Môi trường

        Học phần Bảo vệ môi trường có 2 tín chỉ. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng của môi trường tới hoạt động kinh tế xã hội, đến sự phát triển bền vững của một quốc gia. Những thách thức về môi trường ở Việt Nam và thế giới.
        Nội dung học phần bao gồm:
        - Đại cương về khoa học môi trường.
        - Ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ.
        - Quản lý môi trường và sự phát triển bền vững.
        - Môi trường trong xây dựng công trình giao thông.
        - Lập báo cáo điều tra về môi trường trong dự án giao thông vận tải.
ĉ
chidoan kct,
07:09, 19 thg 10, 2011
Comments