เว็บครูเก่ง :: เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ : สาระเทคโนโลยี (Learning of Technology)

อกกแบบเทคโนโลยี 3

การใช้โปรแกรม Google Sketch up
รายวิชาพื้นฐาน ระดัยชั้น ม.3

วิทยาการคำนวณ 3

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
(GUI Python) และการนำไปใช้งาน
รายวิชาพ้นฐาน ระดับชั้น ม.3

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
(Dream weaver CS6)
รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3

วิทยาการคำนวณ 2

อัลกอริทิม และภาษาไพธอนเบื้องค้น
รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้น ม.2

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ภายใน-นอก การถอด-ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ OS (Windows)
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.3

STEM Robot

Makeblock Mbot
การจำลองความคิด การออกแบบคำสั่ง
การเคลื่อนทีของหุ่นยนต์
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1

เรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ด้วย STEM Robot By Make block

เรียนรู้ IoT Internet of Things

ทำไม ? ต้องเรียนวิทยาการคำนวณ