การทำบัญชีครัวเรือน

การทำบัญชีรับ-จ่าย

หมายถึง การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ ทั้งที่ได้รับเข้ามาและที่ต้องจ่ายออกไป 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่า ได้กำไร หรือ ขาดทุน เพียงไร

ประโยชน์ของการทำบัญชีรับ-จ่าย 
      1.เพื่อจดบันทึกรายการการดำเนินกิจการเรียงลำดับก่อนหลัง 
      2.ง่ายต่อการตรวจสอบ
      3.เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ
      4.ป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินกิจการ 
      5.สามารถปรับปรุงแก้ไขทัน
       6.ทำให้ทราบฐานะของกิจการ
       7.เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกำไร-ขาดทุนได้ทุกเวลา 

หลักการทำบัญชีรับ-จ่าย 
      - จัดทำแบบฟอร์มบัญชีรับจ่ายอย่างง่าย ให้สะดวกต่อการจดบันทึกรายการ
      - จดบันทึกรายการเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น
      - สรุปยอดเงินรายรับรายจ่าย ประจำวัน เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการประจำวัน                
         ยกยอดเงินในบัญชีรับ-จ่ายไปไว้ในวันถัดไป หากเป็นกิจการที่ไม่มีรายรับ-จ่ายทุกวัน 
          อาจสรุปและประเมินผลรายรับ-จ่าย เป็นรายเดือนหรือ 2-3 เดือนก็ได้

การทำบัญชี ถึงช้า แต่ ชัดเจน (slow but sure)

รายรับ มีที่มา 15 แหล่ง / ตักน้ำใส่ตุ่ม

จากการผลิต หยาดเหงื่อ แรงงานตนเอง
     1. ขายผลผลิตจากการทำเกษตร
     2. ขายผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์-ผลพลอยได้จากสัตว์
     3. ขายผลผลิตจากหัตถกรรม
     4. ขายสินค้าที่ซื้อมา หรือซื้อมา-ขายไป เช่น ร้านชำ ขายข้าวแกง
     5. ขายพืช-สัตว์ ที่หาจากธรรมชาติ รวมถึงการเก็บขยะขาย

รายได้ จากการให้บริการ  
     6.   ค่าจ้างจากการทำงาน
     7.   เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น
     8.   เงินสงเคราะห์ บำเหน็จ บำนาญ โบนัส
     9.   รายได้จากการขาย/ให้เช่า ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องมือ
   10. รายรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ เงินฝาก เงินลงทุน

ถึงได้ แต่ ไม่แน่นอน ซ้ำอาจมีภาระ
   11.  รายได้จากการเสี่ยงโชค
   12. ได้รับจากการกู้ยืม
   13.  ญาติที่อยู่นอกครัวเรือนส่งมาให้
   14.  เงินช่วยงานแต่ง งานศพ ฯลฯ
   15.  ลาภลอย กรณีพิเศษ

 รายจ่าย เงินไหลออก 7 ช่องทาง
    1.  ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 
    2.  ค่าอาหาร 
    3.  ค่ายา-สุขภาพอนามัย 
    4.  เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 
    5.  ที่อยู่อาศัย 
    6.  ลงทุน-สังคม-พักผ่อน หย่อนใจ 
    7.   การศึกษา

วงจร เป็น หนี้ เกิด เมื่อเรารับ ไม่ทันจ่าย
     -   จะแก้อย่างไร : วิถีชีวิต
     -   จะลดค่าใช้จ่าย อะไร ได้บ้าง
     -   เพิ่มรายได้


ตัวอย่าง

บัญชีรายรับ - รายจ่าย

  
                           นำเสนอ

     คุณครูภูรินท์     พิงภูงา

     รายวิชาคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1

การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

จัดทำโดย

ด.ช. เฟรม   ขุนจิต  ชั้น ป.6/1

เลขที่ 45
ตารางบัญชีรายรับ - รายจ่าย
ของเด็กชาย เฟรม    ขุนจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1


ระยะเวลา 10 วัน
วัน/เดือน/ปีรายการจำนวนเงิน(บาท)ยอดคงเหลือ

(บาท)
รายรับรายจ่าย
 วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 54 ได้รับเงินค่าขนมจากคุณพ่อ
  ซื้อขนมจากเที่ยวงานวันเด็ก
  ญาติให้เงิน
  ซื้อของเล่น
250

100

 30

80


 

240

วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
 ซื้อส้มตำปู
240
30


25245

วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อปากกา ไม้บรรทัด
ซื้อน้ำแข็งใส
245
30


15
10
250
วันอังคารที่ 11 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินมาโรงเรียน
ซื้อชานมเย็นร้านบ้านอิ่มจัง 1 แก้ว
กินสุกี้ + น้ำเปล่า
250
30


15
15

250
วันพุธที่ 12 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
 ออกเงินซื้อส้มตำทานกับเพื่อนๆ
 ซื้อขนม + น้ำส้ม
250
30


5
15 

260

วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 54

ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อปากกาลบคำผิด
 ซื้อน้ำเปล่า

260
30


35
5
250
วันศุกร์ ที่ 14 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับค่าขนม
ได้รับเงินมาเที่ยววันวิชาการที่โรงเรียน
 ซื้อลูกโป่ง 
 ซื้อขนม + ของเล่น
 ปาลูกโป่งซุ้มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
(หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)
 ขายของเล่นให้โสภณ
250
30
100
2020
30
3
0

320
วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
 ซื้อไอศกรีม
 ซื้อขนม 
 มาม่า 1 ซอง
320
10
5
5
300
วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
น้ำสเลิฟปี้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น
300
30


15315
วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 54ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
 ซื้อเค้กที่ร้านบ้านอิ่มจัง
 ซื้อน้ำเปล่า 1 ขวด
315
30


15
5
325


Comments