เว็บครูเก่ง :: เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ : สาระเทคโนโลยี (Learning of Technology)

รหัสวิชา ง23102 (การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dream weaver) ระดับชั้น ม.3

วิทยาการคำนวณ 2

รหัสวิชา ง22181 ระดับชั้น ม.2

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง20223 (วิชาเพิ่มเติม) ระดับชั้น ม.3

เรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ด้วย STEM Robot By Make block

เรียนรู้ IoT Internet of Things

ทำไม ? ต้องเรียนวิทยาการคำนวณ