บทที่ 2

วิดีโอ YouTube

 
    1.  ความเป็นสากล หมายถึง....

    2.  หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา........มีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล.

    3.  เพราะเหตุใดอริยสัจ 4 จึงถือว่าเป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล..

    4. ตามหลักการของอริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร..

    5. การจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้สำเร็จต้องใช้สิ่งใด..

    6.  ทางสาย กลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาหมายความว่า....

    7.  กล่าวถึงมรรคมีองค์ 8 สรุปได้สั้น ๆ คำเดียวคือ.........

    8.  มรรคมีองค์ 8 8 สรุปได้สั้น ๆ   3....คำคือ.........

    9.  ทางสายกลางคือ

  10.  พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาควรมีสิ่งใดกำกับทุกครั้ง

  11. อริยทรัพย์หมายถึง..

  12.  อปายโกศล หมายถึง...

  13.  ตาแม้นพูดว่า กรรมของไอ้จุก แสดงว่า ตาแม้นมีศรัทธาแบบใด….

  14.  การปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็ก โดยวิธีการแห่งศรัทธาที่ดีที่สุดเช่น.......

  15.  ประชาเห็นว่าการเที่ยวกลางคืนตามผับตามบาร์เป็นสิ่งไม่ดีและเป็นอบายมุขจึง
หลีกเลี่ยง พฤติกรรมของประชาจัดเป็นปัญญาลักษณะใด........

       

Comments