จุดประสงค์การเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา

ใบความรู้

  ใบงาน

  เอกสารประกอบการสอน

   เกียรติประวัติ

    การเข้ารับการศึกษาอบรม

    วีดีโอ ธรรมมะ

    บทที่ 2

    วิดีโอ YouTube

     
        1.  ความเป็นสากล หมายถึง....

        2.  หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา........มีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล.

        3.  เพราะเหตุใดอริยสัจ 4 จึงถือว่าเป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล..

        4. ตามหลักการของอริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร..

        5. การจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้สำเร็จต้องใช้สิ่งใด..

        6.  ทางสาย กลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาหมายความว่า....

        7.  กล่าวถึงมรรคมีองค์ 8 สรุปได้สั้น ๆ คำเดียวคือ.........

        8.  มรรคมีองค์ 8 8 สรุปได้สั้น ๆ   3....คำคือ.........

        9.  ทางสายกลางคือ

      10.  พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาควรมีสิ่งใดกำกับทุกครั้ง

      11. อริยทรัพย์หมายถึง..

      12.  อปายโกศล หมายถึง...

      13.  ตาแม้นพูดว่า กรรมของไอ้จุก แสดงว่า ตาแม้นมีศรัทธาแบบใด….

      14.  การปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็ก โดยวิธีการแห่งศรัทธาที่ดีที่สุดเช่น.......

      15.  ประชาเห็นว่าการเที่ยวกลางคืนตามผับตามบาร์เป็นสิ่งไม่ดีและเป็นอบายมุขจึง
    หลีกเลี่ยง พฤติกรรมของประชาจัดเป็นปัญญาลักษณะใด........

           

    Comments