นายสมภพ ดวงชอุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

เอกชัยสไลด์