Home‎ > ‎

รายชื่อบทความของยุพา วานิชชัย

รายชื่อบทความของยุพา วานิชชัยก่อนตุลาคม 2551
หมวดนักดาราศาสตร์

โคเปอร์นิคัส นักปฎิวัติดาราศาสตร์ (Copernicus, the astronomy revolutionist )

นิวตันและฮัลเลย์ (Newton and Halley)

 เอ็ดมัน ฮัลเลย์ (Edmund Halley)

 ความเรียบง่ายของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (the simplicity  of the great scientists)

ไอน์สไตน์ผู้สร้างเอกภพใหม่ (Einstein who remade the universe)

อีกมุมหนึ่งของไอน์สไตน์ (other corners of  Einstein)

วาทะไอนสไตน์ (some remarable Einstein saying)

เขาคือเดวิด เฮลฟานด์ (David Helfand)

กรรมพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์ –vi-4-2547-(2004) (the Scientific Gene)

 

ระบบสุริยะ

           ดวงจันทร์

เรื่องของดวงจันทร์ดวงที่สอง-c-6-2522-(1979) (the story of the second moon)

ดวงจันทร์วันหน้า-t-4-2524.-(1981) (future moon)

ดวงจันทร์.-S-12-2532-(1989).( the moon)

ภาพวาดดวงจันทร์เสมือนจริง 8-2547-(2004) (painting picture of the moon)

พระจันทร์ใหม่ –d-12-2546-(2003) (new moon)

เครเตอร์ใหม่บนดวงจันทร์ vi -6-2546-(2003) (a new crater on the moon)

ดวงจันทร์ดวงที่สองของโลกสมัยโบราณ-c-(the second moon in the past)

โลกมีดวงจันทร์มากกว่าหนึ่งดวง d-5-2005 (there are  earth moons more than  one)

ดวงจันทร์ดวงอื่นของโลก (other moons of the earth)

ดวงจันทร์ดวงที่สองของโลก (the earth’s second moon)
น้ำขึ้นน้ำลง (tides)

   ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ยุคใหม่-t-9-2524-(1981). (new sun)

จุดดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อโลก-d-8-(2547)-2004-(sunspot influence on the earth)

พายุสุริยะ-d-3-2543-(2000)  (solar storm)

ภัยจากดวงอาทิตย์-b

การทำแผนที่สามมิติของพายุสุริยะ ( making 3-dimensions of solar storm)

อนาเลมมาคืออะไร? vi-3-2546-(2003) (analemma)

คู่ของดวงอาทิตย์ d-2546-(2003) (sun companion)

ตามหาเพื่อนของดวงอาทิตย์-2547-(2004) (search for sun’ neighbors)

ดาวอย่างดวงอาทิตย์ขนาดไหน?-2550-(2005)-(-how big is the sun?)

 

สุริยุปราคา-t-8-2526-(1983).( solar eclipse)

สุริยุปราคาของพระเจ้าแผ่นดินสยาม (the solar eclipse and the  King of Thailand

สุริยุปราคาในประเทศไทย.-S-1-2538-(1995) (solar eclipse in Thailand)

สุริยุปราคา-B-8-2538-(1995) (solar eclipse)

รายงานการไปสังเกตการณ์สุริยุปราคา 24 ตุลาคม 38 ของมหาวิทยาลัยบูรพา.(report  Burapha observation of eclipse 24 October 1995)
สุริยุปราคาก่อนขึ้นศตวรรษใหม่(solar eclipse before new century)

 

ดาวเคราะห์

วัลแคน-c-2-2523-(1980).(Vulcan;  the planet?)

ระบบสุริยะของเวลิกอฟสกี- v-3-2524-(1981) (solar system of Dr. Velikosky)

ฝาแฝดโลก-t-4-2525.(1982) (earth’s twin)

ดาวศุกร์ ฝาแฝดโลก?-vi-1-2546-(2003) (Venus: Earth ‘s twin?)

บรรยากาศที่แตกต่างดาวอังคารกับโลก-v-9-2529-(1986). (different atmosphere between earth and mars)

ดาวอังคาร.-s-3-2532-(1989) (Mars)

วงแหวนของดาวเนปจูน-v-9-2521-(1978) (Neptune ring)

กาลิเลโอกับดาวเนปจูน-t-8-2524-(1981).(Galileo and Neptune)

สองดาวเคราะห์ที่อพยพ -12-2548-(2005) (two planets in migration)

ดาวพลูโต.-s-3-2532.-(1989) (Pluto)

นิยามของดาวเคราะห์ –d-2546-(2003)-(what is a planet?)

พลูโตเป็นดาวเคราะห์หรือไม่? –d-2546-(2003)-(is Pluto a planet?)

 

ดาวเคราะห์เอ็กซ์.-S-5-2533-(1990) (planet X)

ข่าวล่าของระบบสุริยะ.-b-8-2541-(1998)

ข่าวดาราศาสตร์ต้นปี2542 –B-6-42 (Astronomy news at the beginning 1999)

กำเนิดระบบสุริยะที่ปั่นป่วน .p-9-2548-(2005) (solar system origin in turbulent)

ดาวเคราะห์กำลังก่อร่างสร้างตัว –p-10-2547-(2004) (young planet is forming)

ระบบสุริยะเกิดจากซุปเปอร์โนวา.-S-1-2532-(1989) (solar system from supernova).

ดาวเคราะห์อายุน้อยที่สุดเกิดอย่างไร?(how  the  youngest planet was born?) 

เจ็ดเรื่องลี้ลับของระบบสุริยะ –d-12-2545-(2002) (seven mysteries of solar system)

ดาวบริวารพเนจร  5-2549 –(2006) (journey of satellites)

 

ทรานซิทดาวศุกร์ (VT-transit)   

 ก่อนประวัติทรานซิท –d-6-47-(Before transit history)

 รวมประวัติการสังเกตการณ์ทรานซิท –d-6-47-(transit history)

 ทรานซิทอื่นในระบบสุริยะ –d-6-47-(other transits)

ความสำคัญทรานซิทดาวศุกร์ –d-6-47-(the important of  Venus transit)

 การคำนวณหาค่าหน่วยดาราศาสตร์จากทรานซิทอย่างง่าย –d-6-47-(easy calculation of the earth distance from transit)

การรณรงค์หาระยะทางของ VT-2004-d-6-47-( VT-2004 campaign for the earth distance)

 วันที่ 8 มิถุนายน 2547 –d-6-47-( June 8th, 2004?)

รายงานการไปสังเกตการณ์ดาวศุกร์ทรานซิท 8 มิถุนายน 2004 ของมหาวิทยาลัยบูรพา (report  Burapha observation of \Venus transit 2004)

โครงการทรานซิทดาวศุกร์2547 ของม.บูรพา (Venus transit 2004 project of  Burapha Uni.)

นิสิตม.บูรพาเข้าร่วมโครงการ VT-2004 (Burapha  students cooperation in VT-2004)

 

โลก

โลกอื่น (other earths)

2525 โลกาวินาศ-t-8-2524.-(1981) (1982 earth disaster from planets in line)

โลกแตก (earth break from planets in line)

ปริศนากองหินสโตนเฮ้นจ์-v-7-2524-(1981). (mysteries of  Stonehenge)

โลกวิบัติจากอากาศวิปริต-t-12-2525-(1982) (earth disaster from changing weather)

ฝนคอสมิค –d-8-2540-(1997) (cosmic rain)

ออโรรา-d-3-2543-(2000) (aurora)

 ชะตากรรมโลก-d-10-2545-(2002)- (fate of the earth)

อะไรบนโลกที่เห็นได้จากอวกาศ? (what we can see from space?)
น้ำขึ้นน้ำลง (tideas)
ฟ้าแลบฟ้าร้อง (thunder and lightning)
มองสภาพแวดล้อมโลกจากอวกาศ ( observing earth environment from space, August,2008)

 

ดาวเคราะห์น้อย

ชิรอน-v-7-2521-(1978) (Chiron)

เรื่องของดวงจันทร์ดวงที่สอง-C-6-2522.-(1979)  (story of the second moon of earth)

ความสำคัญของดาวเคราะห์น้อย-B-7-2542-(1998).( the importance of asteroids)

วัลคานอยด์ –d-2-48-(2004) (Vulcanoids)

ข่าวล่าวัตถุขนาดเล็กก่อนขึ้นสหัสวรรษใหม่-b-4-44 (news of finding small bodies before new mellinium)

ดาวเคราะห์เฮอร์คิวลิส –d-10-2547-(2004) (the planet called Hercules)

ดาวเคราะห์น้อยที่มีวงโคจรแคบสุด –P-9-47 (asteroid with the most narrow orbit)

ดาวเคราะห์น้อยแห่งสหัสวรรษ –d-12-2545-(2002)-(the millennium asteroid)

ไกลกว่าพลูโต –d-10-2544-(2001)-(farther than Pluto)

โซนที่สามของระบบสุริยะ –d-11-2546-(2003)  (the third zone in solar system)

ดาวเคราะห์น้อยชนโลก: ให้ข่าวเกินจริงกันหรือเปล่า ? vi-12-2546-(2003) (asteroids that hit the earth, is it true?)

ขยายการตามล่าด่าวเคราะห์น้อยอันตราย- 48 (expanding to search for dangerous asteroids)

หินอันตรายจากอวกาศ   b-7-2542.-(1999) (dangerous stones from space)

อุกกาบาต-v-3-2523-(1980)  (meteor )

อุกกาบาตอันตราย ๒๕๑๕ (dangerous asteroid 1972)

อุกกาบาต 2540 (meteor 1997)

 

ดาวหาง

ดาวหางนับล้านดวงกำลังมุ่งมายังโลก-4-2542-(1999) (millions of comets coming toward earth)

ดาวหางฮัลเลย์-S-11.-2528-(1985) (Halley comet)

เมื่อฮัลเลย์กลับมาอีกครั้ง-t-12-2528-(1985) (when  Halley comes back again)

เรื่องของฮัลเลย์.S-2529.-(1986) (Halley story)

ฮัลเลย์กับดาวหางของเขา ( Halley and his comet)

ฮัลเลย์วิเคราะห์-S-3.-2531- (1988)  (Halley analysis)

 ดาวหางมาจากไหน-.S.-2.-2535-(1992) (where comets come from?).

ดาวหางเฮลบอบพ์ (Hale Bopp comet)

ดาวหางแห่งศตวรรษ (comets of the century)

 

-หมวดดาวและดาราจักร

         ดาว

ชีวิตดาว (life of stars)

ดาวปริศนา SS433-t-3-2524-(1981).  (mystery star  SS433)

ดาวในเนบิวลา N49-v-11-2524-(1981). (stars in nebula N49

ดาวระเบิดดวงต่อไป-t-7-2526-(1983). (the next exploding star)

ซุปเปอร์โนวาดวงสว่างที่สุด-t-3-2527-(1984). (the brightest supernova)

ดาวแฟลร์-t-2-2528-(1985) (flare stars$)

ที่สุดของดวงดาว b.2541-(1998) ( top of stars)

กลุ่มดาวกลุ่มแรก-d-2544-(2001) (the first constellation)

ไมโครควอซาร์ -2544-(2001)-(microquasar)

แคระน้ำตาล-2544-(2001) (brown dwarf  )

อีตาคารินา -2545-(2002)-(Eta Carinae)

ปริศนาพัลซาร์ -2545-(2002)-(pulsars mystery)

ดาวตัวใหญ่ที่สุด –p-4-2548-(2005) (the biggest star)

เฝ้าดูดาวดวงใหม่จุติ –p-10-2547-(2004)-(watching new star born)

ภาพดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรก-p-12-2547-(2004) (the first picture of exo-planet)

 อวสานของดาวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา (the end of simple stars that are not ordinary)

 

 

กระจุกดาว

 

วัยของกระจุกดาวทรงกลม -10-2546-(2003)-(the ages of globular clusters)

ดาวเคราะห์อายุมากที่สุด (the oldest planet in a globular cluster)

 หลุมดำขนาดกลาง -3-2547-(2004)-(middle sized black hole)

สร้างหลุมดำขนาดกลางได้อย่างไร?( how to build middle sized blackhole?)

 นิสิตค้นพบกระจุกดาวทรงกลม (students discover star cluster)

 กระจุกดาวบอกเล่าประวัติเมฆแมกเจลแลน –p-10-2547-(2004) (star cluster tells history of Magellan galaxy)

ดาราจักร

ใหญ่ที่สุดในเอกภพ-t-8-2523-(1980) (the biggest in the universe)

ยอดที่สุดของแกแลกซี –t-11-2525-(1982) (the top of galaxies)

เลข 6 จำนวน -d-7-2543-(2000)(six numbers)

การปกป้องอดีต- d-4-2545-(2002)-(protecting of the past: Is time machine possible?)

พระเจ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ –vi-2-2546-(2003)-(is God  a mathematics? )

 

สมรภูมิแห่งเอกภพ 2543-(2000)(killing zone in the universe)

หน่วยใหญ่ที่สุดในเอกภพ  2543-(2000) (the biggest unit in the universe)

สายธารแห่งเอกภพ 2543-(2000) (stream in the universe)

 

ดาราจักรเล็กปัญหาใหญ่ –vi-2-2546-(2003) (small galaxy: big problems)

ความปั่นป่วนในกลุ่มดาราจักรยึดกันแน่น –d-4-2546-(2003)-(turbulent in compact groups of galaxies)

ดาราจักรไกลที่สุดในเอกภพ (the most distant galaxy )

การชนของวัตถุท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่ –p-10-2547-(2004) (the great collision in the sky)

เฉลิมฉลองสหัสวรรษดาราจักร 11-2544-(2001) (celebration of millennium )

 

 

ทางช้างเผือก

ใหญ่ที่สุดในทางช้างเผือก-t-12-2523-(1980). (the biggest in milky way)

คานของทางช้างเผือก –p-4-2545-(2002) (barred arm of Milky Way)

สู่ใจกลางทางช้างเผือก-d-4-2546-(2003)  (into the heart of milky way)

 แถบกูลด์ของทางช้างเผือก –d-9-2547-(2004) (Gould ‘s Belt of the Milky Way)

 ชะตากรรมทางช้างเผือก (Milky way destiny)

ดาราจักรเพื่อนบ้าน (Milky way’s neighbors)

ฆาตกรรมบนทางช้างเผือก (killing  by  Milky Wy)

  แขนกังหันใหม่ของทางช้างเผือก- p-8-2548-(2004) (a new spiral arm of milky way)

อายุของทางช้างเผือก –p-2-2548-(2005) –(how old is Milky Way?)

 

พลังงานสูงระดับดาราจักร

 

ควอซาร์-t-10-2522-(1979). (quasar)

กาแลกซีระเบิด-v-6-2523-(1980).(Exploding galaxyies)

หลุมดำ-v-2-2523- (1980). (black hole)

เจ็ตอวกาศ-t-3-2526-(1983).(cosmic jet)

ระเบิดในอวกาศ –s-7-2529-(1986) (explosion in space)

ความลี้ลับของแหล่งระเบิดรังสีแกมมา –d-6-2541-(1998)-(the mystery of gamma ray burst)

การเกิดและดับสูญของควอซาร์d-4-2542-(1999)-(the birth and death of quasars)

วันสิ้นโลกจากรังสีแกมมา –d-1-2545-(2002) (the end of the earth from GRB)

ระเบิดรังสีแกมมาใกล้ทางช้างเผือก –d-4- 2545-(2002) ( GRB near Milky Way )

ระเบิดรังสีแกมมา –d.-6-2548-(2005)-(GRB:Gamma Ray Burst)
บลาซาร์ (Blazar)

 

 ชีวิตในอวกาศ

 

การค้นหาชีวิตบนดาวใกล้สุด –s-8-2524-(1981) (search for life on near stars)

ชีวิตบนยุโรปา –t-5-2527-(1984) (life on Europa)

ดาวบริวารที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิต-b-2-2544 (2001)( habitable satellite)

น้ำในระบบสุริยะ (water in solar system)

น้ำมาจากไหนแต่แรก-vi-8-2544-(2001) (where the first water came from?)

มหาสมุทรของดาวเคราะห์-d-11-2545-(2002) (ocean of solar system)

โซนแห่งชีวิต –d-8-2545-(2002)-(zone of life)

 น้ำและโมเลกุลชีวิตในอวกาศ-d -1-2545-(2002)-(water and molecules of life in space)

ความน่าจะเป็นของยูเอฟโอ S-2519-(1976)-(the possibility of UFO)

ตามหามนุษย์ต่างดาว-t-4-2522-(1979) ( search for UFO)

 

รวมเรื่องไอน์สไตน์และสัมพัทธภาพ   -5-2548-(2005)

ก่อนจะเป็นสัมพัทธภาพร้อยปี  (before Relativity 100 years)

คลื่นโน้มถ่วง (gravity wave)

สมการสนามของไอน์สไตน์ (Field’s Equation of Einstein)

การเดินหน้าของจุดใกล้สุดในวงโคจร ( advanced perihelion in  orbit)

เรดชิฟท์โน้มถ่วง (gravitational redshift)

การเบนของแสงในอวกาศ ( bending of light in space)

หอสังเกตการณ์คลื่นโน้มถาวงจากระยะทางไกล (gravity wave observatories )

การสำรวจกาลอวกาศรอบโลก (space-time observation around the earth)

ชุมนุมวางแผนทดสอบไอน์สไตน์ต่อไป  p-8-2547-(2004) (meeting to test Einstein)

ก้าวไกลตามไอน์สไตน์ d-10-2548-(2005)-(beyond Einstein)

 

 

เอกภพ

เอกภพใหม่-t-9-2527-(1984)  (new universe)

เอกภพโบราณ –d-12-2544-(2001) (ancient universe)

กำเนิดเอกภพ  d-4-2545-(2002) ( origin of the universe)

ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ของเอกภพ –vi-6-2544-(2001) (mysteries of the universe)

บิกแบงเป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพจริงหรือ? d-5-2547-(2004) (is bigbang the beginning of the universe?)

บิกแบงเกิดแบบใด? –d-12-2545-(2002) (how big bang began?)

แรงในเอกภพ  -vi-4-2545-(2002) (forces in the universe)

พลังงานมืด –d-4-2545-(2002) (dark energy)

รูปร่างใหม่ของเอกภพ –d-10-2545-(2002) (the new shape of the universe)

เอกภพเงา –d-2-2545-(2002) (shadow universe)

มีเอกภพอื่นๆอีกบ้างไหม? –d-4-2545-(2002)-(Is there any other universes?)

เอกภพที่แปรเปลี่ยน -vi-2-2546-(2003) (changing universe)

 

ทฤษฎีเส้นเชือก

มีอะไรในที่ว่างๆ-d-11-2544-(2001)- (is there anything in empty space?)

เอกภพบนเส้นเชือก –d-6-2545-(2002)- (universe on string)

เมื่อเบรนชนกัน -d-5-2545-(2002)-(when branes collide)

ค้นหามิติพิเศษ d-6-2546-(2003) ( search for extra dimensions)

เส้นเชือกเอกภพ-d-10-2548-(2005) (cosmic string)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทฤษฎีเส้นเชือกผิดพลาด -2-2550-(2007) (what happen if string theory wrong?)

สัมภาษณ์ดร.มิชิโอะ กากุ(Michio gagu interview)

 

เอกภพกับอนุภาคฟิสิกส์

เอกภพศาสตร์กับฟิสิกส์อนุภาค –vi-6-2544-(2001)-(cosmology and particle physics)

นิวตริโนปริศนาของเอกภพ  d-(neutrino: the mystery of the universe)

มวลสารมืด –10-2539-(1996) (dark matter )

รังสีคอสมิค d-3-2546-(2003) (cosmic ray) 

นิวตริโน –d-12-2546-(2003) (neutrino)

ความลี้ลับของมวล 7-2548-(2005) (mystery of matter)

 

“”””””””””””””””””””””””

หนังสือดาราศาสตร์เบื้องต้น (๒๒ หน้า สำหรับผู้เริ่มสนใจ)

กล้องโทรทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์ของโลก t-9-2526-(1983) (the big telescopes of the world)

เปิดยุคกล้องโทรทรรศน์ยักษ์-t-7-2528-(1985) (giant telescope age)

กล้องโทรทรรศน์ใหญ่กว่าโลก –t-10-2528-(1985) (telescope bigger than the earth)

กล้องโทรทรรศน์.S.12.2528 –(1985) (telescope)

กล้องดูดาวอินเดีย.S.12.2530 –(1987) (Indian  telescope)

ดาราศาสตร์ไทยเมื่อ 300 ปีมาแล้ว-.S.10.2531-(1988) (300 years of Thai astronomy)

กล้องโทรทรรศน์ของยุโรป.-S.1.2532 –(1989) (European telescopes)

กล้องใหญ่สุดของญี่ปุ่นและหอดูดาวเก่าแก่ที่สุด-S.6.2533-(1990) (biggest telescope in Japan and oldest observatory)

ดาราศาสตร์ขั้วโลกใต้.-B.-6-2541-(1998) (astronomy at south pole)

ความก้าวหน้าในปัจจุบันของกล้องโทรทรรศน์-B.3.2542 –(1999) ( the progress of  telescope at present)

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ – p-10-2547-(2004) (James Webb telescope)

หอสังเกตการณ์ยุโรปตอนใต้ (ESO)

OWL

 ALMA

สารบัญการสำรวจอวกาศ

จากโลกสู่ดวงดาว-v-4-2522.-(1979) (trip from earth to stars)

มนุษย์จะเหยียบดาวอังคารได้หรือยัง-v-8-2523-(1980).(will man set foot on Mars)

วิกฤติการณ์เหนือหัว-v-7-2523-(1980)  (beware of  your head)

ดวงจันทร์โลกแห่งใหม่-t-7-2525.-(1982) (the moon will be habitable)

ดาวเทียมรังสีอินฟราเรด-t-5-2526-(1983)( infrared satellite)

กว่าจะได้เหยียบก้าวแรกบนดวงจันทร์-t-7-2526-(1983) (before walking on the moon)

ก้าวต่อไปของนาซา-t-12-2526-(1983). ( next steps of  NASA)

ยานสำรวจดาวหางฮัลเลย์-m-12-2526-(1983) .(Halley spacecrafts)

ยานสำรวจรังสีที่มองไม่เห็นจากอวกาศ-m-11-2526 –(1983) (space missions for invisible ray)

คอสมอส1402--t-2-2526-(1983). (cosmos 1402)

อนาคตการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่น-t-11-2526-(1983) ( future  space mission of  Japan).

อนาคตโครงการอวกาศของสหรัฐอเมริกา-t-4-2526-(1983) (future USA space mission)

ล่าดาวเคราะห์-t-7-2527-(1984). (search for planets in other solar systems)

เมืองอวกาศ -m-2-2527-(1984).(city in space) 

สำรวจดาวเสาร์ครั้งใหม่-t-8-2527-(1984).(new survey of  Saturn)

เหยียบดาวอังคาร-m-6-2527-(1984). (walk on Mars)

ก่อนจะเป็นสงครามอวกาศ-t-1-2527-(1984) (before space war begin)

โครงการอวกาศของยุโรป-t-2-2527-(1984). (European space mission project)

ดาราศาสตร์จากกระสวยอวกาศ-t-10-2527-(1984).(astronomy from space shuttle)

กระสวยอวกาศของรัสเซีย-t-1-2528-(1985) (Russian space shuttle).

กาลิเลโอไปดาวพฤหัส-t-4-2528-(1985๗. (Galileo aims to Jupiter)

แข่งกันไปเหยียบดวงจันทร์-t-9-2528-(1985).( racing to the moon)

โครงการอวกาศของจีน-t-6-2528-(1985).(space peoject of  China)

สำรวจดาวเคราะห์ดวงไกล-t-5-2528-(1985).( survey farthest planet)

ปล่อยกระสวยอวกาศกันใหม่ –s-5-2531-(1988) (launch new space shuttle)

กาลิเลโอพร้อมจะไปดาวพฤหัส –s-6-2531-(1988) (Galileo is ready to Jupiter)

แผนมุ่งสู่ดวงดาว –s-1-2532-(1989) (plan to visit stars)

แผนการปล่อยยานอวกาศของนาซาครั้งใหม่ –s-4-2532-(1989) (plan to launch new NASAspace vehicles)

เมียร์-ISS- อวกาศจีน-b-12-43-(2000)-(MIR, ISS and Chinese space)

ไม่มีอะไรหลบซ่อนในอวกาศได้อีกต่อไป (nothing can hide in space)

 อีกสองยานอวกาศรังสีใต้แดงใหม่ –p-10-2547-(2004) (another two infrared apacecrafts)

 ยานด่วนดาวอังคาร (Mars Express)

 ที่พำนักในอวกาศ –p-2-2548-(2005)(living  in space)

เวชกรรมอวกาศ  (treatment in space)

วาระสุดท้ายของฮับเบิล vi-4-2547-(2004) (the end of Hubble)

ยานพลังลมสุริยะ d-2547-(2004)-(cosmos:solar sail)

การสำรวจรังสีใต้แดงจากอวกาศ –p-3-2546-(2003)(survey infrared from space)
SDSS ทำแผนที่ท้องฟ้า

 

สารบัญทัศนศึกษาดาราศาสตร์

ประชุมดาราศาสตร์ที่เกียวโต-t-12-2527.-(1984) (meeting astronomy at Kyoto)

ตามรอยเท้าขงเบ้ง-r-3-2530.-(1987) (visiting Chinese astronomy)

ดาราศาสตร์ในประเทศจีน-s-1987.(Chinese astronomy)

นิวซีแลนด์แดนดาราศาสตร์-r-9-2530-(1987). (visiting  New Zealand astronomy)

ชุมนุมนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่ปารีส-r-11-2530-(1987) (amateur astronomer meeting at Paris)

150 ปึดาราศาสตร์สหรัฐอเมริกา.S.12.2531-(1988) (150 years USA astronomy)

ท่องฟ้าแคนาดา-r-3-2532-(1989). (visiting Canadian astronomy)

พิพิธภัณฑ์อวกาศใหญ่ที่สุดในโลก.S.10.2532-(1989) ( the biggest space museum of  the world)

ดาราศาสตร์จากเกาหลีใต้-r-8-2533-(1990).(astonomy from south Korea)

ดูงานดาราศาสตร์วิทยุออสเตรเลีย-2540-matichon-B.40.( visiting radio astronomy in Australia) b.1-6.2540-(1997)

ไปประชุมดาราศาสตร์โลกที่ออสเตรเลีย d-9-2546-(2003)(attending 25 th IAU General Assembly in Australia)

 

เกร็ดดาราศาสตร์

สิบก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ –d-2-2005-(10 miles stone in astronomy history)

10 เรื่องลี้ลับในอวกาศพ.ศ. 2546  d-(10 mysteries in astronomy in year 2003) สิบเรื่องเด่นในพ.ศ. 2548 (10 outstanding stories in the year 2005)

10 เรื่องเด่นดาราศาสตร์ในพศ.2548-d-(10 top of astronomy in 2005)

สามสิบปีของวารสาร’ASTRONOMY’ (30 years of  ‘Astronomy’ magazine)

 สามสิบปีของดาราศาสตร์ของข้าพเจ้า-d-10-2546-(2003) (30 years of my astronomy)

ดาราศาสตร์เพื่อมวลชน d-11-2546-(2003) (astronomy for public)

ฟิสิกส์บนเวที –d-12-2546-(2003)-(physics on stage)

2548 ปีฟิสิกส์สากล (2005 the international physics year)

ระทึกขวัญในแวดวงดาราศาสตร์-d-8-2547-(2004) (act of terrors)

พบนักบินหญิงจากนาซา-d-10-2547-(2004) (meet NASA lady astronaut (Kathryn P. Hire) in Thailand)

สานสัมพันธ์สู่สันติธรรม –d-1-2548-(2005) ((bridge dialogues towards a culture of peace)

ปรัชญา (philosophy)

ดาราศาสตร์ในยุคปฎิวัติฝรั่งเศส –d-6-2547-(2004) (astronomy in French revolution period)

สัมภาษณ์นักดาราศาสตร์ญี่ปุ่น t-9-2528-(1985) (interview Japanese astronomer)

สัมภาษณ์เดวิด เจวิตต์ iInterview David Jewitt)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
รายชื่อบทความทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนที่เขียนโดย ยุพา วานิชชัยก่อนตุลาคม 2551
รวบรวมจากวารสารเก่าโดยการสแคน(บางบทความที่หาได้และไม่เก่าเกินไป)เก็บในซีดี
สนใจติดต่อ chainiva@gmail.com
บางบทความที่เคยลงในเวบไซต์อื่นและหายไปจะนำมาลงในเวบไซต์นี้ตามความเหมาะสม ถ้าหาเจอ

 ( t -ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่, m- มิติที่สี่, r- รู้รอบตัว ในชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ วารสารของสมาคมดาราศาสตร์ ม.บูรพา และวารสารอื่นๆ เท่าที่รวบรวมได้   )

 บางบทความมีใน  https://sites.google.com/site/thinkstars/Home

Showing 0 items
OwnerDescriptionResolutionComplete
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
OwnerDescriptionResolutionComplete
Showing 0 items
Comments