www.tinhocab.com‎ > ‎Đề cương‎ > ‎

Thực hành Word

Phần Word 2010 Nâng Cao

Thực hành 01: Một số công cụ và tiện ích để quản lý tài liệu

 1. Tạo phím tắt AutoText – AutoCorrect.

 2. Kỹ thuật tìm kiếm trong Word

 3. Liên kết trong Word

 4. Bảo vệ tập tin Word

 5. Download dữ liệu và yêu cầu thực hành

 6. Yêu cầu các công thức toán học

Xem các hướng dẫn:

 1. Tạo liên kết

 2. Tự tạo Phím tắt

 3. Tùy chỉnh Ribbon

 4. Tạo công thức toán học

 5. Tạo và xóa ghi chú

 6. Tùy chỉnh các chế độ bảo vệ

Thực hành 02: Sử dụng Table nâng cao

Thực hành 03: Thiết kế Diagram Organization và Chart

Thực hành 04: Sử dụng Style trong Word

 • Sử dụng style (định dạng mẫu của đoạn văn)

 • Sử dụng multilevel list với các style heading

 • Tạo mục lục nội dung và hình tự động

Yêu cầu thực hành Style

Thực hành 05: Thiết kế giáo trình, sách

Thực hành 06. Sử dụng tính năng Review

 • Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp (Spelling and Grammar)

 • Tìm nội dung trên nguồn (từ điển) và dịch (Research)

 • Gợi ý từ đồng nghĩa (Thesaurus)

 • Chế độ nhiều ngƣời cùng thao tác với văn bản (Track Changes)

 • So sánh 2 văn bản (Compare)

Thực hành 07. Làm việc với Form

 • Hiển thị thẻ Developer

 • Sử dụng các đối tượng Control

 • Thiết lập chế độ hạn chế chỉnh sửa nội dung văn bản – Protect

Nội dung Thực hành: 

Thực hành 08. Chức năng Mailings

Nội dung thực hành

Comments