CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ


Văn bản mới về công tác thi hành án hình sự

 • Quy chế trại giam CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHẠM NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, SINH HOẠT, CHĂM SÓC Y TẾ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn ...
  Được đăng 17:03, 8 thg 2, 2012 bởi Nam Anh
 • Nghị định 09/2011/NĐ-CP: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 VÀ ĐIỀU 28 CỦA QUY CHẾ VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1998/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 VÀ ĐIỀU 28 CỦA QUY CHẾ VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1998/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 ...
  Được đăng 17:18, 26 thg 12, 2011 bởi Nam Anh
 • Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP của HĐTP TANDTC hướng dẫn bổ sung NQ01 và 02/2007 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------Số: 02/2010/NQ-HĐTPHà Nội, ngà y 22 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾTBỔ SUNG MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2007/NQ-HĐTP NGÀY 02-10-2007 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2007/NQ-HĐTP NGÀY 02-10-2007 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOHỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOCăn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố ...
  Được đăng 19:25, 16 thg 11, 2011 bởi Nam Anh
 • Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP của HĐTP TAND tối cao HỘI ĐỒNG THẨM PHÁNTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******Số: 02/2007/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007 NGHỊ QUYẾTHƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NĂM “THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰHỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOCăn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Để áp dụng đúng và thống nhất Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là ...
  Được đăng 19:20, 16 thg 11, 2011 bởi Nam Anh
 • Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao  HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------Số: 01/2007/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007 NGHỊ QUYẾTHƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠTHỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOCăn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự (sau đây viết tắt là BLHS);Sau khi có ý kiến thống nhất của ...
  Được đăng 19:18, 16 thg 11, 2011 bởi Nam Anh
 • Nghị định 81/2011/NĐ-CP quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định cụ thể chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế; chế độ sinh hoạt, học tập; chế độ thăm gặp người thân ...
  Được đăng 18:13, 3 thg 10, 2011 bởi Nam Anh
 • Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về thuốc tiêm và trang bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, quy trình thực ...
  Được đăng 18:12, 3 thg 10, 2011 bởi Nam Anh
 • Công văn 245/TANDTC-TK về thi hành án tử hình do Tòa án nhân dân tối cao ban hành TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 245/TANDTC-TK V/v thi hành án tử hình Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011   Kính gửi: - Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu.   Theo quy định tại Điều 181 Luật thi hành án hình sự, thì kể từ ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/7/2011) các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự có nội dung khác với Luật này thì áp dụng theo quy ...
  Được đăng 18:10, 3 thg 10, 2011 bởi Nam Anh
 • Luật thi hành án hình sự năm 2010: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 53/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010   LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt ...
  Được đăng 22:57, 8 thg 9, 2011 bởi Nam Anh
Hiển thị bài đăng 1 - 9trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Tin tức

 • Luật Thi hành án hình sự: Phải vừa nghiêm minh vừa nhân đạo Xem tin gốc Chinhphu.vn - 17 tháng trước 870 lượt xem(Chinhphu.vn) – Thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân, hình thức và trình tự thi hành án tử hình… là những vấn đề đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận trong sáng 24/5.Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài nàyThảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau đối với dự thảo Luật Thi hành án hình sự (THAHS), các đại biểu (ĐB) nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật, đồng thời cho rằng Luật THAHS phải đảm bảo ...
  Được đăng 19:55, 3 thg 10, 2011 bởi Nam Anh
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »