คณะผู้จัดทำ

1.นายสกุลวัตร  วัตรงาม            เลขที่ 10
2.นางสาวสุพิชญา  เรืองมะเริง     เลขที่ 28
3.นางสาววรรณภา  บ่าพิมาย       เลขที่ 44
4.นางสาวอังศณา  รัตนา            เลขที่ 45
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 
โรงเรียนพิมายวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา  เขต 31