong lien tiep co tong lon nhat la:',sldtln);

readln;

END.

.....................

Câu 18: Tương tự câu 17

Câu 19:

 

uses crt;

 var a:array[1..100] of longint;

 i,n,sl,j,max:longint;

 BEGIN

 clrscr;

 write('Vao n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

    begin  write('a[',i,']=');readln(a[i]);end;

i:=1; max:=0;

While i<=n-1 do

if a[i]*a[i+1]<0 then

     begin

     sl:=1;j:=i;

        while ((j+1<=n)and(a[j]*a[j+1]<0)) do

                   begin

                    inc(sl);

                     inc(j)

                         end;

                     if sl>max then max:=sl;

      inc(i,sl); { quay ve de xet tiep cac doan con lai}

     end

Else inc(i);

writeln('So luong so hang dan dau nhieu nhat la:',max);

readln;

END.

.........................................................................................

Câu 20 , 21, 22 : Cài tương tự  như các câu trên .

Câu 23 : Đoạn con dương liên tiếp có nhiều các số hạng  nhất (nếu có nhiều đoạn con thoả mãn thì  đọc ra màn hình : số đoạn con thoả mãn và các đoạn con đó )

VD: 

program Doan_Con_Duong;

  uses crt;

  var A:array[1..100]of longint;

      D,C:array[1..100] of byte;

      n,i,j,k,max,d1,h:longint;

begin

  clrscr;

  repeat write('Nhap so phan tu cua mang n= ');readln(n);until N>0;

  for i:=1 to n do begin write('A[',i,']=');readln(A[i]);end;

  i:=1;k:=0;

  while i<=n do

   begin

      while (i<=n)and(A[i]<=0) do inc(i); {tim vi tri dau tien cua doan con duong}

       j:=i;    {luu lai vi tri ban dau cua day con}

      while (i<=n)and(A[i]>0) do inc(i);

        if i-j>max then  max:= i-j;

      if i-1-j>=1 then begin inc(k); D[k]:=j;C[k]:=i-1;end;

      end;

    if k=0 then writeln('Khong co doan con duong nao trong mang ! ') else

   begin

    writeln('Co ',k,' doan con duong ! ');

 

    for i:=1 to k do

              if c[i]-d[i]+1=max then inc(d1);

     writeln('Co ',d1,' doan con duong lon nhat do la:');

     for i:=1 to k do

          begin

          if c[i]-d[i]+1=max then

                 begin

                 inc(h);

                write('Doan con duong lon nhat thu ',h,'la :') ;

            for j:=D[i] to C[i] do write(A[j],'  ');

                 end;

          writeln;

          end;

        end;

 readln

end.

tes: n=10; 12  3  0 3 4 5 -7 8 6 4

Thông báo ra màn hình như sau:

KQ:

Co 3 doan con duong

Co 2 doan con duong lon nhat

doan con duong lon nhat thu 1 la:  3 4 5

 

Doan con duong lon nhat thu 2 la: 8 6 4

.............................................................................

Câu : 25 đến  câu 30 cài tương tự câu 23.

 

 

 

 

 

 

Câu : 35 Tìm số phần tử là dương và là số nguyên tố của mảng.

 

  {HAM NGUYEN TO}

uses crt;

 var a:array[1..100] of longint;

       i,n:integer;

{function nt(n:longint):boolean;

   var i:longint;

    begin

     nt:=False;

     for i:=2 to TRUNC(SQRT(n)) do

    if n mod i = 0 then exit;

 nt:=True;

end;}

 function NT(n:longint):boolean;

   var i,j:longint;

    begin

     NT:=true;

     if (( n=2)or(n=3))then begin nt:=true;exit;end;

     if(( n=1)or(n mod 2=0)or(n mod 3=0))then

                       begin nt:= false; exit;end;

     if n<25 then exit;

      i:=5;j:=2;

                  while i<= TRUNC(SQRT(n)) do

           begin

           if n mod i=0 then begin nt:=false;exit;end;

           inc(i,j);j:=6-j;

           end;

end;

 BEGIN

 clrscr;

 write('Vao n=');readln(n);

 for i:=1 to n do begin write('a[',i,']=');readln(a[i]);end;

for i:=1 to n do if ((a[i]>0)and nt(a[i])) then write(a[i],' ');

readln;

END.

Câu 38, 39, 40: Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào cuối , đầu, vị trí k và vị trí thích hợp của  dãy .

 

program Chen;

uses  crt;

Const Max=1000;

Type  Day=array[1..Max] of longint;

Var   A:Day;

      N,i,k, m:integer;

    

BEGIN

Clrscr;

Write('So phan tu cua day so la N=');readln(N);

Writeln('Nhap cac phan tu cua day so');

For i:=1 to N do

  Begin

     Write('A[',i,']=');readln(A[i]);

  End;

Write('Nhap vao phan tu can chen vao  cuoi day so da cho la:');

Readln(m);

inc(N);

A[N]:=m;

For i:=1 to N do write(A[i]:8:2);

Readln;

inc(N);

For i:=N downto 2 do A[i]:=A[i-1];

A[1]:=m;

For i:=1 to N do write(A[i]:8:2);

Readln;

Repeat {}

  Write('Vi tri thu k can chen la :');readln(k);

Until (k>=1)and(k<=N);

inc(N);

For i:=N downto k+1 do A[i]:=A[i-1]; {Keo}

A[k]:=m;

For i:=1 to N do write(A[i]:8:2);

Readln;

END.

 

Câu 40: Tự cài

Tư tưởng của thuật toán là:

 • Sắp xếp tăng dần
 • Tìm vị trí thích hợp lưu vào biến (vt)
 • Tăng n lên 1 ( Inc(n))
 • Kéo
 • Gán a[vt]:=m;
 • Thông báo ra màn hình.

...................................................................................................................

Câu 42: Tìm số phần tử là dương và là số đối xứng thập phân  của mảng và vị trí của nó trong mảng.

Tư tưởng của thuật toán là:

Cách1:

·         Duyệt từng phần tử của mảng (số hạng của dãy)

·         Với mỗi số đó ta lưu từng chữ số của số đó vào một mảng B

·         Nếu mảng B có nhiều hơn một phần tử thì ta kiểm tra phần tử đầu tiên với phần tử cuối cùng .Tiếp tục kiểm tra phần tử thứ 2 với gần cuối ..( tổng quát a[j]=a[k-j+1]).Quá trình lặp lại đến điểm giữa của dãy ( điều kiện của vòng lặp :j<=k div 2) .

Cách2 :

·         Dùng hàm mũ tính ngược lại ta được một số

·         Nếu số này bằng phần tử mà ta đang xét thì thông báo là số đối xứng

Cách3 :

·         Đổi số cần kiểm tra ra xâu

·         Đảo xâu

·        Kiểm tra hai xâu bằng nhau thì số đó là số đối xứng

Comments