Home

Announcement

Website này được chuyển đến địa chỉ mới là sites.google.com/site/chithong từ ngày 09/12/1012


Courses Taught

A. Đại Học Bách Khoa TP.HCM (Chính quy)

B. Đại Học Bách Khoa TP.HCM (Cao học)

C. Đại Học Bách Khoa TP.HCM (Tiên tiến)

D. Đại Học Bách Khoa TP.HCM (Tại chức)

E. International University


News
  
Hướng dẫn mô phỏng vi điều khiển bằng Proteus 
     và các chương trình mẫu (link)
  Hướng dẫn mô phỏng VHDL bằng ModelSim 
     và các chương trình mẫu có kèm testbench (link)
  Bài tập Kỹ Thuật Số có lời giải (link)
  Bài tập Vi Xử Lý có lời giải (link)

Guide For Preparing Project Reports/Theses
   - Các yêu cầu về nội dung của ĐAMH-TTTN (link)
   - Các yêu cầu về nội dung của LVTN (link)
   - Hướng dẫn cách trích dẫn kiểu IEEE (link)
   - Cách trình bày slides báo cáo (link)
   - Mẫu LVTN cho sinh viên của Bộ môn Điện tử (link)
   - 
Tài liệu về seminar "How to prepare and present a Thesis/Dissertation" (Thế nào là Đạo văn; Cách thức tránh đạo văn; Cách trích dẫn; Cách làm một bài trình bày hiệu quả) (link)
    - Hướng dẫn thực hiện LATS tạm thời (link)
Comments