Hội đồng trường

    Hội đồng trường, trường THPT Phước Vĩnh được thành lập từ ngày 25/02/2008 (Nhiệm kỳ 2008-2013). Quyết định số 229/QĐ-SGD&ĐT do ông Dương Thế Phương, Giám đồc Sở GD&ĐT Bình Dương ký ngày 25/02/2008; và Quyết định số 273/QĐ-SGD&ĐT do ông Giám đốc Sở GD&ĐT ký ngày 14/3/2008

     Hội đồng trường gồm có 07 thành viên:

             01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh. Phó Hiệu trưởng.  Chủ tịch.

             02. Ông Lê Văn Trãi.  Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Cơ sở, Giáo viên Lý.     Thư ký.

             03. Ông Nguyễn Văn Trâm.  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.                                                  Thành viên.

             04. Ông Nguyễn Văn Trinh.  Phó Trưởng ban Đại diện CMHS.                                        Thành viên.

             05. Bà Vũ Thị Huyền Nga.    Tổ trưởng tổ Chuyên môn Toán.                                          Thành viên.

             06. Ông Nguyễn Đức Chiến. Tổ trưởng tổ Chuyên môn Sinh.                                          Thành viên.

             07. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn.  Giáo viên Anh văn.                                                                Thành viên.

     Đến ngày 18/9/2008, Hội đồng trường có Quyết định số 1290/QĐ-SGD&ĐT ngày 18/9/2008 công nhận bổ sung ông Trần Duy Tỵ, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng, làm thành viên thay cho ông Nguyễn Văn Trâm có Quyết định nghỉ hưu từ 01/9/2008. 

       Ngày 03/11/2009, Hội đồng trường có Quyết định số 1147/QĐ-SGD&ĐT ngày 03/11/200 của ông GIám đốc Sở GDĐT Bình Dương công nhận bổ sung thêm 02 thành viên:

          1) Bà Phạm Thị Thanh Thúy, phó Hiệu trưởng. Thành viên.

          2) Ông Cao Văn Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường. Thành viên.

     Đến 16/11/2009, Hội đồng trường trường THPT Phước Vĩnh có 09 thành viên.

             01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.   Phó Hiệu trưởng.                                                                Chủ tịch.

             02. Ông Lê Văn Trãi.               Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Cơ sở, Giáo viên Lý.     Thư ký.

             03. Ông Trần Duy Tỵ.               Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.                                                Thành viên.

             04. Bà Phạm Thị Thanh Thúy. Phó Hiệu trưởng.                                                               Thành viên.

             05. Ông Nguyễn Văn Trinh.     Trưởng ban Đại diện CMHS.                                             Thành viên.

             06. Bà Vũ Thị Huyền Nga.        Tổ trưởng tổ Chuyên môn Toán.                                       Thành viên.

             07. Ông Nguyễn Đức Chiến.     Tổ trưởng tổ Chuyên môn Sinh.                                       Thành viên.

             08. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn.      Giáo viên Anh văn.                                                             Thành viên.

             09. Ông Cao Văn Tuấn.            Bí thư Đoàn trường.                                                            Thành viên.

     Kỳ họp thứ IV (ngày thứ Năm, 14/01/2010) Hội đồng trường Quyết định thành lập Ban Thường trực Hội đồng trường gồm 03 thành viên:
                 01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh,     Chủ tịch Hội đồng trường.
                 02. Ông Lê Văn Trãi,                 Thư ký Hội đồng trường.
                 03. Bà Phạm Thị Thanh Thúy,  Thành viên Hội đồng trường.
     Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng trường: xem Quy chế (bổ sung)
 
     Năm học 2010-2011, Hội đồng trường trường THPT Phước Vĩnh có 09 thành viên.

             01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.   Phó Hiệu trưởng.                                                                Chủ tịch.

             02. Ông Lê Văn Trãi.               Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Cơ sở, Giáo viên Lý.     Thư ký.

             03. Ông Trần Duy Tỵ.               Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.                                                 Thành viên.

             04. Bà Phạm Thị Thanh Thúy. Phó Hiệu trưởng.                                                                Thành viên.

             05. Ông Nguyễn Văn Trinh.     Trưởng ban Đại diện CMHS.                                              Thành viên.

             06. Bà Vũ Thị Huyền Nga.        Tổ trưởng tổ Chuyên môn Toán.                                        Thành viên.

             07. Ông Nguyễn Đức Chiến.     Tổ trưởng tổ Chuyên môn Sinh.                                        Thành viên.

             08. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn.      Giáo viên Anh văn.                                                              Thành viên.

             09. Ông Cao Văn Tuấn.            Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.                                         Thành viên.

   Ban Thường trực Hội đồng trường:
                 01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh,     Chủ tịch Hội đồng trường.
                 02. Ông Lê Văn Trãi,                 Thư ký Hội đồng trường.
                 03. Bà Phạm Thị Thanh Thúy,  Thành viên Hội đồng trường.
     Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng trường: xem Quy chế (bổ sung)
 
Năm học 2011-2012, Hội đồng trường trường THPT Phước Vĩnh có 09 thành viên.
(Quyết định số 1087/QĐ-SGDĐT, ngày 26/12/2011 về việc Kiện toàn thành viên Hội đồng trường THPT Phước Vĩnh nhiệm kỳ 2008-2013) 

             01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.    Phó Hiệu trưởng.                                                                  Chủ tịch.

             02. Ông Lê Văn Trãi.                  Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Cơ sở, Giáo viên Lý.     Thư ký.

             03. Ông Trần Duy Tỵ.                 Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.                                                   Thành viên.

             04. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.   Phó Hiệu trưởng.                                                                  Thành viên.

             05. Bà Nguyễn Thị Phượng.     Phó bí thư Chi bộ.                                                                  Thành viên.

             06. Bà Vũ Thị Huyền Nga.         Tổ trưởng tổ Chuyên môn Toán.                                           Thành viên.

             07. Ông Nguyễn Đức Chiến.     Tổ trưởng tổ Chuyên môn Sinh.                                            Thành viên.

             08. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn.       Giáo viên Anh văn.                                                                 Thành viên.

             09. Ông Cao Văn Tuấn.               Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.                                  Thành viên.

   Ban Thường trực Hội đồng trường:
                 01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.
                 02. Ông Lê Văn Trãi.   
                 03. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.
 
     Ngày 14/3/2013, hết nhiệm kỳ Hội đồng trường 2008-2013. Ngày 04/3/2013, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương ký Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm 13 thành viên:
 
            01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.           Phó Hiệu trưởng.                        Chủ tịch.

             02. Ông Lê Văn Trãi.                          Giáo viên Lý.                                  Thư ký.

             03. Ông Trần Duy Tỵ.                         Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.      Thành viên.

             04. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.         Phó Hiệu trưởng.                         Thành viên.

             05. Bà Nguyễn Thị Phượng.            Phó bí thư Chi bộ.                        Thành viên.

             06. Ông Nguyễn Quang Trà.            Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.       Thành viên.

             07. Bà Trần Thị Ngọc Quý.               Trưởng ban Nữ công.                 Thành viên.

             08. Ông Đoàn Thế Sơn.                     Bí thư Đoàn trường.                    Thành viên.

             09.  Bà Huỳnh Thị Thanh Quyền.   Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ.             Thành viên.

             10. Ông Dương Anh Tuấn.              Tổ trưởng tổ Văn phòng.             Thành viên.

             11. Ông Lê Hoàng Tuấn Anh           Tổ trưởng tổ Văn.                          Thành viên.

             12. Ông Nguyễn Ngọc Tân.             Tổ phó tổ Toán.                               Thành viên.

             13. Ông Nguyễn Văn Hòa.                Giáo viên Tin học.                          Thành viên.

 
        Ban Thường trực Hội đồng trường:
                      01. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.
                      02. Ông Lê Văn Trãi.
                      03. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.
                      04. Bà Nguyễn Thị Phượng.
                      05. Ông Nguyễn Quang Trà.

 

ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Oct 31, 2013, 5:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Oct 31, 2013, 5:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Oct 31, 2013, 5:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Oct 31, 2013, 5:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Oct 31, 2013, 5:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Jan 23, 2013, 1:59 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Jan 23, 2013, 2:00 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Jan 28, 2013, 12:56 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 9, 2010, 12:32 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 9, 2010, 12:32 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Feb 7, 2011, 10:36 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Feb 7, 2011, 10:37 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Mar 31, 2011, 8:14 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
May 10, 2011, 12:48 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Jan 28, 2013, 1:00 AM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
ĉ
Hanh Nguyen Ngoc,
Sep 3, 2010, 11:34 PM
Comments