ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (ตั้งปี 2550 - ปี 2554 )

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

จำนวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล

 600 คน

ร้อยละของนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะ

100 %

จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาธนาคารขยะ

2  คน

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เข้าสู่ธนาคารขยะรีไซเคิล

3,541.5 กิโลกรัม


ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะรีไซเคิลต่อจำนวนสมาชิกทั้งหมด

6 กิโลกรัม / คน

ยอดเงินฝากรวมของธนาคารขยะรีไซเคิล

12,524 บาท

ค่าเฉลี่ยเงินฝากของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล

20  บาท / คน

ผลกำไรของธนาคารขยะรีไซเคิล

6,262 บาท / ปี

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554


Comments