Bài Giảng - Bài Tập - Tài Liệu

8051
Bài giảng
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 chương 1 - Introduction to Microcontrollers (link)
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 chương 2 - Hardware Summary (link)
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 chương 3 - Instruction Set (link)
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 chương 4 - Timer (link)
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 chương 5 - Serial Port (link)
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 chương 6 - Interrupt (link)
Bài giảng Vi điểu khiển 8051 - Address Decoding (link)

Bài tập
Bài tập Vi xử lý 8051 (LCT) (link)
Bài tập Vi xử lý 8051 có lời giải (LCT (link)
Bài tập Vi xử lý 8051 (HTM) (link)

PIC
Bài giảng
Bài giảng Lập trình PIC sử dụng CCS (link)
Bài giảng Vi điều khiển PIC - Part 1 (link)
Bài giảng Vi điều khiển PIC - Part 2 (link)
Bài giảng Vi điều khiển PIC - Part 3 (link)

Bài tập
Bài tập Lập trình PIC (link)

Tài liệu
Sách về PIC "Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C - with Interactive Hardware Simulation" (link)
Tài liệu "Lập trình cho PIC bằng CCS" (link)
Tài liệu "Hướng dẫn sử dụng CCS cho PIC" (link)

Bài giảng bổ sung
Bài giảng bổ sung PIC - Part 1 (link)
Bài giảng bổ sung PIC - Part 2 (link)
Bài giảng bổ sung PIC - Part 3 (link)
Bài giảng bổ sung PIC - Part 4 (link)
Bài giảng bổ sung PIC - Part 5.1 (link)
Bài giảng bổ sung PIC - Part 5.2 (link)
Bài giảng bổ sung PIC - Part 5.3 (link)

Mô phỏng (link)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Đề thi giữa kỳ HK2 2009-2010  150k v. 1 Mar 30, 2011, 12:52 AM Thong Le
Ċ
View Download
Đề cương môn học Vi Xử Lý  88k v. 1 Feb 1, 2011, 12:30 AM Thong Le
Ċ
View Download
Ôn Tập Thi Giữa Kỳ (VXL Tổng quát + Z80)  283k v. 1 Mar 30, 2011, 12:51 AM Thong Le
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Tập lệnh tóm tắt 8051  877k v. 2 Mar 26, 2011, 6:52 PM Thong Le
Ċ
View Download
Sơ đồ mạch 8051  46k v. 2 Mar 26, 2011, 6:52 PM Thong Le
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Bổ sung về giải mã địa chỉ  757k v. 2 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
Ċ
View Download
Bài tập chương 1 tại lớp  200k v. 2 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
Ċ
View Download
Chương 1 - Giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát  2915k v. 2 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Bài tập VXL Z80  78k v. 2 Mar 26, 2011, 7:20 PM Thong Le
Ċ
View Download
Ví dụ lập trình Z80 và mô phỏng bằng Z80 IDE V1.0  205k v. 2 Mar 26, 2011, 7:07 PM Thong Le
Ċ
View Download
Chương 2 - Kiến trúc CPU và tập lệnh (Z80)   1244k v. 3 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
Ċ
View Download
Chương 2: Chi tiết tập lệnh Z80 và ví dụ  936k v. 2 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
Ċ
View Download
Bài tập VXL Z80 (sử dụng tập lệnh)  143k v. 2 Mar 26, 2011, 7:20 PM Thong Le
ċ

Download
Phần mềm mô phỏng Z80 IDE V1.0 và ví dụ  293k v. 2 Mar 26, 2011, 7:09 PM Thong Le
Ċ
View Download
Tập lệnh tóm tắt Z80 (theo thứ tự ABC)  42k v. 2 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
Ċ
View Download
Tập lệnh tóm tắt Z80 (theo chức năng)  119k v. 2 Mar 26, 2011, 6:53 PM Thong Le
Comments