Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

tỉnh Cà Mau đến năm 2020


ll TRANG CHỦ  ll ĐĂNG NHẬP l LIÊN HỆ l   0918053539. 

 

Toàn văn Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Cà Mau đến 2020

QĐ phê duyệt quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Cà Mau đến 2020

 

 QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

TỈNH CÀ MAU THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020

_______

 

MỞ ĐẦU

 

Trong bối cảnh nước ta vừa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cơ hội phát triển và lợi ích của đất nước là rất  lớn, nhưng cũng có nhiều thách thức do sự cạnh tranh gay gắt hơn, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu khai thác có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, ngày 07/9/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2010 được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt năm 1999 và được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2003; đến nay những định hướng, mục tiêu phát triển và nhiều dự án đầu tư của tỉnh đã được triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được năm 2005 đều xoay quanh các mục tiêu quy hoạch đề ra. Những định hướng phát triển và mục tiêu quy hoạch đến năm 2010 cũng được cụ thể hoá và cơ bản phù hợp với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XIII và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh.

Những thành tựu đã đạt được là rất quan trọng, nhưng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế và thách thức; đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chủ yếu phát triển theo chiều rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng thấp, kết cấu hạ tầng còn  khó khăn, một số nguồn tài nguyên thiên nhiên suy giảm và có nguy cơ suy thoái; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, thiếu đội ngũ lao động có kỹ năng chuyên sâu, một số vấn đề xã hội vẫn còn khá bức xúc.. Từ đó cần xây dựng những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 29/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã quán triệt phải xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

Với những yêu cầu trên, UBND tỉnh Cà Mau xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2020.

Mục đích xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2020 nhằm định hướng khai thác, bảo vệ và phát  huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh một cách có hiệu quả, khai thác phát huy các mối quan hệ liên tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội là căn cứ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là cơ sở để xây dựng các kế hoạch 5 năm, hàng năm và các chương trình, dự án ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch được công bố rộng rãi để làm định hướng cho các tổ chức và cá nhân trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội.

Nội dung báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2020 gồm 4 phần.

Phần thứ nhất: Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau

Phần thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau

Phần thứ ba: Nghiên cứu phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2020

Phần thứ tư: Giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

 

 


Toàn văn Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Cà Mau đến 2020

Địa chỉ liên hệ:

uynhpv@gmail.com
ĐT: 0918053539.