บทสวดมนต์ของธรรมสถานวิจันท์โล

บทสวดมนต์

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ                    ( ๓ ครั้ง )            

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ      ( กราบ )

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมะสามิ                                 ( กราบ )

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ                     ( กราบ )

 

                พุทธะบูชา    ธรรมมะบูชา     สังฆะบูชา     ข้าพเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธ    คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์    พระคุณบิดามารดา    พระคุณครูบาอาจารย์   พระแม่ธรณี   พระแม่คงคา   พระแม่โพสพ  พระเพลิง  พระพาย  พระพิรุณ  อะธรเวร  อะธรกรรม  อัธธะโศก   อัธธะโรค   อัธธะภัย   อัธธะปวงใจ  อัธธะปวงมาร

อายะศักดิ์บุญมี   อายะศักดิ์เศรษฐี  อายะศักดิ์มั่งมี   อายะศักดิ์สมบัติ  อายะศักดิ์รุ่งเรือง  อายะศักดิ์เพิ่มพูนฯ

คาถาบูชาพระพรหม

โอม ปะระเมสะนะมัสสะการัม

องการะนิสสะวะรัง  พรหมเรสสะยัม  ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโม โทติลูกปัม           ทะระมา  ยิกยานัง        ยะไวยะลา  คะมุลัม        สทานันตะระ วิมุสะตินัน   นะมัตเตร  นะมัตเตร

 จะอะการัง ตะโถวาจะ   เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา   กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัมสัมโภ พะกัลโย ทิวะ ทิยัมมะ ตัมยะฯ

คาถาบูชาเสด็จพ่อปิยะมหาราช

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ      ( 3 ครั้ง )

 โอม  สิวัง  หะหระ  หิหริ  อิติปิยะ  อิมังพุทโธ  ปิ ฯ            ( 3 ครั้ง )
โอมปิยะมะมะ มหาราชา    อิทธิฤทธ์ ประสิทธ์ นะเมตตา    ปิยะมะมะ นะชาลีติ           (3ครั้ง)
 
 
 
  

(พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู       อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ 

(ธัมมัง  ชีวิตตัง  ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม   สันทิฏฐิโก   อะกาลิโก   เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก   ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

(สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ     อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฎิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะ ปุริสปุคคะลา   เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย   ทักขิเณยโย   อัญชะลีกะระณีโย    อะนุตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

  

ชุมนุมเทวดา

สะมันตา  จักกะวาเฬสุ       อัตตรา  คัจฉันตุ เทวตา

        สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ       สุณันตุ   สัตตะโมก ขะทัง

สักเค  กาเม  จะรูเป   คิริสิขะ ระตะเฎ  จันตะลิกเข  วิมาเน       ทีเป  รัฎเฐ  จะคาเม

ตะรุวะนะ  คะหะเน     เคหะวัตถุม   หิเขตเต     ภุมมา  จายันตุเทวา      ชะละถะ ละวิสะเม         

ยักขะ คันธัพพะนาคา    ติฎฐันตา  สันติเก     ยังมุนิวะ  ระวะจะนัง  สาธุโวเม  สุณันตุ

                                                     ธัมมัสสะวะนะกาโล    อะยัมภะทันตา

                                                     ธัมมัสสะวะนะกาโล    อะยัมภะทันตา

                                                     ธัมมัสสะวะนะกาโล    อะยัมภะทันตา

 
 

วันทิตะวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉาหิ สัพพะธัมมา ประสิทธิเม      สัพพะ อันตะรายัง        วินาสสันติ  สัพพะสิทธิ  ภะวันตุเม 

            เอหิคาถัง  ปิยัง กาโย ทิสาปาโมกขัง  อาจาริยัง    เอหิ เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ  เอหิ สังฆานุภาเวนะ

            นะมัสสิตตะวา อิสีสิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง         อิสีจะ พันธะนัง สาตราอะหัง วันทามิตัง

อิสีสิทธิเวสสะ มะอะอุ อะทิ กะมูลัง         ตรีเทวานัง มะหาสาตรา        อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา     อุสาอาวา มะหามันตัง       มะอะอุ โลปะเกเญยยัง      อังการะเส วะราชิโน      ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุนาโลมา     ปะนะ ชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พุทโธ

            องการพินธุนาถัง อุปันนานัง    พรหมา สะหะ ปะตินามัง อาทิกัปเป   สุอาคะโตปัญจะปะทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ

            สิโรเม พุทธะเทวัญ จะนะลาเต   พรหมะเทวะตา   หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถปะระเมสุรา    ปาเทวิสะณุ กัญเจวะ สัพพะกัมมา  ประสิทธิ เม ฯ

 พุทธัง  วันทิตะวา  ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธะคุณณัง

ธัมมัง  วันทิตะวา  ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมะคุณณัง

สังฆัง  วันทิตะวา  ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆะคุณณัง

            อนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนา       คุณพระพุทธเจ้า        คุณพระธรรมเจ้า      คุณพระสังฆเจ้า     อีกทั้งคุณบิดามารดา   คุณอุปัชฌาครูอาจารย์   คุณพระฤาษีนารอด   คุณพระฤาษีนารายณ์                        คุณพระฤาษีกระไลยโกฏ       คุณพระฤาษีตาวัว       คุณพระฤาษีโกมารภัต      คุณพระฤาษีตาไฟ         คุณพระฤาษีกัสสป    คุณพระฤาษีไกภพ    คุณพระฤาษีทัสสะมงคล    ทั้งพระเพชรฉลูกัญ             และนักสิทธิ์วิทยา    อีกทั้งพระธรณี    นางพระคงคา    พระเพลิง    พระพาย   พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า  เธอจงมาประสิทธิ์พระพรชัย  ให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดล  พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน    บัลดาลดลด้วยสรรพสิทธิ์และวิทยา     พระครูพาพระครูเฒ่า    ครูพักและอักษร      สถาพรกรรมสิทธิ์แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้เทอญ ฯ

 

       อิติปิโส ภะคะวา      ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า       มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม   ขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่ไหล่เบื้องซ้าย    ขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่ไหล่เบื้องขวา      ขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย       ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก    ขออัญเชิญพญานาเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลย์  ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ   ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด   เมื่อใด เวลาใด ภูตใด พรายใด     อย่าได้มา เบียดเบียนและบีฑา    อย่าได้ประมาท พลาดพลั้ง    ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลัง     พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน      เดชะคุณครูบาธิยายอันเลิศล้ำ        คุณครูที่อยู่ในถ้ำ        จงมาอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า         พุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิเม    ธัมมังประสิทธิ์มหาประสิทธิเม       สังฆังประสิทธิ์ มหาประสิทธิเมฯ

            โอมคุรุเทวานะมามิ     ข้าพเจ้าขอยอกรชุลี      โดยยินดีเคารพ     คำนับนบครูผู้เฒ่าแต่ก่อนเก่าและปัจจุบัน   ครูเลขและครูยันต์   ครูว่านและครูยา   ครูตำหรับและครูตำรา  ครูเวทมนต์กลคาถา   ครูนะโมกอขอและกอกา   ครูอักขระขอมไทยจนจบหมด   ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนและศึกษามา   ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาธิยายทั้งหลายนั้น    เชิญมาชุมนุมประชุมกัน    ณ สถานอันเป็นมงคล ณ ที่แห่งนี้ด้วยเทอญ ฯ

            สิทธิกิจจัง กิจจานุกิจ ซึ่งบำเพ็ญเพียรกรณียกิจ      จงเสร็จสมอย่าค้าง ขัดข้องแรมนานเลยนา

            สิทธิกัมมัง การงานผดุงเพื่อบำรุงรักษา   ขอให้เลิศๆอย่าโรยช้า   สิทธิได้พลันพลันเทอญแลนา

            สิทธิการิยะตะถาคะโต    พระสรรเพ็ชเผด็จมารมอดฉันใด    ปลอดภัยแผ้วคลาดแคล้วพ้น   ภัยพาล ฉับพลันเทอญนา

            สิทธิลาโภนิรันตะรัง   อีกทั้งราชลาภทุกสิ่งสรรพ   จงนิรันดรหลั่งล้น   ดั่งหนึ่งนทีธารท้น     อย่ารู้ขาดสูญหายเลยนา

สิทธิเตโชชะโยนิจจัง    เดชอำนาจแผ่ทั่วผอง    อริสยองหย่องห้าว   จงมีชัยชนะทุกด้าว    ปราบล้างไพรีแลนา

สัพพะสิทธิภะวันตุโว   ขอสรรพพร  จงประสาทประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้า  เสร็จสมดั่งข้าพเจ้า พ้องพร่ำถวายฉะนี้ เทอญ ฯ

พระคาถาชินบัญชร

ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
จะรามิ สัทธัมมานุภาวะปาลิโต    ชินะ ปัญชะระปะริตตัง.

พระคาถายอดพระไตรปิฏก (ของเก่า)

              กุสะลาธัมมา  อิติปิโสภะคะวา  อะระหังอะอา ยาวะชีวัง  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ชมพูที ปัญจะ อิสสะโรกุสะลาธัมมา   ขันธะวิภังโค อิติสัมมาสัมพุทโธ   โมคคัลลานะยาวะชีวัง พุทธังสะระณัง คัจฉามิ  จาตุมะหาราชิกาอิสสะโรกุสะลาธัมมา   ยะมะกะขะยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ   ตาวะติงสาอิสสะโร กุสะลาธัมมา  ขันธะนะโมพุทธายะ  อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ   วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู   อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิสัตถาเท วะมะนุส สานัง    พุทโธภะคะวาติ   อะอาอิอีอุอู เอโออังอะ   สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม   สันทิฎฐิโก อะกาลิโก     เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก   ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ    กะขะคะฆะงะ   ยะระละวะ สะหะฬะอัง    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ   ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริ สะปุคคะลา   เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ   อาหุเนยโย    ปาหุเนยโย   ทักขิเณยโย   อัญชะลีกะระณีโย    อะนุตตะรัง ยัญจะโลกะวิทู เรนะทาเอโอ   ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ    ยามาอิสสะโร กุสะลาธัมมา   รูปะโสระเรสัตตา   รูตะมานุตตะโร   ยะมะอะอุยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ    ตุสิตาอิสสะโร กุสะลาธัมมา   ปุญญะมะกะขะ ระปิสาธัมมา   สาริทธิ ธะนัง   ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ   นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลาธัมมา   โหตุ คะหะเนวะสัตตา เทวะมะนุสสานังตะยา   ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ   ปะระนิมิตตะ อิสสะโร กุสะลาธัมมา   สังขาระขันโธทุกขังอะนิจจังอะนัตตา   รูปะขันโธปะผะ   ยาวะชีวังพุทธังสะระณังคัจฉามิ  นะโมพุทธายะสะ  นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ  ตัณฑะลาโอ ทัณฑะกะลาปุริสากะระลา  เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุ หุลู หุลู สะวาหายะ  ยะมะอะอุ อะมะสะวาหายะ  นะโมพุทธัสสะ  นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ  ริตติ ริตติ  อิตติ อิตติ   มิตติ มิตติ  จิตติ จิตติ  วุตติ วุตติ    มัยหังนะสุวัตถิโหนตุ หุลู หุลู สะวาหายะ   อินทะสาวัง พรหมสาวัง มะหาพรหมสาวัง  อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง  มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง  สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง  พุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง   สัพพะสิทธิวิชชา จะธะรานังสาวัง   สัพพะโลกา อะริยานังสาวัง   เอเตนะ สัจเจนะสุวัตถิโหตุ  สาวัง คุณังจะนัสสะ  เตชะจะวินะยัง  สิทธิกังมัง ธัมมังสัจจัง  นิพพานังโมกขังตุยหะกัง  ทานังสีลัง ปัญญา จะนิกขัง  ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง ยะสัง   สุขังวีสะติ ธัมมะเทสะนัง   อเตนะ สัจเจนะสุวัตถิโหนตุ หุลู หุลู สะวาหายะ  นะโมพุทธัสสะ   นะโมธัมมัสสะ  ทุกขังอะนิจจังอะนัตตา   รูปะขันโธ   เวทะนาขันโธ   สัญญาขันโธ   สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ   นะโมอิติปิโสภะคะวาติ   นะโมธัมมัสสะทุกขังอะนิจจัง อะนัตตา   รูปะขันโธ   เวทะนาขันโธ   นะโมสังฆัสสะสะวาหายะ   สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม  นะโมสังฆัสสะทุกขังอะนิจจังอะนัตตา   รูปะขันโธ    เวทะนาขันโธ    สัญญาขันโธ   สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ    นะโมสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ      นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา     ยะสะวาหายะ     โยโม นะมะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา    อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา    มะอะอุ อะนัตตาปิ    มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ

อานิสงส์ของการสวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้  เป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์   ถ้าผู้ใดได้พร่ำสวดภาวนาทุกค่ำเช้าแล้วเป็นการบูชารำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ผู้นั้นจะไม่ไปตกในอบายภูมิ  แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆ  จะภาวนาพระคาถาอื่นๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์ จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำมาก่อเป็นพระเจดีย์  ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก  อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกนานัปการ ฯ

ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก  จานเป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลาน  โบราณาจารย์จึงได้แปลงเป็นอักษรไทย หลวงธรรมมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์มณฑลพิษณุโลก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้  ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์ สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  ญาติ  มิตรสหาย  หรือสวดจนครบ ๗ วัน  ครบอายุปัจจุบันของตนจะบังเกิดโชคลาภ  ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง  จะพ้นเคราะห์ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย  และภัยพิบัติทั้งปวง ฯ

ผู้ใดตั้งจิตเจริญภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกวันละสามจบ จะไม่มีบาปกรรม ทำสิ่งใดจะสมความปรารถนา สวดวันละเจ็ดจบกระดูกลอยน้ำได้โบราณท่านว่าไว้เช่นนั้น

 

บทกรวดน้ำ

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ    ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย     ได้สร้างและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้  ขอให้ไปค้ำจุนอุดหนุนคุณบิดามารดา  ผู้มีพระคุณญาติกาครูอาจารย์   เจ้ากรรมนายเวรพระมหากษัตริย์   มิตรรักสนิทเพื่อนศาลาสัตว์น้อยใหญ่   พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลี   แม่พระธรณี แม่พระคงคา             แม่พระโพสพ    พระยายมราชนายนิริยบาล     และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่   ศิริพุทธอำมาตย์     ชั้นจาตุมะหาราชิกาไปยันชั้นพรหม    ลงมาเบื้องต่ำตั้งแต่ชั้นนรกอเวจี     ขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก   สุดรอบขอบจักรวาลอนันตจักรวาล    คุณพระศรีรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลาย      ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ พระนาคา      พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ    เสด็จพ่อหลักเมือง    เสด็จพ่อร.    ปู่ฤษีร้อยแปด ปู่ฤษีตาไฟ ปู่ฤษีโกมารภัจ      ปู่ฤษีทั้ง108 พระองค์      ตลอดถึงองค์เทพไท้เทวาทุกๆพระองค์    ที่เสด็จมา ณ.สถานที่แห่งนี้   ปู่ฤษีทุกๆพระองค์  กุมารทุกๆพระองค์     สัมพเวสีทั้งหลายที่อยู่ ณ.สถานที่แห่งนี้     ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์      ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ก็ขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไป      ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศไปนี้    จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ไปถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วย เทอญฯ

        พุทธังอนันตัง     ธัมมังจักรวาลัง      สังฆังนิพพานัง       ปัจจโยโหนตุ

 

บทแผ่เมตตา

 

อิทัง ปุญญะผะลัง   อานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย     ได้บำเพ็ญไปแล้วนี้    ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย      ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินมาแล้ว    แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี     ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย     ได้มาอนุโมทนา    เมื่ออนุโมทนาแล้ว       ก็ขอให้อโหสิกรรม       กันตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป

            ขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลาย      ที่รักษาตัวของข้าพเจ้าอยู่ก็ดี      นอกจากนี้ก็ดี    ทั่วสากลพิภพ    จงมีความสุข    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    เทพพรหมทั้งหลาย     ภูตผีปีศาจทั้งหลาย       ที่อยู่ที่นี่ก็ดี       อยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดี       ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข     และขอแผ่บุญกุศลนี้      ไปถึงสัพสัตว์ทั้งหลาย      มีบิดามารดา      ครูบาอาจารย์         ญาติพี่น้องมิตรสหายของข้าพเจ้าทั้งหลาย          ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี    เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี     ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข

            ขอผลานิสงส์นี้   จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย   ได้อยู่ดีกินดี  มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป     และได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญฯ

            สัพเพ สัตตา อเวราโหนตุ  สัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเลย

       สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

            สัพเพ สัตตา อนีฆาโหนตุ สัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจเลย

            สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ  สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขรักษาตนให้ยิ่ง ๆ ขี้นไปเถิด