KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

 
   ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

    HĐĐ PHƯỜNG XUÂN ĐÀI

      Liên Đội Số 2 Xuân Tho 2                    Xuân Đài , ngày 19.  tháng 9  năm 2010

                   ****

            Số:   02  /KH - ĐĐ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011

    Căn cứ vào  kế hoạch hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 – 2011 của Hội đồng đội thị xã Sông Cầu và Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo  thị xã Sông Cầu.

               Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011 của liên đội. Nay liên đội Số 2 Xuân Thọ 2 xây dựng Kế hoạch hoạt động Công tác Đội cụ thể từng tháng như sau:

            1. Nội dung hoạt động trọng tâm:

 

Số TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

“ Ngày hội tựu trường”

Tháng 8,/2010

01

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”.

Tháng 8/2010

 

02

Cổ động ngày toàn dâm đưa trẻ em dến trường năm học 209-2010.

Tháng 8/2010

    

03

Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học

Tháng 8/2010

 

04

Triển khai các loại sổ sách của Đội

Tháng 8/2010

 

05

Triển khai phong trào “Nghìn việc tốt” và cuộc vận động “Giúp bạn đến trường”.

Tháng 9/2010

 

06

 Chỉ đạo Đại hội và lớp sao nhi đồng

Tháng 8/2010

 

07

Tập huấn BCH liên đội tạm thời .

Tháng 8/2010

 

08

Tổ chức tuyên truyền đề phòng về  bệnh sốt xuất huyết.

Tháng 8/2010

 

09

Khai giảng năm học mới.

Tháng 8/2010

 

10

Lao động vệ sinh trường lớp

Tháng 8/2009

Hằng tuần(thứ tư)

 

  “Truyền thống nhà trường”

Tháng 9/2010

11

Triển khai chuyên hiệu ATGT phát đông tháng ATGT

Tháng 9/20010

 

12

 Đăng ký danh hiệu thi đua của Đội

Tháng 9/20010

 

13

Đại hội liên đội

Tháng 9/20010

 

14

Phát động đội viên nhi đồng đọc và kể chuyện theo sách tại thư viện.

Tháng 9/20010

 

15

Thành lập đội sao đỏ trực theo dõi nề nếp

Tháng 9/20010

 

16

Lên kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian

Tháng 9/20010

Thường xuyên

17

Ký cam kết cuộc vân động “ Bốn không, ba sạch”

Tháng 9/20010

 

18

Lao động vệ sinh trường lớp

Tháng 9/20010

Hằng tuần(thứ tư)

19

Thành lập CLB kỹ năng và tập huấn

Tháng 9/20010

 

20

Tổ chức thi kể chuyện Bác Hồ dưới cờ

Tháng 9/20010

 

21

Triển khai chương trình “ Thắp sáng ước mơ”

Tháng 9/20010

 

22

Tổ chức học sinh làm lồng đèn tặng học sinh Mỹ Lương.

Tháng 9/20010

 

23

Phát động 2 công trình măng non cấp trường (1000 cây xanh và nuôi heo đất).

Tháng 9/20010

 

24

-Phaùt ñoäng ñôït thi ñua  thöù nhaát “Laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam” töø ngaøy 5/9 -20/11.

 

 

“Mừng Thăng Long 1000 tuổi ”

Tháng 10/2010

25

 Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện Đội viên”, “Rèn luyện phụ trách Đội”, phân công Đội viên phụ trách Sao nhi đồng.

Tháng 10/20010

Lớp 4&5

26

Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

Tháng 10/20010

 

27

Trang trí phòng truyền thống, phòng Đội.

Tháng 10/20010

 

28

Phát động các phong trào thi đua học tập chào mừng 20/11.

Tháng 10/20010

 

29

Hưởng ứng phong trào “Áo ấm mùa đông tặng bạn”.

Tháng 10/20010

 

30

 Phát động phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Kế hoạch nhỏ”, và “Khăn hồng tình nguyện”.

Tháng 10/20010

 

31

Tiếp tục triển khai và hướng dẫn phong trào mở sổ “Nhật ký của em - làm theo lời Bác”

Tháng 10/20010

 

32

Triển khai chuyên hiệu “Chăm học”.

Tháng 10/20010

 

33

Tổ chức văn nghệ chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Tháng 10/20010

 

34

Tập huấn BCH về nghi thức đội và các bài hát múa.

Tháng 10/20010

 

35

Thành lập câu lạc bộ kỹ năng các chi đội

Tháng 10/20010

Mỗi lớp 3 nhóm

36

Lao động vệ sinh trường lớp

Tháng 10/20010

Hằng tuần (thứ tư)

37

Phát động  học tốt và bông hoa điểm 10 tặng mẹ và cô nhân ngày 20/10.

Tháng 10/20010

Cả tháng

38

Phát động cuộc thi kể chuyện Bác Hồ dưới cờ

Tháng 10/20010

Hằng tuần

“Tôn sư trọng đạo”

Tháng 11/2010

39

Phát động tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/20010

 

40

Khối Tiểu học tổ chức các trò chơi dân gian, kể chuyện, hát về Bác Hồ

Tháng 11/20010

Thường xuyên

41

Sinh hoạt ban CH liên đội

Tháng 11/20010

 

42

Hội thi rung chuông vàng

Tháng 11/20010

Khối 5

43

Triển khai thực hiện tốt phong trào  “Gọi bạn xưng tên”Phát động phong trào thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt”

Tháng 11/20010

Thường xuyên

44

Kiểm tra đội và sao nhi đồng

Tháng 11/20010

 

45

Kiểm tra hồ sơ sổ sách đội và sao nhi đồng đợt I.

Tháng 11/20010

 

46

Kiểm tra chuyên hiệu ATGT

Tháng 11/20010

 

47

Lao động vệ sinh trường lớp

 

 

48

- Sô keát ñôït thi ñua thöù nhaát .Trieån khai ñôït thi ñua thöù II töø 22/11 ñeán 22/12/2010. “Laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy thaønh laäp quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam”.

Tháng 11/20010

 

“Uống nước nhớ nguồn”

Tháng 12/2010

49

- Phát động phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Áo lụa tặng bà”, công tác Trần Quốc Toản…

Tháng 12/20010

 

50

Hội thi nghi thức đội cấp trường.

Tháng 12/20010

 

51

Tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt các chú bộ đội biên phòng 346.

Tháng 12/20010

 

52

Phát động phong trào “Hải đảo trong trái tim em”, “Vì Trường Sa thân yêu”.

Tháng 12/20010

 

53

Triển khai và kiểm tra chuyên hiệu nghi thức đội.

Tháng 12/20010

 

54

Phát động quỹ vì bạn nghèo quanh ta

Tháng 12/20010

 

55

Phát động phong trào kế hoạch nhỏ đợt 2.

Tháng 12/20010

 

56

Lao động vệ sinh trường lớp

 

 

57

-Sô keát ñôït thi ñua thöù 2 .Trieån khai ñôït thi ñua thöù III  23/12/2010 ñeán 26/3/2011 “Laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Ñaûng,Ñoaøn” .

Tháng 12/20010

 

“Mừng Đảng – mừng Xuân”

Tháng 01 – 02/2011

58

Bình bầu đội viên và nhi đồng xuất sắc học kỳ I

Tháng 02/20011

 

59

Sơ kết công tác Đội học kỳ I.

Tháng 02/20011

 

60

Hội thi rung chuông vàng

Tháng 01/20011

Khối 4

62

 Phát động phong trào “Cần kiệm là nếp sống đẹp của thiếu nhi”.

Tháng 02/20011

 

63

Lao đng v sinh trường lp

 

 

64

Tổ chức  giải bóng đá cấp trường, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 02/20011

 

“Lập công dâng Đoàn”

Tháng 3/2011

65

Phát động tuần học tốt chào mừng kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 03/20011

 

66

- Phát động Ngày hội “Thiếu nhi khoẻ - Tiến bước lên Đoàn”

Tháng 03/20011

 

67

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2010”.

Tháng 03/20011

 

68

Hội thi nghi thức cấp trường đợt II

Tháng 03/20011

 

69

Lao động vệ sinh trường lớp

 

 

70

-Sô Keát Ñôït Thi Ñua Thöù III . Trieån Khai Ñôït Thi Ñua Thöù IV  Töø 26/3/2011ñeán 15/5/2011 “Möøng Sinh Nhaät Ñoäi”

Tháng 03/20011

 

“400 năm - Quê hương đất Phú anh hùng”

Tháng 4/2011

72

Thu  “Vì bạn nghèo quanh ta”, “Áo trắng tặng bạn”.

Tháng 04/20011

 

73

Phát động  phong trào thi đua “Thiếu nhi Sông Cầu làm theo lời Bác”.

Tháng 04/20011

 

74

Thi  sao vui khỏe cấp trường.

Tháng 04/20011

 

75

Lao động vệ sinh trường lớp

 

 

76

Kiểm tra hồ so sổ sách công tác đội

Tháng 04/20011

 

78

Phát Động Tuần Học Tốt  Kỷ Niệm 36 Năm Giải Phóng Phú Yên Và Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất  Nước. Và 400 Năm Thành Lập Phú Yên

Tháng 04/20011

 

79

Tổng kết công trình măng non

Tháng 04/20011

 

“Tháng 5 nhớ Bác”

Tháng 5/2011

80

Tổ chức diễn đàn “Bác Hồ với thiếu nhi – thiếu nhi với Bác Hồ”.

Tháng 05/20011

 

81

 Tổng kết công tác Đội năm học  và triển khai hoạt động hè 2010.

Tháng 05/20011

 

82

Lao động vệ sinh trường lớp

 

 

83

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 120 năm ngày sinh nhật Bác.

Tháng 05/20011

 

84

Tổng kết phong trào thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt” cấp cơ sở.

Tháng 05/20011

 

“Hè vui, khỏe, an toàn”

Tháng 6,7,8/2010

85

Tùy từng hoạt động của cấp trên liên đội tham gia đầy đủ

Tháng 6/2011

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động theo chủ điểm của liên đội Số 2 Xuân Thọ 2 các giáo viên chủ nhiệm lớp cùng BCH chi đội phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ngoài những kế hoạch nêu trên có thể bổ sung thêm những kế hoạch nhận sau này do cấp trên đưa ra.

 

Xác nhận nhà trường                                                                   TM. Liên Đội

 

 

 

 

 

                       

                  NGUYỄN THANH HÀ

           

 

Nơi nhận:                             

- HĐĐ thị xã

-  HĐĐ phường Xuân Đài

- Ban lãnh đạo trường.

-21 giáo viên chủ nhiệm.

- Lưu VP                                            

 
 
Comments