Europas to ulykkesfugle

    Maastricht-traktaten, som danskerne forkastede 2. juni 1992, var -- på grund af inkluderingen af ØMU -- A Treaty Too Far, som Paul Krugman har formuleret det. Det var EF's Kommissær for Økonomi, Henning Christophersen, som fik ØMU'en inkorporeret i traktaten.

make a gif
Henning Christop-hersen
Cand.polit, Copenhagen University 1965.

Søn af fuldmægtig Richard Christop-hersen  (1909-91) og Gretha Paulina født Larsson (1913-90). Gift 2.9.1961 i Hellerup med Jytte Risbjerg Nielsen, født 4.7.1937 i Viborg, d. af direktør Christen N. (1907-75) og Gudrun Pinholt Johansen (1912-63)..[1]
www.loogix.com Niels Thygesen
Cand. polit, Copenhagen University 1960.

Søn af direktør
for Monopol-virksomheden A/S De danske Spritfabrikker, Jacob Christoffer Thygesen ( 1901-1995)[4] og Rigmor, født Truelsen. Gift 27.11.1958 med tidligere departementschef i Undervisnings-ministeriet, Inge Thygesen. Ægteskabet opløst i 1993. Børn: Allan Christoffer (1962), Jacob Christian (1965) og Karen Louise (1969) [5]

.

      I 1988 fik han Niels Thygesen ind i Delors-komiteen -- der  beredte vejen til ØMU -- som ENESTE akademiske medlem. Der var således ingen eksperter til at modsige Thygesen i denne komite, der ud over Thygesen selv bestod af de 12 centralbankdirektører fra det daværende EF, her iblandt Erik Hoffmeyer fra Danmark.

                   EMU doesn't work

    Generally, when a bunch of very diverse countries cooperates about something, you want the bounds to be rather loose, - like the rules governing the countries participating in the North American Free Trade Agreement  (NAFTA), AND THEY ARE ONLY THREE (3) MIND YOU.

     Look at the very healthy growth rates predicted for 2012-17 for Canada, the US and Mexico in the table below,- and compare that to the dismal growth rates of the eurozone plus Denmark (which has a peg to the euro).

    Her er nogle citater fra Citigroup’s cheføkonom, Willem Buiter, som ingen tvivl efterlader om, hvor ødelæggende ØMU’en er for Europa  (Fra Citigroup's end of year forecast – Prospects for Economies and Financial Markets in 2013 and Beyond  -se referat ved Ambrose Evans-Pritchard nederst på siden) :


“US real GDP per head probably will rise about 9-10% above the 2007 level by 2017 – clearly outperforming Japan’s “lost decade” (real GDP per head rose by 5% from 1992-02).”

“USA’s reelle [når inflation er trukket fra] BNP pr. capita vil i 2017 formentlig være steget 9-10 % over 2007-niveauet – helt klart udklasserende Japan’s “tabte årti” (reel BNP pr capita steg 5 % fra 1992-02).”

“By contrast, in the euro area, we expect continued recession in 2013 and 2014 and prolonged weakness thereafter — with ongoing financial strains and, over the next few years, Grexit (Greek exit) plus a series of sovereign debt restructurings. In the euro area and UK, real GDP per head will probably remain 3-4% below the 2007 level even in 2017 — markedly underperforming versus Japan’s “lost decade”.

“I eurozonen derimod forventer vi en fortsat recession i 2013 og 2014 og forlænget svaghed derefter, og i de følgende år Grexit (Græsk exit) samt en serie statsgælds-restruktureringer. I euro-området og Storbritannien vil reel BNP pr. capita formentlig i 2017 være 3-4 % under 2007-niveauet – helt klart værre end Japan’s “tabte årti”.

“The European economies still have underlying potential to grow: but we expect that private sector deleveraging, weak banking system, early fiscal austerity and financial strains resulting from flawed EMU structures will continue to cap demand for an extended period.”

“De europæiske økonomier har stadig potentiale til at vokse, men vi forventer at gælds-nedbringelse i den private sektor, et svagt banksystem, tidlig fiskal austerity og finansielle begrænsninger som resultat af forfejlede ØMU strukturer [Fik du den, Niels Thygesen?] fortsat vil reducere efterspørgslen i en længere periode”.


    Ambrose's comments:

So there you have it, the “flawed EMU structures” have doomed Europe to a generation of depression. The euro itself has become a force of economic destruction.

Så her har du det sort på hvidt: de “forfejlede ØMU-strukturer” har dømt Europa til depression som varer en generation. Euroen selv er blevet en kraft som skaber økonomisk destruktion.

Worse than Japan. This is even more dire than most Euro-sceptics expected. We thought EMU was an insidious undertaking – a Trojan Horse for an assault on the democratic nation state and that would eventually eviscerate the fiscal powers of parliaments – but few thought it would lead to economic depression and mass unemployment as well.

Værre end Japan. Dette er endnu mere dystert end de fleste euro-skeptikere forventede. Vi troede at ØMU’en var en undergravende konstruktion – en trojansk hest for et angreb på den demokratiske nationalstat, som tilsidst ville udviske parlamenternes magt over deres egen fiskale økonomi – men få forventede at den ville føre til økonomisk depression og masse arbejdsløshed oven i købet.

blogs.telegraph.c*o.u*k/finance/ambroseevans-pritchard/100021573/citigroup-sentences-to-europe-to-faster-ecomic-death/


kkk