อาเชี่ยนศึกษา

อาเซียนศึกษา ม.3

วิชาอาเซียนศึกษา

สวัสดีนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่น่ารักทุกคน

             สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  นักเรียนชั้น ม.3  จะต้องเรียนในวิชาอาเซียนศึกษา  ซึ่งในวิชานี้มีหน่วยกิต 1 หน่วย  เราพบกันสัปดาห์ละ 2 คาบนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้พบกันไปประมาณ 5 สัปดาห์แล้ว  แต่เราไม่ได้มาพบกันบนโลกออนไลน์เลย ฉะนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนในวิชาอาเซียนศึกษา ส23207 เป็นไปอย่างสนุกสนาน เราจะพบกันทั้งในห้องเรียน และในเว็บไซต์นี้นะคครับ นักเรียนพยายามติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของครูบ่อย ๆ นะครับ ครูจะแจ้งข้อมูลและข่าวสารการเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ  ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนชั้น ม.3 ที่น่ารักของครูทุกคนคงจะสนุกกับการเรียน และขอให้ตั้งใจเรียน และทำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปอย่างภาคภูมิใจนะครับ

                                                                                ** ครูวิโรจน์  พลวงศ์ษา**

รูปภาพ1

เว็บไซต์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

www.thai-aec.com : รวมบทวิเคราะห์ ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

www.spiritofasean.com : โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดย กพฐ.

www.asean.moe.go.th : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษากับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน

www.aseanthailand.org  : ประโยชน์ของอาเซียนที่มีต่อการดำเนินชีวิตโดยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

Comments