Nguyễn Bạch Dương

*   tiểu sử    *   tác phẩm   *   dư luận   *     

Nhà thơ Nguyễn Bạch Dương
Tên thật: Nguyễn Kim Dũng
Tên khác: Lê Trung Hiệp, Lê Thị Tư
Sinh: 1943 tại Cao Lãnh
Mất: 2006 tại Sài Gòn