Câu 11 : Hoạt động mục đích tham gia, vai trò của NHTM, NHTW trên thị trường tiền tệ liên NH

- Thị trường tiền tệ liên NH Là thị trường vay mượn vốn ngắn hạn giữa các NH do NHTW tổ chức và điều hành để giải quyết mâu thuẫn giữa hiện tượng tạm thời thiếu vốn và người thừa vốn giữa các NH thông qua tài khoản tiền gửi of họ tại NHTW
- Mục đích là điều hòa vốn giữa NHTW và NHTM và giữa các NH với nhau
* Hoạt động của NHTM, và md tham gia, vai trò của nó trên TTTT liên NH
- NHTM đóng vai trò quan trọng trên thi tttt liên ngân hàng.hệ thống NH với mạng lưới chi nhánh đaị lý ở trong và ngoài nước đã tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách rộng rãi và thường xuyên,các ngân hàng có rất nhiều đại lý chi nhánh lên có lượng vốn lớn và có thể có một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi, Là người cung cấp vốn cho toàn bộ nền kinh tế
→ NHTM ra đời phát triển trên cơ sở nền sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển và nền kinh tế càng ngày càng cần đến hđ của NHTM với các chức năng vai trò of mình. Thông qua việc thực hiện các chức năng vai trò of mình, nhất là chức năng trung gian tín dụng , NHTM đã trở thành một bộ phận quan trọng trong việc thúc đẩy nền kt phát triển.
- Khi NHTM tham gia trên tttt liên NH nhằm ba mục đích :
+ Duy trì bảo đảm khả năng thanh toán,NHTM có thể đóng vai trò người đi vay
+ Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho NH với vai trò là người trung gian thanh toán
+ Kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận
* Hoạt động của NHTW, và md tham gia, vai trò của nó trên TTTT liên NH
* Vai trò của NHTW trên tttt liên NH :
- NHTW là chủ thể xd lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên NH (do NHTW xd) nó ảnh hưởng lãi suất chung trên thị trường
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các hd của thị trường thong qua việc đưa ra các thiết chế các điều luật,các quy định nhằm đảm bảo cho thị trường hđ có hiệu quả
- TT nào cũng có nguyên tắc, quy tắc chung . Trên TTTT lien ngân hàng cũng có những điều luật, quy định tham gia TT liên NH như thế nào ?tất cả những điều này đều do NHTW quyết định
→ NHTW là chủ thể đóng vai trò quan trọng trên TTTT nói chung và TTTT liên NH nói riêng với vai trò là người độc quyền phát hành đồng thời NHTW còn tham gia kiểm soát khả năng tạo tiền của các NHTM thông qua các công cụ của mình như : lãi suất tái cấp vốn, tỉ lệ dự trữ bắt buộc và nghiệp vụ thị trường mở. Đối với TTTT nói chung và TTTT liên NH nói riêng NHTW có vai trò rất quan trọng : Là người điều hành tổ chức là cơ quan duy nhất phát hành tiền, điều này làm ảnh hưởng tới lượng tiền trong nền kinh tế và khả năng tạo tiền của NHTM
HĐ of NHTW trên thị trường liên ngân hàng : có 2 hđ chính
*Sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc :
Công cụ dự trữ bắt buộc là phần vốn tiền gửi mà các tổ chức TD các NHTM buộc phải đưa và dự trữ theo luật định
MĐ của việc này là đảm bảo khả năng thanh toán cho NH
- Cơ chế tác động của tỷ lệ dự trữ bắt buộc: đem lại 2 tác động
+ Tác động đến vốn khả dụng của các NHTM, khi NHTW giảm yêu cầu về tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm tăng vốn khả dung của các NHTM, khả năng cho vay sẽ tăng lên, ngược lại khi các yêu cầu về dự trữ bắt buộc tăng lên sẽ làm giảm vốn khả dụng của các NHTM, để khôi phục lại vốn khả dụng như cũ thì các NH có thể phải thu hẹp các món tiền cho vay hoặc phải bán các CK đang nắm giữ, Những người vay nợ NH hoặc mua CK of NH sẽ dung tiền mặt or tiền gửi để thanh toán cho NH . Kết quả là lượng tiền gửi giảm và lượng tiền cung ứng cũng giảm theo
+ Tác động tới lãi suất Thị trường tiền tệ Dự trữ bắt buộc tăng sẽ làm tăng nhu cầu vốn khả dụng of các NHTM dẫn đến lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng lên, Mặt khác nó làm giảm khả năng tạo tiền of các tổ chức TD, khối lượng cung ứng TD cũng giảm xuống sẽ đẩy lãi suất thị trường tăng lên và ngược lại
- Các hình thức cho vay of NHTW với NHTM có 3 hình thức:
+ Hình thức tái cấp vốn : Tái cấp vốn là hình thức TD có đảm bảo of NHTW nhằm bổ sung khả năng thanh toán và cung cấp các phương tiện thanh toán cho các NHTM và các tổ chức TD bao gồm các hđ : Chiết khấu, tái chiết khấu các chứng từ có giá, cho vay có bảo đảm = cầm cố các chứng từ có giá
. Chiết khấu, tái chiết khấu là việc NHTW mua các chứng từ có giá chưa đến hạn thanh toán of các NHTM ,of các tổ chức TD trong đó CK là nghiệp vụ mua lại các chứng từ có giá of các NHTM mà các chứng từ này được các NHTM mua ở trên thị trường sơ cấp
. Tái Chiết khấu là nghiệp vụ mua lại các chứng từ có giá of NHTM mà NHTM Mua ở thị trường thứ cấp
. Cho vay đảm bảo = cầm cố các chứng từ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn of các tổ chức TD nhưng không được vượt quá tổng số tiền được thanh toán of chứng từ có giá cầm cố khi đến hạn để hạn chế rủi ro
+ Hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu thanh toán để đảm bảo khả năng thanh toán cho các NHTM, NHTW có thể cho vay dưới 2 hình thức :
. Cho vay để bù đắp thiếu hụt thanh toán bù trừ:NHTM khi tham gia thanh toán bù trừ qua NHTW có thể xảy ra tình trạng trong 1 phiên giao dịch số phải trả lớn hơn số phải thu, nhưng NHTM o đủ để thanh toán, khi đó NHTW cho NHTM vay để chi trả.
. Thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán liên NH ( Trong đó Thấu chi là hình thức cho phép NHTM được chi vượt số dư có tại tài khoản tiền gửi thanh toán ở NHTW trong ngày thanh toán , NHTW cho phép NHTM thấu chi Nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thời vốn thanh toán trong ngày. Cho vay qua đêm : trong thanh toán liên NH là hình thức tái cấp vốn of NHTW cho các NHTM nhằm tất toán khoản thấu chi tai thời điểm cuối ngày làm việc
+ Hình thức cho vay khắc phục tình trạng mất khả năng chi trả : Phong trong những TH đặc biệt để tránh nguy cơ mất an toàn cho hệ thống TD

Vai trò HĐ of thị trường tiền tệ liên NH
* Đối với NHTW
- TTTT liên NH tạo ĐK cho NHTW trong việc xd và thực hiện chính sách tiền tệ
- TTTT liên NH cung cấp những tín hiệu trên thị trường làm cơ sở để NHTW hoạch định chính sách tiền tệ
- TTTT liên NH là nơi XĐ nhu cầu vốn khả dụng of NHTM
- Lãi suất hình thành trên thị trường tiền tệ liên NH là cơ sở để NHTW ấn định lãi suất tiền gửi giữa NHTW với NHTM
- Lãi suất hình thành trên TTTT liên NH là tín hiệu để NHTW dự báo sự biến động of thị trường tiền tệ từ đó đưa ra các quyết định kịp thời sử dụng các công cụ of mình nhằm ổn định thị trường
- Đối với TT tài chính, vai trò of nó được thể hiện trên các khía cạnh :
- Với tư cách là thị trường bán buôn thị trường tiền tệ liên NH là nơi để NHTW thực hiện vai trò of người cho vay cuối cùng
- TTTT liên NH là thị trường cơ sở và quan trọng trọng tâm of thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ liên NH
- Các giao dịch CK phải thanh toán qua trung tâm thanh toán of NH, NH chỉ đinh trong quá trình thanh toán. TT tài chính có hđ hay không phụ thuộc vào hđ thanh toán cho NH.
Comments