K2-GEP3 (Toán + Lý 8)

K2-GEP3 (Toán + Lý 8): nhóm 3 (T3T5)
Hiện nay các con lớp K2-GEP3 đã kết thúc chương trình HK1 của lớp 8 nâng cao Toán + Lý.


Bảng điểm hàng ngày lớp  K2-GEP3,  PHHS và HS có thể theo dõi ở đây.

Danh sach va bang diem K2-GEP3- T3T5


Comments