หน้าแรก

          
     
ปัจจุบันมนุษย์คำนึงมากยิ่งขึ้น  ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ซึ่งกิจกรรมที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด  ได้แก่
การรณรงค์ให้คัดแยกขยะ  การเลือกและการวางแผนการจัดการขยะที่เหมาะสม  ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยี  การกำจัดขยะมูลฝอยมีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง  และได้พัฒนาขึ้นถึงขั้นเป็นเทคนิคชั้นสูงแล้วก็ตาม  การลดปริมาณขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า  ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย  อย่างไรก็ตาม  ความสำเร็จของการคัดแยกขยะ  เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่างถูกวิธี  วันนี้  เยาวชนเป็นความหวังหนึ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความตระหนัก  ความเข้าใจ  ในการคัดแยกขยะ  เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี  ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจ  และเกิดประโยชน์โดยตรงและทันที  นั่นก็คือ  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ป็น
การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก  สร้างความเคยชิน  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  และเล็งเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิล  โดยการดำเนินกิจการเชิงธุรกิจ  เพื่อให้ได้กำไร  เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  มีการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับแนวทางของส่วนราชการ

 

ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2550 - ปี 2554

ราคาขยะวันนี้


วิดีโอ YouTube


รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 2554

ผลงานประกวดหนังสั้น ส่งจิ๊กโก๋ ไปเก็บขยะ