Cơ học kết cấu

        Trong chương trình học hệ cao đẳng học phần Cơ học kết cấu (CKC) gồm có 4 tín chỉ.
        Học phần trang bị  những  kiến  thức  cơ bản về  cách cấu tạo hợp lý  kết cấu, cách vẽ đường ảnh hưởng, tính nội lực trong kết cấu dàn, Phương pháp tính chuyển vị của kết cấu và cách giải kết cấu siêu tĩnh.
        Nội dung chính của học phần bao gồm:
            - Phân tích cấu tạo kết cấu.
            - Đường ảnh hưởng dầm, tính nội lực tại một mặt cắt dầm.
            - Dàn phẳng tĩnh định.
            - Khung võm tĩnh định.
            - Tính chuyển vị kết cấu tĩnh định.
            - Tính kết cấu siêu tĩnh theo phương pháp lực.
            - Tính kết cấu siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị.
        Hiện nay nhà trường đã biên soạn xong bộ tài liệu môn CKC bao gồm:
            - Bài giảng CKC biên soạn năm 2011.
            - Hướng dẫn giải bài tập CKC biên soạn năm 2011.
        Bộ tài liệu trên hiện đang có trên thư viện. Chúng ta có thể mượn hoặc mua ở thư viện.   
   
        Dưới đây chúng tôi cung cấp thêm một số bài giảng CKC của một số trường khác, các bạn có thể tham khảo thêm.

ċ
CKC12.zip
(5121k)
chidoan kct,
07:44, 1 thg 10, 2011
ċ
CoHocKetCau2.rar
(3028k)
chidoan kct,
07:42, 1 thg 10, 2011
ċ
giaotrinhcoketcau1.rar
(2233k)
chidoan kct,
07:41, 1 thg 10, 2011
Comments