Câu 10 : Khái niệm, đặc điểm, chức năng của thị trường ngoại hối

K/n: Thị trường ngoại hối là thị trường nơi diễn ra việc mua bán trao đổi các ngoại tệ giữa các thể nhân và pháp nhân
Đặc điểm : có 2 đặc điểm :
- Thị trường ngoại hối là thị trường giao dịch mang tính chất quốc tế phạm vi hđ của nó lan rộng khắp toàn cầu nhằm phục vụ cho những nhu cầu mua bán giao dịch về ngoại tệ
- Thị trường hđ liên tục do sử dụng những phương tiện hiện đại trong giao dịch,do chênh lệch về múi giờ
Chức năng của thị trường ngoại hối :
- Cung cấp dịch vụ cho kh để thực hiện các giao dịch kinh tế đối ngoại giúp luân chuyển các khoản đầu tư quốc tế, các giao dịch tài chính quốc tế
- Thông qua cơ chế TT ngoại hối hình thành giá cả trao đổi ngoại tệ , tỉ giá hối đoái hình thành một cách khách quan theo quy luật KTTT
- Cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi roc ho các chủ thể tham gia trên thị trường
- Là nơi để NHTW can thiệp vào tỷ giá theo hướng có lợi đối với nền kinh tế
Comments