Λεξικό αντωνύμων

Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο


...................................................................................................................................................................................................................................

profile counter myspace

Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στο παρόν λεξικό

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 
(Στον Google Chrome
και χωρίς τόνους)

Αντίθετα ευκόλως
σχηματιζόμενα
(3.750 λέξεις)

αβαθμίδωτος/
βαθμιδωτός
αβαθμολόγητος/
βαθμολογημένος
αβαθούλωτος/
βαθουλωτός
αβαθύρριζος/
βαθύρριζος
αβαλσάμωτος/
βαλσαμωμένος
άβαλτος/
βαλτός
αβάναυσος/
βάναυσος
αβάπτιστος/
βαπτισμένος
αβαράθρωτος/
βαραθρωμένος

αβαρέλιαστος/
βαρελιασμένος

αβαρεμάρα/
βαργεστιμάρα ή
βαρεμάρα
αβάρετος/
βαρετός
αβαρής/
βαρύς
αβασάνιστος/
βασανισμένος
αβασίλευτος/
βασιλευόμενος
αβασιμότητα/
βασιμότητα
αβάσιστος/
βασισμένος
αβάσκαντος/
βασκανισμένος
αβάστακτος/
βασταγμένος
αβάτευτος/
βατεμένος
αβαυκάλιστος/
βαυκαλισμένος
άβαφος/
βαμμένος
άβγαλτος/
βγαλμένος
αβγάτιστος/
αβγατιστός
αβδέλυκτος/
βδελυκτός
αβεβαίωτος/
βεβαιωμένος
αβέβηλος/
βέβηλος
αβεβήλωτος/
βεβηλωμένος
αβελόνιστος/
βελονισμένος
αβελτίωτος/
βελτιωμένος
αβερνίκωτος/
βερνικωμένος
αβίαστος/
βεβιασμένος
αβίδωτος/
βιδωμένος
αβιομηχανοποίητος/
βιομηχανοποιημένος
αβίωτος/
βιωτός
αβλάστητος/
βλαστημένος
αβλασφήμητος/
βλασφημημένος
άβλαφτος/
βλαμμένος
άβλητος/
βλητός
αβλόγητος/
βλογημένος
αβοήθητος/
βοηθημένος
αβόλετος/
βολετός
αβόλευτος/
βολεμένος
αβολιδοσκόπητος/
βολιδοσκοπημένος
αβολίδωτος/
βολιδωτός
αβόλιστος/
βολιδοσκοπημένος
άβολος/
βολικός
αβομβάρδιστος/
βομβαρδισμένος
αβόσκητος/
βοσκημένος
αβοστρύχωτος/
βοστρυχωτός
αβοτάνιστος/
βοτανισμένος
αβούλιαχτος/
βουλιαγμένος
άβουλος/
βουλητικός
αβούλωτος/
βουλωμένος
αβούρκωτος/
βουρκωμένος
αβούρτσιστος/
βουρτσισμένος
αβούτηκτος/
βουτηγμένος
αβουτύρωτος/
βουτυρωμένος
αβράβευτος/
βραβευμένος
αβράκωτος/
βρακωτός
άβραστος/
βρασμένος
αβράχνιαστος/
βραχνιασμένος
άβρεχτος/
βρεγμένος
αβρόμιστος/
βρομισμένος

αβρόντητα/
βροντητά

άβροτος/
βροτός
αβροχιά/
βροχάδα
αβύζαχτος/
βυζαγμένος
αβύθιστος/
βυθισμένος
αβυθομέτρητος/
βυθομετρημένος
αγάζωτος/
γαζωμένος
αγαλβάνιστος/
γαλβανισμένος
αγαλήνευτος/
γαληνεμένος
άγαλος/
πολυγάλακτος
αγαλούχητος/
γαλουχημένος
αγανάκτητος/
αγανακτισμένος
αγάντζωτος/
γαντζωμένος
αγάνωτος/
γανωμένος
αγαρνίριστος/
γαρνιρισμένος
άγγιχτος/
αγγιγμένος
αγγλόφοβος/
αγγλόφιλος
άγδαρτος/
γδαρμένος
άγδυτος/
γδυτός
αγέλαστος/
γελαστός
αγελοιοποίητος/
γελοιοποιημένος
αγέλοιος/
γελοίος
αγέμιστος/
γεμισμένος
αγένεια/
ευγένεια
αγένειος/
γενάτος
αγέννητος/
γεννημένος
αγερασιά/
γέρασμα
αγέραστος/
γερασμένος
άγερτος/
γερτός
άγευστος/
γευστικός
αγεφύρωτος/
γεφυρωμένος
αγήτευτος/
γητεμένος
αγιάτρευτος/
γιατρεμένος
αγίνωτος/
γινωμένος
αγκάθιαστος/
αγκαθιαστός
αγκαθωτός/
αγκάθιαστος
αγκαίνιαστος/
εγκαινιασμένος
αγκάλιαστος/
αγκαλιαστός
αγκάστρωτος/
γκαστρωμένος
αγκιστρωμένος/
ξαγκιστρωμένος ή
απαγκιστρωμένος
αγκρέμιστος/
γκρεμισμένος
αγκρίνιαστος/
γκρινιάρης
άγλειφτος/
γλειμμένος
άγλισχρος/
γλίσχρος
αγλίτσιαστος/
γλιτσιασμένος
αγλύκαντος/
γλυκασμένος
άγλυκος/
γλυκός
άγλυπτος/
γλυπτός
άγναμπτος/
γναμπτός
άγναφος/
επίγναφος
άγνεθος/
γνεστός
άγνεστος/
γνεσμένος
άγνοια/
γνώση
άγνοιαστος/
γνοιασμένος
αγνώμων/
ευγνώμων
αγνώριστος/
αναγνωρίσιμος
άγνωρος/
γνωστός
αγνωστοποίητος/
γνωστοποιημένος
άγνωστος/
γνωστός
αγογγυσιά/
γογγυσμός
αγόγγυστος/
γογγυστής
αγοήτευτος/
γοητευμένος
αγόμωτος
γομωμένος
αγόμφωτος/
γομφωτός
αγονάτιστος/
γονατισμένος
αγονιμοποίητος/
γονιμοποιημένος
άγονος/γόνιμος
αγορασμένος/
πουλημένος
αγουροξύπνημα/
αργοξύπνημα
άγουρος/
γουρμασμένος
άγουστος/
γουστόζικος
αγραβάτωτος/
γραβατωμένος
αγράμματος/
γραμματισμένος
άγραπτος/
γραπτός
αγρασάριστος/
γρασαρισμένος
αγρατσούνιστος/
γρατσουνισμένος
άγραφος/
γραμμένος
αγριομίλημα/
γλυκομίλημα
αγριοπρόσωπος/
ηδυπρόσωπος
αγροδίαιτος/
οικοδίαιτος
αγροδότης/
αγρολήπτης
αγυάλιστος/
γυαλισμένος
αγύμναστος/
γυμνασμένος
αγύρευτος/
γυρευτός
αγύριστος/
γυρισμένος
άγυρτος/
γυρτός
αγύψωτος/
γυψωμένος
αγχολυτικός/
αγχογόνος

αγωνίαστος/
γωνιασμένος 

ή γωνιωτός

αδάγκωτος/
δαγκωμένος
αδάκρυτος/
δακρυσμένος
αδάμαστος/
δαμασμένος
αδάνειστος/
δανεισμένος
αδαπάνητος/
δαπανημένος
άδαρτος/
δαρμένος
αδασκάλευτος/
δασκαλεμένος
αδασμολόγητος/
δασμολογημένος
άδειασμα/
γέμισμα
αδείλιαστος/
δειλός
άδειμος/
δειδήμων
αδεισιδαιμονία/
δεισιδαιμονία
αδεισίθεος/
δεισίθεος
αδεκάτιστος/
δεκατισμένος
άδεκτος/
δεκτός
αδελέαστος/
δελεασμένος
αδεμάτιαστος/
δεματιασμένος
αδενδροτόμητος/
δενδροτομημένος
άδεντρος/
δενδρώδης
αδέξιος/
επιδέξιος
αδεξιοσύνη/
δεξιοσύνη
αδεξιότητα/
δεξιότητα
αδέσμευτος/
δεσμευμένος
αδέσμιος/
δέσμιος
άδετος/
δετός
αδευκής/
δευκής
άδηκτος/
δαγκωμένος
αδηλητηρίαστος/
δηλητηριασμένος
άδηλος/
δήλος
αδήλωτος/
δηλωμένος
αδήμευτος/
δημευμένος
αδημιούργητος/
δημιουργημένος
αδημοκράτητος/
δημοκρατούμενος
αδημοσίευτος/
δημοσιευμένος
αδιαβάθμιστος/
διαβαθμισμένος
αδιάβαστος/
διαβασμένος
αδιαβεβαίωτος/
διαβεβαιωμένος
αδιαβίβαστος
διαβιβασμένος
αδιάβλητος/
διαβλητός
αδιάβροχος/
διάβροχος
αδιάβρωτος/
διαβρωμένος
αδιάγνωστος/
διεγνωσμένος
αδιαγούμιστος/
διαγουμισμένος
αδιάδοτος/
διαδεδομένος
αδιάζευκτος/
διαζευγμένος
αδιαθεσία/
ευδιαθεσία
αδιαίρετος/
διαιρεμένος
αδιακανόνιστος/
διακανονισμένος
αδιακήρυκτος/
διακηρυγμένος
αδιακλάδωτος/
διακλαδωμένος
αδιακόρευτος/
διακορευμένος
αδιακόσμητος/
διακοσμημένος
αδιακρισία/
διακριτικότητα
αδιακώλυτος/
διακεκωλυμένος
αδιακωμώδητος/
διακωμωδημένος
αδιαλάλητος/
διαλαλημένος
αδιάλειπτος/
ευδιάλειπτος
αδιάλεχτος/
διαλεγμένος
αδιάλλακτος/
διαλλακτικός
αδιαλλαξία/
διαλλακτικότητα
αδιάλυτος/
διαλυτός
αδιαμέλιστος/
διαμελισμένος
αδιαμοίραστος
διαμοιρασμένος
αδιαμόρφωτος/
διαμορφωμένος
αδιανέμητος/
διανεμημένος
αδιάνοικτος/
διανοιγμένος
αδιαπαιδαγώγητος/
διαπαιδαγωγημένος
αδιαπέραστος/
διαπεραστικός
αδιαπίστωτος/
διαπιστωμένος
αδιαπότιστος/
διαποτισμένος
αδιαπραγμάτευτος/
διαπραγματεύσιμος
αδιάρθρωτος/
διαρθρωμένος
αδιάρρηκτος/
διαρρηκτός
αδιαρρύθμιστος/
διαρρυθμισμένος
αδιασάλευτος/
διασαλευμένος
αδιασαφήνιστος
ή αδιασάφητος/
διασαφηνισμένος
αδιασκόρπιστος/
διασκορπισμένος
αδιάσπαστος/
διασπασμένος
αδιασταύρωτος/
διασταυρωμένος
αδιάστικτος/
κατάστικτος
αδιαστρέβλωτος/
διαστρεβλωμένος
αδιάστροφος/
διάστροφος
αδιάτακτος/
διαταγμένος
αδιατάρακτος/
διαταραγμένος
αδιατήρητος/
διατηρημένος
αδιατίμητος/
διατιμημένος
αδιάτρητος/
διάτρητος
αδιατυμπάνιστος/
διατυμπανισμένος
αδιατύπωτος/
διατυπωμένος
αδιαφάνεια/
διαφάνεια
αδιαφανής/
διαφανής
αδιαφήμιστος/
διαφημισμένος
αδιάφθορος/
διεφθαρμένος
αδιαφοροποίητος/
διαφοροποιημένος
αδιαφώτιστος/
διαφωτισμένος
αδιαχείριστος/
διαχειρίσιμος
αδιαχώριστος/
διαχωρισμένος
αδιάψευστος/
διαψευσμένος
αδίδακτος/
διδαγμένος
αδιέγερτος/
διεγερμένος
αδιεκδίκητος/
διεκδικούμενος
αδιεκπεραίωτος/
διεκπεραιωμένος
αδιέξοδος/
διέξοδος
αδιερεύνητος/
διερευνημένος
αδιευθέτητος/
διευθετημένος
αδιευκρίνιστος/
διευκρινισμένος
αδιεχής/
διεχής
αδιήγητος/
διηγημένος
αδιήθητος/
διηθημένος
αδικαιολόγητος/
δικαιολογημένος
αδικαίωτος/
δικαιωμένος
αδίκαστος/
δικασμένος
αδικημένος/
δικαιωμένος
άδικος/
δίκαιος
αδιοργάνωτος/
διοργανωμένος
αδιόρθωτος/
διορθωμένος
αδιόριστος/
διορισμένος
αδιοχέτευτος/
διοχετευμένος
αδιπλασίαστος/
διπλασιασμένος
άδιπλος/
διπλωτός
αδίπλωτος/
διπλωμένος
αδιύλιστος/
διυλισμένος
αδίχαστος/
διχασμένος
αδιχοτόμητος/
διχοτομημένος
αδίψαστος/
διψασμένος
αδίωκτος/
διωγμένος
αδογμάτιστος/
δογματικός
αδόκητος/
προσδόκιμος
αδοκίμαστος/
δοκιμασμένος
αδόκιμος/
δόκιμος
αδόλωτος/
δολωμένος
αδόμητος/
δομημένος
αδόνητος/
δονημένος
αδόξαστος/
δοξασμένος
άδοξος/
ένδοξος
άδοτος/
δοτός
αδούλευτος/
δουλεμένος
άδουλος/
δούλος
αδούλωτος/
δουλωμένος
αδρέπανος/
δρεπανηφόρος
αδρομολόγητος/
δρομολογημένος
αδροσιά/
δροσιά
αδρόσιστος/
δροσισμένος
αδυνάμωτος/
δυναμωμένος
αδυσανάσχετος/
δυσανασχετισμένος
αδυσαρέστητος/
δυσαρεστημένος
αδυσκόλευτος/
δύσκολος
αδυσφήμιστος/
δυσφημισμένος
αδωροδόκητος/
δωροδοκημένος
αδωσίλογος/
δωσίλογος
αζαλίκωτος/
ζαλικωμένος
αζάλιστος/
ζαλισμένος
αζάπωτος/
ζαπωμένος
αζάρωτος/
ζαρωμένος
αζαχάρωτος/
ζαχαρωμένος
αζεμάτιστος/
ζεματισμένος
άζεστος/ζεστός
αζευγάρωτος/
ζευγαρωμένος
άζευτος/
ζευγμένος
αζήλευτος/
ζηλευτός
αζήλωτος/
ζηλωτός
αζημίωτος/
ζημιωμένος
αζήτητος/
ζητημένος
αζόριστος/
ζορισμένος
αζούλητος/
ζουλημένος
αζούπητος/
ζουπημένος
αζύγιαστος/
ζυγιασμένος
άζυμος/
ζυμωτός
αζύμωτος/
ζυμωμένος
αζωήρευτος/
ζωηρός
αζωγράφιστος/
ζωγραφισμένος
αζωογόνητος/
ζωογονημένος
άζωστος/
ζωσμένος
αήττητος/
ηττημένος
άηχος/
ηχηρός
αθάμπωτος/
θαμπωμένος
αθανάτωτος/
θανατωμένος
άθαπτος/
θαμμένος
αθάρρετος/
θαρρετός
αθαύμαστος/
θαυμαστός
αθέατος/
θεατός
αθεϊστής/
θεϊστής
αθέλητος/
ηθελημένος
αθεμελίωτος/
θεμελιωμένος
αθέμιτος/
θεμιτός
αθεολόγητος
θεολογημένος
αθεοφοβία/
θεοφοβία
αθεράπευτος/
θεραπευμένος
αθέριστος/
θερισμένος
αθέρμαντος/
θερμασμένος
άθερμος/
θερμός
αθέσπιστος/
θεσπισμένος
αθεώρητος/
θεωρημένος
αθήλαστος/
θηλασμένος
αθηλύκωτος/
θηλυκωμένος
αθήρευτος/
θηρεύσιμος
αθησαύριστος
θησαυρισμένος
άθικτος/
θιγμένος
άθλαστος/
τεθλασμένος
αθλιψία/
θλίψη
άθολος/
θολός
αθολοσκέπαστος/
θολοσκέπαστος
ή θολωτός
άθραυστος/
θραυσμένος
άθρεπτος/
θρεμ
μένος
αθρηνί/
θρηνωδώς
άθρησκος/
θρήσκος
αθόλωτος/
θολωμένος
αθορύβητος/
θορυβημένος
αθράσυντος/
θρασύς
αθρεψία/θρέψη
αθρήνητος/
θρηνημένος
άθρησκος/
θρήσκος
αθρόνιαστος/
θρονιασμένος
αθρυμμάτιστος/
θρυμματισμένος
αθυμιάτιστος/
θυμιατισμένος
αθύμωτος/
θυμωμένος
αθυσίαστος/
θυσιασμένος
αθώπευτος/
θωπευμένος
αθωράκιστος/
θωρακισμένος
αθώρητος/
ευθεώρητος
αιματηρός
αναίμακτος
αιμάτωση/
αφαίμαξη
αιμοδότης/
αιμολήπτης
αιμορραγία/
αιμοστασία
αισιόδοξος/
απαισιόδοξος
ακαβάλητος/
καβαλημένος
ακαβαλίκευτος/
καβαλικευμένος
ακαβούρδιστος/
καβουρδισμένος
άκαγος/
καμένος
ακαθαγίαστος/
καθαγιασμένος
ακαθαίρετος/
καθηρημένος
ακάθαρτος/
καθαρός
ακαθέλκυστος/
καθελκυσμένος
ακαθήλωτος/
καθηλωμένος
ακαθησύχαστος/
καθησυχασμένος
ακαθιέρωτος/
καθιερωμένος
ακαθισιά/
καθισιά
ακάθιστος/
καθιστός
ακαθοδήγητος/
καθοδηγημένος
ακαθόριστος/
καθορισμένος
ακαθοσίωτος/
καθοσιωμένος
ακακία/
κακία
ακάκιωτος/
κακιωμένος
ακακολόγητος/
κακολογημένος
ακακοπάθητος/
κακοπαθής
ακακοπέραστος/
κακοπερασμένος
ακακοποίητος/
κακοποιημένος
άκακος/κακός
ακαλαίσθητος/
καλαίσθητος
ακαλαφάτιστος/
καλαφατισμένος
ακάλεστος
ή ανεπίκλητος/
καλεσμένος
ακαλίγωτος/
καλιγωμένος
ακαλλής/
περικαλλής
ακαλλιέργητος/
καλλιεργημένος
ακαλλώπιστος/
καλλωπισμένος
ακαλμάριστος/
καλμαρισμένος
ακαλωδίωτος/
καλωδιωμένος
ακαλόπιαστος
καλοπιασμένος
ακαλούπωτος/
καλουπωμένος
ακαλπονόθευτος/
καλπονοθευμένος
ακάλτσωτος/
καλτσάτος
ακάλυπτος/
καλυμμένος
ακαμάκωτος/
καμακωμένος
ακαμάρωτος/
καμαρωμένος
ακαμουφλ
άριστος/
καμουφλαρι
σμένος
ακαμπούριαστος/
καμπουριασμένος
άκαμπτος/
καμπτός
ακάμωτος/
καμωμένος
ακανάκευτος/
κανακευμένος
ακανόνιστος/
κανονισμένος
ακαπάκωτος/
καπακωμένος
ακαπάρωτος/
καπαρωμένος
ακαπέλωτος/
καπελωμένος
ακαπίστρωτος/
καπιστρωμένος
ακάπνιστος/
καπνισμένος
άκαπνος/
καπνιστής
ακαρατόμητος/
καρατομημένος
ακαρίκωτος/
καρικωμένος
ακάρπιστος/
καρπισμένος
ακαρποφόρητος/
καρποφόρος
ακαρτέρητος/
καρτερικός
ακαρύκευτος/
καρυκευμένος
ακαρφίτσωτος/
καρφιτσωμένος
ακάρφωτος/
καρφωμένος
ακασίδιαστος/
κασιδιασμένος
ακασσιτέρωτος/
κασσιτερωμένος
ακατάβλητος/
καταβεβλημένος
ακατάβρεχτος/
καταβρεγμένος
ακαταβρόχθιστος/
καταβροχθισμένος
ακατάγγελτος/
καταγγελμένος
ακαταγέλαστος/
καταγέλαστος
ακατάδεκτος/
καταδεκτικός
ακαταδίωκτος/
καταδιωγμένος
ακατάθετος/
κατατεθειμένος
ακαταίσχυντος/
κατησχυμμένος
ακατάκριτος/
κατακριμένος
ακατάκτητος/
κατακτημένος
ακαταλάγιαστος/
καταλαγιασμένος
ακατάληκτος/
καταληκτικός
ακαταληξία/
κατάληξη
ακατάληπτος/
καταληπτός
ακατάλλακτος/
διαλλακτικός
ακατάλληλος/
κατάλληλος
ακαταλληλότητα/
καταλληλότητα
ακαταλόγιστος/
καταλογιστός
ακατανάγκαστος/
καταναγκασμένος
ακατανάλωτος/
καταναλωτός
ακατανοησία/
κατανόηση
ακατανόητος/
κατανοητός
ακατάνυκτος/
κατανυκτικός
ακαταπάτητος/
καταπατημένος
ακατάπειστος/
πεπεισμένος
ακαταπίεστος/
καταπιεσμένος
ακατάπληκτος/
κατάπληκτος
ακαταπόνητος/
καταπονημένος
ακαταπόντιστος/
καταποντισμένος
ακαταπράυντος/
καταπραυμένος
ακατάπτωτος/
ευκατάπτωτος
ακατάργητος/
καταργημένος
ακατάρτιστος/
καταρτισμένος
ακατάσβεστος/
ευκατάσβεστος
ακατασκεύαστος/
κατασκευασμένος
ακατασκήνωτος/
κατασκηνωμένος
ακατασπάρακτος/
κατασπαραγμένος
ακαταστάλακτος/
κατασταλαγμένος
ακατάστρωτος/
καταστρωμένος
ακατάσχετος/
κατασχεμένος
ακατάτμητος/
κατατετμημένος
ακατατόπιστος/
κατατοπισμένος
ακατατρόπωτος
κατατροπωμένος
ακατάφλεκτος/
εύφλεκτος
ακαταφρόνητος/
καταφρονημένος
ακαταχώριστος/
καταχωρισμένος
ακατεδάφιστος/
κατεδαφισμένος
ακατέργαστος/
κατειργασμένος
ακατεύναστος/
κατευνασμένος
ακατηγόρητος/
κατηγορημένος
ακατήχητος/
κατηχημένος
ακατοίκητος/
κατοικημένος
ακατόρθωτος/
κατορθωτός
ακατούριγος/
κατουρημένος
ακατοχύρωτος/
κατοχυρωμένος
ακατσάρωτος/
κατσαρωμένος
άκαυστος/
κεκαυμένος
ακαυτηρίαστος/
καυτηριασμένος
άκαυτος/
καμένος
ακαυχησιά/
καυχησιά
ακαψάλιστος/
καψαλισμένος
ακέλυφος/
κελυφωτός
ακέντητος/
κεντημένος
ακέντριστος/
κεντρισμένος
ακένωτος/
κενωμένος
ακεράμωτος/
κεραμωτός
ακέραστος/
κερασμένος
ακεράτωτος/
κερατωμένος
ακεραυνοβόλητος/
κεραυνοβολημένος
ακεραύνωτος/
κεραυνωμένος
ακερδής/
επικερδής
ακέρδιστος/
κερδισμένος
άκερκος/
κερκοφόρος
ακερμάτιστος/
κερματισμένος
ακέρωτος/
κερωμένος
ακεφιά/
κέφι
άκεφος/
κεφάτος
ακηδεμόνευτος/
κηδεμονευόμενος
ακήδευτος/
κηδευμένος
ακηλίδωτος/
κηλιδωμένος
ακήρυκτος/
κηρυγμένος
ακίβδηλος/
κίβδηλος
ακίνδυνος/
επικίνδυνος
ακινδυνότητα/
επικινδυνότητα
ακινητοποίηση/
κινητοποίηση
ακίνητος/
κινητός
ακιτρίνιστος/
κιτρινισμένος
ακλάδευτος/
κλαδεμένος
ακλάδωτος/
κλαδωτός
ακλάρωτος/
κλαρωτός
άκλαυτος/
κλαμένος
ακλείδωτος/
κλειδωμένος
άκλειστος/
κλειστός
ακληρονόμητος/
κληρονομημένος
ακλήρωτος/
κληρωμένος
άκλητος/
κλητός
ακλιμάκωτος/
κλιμακωτός
ακλινής/
επικλινής
άκλιτος/
κλιτός
ακλόνιστος/
κλονισμένος
ακλότσητος/
κλοτσημένος
ακλυδώνιστος
ή άκλυστος/
κλυδωνισμένος
άκλωστος/
κλωσμένος
άκνησμος/
κνησμώδης
άκοιλος/
κοίλος
ακοίμιστος/
κοιμισμένος
ακοινοποίητος/
κοινοποιημένος
ακοινωνησία/
κοινωνικότητα
ακοινώνητος/
κοινωνικός
ακοίταχτος/
κοιταγμένος
ακοκκίνιστο/
κοκκινιστό
ακόκκιστος/
εκκοκκισμένος
ακολάκευτος/
κολακευμένος
ακολάριστος/
κολαρισμένος
ακόλαστος/
κολασμένος
ακολάτσιστος/
κολατσισμένος
ακόλλητος/
κολλημένος
ακολόβωτος/
κολοβωμένος
ακολοκούριστος/
κολοκουρισμένος
ακόμιστος/
κομισμένος
ακομμάτιαστος/
κομματιαστός
ακομμάτιστος/
κομματικός
ακόμπαστος/
κομπαστής
ακομπλ
άριστος/
κομπλαρισμ
ένος
ακομπλεξάριστος/
κομπλεξικός
ακόνιστος/
κονισμένος
ακοπάνιστος/
κοπανιστός
ακοπίαστος/
κοπιαστικός
ακόπριστος/
κοπρισμένος
ακόρδωτος/
κορδωμένος

ακόρεστος/
κορεσμένος
ακορνίζωτος/
κορνιζωμένος
ακορύφωτος/
κορυφωμένος

ακορφολόγητος/
κορφολογημένος

ακόσιστος/
κοσισμένος
ακόσμητος/
κοσμημένος
άκοσμος/
κόσμιος
ακοστολόγητος/
κοστολογημένος
ακουβάλητος/
κουβαλητός
ακουβέντιαστος/
κουβεντιασμένος
ακουκούλωτος/
κουκουλωμένος
ακουμαντάριστος/
κουμανταρισμένος
ακούμπωτος/
κουμπωτός
ακούραστος/
κουρασμένος
ακούρδιστος/
κουρδιστός
ακούρευτος/
κουρεμένος
ακούρνιαστος/
κουρνιασμένος
ακουτσούλιστος/
κουτσουλισμένος
ακουτσούρευτος/
κουτσουρεμένος
άκοφτο/
κοφτό
άκοφτος/
κομμένος
ακράτητος/
κρατημένος
ακρέμαστος/
κρεμαστός
ακρεοφάγος/
κρεοφάγος
ακριβής/
ανακριβής
ακριμάτιστος/
κριματιστής
ακρισία/
ευκρισία
ακρότητος/
κροτητός
άκρουστος/
κρουστός
ακτένιστος/
κτενισμένος
άκτητος/
κτητός
άκτιστος/
κτισμένος
ακύβιστος/
κυβισμένος
ακυκλοφόρητος/
κυκλοφορημένος
ακύκλωτος/
κυκλωμένος
ακύλιστος/
κυλισμένος
ακυνήγητος/
κυνηγημένος
ακυρίευτος/
κυριευμένος
ακυρολεξία/
κυριολεξία
ακυρότητα
εγκυρότητα
ακύρωση/
κύρωση
ακύρωτος/
κυρωμένος
ακύρτωτος/
κυρτωμένος
ακωδικοποίητος/
κωδικοποιημένος
ακώλυτος/
κωλυόμενος
αλάβωτος/
λαβωμένος
αλαγάριστος/
λαγαρισμένος
αλάδωτος/
λαδωμένος
αλάκκωτος/
λακκώδης
αλάκτιστος/
λακτισμένος
αλαμπής/
λαμπρός
αλαμπία/
λάμψη
αλαμπικάριστος/
λαμπικαρισμένος
αλανάριστος/
λαναρισμένος
αλάνθαστος/
λανθασμένος
αλάξευτος/
λαξευτός
αλασκάριστος/
λασκαρισμένος
αλάσπωτος/
λασπωμένος
αλατόμητος/
λατομημένος
αλαχτάριστος/
λαχταριστός
αλεηλάτητος
λεηλατημένος
αλείαντος/
λειασμένος
αλέκιαστος/
λεκιασμένος
άλεκτος/
λεκτός
αλέπιστος/
λεπιστός
αλέρωτος/
λερωμένος
άλεστος/
αλεσμένος ή
αλεστός
αλευθέρωτος/
λευθερωμένος
αλεύκαντος/
λευκασμένος
άληκτος/
ληγμένος
αλησμόνητος/
λησμονημένος
αλήστευτος/
ληστευμένος
άληστος/
λησμονημένος
αλιάνιστος/
λιανισμένος
άλιαστος/
λιαστός
αλιβάνιστος/
λιβανισμένος
αλίγδιαστος/
λιγδιασμένος
αλίγωτος/
λιγωμένος
αλιθοβόλητος/
λιθοβολημένος
αλιμάριστος/
λιμαρισμένος
αλιντσάριστος/
λιντσαρισμένος
αλίχνιστος/
λιχνισμένος  
άλιωτος/
λιωμένος
αλογάριαστος/
λογαριασμένος
αλόγιαστος/
λελογισμένος
αλογίκευτος/
λογικευμένος
αλογόκριτος/
λογοκριμένος
αλοδόρητος/
λοιδορημένος
αλόξευτος/
λοξός
άλουστος/
λουσμένος
αλουστράριστος/
λουστραρισμένος
αλύγιστος/
λυγισμένος
αλύπητος/
λυπημένος
αλυσιτελής/
λυσιτελής
άλυτος/
λυμένος
αλύτρωτος/
λυτρωμένος
αμαγάριστος/
μαγαρισμένος
αμαγείρευτος/
μαγειρευτός
αμαγνήτιστος/
μαγνητισμένος
αμάδητος/
μαδημένος
αμάζευτος/
μαζεμένος
αμάθεια/
μάθηση
αμακάριστος/
μακαριστός
αμακιγιάριστος/
μακιγιαρισμένος
αμάλακτος/
μαλαγμένος
αμάλλωτος/
μαλλωτός
αμάνικος/
μανικωτός
αμαντάλωτος/
μανταλωμένος
αμάντρωτος/
μαντρωμένος
αμαράγκιαστος/
μαραγκιασμένος
αμαράζωτος/
μαραζωμένος
αμάραντος/
μαραμένος
αμαρκάλιστος/
μαρκαλισμένος
αμαρκάριστος/
μαρκαρισμένος
αμάρτυρος/
μαρτυρημένος
αμάσητος/
μασημένος
αμασκάρευτος/
μασκαρεμένος
αμαστίγωτος/
μαστγωμένος
αμάτιαστος/
ματιασμένος
αμάτωτος/
ματωμένος
αμαύριστος/
μαυρισμένος
αμαχαίρωτος/
μαχαιρωμένος
αμάχητος/
μαχητός
άμαχος/
μάχιμος
αμεγέθης/
μεγέθης
αμεθόδευτος/
μεθοδευμένος
αμέθυστος/
μεθυσμένος
άμεικτος/
μεικτός
αμείωτος/
μειωμένος
αμελέτητος/
μελετημένος
αμελής/
επιμελής
αμελοποίητος/
μελοποιημένος
άμεμπτος/
μεμπτός
αμεμψίμοιρος/
μεμψίμοιρος
αμερόληπτος/
μεροληπτικός
αμεροληψία/
μεροληψία
αμέρωτος/
ημερωμένος
άμεστος/
μεστός
αμέστωτος/
μεστωμένος
αμετάβατος/
μεταβατικός
αμεταβίβαστος/
μεταβιβασμένος
αμετάβλητος/
μεταβλητός
αμεταγλώττιστος/
μεταγλωττισμένος
αμετακίνητος/
μετακινημένος
αμετάκλητος/
μετακλητός
αμετάλλακτος/
μεταλλαγμένος
αμεταμέλητος/
μεταμελημένος
αμεταμφίεστος/
μεταμφιεσμένος
αμετανόητος/
μετανοημένος
αμεταρρύθμιστος/
μεταρρυθμισμένος
αμετατόπιστος/
μετατοπισμένος
αμετάτρεπτος/
μετατρέψιμος
αμετάφερτος/
μεταφερμένος
αμετάφραστος/
μεταφρασμένος
αμεταχείριστος/
μεταχειρισμένος
αμέτοχος/
μέτοχος
αμετρίαστος/
μετριασμένος
αμέτρητος/
μετρημένος
άμετρος/
μετρημένος
αμίλητος/
μιλημένος
αμίσητος/
μισητός
αμισθοδότητος/
μισθοδοτημένος
αμίσθωτος/
μισθωμένος
άμισχος/
έμμισχος
αμνημόνευτος/
μνημονευμένος
αμνημοσύνη/
μνημοσύνη
αμνήμων/
μνήμων
αμνησίκακος/
μνησίκακος
αμοίραστος/
μοιρασμένος
αμοιρία/
ευμοιρία
αμοιρολόγητος/
μοιρολογημένος
αμόλευτος/
μολεμένος
αμόλυβδος/
μολυβδούχος
αμόνοιαστος/
μονοιασμένος
αμόνωτος/
μονωμένος
αμορφοποίητος/
μορφοποιημένος
άμορφος/
μορφοποιημένος
αμορφωσιά/
μόρφωση
αμόρφωτος/
μορφωμένος
αμούδιαστος/
μουδιασμένος
αμουνούχιστος/
μουνουχισμένος
αμουντζούρωτος/
μουντζουρωμένος
αμούσκευτος/
μουσκεμένος
αμούστακος/
μουστακαλής
αμούχλιαστος/
μουχλιασμένος
αμπάζωτος/
μπαζωμένος
αμπάλωτος/
μπαλωμένος
αμπαρκάριστος/
μπαρκαρισμένος
αμπαστάρδευτος/
μπασταρδεμένος
αμπέρδευτος/
μπερδεμένος
άμπηχτος/
μπηγμένος
άμπλεχτος/
μπλεγμένος
αμπογιάτιστος/
μπογιατισμένος
αμπόλιαστος/
μπολιασμένος
αμπουγέλωτος/
μπουγελωμένος
αμπούκωτος/
μπουκωμένος
αμπουρμπούλωτος/
μπουρμπουλωμένος
άμυαλος/
μυαλωμένος
αμύητος/
μυημένος
αμύρωτος/
μυρωμένος
αμφιδέξιος/
αμφαρίστερος
αναβάθμιση/
υποβάθμιση
αναβατός/
ανάβατος
αναβίβαση/
καταβίβαση
ανάγγελτος/
αγγελμένος
άναγνος/
αγνός
ανάερο/
ευάερο
αναισθησία/
ευαισθησία
αναιτιολόγητος/
αιτιολογημένος
αναίτιος/
αίτιος
ανακάτωτος/
ανακατωμένος
ανακολουθία/
ακολουθία
ανάκουστος/
ακουστός
ανακρίβεια/
ακρίβεια
ανακριβής/
ακριβής
ανακριβολογία/
ακριβολογία
ανάλατος/
αλατισμένος
αναλγητικός/
αλγεινός
ή επαλγής
αναλγικός/
αλγικός
ανάλεστος/
αλεσμένος
αναλλοίωτος/
αλλοιωμένος
ανάλμυρος/
αλμυρός
ανάμιγα/
αμιγώς
άναμμα/
σβήσιμο
ανανούριστος/
νανουρισμένος
αναντάλλακτος/
ανταλλαγμένος
αναντικατάστατος/
αντικαταστάσιμος
αναντίληπτος/
αντιληπτός
αντιορθολογιστικός/
ορθολογιστικός
αναντίστοιχος/
αντίστοιχος
αναξιοκρατικός/
αξιοκρατικός
αναξιόλογος/
αξιόλογος
ανάξιος/
άξιος
αναπαλλοτρίωτος/
απαλλοτριωμένος
αναπάντητος/
απαντημένος
αναπασχόλητος/
απασχολημένος
ή άσχολος
αναπληρώσιμος/
δυσαναπλήρωτος
αναπλοποίητος/
απλοποιημένος
ανάπνευστος/
αναπνεύσιμος
αναπόδεικτος/
αποδεδειγμένος
αναπόδεκτος/
αποδεκτός
αναπόδοτος/
ανταποδοτικός
αναπόκτητος/
αποκτημένος
αναποτελεσματικός/
αποτελεσματικός
αναποφάσιστος/
αποφασισμένος
αναπόφευκτος/
αποφευκτός
αναποφλοίωτος/
αποφλοιωμένος
αναπτυξιακός/
αντιαναπτυξιακός
αναρμάτωτος/
αρματωμένος
αναρμόδιος/
αρμόδιος
αναρμοδιότητα/
αρμοδιότητα
αναρμονικός/
αρμονικός
ανάστερος/
αστερόεις
άναστρος/
έναστρος
ανασφάλεια/
ασφάλεια
ανασφάλιστος/
ασφαλισμένος
αναύξητος/
αυξημένος

αναφαίρετος/
αφαιρετός

αναφομοίωτος/
αφομοιωμένος
άναφτος/
αναμμένος
ανδρείος/
άνανδρος
ανέβασμα/
κατέβασμα
ανέγγιχτος/
αγγιγμένος
ανεγγύητος/
εγγυημένος
ανέγγυος/
επέγγυος
ανέγκαιρος/
έγκαιρος
ανεγκλιμάτιστος/
εγκλιματισμένος
ανεγκωμίαστος/
εγκωμιασμένος
ανέγνοιαστος/
γνοιασμένος
ανέγνωρος/
γνώριμος
ανειδίκευτος/
ειδικευμένος
ανειδοποίητος/
ειδοποιημένος
ανείκαστος/
εικαστός
ανείπωτος/
ειπωμένος
ανειρήνευτος/
ειρηνεμένος
ανείσπρακτος/
εισπραγμένος
ανεκκλησίαστος/
εκκλησιαζόμενος
ανεκμετάλλευτος/
εκμεταλλεύσιμος
ανεκπαίδευτος/
εκπαιδευμένος
ανεκπλήρωτος/
εκπληρωμένος
ανεκποίητος/
ευεκποίητος
ανέκτατος/
εκτατός
ανεκτέλεστος/
εκτελεστός
ανέκφραστος/
εκφραστικός
ανεκχώρητος/
εκχωρημένος
ανελαστικός/
ελαστικός
ανέλεγκτος/
ελεγμένος
ανελεήμων/
ελεήμων
ανέλλην/
Έλλην
ανελλιπής/
ελλιπής
ανέμπνευστος/
εμπνευσμένος
ανεμπόδιστος/
εμποδισμένος
ανενδεής/
ενδεής
ανενεργησία/
ενεργητικότητα
ανενέργητος/
ενεργημένος
ανενεργός/
ενεργός
ανενημέρωτος/
ενημερωμένος
ανενθουσίαστος/
ενθουσιασμένος
ανενόχλητος/
ενοχλημένος
ανέντακτος/
ενταγμένος
ανέντιμος/
έντιμος
ανεντόπιστος/
εντοπισμένος
ανεξακρίβωτος/
εξακριβωμένος
ανεξάλειπτος/
παντεξάλειπτος
ανεξάντλητος/
εξαντλημένος
ανεξάρτητος/
εξαρτημένος
ανεξασφάλιστος/
εξασφαλισμένος
ανεξάτμιστος/
εξατμιστός
ανεξέλεγκτος/
ελεγμένος
ανεξερεύνητος/
εξερευνημένος
ανεξέταστος/
εξετασμένος
ανεξήγητος/
ευκολοξήγητος
ανεξημέρωτος/
εξημερωμένος
ανεξιστόρητος/
εξιστορημένος
ανεξίτηλος/
εξίτηλος
ανεξιχνίαστος
εξιχνιασμένος
ανεξοικείωτος/
εξοικειωμένος
ανεξολόθρευτος
εξολοθρευμένος
ανεξόπλιστος/
εξοπλισμένος
ανεξόρυκτος/
εξορυγμένος
ανεξουσίαστος/
εξουσιαζόμενος
ανεξουσιοδότητος/
εξουσιοδοτημένος
ανεξόφλητος/
εξοφλημένος
ανεπαίσχυντος/
επαίσχυντος
ανεπανάληπτος
επαναλαμβανόμενος
ανεπανόρθωτος/
επανορθωμένος
ανεπάρκεια/
επάρκεια
ανεπαρκής/
επαρκής
ανεπαχθής/
επαχθής
ανεπεξέργαστος/
επεξεργασμένος
ανεπηρέαστος/
επηρεασμένος
ανεπίβουλος/
επίβουλος
ανεπίγραφος/
επίγραφος
ανεπίδεικτος/
επιδεικτικός
ανεπίδεκτος/
επιδεκτικός
ανεπίδοτος/
επιδομένος
ανεπιείκεια/
επιείκεια
ανεπιθύμητος/
επιθυμητός
ανεπίκαιρος/
επίκαιρος
ανεπικερδής/
επικερδής
ανεπίμονος/
επίμονος
ανεπίπλαστος/
επίπλαστος
ανεπίπλεκτος/
επιπλεγμένος
ανεπίσημος/
επίσημος
ανεπισημότητα/
επισημότητα
ανεπιστημονικός/
επιστημονικός
ανεπιστήμων/
επιστήμων
ανεπισφαλής/
επισφαλής
ανεπισκεύαστος/
επισκευασμένος
ανεπίσχετος/
επισχετικός
ανεπιτήδειος/
επιτήδειος
ανεπιτήρητος/
επιτηρούμενος
ανεπιτυχής/
επιτυχής
ανεπιφανής/
επιφανής
ανεπίφοβος/
επίφοβος
ανεπιφύλακτος/
επιφυλακτικός
ανεπούλωτος/
επουλωμένος
ανεπρόκοπος/
προκομμένος
ανερέθιστος
ερεθισμένος
ανερεύνητος/
ερευνημένος
ανερμήνευτος/
ερμηνευμένος
ανέρωτος/
νερωμένος
ανετυμολόγητος/
ετυμολογημένος
ανεύθετος/
εύθετος
ανεύθυνος/
υπεύθυνος
ανευλάβεια/
ευλάβεια
ανευλαβής/
ευλαβής
ανευλόγητος
ή αβλόγητος/
ευλογημένος
ανευρίαστος/
νευριασμένος
άνευρος/
νευρώδης
ανευχαρίστητος/
ευχαριστημένος
ανεφάρμοστος/
εφαρμοσμένος
ανέφικτος/
εφικτός
ανεφοδίαστος/
εφοδιασμένος
ανεφρόντιστος/
φροντισμένος
ανήθικος/
ηθικός
ανήκεστος/
ακεστός
ανήλατος/
ελατός
ανήλικος/
ενήλικος
ανήμερος/
ήμερος
ανημέρωτος/
ημερωμένος
ανησυχία/
ησυχία
ανήσυχος/
ήσυχος
ανιάτρευτος/
ιατός
ανίδρωτος/
ιδρωμένος
ανιεραρχία/
ιεραρχία
ανιούσα/
κατιούσα
ανισομεγέθης/
ισομεγέθης
ανισοτιμία/
ισοτιμία
ανιστόρητος/
εξιστορημένος
ανθενωτικός/
φιλενωτικός
ανθρωπιά/
απανθρωπιά
ανθυγιεινός/
υγιεινός
ανθυπνωτικός/
υπνωτικός
ανίατος/
ιατός
ανιδιοτελής/
ιδιοτελής
ανίερος/
ιερός
ανικανοποίητος/
ικανοποιημένος
ανίκανος/
ικανός
ανίκητος/
νικημένος
ανισογώνιος/
ισογώνιος
ανισοδυναμία/
ισοδυναμία
ανισοδύναμος/
ισοδύναμος
ανισομεγέθης/
ισομεγέθης
ανισομερής/
ισομερής
ανισόμετρος/
ισόμετρος
ανισομήκης/
ισομήκης
ανισονομία/
ισονομία
ανισόπαχος/
ισόπαχος
ανισόπεδος/
ισόπεδος
ανισοπλατής/
ισοπλατής
ανισόπλευρος/
ισόπλευρος

ανισοπληθής/
ισοπληθής
ανισοποίηση/
ίσιασμα

ανισόρροπος/
ισόρροπος
ανισοσκελής/
ισοσκελής
ανισοσύλλαβος/
ισοσύλλαβος
ανισοταχής/
ισοταχής
ανισότης/
ισότης
ανισότιμος/
ισότιμος
ανισοϋψής/
ισοϋψής
ανισόχρονος/
ισόχρονος
ανισοψηφία/
ισοψηφία
άνιφτος/
νιμμένος
ανοδικός/
καθοδικός
άνοδος/
κάθοδος
ανοήμων/
νοήμων
ανόθευτος/
νοθευμένος
ανοίκειος/
οικείος
ανοικειότητα/
οικειότητα
ανοίκιαστος/
νοικιασμένος
ανοικοκύρευτος/
νοικοκυρεμένος
ανοικτίρμων/
οικτίρμων
ανοιχτόστομος/
κλειστόστομος
ανολίγωρος/
ολίγωρος
ανολοκλήρωτος/
ολοκληρωμένος
ανομβρία/
ομβριά ή επομβρία
ανομήλικος/
συνομήλικος
ανομιμοποίητος/
νομιμοποιημένος
ανόμιμος/
νόμιμος
ανομοθέτητος/
νομοθετημένος
ανομοιογενής/
ομοιογενής
ανομοιοκατάληκτος/
ομοιοκατάληκτος
ανομοιομορφία/
ομοιομορφία
ανόμοιος/
όμοιος
ανομοιότητα/
ομοιότητα
ανομολόγητος/
ομολογημένος
ανονόμαστος/
κατονόμαστος
ανοξείδωτος/
ή ανοξίδωτος
οξειδωμένος
(οξιδωμένος)
ανοξία/
οξυγόνωση
ανόργανος/
οργανικός
ανοργάνωτος/
οργανωμένος
ανόργωτος/
οργωμένος
ανορεκτικός/
ορεκτικός
ανορεξία/
όρεξη
ανορθογράφος/
ορθογράφος
ανορθόδοξος/
ορθόδοξος
ανορθολογικός/
ορθολογικός
ανορθολογισμός/
ορθολογισμός
ανόργανος/
οργανικός
ανόσιος/
όσιος
ανοσοποιητικός/
νοσοποιός
άνοστος/
νόστιμος
ανότιστος/
νοτισμένος
ανουθέτητος/
νουθετημένος

αντιαγροτικός/
φιλοαγροτικός
αντιαισθητικός/
αισθητικός

αντιαμερικανισμός/
φιλοαμερικανισμός
αντιδεοντολογικός/
δεοντολογικός
αντιδημοτικότητα/
δηοτικότητα

αντιδυναστικός/
δυναστικός
αντιεκκλησιαστικός/
εκκλησιαστικός

αντιευρωπαϊσμός/
ευρωπαϊσμός
αντιθεσμικός/
θεσμικός
αντιιδρωτικός/
εφιδρωτικός
αντικαθεστωτικός/
φιλοκαθεστωτικός
αντικανονικός/
κανονικός
αντικανονικότητα/
κανονικότητα
αντικίνητρα/
κίνητρα
αντικοινωνικός/
κοινωνικός
αντικομματικός/
φιλοκομματικός
αντικομφορμιστής/
κομφορμιστής
αντιλαϊκός/
φιλολαϊκός
αντι-
μεταναστευτικός
/
μεταναστευτικός
αντι-
μεταρρυθμιστικό
/
μεταρρυθμιστικό
αντιμιλιταρισμός/
μιλιταρισμός
αντιμνημονιακός/
μνημονιακός
αντιμοναχικός/
φιλομόναχος
αντίνομος/
νόμιμος
αντιοικουμενιστικός/
οικουμενιστικός
αντιολισθητικός/
ολισθητικός
αντιπάθεια/
συμπάθεια
αντιπαπικός/
φιλοπαπικός
αντιπαραγωγική/
παραγωγική
αντιπατερικοί/
πατερικοί
αντιπηκτικό/
πηκτικό
αντιπυρετικός/
πυρετογόνος
αντιρατσιστής/
ρατσιστής
αντισάλπισμα/
σάλπισμα
αντισεξισμός/
σεξισμός
αντισηπτικός/
σηπτικός
αντισυγκέντρωση/
συγκέντρωση
αντισυνταγματικός/
συνταγματικός
αντιτορπιλικό/
τορπιλικό
αντιφασίστας/
φασίστας
αντιφασιστικός/
φασιστικός
αντιχριστιανικός/
χριστιανικός
αντοπάριστος/
ντοπαρισμένος
αντορθόδοξο/
ορθόδοξο
αντρόπιαστος/
ντροπιασμένος
αντώνυμο/
συνώνυμο
ανύβριστος/
υβρισμένος
ανυλοποίητος/
υλοποιημένος
ανυπαίτιος/
υπαίτιος
ανυπακοή/
υπακοή
ανύπαντρος/
παντρεμένος
ανύπαρκτος/
υπαρκτός
ανυπεράσπιστος/
υπερασπισμένος
ανυπέρβατος/
υπερβατός
ανυπεύθυνος/
υπεύθυνος
ανυπόβλητος/
υποβλημένος
ανυπόγραφο/
ενυπόγραφο
ανυπόδικος/
υπόδικος
ανυπόθετος/
υποθετικός
ανυποκρισία/
υποκρισία
ανυπολόγιστος/
υπολογισμένος
ανυπόλογος/
υπόλογος
ανυπόμονος/
υπομονετικός
ανύποπτος/
ύποπτος
ανυπόστατος/
υποστατός
ανυποστήρικτος/
υποστηριγμένος
ανυπόφορος/
υποφερτός
ανυπόχρεος/
υπόχρεος
ανυποψίαστος/
υποψιασμένος
ανύστακτος/
νυσταγμένος
άνωθι/
κάτωθι
ανώμαλος/
ομαλός
ανώνυμος/
επώνυμος
ανωφέλεια/
ωφέλεια
αξάκριστος/
ξακρισμένος
αξαλάφρωτος/
ξαλαφρωμένος
αξαλμύριστος/
ξαλμυρισμένος
αξάνοιχτος/
ξανοιγμένος
άξαντος/
ξασμένος
αξαστέρωτος/
ξαστερωμένος
αξ
άφριστος
ξαφρισμένος
αξέβγαλτος/
ξεβγαλμένος
αξεγέλαστος/
ξεγελασμένος
αξέγραφος/
ξεγραμμένος
αξεγύμνωτος/
ξεγυμνωμένος ή
απογυμνωμένος
αξεδιάλεχτος
ξεδιαλεγμένος
αξεδιάλυτος
ξεδιαλυμένος
αξεδίπλωτος/
ξεδιπλωμένος
αξεδίψαστος/
ξεδιψασμένος
αξεθύμαστος/
ξεθυμασμένος
αξεκαθάριστος/
ξεκαθαρισμένος
αξεκόλλητος/
ξεκολλημένος
αξελόγιαστος/
ξελογιασμένος
αξεμάτιαστος/
ξεματιασμένος
αξεμπέρδευτος/
ξεμπερδεμένος
αξεμυάλιστος/
ξεμυαλισμένος
αξενάγητος/
ξεναγούμενος
αξενία/
φιλοξενία
αξενίτευτος/
ξενιτεμένος
αξένοιαστος
ή αξέγνοιαστος/
γνοιασμένος
αξεπάστρευτος/
ξεπαστρεμένος
αξεπάτωτος/
ξεπατωμένος
αξεπλήρωτος
ξεπληρωμένος
αξεπούλητος/
ξεπουλημένος
αξερίζωτος/
ξεριζωμένος
αξεσήκωτος/
ξεσηκωμένος
αξεσκέπαστος/
ξεσκέπαστος
αξεσκόνιστος/
ξεσκονισμένος
αξετύλιχτος/
ξετυλιγμένος
αξεφλούδιστος/
ξεφλουδισμένος
αξεφόρτωτος/
ξεφορτωμένος
αξέφτιστος/
ξεφτισμένος
αξεφύλλιστος/
ξεφυλλισμένος
αξέχαστος/
ξεχασμένος
αξεχείλωτος/
ξεχειλωμένος
αξεχώριστος/
ξεχωριστός
αξήλωτος/
ξηλωμένος
αξίδιαστος/
ξιδιασμένος
αξίνιστος/
ξινισμένος
αξιοπρεπής/
αναξιοπρεπής
αξιότητα/
αναξιότητα
αξόδευτος/
ξοδεμένος
αξόρκιστος/
ξορκισμένος
αξόφλητος/
ξοφλημένος
αξύλιστος/
ξυλοκοπημένος
αξυλοκόπητος/
ξυλοκοπημένος
αξύπνητος/
ξυπνημένος
αξυρισιά/
ξύρισμα
αξύριστος/
ξυρισμένος
άξυστο/
ξυστό
άξινος/
ξινός
άοικος/
οικητικός
αοινία/
οινοποσία
άοκνος/
οκνός
αορασία/
όραση

αόριστος/
ορισμένος
άοσμος/
οσμηρός
απαγίδευτος/
παγιδευμένος
απαγίωτος/
παγιωμένος
απαγκίστρωση/
αγκίστρωση
απάγωτος/
παγωμένος
απαζάρευτος/
παζαρευτής
απαίνευτος/
παινεμένος
άπαις/
πολύπαις
απαίσιος/
αίσιος
άπαιχτος/
παιγμένος
απακετάριστος/
πακεταρισμένος
απάκτωτος/
πακτωμένος

απαλάμιστος/
παλαμισμένος
απάλιωτος/
παλαιωμένος
απάντρευτος/
παντρεμένος
απανωθιό/
αποκατωθιό
απαράβατος/
παραβατός
απαραβίαστος/
παραβιασμένος
απαράβλητος/
παραβλητός
απαράγραπτος/
παραγεγραμμένος
απαραγκώνιστος/
παραγκωνισμένος
απαράδοτος/
παραδεδομένος
απαρακάλετος/
παρακαλετός
απαρακώλυτος/
παρακωλυμένος
απαράληπτος/
παρειλημμένος
ή παραληπτός
απαραλλήλιστος/
παραλληλισμένος
απαραμόρφωτος/
παραμορφωμένος
απαραπλάνητος/
παραπλανημένος
απαραχάρακτος/
παραχαραγμένος
ή
παραχαράξιμος
απαραχώρητος/
παραχωρημένος
απαράχωτος/
παραχωμένος
απαρηγόρητος/
παρηγορημένος
απαρασημοφόρητος/
παρασημοφορημένος
απαρένθετος/
παρένθετος
απαρεξήγητος/
παρεξηγημένος
απαρέσκεια/
αρέσκεια
απαρουσίαστος/
παρουσιάσιμος
άπαρτος/
παρμένος
απασάλειφτος/
πασαλειμμένος
απασσάλωτος/
πασσαλωμένος
απασπάλιστος/
πασπαλισμένος
απασπάτευτος/
πασπατεμένος
άπαστρος/
παστρικός
απάστωτος/
παστωμένος
απατεντάριστος/
πατενταρισμένος
απάτητος/
πατημένος
απατίκωτος/
πατικωμένος
άπατρις/
φιλόπατρις
απάτωτος/
πατωμένος
απαχής/
παχύς
άπαχος/
παχουλός
απεγκατάσταση/
εγκατάσταση
απεθνικοποίηση/
εθνικοποίηση
απειθαρχία/
πειθαρχία
απείθαρχος/
πειθαρχικός
απείρακτος/
πειραγμένος
άπειρος/
έμπειρος
απεισμάτωτος/
πεισμωμένος
απελέκητος/
πελεκημένος
απεμπλουτισμός/
εμπλουτισμός
απένταξη/
ένταξη
άπεπλος/
πεπλοφόρος
άπεπτος/
πεπτός
απεραίωτος/
περατωμένος
απέραστος/
περασμένος
απεράτωτος/
περατωμένος
απερδίκλωτος/
περδικλωμένος
απερίβλητος
περιβεβλημένος
απερίγραπτος/
περιγράψιμος

απεριέργαστος/
περιεργασμένος
απερίεργος/
περίεργος
απερίκλειστος/
περίκλειστος
απερίκοπος/
περικομμένος
απεριόριστος/
περιορισμένος
απεριπλάνητος/
περιπλανώμενος
απεριποίητος/
περιποιημένος
απερίσταλτος/
περιεσταλμένος
απερίστρεπτος/
περίστρεπτος
απεριτείχιστος/
περιτειχισμένος
απερίτμητος/
περιτετμημένος
απερίφρακτος/
περιφραγμένος
απερπάτητος/
περπατημένος
απετάλωτος/
πεταλωμένος
απευαισθητοποίηση/
ευαισθητοποίηση
απεψία/
πέψη
άπηκτος/
πηκτός
άπηλος/
πηλώδης
άπιαστος/
πιασμένος
απίεστος/
πιεσμένος
ή πιεστός
απίθανος/
πιθανός
απίκραντος/
πικραμένος
άπικρος/
πικρός
άπιοτο/
πιωμένο
απίστευτος/
πιστευτός
απιστία/
πίστη
απίσσωτος/
πισσωμένος
απιστοποίητος/
πιστοποιημένος
άπιστος/
πιστός
απίστωτος/
πιστωμένος
απλάκωτος/
πλακωμένος
απλάνευτος/
πλανεμένος
απλάνιστος/
πλανισμένος
άπλανος/
πλάνος
απλαστογράφητος/
πλαστογραφημένος
άπλαστος/
πλασμένος
άπλεκτος/
πλεγμένος ή
πλεχτός
άπλευστος/
πλευστός
απλήγωτος/
πληγωμένος
άπληκτος/
πληγωμένος
ή πληκτός
απλήρωτος/
πληρωμένος
απλούμιστος/
πλουμιστός
άπλυτος/
πλυμένος
άπλωτος/
πλωτός
αποβίβαση/
επιβίβαση
απο-
βιομηχανοποίηση
/
βιομηχανοποίηση
αποβουτύρωση/
βουτύρωμα

απογαλακτισμός/
γαλακτισμός

απογείωση/
προσγείωση
απογκετοποίηση/
γκετοποίηση
απόγονος/
πρόγονος
αποδαιμονοποίηση/
δαιμονοποίηση
αποδάσωση/
δάσωση
αποδέσμευση/
δέσμευση
αποδία/
πολυποδία
αποδιάρθρωση/
διάρθρωση
αποδιοργάνωση/
διοργάνωση
αποδοκιμασία/
επιδοκιμασία
αποδολαριοποίηση/
δολαριοποίηση
αποδόμηση/
δόμηση
αποδυνάμωση/
δυνάμωση
απόζευξη/
ζεύξη

απόζωση/
ζώση

αποθαλάσσωση/
προσθαλάσσωση
αποθαρρημένος/
ενθαρρυμένος
αποθείωση/
θείωση
αποθηλασμός/
θηλασμός
απόθητος/
ποθητός
αποίητος/
ποιητός
αποίκιλτος/
ποικιλμένος
αποίμαντος/
ποιμενόμενος
αποκαθήλωση/
καθήλωση
αποκαλυπτήριος/
καλυπτήριος
αποκάλυψη/
κάλυψη
αποκαρδιωμένος/
εγκαρδιωμένος
αποκαρδίωση/
εγκαρδίωση
αποκάτω/
αποπάνω
απόκεντρος/
κεντρικός
αποκεντρωτικός/
συγκεντρωτικός
αποκλιμάκωση/
κλιμάκωση
αποκόλληση/
κόλληση
αποκρατικοποίηση/
κρατικοποίηση
αποκρυπτογράφηση/
κρυπτογράφηση
απολεσθέντες/
διασωθέντες
απολιόρκητος/
πολιορκημένος
απολίπανση/
λίπανση
απολίτιστος/
πολιτισμένος
απομαγνήτιση/
μαγνήτιση
απόμπευτος/
διαπομπευμένος
απομυθοποίηση/
μυθοποίηση
αποναζιστικοποίηση/
ναζιστικοποίηση
απονήρευτος/
πονηρός
απονηρεψιά/
πονηριά
απονιτροποίηση
νιτροποίηση
απονομιμοποίηση/
νομιμοποίηση
άπονος/
πονετικός
απόντιστος/
ποντισμένος
απόξενος/
φιλόξενος
αποξυγόνωση/
οξυγόνωση
αποπληθωρισμός/
πληθωρισμός
αποποινικοποίηση/
ποινικοποίηση
αποπροσανατολισμός/
προσανατολισμός
αποπυρηνικοποίηση/
πυρηνικοποίηση
άπορος/
εύπορος
απόρρητος/
ρητός
απορρύπανση/
ρύπανση
απο-
σταθεροποιητικός
/
σταθεροποιητικός
αποσταλινοποίηση/
σταλινοποίηση
αποσταθεροποίηση/
σταθεροποίηση
αποστέγαση/
στέγαση
απόστοργος/
στοργικός
αποστράτευση/
στράτευση
αποσύζευξη/
σύζευξη
αποσυμπίεση/
συμπίεση
αποσύμπλεξη/
σύμπλεξη
αποσυμφόρηση/
συμφόρηση
αποσυσσώρευση/
συσώρευση
αποστρατιωτικοποίηση/
στρατιωτικοποίηση
αποσυναρμολόγηση/
συναρμολόγηση
αποσύνδεση/
σύνδεση
αποσύνθεση/
σύνθεση
αποσυνθετικός/
συνθετικός
αποσυσπείρωση/
συσπείρωση
αποσυσχέτιση/
συσχέτιση
αποσφράγιση/
σφράγιση
απότολμος/
άτολμος
αποτοξίνωση/
τοξίνωση
άποτος/
πόσιμος
αποτροπή/
προτροπή
αποτυχημένος/
επιτυχημένος
αποτυχία/
επιτυχία
απούλητος/
πουλημένος
απουσία/
παρουσία
αποφορολόγηση/
φορολόγηση
αποφόρτιση/
φόρτιση
αποφυλάκιση/
φυλάκιση
αποχαρακτηρισμός/
χαρακτηρισμός
αποχή/μετοχή
αποχουντοποίηση/
χουντοποίηση
αποχρωματισμός/
χρωματισμός
αποχωμάτωση/
επιχωμάτωση
απραγματοποίητος/
πραγματοποιημένος
απράγμων/
πολυπράγμων
άπρεπος/
πρεπούμενος
απρεσάριστος/
πρεσαρισμένος
απριόνιστος/
πριονισμένος
απριτσίνωτος/
πριτσινωτός ή
πριτσινωμένος
απροβίβαστος/
προβιβασμένος
απρόβλεπτος/
προβλέψιμος
απροβλημάτιστος/
προβληματισμένος
απρόβλητος/
προβεβλημένος
απρογραμμάτιστος
προγραμματισμένος
απρογύμναστος/
προγυμνασμένος
απρόδοτος/
προδομένος
απροειδοποίητος/
προειδοποιημένος
απροεξόφλητος/
προεξοφλημένος
απροετοίμαστος/
προετοιμασμένος
απροθυμία/
προθυμία
απρόθυμος/
πρόθυμος
απροίκιστος/
προικισμένος
απροκατάληπτος/
προκατειλημμένος
απρόκοπτος/
προκομμένος
απρολόγιστο/
προλογισμένο
απρομελέτητος/
προμελετημένος
απρομήθευτος/
προμηθευμένος
απρονοησία/
προνοητικότητα
απρονόητος/
προνοητικός
απροξένευτος/
προξενεμένος
απροπαρασκεύαστος/
προπαρασκευασμένος
απροπόνητος/
προπονημένος
απροσανατόλιστος/
προσανατολισμένος
απροσάρμοστος/
προσαρμοσμένος
απροσάρτητος/
προσαρτημένος
απρόσβλητος/
προσβλημένος
απροσγείωτος/
προσγειωμένος
απροσδιόριστος/
προσδιορισμένος
απροσέγγιστος/
προσεγγίσιμος
απρόσεκτος/
προσεκτικός
απροσεξία/
προσοχή
απροσηλύτιστος/
προσηλυτισμένος
απρόσιτος/
προσιτός
απροσκάλεστος/
προσκαλεσμένος
απροσκόλλητος/
προσκολλημένος
απροσκόμιστος/
προσκομισμένος
απροσκύνητος/
προσκυνημένος
απρόσληπτος/
προσειλημμένος
απρόσοδος/
προσοδοφόρος
απροσπέραστος/
προσπεράσιμος
απροσποίητος/
προσποιητός
απροστάτευτος/
προστατευμένος
απρόσφορος/
πρόσφορος
απροσφυής/
προσφυής
απροσφώνητος/
προσφωνούμενος
απροσχεδίαστος/
προσχεδιασμένος
απρόσωπος/
προσωπικός
απροϋπόθητος/
εμπροϋπόθετος
απρόφερτος/
προφερμένος
απροφυλάκιστος/
προφυλακισμένος
απροφύλαχτος/
προφυλαγμένος
απρωτοκόλλητος/
πρωτοκολλημένος
απτέρωτος/
πτερωτός
απτόητος/
πτοημένος
άπτυχος/
πτυχωτός
άπτωτος/
πτωτικός
απτώχευτος/
πτωχευμένος
άπυκνος/
πυκνός
απύκνωτος/
πυκνωτός
απύρετος/
εμπύρετος
απυροβόλητος/
πυροβολημένος
άπυρος/
έμπυρος
απυρπόλητος/
πυρπολημένος
απύρωτος/
πυρωμένος
απόντες/
παρόντες
απυρεξία/
πυρεξία
(απούσα/παρούσα)
αράιστος/
ή αράγιστος
ραγισμένος
αράντιστος/
ραντισμένος
άραφτος/
ραμμένος
αραχνιασμένος/
ξαραχνιασμένος
αργοσώνω/
γοργοσώνω
αρεζίλευτος/
ρεζίλης
αρετσίνωτος/
ρετσινάτος
αρευστοποίητος/
ρευστοποιημένος
αρίγωτος/
ριγωτός
αρίζωτος/
ριζωμένος
αριστερόχειρας/
δεξιόχειρας
αριστούργημα/
τερατούργημα
άριχτος/
ριγμένος
αρκτικός/
ανταρκτικός
αροκάνιστος/
ροκανισμένος
αρούφηχτος/
ρουφηγμένος
αρράβδωτος/
ραβδωτός
άρραφος/
ραμμένος
αρρευστοποίητος/
ρευστοποιημένος
άρρευστος/ρευστός
άρρητος/ρητός
αρρύθμιστος/
ρυθμισμένος
άρρυθμος/
ρυθμικός ή
ένρυθμος
αρτίβλαστος/
οψίβλαστος
αρυμοτόμητος/
ρυμοτομημένος
αρυμούλκητος/
ρυμουλκημένος
ασαβάνωτος/
σαβανωμένος
ασαβούρωτος/
σαβουρωμένος
ασαγήνευτος/
σαγηνευμένος
ασακάτευτος/
σακατεμένος
ασάλευτος/
σαλεμένος
ασάλιωτος/
σαλιωμένος
ασαμάρωτος/
σαμαρωμένος
ασαπούνιστος/
σαπουνισμένος
ασάριστος/
σαρισμένος
άσαρκος/
σαρκώδης
ασάρωτος/
σαρωμένος
ασάφεια/
σαφήνεια
ασαφής/
σαφής
ασβάρνιστος/
σβαρνισμένος
άσβηστος/
σβησμένος
ασεβής/
ευσεβής
άσειστος/
σειστός
ασέλωτος/
σελωμένος
άσεμνος/
σεμνός
ασήκωτος/
σηκωτός
ασημάδευτος/
σημαδεμένος
ασημαντότητα/
σημαντικότητα
ασημείωτος/
σημειωμένος
ασημότητα/
διασημότητα
άσηπτος/
σηπτός
άσιαχτος/
σιαγμένος
ασιγούρευτος/
σιγουρεμένος
ασιδέρωτος/
σιδερωμένος
ασιρόπιαστος/
σιροπιαστός
ασίτευτος/
σιτεμένος
ασίτιστος/
σιτισμένος
ασκάλιστος/
σκαλιστός
ασκανάριστος/
σκαναρισμένος
άσκαστος/
σκασμένος
άσκαφτος/
σκαμμένος
ασκέβρωτος/
σκεβρωμένος
ασκέπαστος
ή ακεπής/
σκεπασμένος
ασκεψία/
περίσκεψη
ασκιαγράφητος/
σκιαγραφημένος

άσκιος/σκιερός

ασκλάβωτος/
σκλαβωμένος
ασκληραγώγητος/
σκληραγωγημένος
ασκόνιστος/
σκονισμένος
ασκόνταφτος/
σκουντούφλης
άσκοπος/
σκόπιμος
ασκόρπιστος/
σκορπισμένος
ασκότιστος/
σκοτισμένος
ασκότωτος/
σκοτωμένος
ασκουλήκιαστος/
σκουληκιασμένος
ασκούντητος/
σκουντημένος
ασκούπιστος/
σκουπισμένος
ασκούριαστος/
σκουριασμένος
ασκούφωτος/
σκουφάτος
άσκυφτος/
σκυφτός
ασμίκρυντος/
σμικρός
ασμίλευτος/
σμιλευτός
ασουβάτιστος/
σουβατισμένος
ασούβλιστος/
σουβλιστός
ασουλούπωτος/
σουλουπωμένος
ασούρωτος/
σουρωτός
ασούφρωτος/
σουφρωμένος
άσοφος/σοφός
ασπαργάνωτος/
σπαργανωμένος
άσπαρτος/
σπαρμένος
άσπαστος/
σπασμένος
ασπερμία/
πολυσπερμία
άσπιλος
ή ασπίλωτος/
σπιλωμένος
άσπλαχνος/
σπλαχνικός
ασπόγγιστος/
σφουγγισμένος
ασπόνδυλος/
σπονδυλωτός
ασπούδαστος/
σπουδασμένος
άσπουδος/
σπουδαίος
ασπριδερός/
μαυριδερός
ασπρομάλλης/
μαυρομάλλης
ασπρόμαυρο/
έγχρωμο
ασπροφορεμένος/
μαυροφορεμένος
ασπροφορούσα/
μαυροφορούσα
άσπρωχτος/
σπρωγμένος
αστάθμητος/
σταθμητός
αστάθμιστος/
σταθμισμένος
αστάλαχτος/
σταλαγμένος
ή σταλακτός
ασταμάτητος/
σταματημένος
ασταύρωτος/
σταυρωμένος
ασταφίδιαστος/
σταφιδιασμένος
ασταχυολόγητος/
σταχυολογημένος
αστέγαστος/
στεγασμένος
αστέγνωτος/
στεγνωμένος
αστενοχώρητος/
στενοχωρημένος
άστεπτος/
στεφανωμένος
αστερέωτος/
στερεωμένος
άστερκτος/
στερκτός
αστεφάνωτος/
στεφανωμένος
ή εστεμμένος
αστεφής
ή αστέφανος/
στεφανωμένος
αστήρικτος/
στηριγμένος
άστητος/
στημένος
αστιγμάτιστος/
στιγματισμένος
άστικτος/
στικτός
αστίλβωτος/
στιλβωμένος
άστιφτος/
στιμμένος
αστοίβαχτος/
στοιβαγμένος
αστοκάριστος/
στοκαρισμένος
αστόλιστος/
στολισμένος
αστόμωτος/
στομωμένος
άστοργος/
στοργικός
άστοχος/
εύστοχος
αστούμπιστος/
στουμπισμένος
αστούπωτος/
στουπωμένος
αστράβωτος/
στραβός
αστράγγιστος/
στραγγισμένος
αστρατεία/
στράτευση
αστράτευτος/
στρατευμένος
αστρατολόγητος/
στρατολογημένος
αστρίμωχτος/
στριμωγμένος
άστριφτος/
στριφτός
αστρίφωτος/
στριφωμένος
άστρωτος/
στρωμένος
αστύλωτος/
στυλωμένος
αστυσία/
στύση
άστυφτος/
στυμμένος
ασυγκάλυπτος/
συγκαλυμμένος
ασυγκατάβατος/
συγκαταβατικός
ασυγκέντρωτος/
συγκεντρωμένος
ασυγκίνητος/
συγκινημένος
ασυγκλόνιστος/
συγκλονισμένος
ασυγκόμιστος/
συγκομισμένος
ασυγκράτητος/
συγκρατημένος
ασύγκριτος/
συγκριτικός ή
συγκρίσιμος
ασυγκρότητος/
συγκροτημένος
ασυγύριστος/
συγυρισμένος
ασυγχρόνιστος/
συγχρονισμένος
ασύγχρονος/
σύγχρονος
ασύγχυστος/
συγχυσμένος
ασυγχώρητος/
συγχωρημένος
ασυκοφάντητος/
συκοφαντημένος
ασύλητος/
συλημένος
ασυλλάβιστος/
συλλαβιστός
ασύλληπτος/
συλλημμένος
ασυλλόγιστος/
συλλογισμένος
ασύμβατος/
συμβατός
ασυμβίβαστος/
συμβιβασμένος
ασυμβούλευτος/
συμβουλευμένος
ασυμμάζευτος/
συμμαζεμένος
ασύμμικτος/
σύμμικτος
ασυμμόρφωτος/
συμμορφωμένος
ασυμπαγής/
συμπαγής
ασυμπαθής/
συμπαθής
ασυμπίεστος/
συμπιεσμένος
ασυμπλήρωτος/
συμπληρωμένος
ασύμπτυκτος/
συμπτυγμένος
ασυμπύκνωτος/
συμπυκνωμένος
ασυμφιλίωτος/
συμφιλιωμένος
ασυμφώνητος/
συμφωνημένος
ασύμφωνος/
σύμφωνος
ασυμψήφιστος/
συμψηφισμένος
ασυναγώνιστος/
συναγωνίσιμος
ασυναίρετος/
συναιρεμένος
ασύνακτος/
συναγμένος
ασύναπτος/
συναπτός
ασυναρμολόγητος/
συναρμολογημένος
ασυναρτησία/
συνάρτηση
ασυνάρτητος/
συναρτημένος
ασυναφής/
συναφής
ασύναχτος/
συναγμένος
ασύνδετος/
συνδεδεμένος
ασυνδύαστος/
συνδυασμένος
ασυνείδητος/
συνειδητός
ασυνεννοησία/
συνεννόηση
ασυνεννόητος/
συνεννοημένος
ασυνέπεια/
συνέπεια
ασυνεπής/
συνεπής
ασύνετος/
συνετός
ασυνεχής/
συνεχής
ασυνήθης/
συνήθης
ασυνήθιστος/
συνηθισμένος
ασυνθηκολόγητος/
συνθηκολογημένος
ασυννέφιαστος
ή ασύννεφος/
συννεφιασμένος
ασυνόδευτος/
συνοδευμένος
ασυνουσίαστος/
σνουσιαζόμενος
ασυνόψιστος/
συνοψισμένος
ασυνταίριαστος/
συνταιριασμένος
ασύντακτος/
συντεταγμένος
ασυντάρακτος/
συνταραγμένος
ασυνταύτιστος/
συνταυτισμένος
ασυντήρητος/
συντηρημένος
ασυντόμευτος/
συντομευμένος
ασυντόνιστος/
συντονισμένος
ασύντριπτος/
συντετριμμένος
ασυντρόφευτος/
συντροφευμένος
ασύρματο/
ενσύρματο
άσυρτος/
συρμένος
ασυσσώρευτος/
συσσωρευμένος
ασυστολικός/
συστολικός
ασύστολος/
συνεσταλμένος
άσφαιρος/
ένσφαιρος
ασφάλιστος/
σφαλιστός
ασφαλτόδρομος/
χωματόδρομος
άσφαχτος/
σφαχτός
ασφετέριστος/
σφετερισμένος
ασφήνωτος/
σφηνωμένος
άσφιχτος/
σφιχτός
ασφόγγιστος/
σφογγισμένος
ασφουγγάριστος/
σφουγγαρισμένος
ασφράγιστος/
σφραγισμένος
ασφυρηλάτητος/
σφυρηλατημένος
ασφύριχτος/
σφυριγμένος
ασχεδίαστος/
σχεδιασμένος
άσχετος/
σχετικός
ασχημάτιστος/
σχηματισμένος
άσχιστος/
σχισμένος
ασχολίαστος/
σχολιασμένος
ασώρευτος/
συσωρευμένος
ασώριαστος/
σωριασμένος
ασωφρόνιστος/
σωφρονισμένος
αταβάνωτος/
ταβανωμένος
ατάγιστος/
ταγισμένος
αταίριαστος/
ταιριαστός
ατάιστος/
ταϊσμένος
ατακτοποίητος/
τακτοποιημένος
άτακτος/εύτακτος
αταλαιπώρητος/
ταλαιπωρημένος
αταλάντευτος/
ταλαντευόμενος
ατάνυστος/
τανυσμένος
αταξίδευτος/
ταξιδεμένος
αταξικός/
ταξικός
αταξινόμητος/
ταξινομημένος
αταπείνωτος/
ταπεινωμένος
ατάρακτος/
ταραγμένος
αταρίχευτος/
ταριχευμένος
αταύτιστος/
ταυτισμένος
αταυτοποίητος/
ταυτοποιημένος
άταφος/
θαμμένος
ατεζάριστος/
τεζαρισμένος
ατείχιστος/
τειχισμένος
ατέκμαρτος/
τεκμαρτός
ατεκνία/
τεκνοσπορία
ατελειοποίητος/
τελειοποιημένος
ατέλειωτος/
τελειωμένος
ατελέσφορος/
τελεσφόρος
ατελώνιστος/
τελωνισμένος
ατεμάχιστος/
τεμαχισμένος
ατέντωτος/
τεντωμένος
ατερμάτιστος/
τερματισμένος
ατετραγώνιστος/
τετραγωνισμένος
ατηγάνητος/
τηγανητός
άτηκτος/
εύτηκτος
ατήρητος/
τηρημένος
ατιθάσευτος/
τιθασευμένος
ατίμητος/
τιμημένος
ατιμολόγητος/
τιμολογημένος
άτιμος/
τίμιος
ατιμώρητος/
τιμωρημένος
ατίναχτος/
τιναγμένος
ατοίμαστος/
ετοιμασμένος
ατοιχοκόλλητος/
τοιχοκολλημένος
ατόκιστος/
τοκισμένος
άτοκος/
έντοκος
άτολμος/
τολμηρός
άτομος/
τετμημένος
ατόνιστος/
τονισμένος
άτονος/
έντονος
ατόξευτος/
τοξευμένος
ατοξικός/
τοξικός
ατοποθέτητος/
τοποθετημένος
ατόρνευτος/
τορνευτός
ατουφέκιστος/
τουφεκισμένος
ατράβηχτος/
τραβηγμένος
ατραγούδιστος/
τραγουδισμένος
ατρακάριστος/
τρακαρισμένος
ατράνταχτος/
τρανταγμένος
ατρατάριστος
τραταρισμένος
ατραυμάτιστος/
τραυματισμένος
ατράχηλος/
μακροτράχηλος
ατρεμία/
τρέμουλο
άτρεμος/
τρεμάμενος
άτρεπτος/
μετατρέψιμος
ατρικύμιστος/
τρικυμισμένος
άτριφτος/
τριμμένος
ή τριφτός
άτριχος/
τριχωτός
ατρόμητος/
τρομαγμένος
ατρομοκράτητος/
τρομοκρατημένος
ατρομπάριστος/
τρομπαρισμένος
ατροποποίητος/
τροποποιημένος
ατροφοδοσία/
τροφοδοσία
ατρόχιστος/
τροχισμένος
ατρύγητος/
τρυγημένος
ατρύπητος/
τρυπημένος
ατρωσία/
τρωτότητα
άτρωτος/
τρωτός
ατσάκιστος/
τσακιστός
ατσάκωτος/
τσακωτός
ατσαλάκωτος/
τσαλακωμένος
ατσάτιστος/
τσατισμένος
ατσιγάριστος/
τσιγαρισμένος
ατσίγκλιστος
τσιγκλισμένος
ατσίμπητος/
τσιμπημένος
ατσίμπλιαστος/
τσιμπλιασμένος
ατσούγκριστος/
τσουγκρισμένος
ατύλιχτος/
τυλιχτός
ατύπωτος/
τυπωμένος
ατυράγνιστος/
τυραγνισμένος
άτυχος/
τυχερός
αυθεντικός/
αναυθεντικός
αυτολεξεί/
ετερολέκτως
αφάγωτος/
φαγωμένος
αφακέλωτος/
φακελωμένος
αφανάτιστος/
φανατισμένος
αφανέρωτος/
φανερωμένος
αφαρμάκωτος/
φαρμακωμένος
αφάσκιωτος/
φασκιωμένος
αφατρίαστος/
φατριαστής
αφελληνισμός/
εξελληνισμός ή
εξελλήνιση
αφερέγγυος/
φερέγγυος
άφθαρτος/
φθαρτός
ή εύφθαρτος
άφθαστος/
φθασμένος
άφθεγκτος/
φθεγκτός
αφθόνητος/
φθονητός
άφθορος/
φθαρτός
αφιλάγαθος/
φιλάγαθος
αφιλάδελφος/
φιλάδελφος
αφίλευτος
φιλεμένος
αφίλητος/
φιλημένος
αφιλία/φιλία
αφιλοδοξία
φιλοδοξία
αφιλόδοξος/
φιλόδοξος
αφιλόκαλος/
φιλόκαλος
αφιλοκερδής/
φιλοκερδής
αφιλόμουσος/
φιλόμουσος
αφιλόνικος/
φιλόνικος
αφιλοξένητος/
φιλοξενημένος
αφιλόξενος/
φιλόξενος
αφιλόπατρις/
φιλόπατρις
αφιλοπλουτία/
φιλοπλουτία
αφιλόπονος/
φιλόπονος
αφιλοπρόοδος
ή αντιπροοδευτικός/
φιλοπρόοδος
αφιλοπρωτία/
φιλοπρωτία
άφιλος/φιλικός
αφιλοσόφητος/
φιλοσοφημένος
αφιλόστοργος/
φιλόστοργος
αφιλότεχνος/
φιλότεχνος
αφιλότιμος/
φιλότιμος
αφιλοχρήματος/
φιλοχρήματος
αφιλτράριστος/
φιλτραρισμένος
αφίμωτος/
φιμωμένος
αφινίριστος/
φινιρισμένος
αφίππευση/
ίππευση
αφκιασίδωτος/
φκιασιδωμένος
άφλεβος/
φλεβώδης
άφλεκτος/
εύφλεκτος
αφλόγιστος/
φλογισμένος
αφλόμωτος/
φλομωμένος
αφοβέριστος/
φοβερισμένος
αφόβητος/
φοβητσιάρικος
άφοβος/
φοβητσιάρης
αφοδράριστος/
φοδραρισμένος
αφολίδωτος/
φολιδωτός
αφοπλισμένος/
οπλισμένος
αφόρετος/
φορεμένος
αφόρητος/
υποφερτός
αφορμάριστος/
φορμαρισμένος
αφορολόγητος/
φορολογημένος
αφόρτιστος/
φορτισμένος
αφόρτωτος/
φορτωμένος
αφούντωτος/
φουντωτός
αφούρκιστος/
φουρκισμένος
αφούρνιστος/
φουρνισμένος
αφουρτούνιαστος/
φουρτουνιασμένος
αφούσκωτος/
φουσκωμένος
άφραγκος/
φραγκάτος
άφρακτος/
φραγμένος
αφρεσκάριστος/
φρεσκαρισμένος
αφρόντιστος/
φροντισμένος
αφρούρητος/
φρουρημένος
άφρυκτος/
φρυγμένος
άφτιαχτος/
φτιαγμένος
άφτυστος/
φτυσμένος
αφυδάτωση/
ενυδάτωση
αφυδρογόνωση/
υδρογόνωση
αφυλάκιστος/
φυλακισμένος
αφύλακτος/
φυλαγμένος
αφυλαξία/
φύλαξη
αφύσικος/
φυσικός
αφύτευτος/
φυτευμένος
αφύτρωτος/
φυτρωμένος
αφωταγώγητος/
φωταγωγημένος
αφώτιστος/
φωτισμένος
αχάιδευτος/
χαϊδεμένος
αχαλάρωτος/
χαλαρωμένος
αχάλαστος/
χαλασμένος
αχαλίνωτος/
χαλινωμένος
αχάλκευτος/
χαλκευμένος
αχαμήλωτος/
χαμηλωμένος
αχαπάκωτος/
χαπακωμένος
αχάρακτος/
χαραγμένος
αχαράκωτος/
χαρακωμένος
αχαράτσωτος/
χαρατσωμένος
άχαρος/
χαριτωμένος
αχαστούκιστος/
χαστουκισμένος
αχειραγώγητος/
χειραγωγημένος
αχειραφέτητος/
χειραφετημένος
αχειρίδωτος/
χειριδωτός
αχειροποίητος/
χειροποίητος
αχειροτόνητος/
χειροτονημένος
αχειρούργητος/
χειρουργημένος
αχλεύαστος/
χλευασμένος
άχνουδος/
χνουδάτος
αχνούδωτος/
χνουδωτός
αχόρταγος/
χορτασμένος
αχορτασιά/
χόρταση
άχρεος/
χρεώστης
αχρησιμοποίητος/
χρησιμοποιημένος
άχρηστος/
χρήσιμος
άχριστος/
χρισμένος
αχρόνιστος/
χρονισμένος
αχρονολόγητος/
χρονολογημένος
αχρωμάτιστος/
χρωματισμένος
άχτιστος/
χτισμένος
αχτύπητος/
χτυπημένος
αχύλωτος/
χυλωμένος
αχωνευσία/
χώνευση
αχώνευτος/
χωνεμένος
αχώριστος/
χωρισμένος
άχωστος/
χωσμένος
αψαλίδιστος/
ψαλιδισμένος
άψαλτος/
ψαλμένος
άψαχτος/
ψαγμένος
αψεγάδιαστος/
ψεγαδιασμένος
αψείριαστος/
ψειριάρης
αψέκαστος/
ψεκασμένος
αψευδής/
ψευδής
αψεύτιστος/
ψευτισμένος
αψηλάφητος/
ψηλαφητός
άψητος/
ψητός
αψιμυθίωτος/
ψιμυθιωμένος
άψυκτος/
ψυγμένος
άψυχος/
ψυχωμένος
αψώμωτος/
ψωμωμένος
άωρος/
ώριμος

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Αλφάλεξο
αντιθέτων
2014)

Το Άγιο Φως 
δεν 
καίει !!!Η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη

Επιλεκτική, αποσπασματική 
και πολύ σύντομη 
επισκόπηση της 
προφητείας
 
.
 
▼383
νεόφερτος
ομαλότητα
κρίσιμος
μαθαίνω
κάθεδρος
ανωμαλία
ασήμαντος
ξεμαθαίνω

▼384
παραβατικότητα
αθωωτικός
άπροικος
απομάθηση
φιλονομία
καταδικαστικός
προικισμένος
εκμάθηση

▼385
αρνησίθεος
ολιγοπράγμων
περιφρούρηση
ξεσυνήθισμα
φαγητό
θεοδέγμων
φιλόδοξος
αφυλαξία
συνήθεια
ποτό

▼386
κρίση
απαλλακτικός
ξεβράκωτος
κεκοιμημένοι
πάγκοινος
αχρηστευμένος
αγνωμιά
καταδικαστικός
βρακωτός
ζώντες
ατομικός
χρησιμοποιούμενος
▼387
ενδείκνυται
ενδεδειγμένος
διαπαιδαγώγηση
απέξω
μεγιστοποίηση
σφήνωμα
αντενδείκνυται
ακατάλληλος
απαιδευσία
έσωθεν
ελαχιστοποίηση
ξεσφήνωμα
▼388

αυτοδύναμος
αζητησιά
άσκηση
χοντράλευρο
προκατάληψη
εξαρτημένος
ζήτηση
αγυμνασία
ψιλάλευρο
απροκαταληψία
▼389
ιδανικά
οριοθετημένος
προτείνεται
αρραβωνιασμένος
απαξίες
αναπεπταμένος
αντενδείκνυται
αμνήστευτος
▼390
συνιστάται
κατάμακρα
αντιρρόπηση
εκπρεπέστατος
αντενδείκνυται
εγγύτατα
ανισορρόπηση
ποταπός
▼391
μεταρσίωση
κρέμασμα
άχρωστος
ανώγι
κατάπτωση
ξεκρέμασμα
χρωματισμένος
κατώγι

▼392
απαραλόγιστος
αραχτός
θεόπνευστος
εξαπατημένος
ρέκτης
αθείαστος
▼393
απερίτμητος
χαμόθεν
υπόδηση
μεγαλομανής
υπερθεματιστής
απεσκολυμμένος
ουρανόθεν
ανυποδησία
ματαιόσπουδος
μειοδότης
▼394
κιαφίρης
μποσικάρισμα
ανεύρετος
σύντρεξη
ιδιωτικοποίηση
πιστός
σφίξιμο
ευεύρετος
κατατρεγμός
κρατικοποίηση
▼395
συντρέχτης
ξεφοβισμένος
ουραδάτος
ψιψίρισμα
αγαρμποσύνη
αντιμαχόμενος
φοβισμένος
άνουρος
γενικολογία
κομψότητα
▼396
αδιάστικτος
ευθυμία
απελπισμένος
γλυκός
διάστικτος
σκυθρωπότητα
εγκαρδιωμένος
πικρός
▼397
πιτσιλωτός
χαρωπότητα
βδελυγμία
πειθαναγκαστικός
μονοτονικό
αθώωση
αδιάστικτος
κατήφεια
ευμνοστία
ευπροσήγορος
πολυτονικό
καταδίκη
▼398
σπίλωση
γλυκοκοίταγμα
άπνιχτος
απεριτύλιχτος
πρωτιά
έπαινος
αγριοκοίταγμα
πνιγμένος
περιτυλιγμένος
καταποντισμός
▼399
ξηρά
ξεγύμνωμα
εκπεφρασμένος
ετοιμότητα
παράδοση
ψευδοκατήγορος
θάλασσα
ντύσιμο
ανέκφραστος
ανετοιμότητα
νεοτερισμός
επαινέτης
▼400
κυκλικός
μακρόστενος
ντύσιμο
υποτιμητικός
αμετάπτωτος
επιμήκης
κοντόφαρδος
γδύσιμο
εξυψωτικός
μεταβλητός
▼401
απογύμνωση
εκθηλυσμένος
αντιστοιχία
ακαλαισθησία
ξωτικός
πλέξιμο
ένδυση
σκληραγωγημένος
αναντιστοιχία
καλαισθησία
εγχώριος
ξέπλεγμα
▼402
έκδυση
γήινος
λεπτοδουλεμένος
πίστωση
ορθογραφία
συμφέρει
περιφερής
ένδυση
ουράνιος
χοντροδουλεμένος
χρέωση
ανορθογραφία
βλάπτει
επιμήκης
▼403
καλαισθησία
αξιοδάκρυτος
συντετμημένος
υπεράσπιση
παρέκκλιση
ευσώματος
κακογουστιά
αξιοσέβαστος
εκτεταμένος
δίωξη
συμμόρφωση
καχεκτικός
▼404
διαφύλαξη
καταμετρημένος
βαρυσήμαντος
σάπισμα
περιπαθής
ομοίωμα
εκποίηση
ακαταμέτρητος
αμελητέος
ασηψία
χλιαρός
πρότυπο
▼405
εξάπλωση
διαπερασμένος
ασηψία
εναρμονισμένος
απαγορευμένος
προσωποληψία
περιορισμός
αδιαπέραστος
σήψη
ασυντόνιστος
επιτρεπτός
απροσωποληψία
▼406
εύγαμος
ευεπίλυτος
δυσεξέλεγκτος
δυσκολοκατέργαστος
άσπρος
ράψιμο
κακοπαντρεμένος
δυσεπίλυτος
ευεξέλεγκτος
ευκολοδούλευτος
μαύρος
ξήλωμα
▼407
δυσκατέργαστος
ατιμασμένος
συνδεμένος 

ευνίκητος
λευκός
πρήξιμο
ευκατέργαστος
αρεζίλευτος
ξεσυνδεμένος
δυσνίκητος
μαύρος
ξεπρήξιμο 

                 
                                                                                                                                                                                      

 


Α
αβαργόμιστος/παραπονιάρης (κλαψιάρης, οδυρτικός)
αβαρία/κέρδος
αβάσιμος(ασύστατος, αναιτιώδης)/βάσιμος
αβγατίζω/μειώνω
αβγάτιση(πολλαπλασιασμός)/μείωση (ελάττωση,φθίνασμα)
αβέβαιος(παρακινδυνευμένος)/σίγουρος
αβελτηρία(αβελτερία)/ευφυΐα (εξυπνάδα,σπιρτάδα)
αβέρτα(αφειδώλευτα)/φειδωλώς (σμικρομερώς)
αβλεψία(αμέλεια, παράλειψη)/ενδελέχεια
αβούλητος(απροαίρετος)/εκούσιος (ιδιόβουλος)
άβουλος/ρέκτης
αβροδίαιτος(καλοπερασάκιας)/λιτοδίαιτος (ολιγοδίαιτος)
αβρός/αγροίκος (άξεστος, χονδροειδής, χοντράνθρωπος)
άβροτος(αθάνατος)/θνητός (μορτός)
αβρυντής(θηλυπρεπής)/ανδροπρεπής(αρρενοπρεπής)
άβυσσος/κορυφή (χείλος)
αγαθιάρης/παμπόνηρος (μούτρο, φάτσα)
αγαθός(καλός)/κακός (πονηρός)
αγαλλίαση/λύπη (
πικραμός, άχθος)
αγανάκτηση/ηρεμία
αγανός(αραιός)/πυκνός (συμπτυγμένος,αθρόος,κρουστός)
αγάπη(στοργή, φιλότητα)/μίσος (στύγος, ινάτι)
άγαρμπος(ασουλούπωτος, αμπλαούμπλας)/κομψός
αγγαρεία/
εθελουργία (προθυμία, προθυμοποίηση)
αγγίζω/αποφεύγω
αγέλη/μοναχικός (ξέχωρος)  [ομάδα/μόνος,μονάδα]
αγεληδόν(κοπαδιαστά)/καταμόνας (μεμονωμένως)
αγένεια/διάκριση (ευγένεια,πρεποσύνη,λεπτότητα)
αγενής(κακομαθημένος)/διακριτικός (ευγενικός)
αγέρας(αεράκι,πνοή,φύσημα)/άπνοια (ανηνεμία,απανεμιά)
αγέρωχος(μεγαλόφρων,μεγαλοπρεπής,αρχοντικός)/ταπεινός
αγιογδύτης(αισχροκερδής)/αφιλοκερδής
αγιομάχος(μισάγιος)/αγιολάτρης (φιλάγιος)
άγιος/αμαρτωλός (ανοσιουργός)
αγκαθωτός(αγκιδωτός)/λείος
αγκαλιάζω/αποδιώχνω
αγκυλώνω/χαϊδεύω
αγκύλωση(ακαμψία,πιάσιμο,μάγκωμα)/ξέπιασμα (ευλυγισία)
αγκυροβολώ/σαλπάρω
αγλαός(φημισμένος,ονομαστός,κλειτός)/άσημος
άγληνος(τυφλός, αόμματος, 
βαλιός)/ορατικός
αγλωσσία/ευγλωττία(ευστομία,ευλαλία)  [άγλωσσος/εύγλωττος]
άγναντος(περίοπτος)/δυσδιάκριτος (δυσκολοξεχώριστος)
αγνεία(αγνότητα, παρθενία, ευάγεια)/αναγνεία
άγνοια(α
δαημοσύνη,ανεπιγνωμοσύνη)/γνώση (δαημοσύνη)
αγνός(πούρος, πατεντάτος)/νοθευμένος
αγνωμοσύνη/ευγνωμοσύνη (χάρη)
άγνωστος(πρωτοείδωτος,πρωτοφανέρωτος)/γνωστός
αγογγυσία/μεμψιμοιρία (δεινολογία)
αγογγύστως(αδιαμαρτύρητα, αβόγγητα)/απροθύμως
αγονία(ακαρπία, ατοκία, ασπερμία)/ευφορία
άγονος(άβλαστος)/κυοφόρος (γόνιμος)
αγορά(ψώνισμα, αγόρασμα)/πώληση
αγοραίος(πρόστυχος, αλανιάρικος)/ευγενικός
αγόρευση/σιωπή (αρρησία)
αγόρι(κοπέλι)/κορίτσι (κοπέλα, κόρη, τσούπρα)
άγουρος(άωρος)/ώριμος (πέπειρος)
αγριεύω/ημερεύω
άγριος(ανημέρευτος)/ήμερος (πραϋπαθής)
αγριοσύνη(κτηνωδία,θηριότης)/καλοσύνη (πραότητα)
αγριωμάρα/συμπόνια
αγροίκος(αγριόθυμος,κακόφερτος)/ευγενικός(αγανόφρων)
αγρομενής/κατοικίδιος(οικόσιτος,οικοδίαιτος,ενοίκιος)
αγρυπνώ/κοιμούμαι
αγύρευτος(αζήτητος, απούλητος)/ανάρπαστος
αγύρτης(σαλτιμπάγκος, τσαρλατάνος)/έντιμος
αγχήρης(γειτονικός,διπλανός,παρακείμενος)/απόμακρος
αγχίνους/ανόητος (ξόανο, κουνενές, ολιγόφρων)
άγχος(στρες)/ηρεμία
αγχώδης(αγωνιώδης)/αμέριμνος (απερίσπαστος)
αγχωμένος/αβούρλιστος (ξένοιαστος, ξεσυλλόγιαστος)
αγωγή(εκπαίδευση,ανατροφή,γαλούχηση)/αμορφωσιά
αγώνας/παθητικότητα (αδράνεια)
αγωνία/ξενοιασιά (ασυλλογισιά)
αδαήμων/ειδήμων (επα
ΐων)
αδαής(ανενημέρωτος,ακατατόπιστος,αδιαφώτιστος)/γνώστης
αδάμαστος/συμβιβαστικός (ευσυμβίβαστος)
άδεια/απαγόρευση
αδειάζει/απασχολείται
αδεισίθεος/θεοσεβής  [θεοσέβεια/ανευλάβεια]
αδέκαρος(λιποδεής)/πλούσιος (έγκληρος)
αδέκαστος(αδωροδόκητος)/αργυρώνητος (εξωνημένος)
αδελφικώς(ολοκαρδίως)/ψυχρώς
αδέξιος(χλίτσαβος)/επιδέξιος (τεχνήμων)
αδεξιοσύνη/επιτηδειοσύνη (καπατσοσύνη)
αδερκής(άφαντος)/ορατός
αδερφοσύνη(οικειότητα,φιλία,γνωριμία)/αποξένωση
αδευτέρωτα/διακεκομμένως 
άδηλος/φανερός  (επίγνωστος)
αδημονία(ανυπομονησία)/καρτερία (υπομονητικότητα)
αδηφαγία(αμετροφαγία,λαιμαργία,λαφυγμός)/λιγοφαγία
αδιάβλητος/μεμπτός
αδιάκοπος(ατελεύτητος,ακατάπαυστος,ασίγαστος)/διακεκομμένος
αδιάλειπτος(εξακολουθητικός,αξέκοπτος)/διακεκομμένος
αδιαλλαξία/συμβιβαστικότητα
αδιαντροπιά/σεμνότητα(ντροπαλότητα,αισχυντηλία)
αδιάπτωτο(αχαλάρωτο)/χαλαρό
αδιάρμιστος(ασυγύριστος,ανάστατος)/τακτοποιημένος
αδιαφόρετα/επωφελώς (ονησιφόρως)
αδιάφορος/επιμελής (σκεθρός)
αδιάψευστος/απατηλός (
πλανερός, σοφιστικός)
αδίκημα(αδικία, ανόμημα)/ευνόμημα
αδίστακτος/διστακτικός (ενδοιαστικός)
άδολος/ανειλικρινής
άδοξος/ευυπόληπτος (εύδοξος)
αδούλωτος(αδυνάστευτος)/υποτελής
αδράνεια(απραξία)/απασχολία
αδρός(παχύς, χοντροφτιαγμένος)/λεπτός
αδυσώπητος(ασυγγνώμων)/επιεικής (συγγνωμονικός)
άεργος/φιλόπονος  [αεργία/φιλοπονία]
αεί/ουδέποτε (ή ενίοτε)
αεικίνητος(αναδρομάρης)/καθηλωμένος
αείμνηστος(ανεπίληστος)/ξεχασμένος (ανενθύμητος)
αειχρόνιος(=α
ΐδιος)/πρόσκαιρος
αεριτζής/καλοπροαίρετος (καλοδιατεθειμένος,αγαθογνώμων)
αζήλωτος/αξιοζήλευτος (αριζήλωτος, αξιοθαύμαστος)
αηδία(σιχασιά,ανοστιά)/ευχαρίστηση (απόλαυση,εντρύφηση)
αήσκιωτος(ασυμπαθής)/συμπαθητικός
αθάνατος/θνητός
αθέατος(αδιόρατος)/ορατός (εύοπτος)
άθελα/εκούσια
αθέλητος/επιθυμητός (βουλητός)
αθέμιτος/νομιμόφρων (φιλόνομος)
άθεος(δύσθεος, αθεϊστής)/θεοσεβής
αθεράπευτος/ιάσιμος  [αθεραπευσία/φροντισιά]
αθέρας(υπέρθετος, υπερκείμενος)/υποκείμενος
αθέτηση(κατάργηση,παραβίαση,καταπάτηση)/τήρηση
αθετήσιμος(διαψεύσιμος, ανακλητός)/ανέκκλητος
άθηλυς/θηλυδρίας (θηλυπρεπής, θηλύφρων)
αθιβολή(αμφιβολία)/βεβαιότητα (θετικότητα,βασιμότητα)
άθλιος(δείλαιος,έποικτος,κακομοίρης,ερίφης)/ευτυχής
άθλος(ανδραγάθημα, αρίστευμα)/απότευγμα
αθροίζω/σκορπώ
αθρύλητος/ξακουστός (περίφημος, φημιστός)
άθρυπτος/ευδιάλυτος (εύθρυπτος, ευκολότριφτος)
αθύμως(άκαρδα, απρόθυμα)/ασπασίως(ευχαρίστως)
αθυροστομία(ακριτομυθία)/εχεμύθεια (μυστικότητα)
αθώος(ανεπαιτίατος, άφταιγος)/ένοχος (αίτιος)
αίγλη/αφάνεια
αιδήμων(ντροπαλός)/αδιάντροπος (αναιδήμων)
αιδώς/αδιαντροπιά (αναισχυντηλία,ξεμπουρντάλιασμα)
αιθεροβάμων(φαντασιόπληκτος,ονειροπόλος)/χαμαιβάμων
αίθριος(ανέφελος, ξάστερος)/νεφοσκεπής (νεφώδης)
αινετός/μεμπτός
αίολα(ευμετάβολα,ασταθή,αεροκρέμαστα)/σταθερά
αίρεση/ορθοδοξία  {αιρετικός/ορθόδοξος}
αιρετός(εκλεγμένος)/κληρωτός ή διορισμένος
αισθαντικός(ευσυγκίνητος,ευαίσθητος)/ασυγκίνητος
αίσιος/εχθρικός
αίσυλος(ασεβής, άσεπτος)/ευσεβής (ευαγής)
αισχροήθεια/χρηστοήθεια
αισχρός(ανασεσυρμένος, ασελγής, σάτυρος)/ηθικός
αισχρουργός/αγαθοεργός  [αισχρουργία/αγαθοεργία]
αισχυντηλός/αδιάντροπος(αναίσχυντος,ξεδιάντροπος)
αιτία/αποτέλεσμα(επακολούθημα, επακόλουθο, απόρροια)
αιφνίδιος(ακαρτέρευτος,απρόοπτος)/αναμενόμενος
αιχμάλωτος(όμηρος)/ελεύθερος
αιώνιος/εφήμερος
αιώρηση(ταλάντευση,λίκνισμα,κούνημα)/ακινησία
ακαλαίσθητος(άκομψος,κακόγουστος)/κομψός(φινετσάτος)
ακαλλώπιστος/λουσάτος (φιγουράτος)
ακάματος/τεμπέλης (ακαμάτης, αφιλεργής)
ακαμπούριαστος/υβός (καμπουρωτός, κυφός)
ακανάκευτος/χαϊδεμένος (καλομαθημένος, κανακάρης)
άκαρδος(άνοικτος, αστεργής)/πονόψυχος
ακαριαίος/διαρκής
άκαρπος/γόνιμος (καρποδότης, κάρπιμος)
ακατάβλητος/ευάλωτος (ευκολοκυρίευτος, ευπόρθητος)
ακατάγνωστος(αθώος, ακαταδίκαστος)/ένοχος
ακατακρίτως(αμέμπτως)/σκανδαλωδώς
ακαταλαβίστικος/κατανοητός (σύνοπτος)
ακατάλληλο/προσήκον (αρμόζον, πρέπον)
ακατανίκητος(απρόσμαχος)/ευκατάβλητος
ακατασύχαστος(αλώφητος)/αδρανής (φιλόθακος)
ακατέβατα/πτωτικά  [ακατέβατος/πτωτικός]
ακαύχητος/οιηματίας (καυχησιάρης,υπερόπτης)
ακέραιος(ακολόβωτος)/ελλιπής
ακεραιότητα(εντιμότητα,χρηστότητα)/ανεντιμότητα
ακέρδεια/κερδοφορία (επικέρδεια)
ακερδώς/επικερδώς (κερδοφόρως,συμφερόντως)
ακερμία(αχρημοσύνη)/ευπορία (ευχρηματία)
ακεφαλιά(ανοησία,κακοφροσύνη,κουφόνοια)/σύνεση
ακηδία(αμεριμνησία)/επιμέλεια (μελησμός)
ακινητότητα(απλάνεια)/κινητικότητα
ακλεής(άδοξος)/περιώνυμος (πολυθρύλητος)
άκληρος/γόνιμος
ακλόνητος(αδόνητος,έμπεδος,ασάλευτος)/ασταθής
ακμή/παρακμή (ξεπεσμός, ξέφτισμα, κατρακύλα)
ακοινολόγητος(αμάθευτος)/γνωστοποιημένος
ακολασία(παραλυσία,ασωτία,έκλυση,χλοδή)/εγκράτεια
ακόλαστος(φιλήδονος,ηδονόβλητος, ηδονόπληκτος)/εγκρατής
ακόλουθος/προηγούμενος
ακονίζω/στομώνω
ακόντως(απρόθετα)/θεληματικά
άκοπος/κοπιώδης (επίπονος, εργώδης, πολύμοχθος)
ακόρεστος(ακόρητος, ανεχόρταγος)/χορτάτος
ακούσιος(εκβιαστικός)/εκούσιος (αβίαστος)
ακράδαντος(αδιάσειστος, ατράνταχτος)/ασταθής
ακραίοι(ασύμβατοι, ασυμβίβαστοι)/συμβιβασμένοι
ακραιφνής(γνήσιος, βέρος)/ανάκατος (ανάμειχτος)
ακράτεια/εγκράτεια
άκρατος/νερωμένος [άκρατος(ασυγκράτητος)/συγκρατημένος]
ακριβής/ακαθόριστος (ανακριβής)
ακριβός/φθηνός (εύωνος,ευαγόραστος,οικονομικός)
ακριβώς/περίπου (κοντά, ίσαμε, γύρω)
ακριτόμυθος/εχέμυθος
ακρογιαλιά/πέλαγος
ακροδεξιός/ακροαριστερός  [ακροδεξιά/ακροαριστερά]
ακροθιγώς/επισταμένως (προσεκτικά)
ακροποδητί(αθορύβως, απαταγί)/θορυβωδώς
ακρόσοφος(=πανδαής, πάνσοφος)/ολιγομαθής
ακροτελεύτιος/κατάπρωτος (
ολόπρωτος)
ακυδής(άδοξος)/ένδοξος(φαίδιμος,κλεινός,εκφανής)
ακυρολεξία/ακριβολογία
ακυρολογία/ακριβολογία
άκυρος/έγκυρος  [ακυρία/εγκυρότητα]
αλαζόνας
(=φαρφάρας,γαύρος,μεγάλαυχος)/ταπεινός
αλαζονεία(υπεροψία,περηφάνια,ακαταδεξία)/ταπεινοφροσύνη
αλαμπουρνέζικος/κατανοητός
αλάνης(σουρουκλεμές,αλήτης)/πολιτισμένος (εξευγενισμένος)
αλαπαδνός(ασθενικός,αναιμικός)/δυνατός(καρδαμωμένος)
αλαργός/κοντινός (σιμοτινός)
αλάρδωτος(=νήστις)/χορτάτος
αλεξίπυρος(πυρίμαχος)/εύφλεκτος (πυριφλεγής)
αλήθεια/ψέμα (ψευτιά, ψευδολόγημα, ψεύσμα)
αληθινολογία(αληθοέπεια)/ψευδολογία (ψευδηγορία)
αλητεία/νοικοκυροσύνη
αλιάνιστος(ατεμάχιστος)/τεμαχιστός(τετμημένος)
αλισβερίσι(νταραβέρι,συναλλαγή,δοσοληψία)/απραξία
αλκή/αδυναμία (ασθενικότητα)
άλκιμος/ανίσχυρος (αναλκής)
αλλαγή(εξάμειψη,μεταβολή,μεταστροφή)/σταθερότητα
αλληλέγγυος(συμβοηθός,συναρωγός)/αντιμαχόμενος
αλληλοβλάπτομαι/αλληλωφελούμαι
αλληλοπαθής/αυτοπαθής  [αλληλοπάθεια/αυτοπάθεια]
αλληλωφέλεια/αλληλοφθορά
αλλιώτικα/ομοίως (παρομοίως, παρεμφερώς)
αλλογενής/ομοεθνής (ομόδημος)
αλλοδαπός/ντόπιος (έντοπος)
αλλοεθνής/ομοεθνής (ταυτοεθνής)
αλλοιώνω/διατηρώ
αλλόκοτος(ασυνήθιστος,παράξενος,ιδιόρρυθμος)/συνήθης
αλλοπρόσαλλος(κακόπιστος)/βάσιμος (συνεπής)
αλλοτρίωση/κυριότητα
αλλόφατος/αυτοσφαγής
αλλοφυλισμός(ξενομανία,ξενοφιλία)/μισοξενία(ξενοφοβία)
αλλόφυλος/ομόφυλος (ομοέθνιος)
αλματώδης/σταδιακός (εξελικτικός)
αλόγημα/φρονιμάδα
αλόγιστος/συνετός (ευλόγιστος)
αλτρουισμός/ατομισμός
αλύγιστος/στρεπτός(εύκαμπτος,ευλύγιστος,ελαστικός,λυγερός)
αλυπησιά(αστοργία)/συμπόνια (ευστοργία)
αλώβητος(άθικτος, ανέπαφος)/πειραγμένος
αμαζονικός(ανδροειδής)/γυναικώδης
αμάθεια(αδαημονία)/ιδμοσύνη (γνώση,ειδημοσύνη)
αμαυρώνω/εξυμνώ
αμβλύνω/οξύνω
αμβλύς/οξύς (κοφτερός, εύθηκτος) [αμβλεία/οξεία(δριμεία)]
αμβρόσιο(εξαιρετικό)/ασήμαντο
αμβροσιώδης(νόστιμος)/άνοστος (ανήδυντος)
αμέθεκτος(αμέτοχος)/μέτοχος (συγκοινωνός)
αμείβω/ζημιώνω
αμείλικτος/ήπιος
αμέλεια(αφροντισιά)/φροντίδα (προστασία)
αμελλητί/βραδέως
αμέριμνος(
άνοιαστος, αλαφρόκαρδος, ανέμελος)/περίφροντις
αμέριστος(αχώριστος,αδιαίρετος,αμερής)/κομματιασμένος
αμερόληπτος(απροσωπόληπτος)/μεροληπτικός
άμεσος/έμμεσος
αμεταβλησία/μετασχηματισμός(μετάπλαση,τροποποίηση)
αμετάβλητος(ανάλλαχτος,απαράτρεπτος)/ρευστός(τρεπτός)
αμετανοησία/μεταμέλεια (μετάνοια, ανάνηψη)
αμετάτρεπτος(αμεταμόρφωτος,αμετάπλαστος)/ευμετάβλητος
αμήν(αληθώς, αψευδώς)/ψευδώς
αμηχανία(δυσχέρεια)/ευκολία
αμιγής(ασύμφυρτος,μονάτος)/μικτός(ανάμεικτος,σύμμεικτος)
άμιλλα(ανταγωνισμός)/συνεργασία (συμπονία,σύμπραξη)
άμιλλα(ευζηλία, συναγωνισμός)/ανταγωνισμός (πάλαισμα)
αμλετισμός(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα
αμνηστία/αντεκδίκηση (ρεβανσισμός)
αμοιβή(επιβράβευση)/τιμωρία
άμοιρος/εύμοιρος
αμοραλισμός(ανηθικότητα)/ηθικότητα (ήθος)
αμορφωσιά(ακαταρτισιά)/εγγραμματοσύνη
αμπόδιστος(ακώλυτος, απρόσκοπτος)/μυριομπόδιστος
αμπούχαβος(μπούχαβος)/συμπαγής (νακτός)
αμυάλωτος(ανεγκέφαλος, κενόκρανος)/εχέφρων
αμυδρός(βληχρός, άτονος)/έντονος
αμύθητος/μηδαμινός
άμυνα/επίθεση (επέλευση)
αμφιβολία(αμφιταλάντευση, επιφύλαξη)/βεβαιότητα
αμφίλεκτος/αναμφισβήτητος (αναντίλεκτος)
αμφισβήτηση/αναγνώριση
αμφότεροι/μηδέτεροι
αμώμητος/επιλήψιμος (σκανδαλώδης)
άμωμος(αψεγάδιαστος,αναμάρτητος)/μεμπτός
αναβαθμίζομαι/υποβαθμίζομαι
αναβαλλόμενος(= κατάκρισίς τις)/επαίνεμα
ανάβαση/κατάβαση (κατηφόρισμα)
αναβολή(καθυστέρηση, καρκινοβασία)/επίσπευση
αναγγελία(ανακοίνωση,δημοσιοποίηση)/αποσιώπηση
αναγέννηση(αναδημιουργία,αναμόρφωση)/μαρασμός
αναγκαίο/περιττό   [αναγκαιότητα/περιττότητα]
αναγκαίος(επιβεβλημένος,απαιτούμενος)/προαιρετικός
αναγκασμός/αυτοβουλία
ανάγκη/άνεση (βολή)
αναγωγή/υποβίβαση (καταβίβαση)
αναγώγιμος/στάσιμος
ανάγωγος(κακοαναθρεμμένος)/ευγενής [αναγωγία/καλοήθεια]
ανάδειξη/υποβάθμιση
αναδίπλωση/αναπέταση (άπλωμα,έκπτυξη,πετασμός)
αναδουλειά(ανεργία,αδουλεψιά,κεσάτι)/ενασχόληση
αναδρομή/επιδρομή
αναδρομικά/αναμενόμενα (προσεχή,επικείμενα)
ανάθεμα/ευχή (ευλογία)
αναίδεια(θράσος, ιταμότητα)/αιδημοσύνη (σεμνάδα)
αναίρεση/επισφράγιση 
αναιρέσιμος(υστερόληπτος)/αναθέτητος(αμετάκλητος)
αναιρετικός(ακυρωτικός,ανακλητήριος)/επικυρωτικός
ανακαινίζω/παλιώνω
ανακαινιστής(μεταρρυθμιστής,αναμορφωτής)/συντηρητικός
ανακαλύπτω(φανερώνω)/κρύβω
ανακάτεμα/τακτοποίηση (κατάταξη,ταξινόμηση)
ανάκληση/διώξιμο
ανακολουθία(αντίφαση,αντινομία)/ειρμός (αλληλουχία,σειρά)
ανακόλουθος(αυτοαναιρούμενος)/συνεπής
ανακουφίζω/επιβαρύνω
ανάκυψη(εμφάνιση)/εξαφάνιση (εξάλειψη,σβήσιμο,διαγραφή)
ανάλατος(ανάλμυρος)/αλατισμένος (αλίπαστος)
ανάλγητος/σπλαχνικός
ανάλυση/σύνθεση
αναμμάρες(εξάψεις)/καλμάρισμα
αναμάρτητος(=αλάθευτος)/εφάμαρτος
αναμέρα/πλησίασε
ανάμιξη(σύγκραση,σύμμιξη,συνύφανση)/διαχωρισμός(ξεχώρισμα)
ανάμνηση(αναθύμηση)/λήθη (επιλησμονή, λησμονιά, ξεχασμός)
αναμονή/βιασύνη (ασπούδα, ανυπερθεσία)
αναμπουμπούλα(αναστάτωση)/ευταξία
αναμφίβολος(αναμφίλεκτος)/αμφίλογος(αμφιλεγόμενος)
αναμφισβήτητος(αδιάψευστος, ακατάρριπτος)/αβέβαιος
ανανταπόδοτος/αμοιβαίος (ανταποδοτικός)
αναξιότητα(αναξιοσύνη)/ικανότητα (αξιοσύνη, αρετή)
αναπαυτικός(άνετος)/άβολος
αναπηρία/αρτιμέλεια
αναπληρωματικός(αντικαταστάτης,υποκατάστατος)/βασικός
αναποδιάρης(κακότροπος, στραβόξυλο)/καλότροπος
ανάποδο/κανονικό
αναπόδραστος(=δυσέκφυκτος)/ευδιάφυκτος
αναπολώ/λησμονώ
αναπόσβεστος(αδιάγραπτος, άσβηστος)/εξίτηλος
αναποτελεσματικός/τελεσφόρος (δραστικός)
αναπότρεπτος/ευδιάφυκτος (αποτρέψιμος)
αναπόφευκτος(άφυκτος, αφεύγατος)/ευδιάφυκτος
ανάπτυξη/στασιμότητα(τελμάτωση,βάλτωμα)
ανάπυστος(πασίγνωστος, δακτυλόδεικτος)/άσημος
αναργυρία/πολυχρηματία
αναρεσιά/ευαρέσκεια
ανάρια/δασιά
ανάρμοστος/ταιριαστός (ευάρμοστος, καλοπροσάρμοστος)
ανάρρωση(ανάκτηση,αρτεμία)/κατάπτωση (υποτροπή)
αναρχία/τάξη
ανάσκελα/επίμουρα
ανασταλτικός(κωλυτικός,εμποδιστικός)/επιτρεπτικός
ανατίμηση/υποτίμηση
άναυδος/λάλος  [αναυδία/λαλιά]
αναφαίρετος(=αναπόσπαστος,αξεκόλλητος)/αποσπώμενος
ανάφαλο(αναπάντεχο)/αναμενόμενο
αναφανδόν(φανερά)/κρυφά (μυστικά, κρυφηδόν)
αναφής(=ανέγγιχτος, άψαυστος)/απτός (ψηλαφητός)
αναχώρηση(φευγάλα)/άφιξη
αναψυχή(ψυχαγωγία, ξέσκασμα)/θλίψη
ανδρεία(λεβεντιά)/λιποψυχία
ανέαστος(ανόργωτος, αφάρωτος)/οργωμένος
ανέβγαλτος/έμπειρος
ανέγκλητος/μεμπτός (αξιόποινος, κολάσιμος)
ανείπωτος(δύσφατος,ανέκφραστος,άσπετος)/ρητός
ανέκαθεν(εξαρχής)/αρτίως
ανέκκλιτος(αναπόφευκτος)/ευδιάφυκτος (φευκτός)
ανεκμετάλλευτος(αναξιοποίητος)/αξιοποιημένος
ανελάττωτος(αμείωτος)/ελαττωμένος
ανελέητος(απόνετος, άπονος, αλύπητος)/σπλαχνικός
ανελλιπώς/ενίοτε (ενιαχού)
ανεμελιά (αναμελιάατημελησία, ξενοιασιά)/έγνοια
ανεμόδαρτος/απάνεμος
ανεμόπληκτος/απάγκιος (
υπήνεμος)
ανεμώλιος(ανώφελος, ασυντελής)/επωφελής
ανένδοτος(αδιαπραγμάτευτος, ανυποχώρητος)/ενδοτικός
ανεξίλαστος(ανεξευμένιστος)/καλόκαρδος
ανεπαίσθητος/επαισθητός
ανεπίδεκτος/επιδεκτικός
ανεπίδραστος/επηρεάσιμος (ευεπηρέαστος,ευπροσάγωγος)
ανεπισκίαστος/κρυψίνους (κρυψίβουλος)
ανεπίστατος(αδιάφορος, απρόσεκτος)/προσεκτικός
ανεπίτευκτος(δυσκατόρθωτος, δυσεκτέλεστος)/κατορθωτός
ανεπίτρεπτος(ασύγγνωστος)/συγγνωστός (επιτρεπτός)
ανεπίφθονος/φθονερός
ανερμάτιστος(επιπόλαιος,φιρφιρίκος)/καλόπιστος
άνεση/δυσκολία (δυσχέρεια, ζόρια, παλούκια)
ανέσωστος(λιπομελής)/αρτιμελής (παμμελής)
ανευτρέπιστος/τακτοποιημένος
ανέφικτος(ανεκτέλεστος,άρεκτος)/πραγματοποιήσιμος
ανέχεια/ευπορία
ανεχορταγιά/κόρος
ανήκεστος(αγιάτρευτος)/ιάσιμος
ανήκουστος(απίθανος, αδιανόητος)/εύλογος
ανημπόρια/ευρωστία (ευδράνεια)
ανήμπορος/δυνατός
ανησυχία/ηρεμία
ανιαρός/ευχάριστος (τερπνός, γλυκύθυμος, ευφρόσυνος)
ανίδεος/γνώστης
ανίδιος(=ακτήμων)/ιδιοκτήτης (κάτοχος,κύριος)
ανιδιοτελής/ιδιοτελής (συμφεροντολόγος, ιδιωφελής)
ανιδρωτί(αμοχθί, απόνως)/κοπιαστικά (εμπόνως)
ανιθαγενής(άπατρις)/γηγενής
ανίκανος/ικανός (επιδέξιος)
ανιόντα/κατιόντα
ανιόντες(γεννήτορες, πρόγονοι)/κατιόντες (απόγονοι)
ανιψιά(απλυσιά, βρομισιά, μπίχλα)/καθαριότητα (πάστρα)
άνοδος/κάθοδος
ανοήμων(κενόμυαλος,κενόφρων)/μυαλωμένος
ανοησία(επιπολαιότητα,προχειρότητα,ελαφρότητα)/σύνεση
ανοίκειος/φιλικός
ανοικοδόμηση(ξαναχτίσιμο,ανοικισμός)/κατεδάφιση
ανοικονόμητος(αβόλευτος)/τακτοποιημένος(αποκατεστημένος)
ανοικτίρμων/σπλαχνικός (αιδόφρων)
ανοιχτόκαρδος/ακατάδεκτος
ανοιχτοχέρης(απλόχερος, χαριστής)/καρφοδεκάρας
άνομος/νομοταγής (φιλόνομος)
ανοργανωσιά/ευρυθμία
ανορθόδοξος/πρεπούμενος (σωστός)
ανταγωνίζεται(εξισούται,εξομοιούται)/υστερεί(υπολείπεται)
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι
ανταγωνισμός(αντιζηλία,συνέριση,αναμέτρηση)/συνέργεια
ανταγωνιστής(ανθάμιλλος, αντίζηλος)/συνεργάτης
ανταμοιβή(επιβράβευση)/τιμωρία
αντεθνικός/εθνωφελής
αντέχω/υποχωρώ 
αντίθεος/(αφιλόθεος)/φιλόθεος
αντίθετος(αντιόφρων)/σύμφωνος (σύμφρων)
αντικειμενικός/υποκειμενικός
αντιλογία(αντιγνωμία, εναντιογνωμία, ασυμφωνία)/συμφωνία
αντιπαλότητα/αγαπημός(συμφιλίωση, συνδιαλλαγή,ειρήνευση)
αντίρρηση(αντιμίλημα)/συμφωνία (σύμπλευση, συνεννόηση)
αντίσταση(αντιπάλαισμα)/ένδοση
αντοχή(βάσταμα, ανθεκτικότητα)/υποχώρηση
αντρίκια/άνανδρα
ανύπαρκτος/υποστατός
ανυπέρθετος(επείγων, αμέλλητος)/υπερβόλιμος
ανυπερθέτως/ενδεχομένως (πιθανώς, πιθανόν)
ανυπομονησία/καρτερικότητα,εγκαρτέρηση,στωικότητα,φερεπονία
ανυπότακτος(αζάφτιστος,αδάμαστος,δυσήνιος)/ευπειθής
ανυποφόρητος(δυσάνεκτος)/υποφερτός (ανασχετός)
ανυστερόβουλος/ανειλικρινής [ανυστεροβουλία/ανειλικρίνεια]
ανυστός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος(ατέλεστος,ανολοκλήρωτος)
ανώδυνος(αναλγής)/επώδυνος (αλγηρός)
ανώμοτος(ανόρκιστος)/ομότης (ορκισμένος,ενώμοτος)
ανώτερος/κατώτερος
ανωφέλευτα/αποτελεσματικώς [ανωφέλευτος/χρήσιμος]
άξεστος(απροσήγορος)/ευγενής(εκλεπτυσμένος,πραϋλόγος)
αξετασιά/περίσκεψη
αξία/απαξία
αξιαγάπητος(επήρατος,αξιολάτρευτος,φιλητός)/αξιομίσητος
αξιόμεμπτος(κατακριτέος)/ανεπίμωμος (αξιόμισθος)
αξιοπιστία/αναξιοπιστία (αφερεγγυότητα)
αξιοπρέπεια/μικροπρέπεια (αναξιοπρέπεια, μικρότητα)
αξιοσέβαστος(γεραρός)/αξιολύπητος (αξιοθρήνητος)
αξιότιμος(ερίτιμος, τιμητός)/ανυπόληπτος
αξιόχρεος/αφερέγγυος
αοίδιμος/ξεχασμένος
άοκνος/οκνηρός  [αοκνία/οκνηρία]
αοριστολογικός/σαφής (ευδιάγνωστος)
αόριστος(ακαθόριστος, αφηρημένος)/συγκεκριμένος
απαγίωτος/σταθερός (πάγιος)
απαθανατισμός(υστεροφημία)/σκυβαλισμός
απάθεια(ψυχρότητα)/ευαισθησία
απαθής/ευσυγκίνητος
απαισιοδοξία(πεσιμισμός)/αισιοδοξία (οπτιμισμός)
απαιτητικός/ολιγαρκής
απανταχού(παντού)/πουθενά (μηδαμού, ουδαμού, ουδαμόθι)
απαξάπαντες/τινές (ή κανείς)
απαξιωτικός/αινετικός (ευφημητικός)
απαραίτητος(αναγκαίος)/περιττός (πλεονάζων)
απαράλλακτος(πανόμοιος, πανεμφερής)/διαφορετικός
απαραποίητος/κίβδηλος (κάλπικος,παραποιημένος)
απαρασκεύαστος/έτοιμος (ευτρεπής)
απαρατήρητος/αξιομνημόνευτος
απάστρευτος(ακαθάριστος)/καθαρισμένος
απασχόληση/τεμπελιά (ακαματιά,οκνηρία,υπτιότητα)
απατεώνας/ειλικρινής (απροφάσιστος, ντόμπρος)
απαύστως(κατασύνεχα)/ασυνεχώς (διακεκομμένως)
απέθαντο/πεθαμένο
απείθεια/υπακοή (υποτακτικότητα, ευαγωγία)
απειλή(=κίνδυνος)/σιγουριά (ακινδυνότης)
απειλητικός(εκφοβιστικός)/προστατευτικός(
αλεξητήριος)
απειρία(ατζαμοσύνη)/δεξιότητα (εντρέχεια)
άπειρος(ανέγνωρος, αξεσκόλιστος)/έμπειρος(ξεσκολισμένος)
απελπισία(απόγνοια, ανελπιστία)/απαντοχή
απελπιστικός/ελπιδοφόρος (φέρελπις, ελπιδοδώτης)
απέπαντος/ώριμος (ωρικός)
απερίσπαστος/ευεπίφορος (διάτροπος)
απερίστατος(απροστάτευτος)/προστατευμένος
απέριττος/επιτηδευμένος [απεριττότητα(απλότητα)/επιτήδευση]
απευθείας/πλαγίως (λοξώς, καρσίως)
απηνής/επιεικής (συγγνώμων)
απηρής/ανάπηρος (σακάτης)
απίεστος/ζουληχτός
άπλα/στενοχωρία
απλά/μπερδεμένα
απλανής(άπλαγκτος)/πλανητικός(πλανήτης,πλαγκτός,πλακτός)
άπλετος(απεριόριστος)/λιγοστός
άπληστος/ολιγαρκής
απλώνω(αναπτύσσω)/συμμαζεύω (συμπτύσσω,περιστέλλω)

αποβαρβάρωση/εξευγενισμός (εκπολιτισμός)

αποβλακωμένος(αποκουτιασμένος)/οξυδερκής
απόβλητος(αποσυνάγωγος,αποδιωγμένος)/αποδεκτός
απόγνωση/ελπίδα
απόδειξη(επαλήθευση,επιβεβαίωση,μαρτυρία)/διάψευση
αποδημία(μισεμός,ξενιτιά)/επαναπατρισμός(παλιννόστηση)
αποδοτικός/άφορος
αποδώ/απαλλού (αλλαχόθεν, ετέρωθεν, άλλοθεν, αλλούθε)
απόειδα(αποθαρρύνθηκα)/εμψυχώθηκα
αποθαρρός/ελπίδα
αποθάρρυνση/εγκαρδιοσύνη
αποθεματοποίηση/κατασπατάληση (διασπάθιση,κατάχρηση)
αποθηρίωση(αποκτήνωση,εκβαρβάρωση)/εξευγένιση
απόθητος/επιθυμητός (
θελητός,βουλητός,καταθύμιος)
αποκάλυψη(ξεσκέπασμα,παρουσίαση)/απόκρυψη
αποκαραδοκία(προσδοκία)/απογοήτευση
αποκατάντημα(αποτέλεσμα,απόληξη)/ακαταληξία
αποκήρυξη(απάρνηση)/αποδοχή
απόκοτος/άτολμος
απόκρουση/ελκυσμός
αποκρουστικός/ελκυστικός (γλυκοαίματος,χαριτωμένος)
απόλυτος(=αυθύπαρκτος)/σχετικός (συναφής)
απόμακρος/κοντινός
απομίμηση/πρωτοτυπία
απονέκρωση/αναβίωση(αναζωπύρωση,αναζωογόνηση)
απονενοημένα(=απεγνωσμένα)/θαρρετά
απονήρευτα/λυκοφιλίως (δολίως, ύπουλα)
απόνηρος(αφελής)/κακός (πονηρός, τσιβανωτός)
απόπειρα/επιφυλακτικότητα
αποπνικτικός(πνιγηρός,πνικτικός)/ανακουφιστικός
απόρθητος/αλωτός
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω
απόσκιος/ηλιόλουστος (ξέφωτος)
απόσπαση/προσάρτηση
αποσταδόν(μακρόθεν,αποπέρα,άπωθεν)/εγγύθεν
αποστασιοποιημένος/εμπλεκόμενος
αποστάτης/συναγωνιστής  [αποστασία/συμπόρευση]
αποταγή/αποδοχή
αποτείχιση/συγκατοίκηση (ομαυλία)
αποτελεσματικός(συντελεστικός, ανύσιμος)/άπραχτος
απότομος(απόκρημνος)/ισόπεδος
αποτρόπαιος/γοητευτικός (δελεαστικός)
απόφαση/δισταγμός
αποφόρι/αλλαξοφόρι (αλλαξιά)
αποφράς/ευοίωνος (ρόδινη, καλοιώνιστος)
απόψυξη(ξεπάγωμα)/πάγωμα
απραγμοσύνη(αφιλεργία)/ασχολία (εργασία)
απρεπής(αήθης,ατάσθαλος)/ευπρεπής (αξίπαστος,σεμνός)
άπρεπος (αεικής, αχαρακτήριστος)/ευπρεπής
απροβάριστο/δοκιμασμένο
απρόβλεπτος(=απρόσμενος,απροσδόκητος)/προβλέψιμος
απρόκλητος/τσιγκλισμένος
απρόσιτος(ανείσοδος)/προσιτός (προσπελαστός)
απρόσκλητος(παρείσακτος)/προσκεκλημένος(κλητός)
απροσμέτρητος(αναρίθμητος, ανυπολόγιστος)/ευάριθμος
απρόσφορος/προσφυής (πρόσφορος, κατάλληλος)
απταίστως/εσφαλμένως [άπταιστος/λανθασμένος]
απτόητος(αδεής)/φοβητσιάρης (δειμαλέος)
άπω/εγγύς
άπωθεν/εγγύθεν
αράδιασμα(διάταξη, διευθέτηση)/κακοθημοσύνη
αραδίζω(φροντίζω, προσέχω)/παραμελώ
αράζω/σαλπάρω
αράθυμος(αψύς, κακόχολος)/ήπιος  [αραθυμιά/ζωηράδα]
αραιός/πυκνός
αρατικός/ευχετικός
αργοπερπάτημα/γοργοπάτημα
άρδευση/αποστράγγιση (αποξήρανση)
αριστεία(υπεροχή)/υστέρηση
αρκετός/ανεπαρκής (άφτουρος)
αρκουδαραίοι/καλότροποι (αρχοντάνθρωποι)
αρλούμπες(μπουφουνιές,φούμαρα)/σπουδαιολογήματα
αρμονία/δυσαρμονία
αρμοστός(αρμόζων)/αταίριαστος (ασυνάρμοστος)
άρνηση(αποποίηση)/αποδοχή
αρόσιμος(αροτριωμένος)/ανόργωτος
αρραγής(αδιάσπαστος)/εύθραυστος (ευκολοτσάκιστος)
αρρενωπός/θηλυπρεπής (γυναικώδης, λελές)
άρρωστος(αδιάθετος,ασθενής)/υγιής(άνοσος,ανόσητος,εξάντης)
αρταίνομαι(μαντζιρίζω)/νηστεύω
άρτιος/ελλιπής
αρτιρνάει/ελλείπει
αρχή/τέλος
ασημαντοκρατία(=αναξιοκρατία)/αξιοκρατία
ασίκικος(χαριτωμένος, επίχαρις)/άχαρος
ασκαίνομαι/ορέγομαι
ασορτί/αταίριαστα
ασπρουλιάρης/κελαινός (μελανός)
άσσος(ασυναγώνιστος)/ευαγώνιστος (αντιμετωπίσιμος)
άστεγος(ανέστιος,άσπιτος,έξοικος)/στεγασμένος
άστερκτος/αγαπητός (ερατεινός, ερατός)
αστικός/αγροτικός
άστοργος/τρυφερός (φιλόστοργος)
αστός/χωρικός (αγρότης)
αστρίμωχτοι/συνωστισμένοι (στριμωχτοί,συνεσφιγμένοι)
αστυφιλία/αστυφυγή
ασυγκινησιά/ευσυγκινησία (αισθαντικότητα)
ασύγκριτος(απαραλλήλιστος,απαράμοιαστος)/παραβλητός
ασυγχώρητος/επιτρεπτός
ασυζητητί(αναντιλέκτως, αναντιρρήτως)/αντιλογικώς
ασυζήτητο/κουβεντιασμένο
ασυλλόγιστος/φρόνιμος (ευλόγιστος)
ασύμμετρος(δυσανάλογος)/συμμετρικός(αναλογικός)
ασύμπλεκτος/συνδεδεμένος (συνυφασμένος,συνυφής)
ασύμφορος/επωφελής (σύμφορος)
ασυναίσθητος(ανεπίγνωστος,ενστικτώδης)/ενσυνείδητος
ασύναπτος(ακόλλητος,ασύνδετος,ασύμπλεκτος)/συναπτός
ασυναρτησία/αλληλουχία
ασυνέτιστος(απαραδειγμάτιστος)/συνετισμένος
ασύννους/λογικός
ασφυκτικός/άνετος
ασχολία/ανάπαυση (ανάπαυλα, ρεπό, καθισιό)
ασωτία/εγκράτεια (αυτοκυριαρχία,αυτοσυγκράτηση)
άσωτος/εγκρατής (ευδίαιτος)
αταίριαστος/προσφυής (προσαρμοσμένος,σύμμετρος)
αταξία(ανατσαλιά)/συγύρισμα (τιμάρεμα)
αταξίδευτος(ένδημος)/ταξιδιάρης (φιλαπόδημος)
αταρβής(άφοβος,τολμηρός,ανέκπληκτος)/άτολμος
ατασθαλία(ακαταστασία,ασυγυρισιά,ρεμπελιά)/ευταξία
άτεγκτος/μαλακός
ατέκμαρτος(ασυνείκαστος)/εικαστός
ατέλεια/τέλος (φόρος, δασμός, εισφορά)
ατέλειωτος(άπαυτος)/σύντομος (βραχυτελής)
ατημέλητος/ευπρόσωπος
ατιμία(=αισχύνη, κακοήθεια)/τιμιότητα (ακεραιότητα)
άτιμος(δύσφημος, επιβόητος)/ευυπόληπτος
ατολμία/ευτολμία
ατομικό/συλλογικό  [ατομικότητα/συλλογικότητα]
ατόπημα(κακοήθευμα)/πρεπιά 
ατόφιος/λειψός
άτριφτος/έμπειρος (επιγνώμων) [ατριψία/τριβή(τρίψιμο)]
ατροφικός(άπλερος, αθρεπτικός)/
μεστωμένος
άτρυτος(ακαταπόνητος)/κατάκοπος(αποκαμωμένος,εξαντλημένος)
ατσαλιά/ευταξία
ατσιγκούνευτος/φιλάργυρος (γερολαδάς, σπάγκος)
ατσούμπαλος(αμπντάλης)/καλοφτιαγμένος(καλοσχηματισμένος)
ατυφία/υψηλοφροσύνη (κερουτιασμός, υψίνοια)
ατυχής(αλάχετος, κάμμορος)/καλότυχος
αυθάδεια(θρασύτητα)/σεμνότητα (ταπεινότητα)
αυθαιρεσία/δικαιοπραγία
αυθαίρετο/νομιμοποιημένο
αυθαίρετος(ατεκμηρίωτος)/τεκμηριωμένος
αυθέκαστος/ανειλικρινής
αυθεντικός/πλαστός (μουσαντένιος,πέτσινος)
αυθόρμητος(αυτενέργητος)/παρακινούμενος 
αυθύπαρκτος/εξαρτημένος [αυθυπαρξία/εξάρτηση]
αύξηση/ολιγόστευση
αυστηρός(στυπτικός, στυφελός)/επιεικής
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη 
αυτάρκεια/πρόσδεια
αυτάρκης(αυτοσυντήρητος,ιδιοσυντήρητος)/προσδεής(λιποδεής)
αυτενεργός/αχυράνθρωπος (ανδρείκελο, μαριονέτα, πιόνι)
αυτεξούσιος(ανεξάρτητος,αυτοκρατής)/υποτελής(υπεξούσιος)
αυτοβούλως/ακουσίως
αυτόδηλος(αυτονόητος, αυθομολογούμενος)/αμφισβητούμενος
αυτοδιάθεση/εξάρτηση
αυτοθέλητα/ακουσίως
αυτοκάλεστος(αυτόκλητος)/καλεστός (προσκεκλημένος)
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος
αυτονομία(ιδιονομία)/υποτέλεια
αυτοπροαίρετα/αναγκαστικώς
αυτοσυγκέντρωση(περισυλλογή)/περισπασμός (αφηρημάδα)
αυτοτέλεια(αυτεξουσιότητα)/υποτέλεια
αυτοτελής/εξηρτημένος
αυτοτελώς/(ξεχωριστά)/αναπόσπαστα (αξεχώριστα)
αυτού/αλλού
αυτούσιος/άλλος
αυτόφωτος/ετερόφωτος (αλλόφωτος)
αυτόχθων(αυθιγενής, εγχώριος, παλαίχθων)/αλλοδαπός
αυχμηρός(αποστραγγισμένος, ξηρός)/υγρός
αφαίρεση/πρόσθεση (τσοντάρισμα)
αφανής(λαθητικός)/ορατός (εμφανής)
άφαντος(ξοίκι)/ορατός  [αφάνιση/εμφάνιση]
άφατος(ανεκλάλητος, δύσλεκτος)/ρητός
άφεγγος(σκοτεινός)/λαμπραυγής (λαμπερός, αστραφτερός)
αφειδής/σφιχτοχέρης  [αφειδία/τσιγκουνιά]
αφέλεια/πονηριά (πανουργία, απάτη)
αφερμάτιση(ξεσαβούρωμα)/ερματισμός
άφεση/δέσμευση
αφετηρία/τέρμα
άφθιτος
(ακατάφθορος,ακατάστρεπτος)/φθαρτός 
αφιλάργυρος/παραδόπιστος (πενταροκυνηγός)
αφίλιωτος/διαλλακτικός (συγκαταβατικός)
αφιλόξενος(φυγόξενος)/ανοιχτοσπίτης
αφιλόπατρις/φιλογενής (φιλόπατρις)
αφιλότιμος/γενναιόδωρος (γενναιόφρων)
αφνειός/φτωχός (μίζερος,στερημένος,εξαθλιωμένος,αχρήμων)
αφομοιώνω/αποβάλλω
αφόρητος(άτλητος,αβάσταχτος,ανύποιστος)/υποφερτός
αφορία/γονιμότητα (καρπογονία,πολυκαρπία,ευκαρπία)
αφόριο(αφόρετο)/φορεμένο
αφορμή/αποτέλεσμα (παρεπόμενο, επιγέννημα)
άφορος
/θροφανός (γόνιμος)
αφοσίωση(προσήλωση, προσκόλληση)/παραμέληση
αφουκάλιστος/σκουπισμένος
άφροντις/κηδεμονικός
αφροντίστως(αμελητί, ημελημένως)/επιμελώς
αφροσύνη/σύνεση (καλογνωμιά,ορθοβουλία)
άφταιγος/ένοχος (φταίχτης)
αχαΐρευτος(σκερβελές)/προκομμένος
αχαμνός/εύσωμος (ευπηγής)
αχαμπάριαστος/ενήμερος (κατατοπισμένος)
αχανής(απέραντος, απέρατος, απειρέσιος)/περιορισμένος
άχαρις/κομψός (γαρμπερός, 
σικάτος)
αχαριστία/ευγνωμοσύνη
αχθεινός(φορτικός, ζαλιάρης)/ευάρεστος
αχίλλειο(τρωτό)/άτρωτο
αχλάδας(χαρλιάβας,χλιάρας,γκαφάλι)/ανοιχτόμυαλος
άχραντος(=αγνός, κεκαθαρμένος)/μιαρός (μολυσμένος)
αχρείαστος/απαραίτητος (επάναγκος)
αχρείος/ενάρετος (αγιόψυχος, καλοκάγαθος, ασπροπρόσωπος)
αχρειοσύνη/αξιοπρέπεια
αχρέωτος/χρεώστης
αχρηματία(αφραγκία, απενταρία, αψιλία, αδεκαρία)/ευπορία
αχώρητος(αχανής, άπειρος)/πεπερασμένος (χωρητός)
αψευδής/ανειλικρινής
αψηφώ/υπολογίζω
άψογος(αμύμων,αδιαλώβητος,ανεπίκριτος)/επιλήψιμος
αψύς/ήπιος
άψυχος/έμψυχος
Β
βάδην/τροχάδην (δρομαίως)
βαθμηδόν
(κλιμακηδόν)/αλματωδώς
βαθμιαίος
/αλματώδης
βαθούλωμα(κοίλωμα,
γούβωμα,κοιλότητα,κοτύλη)/όγκωμα

βάθρωση(θεμελίωση)/εκβάθρωση (εκθεμελίωση)

βαθύβουλος(βαθύγνωμος)/απερίσκεπτος (αστόχαστος)
βαθύνους/απερίσκεπτος (ρηχόμυαλος, αλογίκευτος)
βαθύπλουτος/πάμπτωχος
βαθύς/ρηχός (ανάβαθος, άβαθος, αβαθής)
βαθύχρους/ανοιχτόχρωμος

βακτηριογόνος/βακτηριοκτόνος

βαλάντωμα(στενοχώρια,δυσφροσύνη,σεκλέτι)/ευφροσύνη
βαμμένος(φανατικός, θανατικός)/αφανάτιστος
βαναυσολόγος(
αισχρολόγος, χυδαιολόγος)/σεμνολόγος
βάναυσος(αγριάνθρωπος)/μειλίχιος
βαναυσούργημα/αριστούργημα (
δαίδαλμα,κομψοτέχνημα)
βάρβαρος(βάνδαλος)/πολιτισμένος
βαρβαροσύνη/αβροφροσύνη
βαργκομισμένος/αμεμψίμοιρος (φερέκακος)
βαρεμάρα/εγρήγορση
βαρετός(γλυκανάλατος,νερόβραστος)/ευχάριστος(απολαυστικός)
βαρήκοος(δύσκωφος, δυσήκοος)/ευήκοος
βαριόκαρδος(πικραμένος,στενοχωρημένος)/κεφάτος
βαρκό/ξερικό (ξερκό)
βαρυήκοος(αμβλυήκοος)/ευήκοος 
βαρύθυμος(περίλυπος, βαρύφρων, περιαλγής)/κεφάτος
βαρύλυπος/περιχαρής (
ολόχαρος)

βαρύοσμος/άνοσμος (αμύριστος)

βαρύς(ασήκωτος)/ελαφρύς (ανέμιος)
βαρύτητα(σπουδαιότητα)/ασημαντότητα
βαρύτονο/οξύτονο
βαρύτιμος(βαθύτιμος)/ευτελής
βαρύφωνος/υψίφωνος
βασανίζω/ανακουφίζω
βάση (για τρίγωνα)/κορυφή
βασικός/επουσιώδης (παραπανίσιος,πρόσθετος,πάρεργος)
βασίλεμα/ξημέρωμα
βασιλόφρων(φιλοβασιλικός,φιλομοναρχικός)/βασιλομάχος
βάσιμος/αμφίβολος
βασταγερός(στερεός)/ετοιμόρροπος
βατός(οδεύσιμος, ευδίοδος)/αδιάβατος (άβατος,αβάδιστος)

βατύλη/γυναικάρα

βδελυρός(κατάπτυστος, σιχαμένος)/ελκυστικός
βέβαιος(προφανής)/αμφίβολος (αμφισβητήσιμος)
βεβαιωτικός(επικυρωτικός)/αρνητικός (αντιρρητικός)
βεβηλωμένος/αμίαντος (αμόλυντος, άσπιλος)
βελούδινος/αδρύς
βελτίωση/χειροτέρευση (επιδείνωση, επιβάρυνση)
βενζινάκατος/ιστιοφόρο

βεντέτα(άχτι, μανιάτικο)/αμνησικακία (ανεξικακία)

βερέμης(καχεκτικός)/κοτσονάτος (περδίκι)
βερεσές/προπληρωμή
βερμπαλισμός(καλαμπαλίκι)/σπουδαιολογία
βέρος/ψεύτικος
βετεράνος(παλαίμαχος, πολυπόλεμος)/νεοσύλλεκτος
βία/πειθώ (πειστικότητα)
βιάζομαι/αναβάλλω
βίαιος/προσηνής (ευπροσήγορος, γλυκομίλητος, αβροεπής)
βιάση/βραδύτητα (αργημάρα)
βιαστικά(ηπειγμένως, γρήγορα, εσπευσμένως)/αργά
βιαστικός(εσπευσμένος,φουριόζος)/αναβλητικός
βιασύνη(σπουδή)/βραδύτητα (οψισμός)
βιοφθόρος/βιωφελής
βιώσιμος/ανυπόφερτος (δυσανάσχετος)
βλαβερός(επιζήμιος, κακορρέκτης)/επωφελής
βλακεία/μυαλοσύνη (σύνεση)
βλακέντιος(βλακόμουτρο,χαζοντάμαρο)/νοήμων
βλαξ(ηλίθιος, προβατόμυαλος, μικρόμυαλος)/νοήμων
βλαπτικός(κακωτικός)/ωφέλιμος
βλαψίφρων(φρενοπαθής, παράφρων, μάργος)/εχέφρων
βλοσυρός(αυστηρός,αγριωπός)/ήπιος(μελιστάλακτος)

βοδώνω(προκάνω, προλαβαίνω)/αργοφτάνω
βοηθός(συμπαραστάτης, παράκλητος, αρωγός)/αντιμαχόμενος

βοηθώ/κατατρέχω
βολεί/δυσχεραίνει
βολετός/δυσχερής (μπελαλίδικος)
βολικός(ευχερής)/δύσκολος (δυσχεραντικός, ανάρεστος)
βολοδέρνω
(υποφέρω)/καλοπερνώ
βορβορώδης/αρρύπαντος (αβρόμιστος)
βορειοελλαδίτες/νοτιοελλαδίτες
βορινός(αρκτικός)/νότιος (ανταρκτικός)
βοτσαλωτός/ακρόκαλος
βουβός(άφωνος, άλαλος, ενεός)/φωνήεις (έμφωνος)
βουλητικός(θεληματίας)/άβουλος
βουλιμία/χορτασιά
βουλιμικός/αλίμαχτος

βούλιμος(λιμός, πείνα)/χορτασμός

βούλωμα/απέμφραξη
βουνίσιος(ορείτης)/καμπίσιος (κατωμερίτης)
βουτυρομπεμπές/νευρώδης (μπρατσωμένος)
βράδιασμα/ξημέρωμα
βραδύκαυστος/ταχύκαυστος
βραδυκίνητος/γοργοκίνητος [βραδυκινησία/σβελτάδα]
βραδύνους/αγχίνους
βραδυπόρος/γοργοκίνητος
βραδύς(αργός)/ταχύς (αχρονοτριβής, γλήγορος)
βραδυσφυγμία/ταχυσφυγμία
βραστερός/δυσκολόβραστος (κακόβραστος)
βραχέως/εκτενώς
βραχύκανος/μακρύκανος
βραχυκέφαλος/μακροκέφαλος (δολιχοκέφαλος)
βραχυλογία(
βραχυμυθία)/μακρηγορία (μακρολογία)
βραχυλόγος(βραχυεπής)/απεραντολόγος (μακρήγορος)
βράχυνση(κόντεμα)/επιμήκυνση (μάκρεμα)
βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος
βραχύς(κοντός)/μακρύς
βραχυσκελία/μακροσκελία
βραχύσωμος/υψηλόσωμος (μακρόσωμος, υψίκορμος)
βραχύωτος/μακρόωτος  [μακροωτία/μικρωτία]
βρεφικός/γεροντικός
βρέχει/ευδιάζει
βρομερός(βρομύλος, δυσώδης, εξώδης)/καθαρός
βρομιά(ρύπος, ακαθαρσία, λέρα)/καθαριότητα
βρόμικος
(μουρντάρης)/αλέρωτος

βρομοδουλειά/χρηστουργία

βροντώδης(βοερός,ερίδουπος,βαρυβρεμέτης)/υπόκωφος
βροτός/άφθαρτος

βροτοσώστης/ανθρωποκτόνος(βροτοφθόρος,ανθρωπόλεθρος)

βροτωφελής(ανθρωποσωτήριος)/ανθρωποφθόρος

βροχηδόν/στάγδην (ψιχαλιστά)

βρυσήσιο(κρηναίο)/πηγαίο

βρώμα (βρόμα),δυσοσμία, αποφορά, κακωδία/ευωδία
βρώση(φάγωμα)/αφαγία (αμασία)
βρώσιμος/άβρωτος

βύθιση(κατάδυση, βούλιαγμα)/ανάδυση

βώβανση(αμιλησιά)/μίλημα (μιλιά)
βωμολόχος(μουκαλίτης)/σεμνολόγος

βωχάει(όζει)/ευωδιάζει

Γ
γαϊδαροσύνη(χοντροπετσιά)/φιλοτιμία (ευθιξία)
γαϊδουριά/ευπρέπεια (κοσμιότητα,ευσχημοσύνη)
γαϊδουρογάιδαρος/τρισευγενικός(γαλάντης,υπερευγενής)
γαιοκτήμων (
τσιφλικάς, τιμαριούχος)/λιπόγεως (ακτήμων)
γαλαθηνός/ενήλικος (παρήλικας)
γαλαντόμος/σφιχτοχέρης (σπαγκοραμμένος)

γαλάρι/στέρφο

γαλήνη/θύελλα
γαλήνιος(αγαληνός)/ανήσυχος (εναγώνιος)
γαλλικά(αισχρολογίες,ασχημολογίες)/σεμνολογίες
γάνιασμα/ξεκούρασμα
γάνωμα(
επικασσιτέρωση,καλάισμα)/αποκασσιτέρωση(ξεγάνωμα)
γάργαρος/θολός
γειτονικός(πρόσοικος,πλησίος)/μακρινός(απομακρυσμένος)
γελαστός/σκυθρωπός
(μουρτζούφλης,συνοφρυωμένος)
γέλιο/κλάμα
γελοίος(ευτράπελος,αστείος,ρεζίλης,τζουτζές)/σοβαρός

γεμιστός/αδειανός

γένεση(δημιουργία)/φθορά (χάλασμα)
γεννητικός/άγονος (λυπρός)
γενναίος(θεριόψυχος, γενναιόκαρδος, θυμολέων)/δειλός
γενναιότητα/ατολμία (ανανδρία, δειλία)
γενίκευση(καθολίκευση)/εξατομίκευση
γενικός/ειδικός  [γενικότητα(
καθολικότητα)/μερικότητα]
γεούχος(κτηματίας, κληρούχος)/ακτήμων
γερατειά(γεράματα)/νιάτα (νιότη,εφηβεία,νεότητα)
γερεύω/αρρωσταίνω
γέρικος(
γηραλέος, γηραιός)/νεανικός
γέρμα/ανάκαμψη
γερός(γεροδεμένος)/χλεμπονιάρης
γέρος/νέος (ντελικανής)
γεροσύνη/καχεξία (καχεκτικότητα)
γεροφτιαγμένος/ετοιμόρροπος
γευστικός/άνοστος  [γευστικότητα/ανοστιά]
γίγαντας/νάνος (πυγμαίος, μικρόσωμος, νανοφυής)
γιγάντεμα(θέριεμα)/σμίκρυνση (συρρίκνωση)
γιγαντόσωμος/λιλιπούτειος
γίδια(
άξεστοι, αγροίκοι)/αβρόφρονες (ευγενείς)
γινώσκει/αγνοεί
γιορταστικός(πανηγυρικός)/λυπητερός
γιορτινά/καθημερινά
γιουσουφακισμός/ελευθεροπρέπεια
γιουχάισμα/επευφημία (ζητωκραυγή, χειροκρότημα)
γκαζούρα (καζούρα)/επιδοκιμασία (επικρότηση)
γκαντέμης/γουρλής  [γκαντεμιά/καλοτυχιά]
γκάφα(αστοχιά)/πετυχεσιά
γκαφατζής/εύστοχος
γκερίζι(
ευτελής,τιποτένιος,σαπέρας,τσιόλι)/αξιοπρεπής
γκετοποίηση(απομόνωση)/ενσωμάτωση(αφομοίωση,απορρόφηση)
γκρεντάλι/σαμιαμίδι
γκρίνια(τρυσμός)/αμεμψιμοιρία (αγογγυσία)
γκούλιος(γυμνός, ανένδυτος, ανείμων)/ντυμένος

γλαντός(ατροφικός)/σωματώδης (μεγαλόκορμος)

γλαφυρός/άχαρις [γλαφυρότητα/ακομψία(ακαλαισθησία)]
γλεντώ/πενθώ
γλίσχρος/επαρκής [γλισχρότητα(
πενιχρότητα/επάρκεια)]
γλιτσιάρης(
μπασιούρης, βρομιάρης)/πεντακάθαρος
γλιτωμός(
διάσωση, διαφυγή, σώσιμο)/χαμός
γλοιώδης(σαχλός)/ελκυστικός
γλυκάδα/πικράδα
γνήσιος/νόθος (
πίτσικος)
γνοιαστικός(ενδιαφερόμενος, μεριμνητής)/αδιάφορος
γνώση/άγνοια (αδήνεια, ανεπιστημοσύνη)
γνώστης/αδαής (
αμάθητος, αμαθής, αχάπαρος, σκιτζής)
γνωστικός/ασύνετος  [γνωστικάδα/ασυνεσία]
γόητρο/ανυποληψία
γομορρισμός/χρηστοήθεια
γονιμοποιός(αναπαραγωγικός)/στειρωτικός
γόνιμος/άγονος
γοργοπόδαρος(
γοργόπους, ελαφρόπους)/βραδύπους
γοργός/βραδύς
γουρλής/κακότυχος
γούστο(
καλαισθησία)/ακαλαισθησία (κακογουστιά,ακομψία)
γουστόζικος/βαρετός (
προσκορής,αποκοιμιστικός)
γραπτός/προφορικός (ομιλούμενος)
γραφικός (για πρόσωπα)/συγκροτημένος(
μετρημένος)
γραφικός (για τοποθεσίες)/ακαλαίσθητος
γρουσούζης/καλότυχος [γρουσουζιά/καλοτυχιά (
γούρι)]
γρήγορος(άφταστος)/αργοκίνητος
γρηγοροσύνη(
γρηγοράδα)/άργητα (χρονοτριβή, αναβολή)
γριφώδης(ατράνωτος)/κατανοητός
γρυπός/ευθυτενής (ισόκορμος, σπαθάτος)
γυαλιστερός(
στιλβός,στιλπνός)/θαμπός (αμαυρός, μουντός)
γυναικείος/ανδρικός
γυναικίστικος/ανδρίστικος
γυναικοκρατία/ανδροκρατία
γυναικομανία/ανδρομανία
γυναικωνίτης/ανδρωνίτης
γυναικωτός/αρρενωπός (αθήλυντος)
γυριστός/ευθυτενής (ολόρθος)
γυροβολιά(γύρα)/ευθυπορία
γυροβολώ/ευθυπορώ
Δ
δαιδάλεος/κακότεχνος (ακαλαίσθητος, αμαστόρευτος)
δαιδαλώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
δαιμονιώδης(παράφορος, λυσσαλέος)/πράος
δαμάζω/ελευθερώνω
δαμασμένος/ατιθάσευτος [
δαμασμός/ανυποταγή(ανυποταξία)]
δαμινός(
λιγοστός)/πολύς (μπόλικος, 
πλήθιος)
δανειοδότης/δανειολήπτης [δανειοδότηση/δανειοληψία]
δάνειος/πρωτογενής
δανειστής(πιστωτής)/οφειλέτης (χρεώστης)
δαπάνη(ανάλωση, έξοδο)/έσοδο
δαπανηρός(πολυτελής)/ανέξοδος

δάσεμα ή δάσωμα/αραίωμα

δασύς/αραιός
δασύτριχος(=λασιότριχος, πυκνόθριξ)/αραιόθριξ
δασύφυλλος(
πυκνόφυλλος)/αραιόφυλλος

δασώδης (δενδρωτός, πολύδενδρος)/άδενδρος

δεβαριεσισμός(επανάπαυση)/επαγρύπνηση
δεδομένο(
αυταπόδεικτο,κατάδηλο)/αμφισβητούμενο
δειλία(ορρωδία, φιλοψυχία)/ευκαρδία (θαρραλεότητα)
δειλιαστικώς/αφόβως  [δείλιαση/τολμηρότητα]
δειλόψυχος/γενναιόψυχος (μεγαλόψυχος,παλικαρίσιος)
δεινοπάθημα(
κακοπάθημα,δυστύχημα,βάσανο)/ηδυπάθημα
δεινός/ήπιος
δεκασμός(
δωροδοκία,χρηματισμός)/αδιαφθορία (ακεραιότητα)
δεκτικός/ανεπίδεκτος
δεκτός/απαράδεκτος
δελεασμός(σαγήνευση)/αηδιασμός
δεμεμέληδες/μεριμνητικοί (γνοιαστικοί)
δεμένος/αμολητός
δεξιός/αριστερός
δέξιος/αδέξιος (επαρίστερος)
δεξιοσύνη(επιτηδειότητα, δεινότητα)/ανικανότητα
δεξιόστροφος/αριστερόστροφος
δεξιότης/ανικανότης
δέος(
έκπληξη,θάμβος,ξάφνιασμα,ντουβρουτζάς)/αταραξία
δέος(=σεβασμός)/απέχθεια (αποστροφή, μυσαρότητα)
δέρνω/χαϊδεύω
δεσιά(δέση, δέσιμο)/λύσιμο (λύση)
δεσμευτικός/προαιρετικός (αυτοθέλητος)
δέσμιος(εγκάθειρκτος)/ελεύθερος
δεσμώτης/ελεύθερος
δετός/λυτός
δεύτε/φύγετε (άμετε)
δηθενισμός/ανυποκρισία
δημοκρατικός/απολυταρχικός (αυταρχικός)
δημοκρατία/ολιγαρχία
δημόσιος/ιδιωτικός
δημοτικιστής/καθαρευουσιάνος
δημοφιλής/λαομίσητος (αντιδημοτικός)
δημωφελής/λαοφθόρος (λαοκτόνος)
διαβάλλω/επαινώ
διάβαση(διέλευση, διάβα)/αδιέξοδο
διαβατάρικος/ενδημικός
διαβατός(
περάσιμος,πορεύσιμος,διαπερατός)/αδιάβατος
διαβλητός/αδιάβλητος (ακατηγόρητος)
διαβολεύς(
συκοφάντης,αβάνης,λασπιάς)/εγκωμιαστής
διαβολή(
δυσφήμηση, συκοφαντία, λασπολογία)/έπαινος
διαβολικός(σατανικός)/καλοσυνάτος (αγγελικός)

διαβολομαζώματα/διαβολοσκορπίσματα
διαβολοσταλμένος(αποσκορακισμένος)/ευλογημένος
διαζευκτικός/συζευκτικός

διάζευξη/συνένωση (σύναψη, σύζευγμα)
διαίρεση(μερισμός)/ένωση
διαιρετός(μεριστός)/αμέριστος
διακένωση/εμφόρηση (υπερπλήρωση)
διακαώς/χλιαρά
διακεκαυμένος/παγωμένος (κατάκρυος)
διακήρυξη(διαγόρευση,κοινολόγηση)/αποσιώπηση
διακοπή(παύση,αναστολή)/συνέχιση (εξακολούθηση)
διακριτικός/αγενής
διακύμανση(
ανεβοκατέβασμα,αυξομείωση)/αμεταβλησία
διάλειψη/συνέχεια
διαλλαγή/φαγωμάρα
διαλλακτικός/
άσπονδος(ασυμβίβαστος,δυσοικονόμητος)
διαλλακτικότητα/πείσμα (
μουλάρωμα, καπρίτσιο)
διάλειμμα/συνέχιση
διαλογιστικός(στοχαστικός)/άγνωμος (ανέγνωμος)
διάλογος/μονόλογος
διαμελισμός(
διάσπαση)/συγκρότηση (συναρμογή,συνάρθρωση)
διαμετρήματος(
σπουδαιότητας,ολκής)/μηδαμινότητας
διαμήκης/εγκάρσιος
διαμιάς/διακεκομμένως 
διαμονή/αποδημία
διανοητός/ακατάληπτος (απερίδρακτος)
διαπαντός(παντοτινά)/προσωρινά (προσώρας)
διάπλατος(αναπεπταμένος, ευρύχωρος)/ολόστενος
διαποτισμός(
βρέξιμο,εμποτισμός,μούσκεμα)/στέγνωμα
διάπυρος(φλογερός, πύρινος)/παγερός (δυσθαλπής)
διαπρεπής/άσημος
διαρκής/στιγμιαίος  [διάρκεια/συντομία]
διασάλευση(
τράνταγμα,κλονισμός,διατάραξη)/σταθεροποίηση
διάσημος(
δακτυλοδεικτούμενος,δημολάλητος)/άγνωστος
διασκεδαστικός/ανιαρός (κουραστικός)
διασπαστής(διχαστής)/ομονοητικός
διασπαστικός/ενωτικός (
συνδετικός,συναπτικός)
διάσταση(ετεροφροσύνη)/προσέγγιση
διάστατος/μονοιασμένος
διαστατός/αδιάστατος (=ο μη έχων διαστάσεις)
διασταλτικός/συσταλτικός
διασύρω/επαινώ
διαύγεια/θολότης
διαυγής/θολός
διαφάνεια/θολότης
διαφορά(αλλοιότητα)/ομοιότητα (εμφέρεια)
διαφόρητος(ξεσκισμένος)/άσκιστος (ασχιδής)
διάφοροι(ποικίλοι)/ομοιόμορφοι [διάφορος/όμοιος]
διαφόρως(διαφοροτρόπως)/ομοιοτρόπως (
ομοτρόπως)
διαφωτίζω/συσκοτίζω
διαφώτιση(διαφωτισμός)/προπαγάνδα
διαφωτιστικό(τρανωτικό)/προπαγανδιστικό
διαχρονικό/εφήμερο
διαχυτικός/βλοσυρός
διάχυτος/αδιάχυτος
δίδυμος/μονός
διέγερση(
έξαψη,κόρωμα,παροξυσμός)/νάρκη (λήθαργος)
διεγερτικός/κατασταλτικός (καταπραϋντικός,κατευναστικός)
διεθνιστής/εθνολάτρης
διένεξη(διαμάχη,διαπάλη,φιλονικία,καβγάς)/ομόνοια
διέξοδος(πέρασμα)/αδιέξοδο (έρκος, φραγμός)
διεστώτα/συνημμένα
διευθετημένος/εκκρεμής
διεύρυνση(διαπλάτυνση, πλάτεμα)/στένωση
διέχεια/συνέχεια

διημέρευση/διανυκτέρευση

διηνεκής/παροδικός

διθυραμβικός(υμνητικός,επαινετήριος)/περιφρονητικός

δικαιοκρατία/αδικοκρατία
δικαιοκρισία/κακοδικία (κακοκρισία)
δικαιοκρίτης(
ευθύδικος, ορθόδικος)/αδικευτής
δικαιοπραγία/αυθαιρεσία
δίκαιος/αδικοκριτής  [δικαιότητα/αδικοσύνη]
δικαιοσύνη(ευδικία,ορθοκρισία,θεμιστοσύνη)/αδικοσύνη
δικαίωμα/υποχρέωση
δικαιωματικά/ετσιθελικά
διπλάρικο/μονό
διπλός/μοναπλός
δις/άπαξ
δίσεχτος/ευοίωνος
διστάζω/τολμώ
διστακτικός(
αναποφάσιστος,αθάρρετος)/αεράτος (θαρρετός)
δυσώνυμος(σεσημασμένος)/ευυπόληπτος
δίχα(=χωριστά)/ενιαίως
διχόνοια(
διχασμός,
προστριβή,αλληλοσπαραγμός)/ομόνοια
διχοστασία/ομόνοια

διψήφιος/μονοψήφιος

δίψυχος(αμφίβουλος,δίγνωμος, διστακτικός)/αποφασιστικός
διωγμός/επαρωγή (
συμπαράσταση,υποστήριξη,αλληλεγγυότητα)
δογματικός/ερευνητικός (
εξεταστικός, αναζητητής)
δολερός(
αβυσσαλέος)/άδολος (αδαμάντινος,ακακούργητος)
δόλιος(
μπαγαπόντης, ματσαράγκας, επίκλοπος)/ειλικρινής
δόλιος (=κακομοίρης, φουκαριάρης)/εύμοιρος
δολιόφρων/αγαθόφρων
δόλος/ειλικρίνεια (φιλαλήθεια, αψεύδεια)

δόση/λήψη

δόσιμο/πάρσιμο (λήψη)
δούλα/αφέντρα
δουλεία(σκλαβιά, ανδραποδισμός)/ελευθερία
δούλεμα/καλόπιασμα (
καλομεταχείριση, χαριτωμενιά)
δουλευταράς/αργόσχολος
(ρέμπελος,σουλατσαδόρος)
δουλικός(ανελεύθερος)/ελευθεροπρεπής
δούλος(ανδράποδο)/ελεύθερος
δουλόσυνος(
δουλόφρων, δουλοπρεπής)/ανυπότακτος
δουλοφροσύνη(ραγιαδισμός)/ελευθεροπρέπεια
δουλωτής(σκλαβωτής)/ελευθερωτής
δούναι/λαβείν
δράση/αδράνεια (ακινησία)
δραστηριοποίηση/αδρανοποίηση
δραστήριος(ενεργός)/αποχαυνωμένος
δραστικότητα/ραστώνη (ραθυμία)
δριμύς/μαλακός [
δριμύτητα(οξύτητα,σφοδρότητα)/αμβλύτητα]
δυνάμωμα(
ρώσις, στύλωμα)/καταβολή(αδυνάτισμα)
δύναμη(ευσθένεια)/αδυναμία (ανάλκεια)
δυναμικός/αδύναμος (άνισχυς, λιποσθενής)

δυναμωτικός(ενισχυτικός, τονωτικός)/αποχαυνωτικός

δυναστικώς/οικειοθελώς
δυνατός/αδύναμος (υποτονικός, εξασθενημένος)

δυνητικός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος(ακατάφερτος)
δυσάγγελος(κακάγγελος)/ευάγγελος

δυσάγωγος(απείθαρχος, ασύδοτος)/ευάγωγος
δυσαλλοίωτος/ευμετάβλητος (παραλλακτός)
δυσανάγνωστος/ευανάγνωστος
δυσαναλογία/συμμετρία (εμμέλεια)
δυσαπόδεικτος/ευαπόδεικτος
(χειροπιαστός,ολοφάνερος)
δυσαπόκτητος/ευαπόκτητος
δυσαρέσκεια(κακοκαρδισιά)/ευαρέσκεια
δυσαρμονία/αρμονία (ευθημοσύνη)
δυσαχθής(καταθλιπτικός,καταπιεστικός)/ευάρεστος
δυσβάστακτος/ανεπαχθής
δύσβατος(απόρευτος, δυσδιόδευτος)/ευκολοπέραστος
δυσγενής(αγεννής)/αριστοκράτης (ευπατρίδης)
δυσδιαίρετος/ευδιαίρετος
δυσδιάκριτος(
δυσθώρητος,αχνός,δυσφανής)/εναργής(ευκρινής)
δυσδιάλυτος/ευδιάλυτος (τακερός)
δυσειδής/
ευειδής(καλλίμορφος,εμφανίσιμος,ευπαρουσίαστος)
δυσέκνιπτος/ευέκπλυτος
δυσέκπλυτος/ευέκνιπτος
δυσεξήγητος/ευεξήγητος
δυσερμήνευτος/ευεξήγητος (ευαπόδοτος)
δυσεύρετος(
δυσζήτητος, δυσκολοεύρετος)/ευεύρετος
δύση/ανατολή
δυσθεώρητος/ευθέατος
δυσίατος(
δυσκολογιάτρευτος)/ευκολοθεράπευτος
δυσκαμψία(αλυγιστία)/ευλυγισία (ευκαμψία)
δυσκίνητος/ευκίνητος (αιόλος, ευέλικτος)
δυσκοιλιότητα/ευκοιλιότητα
δυσκολία(
καζίκι, αντιξοότητα)/ευκολία (ευπέτεια)
δυσκολογνώριστος/ευκολογνώριστος (ευδιάκριτος)
δυσκολοδιάβατος(δυσπόρευτος)/ευκολοπέραστος
δυσκολόπιστος/ευαπάτητος (
μωρόπιστος, ευκολογέλαστος)
δυσκολοπρόφερτος/ευκολοπρόφερτος (εύφραστος)
δυσκολοϋπόφερτος/ευκολοβάσταχτος
δυσκραής/πράος
δυσκρασία/ευκρασία (ευωρία, ευδία, καλοκαιριά)
δύσληπτος/εύληπτος (ευκολόπιαστος)
δύσμαχος(δυσπολέμητος)/ευπολέμητος
δυσμενής(κακοδιατεθειμένος)/φιλικός (προσκείμενος)
δύσμοιρος(
αινόλινος, δύσμορος)/καλότυχος
δυσμορφία/εμορφάδα (ομορφάδα)
δυσνόητος(δυσκολομάθητος,δυσξύνετος)/κατανοητός
δυσοίωνος/ευοίωνος (αίσιος)
δύσπειστος(απειθής)/ευπειθής (εύεικτος)
δύσπεπτος/εύπεπτος (ευκολοχώνευτος, εύθαρτος)
δύσπιστος(καχύποπτος,φιλύποπτος,πονηρεμένος)/εύπιστος
δυσπραγία/ευημερία (ευκληρία)
δυσπρόσιτος(δυσπρόσοδος)/προσιτός
δύστηνος(ανόλβιος, πολυώδυνος, δυσαίων)/όλβιος
δυστιθάσευτος/ευχειραγώγητος
δύστροπος(
ανάποδος, ιδιότροπος)/καλότροπος
δυστυχία(αζουδιά,δυσδαιμονία)/ευμοιρία (καλοτυχία)
δύστυχος/ριζικάρης (καλότυχος)
δυσφορία(πλακωμάρα,βαρυγκομιά,δυσανασχέτηση)/ευεξία
δυσφράδεια/ευφράδεια
(ευγλωσσία,ευρησιέπεια,ευέπεια)
δυσχέρεια/ευχέρεια
δυσχρηστία/ευχρηστία
δύσχρηστος/ευκολομεταχείριστος (ευπαράληπτος)
δύσχρους(κακόχρωμος)/εύχρωμος(εύχρους,καλόχρωμος)
δυσώδης(βρόμιος)/ευώδης (αρωματικός, ευωδιαστός)
δυτικός/ανατολικός (εώος)
δώθε/παρέκεια (ξου)
δωρεάν(τζαμπέ, αμισθί)/δαπανηρά (μετρητοίς)

δωρητής(δωροδότης)/δωρεοδόχος (δωροδέκτης)

δωροδόκος/δωρολήπτης (χρηματολήπτης)
Ε
έγγαμος(σύγγαμος)/ανύπανδρος (ή ανύμφευτος)
εγγράμματος(γραμματιζούμενος,σπουδασμένος)/αναλφάβητος
εγγραμματοσύνη/αμάθεια
εγγύτης
/μακρυσμός
εγέρθητι/κοιμήσου
εγκαθίδρυση(θεμελίωση)/εκθεμελίωση (γκρέμισμα)
εγκαρδιωτικός(ενθαρρυντικός)/αποθαρρυντικός
έγκλημα(
κακουργία)/αγαθοεργία (ευεργεσία, ευποι
ΐα)
εγκόλπωση/παραγκωνισμός(
περιθωριοποίηση,παραμερισμός)
εγκόσμιος/ουράνιος
εγκρίνω/αποδοκιμάζω
έγκριση(αποδοχή)/απόρριψη
έγκριτος(
αναγνωρισμένος)/αναπόδεκτος (απορρίψιμος)
εγκωμιαστής/επικριτής (ψιθυριστής, τιμητής)
εγνωσμένης(αναγνωρισμένης)/αμφισβητούμενης
εγχρίστωση/αποχριστιανοποίηση
έγχυλος(ζουμερός, ένικμος)/ξεζουμισμένος
εγώ/άλλος
εγωισμός(ατομισμός)/αλτρουισμός

εγωλάτρης(φίλαυτος)/φίλαλλος (αφίλαυτος)

εγωπαθής(ιδιολάτρης)/αλτρουιστής(φιλάλληλος)
εγωτισμός(περιαυτολογία,αυτολατρία,αυτοπροβολή)/αφιλαυτία
εδώδιμος(φαγώσιμος, πυρναίος)/άβρωτος
εθελοντηδόν/αναγκαστικώς
εθελούσιος(αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
εθισμός(
εξοικείωση,συνήθισμα)/απεθισμός(απομάθηση)
εθνικιστής/διεθνιστής
εθνικιστικοποίηση/αποεθνικιστικοποίηση
εθνικό/αλληλεθνές (διεθνές)  [εθνικός/διεθνής]
εθνικότητα(ομογένεια)/αλλοεθνία(αλλοφυλία,ετερογένεια)

εθνικόφρων(εθνιστής)/διεθνιστής

εθνισμός(πατριωτισμός)/αφιλοπατρία

εθνίτης/αλλόφυλος
εθνοκρατία/ξενοκρατία
εθνοκτόνος/εθνωφελής (εθνοσωτήριος)
εθνολάτρης/εθνομάχος
εθνομειοδότης/εθνομάρτυρας
εθνομηδενισμός/φιλεθνισμός
εθνομηδενιστής(εθνοαποδομητής)/φιλοεθνής

εθνοπρόβλητος/εθνοκατάρατος

εθνοφοβία/φιλεθνισμός
εθνωφελής/εθνοφθόρος
ειδήμων/ανίδεος
ειδικός/γενικός
ειδάλιμος(
όμορφος, περικαλλής)/δύσμορφος (κακόσχημος)
ειδεχθής(αποκρουστικός, φρικαλέος)/ελκυστικός
εικαιοσύνη(απερισκεψία,ακρισία,αμυαλιά)/σωφροσύνη
εικονικός(φασματικός)/ενυπόστατος (υπαρκτός)
εικονομάχος/εικονόφιλος (εικονολάτρης)
εικοτολογία(πιθανολόγημα,εικασία)/βεβαιότητα(σιγούρεμα)
ειλικρινής/υποκριτής
ειρηνιστής(αφιλοπόλεμος)/φιλοπόλεμος
ειρηνοποιός(ειρηνευτής, συμφιλιωτής)/πολεμοποιός
ειρηνοφιλία/ερισμός
ειρηνόφιλος/φιλοπόλεμος (φιλόμαχος)
είρων/ευθύγλωσσος
εισαγωγέας/εξαγωγέας

εισαγωγή/εξαγωγή

εισβατός/απρόσιτος (απροσπέλαστος, απροσέλευστος)
εισέλευση/αποχώρηση
εισιτήριο/εξιτήριο
εισοδικός/εξοδικός
είσπνευση(εισπνοή)/έκπνευση (εκπνοή)
ειωθότα(νενομισμένα)/ασυνήθιστα
εκβιαστικά/θεληματικώς
εκάς/εγγύς (πλησίον, άγχι)
έκδηλος/ασαφής
εκδικητικός(τιμωρητικός)/αμνησίκακος (ανεξίκακος)
έκδικος/ένδικος
εκδικούμαι/συγχωρώ
έκδοτος/εγκρατής (εχέθυμος)
εκείθεν/ένθεν
εκθειάζω/κατηγορώ
έκθεσμος/νόμιμος 
έκθετος(απροστάτευτος,εκτεθειμένος)/ασφαλής(ακινδύνευτος)
εκθύμως(εγκαρδίως)/άκαρδα
εκκεντρικός(ιδιόμορφος,ιδιότυπος,ιδιάζων)/συμβατικός
εκκίνηση/έκβαση (κατάληξη)
εκκρεμής/τακτοποιημένος
έκκριτος(
επίλεκτος, διαλεκτός, διακεκριμένος)/ασήμαντος
έκλαμπρος/άσημος (αψήφιστος)
εκλέγω/απορρίπτω
εκλεκτός(
εξαίρετος,διακριτός)/παρακατιανός (αποκατινός)
έκλυτος(έκφυλος, ακρατής)/εγκρατής
εκμισθωτής/ενοικιαστής (μισθωτής, νοικάρης)
έκνοια(παραλογισμός,παράνοια,παραφροσύνη)/λογίκευση
έκνομος/θεμιτός
εκούσιος(αυθόρμητος, εθελήμων)/ακούσιος
εκπεσμός/ακμή
εκπληκτικός(έκπαγλος,καταπληκτικός,αφάνταστος)/συνήθης
εκπλοκή(ξεμπέρδεμα,ξεσκάλωμα)/εμπλοκή (μπερδεψιά)
εκπρόθεσμος(ληξιπρόθεσμος)/εμπρόθεσμος
εκρύθμως/ομαλά (κανονικά)
εκσεσημασμένος(αδιάκοπος,ακατάπαυστος)/διακεκομμένος
έκτακτος/τακτικός 
έκταση/σύμπτυξη
εκτομίας(ευνούχος,χαντούμης,θλιβίας)/αμουνούχιστος
εκτός/εντός (μέσα, εσωτερικά)
εκτράχυνση/εξομάλυνση
εκτρεποσύνη(διαστροφή)/ηθικότητα (χαλιναγωγία)
εκφανώς(ευκρινώς,σαφώς,ξεκάθαρα)/ασαφώς (φλου)
εκφυλισμός(διαφθορά,εξαχρείωση,εκμαυλισμός)
/ηθικότητα
έλασσον/μείζον
ελάττωμα(
ατέλεια)/προτέρημα(πλεονέκτημα)
ελαττωματικός(προβληματικός)/ακουσούριαστος
ελαφρολογία(ακριτοέπεια)/σπουδαιολογία
ελαφρότης(κακοφραδία)/περίσκεψη
ελεεινός(
άθλιος, ανθρωπάριο, κανάγιας)/ενάρετος
ελεήμων(ψυχικάρης, φιλόπτωχος)/ανοικτίρμων
ελευθερία(ανεξαρτησία)/δουλεία
ελευθεριότητα/ηθικότητα (καλοήθεια)
ελευθερόψυχος/μικρόψυχος
ελευθέρωση(
λύτρωση,απαλλαγή)/εξάρτηση(υπόταξη)
ελιγμός/ευθύτητα
ελίτ/πλέμπα (όχλος)
ελκυστικός/ανατριχιαστικός (μακάβριος)
έλκω/απωθώ
έλξη(εφολκή, προσέλκυση, εφελκυσμός)/άπωση
έλλειψη(αχηνία)/αφθονία (περίσσεια, δαψίλεια, ευετηρία)
ελληνικός/ανελλήνιστος
ελληνολάτρης/ελληνόφοβος
ελληνοσώτειρα/ελληνοκτόνος
ελληνοφοβία/φιλελληνισμός
ελληνόψυχος/ψευδέλληνας
ελλόγιμος(αξιοσημείωτος, διαπρεπής)/ασήμαντος
έλλογος/ασύνετος
εμμενετικός/ευμετάβολος (άστατος, παλίμβουλος)
εμός/αλλουνού
εμπαθής/φίλιος
εμπαθώς/στοργικώς
εμπειρογνώμων (αυθεντία)/ανειδίκευτος
εμπερίστατος/ευέστιος (
ευζώητος,καλοζωισμένος)
εμπεριστατωμένος/εσφαλμένος (
λανθασμένος, ανακριβής)
εμπιστευτικός(απόρρητος)/ανακοινώσιμος
εμπιστοσύνη(μπέσα)/αμφιβολία (
δυσπιστία, υποψία, υπόνοια)
εμπόδιο(κώλυμα)/υπέρβαση (πέρασμα, ξεπέρασμα)
έμπρακτος(εφαρμόσιμος)/ανεφάρμοστος
εμπρηστικός(εξερεθιστικός,παροξυντικός)/κατευναστικός
εμπρόσθιος/οπίσθιος
εμφάνιση/έκλειψη
εμφερής(παρεμφερής,αντίστοιχος,συνανάλογος)/ανόμοιος
εμφύλιος/αλλοεθνής (+
πόλεμος=πόλεμος εναντίον ξένων)
έμφυλος/αλλόφυλος
εμφυσητικός(πρηστικός)/συσταλτικός
έμφυτος/επίκτητος
εμψυχωτής(εγκαρδιωτής, αναστηλωτής)/αποθαρρυντικός
ένα/πολλά
εναλλακτικός/δόκιμος (εγκεκριμένος,εγνωσμένος)
εναλλάξ/μίγδην(ανακατωμένα,αναμπούμπουλα,ανάκατα)
εναντιολογία(αντίρρηση,ένσταση)/συναίνεση (συνομολογία)
ενάντιος/ευνοϊκός (ευμενής)
εναντιότητα/συμφωνία
εναντίωση(διαφωνία, αντεγκλήσεις)/σύμπνοια
ενάρετος(φιλάρετος,ευβίοτος)/ανήθικος (ανάρετος)
ενασχόληση/αραλίκι (ξάπλα, ακαμωσιά, ρέκλα, τέντα)
ενδεικτικός(αποκαλυπτικός,εκφαντικός)/μυστικός
ενδελεχής(προσεκτικός)/επιφανειακός(πρόχειρος,επιδερμικός)
ενδέχεται/αποκλείεται
ενδιαφέρον(
γνοιάση, νοιάξιμο)/αδιαφορία
ενδοευρωπαϊκός/εξωευρωπαϊκός
ένδοθι(=εντός, έσω)/έξω
ενδοιασμός/πεποίθηση
ενδόμυχος(μύχιος,ενδιάθετος)/εκδηλωμένος(ομολογημένος)
ενδοχώρα/ακτές
ενέργεια/αδράνεια
ενεργητικότητα/ραστώνη
ενεργός/αδρανής
ενεργούμενος/χειραφετημένος
ενεστώς(τρέχων, διανυόμενος)/παρελθών
ενήμερος/ακατατόπιστος
ενθουσιασμός/ψυχρολουσία
ενθουσιώδης/ψυχρός (κρυόπλασμα)
ενιαύσιος(μονοετής)/πολυετής (μακρέτειος)
ένιοι(μερικοί)/όλοι (άπαντες)
έννομος/αθέμιτος (νεφάριος)
έννους/ασύνετος
ενοειδής(μονοειδής)/πολύμορφος (πολυσχημάτιστος)
ενοείδεια/πολυμορφία (πολυείδεια)
ενοποιός/χωριστικός
ενορχηστρωμένο(καλοστημένο)/κακοστημένο
ενόχληση(πιλάτεμα, επάχθεια)/ευαρέστηση
ενοχοποίηση(=αιτίαση)/απενοχοποίηση(αθωοποίηση)
ένοχος/αθώος  [ενοχή/αθωοσύνη]
ενστερνισμός(υιοθέτηση)/απόρριψη (αποβολή, πέταμα)
ένταση/χαλάρωση (εκτόνωση,ξέδομα,ξεσκότισμα)
εντέλει/αρχικώς
εντεταμένος/μπόσικος (ξετέντωτος,ξετεζαρισμένος)
έντεχνος/άτεχνος (αυτόσκευος)
εντιμότης/ασυνειδησία
έντισμα(μπλέξιμο)/απεμπλοκή
εντολέας/εντολοδόχος
εντολοδότης/εντολοδόχος (εντολολήπτης)
εντρεχής(επιδέξιος)/αδέξιος
εντριβής(πεπειραμένος,εντετριμμένος)/άπειρος (νεόβγαλτος)
ενώπιον/οπίσω
ενωτικός/διασπαστικός (χωριστικός)
εξαγρίωση(εξόργιση)/πράυνση (μαλάκωμα)
εξαθλίωση/ευμάρεια
εξαίρεση/ομοιομορφισμός  [εξαίρεση/κανόνας]
εξάμβλυνση/όξυνση
εξαμφοτέρως/μονόθεν
εξαναγκασμός/προαίρεση
εξαναγκαστικά/ανεπιτάκτως (αβίαστα)
εξαναγκαστικός/εθελοντικός
εξάντληση(τένιασμα,ξεπάτωμα,υπερκόπωση)/αναπαμός
εξαντλήσιμος/ακένωτος (αστείρευτος,δυσεξάντλητος)
έξαρση/μίκρεμα (μετριασμός, χαμήλωμα)
εξάρτηση(συνάφεια,αλληλεξάρτηση)/απεξάρτηση
εξασθένιση(αποδυνάμωση)/ενίσχυση (ρώσις, ζωογόνηση)
εξεζητημένος/ανεπιτήδευτος
εξειλιγμένος/ανεξέλικτος (καθυστερημένος,πισωδρομικός)
εξέλιξη/μαρασμός
εξελίξιμος/στάσιμος
εξευγενιστικός(ανθρωπιστικός)/εκμαυλιστικός(αποκτηνωτικός)
εξευτελίζω/εξυψώνω
εξηγώ/συσκοτίζω
εξηρτημένος/αδέσμευτος (αδέσποτος,αδιαφέντευτος)
εξιλέωση(εξευμενισμός)/εξερέθιση
εξισορρόπηση(αντιστάθμιση)/ανισορρόπηση
εξίσου/ανισομερώς (άνισα)
εξόδιος/εισόδιος
έξοδος/είσοδος (είσδυση, εισχώρηση)
εξοικειωμένος(μαθημένος)/άμαθος (ασυνήθιστος)
εξομάλυνση(
διακανονισμός,διαρρύθμιση)/εκρυθμία
εξομοίωση(συντόμοιασμα)/ετεροίωση(διαφοροποίηση)
εξοργιστικός/κατευναστικός
εξουσία(κυριαρχία)/υποταγή (χείρωσις)
εξουσιαρχία/αναρχία (ακυβερνησία)
εξόφθαλμος/ασαφής
εξπέρ(κατηρτισμένος)/ολιγομαθής
εξτρεμιστής/διαλλακτικός (μετριοπαθής)
εξυπηρετικός/ανωφέλητος
εξυπνάδες(ξυλοσοφίες)/σπουδαιολογήματα
έξυπνος(ανοιχτομάτης)/λόκος (χαζός, τσαλαφός)
εξώλης(αισχρόβιος)/χρηστοήθης (καλοδιαπαιδαγωγημένος)
εξωτερίκευση(εκδήλωση)/εσωτερίκευση
εξωτερικός/εσωτερικός
εόντα/εσσόμενα
επαγωγός(θελκτικός)/απαγωγός (απωστικός)
επαινετός/αξιοκατάκριτος (επίψογος)
έπαινος/μομφή
(κακισμός,στιγματισμός,κηλίδωση)
επα
ΐοντες/αδαείς
επανάκαμψη(ξαναγύρισμα)/φυγή
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ
επαναστάτης/υποτακτικός
επανειλημμένως/άπαξ
επανωτός(αλλεπάλληλος,αλυσιδωτός,διαδοχικός)/ασυνεχής
επάρκεια/ένδεια (χρεία, πενία, φτώχεια, ισχνότητα)
έπαρμα/βαθούλωμα
επαρχία/πρωτεύουσα  [επαρχιώτης/πρωτευουσιάνος]
επαφή/απομόνωση
επαχθής(δυσάρεστος,δυσανάσχετος)
/ευάρεστος(ανεκτός)
επειγόντως(επεικτικώς, ταχέως)/βραδέως
επείσακτος(ξενομερίτης)/ντόπιος
έπειτα(ύστερα, εφεξής)/προγενεστέρως
επένδυση/αποψίλωση
έπηλυς(ξενοφερμένος)/γηγενής
επηρμένος/μετριόφρων (μικρόφρων)
επίβουλος(εθελόκακος)/απονήρευτος (ψιμαράκι)
επίγειος(επιχθόνιος)/ουράνιος
επιγνωμοσύνη(σύνεση)/αφροσύνη
επίγνωση(συναίσθηση,κατανόηση,συνειδητοποίηση)/άγνοια
επιδέξιος(δεδαλόχειρ)/αδέξιος
επιδοτικός (εμφαντικός, εμφατικός)/άτονος
επιείκεια(συγκατάβαση,πραϋπάθεια)/αυστηρότητα (αποτομία)

επίζηλος/αζήλευτος
επιζημίως/αζημίως
επίθεση(επέλαση, εφόρμηση)/άμυνα
επιθυμητός(πανήρης)/ανευχάριστος

επικάλυμμα/περιεχόμενο
επικαμπής/ευθύς (απαρέγκλιτος) [επικαμπή/αλυγισιά]
επικεφαλής(
αρχηγός,ηγέτης,μπροστάρης)/ουραγός
επίκηρος(φθαρτός)/άφθαρτος (
ακατάλυτος, ανώλεθρος)
επικριτικός(επιτιμητικός)/εγκωμιαστικός (εύφημος)
επικροτώ/αποδοκιμάζω
επίκτητος/σύμφυτος (εγγενής,φυσικός,εμφυής,οικόθετος)
επιλεκτικώς/αδιακρίτως
επιλήψιμος/ανεπίληπτος (άμεμπτος,αμεμφής,αψεγής)
επιλυμένος/ανεπίλυτος
επίμαχος(αμφισβητούμενος,εριστός)/αναμφισβήτητος
επιμελής(φροντιστικός, προσεκτικός)/αμελής
επίμεμπτος/ανεπίληπτος (ανέγκλητος)
επιμέρους(κλασματικός)/ολόκληρος (σύσσωμος)
επιμιξία(επικοινωνία)/ανεπιμιξία
επινοητικώς(πολυμήχανα,εφευρετικώς)/ασόφιστα
επίπεδος(απλωτός)/επικλινής (κεκλιμένος, κατηφορικός)
επίπληξη(έλεγχος,κατσάδιασμα,απόπαρμα,πόστα)/έπαινος
επιπόλαιος(άκριτος,αφελής)/εμβριθής(βαθυστόχαστος)
επιπολή(επιφάνεια)/βυθός (πυθμένας, πάτος)
επιπόνως/αμόχθως
επίρρηση(μύδρος)/εξύμνηση (εγκώμιο, ευηγορία)
επίσαξη(σαμάρωμα)/ξεσαμάρωμα
επισταμένως/αμελώς
επιστήθιος(γκαρδιακός)/ασυμπαθής(ασυμπάθιστος)
επιστήμη/άγνοια (αγνωσία, ασχετοσύνη)
επισφαλής(ρέζιγος, ανασφαλής)/στερεός (
φέρμος, ασφαλής)
επιταχυντικός/επιβραδυντικός
επίτευγμα(
κατόρθωμα)/φιάσκο (σκάτωμα, θαλάσσωμα)
επιτευκτός/ακατόρθωτος (αμηχάνευτος)
επίτευξη/αστοχία
επιτήδειος/αδέξιος
επίτηδες(σκοπίμως,εσκεμμένως,
θεληματικά)/τυχαία
επιτόπου/αλλαχού
επιτρέπεται(έξεστι)/απαγορεύεται
επιτρέπω/αποτρέπω (εμποδίζω)
επιτροχάδην(βιαστικά)/βραδέως
επιτυχής/αναποτελεσματικός
επίφαση(εμφάνιση)/περιεχόμενο (ουσία)
επίφοβος(επικίνδυνος, απειλητικός)/ακίνδυνος
επιφυλακτικά/απροκαλύπτως
επιχαρίτως(θελκτικώς)/αποκρουστικά
έποικος(
ξενομπάτης, ξωμερίτης)/εντόπιος (ενδάπιος)
επονείδιστος(ατιμωτικός, εξευτελιστικός)/αξιέπαινος
επουσιώδης/κυριώδης (βαρύνων, δεσπόζων)
εποχούμενος/πεζοπόρος
επόψιμος/αόρατος  (ανίδωτος)
επωασμένα/ακλώσσητα
επωδός/αρχή
επωνύμως/ανωνύμως
ερασιτέχνης/επαγγελματίας
εργατικός(ευκάματος)/αδούλης (οκνηρός)
εργατικότητα(φιλεργία)/ακαματοσύνη
ερεθίζω/ηρεμίζω
ερείπωση(γκρέμισμα,κατάρρευση)/αναστήλωση
ερήμην/παρουσία(=με αυτοπρόσωπη εμφάνιση)
ερημιά/πολυκοσμία
έρημος/κοσμοβριθής
εριστικός(=
αμφισβητητικός)/συμφιλιωτικός (διαλλακτικός)
ερίτιμος(
πολύτιμος)/αμελητέος (ευτελής, ευπαράγραπτος)
ερμητικός/ανοικτός
έρμος(εγκαταλελειμμένος)/καλοφροντισμένος(καλότυχος)
ερρωμένος/ανίσχυρος
ερυμνός(οχυρός,δυσπόρθητος)/ανοχύρωτος (ατείχιστος)
εσκεμμένος/απρομελέτητος (απροβούλευτος)
εσφαλμένως/αλάθευτα
εσχατόγηρος(υπέργηρος, χούφταλο)/γαλαθηνός
εσωλέμβιος/εξωλέμβιος
εσωστρεφής(
ανεκδήλωτος)/ανοιχτόκαρδος(εκδηλωτικός)
εσωτερικός/εξωτερικός
εσώτερος(ενδότερος)/εξώτερος
εσώψυχος(=ειλικρινής)/υποκριτικός
ετεροβαρής/αμφοτεροβαρής
ετερογενής(ανομοιοειδής)/ομοιογενής
ετερόδοξος(αντίδοξος)/ομόδοξος
ετεροεθνής/ομοεθνής
ετεροειδής/ομοειδής
ετεροθαλής(ετερομήτριος)/ομομήτριος (ομογάστριος)
ετεροίωση/ταυτισμός
ετεροκίνητος/αυτοκίνητος
ετερόκλητος/ομοιομερής
ετερομερής/ομοιομερής
ετεροπροσδιορισμός/αυτοπροσδιορισμός
ετερορροπία/ευνομία
ετερόρρυθμος/ομόρρυθμος
ετερότητα/ομοιότητα
ετερούσιος(ετεροφυής)/ομοούσιος (ομοφυής)
ετεροφρόνως/ομοψύχως(ομοθυμσδόν,ομοφώνως,ομοθύμως)
ετεροφυλοφιλικός/ομοφυλοφιλικός
ετερόχθων/γηγενής
ετερώνυμος/ομώνυμος (ομοιώνυμος, ομόκλητος)
ετοιματζίδικος(αγοραστός,παζαρίσιος
)/σπιτίσιος
ετοιμόλογος(εύστροφος, ευαποκριτικός)/αμβλύνους
ετοιμόρροπος/ανθεκτικός
έτοιμος/απαρασκεύαστος (ανέτοιμος)
έτσι/άλλως (
διαφορετικά,αλλοτρόπως,ετέρως,διαφερόντως)
ετσιθελισμός(ζορμπαλίκι)/προαίρεση
ευ(=καλώς, ορθώς, δεόντως, καταλλήλως)/κακώς
ευάγωγος/απειθής (άναρχος)
ευαρέστηση/φορτικότητα (
οχληρότητα,ενοχλητικότητα)
ευαρίθμητος(=
ολιγάριθμος)/αμέτρητος (απειροπληθής)
ευάριθμοι/πολυπληθείς (αρίφνητοι)
εύγε(=έξοχα, 
θαυμάσια)/ελεεινά (άθλια)
ευγλωττία(ευρημοσύνη,λέγειν,ομιλητικότητα)/δυσφράδεια
ευγνωμοσύνη(ευχαριστία)/αχαριστία
ευγονία(γονιμότητα, καρποφορία)/στειρότητα
εύδιος/νεφελώδης
ευδοκητός/κραγμένος (
ξεφωνημένος, εκκήρυκτος)
ευδοκίμηση(τελεσφόρηση)/αποτυχία (απότευγμα)
ευδόκιμος/ανεπιτυχής (
αναποτελεσματικός,ανευόδωτος)
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω
ευδοκίμως/ανεπιτυχώς
ευδυσώπητος/ανεξίλαστος (ανεξιλέωτος)
ευειδής/άσχημος (κακοσουλούπωτος)
ευείμων/ρακένδυτος (κουρελιάρης)
εύελπις/δύσελπις 
ευεξία/καχεξία
ευεπίτακτος(πειθήνιος)/απείθαρχος(ανυπάκουος)
ευεργετικός(αγαθοεργός, 
αγαθοποιός)/κακούργος
ευερέθιστος/πραΰθυμος
ευέφικτος(υλοποιήσιμος)/χιμαιρικός (δυσεπίτευκτος)
ευήθης(=ελαφρόμυαλος, αναφάνταλος)/έξυπνος
ευήλιος(=ηλιοφώτιστος)/ανήλιος
ευήνιος/απειθής (δυσχαλίνωτος)
εύηχος(
μελωδικός, γλυκυηχής)/κακοηχής (κακόηχος)
ευθαρσώς/διστακτικά  [ευθαρσία/ατολμία]
ευθειασμός/λόξευμα
εύθετος/ασύμφορος (ακατάλληλος, απρόσφορος)
εύθικτος/αναίσθητος (
γομάρι)
εύθραυστος(ευκολόσπαστος)/άρρηκτος
ευθύγνωμος/ανειλικρινής [ευθυγνωμία/ανειλικρίνεια]
ευθύγραμμος/καμπυλόγραμμος
ευθυδικία/κακοδικία
ευθύνη/αναρμοδιότητα (ανευθυνότητα)
ευθύς(=αμέσως)/βαθμιαία (προοδευτικά)
ευθύς(=ίσιος, ιθύς)/καμπύλος (κεκαμμένος,γυρτός)
ευθύτης/ανειλικρίνεια
εύθυμος(
πρόσχαρος,αλέγρος)/δύσθυμος (άθυμος)
ευθύφρων/ασύνετος
εύκαιρος(
αδειάτος,διαθέσιμος,αδέσμευτος)/απασχολημένος
ευκατάβλητος
/ακατάβλητος(ακαταμάχητος,
ασύντριφτος)
ευκατανόητος(ευσύλληπτος)/δυσνόητος
ευκατάστατος(πορεμένος)/άπορος (αναγκεμένος)
ευκαταφρόνητος/διακεκριμένος (εριπρεπής)
ευκάτοπτος/απαρατήρητος
εύκληρος/βαριόμοιρος (βαρύτλητος)
ευκλόνιστος(ευδιάσειστος)/αδιάσειστος (αστεμφής)
ευκολίες(ανέσεις)/ελλείψεις
ευκολοθεράπευτος/ανίατος
ευκολοκατόρθωτος/ουτοπικός (ανεδαφικός, ανέφικτος)
ευκολόκαυτος(
εύφλεκτος, εύπρηστος)/ακαής(αλεξίπυρος)
ευκολοπέραστος/αξεπέραστος (ανυπέρβατος)
ευκρίνεια(ενάργεια, καθαρότητα)/θολότης
ευκτός/αποκρουστικός (φρικώδης, δυσθέατος)
ευλαβής/ασεβής (αλιτρός)
εύληπτος/δύσληπτος
ευλυγισία(ευελιξία)/δυσκαμψία
ευμάλακτος/αμαλάκωτος
ευμάρεια/ανέχεια
ευμενώς(αφιλέχθρως)/εχθρικώς
ευμετακύλιστος/εδραίος (ακλόνητος)
ευμετάπειστος/αμετάπειστος
εύμοιρος(καλήμερος)/δυστυχής (κακόβιος)
ευμορφίζω/ασχημίζω
ευνόητος(ευκολονόητος,ευκατάληπτος
)/αινιγματώδης
εύνοια/δυσμένεια (κακόνοια)
ευνομούμενο/κακοκυβέρνητο(κακοδιοίκητο,κακόνομο)
ευνοούμενος/παραμελημένος (περιθωριοποιημένος)
ευόδωση/αποτυχία
ευπάθεια/ασυγκινησία (δυσαισθησία)
ευπαρρησίαστος(ελευθερόστομος)/συγκαλυπτικός,απαρρησίαστος
ευπερίστολος(προνοητικός)/απερίσκεπτος (απρόσκεπτος)
εύπιστος(μυγοχάφτης, αγαθόπιστος)/δυσκολόπιστος
ευπόριστος/δυσπόριστος
ευπραγής/δυστυχής (κακοσούρης)
ευπρέπεια/
ασχημοσύνη (αισχρότητα,ασέλγεια,χαμέρπεια)
ευπρεπής(ευσυμπερίφορος)/αγενής
ευπρόσβλητος(εύβλητος)/ακατάβλητος (ερίδματος)
ευπρόσδεκτος(
αρεστός,ασπαστός)/ανεπιθύμητος (απάρεστος)
ευρήμων(
ευφραδής,εύγλωττος,στωμύλος,αρτιεπής)/δύσφραστος
ευρυθμία/αταξία (ανωμαλία)
ευρυμαθής/αμαθής (αδηνής)
ευρύς(φαρδύς)/στενός
εύρωστος(
κατάγερος)/ασθενικός (καχέκτης, ηπεδανός)
ευρωφοβικός/ευρωπαϊστής (
φιλοευρωπαίος,ευρωλιγούρης)
εύσημος(διακεκριμένος,επίσημος,εμπρεπής)/παρακατιανός
ευσταθής/ακροσφαλής  [ευστάθεια/αστάθεια]
ευσταλής/πλαδαρός (χαμνός) [ευστάλεια(συμμετρία)/ασυμμετρία]
ευστοχία(ευθυβολία)/αστοχία
εύστροφος/βραδύνους
ευσυγκίνητος/ατάρακτος (αναίσθητος)
ευσυνειδησία/μαριολιά (πονηριά)
ευσχημολογία/αισχρολογία (αχρειολογία,υβρεολόγιο)
ευσχήμων(ευπρεπής)/έκτροπος(
ανάρμοστος,απρεπής,αεικής)
ευσχήμως(
ευπρεπώς, αξιοπρεπώς, σεμνοπρεπώς)/απρεπώς
ευταξία/σβαρναριά
εύτολμος/σκιαζούρης (δειλόκαρδος)
ευτράπελος/σοβαρός 
ευτυχώς/δυστυχώς

ευφραντικός(θελξικάρδιος, τερψίθυμος)/σπαραξικάρδιος

ευφυής/αργόστροφος
εύχαρις(επιχαρής)/δυσάρεστος (αποθύμιος)
ευχαριστία/αγνωμοσύνη
ευχείρωτος/ανυπάκουος (απειθάρχητος)
ευχερώς(ευκόλως, ευκόπως)/δυσκόλως
ευχή/κατάρα (ψολόγι)
εύχυμος/άζουμος [ευχυμία(νοστιμάδα)/ανοστιά]
ευχώνευτος/δύσπεπτος
ευφρασία(ευφροσύνη)/δυσαρέσκεια (ατερψία)
ευψυχία/ατολμία (δειλοκαρδία)
εφαρμόζω/αποσυνδέω
έφεδρος/μόνιμος ή ενεργός
εφεκτικός(=
επιφυλακτικός)/αποφασιστικός (παράτολμος)
εφεόρτιος/θρηνώδης
(παραπονιάρικος,παραπονετικός)
εφετζής/απλοϊκός (φυσικός, ασκεύαστος)
εφετινός/περυσινός
εφήμερος/αιώνιος
εχέγγυος/αναξιόπιστος
εχεφροσύνη/αφροσύνη (αλογία)
εχέμυθος/αθυρόστομος (ακρατόστομος)
εχθρόξενος/φιλόξενος (εύξεινος)
εχθρός(
αντίπαλος,πολέμιος,αντίμαχος,μισητής)/φίλος
εψανός(βραστερός, ευκολόβραστος)/δυσκολόβραστος
έωλος(μπαγιάτικος)/νωπός (φρέσκος, πρόσφατος)
Ζ
ζαβά/ευθέως
ζαβάδα(ανοησία, λόξα, τρέλα)/σωφροσύνη
ζαβλακωμένος/ρέκτης
ζαβολιάρης(παπατζής)/φερέγγυος
ζάβορος(πολυφαγάς,ζαφάγος,παμφάγος)/ολιγοφάγος
ζάβουλος(βλάκας, κουτός, αφυής, χαϊβάνι)/νοήμων
ζάγρα(επίρρηση, επιτίμηση, επίκριση)/παινεψιά
ζάδηλος(
ολοφάνερος,πασίδηλος,πασιφανής)/κατακεκρυμμένος
ζα
ΐφης(ξεζωισμένος)/δυνατός
ζακαλλής(πανέμορφος)/πανάσχημος
ζακάτημα(κύρτωμα,λύγισμα,καμπή,κάμψη)/ανάκαμψη
ζαλιάρικος(βαρετός)/διασκεδαστικός
ζαμανφουτίστας/γνοιαστικός (μεριμνητικός)
ζαμενής(βίαιος, μαλερός, περισπερχής)/ήπιος

ζαμουριάρης(καχεκτικός)/εύρωστος (τσουπωμένος)

ζαμπουνιάρικος/εύσωμος (κορμάτος)
ζαντζιάρης(ιδιότροπος)/καλότροπος
ζάπλουτος/πάμφτωχος
ζαρίφικο/άκομψο  [ζαρίφης/άκομψος]
ζάρωμα(σούφρωμα,ρυτίδωση,ρικνότητα)/τσίτωμα
ζατρεφής(καλοταϊσμένος)/κακοθρεμμένος
ζάχολος/πολύπραος
ζαχαρένια(=ηδυπάθεια, ευζωία)/κακοπέραση
ζενίθ(κορύφωση, μεσουράνημα, αιχμή)/ναδίρ
ζέξη(δυσωδία, βδόλος)/ευωδία
ζερβί/δεξί
ζέσταμα/κρύωμα (μάργωμα, ξεπάγιασμα)
ζεστασιά(πύρα)/κρυότη
ζέστη(θάλπος)/κρύο (ψύχρα, ψύχος)
ζευγαρωμένος/αζευγάρωτος (ασύζευκτος)
ζευζέκης ή ζεβζέκης(όρνιο,βούρλο,κοκωβιός)/νοήμων
ζέψιμο/ξέζεμα
ζηλιάρης(ζηλότυπος, ζηλήμων)/αζηλότυπος
ζήλος(προθυμία, ζέση)/αδιαφορία
ζημιά/κέρδος (κάρπωμα, καζάντι, απολαβή)
ζημιάρικος/ωφέλιμος
ζημιογόνος/κερδοφόρος
ζημιώδης/επωφελής
ζήτηση/προσφορά

ζητιανιά(επαιτεία, διακονιά)/προσφορά

ζητωκραυγές(παλαμοκροτήματα)/γιουχαΐσματα
ζιζανεύει/μονοιάζει
ζιόγκος/βαθούλωμα
ζόρεμα(πρεσάρισμα)/αυτοβουλία
ζόρικα/μπέϊκα 
ζόρικος/ευχείρωτος
ζορισμένος/άνετος
ζουγρός/ευθυτενής
ζουρζουβίλης(ζωηρός,πεταχτός,σερπετός)/νωθρός(μούχλας)
ζουρλαμάρα/φρονιμάδα
ζούφιος/μεστός
ζουφός/μεστός
ζοφερός(ερεβώδης,ταρτάριος)/φωτεινός (φεγγερός)
ζόφωμα/λαμπρότητα (φωτεινότητα, στιλπνότητα)

ζοχαδιακός(δύστροπος, σερέτης)/καλότροπος

ζυγός(σκλαβιά)/ελευθερία
ζύγωμα(προσέγγιση)/αλάργεμα (ξεμάκρεμα)
ζω/αποθνήσκω (τελευτώ, πεθαίνω, ξεψυχώ)
ζωή/θάνατος (πεθαμός,τελευτή,ξεψύχισμα,κακάρωμα)
ζωηρεύω/αποχαυνώνομαι
ζωηρός(ασύχαστος,σερεμέτης,ασιγούρευτος)/ήσυχος
ζωηρώς/ατόνως
ζωντάνια(ζωηρότητα, ζωτικότητα, ικμάδα)/αχαμνοσύνη
ζωντανός(έμπνοος)/νεκρός (εκλιπών,μεταστάς,θανών,άπνους)
ζωογονία/θνησιγονία
ζωογόνος(ζωοποιός)/θανατηφόρος(θανατερός,θανάσιμος)
ζωοδότης/ζωοδόχος
ζωόδωρος/ζωοδόχος
ζωοπάροχος/ζωοδόχος
ζωοτοκία/ωοτοκία
ζωπύρηση(εμψύχωση, αναπτέρωση)/αποθάρρυνση
ζωτικός/επουσιώδης
ζωτικότης/ατονία (χαλαρότητα, υποτονικότητα)
ζωώδης(κτηνώδης, θηριώδης, αιμοβόρος)/ανθρωπινός
Η
ηδέως(=ασμένως)/αθύμως (απρόθυμα)
ηδομένως(=ευχαρίστως)/απρόθυμα
ηδονή/πόνος (άλγος) [ηδονισμός(φιληδονία)/εγκράτεια]
ηδυπαθής(φιλήδονος,τρυφητής,ηδονολάτρης)/
εγκρατής
ηδύς/δυσάρεστος (στυφός)
ηθικό(φρόνημα)/λιγοψυχία
ηθικός/αμοραλιστής
ηλιθιότητα(ασυνεσία)/σωφροσύνη

ηλιοκεντρικός/γεωκεντρικός

ηλιόλουστος/λιπαυγής (ανήλιος, σύσκιος)
ηλοσύνη(λωλία, μωρία)/σωφροσύνη
ηλύγιος(
δυσήλιος,ανήλιαγος,σκιερός)/ηλιόβλητος (προσήλιος)
ημεδαπός/αλλοδαπός (επακτός, ξενόφερτος)
ημερήσιος(
ημερινός, αυθήμερος)/νυχτερινός (βραδινός)
ημερόβιος/νυκτόβιος
ήμερος(κτίλος, χειροήθης)/άγριος
ημερότης/αγριότης
ημέτερος/αλλονών
ημίοπτος(
μισοψημένος,ολιγόψητος)/καλοψημένος
ημιπλήρης/ολόγιομος (υπερπλήρης)
ήμισυ/ολόκληρο
ηπιόθυμος/οξύθυμος (
εξημμένος,ερίθυμος,αψίκορος)
ήπιος/τραχύς (ατέραμνος)
ηρεμίζω/διεγείρω
ηρεμιστικός/διεγερτικός
ήρεμος(λιαρός)/ανήσυχος (αναστατωμένος)
ήρωας(ανδρείος, ισχυρόφρων
)/φοβητσιάρης (ευπτόητος)
ησσόνως/πλειόνως
ησυχία/αναβρασμός
ήσυχος/ανήσυχος
ησύχως/θορυβωδώς
ήττα/νίκη (
επικράτηση, υπερτέρηση, υπερίσχυση, επιβολή)
ηττοπάθεια/αυτοπεποίθηση
ηττοπαθής(καταπτοημένος)/αισιόδοξος (οπτιμιστής)
ηχηρά(=βροντερά)/χαμηλοφώνως
Θ
θαλερός(ευθαλής)/μαραμένος
θαλπερός/αποκαρδιωτικός (απογοητευτικός)
θαμά(συχνά)/ενίοτε

θάμασμα/χλεύασμα

θαμπός/φωτεινός (φωτερός)
θανατηφόρος(φονικός)/ζωοδότης (φερέζωος)
θάνατος(θανή)/ζωή
θαραπαύκα(φχαριστήθηκα)/δυσαρεστήθηκα
θαρραλέος(
άφοβος,ευθαρσής,άτρομος)/φοβητσιάρης(πτοαλέος)

θάρρεμα/δείλιασμα

θαρρετός/άτολμος (αποθαρρυμένος)
θάρρος(
παλικαριά,αντρειοσύνη,σθεναρότητα)/δειλία
θεατός(βλεπτός, περίοπτος)/αόρατος
θαυμάσιος(
εξαιρετικός, σημαίνων, αγαστός)/παρακατιανός

θαυμαστός(αξιάγαστος)/οικτρός (ποταπός)

θεαματικός(εντυπωσιακός)/ανεπισήμαντος
θεατρινισμοί/καθωσπρεπισμός
θεατρινίστικος/απροσποίητος (πηγαίος,ανεπίπλαστος)
θεατρίνος/ανυπόκριτος
θέλημα/αβουλησία
θεληματικός/ακούσιος
θέληση(βούληση,επιθυμία,πρόθεση)/αβουλία
θελητικός/άβουλος
θελκτικός(ευτερπής)/αποκρουστικός (φρικτός,αποφώλιος)
θέλξη(
μάγεμα,γοητεία,σαγήνη,γήτεμα)/απώθηση
θεμελιώδης(
πρωταρχικός, πρώτιστος)/δευτερεύων
θεμελιωτής/χαλαστής (ξεθεμελιωτής)
θεμιστώς/αδίκως
θεμιτός/παράνομος (άθεσμος, παράτροπος)
θεοδοξία/βλασφημία
θεοκάπηλος/θεοσεβής 
θεόκουτος(χαϊβάνι)/πανέξυπνος (
πολυμήχανος)
θεομάχος(=αντίθεος)/θεοσεβής (θεολάτρης)
θεομπαίχτης/θεοσεβής 
(θεόφρων)
θεόρατος/μικροσκοπικός (αδιάστατος)
θεόργιστος(θεοκατάρατος, 
θεοστυγής)/θεοφιλής
θεοφίλητος/θεομίσητος
θεοφοβούμενος/αθεόφοβος
θεόφτωχος/πάμπλουτος (μυριόπλουτος)
θεραπεύσιμος/αγιάτρευτος
θεριακλής(περιπαθής)/μαραζιάρης
θερινός/χειμερινός
θερμόαιμος/ψύχραιμος
(ατάραχος,άχολος,θυμοκάτοχος)
θερμός(καρδιοστάλαχτος,εγκάρδιος)/ψυχρός (κρυμαλέος)
θερμουργός(
ένθερμος,διακαής,παθιασμένος)/χλιαρός (ψυχρός)
θέση/αντίθεση
θέσμιος/έκνομος
θεσμοσύνη/ανομία (αθεμιτουργία)
θεσπέσιος(
υπέροχος,διαλεχτός,εξαίσιος)/παρακατιανός
θετικός/αρνητικός
θεωρητικός/πρακτικός
θήλυ/άρρεν
θηλυκός/αρσενικός
θηλυκότητα/αρρενωπότητα
θηλυπρέπεια/αρρενοπρέπεια
θηλυπρεπής(
κουνιστός, ντιγκιντάγκας)/αθήλυντος
θηλύτης/αρρενοπρέπεια
θηλυτοκία(θηλυγονία)/αρρενογονία
θηριοποίηση/ανθρωποποίηση (εξανθρωπισμός)
θηριοπρεπής/ανθρωποπρεπής
θηρίος(θερίος)/μικρομεγέθης
θλαστός/άθραυστος (άσπαστος, άκλαστος)
θλιβερός/ευάρεστος (επιτερπής)
θλιμμένος/κεφάτος (
μπριόζος)
θλίψη(πικρία, βάρος, φαρμάκι)/χαρά (χαρμονή, γηθοσύνη
θνησιμότης/γεννητικότης         
θνήσις/αθανασία    
θνητός(γεννητός)/αθάνατος
θνητότητα/αθανασία (αφθαρσία, αϊδιότητα)
θολερός/καθαρός
θολός/καθαρός
θολούρα/διαύγεια
θούριος(πολεμικός)/ειρηνικός (απόλεμος)
θρασέως/ευπρεπώς (κοσμίως, ευσχήμως)
θρασύγλωσσος/σεμνολόγος
θρασύδειλος/γενναιόψυχος
(καρτερόθυμος,θρασύφρων)
θρασύς/ευγενικός (καλοαναθρεμμένος,φιλοπρεπής)
θραυστός/άθλαστος
θραψερός(ευτραφής, εύθρεπτος)/ζαμπουνιάρικος
θρησκευόμενος/αλειτούργητος (ακκλησίαστος)
θρησκόληπτος(θεόληπτος)/δυσσεβής (απόθεος)
θρησκομανής/δυσσεβής
θρήσκος/άθρησκος(αθυμιάτιστος, αλιβάνιστος)
θρίαμβος/πανωλεθρία (συντριβή, βατερλό)
θρυλικός(διαλαλημένος)/άδοξος
θυγατρική/μητρική
θυμαρής(
ευχάριστος)/οχληρός (δυσάρεστος,σπαστικός)
θυμηδής(ευάρεστος)/δυσάρεστος
θύμηση/λήθη
θυμοειδής(οξύθυμος, οξυκάρδιος)/πραΰθυμος
θυμός(αγανάκτηση,μάνητα,οργή,μένος,ξάναμμα)/πραότητα
θυμώδης(οργίλος,ζάκοτος,μπουρινιασμένος)/αόργητος
θύμωμα/ξεφούντωμα (κατευνασμός, καταπράυνση,απάλυνση)
θυμωσιάρης/αόργητος
θυμόσοφος/αφυής
θυριδωτός/αθυρίδωτος
θυρωτός/απύλωτος (αθύρωτος, άθυρος)
θύτης/θύμα (
έρμαιο)
Ι
ιαματικός(θεραπευτικός, ακεστήριος)/νοσηρός
ιάσιμος/ανίατος (δυσαθλής)
ιδανικός/αισθητός
ιδεαλιστής/υλιστής
ιδεατός/αισθητός (απτός)
ιδεώδης/ατελής
ιδία(ιδιαιτέρως)/δημοσία
ιδιαίτερος(χωριστός)/κοινός
ιδίαση(μονασμός)/συναναστροφή
ιδιασμός(ιδιομορφία)/ομοείδεια (ομοιομορφία)
ιδιοβούλως(=αυτοβούλως)/εξαναγκαστικά (στανικά)
ίδιος/αλλότριος   [ίδιος(απαράλλακτος)/διαφορετικός]
ιδιοτελής(υστερόβουλος)/αφιλοκερδής
ιδιοτυπία/ομοιομορφία
ιδιωτεία/σωφροσύνη
ιδιωτικός/δημόσιος
ιδιωφέλεια/κοινωφέλεια
ιδροκοπιά/τεμπελιά (
μουργέλα)
ιεροποίηση/αποϊεροποίηση
ιερός/ανόσιος [ιερότητα(οσιότητα,αγιότητα)/ανοσιότητα]
ιεροσυλία(βεβήλωση)/εξαγιασμός
ιερόσυλος/θεοσεβής (θεόφοβος)
ιερωστί(=ευσεβώς, φιλοθέως)/ασεβώς
ίζημα/αιώρημα
ιθαγενής/αλλοδαπός  [ιθαγένεια/ανιθαγένεια]
ιθαρός(
εύθυμος)/δύσθυμος (κακόκαρδος,κακόρεχτος)
ιθύδικος(δίκαιος)/άδικος (ανέντιμος)
ικανοποίηση(=ευχαρίστηση, ευδοκία)/δυσαρέσκεια
ικανοποιητικός/ανεπαρκής
ικανός(δυνάμενος)/ανίκανος
ικετευτικά(παρακλητικά)/επιτακτικώς
ικετεύω/προστάζω
ιλαρός(γαλερός)/δύσθυμος (κακόρεκτος)
ίλεως(
ευσπλαχνικός, πολυέλεος)/ανηλεής (απάνθρωπος,ανίλεως)
ιμιτασιόν(μαϊμού)/αυθεντικό (γνήσιο)
ίντριγκα(
δολοπλοκία,μηχανορραφία)/καλοήθεια (χρηστοτροπΙα)
ισάξιος(ισότιμος,εφάμιλλος,αντάξιος,επάξιος
)/ανισότιμος
ίσασμα/στράβωμα
ίσια/πλαγίως
ισιάδα/κακοβολάδα
ίσιωμα(ισιάδι)/ανηφόρα (ή κατηφόρα)
ισλαμοποίηση/αποϊσλαμοποίηση
ισόβιος/έγχρονος
(προσκαιρινός,εφήμερος,παροδικός)

ισόγειος/υπόγειος ή ανώγειος
ισοζυγής(ισοβαρής, ισόσταθμος)/ανισοβαρής

ισονομία/ανισονομία
ισοσταθμία(αντιρροπή)/ανισορροπία
ισότητα/ανισότητα
ιστορική(
αξιομνημόνευτη,σημαντική,σημαδιακή)/αμελητέα
ιστοριογνωσία(ιστοριομάθεια)/ανιστορησία
ίστωρ(
ειδώς)/αδαής (αμαθής, απληροφόρητος, αδίδακτος)
ισχνός(λεπτόσαρκος)/παχύς
ισχνόφωνος/μεγαλόφωνος (οξύφωνος, αγάφθεγκτος)

ισχυροποίηση(ενίσχυση,ενδυνάμωση,κραταίωση)/εξασθένιση

ισχυρός(όβριμος)/αδύναμος (τζιούνταβος)
ίσως/εξάπαντος (
οπωσδήποτε, απαραιτήτως,ασφαλώς)
ιταμός(
κυνοθρασής,αυθαδόστομος)/ευγενικός (αγαθότροπος)
ιώβεια(
παρατεταμένη,μακροχρόνιος)/ολιγοχρόνιος
Κ
καβγατζής(=φιλόνικος, εριστικός)/φιλήσυχος
καζανοκέφαλος(καζάνας)/ευφυής
κάζο(
πάθημα, κακοπραγία, συμφορά, πλήγμα)/
ευτύχημα
καημός(μαράζι, θλίψη, ντέρτι)/χαρά
καθαρεύουσα/δημοτική (απλοελληνική, καθομιλουμένη)
καθαίρεση(έκπτωση)/ανακήρυξη (αναγόρευση,ανάρρηση)
καθαρός/λερός
κάθετος(κατακόρυφος)/οριζόντιος
καθήκον/δικαίωμα
καθημαγμένος(καταματωμένος,αιμόφυρτος)/αμάτωτος
καθησυχαστικός(ανακουφιστικός)/ανησυχητικός
καθιερωμένος(=παραδεδεγμένος)/αδόκιμος
κάθοδος/άνοδος
καθολικός(γενικός, ολικός)/μερικός
καινόλεκτος/κοινόλεκτος
καινός/παλαιός (αρχαϊκός, αρχέγονος)
καινοτομία(καινισμός,νεοτερισμός,νεούργημα)/παλαιότητα
καινούργιος/παλιός
καινοφανές(
νεοφανές, πρωτοφανές)/σύνηθες
καϊπωμένος
(τρυπωμένος)/αποκεκαλυμμένος
καίριος/άκαιρος
κακεντρεχής(φαρμακομύτης)/καλοσυνάτος
κάκητα/φιλικότητα
κακία(=φαυλότητα, μικροψυχία)/αθωότης (ακακία)
κάκιστα/κάλλιστα (άριστα)
κακιστοκρατία/αριστοκρατία
κακόβουλος(κακόσκοπος)/καλοσυνάτος
κακόγλωσσος/φιλόφρων (κοπλιμεντόζικος,ευομίλητος)
κακόγουστος/καλόγουστος
κακοδαιμονώ/ευδαιμονώ
κακοδιάθετος/ευδιάθετος [κακοδιαθεσία/ευδιαθεσία]
κακόδοξος/ορθόδοξος
κακοζώητος(κακοζωισμένος)/μοσχαναθρεμμένος
κακοήθης(=αλιτήριος,δόλιος,κατεργάρης)/καλοήθης
κακοθελητής/καλοθελητής
κακόθνητος(
αινόμορος,κακοθάνατος)/ευθάνατος(ευθνήσιμος)
κακόθυμος/ευδιάθετος [κακοθυμία/ευθυμία]
κακόθωρος(δύσοψος)/ευειδής (
καλόθωρος)
κακοκεφιά(μελαγχολία)/αλεγράτσα(ευδιαθεσία,καλοκεφιά)
κακόκεφος(βαρύκαρδος)/ευδιάθετος
κακολογιάζω/καλομελετώ
κακολόγος(κακόστομος,υβριστής,λοίδορος)/υμνολόγος
κακόμοιρος(σκληρόβιος)/καλόβιος
κακομορφία/ευμορφία
κακόμορφος/ευειδής (όμορφος, ευσχημάτιστος)
κακομούτσουνος/ωραιοπρόσωπος
κακονοματισμένος(
επίρρητος)/ευυπόληπτος ή ενυπόληπτος
κακονομία/ευνομία
κακόνους(=δυσμενής)/καλόκαρδος (συνεργάσιμος)
κακονούσης(κακόγνωμος)/καλόγνωμος
κακοντυμένος/καλοντυμένος (
ευείματος, καλοφορεμένος)
κακοπέραση/καλοπέραση (καλοπάθεια)
κακοπόδαρος/γουρλής (καλοπόδαρος,γουρλίδικος)
κακοποιός/ευεργετικός
κακοπρόσωπος/χαριτοπρόσωπος (χαριτόμορφος)
κακοριζικιά(γροσουζιά, κακοδαιμονία)/ευμοιρία
κακορίζικος(κακογραμμένος)/καλότυχος
κακοσφυξία(κακοσφυγμία)/ευσφυξία
κακοτράχαλος/ευκολοδιάβατος
κακότυχος/εύτυχος
κακουχία(=
κακοπάθεια,κάκωση,κακοτυχία)/ηδυπάθημα
κακοφημία/υπόληψη (αγαθωνυμία)
κακοφημισμένος/ευυπόληπτος
καλήμερος/καχήμερος
(δυστυχισμένος,κακοπαθημένος)
καλίγωμα(πετάλωμα)/εκπετάλωση (ξεπετάλωμα)
καλικατζούρες/καλλιγραφήματα
καλλιεργήσιμος/αναροτρίωτος (αγεώργητος)
καλλίφωνος/κακόφωνος
καλλωπίζω/ασχημίζω
καλμαρισμένος/αλάρωτος (απράυντος)
καλόδεχτος(
ευαπόδεκτος)/ακαλωσόριστος (κακόδεχτος)
καλοδιάθετος/δύσθυμος
καλοδουλεμένο/κακοδουλεμένο
καλοκαγαθία/απήνεια (
βαρβαρότητα,στυγνότητα)
καλοκαίρι(θέρος)/χειμώνας
καλοπίχερος(τυχερός, γούρικος)/κακότυχος
καλοπληρωτής/αναξιόχρεος
καλοπορεύω/κακοπερνώ
καλοσύνη(
αγαθοσύνη,καλογνωμία)/κακοσύνη (έχθρα,μάχητα)
καλοτυπωμένος/κακέκτυπος (κακοτυπωμένος)
καλότυχος/ζάβαλης (καημένος, δύσμοιρος)
καλοχώνευτο/κακοχώνευτο
καλύτερος/χειρότερος
καλώς/κακώς
καμαρώνω/ντρέπομαι
κάματος(αποσταμός)/ανάπαυση
κάμποσοι(αρκετοί)/κάποιος (ένας) ή ουδείς
καμπούρης/ορθοτενής (ορθόκορμος)
καμπύλος(ροικός,τοξωτός,αγκύλος,κορωνός)/ευθύς
κανάκια(
αρεσκεύματα, ευαρεστήματα)/δυσαρεστήματα
κανείς/άπαντες
κανκανένα/πάμπολλα
κανονικότητα/ασυμμετρία
καντιποτένιος/πανάριστος
καπιστρωμένος/αχαλίνωτος
καπιτάλια(=κεφάλαιο)/απενταρίες (αναπαραδιές)
καραγκιοζιλίκια/καθωσπρεπισμός
καραμπινάτος(οφθαλμοφανής)/ασαφής
καραμπουζουκλής (=χοντρούλης)/λεπτούλης
καραφλός(άκομος)/περισσόκομος (βαθύκομος)
κάργας(=παλικαράς)/λιπόψυχος
καρπαζοεισπράκτορας
/αντιπαρατάξιμος (αντιπλήκτης)
καρτερικός(αγόγγυστος, ανεκτικός)/μεμψίμοιρος
καρφοδεκάρας(
λίσχρος)/σπάταλος (σκορποχέρης,ξοδιαστής)
καρχανατζής(
αεροκοπανιστής,αεροκόπος)/σπουδαιολόγος
κασιδιάρης/δασύτριχος
κασκάντημα(ζήλια)/αζηλία
κατάβαση/ανάβαση
καταβοή(κατακραυγή)/επευφημία
καταδεκτικός(
ευόμιλος,απερηφάνευτος)/ψηλομύτης
καταδικασμένος/αθωωμένος
καταδίωξη/επαρωγή (σύναρση)
κατάδυση/ανάδυση
κατάθεση/ανάληψη
καταθλιπτικός/ευάρεστος
κατακλείδα(φινάλε)/προλεγόμενα (εισαγωγή)
κατάκοιτος(=κλινήρης, κρεβατωμένος)/στεκούμενος
κατακόρως/μετρίως
κατακρίσιμος(
αξιόμεμπτος,ονοστός,κατάκριτος)/αινέσιμος
κατάκτηση(=καθυπόταξη, δούλωση)/απελευθέρωση
κατακτητής/υπόδουλος
καταλαλιά/εγκωμιασμός
καταλεπτώς/στοιχειωδώς
καταληπτός/απερινόητος (ακατανόητος, αδιανόητος)
καταμερισμός(καταμέριση)/ένωση
καταμικρόν/αλματωδώς
καταμόνας(
μεμονωμένως, ξεμοναχιασμένα)/ομαδόν
καταναγκαστικώς/αυτοβούλως (αυτοθελήτως)
κατανάλωση/εξοικονόμηση
κατανοητός/απερινόητος (δυσκατανόητος)
κάταντα/άναντα
κατάντημα(κατάντια)/προκοπή (χαΐρι)
καταξίωση/παραγνώριση (αγνόηση)
καταπονημένος(ξεσφουρλιασμένος)/ξεκούραστος
καταπόνηση(ξεθεωμάρα,ξεκώλωμα)/ανάπαυση
καταπονητικός(εξαντλητικός,σισύφειος)/ανακουφιστικός
κατάπληκτος(
εμβρόντητος,αποσβολωμένος,έκθαμβος)/απαθής
κατάπρωτος/ολοΰστερος (πανύστατος)
κατάπτωση/ακμαιότητα
καταρτισμός(
προπαρασκευή,προετοιμασία)/ανοργανωσιά
καταρχάς/εντέλει
καταρχήν(κυρίως, πρωταρχικά)/δευτερευόντως
καταστηματάρχης/πελάτης
κατατοπίζω/παραπλανώ
κατατρεγμός/επαρωγή (επικουρία)
καταφατικός/αρνητικός (αποφατικός) [κατάφαση/άρνηση]
καταφορά (κατατρεγμός)
/επαρωγή(βοήθεια,συνδρομή)
καταφρόνηση/εκτίμηση (
θαυμασμός, καμάρωμα)
καταφρόνιο/καμάρι (
καύχημα,αγλάισμα,εγκαλλώπισμα)
καταφρονώ/εκτιμώ
καταφυγή(
εμψύχωση,ενθάρρυνση,επίρρωση)/αποθάρρυνση
καταφώρως/κρυφίως (παρασκηνιακά)
κατεργασμένος/αδούλευτος (
αδιέργαστος, ανέργαστος)
κατηγορηματικώς/ακαθορίστως
κατηγοριάρης/επαινέτης
κατεδάφιση(κατάρριψη)/ανέγερση
κατεξοχήν(υπερβολικά,υπέρμετρα,σφόδρα)/ελάχιστα
κατεργαριά(
κουτσουκέλα,πονήρευμα)/τιμιότητα
κατευθείαν/πλαγίως
κατευνάζω/ερεθίζω
κατηγορητήριο/αμεμφία
κατηγορούμενος/εγκαλεστής (
κατήγορος,μηνυτής,ενάγων)
κατηφοριά(επίκλιση)/ανηφοριά
κατινιά(κακογλωσσιά)/παινεσιά
κατόπιν(ακολούθως)/πριν(πρωτύτερα,προτού,αρχύτερα)
κατοπινός(
υστερινός,οπίστερος)/πρότερος (παροίτερος)
κατορθώνω/αποτυγχάνω
κατοχή(κτήση)/παραχώρηση
κάτοχος/εστερημένος
κατσιασμένος/αφράτος (ακμαίος)
κατσικοπόδαρος/γουρλής
κατσουλωτός(κουκουλάτος)/ξεσκούφωτος
κατσούφιασμα
/χαρμοσύνη
κάτω(χάμω)/επάνω
κατωφερής(
κατάρροπος)/ανάντης (ανηφορικός, ανωφερής)
κατώφλι/ανώφλι (υπέρθυρο)
καυχηματίας(
υψαύχενος,κορδωτός,καμαρωτός)/ακόρδωτος
καύχηση/ταπεινότητα
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ
καφρίλα(απολιτισιά)/πολιτισμός
κάφρος/προοδευμένος (πολιτισμένος)
καχεκτικός(λυμφατικός,τσιφνιάρικος)/κοτσονάτος
καψερός(=κακόπαθος, κακοπορεμένος)/εύμοιρος
κενολογία(βαττολογία)/σπουδαιολογία
κενός/πλήρης (κομπλέ)
κεντρικός(μεσαίος)/ακριανός
κεντρόφυγος(φυγόκεντρος)/κεντρομόλος
κεντρώος/ακραίος
κέντρωσε(βάρεσε)/μαράθηκε (ξεράθηκε)
κερδομανής/αφιλοχρήματος [
κερδομανία/αφιλοχρηματία]
κερδοσκοπία(
αισχροκέρδεια,κακοκέρδεια)/αφιλοκέρδεια
κερδοσκόπος/αφιλοχρήματος
κερδώος/ζημιογόνος
κεχαριτωμένος
(χαριτόβρυτος)/άχαρος
κηλητικός(θελκτικός)/απωθητικός
κηφήνες/δουλευταράδες
κίβδηλος/γνήσιος  [κιβδηλία/γνησιότητα]
κιναιδολόγος/σεμνολόγος
κινέζικα(
ακαταλαβίστικα, ακατανόητα)/κατανοητά
κίνηση/αδράνεια
κιοτής/άσκιαχτος (ατρόμητος)
κλαδεμένος/ακλάριστος (ακλάδευτος)
κλαπατσιάρικος/δυναμωμένος
κλασικό/σύγχρονο
κλάσμα(=κομμάτι, τεμάχιο, μερίδα, μόριο, μέρος)/όλο
κλαψομοίρης/αμεμψίμοιρος
κλείδωμα/ξεκλείδωμα 
κλειδωμένος/ξεκλείδωτος
κλειστός/ανοιχτός
κληρικός/λαϊκός
κλονίζω/στερεώνω
κλούρης(
τεμπέλης, κακόσχολος)/ακάματος (αναπαύδητος)
κοιμήσης(φλοέρας)/δραστήριος
κοινός(επίκοινος)/ατομικός
κοινοχρηστία(
κοινοχρησία)/ιδιοχρησία (ιδιοχρησιμοποίηση)
κοινόχρηστος/ιδιόχρηστος
κοινωνικός/
ανομίλητος(απόκοσμος,μονήρης,μονόφρων,μονόβιος)
κοινωνός(συμμέτοχος)/αμέτοχος
κοιταστείτε ή κειταστείτε(πλαγιάστε)/σηκωθείτε
κοκορόμυαλος(
πετεινόμυαλος)/νοήμων (νοητικός)
κολάι/ανεπιτηδειότητα (επαριστερότητα)
κόλακας(
λιβανιστής,γαλίφης,γλείφτης)/αληθευτικός
κόλαση/παράδεισος
κόλαφος(προσβολή, ονειδισιά)/φιλοφροσύνη
κόλλημα/ξεκόλλημα
κολλητικός(μεταδοτικός)/αμετάδοτος
κολλητός(πλαϊνός, παράπλευρος)/απόμακρος
κολοβός(
κουτσονούρης,ημίκερκος)/μακρόκερκος(μακρύουρος)
κολοκυθολογίες(παραδοξολογίες)/σπουδαιολογήματα
κολοσσιαίος(
μέγας)/μικρός (κεγχριαίος)
κόλουρος(κοψονούρης)/μακρύουρος
κολπαδόρος(κολπατζής)/φερέγγυος
κομμάρα(σβημάρα, αχάμνια)/δυνάμωμα
κομπαστής(καυχησιολόγος,αερολέσχης)/μετριόφρων
κονομησιά/μεροδούλι
κοντά(παράπλευρα)/μακριά (απάνευθε)
κοντακιανός/υψηλόσωμος
κοντινότερος/απώτερος
κοντόβλεπος/διορατικός (προορατικός)
κοντολαίμης(τραχηλόσιμος)/μακρολαίμης(μακρυτράχηλος)
κοντολογίς/μακρολόγως (λεπτομερώς)
κοντόμυαλος/νοήμων
κοντός(τάπας, στούμπος, ζουμπάς)/ψηλός (ευμήκης)
κοντοστούπης/υψηλόσωμος
κοντόσωμος/μαγκλαράς (νταμπλαράς,νταγλαράς)
κοντοσώνω/απομακρύνομαι
κοντότριχος(κολερός)/μακρότριχος
κοντοφτάνω/αλαργεύω (ξεμακραίνω)
κοπαδιαστά(ομαδικά)/καταμόνας (μεμονωμένως, μονωτί)

κοπανατζής/γραμματόδιψος

κοπρίτης/εργατικός (δουλευτής)
κοπρόσκυλο(
ακαματόσκυλο,τεμπελόσκυλο)/φιλόμοχθος
κορακίστικα(ακατάληπτα)/κατανοητά
κορμαράς/μικρόσωμος
κορμιασμένος/πλαδαρός
κορόιδεμα(εμπαιγμός,πείραγμα,κερτομία)/καλόπιασμα
κοροϊδιλίκι/καλομεταχείριση
κοροϊδευτικός(εμπαικτικός,σκωπτικός)/επαινετικός
κορυφαίος/ουραγός
κοσκινισμένος/άσηστος (ακοσκίνιστος)
κοσμαγάπητος/λαομίσητος
κοσμικός(κοσμόβιος)/αναχωρητής (ασκητής μοναχός,μοναστής)
κοσμοπολίτης/εθνολάτρης
κοσμοπολιτικός/εθνοκεντρικός
κοσμάρα/χαμοζωή
κοσμούρα(κοσμοσυρροή, λαοσύναξη)/ολιγανθρωπία
κοσμοχαλασιά/σιγαλιά
κοτσάνες(μπανταλομάρες)/σπουδαιολογήματα
κότσια(σθένος)/αχαμνοσύνη
κοτσονάτος/φιλάσθενος (αρρωστιάρης)
κουβάριασμα/ξεκουβάριασμα
κουϊάλαμα(καχεκτικό)/εύρωστο
κουκούλωμα/φανέρωμα (γνωστοποίηση,εκμυστήρευση,δήλωση)
κουμπούρας(ντουβάρι)/ευμαθής (καλομάθητος)
κουράγιο(ανάκαρο)/αποθάρρυνση
κουραφέξαλα(ματαιοφωνίες,θρυλλήματα)/σπουδαιολογήματα
κουσελιάρης/επαινέτης
κουσκουσούρης(κουτσομπόλης)/επαινέτης
κουσουριάρης/ακουσούρευτος (αψεγάδιαστος)
κουταμάρα/μυαλοσύνη
κουτουράδα/περίσκεψη
κουτορνίθι(βλίτο)/σα
ΐνι (ξεφτέρι,τσακμάκι,τσακάλι)
κουτρουλή(=δούλα, θεραπαινίδα)/αφέντρα
κουτσουρεμένος/ακλάδευτος(άκοπος,άκοφτος,άτμητος)
κουφαμάρα/οξυκο
ΐα
κουφιοκέφαλος(βούρλο)/νοήμων
κούφιος/πλήρης
κουφόβραση/δροσιά
κουφόνους(ελαφρόνους)/συνετός (νουβυστικός)
κουφότης/σοβαρότης

κοχλίωση(βίδωμα)/ξεβίδωμα

κρανιοκενής/νοήμων
κρανιόλειος(φαλακρός)/περισσόκομος (αβροκόμης)
κρασοκανάτας(
μπεκροκανάτας,οινόφλυξ,μπεκρής)/ξεμέθυστος
κραταιός/αδύνατος
κράτημα/χύμισμα
κρατούντες/υποτακτικοί
κρένω/σιγώ
κρεοφαγία/φυτοφαγία (χορτοφαγία)
κρετίνος(αχαμνόμυαλος)/τετραπέρατος
κρίνω/επιφυλάσσομαι
κρουστόφαντος(πυκνοϋφασμένος)/αραιοϋφασμένος
κρυάδα(=σαχλαμάρα)/σπουδαιολόγημα (
σοβαρολόγημα)
κρύβδην/φανερώς
κρυερός(=παγερός, ψυχρός)/καυτερός (ζεματιστός)
κρύος/ζεστός
κρύφιος/φανερός
κρυψίλογος/ακριτόμυθος
κρυψίνοια/ανυποκρισία
κτίστης/γκρεμιστής
κτίτορας(δομήτωρ)/κατεδαφιστής
κυκλώπειος(γιγάντιος,
γολιάθειος)/μικρομεγέθης
κυμαινόμενος/εδραίος
κυνισμός/σεμνοπρέπεια
κυρίαρχος/υποτελής (υπήκοος)
κυριολεκτικώς/μεταφορικώς
κυριώδης(
ουσιαστικός)/ασήμαντος (διακοσμητικός)
κυρίως(=προπαντός,πρωτίστως, ιδίως)/δευτερευόντως
κύρος(επιρροή)/ανυποληψία
κυρτός/κοίλος (γουρνωτός,κουφαλωτός,λακκωτός)
κωθώνι/σα
ΐνι
κωλοπετσωμένος/κρετίνος
κωλυσιεργία/επίσπευση
κωμικός/τραγικός
κωμικότης/σοβαρότης
κωμωδία/τραγωδία
κωφός(κουφός, ανήκοος, ανάκουγος)/οξυήκοος
Λ
λαβέ/δος
λάβρα
/παγωνιά
λάβρος
/ήπιος
λαβυρινθώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
λαγαρός(διαυγής)/θολός
λαγνεία/εγκράτεια 
λαδωμένο/ανάλαδο
λαθίπονος/αλγεινός
λάθος(αστόχημα,σφάλμα,πταίσμα,παράπτωμα)/ευστοχία
λαθρεπίβουλος/έντιμος 
λαθραίος/φανερός
λαθρόβιος(μονόβιος, μονήρης)/κοινόβιος
λαϊκούρα/αρχοντολόι
λακερολογία(
πολυφασία,αμετρολογία,φλεδονεία)/ολιγολογία
λακωνικός/πολυλογάς (μασλατάς,λογάς,αθυρόγλωσσος)
λαλίστατος/ακριβομίλητος (αμίλητος)
λαμπεράδα/θολάδα (σκοτείνιασμα)
λαμπρά/αθλίως
λάμψη(
γυαλοκόπημα,λαμπηδόνα)/θολάδα (θάμπωμα)
λανθάνω/παρουσιάζομαι
λαοπόθητος/λαοκατάρατος
λαοπρόβλητος/λαομίσητος
λαουτζίκος(κοσμάκης)/ελίτ
λαοφθόρος/φιλόλαος (φιλόδημος)
λαοφιλής/λαομίσητος
λαπάς/δραστήριος (ενεργής, καμωτής)
λάσκα/τεντωτά
λασκάρω/σφίγγω
λατρευτός(πολυαγαπημένος,μονάκριβος)/αναγάπητος
λαχταριστό/αποκρουστικό
λεβέντικος/χαυνωτικός
λεβεντόκορμος/πλαδαρός
λείανση/πτύχωση 
λείος(
σατινέ)/τραχύς (ανάγλυφος, γκοφρέ)
λειτουργώ/αδρανώ
λειότητα/τραχύτητα
λειψάξιγκος(λιπόσαρκος, απίμελος)/παχύσαρκος
λείωση/ζάρωμα (σούρωμα)
λελογισμένως/απερισκέπτως (αψήφιστα,ασυλλόγιστα)
λεξιπενία/ευρεσιλογία
λεονταρισμός/μούλωμα (λάγιασμα, λούφαγμα)
λεπτεπίλεπτος/σκληραγωγημένος (
σκληρόπετσος)
λεπτοκαμωμένος(μινιόν)/χοντροκαμωμένος
λεπτόκοκκος/χονδρόκοκκος
λεπτομερειακώς(εξονυχιστικά)/αδρομερώς
λεπτοπόδαρος/χοντροπόδαρος
λεπτός(ψιλός, ισχαλέος)/παχύς
λεπτόσωμος/παχύσωμος
λέρωμα(βρόμισμα,λέκιασμα)/φασινάρισμα (ξεβρόμισμα)
λεσχηνεία/λακωνισμός
λέτσος/κομψός (διωματάρης)
λευκόκομος/μαυρομάλλης
λεφτάς/αδέκαρος
λεχρίτης/αξιοπρεπής (κιμπάρης)
λήθη/μνήμη (θυμητικό, μνημονικό)
ληκτικός(τελικός)/αρχικός (προκαταρκτικός)
λήξη/έναρξη
λήπτης/δότης (δοτήρ)
λήρος(φλυαρία, περιττολογία, αδολεσχία)/ολιγολογία
ληρώδης(μωρολόγος)/ευφυολόγος (χαριτολόγος)
ληρωδίες(μωρολογίες,χαζολογήματα)/σπουδαιολογήματα
λησμοσύνη(ξαστόχημα)/μνημοσύνη
λίαν/ολίγον (λιγουλάκι, λιγάκι)
λιανικώς/χονδρικώς [λιανική/χονδρική]
λιανοπαίδι(κουτσούβελο)/υπερήλικας
λιανοπωλητής/χονδρέμπορος
λιανός(ολιγόσαρκος)/χοντρός (χοντρούπας)
λιατσάζω/διογκώνω
λιβακώνομαι/δροσίζομαι 
λιγδιάρης/αλέρωτος
λιγνός/χοντρός (κοιλάτος,ευτραφής,φούσκας,βάλι)
λιγόζωος/μακρόβιος(δηρόβιος,ερίζωος,μακροβίοτος)
λιγομίλητος(επιγραμματικός)/πολυλογάς (γλωσσάς)
λιγόμυαλος/πολύβουλος (σώφρων, ορθόφρων)
λιγόστεμα/αβγάτισμα (πλήθεμα, πλήθυνση)
λιθόδμητος(λιθόκτιστος,πετρόκτιστος)/πλινθόκτιστος
λιμαδόρος(μακρολόγος)/λιγόλογος
λιμασμένος(λιμώττων)/χορτάτος
λιμπιστός(=ζηλευτός, λαχταριστός)/αηδιαστικός
λιμώδης/χορτάτος
λιοπύρι(καύσωνας)/παγωνιά
λιπανδρία(λειψανδρία, κενανδρία)/πολυανδρία
λιπανθρωπία/πολυανθρωπία
λιπόμαστος(απογαλακτισμένος)/βυζανιάρικος(επιμαστίδιος)
λιπόπατρις(εκπατρισμένος)/επαναπατρισμένος
λίπουρος(άνουρος)/κερκοφόρος
λιτός(απέριττος,φτωχικός)/μυριοστόλιστος (πολυποίκιλτος)
λιτότητα/σπατάλη
λίφαιμος/αιματώδης
λιώνω/πήζω
λογάς(φλύαρος, πολύλαλος, αδολέσχης)/ολιγόλογος
λογίκευση(σωφρονισμός,συνετισμός)/αφροσύνη(ξεμυάλισμα)
λογικός/παράλογος (εξωφρενικός,έκτοπος,άτοπος,άλογος)
λόγιος(πεπαιδευμένος)/αγράμματος (απαίδευτος)
λόγοις/έργοις
λοιδορία(κηκασμός πομπεία)/εγκωμιασμός
λοξοδρόμηση(
αποδρομή,παρέκβαση,εκτροπή)/ευθυπορία
λοξόδρομος/ευθύδρομος
λοξοδρομώ/ευθυδρομώ
λοχηρός ή λοχερός(θαλερός)/μαραμένος (αθαλής)
λυγισμένος/αβάγιστος (αλύγιστος, άκαμπτος)
λυμεών/σωτήρας (ελευθερωτής)
λυόμενο/συμπαγές
λυσίπονος(παυσίπονος, ακεσίπονος)/αλγεινός
λυσιτελής/ανωφελής (επιβλαβής, ζημιάρης, ασύμφορος)
λυσσώδης(μανιώδης)/πολύπραος
λυτός/δεμένος
λυτρωμός/χαμός(εξολόθρευση,αποδεκατισμός,εξουδετέρωση)
λυτρώνω/υποδουλώνω
λωλός/γνωστικός
Μ
μάγκικα/απονήρευτα
μαγκούφης/ζευγαρωμένος
μαγκούφικος(=
καταραμένος,αναθεματισμένος)/ευλογημένος
μαγκώνομαι/ξεπιάνομαι
μάζα/τμήμα (απόσπασμα)
μαζική(αθρόα)/πενιχρή
μαζικώς/μεμονωμένα
μαθαίνω/αγνοώ
μαθός/πρωτόπειρος (
αρχάριος,πρωτάρης,πρωτόβγαλτος)
μαιτρ/ανειδίκευτος
μακάριος/δυστυχής (μογερός)
μακαρισμός(=καλοτύχισμα)/ελεεινολογία
μακραίων/βραχυχρόνιος
μακρόβιος(αιωνόβιος, ζαμανίσιος)/βραχύβιος
μακροημέρευση(
μακροζωία,
κορακοζωή)/ολιγοζωία
μακροθυμία(=ανοχή)/μνησικακία (
κακοχολιά,εχθροπάθεια)
μακρόθυμος/μνησίκακος (εκδικητικός,φιλέκδικος)
μακρόπνους/μικρόπνους
μακροπόδης(μακρόπους)/κοντοπόδαρος
μακροσκοπία/μικροσκοπία
μακροχρόνιος(μαθουσάλειος)/βραχυχρόνιος
μακρύουρος/μείουρος
μακρύς/βραχύς  [μακρότητα(μάκρος)/βραχύτητα]
μαλαγανιά(συργουλιά)/δηκτικότητα
μαλακισμός(εξασθένηση,χαυνότητα)/καρδάμωμα
μαλθακός(χλεχλές,αφερέπονος,αποχαυνωμένος)
/ρέκτης
μαλιάγκος(γυναικωτός)/άθηλυς (αρρενωπός)
μαμόθρεφτος(
φλούφλης,καλοσυνηθισμένος)/σκληραγωγημένος
μαναφούκια(ανηγοριές, κακολογίες)/παινέματα
μανιωδώς(
εμμανώς,πεισματικά,παθιασμένα)/χαλαρά (άτονα)
μαντράχαλος/κοντοπίθαρος
μάξι/μίνι
μάξιμουμ/μίνιμουμ
μαράγκιασμα/θαλερότητα
μαραζωμένος/θαλερός
μαρανίσκω/θάλλω
μαρασμός(φυτοζωία)/προκοπή
μαρασμώδης/ακμαίος (ανθηρός)
μασκαράς/ευπρεπής (έμπρεπος)
μάστιγα(=συμφορά)/ολβιότητα (καλοτυχία)
μάστορας/μαθητευόμενος (τσιράκι)
μαστοριά(δεξιότητα)/ανεπιτηδειότητα(αδεξιότητα,ατεχνία)
μαστόρικο(καλοδούλευτο,καλοκάμωτο)/κακοφτιαγμένο
ματαιοδοξία(κενοδοξία,ματαιοφροσύνη)/μικροφροσύνη
ματαιολογία(
αργολογία,κενοφωνία)/σπουδαιολογία(χρηστολογία)
ματαιόπονος/παραγωγικός (πολυφόρος)
ματαιόφημος(πολυεπής)/ολιγόλογος
ματαίως(μάτην, ασκόπως, χαράμι)/σκοπίμως
μαυλιστικός/ηθοπλαστικός (εποικοδομητικός)
μαυρίλα(
μελανότητα)/ασπρίλα (λευκότητα,ασπράδα)
μαυρόγια/ασπρόγια
μάχη(
σύρραξη,συμπλοκή,εχθροπραξία)/ειρήνη(εκεχειρία)
μαχητός/ακαταμάχητος (
ακαταγώνιστος,αήττητος,αδήριτος)
μάχιμος/απόμαχος
μάχλος(λάγνος)/χρηστοήθης
μεγάθυμος(μεγαλόκαρδος)/μικρόψυχος [μεγαθυμία/μικροψυχία]
μεγαλείο(μεγαλοπρέπεια,επιβλητικότητα,αρχοντιά)/σμικρότητα
μεγαλέμπορος/ψιλικατζής (μικρέμπορος)
μεγαλεπήβολος/μικροτερπής
μεγαλόδωρος(πλουσιοπάροχος)/καρφοδεκάρας
μεγαλομάτης(μεγαλόμματος,μεγαλόφθαλμος)
/μικρόμματος
μεγαλοποίηση(παραφούσκωμα,δείνωση)/μετρίαση
μεγαλοπραγμοσύνη/κενοσπουδία(ματαιοσχολία,ματαιοσπουδία)
μεγαλορρημοσύνη(
μεγαλαυχία,μεγαλοστομία)/μετριοφροσύνη
μεγαλουσιάνος(καμπόσος)/παρακατιανός
μεγαλοφροσύνη(
κομπορρημοσύνη)/μετριοφροσύνη
μεγαλώνυμος/ακλεής
μεγιστάνες/φουκαράδες
μεθεκτικός/αμέτοχος (ουδέτερος)
μέθυσμα(
μεθύσι,μέθη,σούρα)/ξεμέθυσμα
μεθυσμένος(
πιωμένος,οινοβαρής)/νηφάλιος(ξεμέθυστος)
μεθύστερον/πρότερον (προηγουμένως)
μειοδοτικός/πλειοδοτικός [μειοδοσία/πλειοδοσία]
μειονεκτικότητα(ελαττωματικότητα)/αρτιότητα
μειονότητα/πλειονότητα
μειοψηφία(
μειονοψηφία)/πλειοψηφία (πλειονοψηφία)
μειωτικός/πληθυντικός (αυξητικός)
μελαγχολικός(σκεπτικός, αγηθής)/ευδιάθετος
μελανοκόμης (μελανόμαλλος)/ασπρομάλλης
μελάτο/πηχτό (σφιχτό)
μέλημα/ξέγνοιασμα (σορολόπι)
μελλούμενα/περασμένα ή παρόντα
μεμιάς/ξεκουπί (εξακολουθητικά)
μεμιγμένος/άσμιχτος  [μίξη ή μείξη/αμιξία]
μεμπτός/επαινετός
μένος(τσατίλα, εκνευρισμός)/κάλμα
μεράδι/όλο
μεράκια(κέφια)/ακεφιές
μερακλίδικος(καλοδουλεμένος)/κακόγουστος
μερακλωμένος/
αμεράκλωτος (κακοκεφιασμένος)
μερικότητα/ολικότητα
μεροληπτικός(
προσωπολήπτης)/αφιλοπρόσωπος
μέσα/έξω
μεσαιωνικός(οπισθοδρομικός)/εκσυγχρονισμένος
μεσοβέζικος(αξεκαθάριστος)/ξεκάθαρος
μεσόγειος/παράλιος
(ακταίος,παραθαλάσσιος,επάκτιος)
μεσονύχτι/μεσημέρι
μεσοπέλαγο/ακροθαλασσιά
μεστός/άδειος
μετάβαση/επιστροφή (επάνοδος,ξαναρχομός,επιστρεμμός)
μεταγενέστερος/προγενέστερος
μεταγώγιμος/αμετακόμιστος
μεταθετός/αμετάθετος (αμετάστατος)
μετανάστευση(ξενιτεμός)/νόστος (απονόστηση)
μεταποίηση(μεταμόρφωση,μετουσίωση,μεταλλαγή)/αμεταβλησία
μεταρρυθμίζω/διατηρώ
μεταφερτός/ριζιμιός (ατράνταχτος) [μεταφορά/αμετακινησία]
μεταχειρισμένο(παλιωμένο)/αχρησιμοποίητο (καινούργιο)
μετεξέλιξη/αμεταβλησία (σταθερότητα)
μετρητοίς/βερεσέ
μετριοπαθής/ακρατής [μετριοπάθεια/αδιαλλακτικότητα]
μέτριος/υπερβολικός (υπέρμετρος) [μετριότητα/κορυφή]
μηδαμινότητα(ποταπότητα,ανουσιότητα)/σημαντικότητα
μηδετέρωθεν/αμφοτέρωθεν
μητριαρχία/πατριαρχία
μηχανοποίητος/χειροποίητος (χεροκάμωτος)
μετριοφροσύνη/αλαζονεία (
υψηγορία, κομπασμός)
μεφιστοφελικός(διαβολάνθρωπος)/καλόπραγος
μιαρόγλωσσος(βρομόγλωσσος,βρομόστομος)
/σεμνολόγος
μιασμένος/αβεβήλωτος
μικρέμπορος/μεγαλέμπορος
μικροεπιχειρηματίας/μεγαλοεπιχειρηματίας
μικροεφοπλιστής/μεγαλοεφοπλιστής
μικροκάμωτος(μικροφυής, μισοριξιά)/μεγαλόσωμος
μικρόκοσμος/μακρόκοσμος
μικροκτηματίας/μεγαλοκτηματίας
μικρολόγος/σπουδαιολόγος
μικρόμαστη/βυζαρού (μεγαλόμαστη)
μικρόνους/
μεγαλόνους(μεγαλοφυής,διάνοια,ιδιοφυής)
μικροπρεπής/ευπρεπής
μικροσκελής/μακροκάνης (
μακροσκελής, μακροπόδης)
μικρόσταχυς/μεγαλόσταχυς
μίρλα(κλάψα, παράπονο)/αμεμψιμοιρία (αγογγυσιά)
μισαλληλία/φιλαλληλία
μισαλλόδοξος/συγκαταβατικός (καλόγνωμος)
μισάνθρωπος/φιλάνθρωπος (αγαθοπάροχος)
μισελληνισμός/φιλελληνισμός  [
μισέλλην,ανθέλλην/φιλέλλην]
μισερός/ακέραιος (
ολάκερος)
μίσοινος/οινόφιλος (οινοπίπης)
μνήμη/λήθη (επιλησμοσύνη)
μνημονιακός(μνημονιολάτρης)/μνημονιομάχος
μνήμων(
θυμησιάρης)/επιλήσμων (ξεχασιάρης, λησμονιάρης)
μνήσθητι(θυμήσου)/λησμόνησε
μνηστευμένος(αρραβωνιασμένος)/αμνήστευτος
μοιραίος(αναπότρεπτος)/ευδιάφυκτος
μολών/απελθών
μομφή(
κατηγορία,συκοφαντία,αβανιά,στηλίτευση)/έπαινος
μοναδικός/πληθυντικός
μοναξιά/συντροφιά (συνεδρία, παρέα)
μονασμός/συγχρωτισμός
μόνιμος/προσωρινός
μονογαμικός/πολυγαμικός [μονογαμία/πολυγαμία]
μονόγλωσσος/πολύγλωσσος
μονοδιάστατος/πολυδιάστατος
μονοεδρικός/πολυεδρικός
μονοείδεια/πολυμορφία
μονοειδής/πολύμορφος (πολυειδής, πολυποίκιλος)
μονοετής/πολυετής
μονοθεϊσμός(μονοθε
ΐα)/πολυθεϊσμός
μονοθέσιο/πολυθέσιο
μονοκατοικία(μονόσπιτο)/πολυκατοικία
μονόκλωνος/πολύκλωνος
μονοκόμματος(ολόβολος, μονόβολος)/τεμαχιστός
μονοκοπανιά/διακεκομμένως 
μονόκωπος/πολύκωπος
μονολεκτικός/περιφραστικός
μονομερής(
ενιαίος)/πολυμερής (πολλαπλός,πολυσύνθετος)
μονομερίτικος/πολυήμερος
μονομέτωπος/πολυμέτωπος
μονομιάς(ακαριαία)/διακεκομμένως 
μονοπρόσωπος/πολυπρόσωπος
μονοπώλιο/πολυπώλιο
μονορούφι(
αμυστί, απνευστί)/διακεκομμένως 
μονός/ζυγός
μονοσήμαντος/πολυσήμαντος
μονόσημος/αμφίσημος (πολύσημος)
μονοτροπία(ομοιομορφία)/ποικιλία (εναλλαγή)
μονοτρόπως/πολυτρόπως (
πολλαχώς, ποικιλοτρόπως)
μονόχηλος/πολύχηλος
μονόχνωτος ή μονόχνοτος(ασχέτιστος)/κοινωνικός
μονόχρωμος/πολύχρωμος (παρδαλός)
μοντέλο(
υπόδειγμα,πρότυπο,καλούπι)/αντίγραφο(αντίτυπο)
μοντέρνος(μοδάτος)/παλιομοδίτικος (ντεμοντέ)
μονώνυμο/πολυώνυμο
μορφονιός/κακονιός
μουγγός ή μουγκός(μογιλάλος)/φθεγματικός
μούγκαβος(μούγκλαβος)μουρουγκλός/ομιλητικός
μούλικος(
νοθογέννητος, μπάσταρδος)/αμπαστάρδευτος
μουλωχτός/ανυπόκριτος(απερίφραστος,ανοιχτόλογος)
μουντός/καθαρός
μούργος/καλόβολος (καλόγνωμος, ευδιάλλακτος)
μουρλαμάρα/μυαλοσύνη
μούρλια/χάλια
μουρμούρης/αμεμψίμοιρος
μουρνταρεύω/ξεβρομίζω
μουρόχαβλος/ατσίδας (
δαιμόνιος)
μούρσια(βρόμικος, μουρτζούνης)/καθαρός
μουσαντένιος/ανόθευτος (γνήσιος)
μούτος(μούκας)/φθεγματικός
μουτρωμένος(μουτσωμένος)/ευδιάθετος
μοχθηρία(κοκοβουλία, εμπάθεια)/φιλαγαθία
μοχθηρός(χαιρέκακος,ιοβόλος)/καλόκαρδος (αγαθόψυχος)
μόχθος/ξεκούραση (ανασασμός, αναπαή, ριλάξ)
μόχλευση/στασιμότητα
μπαγάσας/καλοθελητής (αγαθοθελής)
μπακανιάρικος/εύρωστος (υγιής,ευεκτός,εύτονος)
μπάμιος(κουτόμυαλος,χάνος,κόπανος)/οξύνους
μπαμπαλίσματα(φλυαρίες)/ολιγομυθίες
μπαμπάτσικος(σωματώδης,πληθωρικός)
/μικροκαμωμένος
μπαμπόγερος/νεαρούλης (νεανίσκος, παιδαρέλι)
μπανάλ (τετριμμένο, κοινότοπο)/
ασύνηθες (πρωτόφαντο)
μπαρμπούτσαλα(ανακρίβειες,ψευτιές)/αλήθειες

μπάσιμο(είσοδος, εμφιλοχώρηση)/έξοδος

μπασμένος(συνεπτυγμένος)/εκτεταμένος
μπαστάρδεμα/ακηρασία (αμιξία)
μπατάλικος/λυγερός
μπαταξής/καλοπληρωτής
μπατίρης/χρηματίας
μπάχαλο(συμπούρμπουλο)/ευταξία
μπεκιάρης(=άνυμφος, εργένης, μπακούρι)/ζευγαρωμένος
μπελαλίδικα/ξέγνοιαστα
μπελάς(μπλέξιμο)/απεμπλοκή
μπίμπα(γεμάτος, τίγκα, φίσκα, ισοχειλής)/άδειος
μποέμικος(πανακηδής,αμεριμνομέριμνος)/πολυμέριμνος
μπόσικος/σφικτός
μπουζούκας(=χοντρός)/κοκαλιάρης (ισχνόσαρκος)
μπουζουκοκέφαλος (=χοντροκέφαλος)/ευφυής
μπουλούκος/ισχνόσαρκος (απαχής, σαρκολιπής)
μπουμπουνοκέφαλος(μπουμπούνας)/νοήμων
μπουνάτσα/θαλασσοταραχή (φουρτούνα, τρικυμία)
μπουνταλάς(ντουρντούβι,ζωντόβολο,γεγές)/νοήμων
μπουρδολογία(αερολογία, ανοητολογία)/σπουδαιολογία
μπουρζουάς(μεγαλοαστός)/μικροαστός
μπούφος/έξυπνος (πολύτροπος)
μπόχα/ευοσμία
μπροστινός/πισινός (
στερνός, ουραίος)
μυαλωμένος(νογάτος)/φυρόμυαλος (άνογος)
μυημένος/αμυσταγώγητος (αμύητος)
μυθεύματα(=πλαστουργήματα)/αληθοέπεια
μυθώδες/ενυπόστατο
μυκτηρισμός/εγκωμιασμός (
δόξασμα)
μυσαρός(σιχαμερός)/ελκυστικός
μυστηριώδης(ανεξιχνίαστος)/άκρυπτος
μυστικός(συνωμοτικός,απόκρυφος)/φανερός(εύδηλος,άκρυφτος)
μυτερός(πρόστομος)/αμβλύς
μυχόνους(
επιφυλακτικός, κρυψίνους)/απροκάλυπτος
μυώδης/παχουλός
μώμος(αδικόβγαλμα)/έπαινος (ευφημία)
Ν
ναζιάρης(καμωματάς)/υποχωρητικός
ναρκοθέτηση/αποναρκοθέτηση
ναστός(πυκνός, πατικωμένος)/αραιός
ναυλωτής/εκναυλωτής
νέκρα(στασιμότητα)/τύρβη
νέκρωση/κίνηση
νεοημερολογίτες/παλαιοημερολογίτες
νεόλεκτος(νεοσύλλεκτος)/παλιοσειρά
νεορθόδοξος/παλαιορθόδοξος
νεοταξίτες(ή νεοεποχίτες)/παραδοσιακοί
νεοτεριστής(
μοντερνιστής)/ασυγχρόνιστος(αφιλοπρόοδος)
νεοτεριστικός/
παραδοσιακός(συντηρητικός,ακαινοτόμητος)
νερουλός/πηχτός
νευραλγικός(κυριώδης)/αμελητέος
νευρικός/ψύχραιμος  [νευρικότητα/ψυχραιμία]
νέφωση(συννέφιασμα)/ηλιοφάνεια
νεωστί(εσχάτως, προσφάτως, άρτι)/πάλαι
νηνεμία/θύελλα
νηπενθής(άλυπος)/λυπηρός (δυσάρεστος)
νησιώτης/στεριανός (ηπειρώτης)
νηστευτής/ανήστευτος
νηστικομάρα/χορτασιά
νηστικός(άσιτος,απόσιτος,αδείπνητος)/χορτάτος
νηστικοσύνη/κορεσμός (πλησμονή)
νίκη/ήττα
νοερός/αισθητός
νοημοσύνη/αμυαλοσύνη
νοικοκυροσύνη/ακουμανταρισιά
νοθευμένος/ακήρατος
νόθος/γνήσιος
νοσηρός/υγιεινός [νοσηρότητα(ανθυγιεινότητα)/υγιεινότητα]
νόστιμος(εύμνοστος,εύγευστος,πικάντικος)/άνοστος
νότη/ξηρασία
νότιος/αρκτώος (βόρειος)
νουνεχής/άφρων (ανοήμων, νηπιόφρων, ολιγόφρενος)
νουνεχόντως/απερισκέπτως
(απεριμερίμνως, ασκέπτως)
ντερλίκωμα(μασαμπούκα, μπούκωμα)/ολιγοφαγία
ντοκουμεντάρισμα(κατάδειξη,τεκμηρίωση)/διάψευση
ντόμπρος(μπεσαλής)/ανειλικρινής
ντόπιος/αλλοδαπός
ντόρος/βουβαμάρα
ντουγρού/πάραντα (λοξά, παράστρατα, στραβά)
ντράβαλα/ξεμπερδέματα
ντραγκάνημα/σταθέρωμα
ντροπή(συστολή, τσίπα)/αναίδεια (θρασύτητα,προκλητικότητα)
ντροπιαστικός/επιδοκιμαστικός
νυκτόβιος/ημερόβιος
νύχιος/ημερινός
νύχτα/μέρα
νυχτιάζει/ξημερώνει
νύχτωμα/ξημέρωμα
νωδός(φαφούτης, ξεδοντιασμένος)/οδοντοφόρος
νωθρός(σχολαίος, οκνώδης)/σβέλτος (ευκίνητος, αλέστος)
νωπός/μπαγιάτικος (πολυκαιρίτικος,πολυκαιρισμένος)
νωρίς(έγκαιρα, πρόωρα)/αργά
νώτα(πισινά)/μπροστινά
νωχελής/δραστήριος
Ξ
ξακουστός(πολύφημος)/άσημος
ξανάρτος(νηστήσιμος, ανάρτυτος)/αρτύσιμος
ξαναστραμμάρα(
παραξενιά,στρυφνότητα)/τυπικότητα
ξαρμάτωτος(άοπλος)/ένοπλος (οπλοφόρος)
ξαστεριά(αιθρία)/συννεφιά
ξαφνικός(ανέλπιστος,αναπάντεχος)/προβλέψιμος
ξάφνου(απότομα, εξαπίνης)/εξελικτικά (βαθμιαίως)
ξέβαμμα(
ξεβάψιμο)/βάψιμο (μπογιάτισμα,επίχρωση)
ξεβάφω/χρωματίζω
ξεβούλωμα/έμφραξη
(πωμάτισμα, τάπωμα, στούπωμα)
ξεγκάβωμα/γκάβωμα
ξεγνοιασιά/μέριμνα (πονοκεφάλιασμα, σκοτούρα)
ξέγυμνος(ξέντιος, ξεσάρκωτος)/ντυμένος
ξεδίπλωμα(
ξεπίστρωμα)/δίπλωμα (πίστρωμα, πτύξη)
ξεδοντιάρης/οδοντοφόρος
ξεθάψιμο/ταφή (ενταφιασμός)
ξεθωριασμένος(
ξασπρουλιάρης, έκπλυτος)/σκουρόχρωμος
ξέθωρος(
ξασπρισμένος,ξεπλυμένος)/σκουρόχρωμος
ξεκάθαρος/αδιαφανής 
ξέκαρδα/προθύμως (προφρόνως)
ξεκουκούλωτος/κουκουλωτός (κουκουλοφόρος)
ξεκούμπωμα/θηλύκωμα (κούμπωμα)
ξεκούραστος(
αναπαυμένος)/αποσταμένος (απόκοπος)
ξεκούτης(
μωρόφρων,ξεμωραμένος,ραμολί)/σώφρων
ξελασκάρισμα(ξέσφιγμα)/σφίξιμο
ξελάφρωμα/επιβάρυνση (επιφόρτιση)
ξελογιάζω/συνετίζω
ξέμακρα/κοντινά
ξεμοντάρισμα/συναρμολόγηση
(μοντάρισμα,συνάρθρωση)
ξεμούδιασμα/αιμωδία (μούδιασμα)
ξεμπλέτσωτος(άντυτος)/ντυμένος
ξενηλασία/φιλοξενία
ξενόγλωσσος(αλλόγλωσσος, αλλόφωνος)/ομόγλωσσος
ξενόδουλος/εθνεγέρτης  [ξενοδουλία/εθνεγερσία]
ξενοιασμένος/πολύφροντις
ξενοίκιαστος(αμίσθωτος)/νοικιασμένος
ξενομανία(ξενολατρία)/μισοξενία
ξενοπρεπής/εθνοπρεπής
ξένος(αποφύλιος)/ιθαγενής
ξενόφοβος/φιλόξενος (ξενόφιλος,ξενολάτρης,ξενομανής)
ξέξασπρος(κατάλευκος, πάλλευκος)/κατάμαυρος (ακρομέλας)
ξεπάκιασμα/ξαλάφρωμα
ξεπατωμός/γλιτωμός  
ξεπέζεμα/καβαλίκεμα
ξέπνοος(ξεψυχισμένος)/σφριγηλός (ακμαίος)
ξεποδάριασμα/ξαπόσταμα
ξερα
ΐλα(στέγνα)/υγρότητα (νωπότητα)
ξερακιανός/ευτραφής
ξεροβόρι/λίβας (ανεμόκαμα)
ξεροκέφαλος(χλιμίτζουρας)/οξύνους (λεπτογνώμων)
ξερός(άνυδρος, ανάματος, στεγνός, άβροχος)/υγρός
ξεροσφύρι/φαγοπότι (τσιμπούσι)
ξερότοπος/λιβάδι (λειμών)
ξεσήκωμα(στασιασμός,εξέγερση)/καταστολή (κατάπνιξη)
ξεσκούφωτος/λοφωτός
ξεσπίτισμα/στέγαση
ξεστραβωμένος(απλάνητος)/πλανημένος
ξεσφούρλιασμα/σφούρλιασμα
ξετσίπωτος(ανερυθρίαστος)/αισχυντηλός
ξεφορμάρισμα/διαμόρφωση (φορμάρισμα)
ξέφρενα/λελογισμένως
ξεφτέρι/κουτορνίθι (χαζοντάμαρο)
ξεφτίλας ή ξευτίλας/ευυπόληπτος
ξεχαμάρα/θύμηση
ξεχασιά/υπόμνηση (μνεία, υπενθύμιση, μνημόνευση)
ξεχασμένος(ξεγραμμένος)/αείμνηστος
ξεχρέωτος/χρεωμένος
ξήρανση/ύγρανση (
νότισμα)
ξηρασία(ξέρα, ανομβρία, αναβροχιά)/υγρασία
ξηρόφιλος/υγρόφιλος
ξίκικος/ατόφιος
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ
ξιπασιά(μεγαληγορία,υπερφροσύνη)/μετριοφροσύνη
ξόδεμα/φειδωλία (μικροδοσία)
ξοδευτής/σφιχτοχέρης
ξόφλησε/ζει
ξύπνιος(αφυπνισμένος)/κοιμισμένος
ξώπετσα(
ξυστά, επιπολής, ξώδερμα, γρατσουνιστά)/βαθέως
Ο
ογκώδης(ογκωτός)/φτενός (άογκος)
οδικώς/αεροπορικώς (ή ακτοπλοϊκώς)
οδύνη/ευφροσύνη
οθνείος/γηγενής
οίδα(γνωρίζω)/αγνοώ
οίηση(ξιπασμός, έπαρση, υπερηφάνεια)/ταπεινοσύνη
οικειοθελής(αυτόβουλος, αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
οικειοθελώς(αυτοθελώς)/ακουσίως
οικείος(οικογενειακός, σπιτικός, οικιακός)/ξένος
οικοκυροσύνη/τσαπατσουλιά
οικονομία/σπατάλη
οικουμενικότητα/μερικότητα
οίκτος(
έλεος,χάρη,ψυχοπόνεση,λύπηση)/αναλγησία(απονιά)
οικτρός/αξιοπρεπής
οικωφελής/οικοφθόρος
οκνηρός/δραστήριος
όλβιος/δυστυχής
όλβος(
ευδαιμονία, ευτυχία, ευημερία, μακαριότητα)/δυστυχία
όλεθρος(
εξώλεια, καταστροφή, ρήμαγμα, ερήμωση)/σωτηρία
ολετήριος/σωτήριος(σωστικός,λυτρωτικός,απελευθερωτικός)
ολημερίς/ολονυχτίς
ολιγάκις/απειράκις
ολιγάρκεια/πλεονεξία
(αχορταγιά, απληστία, αβαρτία)
ολιγαρκής/άπληστος
ολιγοδάπανος/πολυέξοδος
ολιγοδεής/ακόρεστος
ολιγοέξοδος/πολυδάπανος
ολιγόλαλος/απεραντολόγος
ολιγολογία/πολυλογία (απεραντολογία,πολυέπεια,αειλογία)
ολιγομαθής/πολυμαθής (ευπαίδευτος)
ολιγόμισθος(μικρόμσθος)/αδρόμισθος(μεγαλόμισθος)
ολιγόμυαλος(μικρόμυαλος)/νοήμων
ολίγον/άγαν
ολιγόνοια/βαθύνοια (εμβρίθεια)
ολιγόνους(μπανταβός)/νοήμων
ολιγοπαιδία(
ολιγοτεκνία)/πολυτεκνία (πολυπαιδία)
ολιγόσιτος/κοιλιόδουλος (
γαστρίδουλος, πολυφαγάς)
ολιγόστροφος/πολύστροφος
ολιγοφαγία/πολυφαγία (γαστριμαργία)
ολιγωρία(
αμέλεια, αφροντισιά)/επιμέλεια(επιστασία)
ολισθηρός(γλιστερός)/κολλώδης
ολοήμερος/ολονύκτιος (παννύχιος)
ολόθερμα/χλιαρώς
ολοθρευτής/σωτήρας (λυτρωτής, ρύστης)
ολοθύμως/απρόθυμα
ολόιδιος/ανόμοιος 
ολόϊσια/πλαγίως
ολοκάθαρος(
κατακάθαρος)/ρυπώδης
ολοκληρωτική(συνολική)/μερική
ολομερής/πλημμελής
ολόμοιος/αλλιώτικος (διάφορος)
ολονέν ή ολοένα (όλο)/ενίοτε
ολόπλευρος/μονόπλευρος
ολότελα(
τελείως,εντελώς,καταντίπ,άρδην)/μερικώς ή καθόλου
ολούθε/πουθενά
ολοχρονίως/προσκαίρως
ολόψυχα/ξέκαρδα   [ολόψυχος/ψυχρός, παγερός]
ομαδικώς/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαδόν/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαλός/ανώμαλος (ακανόνιστος, έκρυθμος)
ομιλία/σιγή (εχεγλωττία)
ομιλών/σιωπών (σιγών)
ομόγνωμος(σύμπνους,ομόψυχος)/ετερόγνωμος
ομογνωμοσύνη(ομοφροσύνη, ομοφωνία)/διχογνωμία
ομόδοξος/αλλόδοξος (ετερόδοξος)
ομοεθνία/αλλοεθνία
ομόθρησκος/αλλόπιστος (αλλόθρησκος)
ομοιόμορφος(=αποίκιλος)/ποικίλος
ομοιόσχημος(σύμμορφος)/ετερόσχημος
ομόνοια/διχόνοια (αλληλοφάγωμα)
ομονοιάζω/διχάζω
ομορφάδα/ασχημάδα
ομορφάντρας/ασκημάντρας
ομότιμος(ισότιμος)/ανισότιμος [ομοτιμία/ανισοτιμία]
ομού(μαζί, αντάμα, κοινώς)/ξέχωρα (ξεχωριστά)
ομοφοβικός(ασαφές λήμμα)/ομοφυλοφιλικός
ομόφρων(ομοϊδεάτης,συνθιασώτης,ομόνους)/ετερόφρων
ον/ανύπαρκτο
όνειδος(καταισχύνη, λαίσθη)/επιδοκιμασία
ονυχοφόρο/οπληφόρο
οξυθυμία(=παραφορά, αψιθυμία)/πραϋθυμία
οξύθυμος(οργίλος,επίχολος,τσινιάρης)/πρα
ΰθυμος
οξυμέριμνος(πολυφροντισμένος)/παραπεταμένος
οξύνοια(
αγχίνοια, ευστροφία)/αμβλύνοια (χοντροκεφαλιά)
οξύς(μυτερός, αιχμηρός, οξύληκτος)/αμβλύς
οξυωπία/αμβλυωπία
οπισθοδρομικός/προοδευτικός (
πρωτοπόρος,καινοτόμος)
οπισθοφυλακή/εμπροσθοφυλακή (πρόταγμα)
οπίστατος/πρώτος
οποτεδήποτε (όποτε)/ευκαίρως (εγκαίρως)
οπωσδήποτε/ίσως
οπωσούν/υπερβολικά (άκρως, έπακρον, κάργα)
οργάνωση(οργανωσιά)/αλαλούμ (σκορποχώρι)
οργίλος(θυμώδης, χολώδης)/πράος (αχόλιαγος)
οργιώδης(
ακράτητος,οργιαστικός,απεριόριστος)/συγκρατημένος
οργωμένο/ακάμωτο
(ανόργωτο,ανέργαστο,αδούλευτο)
ορεινός(επάκριος)/πεδινός
ορεξάτος/ανόρεχτος
ορεσίβιος(βουνίσιος)/καμπίσιος
ορθάνοιχτος(
ολάνοιχτος)/κατάκλειστος(ολόκλειστος)
όρθιος(εγερμένος)/καθιστός ή ξαπλωτός
ορθοεπής/ανοητολόγος (παλαβόστομος, αρλούμπας)
ορθοτενής/καμπουριαστός
ορθοφροσύνη(ευβουλία, ευθυκρισία)/βλακισμός
ορθοφυής/κατακείμενος (χαμαιφυής)
ορισμένως/ασαφώς
οριστικός(τελειωτικός, αναθέτητος)/απαγίωτος
ορκοπάτης(
επίορκος)/εύορκος (εμπέδορκος)
ορνιθοσκαλίσματα/καλλιγραφήματα (
καλλιγραφία)
ορμητικός(
ακάθεκτος,ασυγκράτητος,ακατάσχετος)/ανασχετικός
οροφή(επωροφία, ταβάνι)/πάτωμα (δάπεδο)
ορυμαγδός(οχλοβοή, βαβούρα, οχλαγωγία)/ευταξία
οσημέραι/ενίοτε
οσονούπω(
ευθύς, αμέσως)/αργότερα (οψιαίτερον)
οστέινος(κοκάλινος, οστεώδης)/ακόκαλος
οσφυοκάμπτης(
εθελόδουλος)/απροσκύνητος (αγονάτιστος)
οσφυοκαμπτισμός(
κυψαυχενισμός)/ελευθεροφροσύνη
οτρηρός(ευκίνητος, δραστήριος)/οκνηρός
ουδείς/άπαντες
ουδόλως(
ποσώς,καθόλου,
μηδαμώς)/αφθόνως
ούριος(πρίμος)/ανάποδος (αντίξοος)
ουσιώδης/ασήμαντος (αμελητέος, ανούσιος)
ουτιδανός/αξιόλογος (κοσμοϊστορικός)
ούτως/άλλως
οφειλή(χρέος)/εξόφληση(ξόφλημα,πληρωμή,αποπληρωμή)
οφθαλμοφανές(καταφανές)/ασαφές
όχι(ου, ουχί)/ναι (μάλιστα)
οψιγέννητος/αγουρογέννητος

οψοφάγος(λαίμαργος, γαστρόφιλος, λίχνος)/ολιγοφάγος

Π
παγιότητα(στερεότητα,σταθερότητα)/αστάθεια(ρευστότητα)
πάγκαλος(πανώριος, πανέμορφος)/πανάσχημος
παγκοσμιοποίηση/αποπαγκοσμιοποίηση
παγκόσμιος/επιμέρους (τοπικός)
παγκοσμιότητα/μερικότητα
παγκουί(πεσίνι, μετρητοίς, ντούκα)/βερεσέ
παθητικός/ενεργητικός
παιδαριώδης/ευκαταφρόντιστος
παίδεμα(τυράννια,βασανισμός,μαρτύριο)/αναψυχή
παινεσιάρης(περιαυτολόγος)/ταπεινόφρων
παλαβομάρα(πελελάδα, παλαβάδα)/φρονιμάδα
παλιορούτι/σινιέ
πάλαι/νυν (τώρα)
παλαιικός/τωρινός (συγκαιρινός, παροντικός)
πάλιν(=ξανά, εξαύθις, επαναληπτικώς)/άπαξ
παλλαϊκός(=πάνδημος)/ολιγόκοσμος (ολιγάνθρωπος)
παμμέγιστος/απειροστός(απειροελάχιστος)
παμπάλαιος(απηρχαιωμένος,παρωχημένος)/σύγχρονος
πάμπαν(παντελώς)/διόλου(ουδόλως,ουδαμώς,μηδόλως)
παμφαής(ολόλαμπρος)/κατασκότεινος (θεοσκότεινος)
πανάκριβος/πάμφθηνος
πανδαιμόνιο/σιγαλιά
πανδαμάτωρ(καταλυτής, καθαιρέτης)/αναγεννητής
πανζουρλισμός/κατευνασμός (καταλάγιασμα)
πανθεϊσμός(πολυθεΐα)/μονοθεϊσμός
πανούργος/ειλικρινής (αδολίευτος)
πανσεξουαλισμός/πανάγνεια (αμαλαγιά)
παντελόνιασμα(είσπραξη)/ξόδιαση
παντογνώστης(=παντοδαής)/αδαής (ατζαμής)
παντοίος(παντοειδής,ποικίλος,παντοδαπός)/απλός
πάντοιος(κακοσυνάτος)/καλοσυνάτος
πάντοτε/ποτέ (ουδέποτε) ή περιστασιακά (ευκαιριακά)
πάντως(εξάπαντος)/ίσως
παπαρδελίκι(αειλογία,πολυμυθία,ασιγασία)/ολιγολογία
παπούτσωμα(πόδεμα, υπόδηση)/ξεπαπούτσωμα
παπουτσωμένος/ανυπόδητος(
ξυπόλυτος,γυμνόπους,ζάγρος)
παράβουλος(=κακόβουλος)/καλόβουλος
παραγέμισμα(καργάρισμα,υπερχείλιση)/διακένωση
παραγωγή(για συλλογισμούς)/επαγωγή
παραγωγικός(για συλλογισμούς)/επαγωγικός
παραδεκτός/απαράδεκτος
παραδόξως(=παραλόγως)/κανονικά (
φυσιολογικά, λογικά)
παραδοσιακός/προοδευτικός
παραδούχος/απένταρος
παράκαιρα(
αργοπορημένα,εκπρόθεσμα)/εγκαίρως(εμπρόθεσμα)
παρακαιρισμένος/πρόσφατος (σύνωρος)
παρακάμψιμος/αναπόφευκτος
παρακατιανός(τυχόντας)/αξιόλογος (μεγαλόσχημος)
παρακεντές/σημαντικός (
αξιοπρόσεκτος, υπολογίσιμος)
παράκληση(
δέηση,ικεσία,λιτή)/απαίτηση(αξίωση)
παρακώλυση(παρεμπόδιση)/διευκόλυνση (εξυπηρέτηση)
παραλήπτης/αποστολέας
παραλής/απένταρος
παράλογα/λογικώς (εμφρόνως, συνετά)
παραλόγιασμα/φρονίμευμα
παραλογισμός(απόνοια,παράκρουση,παράνοια)/εχεφροσύνη
παραμικρό/μέγιστο
παραμπρός/παραπίσω
παραμυθένιος(θαυμαστός, έξοχος)/αναξιόλογος
παρανομία(αθεσμοσύνη)/νομιμοφροσύνη
παρανόμως/νομίμως
παράξενος(ξενοφανής, μυστήριος)/κανονικός
παραπειστικός/κατατοπιστικός (διαφωτιστικός)
παραπλήσιος(ανάλογος)/παράταιρος (ανόμοιος, ασύμφωνος)
παραπονεμένος/ικανοποιημένος
παράπονο/δικαίωση
παράπτωμα(πλημμέλημα, αμάρτημα)/ευστοχία
παρασάνταλος/καλοφτιαγμένος (ευπαγής)
παρασούσουμος/καλοφτιαγμένος (ευποίητος)
παραστάτης(υπερασπιστής)/διώκτης
παράταση(παρατράβηγμα)/συντόμευση
παρατείνω/συντομεύω
παράτυπος(άτυπος)/νομότυπος
πάραυτα(=αυθωρεί, παρευθύς)/παρατεταμένως
παράφορος/συνετισμένος
παρέα/καταμόνας (χωριστά, μεμονωμένως)
παρέκει(παραπέρα, μακρύτερα)/εγγύτερα (κοντύτερα)
παρεκτικός/δεκτικός
παρεκτός(
πλην,εξόν,πάρεξ)/ανεξαιρέτως(αδιαφόρως,σβάρνα)
παρεκτροπή(παραστράτημα)/χαλιναγωγία
παρελθόν(περασμένα)/μέλλον (ή παρόν)
παρεμπιπτόντως/απαρεγκλίτως
παρεπίδημος(πάροικος)/ένδημος (εγχώριος)
παρέργως(δευτερευόντως,συμπληρωματικά)/πρωτευόντως
παρευθύς(αυτοστιγμεί)/βραδέως
παρηγοριά(
εγκαρδίωση,θαλπωρή,παραμυθία)/αποθάρρυνση
παρήκοος/υπάκουος
παρθένος ή παρθένα(απειρόγαμη)
/παντρεμένη (ύπανδρος)
παροινία(κραιπάλη)/νηφαλιότητα (νήψη)
πανομοιότυπος/απεμφερής
πάνυ/ολίγον
παραχάραξη(πλαστογράφηση,παρατύπωση,χάλκευση)/γνησιότητα
παρίες/προύχοντες
παρλαπίπας(ανοητολόγος, χαζοπαζάρας)/ορθοεπής
παρλιακός(ανόητος)/έμφρων
παρμένος/έμφρων
παροδικός/μόνιμος
παροξυμμένος(αγριεμένος,τσουτσουρωμένος)/αόργητος
παροχή/αποδοχή
πάροχος/αποδέκτης
πάρτη(αποσπασματικότητα)/ολότητα
παρτσακλός/ευπρόσωπος
παρών/απών  [παρόν/απόν]
πάρωρα(εξώρας)/εγκαίρως
πασιφιστής/φιλοπόλεμος
παστρικάδα/ρυπαρότητα
πατεντάτος/αμφισβητούμενος
πατριώτης/ψευτοπατριώτης (πατριδοκάπηλος)
παυσίλυπος/αλγεινός
παχυδερμισμός/ευαισθησία
παχύνους/οξύνους (οξύφρων)
πάχυνση/ίσχνανση (αδυνάτισμα, λέπτυνση)
παχύς/λεπτός
πεζομάχος/ναυμάχος
πεζός/έφιππος (ιπποβάμων)
πείρα(εμπειρία)/απειρία
πείσμα(=εμμονή,
πεισμονή)/υποχωρητικότητα
πείσμων(ισχυρογνώμων, μονογνώμων)/υποχωρητικός
πειστικός/απειθής(=μη πειστικός ή μη υπάκουος)

πελάγωμα(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα

πέλας/εκάς
πελάτης/μαγαζάτορας
πένης(
βιοστερής,άβιος,απόκληρος)/πλούσιος (ανενδεής)
πένθιμος/γιορταστικός
πενιχρός/άφθονος
πενιχρότης/αφθονία (υπερεπάρκεια)
πεντάμορφος/πανάσχημος
πεπατημένη/ασυνήθιστη (ακαθιέρωτη)
πεπερασμένος/ατέρμων (ατέλειωτος)
πεποίθηση(εκθάρρηση)/αμφιβολία (αβεβαιότητα)
πέρας/αρχή
πέραση/απόρριψη
περασιά/απορία
περαστικός/διηνεκής (παντοτινός)
περίβλεπτος(
περιζήτητος,διαπρεπής,απόβλεπτος)/παρακατιανός
περιβόητος(περιλάλητος)/ακλεής
περιδεής/ατρόμητος
περιδρόμιασμα/λιγοφαγία
περιεκτικός/κενός
περιεργασμένος/πρόχειρος (αυτοσχέδιος)
περίεργος/αδιάφορος
περίκλυτος(
περίφημος, περίλαμπρος)/ακυδής
περιλάλητος/ακυδής
περιληπτικός(
συνοπτικός,κοντολεγόμενος)/αναλυτικός
περίνοια(
σύνεση)/απροβουλία (αστοχασιά, αλογιστία)
περιοδικώς/συχνάκις
περίπλοκος(λαβυρίνθιος, περιπεπλεγμένος)/απλούς
περιποιητικός/βασανιστικός
περίπυστος(=ξακουστός)/άσημος
περίρρυτος/στεγνός
περίσσιος(περισσευούμενος)/λειψός
περισσόκομος/φαλακρός (
ψιλόκρανος, μαδαροκέφαλος)
περισσόνους(ευφυής)/βραδύνους
περιστολή/επαύξηση (επίδοση, μεγάλωμα)
περίτεχνος(ευδαίδαλος)/άκομψος (ακαλλώπιστος)
περιττός(μονός)/άρτιος (ζυγός)
περίφοβος/ατρόμητος (μεγάτολμος)
περιφρόνηση(σκορακισμός)/σεβασμός (σέβας,τιμή)
περίφροντις/ακηδής
(ολίγωρος,μεθήμων,ασικλέτιστος)
περιχαρής/κατηφής (σκυθρός)
περιώνυμος(παροιμιώδης,κοσμοξακουσμένος)/άγνωστος
περοιάζομαι/ταπεινοφρονώ

πεώλης/ανδροπρεπής
πηγαιότητα(
αυθορμητισμός)/επιτήδευση (εκζήτηση)
πηγασμός(=ανάβλυση, πακτωλός)/στέρεψη
πηγεμός/ερχομός (φθάσιμο)
πηγή(προέλευση, αρχή, αφετηρία)/τερματισμός
πηκτός/ρευστός
πηλαλητό(
πλάλημα, τρέξιμο, δρόμημα)/βραδυπορία
πηλόχτιστο/μπετόχτιστο
πιθανός(=ενδεχόμενος)/σίγουρος
πικρογέλαστος/γλυκογέλαστος
πικρόγλωσσος/γλυκόλογος (ηδυλάλος)
πιναρός(ρυπαρός)/καθάριος
πιστευτός(ευλογοφανής, αληθοφανής)/αναξιόπιστος
πιστοδότης/πιστολήπτης
πιστό(=ολόιδιο, ακριβές)/ανακριβές (ασύμφωνο)
πίσω/μπροστά
πλάθω/χαλώ
πλακεδερός/ανισόπεδος
πλάνη/ορθότητα
πλασματικός/αληθινός (έτυμος)
πλαστό/γνήσιο
πλαστότητα(
κιβδηλεία)/γνησιότητα(αυθεντικότητα,πιστότητα)
πλατειασμός/συνοπτικότης
πλατσουκομύτης(
σιμός,πλατσομύτης)/σουβλερομύτης
πλατσουκωτός/μυτερός (αγγριφωτός)
πλάτυνση(πλατυσμός)/στένωση
πλειονότης/μειονότης
πλεόνασμα/έλλειμμα
πλεονασματικός/ελλειμματικός
πλεονέκτης/ανιδιοτελής
πλεονεκτικός/μειονεκτικός [
πλεονεκτικότητα/μειονεξία]
πληθυντικός/ενικός
πληθύς(πλήθος)/ολιγότητα (στενότητα, σπάνις)
πληκτικός(=μονότονος, ανιαρός, βαρετός)/ευάρεστος
πλημμυρίς(
φουσκονεριά,εμπασιά,πλήμμη)/άμπωτις (φυρονεριά)
πλήξη/ευαρέσκεια
πλήρης/άδειος
πληρότητα/κενότητα
πληροφορημένος/ανήξερος
πλησίασμα(σίμωμα,εγγύτητα,γειτνίαση)/μακρυσμός
πλησιαστός(ευπρόσιτος)/αζύγωτος (ασίμωτος)
πλησιότης/μακρυσμός (ξέκομμα)
πλησιφαής(ολοφαής, ολοφώτεινος)/ολοσκότεινος
πλησμονή/κενότητα
πλισάτος(
πτυχωτός)/στρωτός (αδίπλιαστος)
πλουμιστός/αστόλιστος (αδιαποίκιλτος,ακόσμητος)
πλουσιοπαρόχως/φειδωλώς (πεφεισμένως)

πλουσιόσπιτο(αρχοντικό)/φτωχόσπιτο

πλουτισμός(θησαύρισμα, αποταμίευση)/φτώχεμα
πλύση(=καθάρισμα)/απλυσιά (αλουσιά, ρυπαρότης)
πλωτός(πλόιμος,
πλεύσιμος,ναυσίπορος)/άπλευστος
πνευματώδης/αμβλύνους
ποδαράδα/αμαξάδα
ποθεινός/αποκρουστικός
ποθώ/αποστρέφομαι
ποινή(κολασμός)/επιβράβευση
ποιοτικός/άποιος
πόλεμος(σύγκρουση)/ειρήνη
(ανακωχή, συνθηκολόγηση)
πολέμιος/φίλος
πολεμοχαρής(αρειμάνιος)/ειρηνόφιλος
πολιτικοποίηση/αποπολιτικοποίηση
πολιτισμός/βαρβαρότητα
πολλάκις(συχνάκις, πλειστάκις)/άπαξ (ενίοτε, σπάνια)
πολλότητα(πληθώρα,σωρεία)/ολιγότητα (σπανιότητα)
πολυάσχολος(πολύπραγος)/αργόσχολος (απράγμων)
πολύγνωρος(πολυκάτεχος)/ολιγομαθής
πολυγονία/λιγοτοκία
πολυεθνής(πολύφυλος)/μονοφυλετικός
πολυεθνικός/μονοεθνικός
πολυθρησκειακός(πολυθεϊστικός)/μονοθεϊστικός
πολυθρησκευτικό/μονοθρησκευτικό
πολυκαιρία/ολιγοχρονιότητα
πολυκοσμία(κοσμοπλημμύρα,ανθρωποθάλασσα)/ολιγανθρωπία
πολυπληθείς/ευάριθμοι
πολύπλοκος/απλούς
πολυπολιτισμός/εθνοκεντρισμός
πολυπολιτισμικός/μονοπολιτισμικός
πολυπότης(
αμετροπότης, κουρούμπελο)/ολιγοπότης
πολυπράγμων(φιλοπράγμων)/αργόσχολος
πολυρρήμων/λιγόλογος
πολυσύχναστος/
ερημικός(απόμερος,απόκεντρος,ασύχναστος)
πολυσχιδία/ομοιομορφία
πολυτίμητος/παραγνωρισμένος (αναμερισμένος)
πολύτιμος(βαρύτιμος,ανεκτίμητος,αξετίμητος)/ευτελής
πολυτοκία/ολιγογονία
πολυφροντίστως/ανεξέταστα (αβλεπτί, αβασανίστως)
πολυφυλετικός/εθνοτικός (
μονοφυλετικός, μονόφυλος)
πολυφυλετισμός(πολυφυλετικότητα)/εθνοτισμός
πολυφωνικός/μονοφωνικός
πολυχρήματος/ανάργυρος (αχρήματος)
πολύχρυσος/πάμπτωχος
πολύωρος/ολιγόωρος
πόλωση(αντιπαράθεση)/γεφύρωση
πομπός/δέκτης
ποπολάρος(
πληβείος)/πατρίκιος (σοϊλής)
πόρρω/εγγύς
πόρρωθεν/εγγύθεν
πορώδες/συμπαγές
ποτισμένος/ανύδρευτος (απότιστος, ανάρδευτος)
ποτιστικά(αρδευόμενα)/ξερκά (ξερικά)
πουθενάδες(=αμελητέοι, μηδαμινοί)/επιφανείς
πουλεύω(διαφεύγω)/παραμένω
πούντα(ψύχρα, κερατόκρυο)/ζεστασιά
πουσάρισμα(ενίσχυση, ενδυνάμωμα)/εξασθένιση
πραγματικός(ατρεκής)/φανταστός
πραγματικότητα/πλασματικότητα(εικονικότητα,φαινομενικότητα)
πραγματικώς(=όντως, αληθώς)/αναληθώς
πρακτικός/θεωρητικός
πράος(πραϋμενής)/οργίλος (θυμικός)
πρεσβυγενής(=παλαιός, αρχαίος)/αρτιγενής
πρηνηδόν/υπτίως
προαγωγή/υποβίβαση
προαιρετικός/
υποχρεωτικός(αναγκαστικός,επιτακτικός,πιεστικός)
προβοκάτορας(
βαλτός)/αυτενεργός (ιδιογνώμων,αυτοθελής)
προβολή(επίδειξη, έκθεση, δείξιμο)/απόκρυψη
πρόγαμος(αρραβωνιασμένος)/αμνήστευτος
πρόγονος/απόγονος
προδοσία/αυτοθυσία
προηγούμενος/
επόμενος (επακόλουθος, κατοπίσθιος)
προθύμως(ευπειθώς)/βαρυθύμως
προικοδότης(εδνωτής)/προικολήπτης
προκλητικός(
αυθάδης, κυνικός, αμετροεπής)/σεμνόπρεπος
προκομμένος/απρόκοπος (ρεμπέτης)
προκοπή/τεμπελιά
πρόλογος(προεισαγωγή, προοίμιο)/επίλογος
προμελετημένα/απροβούλως (κουτουρού)
προμηθής(προνοητικός,προβλεπτικός)/επιμηθεύς
προνοητικός/απερίσκεπτος
(ματαιόφρων,απροβούλευτος)
πρόοδος(προώθηση)/οπισθοδρόμηση
προπέτεια(θρασύτητα,λαβροσύνη)/ευπροσηγορία
προπετής/ευγενικός
προσάπτω/αφαιρώ
προσαρμογή(ταίριασμα,προσομοίωση)/δυσαρμοστία
πρόσβαρος/λιποβαρής
προσβάσιμος/απλησίαστος (απρόσβατος,ακριβοθώρητος)
προσβλητικός(θικτικός,ταπεινωτικός)/κολακευτικός
προσδόκιμος(αναμενόμενος)/απρόβλεπτος(απροόρατος)
προσηκόντως(
πρεπόντως,προσφυώς)/απρεπώς (ανάρμοστα)
πρόσθεν/ύστερον
προσθήκη(
συμπλήρωμα,προσαύξημα)/αφαίρεση (απόσπαση)
πρόσκαιρος/μόνιμος
προσκόμιση(προσαγωγή)/αποκόμιση
πρόσληψη/απόλυση
προσόν(
υπερτέρηση, υπεροχή)/μειονέκτημα(υστέρηση)
προσόρμιση(
άραγμα,κατάπλους,ελλιμενισμός)/απόπλους
προσπάθεια(επιδίωξη)/αδράνεια (απραγιά)
προσποιητός(επιτηδευμένος, βαυκός)/ανεπιτήδευτος
προστάτης(υπερασπιστής, αλεξήτωρ)/διώκτης
πρόστυχος(ατσαλόστομος,μαγάρας)/αιδήμων
πρόσφατος(νεωτερικός ή νεοτερικός)/παλαιός
προσφιλής(ακριβαγάπητος,πολυφίλητος)/αναγάπητος
πρόσφυγας/αυτόχθων (γηγενέτης)
προσχηματικός/απροσχημάτιστος (ειλικρινής)
προσωποδέρνω/εξυμνώ
προτρεπτικός(επιτρεπτικός,παρακινητικός)
/αποτρεπτικός
πρότυπος(αξιομίμητος)/κοινός (κοινοτοπικός)
προϋπάντηση(
υποδοχή,υπαπαντή)/κατευόδωση (ξεπροβόδισμα)
πρώιμος(
πρόωρος)/όψιμος [πρωιμότητα(πρωιμιά)/οψιμότητα]
πρωινιάτικα/βραδιάτικα
πρωτάκουστος/πολυακουσμένος
πρωτεργάτης(πρωτοστάτης)/νεροκουβαλητής
πρωτεύον(
σπουδαίο, σημαντικό)/δευτερεύον (επουσιώδες)
πρωτινός(τοτινός)/σημερινός (σύγχρονος)
πρωτίστως/δευτερευόντως
πρωτοβουλία/αναγκασμός
πρωτόγνωρος/συνήθης
πρωτόγονος/προοδευμένος
πρωτοκορυφαίος/πανέσχατος (
τρισνέατος,καταπίσινος)
πρωτοσέλιδο(
εμπροσθόφυλλο)/οπισθόφυλλο(οπισθοσέλιδο)
πρωτότυπο(αρχέτυπο, αυθεντικό)/απομιμητικό(αντίγραφο)
πρωτυτερινός/σύγχρονος
πταίστης/αθώος
πτώση(πέσιμο, σώριασμα)/έγερση
πτωτικώς/ανοδικώς
πυκασμός(δασύτητα,πυκνότητα)/αραιότητα (αναριοσύνη)
πυκνοκατοικημένος/αραιοκατοικημένος
πυρετωδώς(επίμονα, δυναμικά)/υποτονικά
πυρογόνος/φλογοφθόρος
πυστός(γνωστός, γνώριμος)/άγνωστος 
πωλητής/αγοραστής (ψωνιστής, καταναλωτής)
πωρωμένος/ευσυνείδητος
πώρωση/ευσυνειδησία
Ρ
ραγδαίος/ήπιος
ραγιάδικος/ελευθερόπρεπος

ράδιος/δύσκολος
ραδιούργος(καλπουζάνος, δολοπλόκος)/έντιμος
ράθυμος/δραστήριος
ραϊδινός(λεπτοκαμωμένος, λεπτοφυής)/παχύς
ρακένδυτος(
ρακώδης)/καλοντυμένος (σινιαρισμένος)
ραστώνη/δραστηριότητα
ραχατλής/ακαταπόνητος (χαλκέντερος,άκμητος)
ρεαλισμός/ιδεαλισμός
ρεαλιστής/αιθεροβάμων
ρέγουλα(μέθοδος, τάξη)/ατσαλοσύνη
ρεγουλάρισμα(ρύθμιση, κανόνισμα)/απορρύθμιση
ρεζερβέ(αγκαζαρισμένο)/διαθέσιμο
ρεζίλεμα(
ταπείνωση,εξευτελισμός,γεβέντισμα)/ξεντρόπιασμα
ρέκτης(δραστήριος,δημιουργικός,απεργαστικός)/αδρανής
ρεμάλι(παρτάλι)/αξιόλογος
ρεμπεσκές(φυγόπονος)/ακάματος
ρετσινιά/παινεσιά
ρευματοδότης/ρευματολήπτης
ρευστός/συμπαγής (συμπυκνωμένος, σύμπηκτος)
ρηξικέλευθος(
προοδευτικός, καινοτόμος)/παραδοσιακός
ρητός/άφατος
ριζά/βουνοκορφή (κορφοβούνι, ακρώρεια)
ριζοσπαστισμός(επαναστατισμός)/συντηρητισμός
ρικνός(=φαρκιδώδης)/αρρυτίδωτος
ρίψασπις(λιποτάκτης)/μαχητής
ριψοκίνδυνος(
αψηφισιάρης,εθελοκίνδυνος)/αδιακύβευτος
ρόδινα/απαισιόδοξα
ρουτίνα(στερεοτυπία)/ποικιλομορφία
ρόχνεται (αρέσκει)/απαρέσκει
ρύβδην(αφθόνως, δαψιλώς)/φειδωλώς
ρυθμικώς/ακατάστατα [ρυθμός/αρρυθμία]
ρύθμιση/αποσυντονισμός (απορρύθμιση)
ρυμηδόν(ορμητικώς)/ηπίως
ρύπανση/καθαρισμός (απόσμηξη, ξελέρωμα)
ρυπαντικός(ρυπογόνος)/καθαρτικός
ρυπαρός(κόπρειος)/καθαρός
ρύση(
σωτηρία)/χαμός (αφανισμός,εξόντωση,εξουθένωση)
ρύσιος/ολέθριος (
φθαρτικός, καταστρεπτικός, φθοροποιός)
ρυσός(ρυτιδιασμένος, ζαρωμένος)/αρρυτίδωτος
ρωμαλέος(ευσθενής)/ασθενικός (ολιγοδρανής)
ρώμη(
σθένος,ισχύς πυγμή,κραταιότητα)/αδυναμία
Σ
σαβούρωμα/λιγοφαγία
σαθρός/στερεός (στερρός, μονολιθικός)
σαλός(=έκφρων)/έμφρων
σάλος/αταραξία
(ηρεμία, ησυχασμός,στατικότητα)
σαλπάρω/αράζω
Σαμαρείτης(
σπλαχνικός)/άσπλαχνος (ασύμπονος)
σαματάς(πατιρντί)/βουβαμάρα
σάπιος(σαπισμένος)/ασάπιστος
σαπρός/ασαπής
σαρδαναπαλικός(
τρυφηλός, εντρυφής)/λιτόβιος
σαρίζω(
γκρεμίζω, κατερειπώνω, ισοπεδώνω)/κτίζω
σαρώνω/ρυπαίνω
σατανικός(
δαιμονικός)/χρηστοήθης
σαφής(ασύγχυτος, εύγνωστος)/θολός
σαφήνεια/αοριστία (
αοριστολογία,γενικολογία)
σαφηνώς(
προδήλως, διαρρήδην, απεριφράστως)/ασαφώς
σαφρακιασμένος/δυναμωμένος
σαχλαμάρες(παρλαπίπες)/σπουδαιολογήματα
σαχνιασμένος(=μουχλιασμένος)/αμούχλιαστος
σβαρνιάρης/ευπρεπής
σβαρνιστά(άγδην, συρτά)/σηκωτά
σβέλτος/νωθρός (αχμάκης, μαμούχαλος, μανός)
σβόερας/νωθρός (μαχμούρης, βαριεστημένος)
σβόμπος/ευθυτενής
σεβάσμιος(
σεβαστός)/καταγέλαστος (περίγελος)
σεμνός(
εύκοσμος)/αδιάντροπος (ξετσίπωτος, ασύστολος)
σέμνωμα/ξεφτίλα ή ξευτίλα
σεπτός(
αξιοσέβαστος)/αισχρός(επαίσχυντος,ακατονόμαστος)
σερί(απανωτά, συνεχόμενα)/διακεκομμένως
σερπετάδα(ζωηράδα,δυναμισμός)/νωθρότητα (απραγμοσύνη)
σήμερον/πάλαι
σθεναρός/αδύναμος (ανίσχυρος)
σιάξιμο/στράβωμα
σιβυλλικός/κατανοητός
σιγαλιά/βουητό
σιγαλός/θορυβώδης(παταγώδης,ταραχώδης,βοητικός)
σιγανά/θορυβωδώς
σιγή/θόρυβος (σύρβη, αρβάλα, ρόποτος)
σιγοντάρισμα(αβάντα)/αντιπάλεμα
σιγουράρισμα(εξασφάλιση, εγγύηση)/ανασφάλεια
σίγουρος/αμφίβολος (αβέβαιος)
σιμά(παρακειμένως,παραδίπλα,κοντά,κολλητά)/αλάργα
σιούτος(
στενοκέφαλος, ντουγάνι)/εύστροφος (ταχύνους)
σιτάρκεια/σιτολειψία
σιτευτός(λαρινός, θρεφτάρι)/λιπόσαρκος
σιτοδεία(σιτολειψία)/σιτάρκεια
σιχασιά/συμπαθητικότης
σιωπή(βούβα, νέκρα)/θόρυβος
σκαιός/μειλίχιος
σκαιουργία(βαναυσότητα)/προσήνεια (γλυκυθυμία)
σκαλινό/σύμμετρο (εύμετρο)
σκανδαλώδης/ακατάκριτος  [σκανδαλιάρης/εύτακτος]
σκαρταδούρα(
σαβούρα,αποδιαλούδια)/χρειαζούμενα
σκάρτος/χρήσιμος
σκασίλα(κρεπάρισμα)/ευαρέσκεια
σκατόψυχος(=μαυρόψυχος)/αγαθόψυχος
σκεβρός(πετσικαρισμένος)/ευθυτενής
σκέδαση/
συμμάζεμα (συνάθροιση,συρροή,συγκέντρωση)
σκέτος/ανάμικτος (σύμφυρτος)
σκευώρημα ή σκευωρία(ραδιουργία)/καλοήθεια
σκιάζομαι(τρομάζω)/θαρρεύω
σκλάβος/απόδουλος (απελεύθερος,απελευθερωμένος)
σκληραγωγημένος(σκληροκόκαλος)/ντελικάτος (ευπαθής)
σκληραγωγία/τρυφή (καλοπέραση, πολυτέλεια)
σκληροκαρδία(πετροψυχιά)/ευσπλαχνία
σκληροτράχηλος(
άκαμπτος,δυσάγωγος)/ήπιος(μειλίχιος)
σκολιός/ευθύς
σκοπίμως/ασκόπως
σκόρπισμα(διαφόρηση)/άθροιση
σκόρπιος(διάσπαρτος)/σωρευμένος
σκορποχέρης/σφιχτοχέρης
σκοταδισμός/μεταλαμπάδευση (=πνευματική διαφώτιση)
σκοταδιστής(φωτοσβέστης)/ορθοτόμος
σκοτεινός(ζοφερός,λιβρός,άφωτος,αφεγγής)/φωτεινός
σκράπας(ασκάμπαστος)/δαήμων (ευμαθής)
σκυθρωπός/εύθυμος (
γελασηνός)
σμικρολόγος/σπουδαιόμυθος
σμικρός/μεγάλος(
πελώριος,υπερμεγέθης,γιγαντιαίος,τεράστιος)
σμίκρυνση/μεγέθυνση
σμπαραλιάζω(διαλύω)/συγκροτώ
σνοβισμός/καταδεκτικότητα
σνομπισμός/καταδεξοσύνη
σοδομισμός/χρηστοήθεια
σοδομίτης(=φιλακόλαστος)/χρηστοήθης
σόικο(
περιωπής,τεφαρίκι)/δευτεράντζα (υποπροϊόν,μπαχατέλα)
σουβλερός(οξυβελής)/αμβλύς
σούργελο(
καταγέλαστος,καταχλεύαστος)/αξιότιμος(αξιοσέβαστος)
σουσουλιασμένος(
ξαναμμένος,αγγρισμένος)/ήρεμος
σοφίζω/συσκοτίζω
σπάνις/αφθονία (αμφιλάφεια)

σπαρακτικός/εύχαρις (ευφραντός, χαροποιός)

σπαρίλα/φιλοπονία (αβαρεσιά)
σπασμένα(ζημιές)/οφέλη
σπασμωδικώς
(απροσχεδίαστα,πρόχειρα)/προμελετημένα
σπάταλος(φιλαναλωτής)/οικονόμος
σπέκουλα(φιλοκέρδεια)/αφιλοκέρδεια
σπερμολογίες(φήμες, διαδόσεις)/ευφημολογίες
σπιρτόζος/βραδύνους
σποραδικώς/συχνάκις
σπουδαιολογία/ματαιολογία
(κουφολογία,ακριτολογία)
σπουδαίος(αξιοπρόσεχτος,αριστεύς)/τιποτένιος(κνώδαλο)
στάγδην ή σταγονηδόν/κρουνηδόν
σταθεροποιητικός/αποσταθεροποιητικός
σταθερός(ακούνητος)/ασταθής (
ανέδραστος, αμφίρροπος)
σταμάτημα(στάση)/ξεκίνημα
στανικά(αναγκαστικά)/εκουσίως (εθελήμως)
σταράτα/ασαφώς
στασιαστικός(
εξεγερτικός,φατριαστικός)/περισταλτικός
στάσιμος/ανελικτός
στατικός/κινητικός
στατός/αεικίνητος (ακατακάθιστος)
στεγανός(
υδατοστεγής)/διαμπερής (υδροπερατός)
στεγνός(εξικμασμένος)/υγρός (νοτερός)
στείρος/γόνιμος
στεκούμενος/κρεβατωμένος
στένεμα(στένωμα)/φάρδεμα
στενοκέφαλος/οξύνους [
στενοκεφαλιά(στενομυαλιά)/οξύνοια]
στενόμυαλος(κοντόγνωμος)/οξύνους
στενός/πλατύς
στενότης/ευρύτης
στενούρα/πλατεμός
στενόχωρος(
ανάβολος)/απλόχωρος(ευρυτενής,πλατύχωρος)
στενωσιά/ευρυχωρία (απλωσιά)
στερεός/ρευστός (απαγής)
στερεότυπος/μεταβλητός
στερεοτύπως/ποικιλομόρφως (ποικιλοτρόπως)
στέρηση(λειψότητα)/επάρκεια
στεριά/θάλασσα
στερκτικός/άστοργος
στερκτός/απωθητικός
στερνοπαίδι(απογεννίδι, αποσπόρι)/πρωτότοκο
στέρξη/εχθρότητα
στέρφος/καρπερός
στηριγμένος/ανεπέρειστος (
αβάσιμος,ανεδαφιαίος)
στιβαρός(χειροδύναμος)/αδύνατος (αφαυρός)
στιγμιαίο/διαρκές
στιλπνότης(γυαλάδα)/θαμπάδα
στιφρός(
συμπαγής, σφιχτός)/αμπούχαβος (πορώδης)
στιχοποιία(στιχουργία, μετροποιία)/πεζογραφία
στοιβαχτός/ασώρευτος
στοιχειώδες/επουσιώδες
στοιχηδόν(
εξής, αλληλοδιαδόχως)/χύδην (συγκεχυμένως)
στούρνος(αγροίκος, άξεστος)/προσηνής (ευγενικός)
στοχασιά/απερισκεψία
(ανοησία,ασυλλογησιά, μπαρούφα)
στοχαστικός/άγνωμος
στραβομουτσούνιασμα/ξεκάκιωμα
(ξεθύμωμα,ξεχόλιασμα)
στράφι/δικαιολογημένα
στριμμένος(στραβοδίβολος)/καλότροπος (εύτροπος)
στριμούρα/άνεση
στρογγυλός(περιηγής)/επιμήκης (μακρουλός, δολιχός)
στρουθοκαμηλισμός(εθελοτυφλία)/επαγρύπνηση
στρουμπουλός/ισχνόσαρκος (λιποσαρκής)
στρυφνός/κατανοητός
στρωτός/πτυχωτός
(γριλιαστός, στολιδωτός)
στυγερός(βδελυρός, μισητός, αντιπαθητικός)/συμπαθής
στυγνός(κατηφής)/χαρωπός
στυγνός(
ανενδοίαστος, σκληρόκαρδος)/καλόψυχος
στωικός/μεμψίμοιρος (γογγυστής)
συβαριτισμός/σκληραγώγηση
συγγενικός(
παρόμοιος)/απεμφερής (ανόμοιος,ασύμφυλος)
συγγνωστός/ασυγχώρητος
συγκάλυψη(σκέπασμα)/αποκάλυψη
συγκατάθεση(
στρέξιμο,παραδοχή,ανθομολόγηση)/άρνηση
συγκεκριμένος/ακαθόριστος (γενικόλογος)
συγκεχυμένος/ορισμένος
συγκόλληση/αποκόλληση
συγκρατημός(
κάθεξη,επίσχεση,αναχαίτιση)/έφοδος
σύγχυση(αναταραχή, σκοτισμάρα)/ευρυθμία
συγχώρηση(
συγγνώμη,χάρη,άφεση, συμπάθιο)/εκδίκηση
συζευγμένος/άγαμος (απάντρευτος)
σύζευξη/χωρισμός
συζητήσιμος(=
αμφίλογος)/αναντίρρητος (αδιαμφισβήτητος)
συλλήβδην(συνολικά, ολικώς)/μερικώς
συλλογή(
συνάθροιση,σύναξη)/σκόρπισμα (σκέδαση)
συμβιβαστικός/αδιάλλακτος (άσπειστος)
συμμαχητής(
συμπαραστάτης,σύμμαχος,οπαδός)/αντίμαχος
συμμετοχή(
μέθεξη,μετουσία,ανάμειξη)/αποχή (αμεθεξία)
συμμόρφωση/ανυπακοή
συμπάθεια(=συμπόνια)/απέχθεια (ασυμπάθεια)
συμπαθητικός/απεχθής
σύμπας(όλος)/λειψός
σύμπηξη(
στερεοποίηση,συμπύκνωση)/ρευστοποίηση
συμπλεκτικός(συνδετικός)/διαχωριστικός
συμπλησιασμός/αλάργεμα
(απομάκρυνση, αποτράβηγμα)
σύμπνοια(συμψυχία, συμπνευσμός)/διχόνοια
συμπολίτευση(συγκυβέρνηση)/αντιπολίτευση
συμπόνια/σκληροκαρδία
σύμπτωση(συνταύτιση)/απόκλιση
συμπύκνωση/αραίωση
συμπτύσσω/αποδιπλώνω (ξεδιπλώνω)
συμπτωματικώς/εσκεμμένα (προμελετημένα)
συμφέρον(νιτερέσιο)/ζημία
συμφιλίωση(αγάπισμα)/καβγάδισμα(τσακώματα,μαλώματα)
συμφορά/ολβιότης
συμφυλέτης/αλλοεθνής (ετερογενής)
σύμφυλος/αλλόφυλος
συν/μείον (πλην)
συνάζω/σκορπώ
συναίνεση(ομολογία,συγκατάνευση)/άρνηση
συναρπαστικός(=κηλητικός)/μυσαρός (απεχθής)
συναφής/άσχετος
συνείδηση(συνειδός)/αγνωσία
συνειδητά/αθέλητα (ασυνείδητα)
συνεκτικός(σφιχτοδεμένος)/ψαθυρός (ασυμπαγής)
συνεπής(εμπεδόμυθος)/αφερέγγυος
συνερίζομαι/παραβλέπω
σύνεση/αφροσύνη
συνετός(βούλιος)/χαζοβιόλης
συνεχώς(αδιακόπως, επαλλήλως)/διακεκομμένως
συνήμονες(οικείοι, συγγενείς)/ξένοι
σύνθετος/απλός
σύνθεση/ανάλυση
συννεφιάζει/καλοσυνεύει
σύννοια/αμεριμνησία (αβασανισιά)
συνονθύλευμα(αχταρμάς)/ξεμπέρδεμα
συνοπτικός/διεξοδικός (
αναλυτικός, εκτενής, λεπτομερής) 
σύνοφρυς/χαρωπός [συνοφρύωση(κατσουφιά)/χαρωπότητα]
συνοχή/χαλάρωση
συντηρητισμός/μοντερνισμός
σύντομος/αειχρόνιος (απρόθεσμος)
σύντονος(εντατικός,επίμονος,εμμενής)/χαλαρός
σύντρομος/ατρόμητος
συντρόπως/απρεπώς (αεικώς)
σύντροφος/πολέμιος
συνωστισμός(στριμωξίδι)/διασκορπισμός(
διασπορά,σκέδαση)
σύξυλος(
εκστατικός,συνεπαρμένος,παραξενεμένος)/απαθής
συρβηνός(θορυβώδης,οχλαγωγικός)/αθόρυβος(αδούπητος)
συστηματικός(μεθοδικός,ευμέθοδος)/αμεθόδευτος (αμέθοδος)
συστημικός/αντισυστημικός
συστολή/διαστολή
συφοριασμένος(άραχνος,πολυβασανισμένος)/καλότυχος
συχνά/άπαξ (ενίοτε, σπάνια, αραιά)
συχνάκις/άπαξ (ενίοτε, σπανίως)
συχνός(επαναλαμβανόμενος)/σπάνιος [συχνότητα/σποραδικότητα]
σφαλερός(
λαθεμένος)/ακριβής
σφαλιστός/ανοιχτός
σφάλμα(ολίσθημα, πλημμέλεια)/ευστοχία
σφίξη(πίεση, στένεψη, στρίμωγμα)/άνεση (χαλάρωση)
σφιχτός/χαλαρός (λάσκος)
σφοδρός(θυελλώδης, καταιγιστικός, θούρος)/ήπιος
σφρίγος/αδυναμία [
σφριγηλότητα(ακμαιότητα)/χαυνότητα]
σχαντερός(σιχαμερός, εμετικός)/σαγηνευτικός
σχεδόν(περίπου, κάνα)/επακριβώς
σχετλιασμός(γογγυσμός)/στωικισμός
σχισματικός/ενωτικός

σχολαστικός(στενόμυαλος)/ευρύνους

σχόλη/δουλειά (δούλεψη)
σωμασκία/ανασκησία (αγυμνασία)
σώνεται(τελειώνει)/επαρκεί
σώος(
αβλαβής,ασινής)/πλημμελής (ελαττωματικός,λειψός)
σωσμός/χαμός (εκμηδένιση)
σωστός(ορθός, εύλογος)/εσφαλμένος (φάλτσος)
σωτηρία/χαμός (
ξεκλήρισμα, αφανισμός, κατάλυση)
σώφρων/άφραντος (ανόητος, κούφος)
Τ
ταγός/υποτακτικός (ευκάθεκτος)
ταιριαστός/ασύμφωνος (ανάρμοστος, ανάρσιος)
τακτ(κοσμιότητα)/απρέπεια (ακοσμία)
τακτοποιημένος/ακατάστατος (άτσαλος)
τακτοποιώ/αναστατώνω
τακτικός/έκτακτος (περιστατικός)
τάλας(πολυπαθής,ταλαίπωρος,κακομοιριασμένος)/ευδαίμων
ταλαντευόμενος/απαρασάλευτος
ταλαντούχος/ατάλαντος
τάνυσε(ξεχείλωσε)/στένεψε (μάζεψε)
τάνυσμα(
τέντωμα,κατσίλωμα,καργάρισμα)/χαλάρωση
τάξη/ανακατωσούρα
ταπεινός/υπερήφανος (
πεφυσιωμένος,σοβαροβλέφαρος)
ταπεινώνω/εξυψώνω
ταπί(ρέστος)/ματσός (οικονομημένος)
ταποτώρα/μεταγενέστερα
ταραξίας(ανακατωσιάρης, διασαλευτής)/φιλήσυχος
ταραχή(παραζάλη)/ευταξία
ταραχοποιός(=μπαχαλάκιας, φασαρίας)/φιλήσυχος
ταύτιση/διαχωρισμός (διάκριση)
ταυτόδοξος(ομόδοξος)/ετερόδοξος
ταυτόσημος/ανομοιόμορφος
ταχιά/αυθημερόν
τάχος/βραδύτητα
ταχυκαής/βραδυκαής (βραδυφλεγής)
ταχυκίνητος(ταχύπορος)/αργοκίνητος
ταχύμορος(βραχύβιος)/μακρόβιος (μακροήμερος)
ταχύπλοος(ωκύαλος, 
γοργόπλους)/βραδύπλους
ταχύτητα/βραδύτητα (αργοπορία)
τεζαριστά/χαλαρώς
τέζωμα/ζάρωμα
τεκνογονία(τεκνοποι
ΐα)/απαιδία (ατεκνία, ακληρία)
τέλειος(εντελής,παντελής,απαρτισμένος)/ατελής
τελειότητα(εντέλεια,αρτιότητα,ολοκληρία)/ελλειπτικότητα
τελειωμός/αρχίνημα
τελεσιουργός(τελεσφόρος)/ατελέσφορος
τελευταίος(λοίσθιος, νέατος)/πρώτος
τεμπελχανάς/κοπιαστής (φιλόπονος)
τέρψη(διασκέδαση)/πίκρα
τερψιθυμία/δυσθυμία (ακεφιά, βαρυθυμία, αθυμία)
τεταμένος/χαλαρός
τετράπαχος/ξερακιανός
τετραπέρατος(αγχινούστατος)/πανύβλαξ (κρετίνος)
τεχνηέντως(επιτηδείως, σεσοφισμένως)/ανοήτως
τεχνητός(φτιαχτός,χειροκάμωτος,χειρόπλαστος)/αχειροποίητος
τζερεμέδες(ζημιές)/κέρδη
τζερεμές(αχα
ΐρευτος)/προκομμένος
τζαναμπέτης(ατίθασος, απειθής)/ευχείρωτος (ευπειθής)
τζερεφός/στρουμπουλός
τζιόρας/ατσίδας
τζόβινο (τζόβενο)/γέρος
τηλεμάχος/αγχιμαχητής
τιθασεύω/εξαγριώνω
τιθασός/άγριος (κανιβαλικός)
τιμαλφής/ευτελής
τιμητικός(υμνητικός, δοξολογικός)/ατιμωτικός
τινές(κάποιοι)/άπαντες
τιποτολογίες(κενολογίες,ευτελολογίες)/σπουδαιολογήματα
τμηματικώς/συνολικώς
τοιουτοτρόπως/αλλιώς (αλλεοτρόπως,ετεροτρόπως)
τόλμη(αποκοτιά, αφοβία, αψηφισιά, θάρρεμα)/φόβος
τόνωση/αποδυνάμωση (εξασθένηση)
τόφαλος(μεγαλόσωμος,βαρύσωμος,σωματώδης)/λιλιπούτειος
τραβηχτικός/απωθητικός
τραβολογήματα(ιστορίες)/ξεμπερδέματα
τραμπουκισμός/δικαιοπραγία

τραπέτσι(κατάξινο)/άξινο

τραυματίας/αλώβητος (απλήγωτος)
τραχύς/λείος
(χαδερός, λευρός, λιστρωτός)
τραχώδης/ομαλός (λειώδης)
τρεμουλιάρης/αδείλιαστος(εύψυχος,καρτερόφρων)
τρενάρισμα(επιβράδυνση,αναβλητικότητα)/επιτάχυνση
τρεχάματα(μπερδέματα,επιπλοκές,τρεξίματα)/ξεμπερδέματα
τρεχάτα/βραδέως
τρισάθλιος/πανευτυχής
τρομακτικός(φοβερός,δειματώδης)/θελκτικός(γοητευτικός)
τροφαντός(παχουλός, 
παχυλός)/ισχνός (κατσιαβός)
τροχάδην/σημειωτόν
τρύπιος(διατρυπημένος, διάτορος)/αδιάτρητος
τρυπιοχέρης(αφειδώλευτος)/καρφοδεκάρας (τσίπης)
τρυφερός(=απαλός, πεπανός)/σκληρός
τρυφή/κάματος (κόπωση, κούραση, αποσταμάρα, κατατριβή)
τρυφηλός/σκληραγωγημένος
τρωτός/άτρωτος (άβλητος)
τσαγανό(μεγαλοσύνη, αξιοπρέπεια)/αναξιοπρέπεια
τσαλάκωμα/ίσιασμα (ξετσαλάκωμα,ομάλιση)
τσαούσης/κόσμιος (ευγενικός, ραφινάτος, αβρόφρων)
τσαπατσουλιά/ευρυθμία
τσατσαλισμένος/ασύντριφτος
τσιγκούνης(καρμίρης,φειδός)/δαψιλής (κουβαρδάς)
τσιλιγκρός/παχουλός
τσιφούτης/αφειδής (διασπαθιστής, καταδαπανητής)
τσουρνάρα/στάγδην
τσούρνεμα(αρπαξιά)/απόδομα (προσφορά)
τσουρούτικο(μικρούτσικο)/μεγαλούτσικο (ευμέγεθες)
τσουχτερός(δηκτικός,φαρμακερός)/γλυκός (μειλίχιος)
τσουφλέκας/μυαλωμένος
τυπικός/τσαπατσούλης
τυράγνισμα(καταπίεση,δυνάστευμα)/καλομεταχείριση
τυρβάζω/επιρραθυμώ
τυχαίος(συμπτωματικός)/σκόπιμος (προμελετημένος)
τωρινός(ισχύων, τρέχων)/αλλοτινός (περασμένος)
Υ
υβός(καμπούρης)/ευθυτενής
υβρισμός(=ονειδισμός, κοροϊδία)/φιλοφροσύνη
υβριστικός(
προπηλακιστικός,περιφρονητικός)/κολακευτικός
υγεία(
ευρωστία, ανοσία)/ασθένεια (αρρώστια,νόσος)
υγρασία(νώπη, νοτιά)/ξηρασία (ανυδρία)
υγρόβιος/χερσόβιος
υδαρής(υδατώδης)/πηκτός
υδροχαρής(νερόχαρος)/ξηρόφιλος
υδρόφιλος/ξηρόφιλος
υθλορρήμων(κενολόγος,ληρολόγος,παπαρδέλας)/ολιγόλογος
υλικός(σωματικός)/πνευματικός (ασώματος, άυλος)
υμνητής(εκθειαστής)/επικριτής (επιτιμητής)
υπαίθριος(εξοχικός)/σκεπαστός
υπαίτιος(πρόξενος)/ανεύθυνος
υπακοή(πειθάρχηση)/απειθαρχία
υπάκουος/απειθής
υπανάπτυκτος/πολιτισμένος (αναπτυγμένος)
ύπαρξη/απουσία (ανυπαρξία)
υπαρκτός/ανύπαρκτος
υπεικτικός/ανένδοτος (
αμετάπειστος, επίμονος, πείσμων)
υπεκφυγή/παρρησία (ελευθεροστομία)
υπένδυμα(εσώρουχο)/πανωφόρι (εξωφόρι)
υπεξαιρεμένος(
κλεμμένος)/ανόσφιστος (άκλεφτος)
υπέρ/κατά (εναντίον)
υπεραισθητός(υπερβατικός)/αντιληπτός
υπεράνω/υποκάτω
υπερβαλλόντως(πλεοναζόντως)/μετρίως
υπερβολάδην/μετρίως
υπερβολή(ακρότητα)/μετρίαση
υπερβολικός/μέτριος (μεσαίος)
υπέργειος/υπόγειος
υπερδεής(
αντρειωμένος)/δειλός (άτολμος,ολιγόψυχος)
υπερκόσμιος(μεταθανάτιος, μετακόσμιος)/εγκόσμιος
υπέρμαχος/φυγόμαχος
υπερμεγέθης(υπέρογκος)/μικροσκοπικός (μικρομεγέθης)
υπέρογκο/μικροσκοπικό 
υπεροπτικός(υπερορατικός)/ταπεινόφρων
υπέροχος(εξέχων, εκπρεπής)/ποταπός
υπεροψία(υπερηφάνεια,ακαταδεξιά,τουπέ)/ταπεινότης
υπερπλήρωση(παραπλήρωμα,παράβυσμα)/διακένωση 
υπέρπλουτος/πάμπτωχος (αναγκερός)
υπερσιτισμός/υποσιτισμός (κακοσιτία)
υπέρτατος/κατώτατος
υπερφίαλος/ταπεινός (χθαμαλόφρων)
υπερφυής(υπερφυσικός)/φυσιολογικός
υπαιτιότητα(φταίξιμο)/αναιτιότητα (αθωότητα)
υπεύθυνος/αναίτιος
υποβιβασμός/προβιβασμός
υποβιταμίνωση/υπερβιταμίνωση
υποβολιμαίος/άδολος (απάνουργος)
υποβρύχιος(υποθαλάσσιος, ύφυδρος)/επιπολαστικός
υπογεννητικότητα/υπεργεννητικότητα
υποδεέστερος/ανώτερος
υπόδουλος(ραγιάς)/ανεξουσίαστος(ελευθεραναθρεμμένος)
υποδοχή(δέξιμο,καλωσόρισμα)/αποπομπή (πασαπόρτι, εκδίωξη)
υπόζευξη/ανεξαρτητοποίηση
υποθετικός/επιβεβαιωτικός
υποκοριστικός(χαϊδευτικός)/δηκτικός (καυστικός
)
υποκριτής(διπλοπρόσωπος,διπρόσωπος)/ειλικρινής (ιθύνους)
υπόληψη/περιφρόνηση (απαξίωση,αψήφηση,υποτίμηση)
υπόλογος(καταλογιστός)/ανεύθυνος
υπομονητικός (καρτερόψυχος, φερέπονος)/γκρινιάρης
υποπληθυσμός/υπερπληθυσμός
ύποπτος(ανεμπίστευτος)/αξιόπιστος (έμπιστος,ξηγημένος)
υπόστρωμα/επίστρωμα
υπόσταση(οντότητα)/ανυπαρξία
υποστολή/έπαρση
υποταγή/απείθεια (ανυποταγή, ανηκουστία, παρακοή)
υποτακτικός/ανυπάκουος (δύσαρκτος, δυσπειθής)
υποτροπικός/ανεπίστροφος
υποτυπώδης/άρτιος
ύπουλος(σκουληκιάρης, μπαμπέσικος)/ειλικρινής
υπούλως/φανερώς
υποφέρω/χαίρω
υποχείριος/χειράφετος
υποχθόνιος(ενεδρευτικός)/άδολος (απονήρευτος)
υποχρεωμένος/ανυπόχρεος
υποχρεωτικά(ζόρλα)/εκουσίως (αυτοκελεύστως)
υποχωρητικός/αδιάλλακτος
ύπτιος(ανασκελωμένος)/πρηνής (πιστομητός, επιφερής)
υπώρεια(πρόποδες, ριζοβούνι)/βουνοκορφή
ύστατος(έσχατος, τέρμιος, ουραίος)/πρώτος
υστέρημα/περίσσευμα (πλεονασμός)
υστεροβουλία/ανιδιοτέλεια
υστερογενής/προγενέστερος
ύστερος/πρότερος (
προτερινός)
υστερότερα/αρχύτερα (μπροστύτερα)
υστερότοκος/πρωτότοκος (πρωτογέννητος)
υστερόχρονος/προτερόχρονος
ύφανση/ξεΰφανση
ύφεση(χαμήλωμα, κατέβασμα)/ανύψωση (ανέβασμα)
υφήνιος(υποτελής)/κυρίαρχος (εξουσιαστής)
υψηλολόγος/ταπεινόφρων
υψηλοφροσύνη(αιθαλοκομπία)/ταπεινοφροσύνη
υψίπεδο/βαθύπεδο
υψιφόρητος/κατωφερής
ύψωμα(προεξοχή, προεκβολή)/βαθούλωμα (εισοχή)
υψωμός/υποτίμηση
Φ
φαγάς/λιγόφαγος
φαγωμάρα/σύμπνοια
φαγώσιμος(εδεστός)/άβρωτος (άδαιτος)
φαεινός(πρόφαντος)/σκοτεινός
φαιδρός(πρόσχαρος)/δύσθυμος
φαιδρός(γελοίος,ρεντίκολο,νούμερο,αξιογέλαστος)/σοβαρός
φαιδρότητες(γελοιότητες)/καθωσπρεπισμός
φαινομενικός/ενυπόστατος (ενούσιος, πραγματικός)
φαλκιδευμένος/αστρέβλωτος
φάλσευμα(νοθεία,νόθευση,παραποίηση)/γνησιότητα
φανατικός/διαλλακτικός [φανατισμός/διαλλακτικότητα]
φανερός/κρυφός (λανθάνων)
φανέρωμα/κουκούλωμα
φανέρωση/απόκρυψη
φανητιασμός/σεμνοπρέπεια (ευπρέπεια)
φαντασιοκόπος(αεροβάτης)/ρεαλιστής
φαντασμένος(ψωροπερήφανος, ψώνιο)/ταπεινόφρων
φανταστικός(εξωπραγματικός, ονειρόπλαστος)/υποστατός
φανταχτερός(χτυπητός)/ξέθωρος
φαντεζί/ξέθωρο
φαρισαϊσμός(ταρτουφισμός)/ανυποκρισία
φαρσί(
=εξαρκούντως, επαρκώς, αποχρώντως)/ανεπαρκώς
φασαρία(
σάλαγος, τζερτζελές)/βουβαμάρα
φαταούλας/ολιγοφάγος
φαυλεπίφαυλος/πανάγιος (παναμώμητος)
φαυλόβιος(αισχρόβιος)/καλόβιος
φαυλοκρατία/αξιοκρατία
φαυλολογία/σεμνολογία (σεμνομυθία)
φαύλος(κάθαρμα,απόβρασμα,καθίκι,μπατάκι)/καλός(χρηστός)
φαφλατάς(μωρόλαλος, αερολόγος)/ολιγόλογος
φεγγώδης/ζοφώδης
φενάκη(δολιότητα,υπουλότητα)/ανυποκρισία (ειλικρίνεια)
φενακισμός(παραπλάνηση,εξαπάτηση,ξεγέλασμα)/ενημέρωση
φειδώ/σπατάλη
φειδωλός/σπάταλος (χρεοκόπος)
φέξη(φέξιμο, φωτισμός, φώτιση)/αφεγγιά (σκοτομήνη)
φερέγγυος/αναξιόπιστος
φερτός/ντόπιος
φέτος/πέρυσι
φευγαλέος/αειχρόνιος
φευκταίος/επιθυμητός (ποθητός,ευκταίος,εφίμερος)
φηλήτης(λωποδύτης)/έντιμος
φθαρτοποίηση/αφθαρτοποίηση
φθαρτός/παντοτινός
φθέγμα(λαλιά)/αλαλία (αφωνία, αφασία, αλεξία)
φθηνός/ακριβός (υπερτιμημένος)
φθίση/ακμή
φθονητός/επαινετός
φθόνος(εποφθαλμία, μοχθηρία)/αγάπη
φθορά(διάβρωση,παρακμή,παλαίωση)/άνθηση (ακμή)
φθοροκτόνος/φθορηγενής (φθοροποιός,μαραντικός)
φιλάδικος(=αδικιάρης)/φιλοδίκαιος (ευθέμιτος)
φιλαλληλία/φιλοπροσωπία
φιλαλλογενής/φυγόξενος
φιλαργυρία(κιμβεία,φειδωλότητα)/κουβαρντοσύνη (αβερτοσύνη)
φιλάργυρος/σπάταλος (σκορπαλευράς)
φιλάσθενος/ανθεκτικός
φ
ιλαυτία(ναρκισσισμός,εγωκεντρισμός,αυτοθαυμασμός)/αφιλαυτία
φίλεργος/ακαμάτης (φυγόπονος, λουφαδόρος, φύγεργος)
φίλερις(φιλαπεχθήμων, μαχητικός)/συμφιλιωτικός
φιλέχθρως/ειρηνικώς (ομονοητικώς)
φιλήκοος/φιλόλαλος
φιλημοσύνη(αβρότητα,διαχυτικότητα,κουρτεσιά)/αγένεια
φιλήσυχος/σαματατζής (φασαριόζος)
φιλικός/αντίξοος (εχθρικός, ενάντιος, αντίθετος)
φιλικώς(φίλα)/αντιπάλως (εχθρικώς)
φιλοκαθεστωτικός/αντικαθεστωτικός (αντιφρονών)
φίλιωμα(διαλλαγή)/τσακωμός (διαπληκτισμός,λογομαχία)
φιλογύνης(γυναικόφιλος)/μισογύνης
φιλόθεος(θεολάτρης)/θεομπαίχτης
φιλόθρησκος/αρνησίθρησκος (εξωμότης, μουρτάτης)
φιλόκαλος/φιλόκακος
φιλοκερδής(κερδοσκόπος, σπεκουλαδόρος)/αφιλοχρήματος
φιλομεμφής/επαινέτης
φιλόμοχθος/τεμπέλης (βαριεσιάρης)
φιλόμωμος(φιλόψογος,επικριτικός,παρατηρητικός)/επαινέτης
φιλόνικος(εριδάντης)/συμφιλιωτικός (ειρηνευτικός)
φιλόξενος/ξενηλάτης
φιλοπαιγμοσύνη(
περιπαικτικότητα)/σεμνοπρέπεια
φιλοπατρία(πατριδολατρία,πατριωτισμός)/αρνησιπατρία
φιλόπατρις(πατριδολάτρης)/μισόπατρις
φιλοπόλεμος(
πολεμοχαρής)/ειρηνόφιλος(φιλειρηνικός)
φιλόπονος(βαρύμοχθος, καματερός)/ακαμάτης
φιλότιμος/αναίσθητος 
φιλοτομαρισμός/αλτρουισμός
φιλοφρόνως/αγενώς
φιλοφροσύνη/αγένεια (προστυχιά,χυδαιότητα,ευτέλεια)
φιλόφρων/αγενής
φίλυδρος/ξηρόφιλος
φιλύποπτος/εύπιστος (ευκολόπιστος)
φίνο/ατελές
φλεγματικός(ασυγκίνητος)/ευσυγκίνητος
φλέγον/ασήμαντο
φλήναφος/λιγόλογος
φλογερός/χλιαρός
φλυαροκοπία(γλωσσομανία)/λακωνικότητα(συντομολογία)
φοβέρα(αγρίεμα, εκφοβισμός)/καθησυχασμός
φόβος(τρόμος,πανικός,σάστισμα,λαχτάρα)/ψυχραιμία 
φορητός(μετακινητός,ευμετακόμιστος)/σταθεροποιημένος
φοροφυγάς(φοροκλέπτης)/φοροτελής
φοροδοτικός/φοροεισπρακτικός (φοροσυλλεκτικός)
φοροελάφρυνση/φοροεπιβάρυνση
φορτικός(=οχληρός,εκνευριστικός,ενοχλητικός)/ευχάριστος
φορτσάτος/αργοκίνητος (αργοσάλευτος)
φορτωτής/εκφορτωτής
φουκαράς/καλότυχος (καλόμοιρος)
φουλαριστός(
κατάμεστος)/ολόαδειος(διάκενος,ολάδειος)
φούρια(έπειξη)/βραδύτητα
φουρνιστός/αφούρνιστος (ακαμίνευτος)
φουρτουνιασμένος(
τρικυμιώδης,κυματόεις)/ακύμαντος
φούσκωμα(διόγκωση, φυσίωσις)/συστολή
φραγκοφονιάς/ανοιχτοχέρης(
πλουσιόδωρος,δωρηματικός)
φράγμα(αμπόδισμα)/πέρασμα (δίοδος)
φρακάρισμα/απεμπλοκή (ξεφρακάρισμα)
φρακτός/ξέφραγος
φρασεοκόπος/ολιγόλογος
φραστικά/ενεργώς  [φραστικός(εύγλωττος)/δύσφραστος]
φρεναπάτης(πλανευτής,εξαπατητής,ξεγελαστής)/καθοδηγητής
φρενήρης(έξαλλος, αλλόφρων)/φρόνιμος (γνωστικός)
φρενοβλαβής(τρελός,ζουρλός,μουρλός,βαρεμένος)/εχέφρων
φρενώλης(πελελός,μανιακός,παρανοϊκός)/εχέφρων
φρεσκάδα(
δροσεράδα)/ξηρότης
φρέσκος/μπαγιάτικος
φριχτός/ελκυστικός
φρονηματίας(φιλόκομπος, μεγαλήγορος)/μετριόφρων
φρονιμάδα/αμυαλοσύνη

φρόνιμος(περιεσκεμμένος)/ασύννους
φρονιμότης/παραλογία
φρονούντως(συνετά)/απερισκέπτως
φροντισμένος(επιμελημένος)/ανεπιμέλητος
φρούδες(=μάταιες, ανεμιαίες)/ωφέλιμες
φτενός/χονδρός
φτουρώ/φθίνω
φτυστός(πανείκελος)/διαφορετικός (παραλλαγμένος)
φτωχικό/αρχοντικό
φτωχόπαιδο/πλουσιόπαιδο (αρχοντογιός)
φυγή/έλευση
φυγοπονία/φιλοπονία

φυλαγμένος(βαδωτός)/αφύλακτος

φυλετισμός(ρατσισμός)/αντιρατσισμός
φυλλοβόλο/αειθαλές (αείφυλλο)
φύρα/ωφέλημα
φύσει/θέσει
φυσικός/προσποιητός (επίπλαστος, επιτηδευτός)
φυσικότητα(απλότητα)/επιτήδευση
φώλιασμα/ξεφώλιασμα
φωνακλάς(κεκράκτης, κραυγαστής)/χαμηλόφωνος
φως(
φέγγος)/σκοτάδι (ζόφος,κνέφας,σκότος,σκοτεινιά)
φωστήρας(πολυμαθής,πολυειδήμων)/ολιγομαθής
φωτεινός/γνοφερός
φωτοβόλος(ακτινοβόλος,φεγγοβόλος)/σκοτεινός
Χ
χαβαλετζής/σεμνοπρεπής
χαζοκουβέντες(μωρολογήματα)/σπουδαιολογήματα
χαζομάρα(
ελαφρομυαλιά,κουφομυαλιά)/μυαλοσύνη
χαζός(
μπαντάλιος,φελλός,χουρντάς,κλούβιος)/νοήμων
χαϊδευτικά/αγρίως
χαιρηδών(χαρά, ευχαρίστηση, εύφρανση)/θλίψη
χαλαρός/σφικτός
χαλάρωση/ένταση (φόρτε)
χαλασμένος(αποσυντεθειμένος)/αναλλοίωτος
χαλασμός(κομφούζιο)/ευρυθμία
χαλαστής/δημιουργός (πλάστης, κτίστης)
χαλεπός/εύκολος (εύκοπος, ευκάματος)
χαλιναγώγηση/εκτραχηλισμός
(αποχαλίνωση,ξετσίπωμα)
χαλιφροσύνη(ανοησία, λωλάδα, εκφροσύνη)/περίσκεψη
χαμαίζηλος(χθονογηθής)/ιδεαλιστής
χαμαιλεοντισμός/φερεγγυότητα
χαμαιτυπής(χυδαίος, αγελαίος)/ευγενικός
χαμαλίκα(χαμαλοδουλειά)/ραχατλίκι (χουζούρι)
χαμερπής(
ευτελής,τιποτένιος,κουφόγρουνο)/αξιοπρεπής
χαμηλός/υψηλός (υψιτενής)
χαμηλόφωνος(
απαλόηχος)/βροντόφωνος (βροντόλαλος)
χαμός(αταξία)/ευκοσμία (ευταξία)
χαντακώνομαι/προκόβω
χαντός(ηλίθιος, λόκος, μωρός, αβέλτερος)/ευφυής
χάος/τάξη
χαρακτηριστικός(
αντιπροσωπευτικός)/εξατομικευμένος
χαραμισμένος/αξιοποιημένος
χαραμοφάης(τεμπέλης, παράσιτος)/δουλευταράς
χάρη(προσόν)/ελάττωμα
χαρισματικός/ατάλαντος
χαριστικά(
χατιρικώς, ρουσφετολογικά)/επαξίως (χαλάλι)
χαριτόγλωσσος/κακόγλωσσος
χαριτολόγημα(
ευφυολόγημα)/χαζολόγημα(μωρολόγημα)
χάρμα/δυσαρέσκεια
χαρμονή/λύπη
χαρμόσυνος/οδυνηρός
χαροποιώ/κακοκαρδίζω
χαρωπός/κατηφής
(κατσούφης,αγέλαστος,αμειδίαστος)
χάσιμο/κέρδος (διάφορο, ευχρήστημα)
χάσκο ή χάσικο (ανόθευτο, καθαρό)/νοθευμένο
χασούρα/όφελος
χασομέρης/εργαζόμενος (φιλόπονος)
χατήλωμα/ξεχατήλωμα
χατιρικώς/επαξίως (δικαίως)
χαύνος(νωθροκάρδιος,αποκοιμισμένος)/δραστήριος
χαυνότης(αποκάρωμα,αποχαύνωση)/ενεργητικότης
χαυταλεύρας/ολιγοφάγος (
ολιγότροφος,ολιγόσιτος)
χαχόλος(άχαρος, αηδής)/χαρίεις
χάχας(χαζούλιακας, χάσκας, ζαβός)/νοήμων
χαώδης/αρμονικός
χειμερινός/θερινός (καλοκαιρινός)
χειραγωγία(μανιπουλάρισμα)/χειραφεσία
χείριστος/άριστος (βέλτιστος,κάλλιστος,φέρτατος)
χειροποίητος(
φτιαχτός,καμωτός)/αυτοφυής(φυσικός)
χειροτέρευση/καλυτέρευση
χειρωνακτική
/πνευματική
χερσαίος/θαλάσσιος
χερσόβιος/υδρόβιος (υδροδίαιτος, υδατοτρεφής)
χέρσος/γόνιμος (πολύκαρπος)
χθες/σήμερα
χθεσινός(παρελθοντικός)/μελλοντικός (αυριανός)
χλαλοή(όμαδος, σασιρμάς)/βουβαμάρα
χλαπαχλούπας(αείλιχνος, αδηφάγος)/ολιγοφάγος
χλευασμός(
σαρκασμός,ύβρη,ειρωνεία)/εγκωμιασμός
χλιάμπουρας(ακράτωρ, ανεπίβλητος)/επιβλητικός
χλιδή/λιτότητα (ολιγόδεια)
χλίτσαβος/επιδέξιος (
καπάτσος, καταφερτζής, τσίφτης)
χλοερός/ξερικός
χλωμός ή χλομός/ζωηρόχρωμος
χλωρός(=νεοθαλής)/μαραμένος (πανιασμένος)
χολομανίζω/ξεθυμαίνω
χονδρολογήματα/σεμνομυθίες
χοντράδα/ευγένεια (ιπποτισμός, μεγαλοψυχία)
χόντρεμα/απίσχνανση (λίγνεμα)
χοντρεμπόριο/λιανεμπόριο
χοντρικώς/λιανικώς
χοντροδουλειά/ψιλοδουλειά (ψιλοκάμωμα)
χοντροκοπιά(γαϊδουροφέρσιμο)/ευπρέπεια
χοντρομπαλάς/λιπόσαρκος (τσιλιβήθρας)
χοντρόμυαλος(παχύνους)/οξύνους
χοντρόπετσος(παχύδερμος)/φιλότιμος
χορτασμός(μούχτι, μπούχτισμα)/νηστικοσύνη
χορτάτος/πειναλέος (λιγούρης, λιμάρης, οξύπεινος)
χορωδία/μονωδία
χουζούρεμα/ενεργητικότητα
χουϊλού(ιδιότροπη)/καλότροπη
χουνέρι(
αναποδιά,ατύχημα,φιάσκο,κασκαρίκα,ατυχία)/ευτύχημα
χρειαζούμενα/άχρηστα (
πεταμένα, παραριγμένα)
χρειώδη/περιττά
χρεοκοπία(
πτώχευση, φαλίρισμα)/πλουτισμός
χρέος/δικαίωμα
χρεοφειλέτης/αχρέωτος
χρεωστικός/πιστωτικός
χρηματίας/αδέκαρος
χρημοσύνη(έλλειψη, λείψιμο)/επάρκεια
χρήση(χρησιμοποίηση)/αχρησία
χρήσιμος(
βοηθητικός,συφερτικός,υποστηρικτικός)/ανωφελής
χρησμώδες/κατανοητό
χρηστικός(εύχρηστος)/δύσχρηστος (ολιγόχρηστος)
χρηστοήθεια/ανηθικότητα (αχρειότητα, αθλιότητα)
χρηστοήθης/κακοήθης(παλιάνθρωπος,παλιοτόμαρο)
χρηστός/μοχθηρός (κακιασμένος,πικρόχολος,αγριόψυχος)
χρηστοσύνη/ανεντιμότητα (παλιανθρωπιά)
χριστιανοποίηση/αποχριστιανοποίηση(
αποχριστιάνιση)
χριστιανοφοβικός/χριστιανολάτρης
χριστιανόφρων/
χριστιανομάχος
χριστομάχος/
χριστολάτρης (χριστόφιλος)
χρονιάτικος/πολυετής
χρόνιο/τωρινό (αρτιφανές)
χρονοβόρος(
μακροτενής, μακροχρόνιος)/βραχυχρόνιος
χρονοτριβή(παρολκή)/επίσπευση (γοργότητα)
χτικιασμένος(χτικιάρης)/ευέκτης
χυδαϊκώς/ευγενικώς
χυδαιολογία(
βωμολοχία, βρισιά, κακολογία)/σεμνολογία
χυδαίος/ευγενικός (χρηστότροπος)
χύμα/τυποποιημένο (συσκευασμένο,σακουλίσιο,πακεταρισμένο)
χυμώδης/στυμμένος ή στειμμένος
χωματόδρομος/ασφαλτόδρομος
χωριατιά/ευπρέπεια
χωριατοσύνη(επαρχιωτισμός)/ευπρέπεια
χωρισιά(αποχωρισμός)/αντάμωση (συνάντηση,έντευξη)
χωρισμός/ένωση (σμίξιμο, συμβολή)
Ψ
ψαθυρός(ψαφαρός)/άθρυπτος (άθραυστος)
ψαλίδισμα(περικοπή, μείωση, κολόβωση)/αύξηση
ψαυκρός(=ταχυκίνητος)/δυσκίνητος (βαριόκολος) 
ψαχουλευτά(ψηλαφιστά)/αψαχούλευτα(αψηλάφιστα)
ψεγάδι/προτέρημα (χάρισμα, τάλαντο)
ψεδών(ψιθύρισμα)/φωνασκία (κραυγή)
ψείρας(λεπτολόγος, ψιλολόγος)/προχειρολόγος
ψέκτης(στηλιτευτής)/επαινέτης
ψεκτός/επαινετός
ψέμα(αναλήθεια, ψεύδος, ψύθος)/αλήθεια
ψεματάρης(παραμυθατζής)/φιλαλήθης
ψευδολογία(
μυθοπλαστία)/αληθοσύνη (αληθολογία)
ψευδολόγος(παπαλιάγκας)/φιλαλήθης (αληθοεπής)
ψεύστης(φιλοψευδής)/φιλαλήθης (αληθολάτρης)
ψεύτικος(αναληθής)/αληθής
ψηλόκορμος/κοντόκορμος
ψηλόλιγνος/κοντόχοντρος (κοντόπαχος)
ψηλομύτης/μετριόφρων
ψηλός/χαμηλός (χθαμαλός, χαμαδός)
ψηλόσωμος/κοντόσωμος
(μικρόσωμος,τσιλιμίγκρας)
ψημένος/άψητος
ψιθυρισμός(δυσφημισμός)/εγκωμιασμός
ψιθυριστά(μουρμουριστά)/φωναχτά
ψιθυρολογία/ευφημολογία
ψιλά(λιανούρια, λιανόματα)/χοντρά
ψιλή/δασεία
ψιλούται/δασύνεται
ψιλόφλουδο(
λεπτόφλουδο,λεπτόφλοιο)/χοντρόφλουδο
ψιλόφυτος/κατάφυτος
(αμφιλαφής,πυκνοφυτεμένος)
ψίχα/κοριά ή κόρα
ψογερός(
φιλοκατήγορος, αδικοβγάλτης)/επαινέτης 
ψόγος(=επίπληξη, επιτίμηση)/έπαινος
ψοφοδεής/τολμηρός (
ριψοκίνδυνος, παλικάρι, γενναίος)

ψόφιος(λιπόβιος)/έμβιος
ψύξη/θέρμανση
ψυχαγωγικός/ανιαρός (ρουτινιάρικος,ξενέρωτος)
ψυχερός/άτολμος
ψυχοβόρος/ψυχωφέλιμος
ψυχολέτης/ψυχωφελής (ψυχοσώστης)
ψυχοπλακωτικός/διασκεδαστικός (ψυχοτερπής)
ψυχόπονος/σκληρόκαρδος (δυσάλγητος)
ψυχοσώστης(ψυχοσωτήριος)/ψυχοφθόρος (θυμοβόρος)
ψυχοφάγος/ψυχωφελής
ψύχραιμος/ευερέθιστος (ευέξαπτος, θερμοκέφαλος)
ψυχραντικός/θερμαντικός (θερμογόνος)
ψυχρία(παγωμάρα)/θέρμη (εγκαρδιότητα)
ψυχρόαιμος/θερμόαιμος
ψυχρολουσία/προσδοκία (προσμονή)
ψυχρός/θερμός
ψυχρώς/εγκαρδίως (ολοθύμως, ολόψυχα, ενθέρμως)
ψυχωμένος(λεοντόψυχος)/δειλός (χέσας, λαγόκαρδος)
ψυχωφελής/ψυχοκτόνος (θυμοκτόνος)
Ω
ωάρια/σπερματοζωάρια
ωγένιος(=αρχαίος, παλαιός)/αρτιγενής (τωρινός)
ώδε(
εδώ, ενθάδε, ενταύθα, δεύρο)/εκεί ή αλλού
ωδικός/αφηγηματικός (απαγγελτικός)
ωδινολύτης(=αντιαλγικός)/αλγεινός
ωδίνω/ανακουφίζομαι
ώδυση(=θύμωμα, σκύλιασμα, μπουρίνια)/ψυχραιμία
ώθηση/έλξη
(
σύρσιμο, ολκή)
ωθισμός(σπρώξιμο, αμπωσιά)/τράβηγμα
ωθώ(ωθίζω)/έλκω
ωκεάνιος(
θαλάσσιος,ενάλιος,πελάγιος)/ηπειρωτικός (χερσαίος)

ωκεανοπλοΐα(ποντοπλοΐα, θαλασσοπλοΐα)/ακτοπλοΐα

ωκύαλος/βραδύπλους (αργοτάξιδος)
ωκύγλωσσος
(=ταχύγλωσσος)/βραδύγλωσσος (κεκές)

ωκυδίδακτος(ευμαθής)/δυσμαθής

ωκύδρομος(δρομαίος, τρεχάτος)/βραδυπόρος
ωκυεπής/βραδύλαλος 
ωκύλαλος(οξύλαλος)/βραδύλαλος
ωκύμορος(=βραχύβιος)/μακρόβιος (πολυχρόνιος)
ωκύνους/βραδύνους
ωκύπους(=γοργοπόδαρος)/βραδύπους(βραδυσκελής)
ωλελέ ή ολελέ/υπέροχα (έξοχα)
ωλεσίθυμος(ψυχοφθόρος,θυμοφθόρος)/ψυχωφέλιμος
ωλίγγη(νυσταγμός)/ξενύσταγμα
ωλιτόφρων(=μωρός)/συνετός
ωμέγα/όμικρον
ωμηστής(=ανήλεος, αφιλοικτίρμων)/πονόψυχος
ωμόθυμος(=σκληρόψυχος)/εύσπλαχνος (εύοικτος)
ωμόνους(νηλεής)/πονετικός (φιλοικτίρμων,πονόκαρδος)
ωμοπλινθοδομή/οπτοπλινθοδομή
ωμόπλινθος/οπτόπλινθος
ωμοργής(=σκληρόκαρδος)/συμπονετικός (φίλοικτος)
ωμός/ψημένος
ωμός(αφιλάνθρωπος, ανελεημόνητος)/μειλίχιος
ωμότητα(σκαιότητα)/καλοσύνη(αγαθότητα,τρυφερότητα)
ωμοφροσύνη(=αγριότητα)/ευσπλαχνία (οικτιρμός)
ωμόφρων(σκληρόφρων)/σπλαχνικός(ελεητικός)
ωμώς(σκληρώς, αγρίως)/ηπίως
ώναιος(=ωφέλιμος)/ανωφελής
ωνούμαι/πωλώ
ωογενής/ζωογενής
ωοκύτταρο/σπερματοζωίδιο
ωορρηκτικός/ανωορρηκτικός
ωοτόκος/ζωοτόκος (σαρκοτόκος)
ωοφορώ(αβγογεννώ)/σαρκοτικτώ
ωπήεις(οξυωπής,μακρύθωρος,αετομάτης)/αμβλύωπας
ωραΐζω/ασχημίζω
ωραίο(υψηλό)/πρόστυχο
ωραιογράφος(καλλιγράφος)/κακογράφος
ωραιοκόσμητος(ευκόσμητος)/κακοστολισμένος
ωραιόμορφος(αιθέριος)/δύσμορφος (κακοκαμωμένος)
ωραιοπαθής/μετριόφρων
ωραιόπλαστος(καλοκαμωμένος)/κακοπλασμένος(κακοφυής
ωραιόπλεχτος(καλοφαντος,ευκλωστος)/κακοϋφασμένος
ωραιόπλουμος(καλοστολισμένος)/κακοστολισμένος
ωραιοποίηση/ασχημοποίηση
ωραιοποιώ/ασχημίζω (αμορφύνω)
ωραιοπρόσωπος/ασχημοπρόσωπος (δυσπρόσωπος)
ωραίος(εύοπτος, ιδανός, αγαλματένιος)/άσχημος
ωραιοστόλιστος(καλοδιακοσμημένος)/κακοστολισμένος
ωραιοσύνη/ασχήμια (αειδία)
ωραιόσωμος(καλλίσωμος,ευμελής)/κακοσκηνής
ωραιότατος(πανευειδής)/κακάσχημος
ωραιότητα(κάλλος, ομορφοσύνη)/δυσμορφία (ασχήμια)
ωραϊσμένος(κεκοσμημένος,ομορφισμένος)/ακόσμητος
ωραϊσμός/ασκήμισμα
ωραϊστής(ωραιοπαθής)/μετριόφρων
ωραιωμένος (εύμορφος)/άσχημος (δύσμορφος)
ωριαίνω/ασχημαίνω
ωριμάδα/ανωριμότητα
ωριμάζω/παιδιακίζω
ωρίμαση/ανωριμότητα
ώριμος/αγίνωτος (άγουρος, ανωρίμαστος)
ωριμότητα(μεστότητα)/ανωριμότητα
ωριμοφάγος(γουρμοφάγος)/αγουροφάγος
ωριμοφάγωτος/αγουροφάγωτος
ωριοσύνη(ομορφιά)/ασχήμια (δυσείδεια)
ωρύομαι/ησυχάζω
ωσαύτως(τοιουτοτρόπως, ομοίως, επίσης)/άλλως
ώση(ωσμός)/έλξη
ωστικός/ελκτικός (ολκός)
ωτακουστικός(ακουστικός)/οπτικός
ωτακουστώ/ανηκουστώ
ωτάρια(αφτάκια)/αφτάρες
ωταρός(μεγαλάφτης,αφτιάς,καρλάφτης,φτάκας)/βραχύωτος
ωτοκωφώ(δυσκωφώ)/καλακούω
ωφέλεια(κέρδος,ευεργέτημα,κάρπωση)/ζημία (επιτριβή,βλάβη)
ωφέλημα/ζημία (στραπάτσο, απώλεια)
ωφελήσιμος(χρήσιμος)/ανωφελής
ωφελιμιστής(χρησιμοθήρας)/ανιδιοτελής
ωφέλιμος/αλυσιτελής
ωφελιμότητα(χρησιμότητα)/βλαβερότητα (βλαπτικότητα)
ωφελούμαι/χάνω (ζημιώνομαι)
ωφελώ/ζημιώνω
ωχαδερφισμός(οχαδερφισμός)/επαγρύπνηση
ωχρίαση(ξεθώριασμα)/σκούρεμα
ωχριώ(υπολείπομαι, υστερώ, μειονεκτώ)/υπερτερώ
ωχροπρόσωπος(ωχρίας, κιτρινιάρης)/ροδομάγουλος
ωχρός(πελιδνός)/ζωηρόχρωμος
 
Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σημείωση:
Αντί να αντιγράφουν κάποιοι τα λεξικά της
παρούσης ιστοσελίδος, σωστό και πρέπον
και νόμιμο είναι να καταχωρίζουν συνδέσμους (links) 
στα sites τους .
Γ.Α.
Από τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα:
"Ομολογώ ότι είναι ένας μοναδικός θησαυρός 
αντιθέτων. Σε κανένα λεξικό δεν βρήκα τόσα 
αντώνυμα" (Κ.Π. 26-9-2014).
"Εδώ ανακάλυψα αντώνυμα που δεν υπάρχουν 
σε άλλα λεξικά" (Γ.Κ.10-11-2014).
"Το λεξικό σας δεν είναι πλήρες. Αρκετές αντίθετες
λέξεις που υπάρχουν σε άλλα λεξικά λείπουν από 
το δικό σας" (Ανώνυμος 19-11-2014).
''Λεξικό όντως ασυναγώνιστο'' (Φοιτητής 20-2-2016)

.

Αντώνυμα ρήματα

Α
αβανίζω / επαινώ
αβαντσάρω / μειονεκτώ

αγανακτώ
 / ηρεμώ
αγαπώ / μισώ
αγγέλλω / αποσιωπώ
αγναντεύω / καταμύω
αγνοώ / γνωρίζω
αγοράζω / πωλώ
αγρυπνώ / κοιμάμαι
αγωνίζομαι / αδρανώ
αδικοκραίνω / επαινώ
αδικώ / ωφελώ
αθροίζω / σκορπίζω
αθυμώ / χαίρομαι
αιθριάζω / συννεφιάζω
αίρω / κατεβάζω
αισθάνομαι / αναισθητοποιούμαι
αισχρολογώ / γλυκομιλώ
αισχύνομαι / αυθαδιάζω
αιτιώμαι / επαινώ 
αιτώ / δίνω
αιφνιδιάζω / προειδοποιώ
ακμάζω / φθίνω
ακολουθώ / προπορεύομαι
ακροβολίζομαι / συμπλέκομαι
αλαζονεύομαι / ταπεινοφρονώ
αλαργαίνω / σιμώνω
αλγώ / χαίρομαι
αλλάζω / σταθεροποιώ
αλλοιώνω / σταθεροποιώ
αλλοτριώνω / κρατώ
αλογισταίνω / σωφρονώ
αμαξοδρομώ / πεζολατώ
αμβλύνω / οξύνω
αμαρτάνω / ευστοχώ
αμαυρώνω / λαμπρύνω
αμελώ / φροντίζω
αμνημονώ / ενθυμούμαι
αμύνομαι / επιτίθεμαι
αμφισβητώ / βεβαιώνω
ανάβω / σβήνω
αναγκάζομαι / αυτενεργώ
αναγκάζω / πείθω
αναδεύω / ακινητοποιώ
αναιρώ / επικυρώνω
αναστέλλω / αρχίζω
ανατριχιάζω / ησυχάζω
ανδραποδίζω / ελευθερώνω
ανέχομαι / δυσφορώ
ανθώ / παρακμάζω
ανοίγω / κλείνω
αντικαθιστώ / διατηρώ
αντιμετωπίζω / ενδίδω
αντιτίθεμαι / συμπορεύομαι
αξιοποιούμαι / χαραμίζομαι
απαρνιέμαι/αποδέχομαι
απατώ / καθοδηγώ
απειλώ / καθησυχάζω
απεχθάνομαι / συμπαθώ
αποδέχομαι / απορρίπτω
αποδημώ / ενδημώ
αποκαρδιώνω / ενθαρρύνω
αποκτηνώνω / εξανθρωπίζω
απολαμβάνω / στερούμαι
απομονώνομαι / συναναστρέφομαι
αποστομώνομαι / αντιλέγω
απουσιάζω / παρευρίσκομαι
αργεύω / ταχυπορώ
αρμόζω / αποσυνδέω
αρνούμαι / δέχομαι
αρπάζω / προσφέρω
ασθενώ / υγιαίνω
ασκούμαι / αδρανώ
ασπάζομαι / αποδοκιμάζω
αστειεύομαι / σοβαρολογώ
αυξάνω / μειώνω
αφαιρώ / προσθέτω
αφικνούμαι / απομακρύνομαι

Β

βαβουρίζω / ησυχάζω
βαδίζω / τρέχω
βαίνω / στέκομαι
βαλαντώνω / ανακουφίζομαι
βαριακούω / καλακούω
βαριέμαι / ευαρεστούμαι
βαρυγκωμώ / χαίρομαι
βαρυγνωμώ / χαίρομαι
βαρυθυμώ / χαίρομαι
βαρύνω / ελαφρύνω

βάφω / αποχρωματίζω

βασανίζω / καλομεταχειρίζομαι
βδελύσσομαι / λαχταρώ
βεβαιώνω / αμφισβητώ
βεβηλώνω / σέβομαι
βελτιώνω / χειροτερεύω
βιαιοπραγώ / καλομεταχειρίζομαι
βλάπτω / ωφελώ
βλασφημώ / ευλογώ
βλέπω / τυφλώνομαι
βοηθώ / κατατρέχω
βορβορώ / ξεβρομίζω
βουβαίνoμαι / φωνάζω
βούλομαι / αποποιούμαι
βουρλίζω / ηρεμίζω
βουτώ / αναδύομαι
βοώ / σιγώ
βραβεύω / ατιμάζω
βραδύνω / σπεύδω
βραχυλογώ / περιττολογώ
βρίθω / κενούμαι
βρομίζω / ξεμαγαρίζω
βρομώ / ευωδιάζω
βροντογελώ / αχνογελώ
βρυάζω / κενούμαι
βυθίζομαι / αναδύομαι
βωμολοχώ / γλυκομιλώ

Γ

γαληνεύω / ταράσσομαι
γαλιφίζω / επιπλήττω
γαυριώ / μετριοφρονώ
γειτνιάζω / αφίσταμαι
γελώ / κλαίω
γελοιοποιώ / εξυψώνω

γεμίζω / αδειάζω
γενικεύω / ειδικεύω
γεννιέμαι / τελευτώ
γεννώ / στειρώνομαι
γερεύω / νοσώ
γιγαντεύω / σμικρύνω
γιουχαϊζω / επιδοκιμάζω
γηράσκω / νεάζω
γλακώ / βαδίζω
γλαρώνω / ξενυστάζω
γλεντώ / ψυχοπλακώνομαι
γλιτώνω / κινδυνεύω
γλωσσεύω / επαινώ
γλωσσοτρώγω / επαινώ
γνωρίζω / αγνοώ
γογγύζω / συναινώ

γοητεύω
 / αηδιάζω
γονιμοποιώ / στειροποιώ
γοργοκλώθω / μπροστολακώ
γοώ / χαίρομαι
γυαλίζω / θαμπώνω
γυμνώνω / ενδύω
γυρίζω / φεύγω
γυρνοβολώ / ξεροσταλιάζω

Δ

δαμάζω / εξαγριώνω

δαπανώ / αποταμιεύω
δαψιλεύω / τσιγκουνεύομαι
δεικνύω / αποκρύπτω
δειλιάζω / θαρρεύω
δεινοπαθώ / καλοπερνώ
δελεάζω / ενημερώνω
δεσμεύω / ελευθερώνω
δετώνω / ανηφορίζω
δέχομαι / αποποιούμαι
δηλώνω / αποκρύπτω
δημαγωγώ / ποδηγετώ
δημοκρατούμαι / ολιγαρχούμαι
δηώνω / καλομεταχειρίζομαι
διαβάλλω / επαινώ
διαγουμίζω / ωφελώ
διαιρώ / ενώνω
διαιωνίζω / συντομεύω
διακονεύω / επαρκώ
διακρίνω / εξομοιώνω
διαλευκαίνω / περιπλέκω
διαλλάσσομαι / ερίζω
διαλύω / ενώνω
διαμελίζω / ενώνω
διαπληκτίζομαι / διαλλάσσομαι
διαπρέπω / λανθάνω
διασκορπίζω / συνάγω
διασπώ / ενώνω
διασύρω / επαινώ
διαφωτίζω / προπαγανδίζω
διαψεύδω / επαληθεύω
διεγείρω / ηρεμίζω
διευθετώ / θαλασσώνω
δικαιολογώ / στηλιτεύω
δίνω / λαμβάνω
διστάζω / τολμώ
διχάζω / μονοιάζω
διχογνωμώ / συμφωνώ
διχοτομώ / ενώνω
διώχνω / προσκαλώ
δοκιμάζομαι / ανακουφίζομαι
δονώ / καλμάρω
δοξάζω / ατιμάζω
δουλεύω / αργώ
δουλώνω / ελευθερώνω
δραστηριοποιούμαι / ναρκώνομαι
δροσίζομαι / ζεσταίνομαι
δρω / απρακτώ
δύναμαι / αδυνατώ
δυναμώνω / εξασθενίζω
δυσανασχετώ / υπομένω
δυσαρεστούμαι / ευφραίνομαι
δυσθυμώ / ευθυμώ
δυσπραγώ / ευτυχώ
δυστυχώ / ευτυχώ
δυσφημώ / επαινώ
δυσφορώ / ανέχομαι
δυσχεραίνω / ευκολύνω
δύω / ανατέλλω
Ε
εγκαρδιώνω / αποθαρρύνω
εγκωμιάζω
 / κατακρίνω
είργω / αποδεσμεύω
εισπράττω / ξοδεύω
ελαττώνω / αυξάνω
ελεώ / περιφρονώ
ελευθεροστομώ / φιμώνομαι

ελευθερώνω / σκλαβώνω

έλκω / ωθώ

ελπίζω / απογοητεύομαι
εμπιστεύομαι / υποψιάζομαι

εμποδίζω / αποδεσμεύω
κατατρέχω / βοηθώ
εναγκαλίζομαι / αποχωρίζομαι
ενδημώ / αποδημώ
ενδύω / γυμνώνω
ενημερώνω / παραπλανώ
ενώνω / διαλύω
εξαγριώνω / δαμάζω
εξαιρώ / υποχρεώνω
εξάπτω / ηρεμίζω
εξασθενίζω / δυναμώνω
εξευτελίζομαι / θριαμβεύω
εξυπηρετώ / υπονομεύω
εορτάζω / βιοπαλαίω

επαινώ / κατακρίνω
επιδημώ / αποδημώ

επιθυμώ / αποστρέφομαι

επικουρώ / κατατρέχω

επιμελούμαι / αδιαφορώ
επιτίθεμαι / αμύνομαι
επιτρέπω / απαγορεύω

έπομαι / προπορεύομαι
εργάζομαι / αργώ

ερεθίζω / ηρεμίζω

ερίζω / διαλλάσσομαι

έρχομαι / φεύγω

ευδαιμονώ / δυστυχώ
ευθυγραμμίζω / κλίνω
ευλογώ / βλασφημώ
ευστοχώ / αμαρτάνω

ευφραίνομαι / λυπούμαι

Ζ

ζαβλακώνω / τονώνω
ζαβώνω / ισιώνω
ζαρώνω / ισιώνω
ζηλεύω
 / συγχαίρω
ζαλίζω / ηρεμίζω
ζεματώ / ψύχω
ζεσταίνω / ψύχω
ζευγνύω / χωρίζω
ζεύω / ξεζεύω
ζέχνω / ευωδιάζω 
ζημιώνομαι / κερδίζω
ζημιώνω / ωφελώ
ζητιανεύω / επαρκώ
ζητώ / δίνω
ζιζανεύω / μονοιάζω
ζορίζω / ανακουφίζω
ζουριάζω / δυναμώνω
ζουρλαίνω / φρονιμεύω
ζοχαδιάζω / ηρεμίζω
ζυγώνω / απομακρύνομαι
ζωγρώ / απολυτρώνω
ζωηρεύω / εξασθενίζω
ζωογονώ / εξασθενίζω
ζωπυρώ / σβήνω
ζω / αποθνήσκω

Η

ηγεμονεύω / υπηρετώ
ηγούμαι / ακολουθώ

ηγουμενεύω / διακονώ

ήδομαι / λυπούμαι
ηδύνω / πικραίνω
ημερεύω / αγριεύω
ηρεμώ / ταράσσομαι

ησυχάζω / ταράσσομαι

ηττώμαι / νικώ
ηχώ / σιγώ

Θ

θαλασσώνω / τακτοποιώ

θάλλω / παρακμάζω
θάλπω / ψυχραίνω
θαμπώνω / στίλβω
θαρρεύω / δειλιάζω

θαυμάζω / καταφρονώ
θέλγω / αηδιάζω
θέλω / αποστρέφομαι
θεριακώνω / σμικρύνω
θεριεύω / ημερεύω

θερμαίνω
 / ψύχω
θέτω / αίρω
θηλάζω / απογαλακτίζω

θηλυκώνω / ξεκουμπώνω

θησαυρίζω / σπαταλώ
θίγω / αποστασιοποιούμαι
θλίβω / χαροποιώ
θνήσκω / ζω
θολώνω / ξεθολώνω
θορυβώ / σιγώ
θραύω / ενώνω
θρηνώ / χαίρομαι
θριαμβεύω / εξευτελίζομαι
θυμάμαι / λησμονώ
θυμίζω / παραλείπω
θυμώνω / ηρεμώ

θωπεύω / κακομεταχειρίζομαι
θωρακίζω / εκθέτω

Ι

ιδεάζομαι / εμπιστεύομαι

ιδιάζω / ομοιάζω

ιδιωτεύω / κοινωνικοποιούμαι

ιδροκοπώ / τεμπελιάζω

ιδρύω / ξεθεμελιώνω

ιεροσυλώ / σέβομαι
ιππεύω / αφιππεύω
ισιάζω / στραβώνω
ισιώνω / ζαβώνω
ισορροπώ / παλατζάρω
ισχναίνω / παχαίνω
ισχυρίζομαι / νομίζω
ισχυροποιώ / αποδυναμώνω

Κ

καβαλικεύω / ξεπεζεύω
καβγαδίζω / διαλλάσσομαι
καθαιρώ / ανυψώνω
καθαρίζω / βρομίζω
καθεύδω / ξενυχτώ
κάθημαι / σηκώνομαι
καθησυχάζω
 / απειλώ
καθιερώνω / καταργώ

καθολικεύω / ειδικεύω
καθυστερώ / επιταχύνω
καινοτομώ / διατηρώ

κακαρώνω / ζω

κακίζω / επαινώ

κακιώνω / καλμάρω

κακοδαιμονώ / ευτυχώ

κακοζώ / καλοπερνώ

κακοκαρδίζω / ευφραίνω

κακολογώ / εγκωμιάζω
κακοποιώ / καλομεταχειρίζομαι
κακοτυχίζω / μακαρίζω

κακουργώ / ευεργετώ

καλαμπουρίζω / σοβαρολογώ

καλλιεργώ / χερσώνω

καλλύνω / ασχημίζω
καλλωπίζω
 / ασχημίζω

καλπάζω / βραδυπορώ

καμαρώνω / ντρέπομαι

καματεύω / τεμπελιάζω

καμμύω / γουρλώνω

καμπουριάζω / ευθυγραμμίζομαι
κάμπτω / ορθώνω

κανακεύω / κακομεταχειρίζομαι
κανονίζω / απορρυθμίζω

καπακώνω / ξεσκεπάζω
καργάρω / λασκάρω

καρδαμώνω / ατονώ

καρδιοχτυπώ  / ηρεμώ

καρπαζώνω / χαϊδεύω
καρπώνομαι / ζημιώνω

καρτερώ / ανυπομονώ

καρώνω / διεγείρω

καταδικάζω / αθωώνω

καταισχύνω / τιμώ

κατακερματίζω / συνάπτω

καταλαλώ / επαινώ

καταλογίζω / απαλλάσσω
καταναλώνω / ταμιεύω

κατανεύω / διαφωνώ
καταπιέζω / ανακουφίζω

καταπτοώ / ενθαρρύνω

καταργώ / διατηρώ

καταρρακώνω / επαινώ

καταρώμαι / ευλογώ
καταστέλλω / ξεσηκώνω
κατατοπίζω / παραπλανώ

κατατρέχω / βοηθώ

κατατροπώνω / ηττώμαι

κατατρύχω / κανακεύω

καταυγάζω / σκοτεινιάζω

καταφάσκω / αρνούμαι

καταφέρνω / αποτυγχάνω

καταφέρομαι / επαινώ

καταφρονώ / τιμώ
κατεβάζω / αίρω

κατεδαφίζω / κτίζω

κατευνάζω / διεγείρω

κατηγορώ / επαινώ
κατηφορίζω / ανηφορίζω

κατισχύω / ηττώμαι

κατορθώνω / αποτυγχάνω

κατσαδιάζω / καλοπιάνω

κατσιάζω / αναθαρρώ

κατσιποδιάζω / συναινώ

κατσουφιάζω / αγάλλομαι

καυχιέμαι / ταπεινοφρονώ

καχεκτώ / υγιαίνω

καψώνω / κρυώνω

κείτομαι / εγείρομαι
κελεύω / παρακαλώ
κενώνω / γεμίζω
κερδίζω / ζημιώνομαι
κήδομαι / αμελώ

κηλιδώνω / τιμώ

κηρύσσω / αποσιωπώ

κινδυνεύω / διασφαλίζομαι

κιοτεύω / θαρρεύω

κλαίω / χαίρομαι

κλασαυχενίζομαι / ταπεινοφρονώ

κληροδοτώ / κληρονομώ

κλίνω / ευθυγραμμίζω

κλονίζω / σταθεροποιώ

κόβω / ενώνω
κοιμάμαι / αγρυπνώ

κοιμίζω / αφυπνίζω
κοντεύω / μακραίνω
κολάζω / αθωώνω
κολακεύω / επιπλήττω
κολαφίζω / εξυψώνω
κολλώ / αποσυνδέω
κολοβώνω / επιμηκύνω

κομπάζω / ταπεινοφρονώ

κομπλάρω / αναθαρρώ
κομψεύω / ασχημίζω

κοντράρω / συμπαραστέκομαι

κοπάζω / διογκώνομαι

κοπιάζω / τεμπελιάζω

κοπρίζω / ξεβρομίζω

κορδώνομαι / ταπεινοφρονώ

κορυβαντιώ / ηρεμώ

κορυφώνω / καταποντίζω

κορώνω / ηρεμώ

κοσμώ / ασχημίζω

κοτώ / διστάζω

κουκουλώνω / αποκαλύπτω

κουλάρω / εξάπτομαι

κουμαντάρω / απορρυθμίζω

κουνώ / σταθεροποιώ
κουράζομαι / οκνώ
κουτοφέρνω / σωφρονώ
κουτσομπολεύω / επαινώ
κουφαίνομαι / ακούω

κουφίζω / ακούω

κοψοχολιάζω / καθησυχάζω

κραταιώνω / εξασθενίζω

κρατικοποιώ / ιδιωτικοποιώ

κρατύνω / εξασθενίζω

κρατώ / αποδεσμεύω
κρημνίζω / ορθώνω
κρύβομαι / φανερώνομαι

κρυώνω / ζεσταίνομαι

κτίζω / ξεθεμελιώνω
κυριολεκτώ / ανακριβολογώ
κυρτώνω / ορθώνω

κωλύω / αποδεσμεύω

κωλώνω / θαρρεύω

κωμωδώ / επαινώ

Λ

λαγιάζω / απλώνομαι
λαθεύω / ευστοχώ
λαθρακιάζω / δυναμώνω
λακίζω / βαδίζω

λακωνίζω / φλυαρώ

λαμβάνω / δίνω

λαμποκοπώ / λερώνομαι
λαμπρύνω / θαμπώνω
λάμπω / σκοτεινιάζω
λανθάνω / μνημονεύομαι

λασκάρω / τεντώνω

λασπολογώ / επαινώ
λατρεύω / μισώ
λαφιάζω / καθησυχάζω
λαχταρίζω / καθησυχάζω
λαχταρώ / αποστρέφομαι

λέγω / σιωπώ

λεηλατώ / καλομεταχειρίζομαι
λειαίνω / τραχύνω
λείπω / παρευρίσκομαι

λεκιάζω / ξεβρομίζω
λεπταίνω / παχαίνω
λεπτοτομώ / χοντροκόβω
λευκάζω / μελαίνω
λευκαίνω / μαυρίζω
λήγω / αρχίζω
λησμονώ / ενθυμούμαι
λιανεύω / χοντραίνω
λιανίζω / χοντροκόβω
λιβακώνομαι / κρυώνω

λιγδιάζω / ξεβρομίζω

λιγδώνω / ξεβρομίζω

λιγουρεύομαι / αποστρέφομαι

λιγοψυχώ / θαρρεύω
λιμάζω / χορταίνω
λιμοκτονώ / περιδρομιάζω
λιμώττω / χορταίνω
λιποτακτώ / μάχομαι

λιώνω / στερεοποιώ

λογικεύομαι / παραλογίζομαι

λοιδορώ / επαινώ
λοξοδρομώ / ευθυπορώ
λουρώνω / σκληραίνω
λουστράρω / θαμπώνω
λουφάζω / αντιλέγω
λυγίζω / ανθίσταμαι

λυμαίνομαι / καλομεταχειρίζομαι
λυπούμαι / ευφραίνομαι

λυπώ / τέρπω
λυσιτελώ / ζημιώνω
λυτρώνω / περιορίζω
λωλαίνομαι / λογικεύομαι

Μ

μαγαρίζω / ξεβρομίζω

μαγκώνω / ξεσφίγγω

μαζεύω / σκορπίζω

μαϊμουδίζω / πρωτοτυπώ

μαίνομαι / ηρεμώ

μαθαίνω / αγνοώ
μακαρίζω
 / κακοτυχίζω

μακροθυμώ / δυσφορώ
μακρυγορώ / λακωνίζω

μανίζω / ηρεμώ

μανιώνω / ηρεμώ

μανουριάζω / διαλλάσσομαι

μανταλώνω / ξεκλειδώνω

μαραγκιάζω / θάλλω

μαραζώνω / ζωηρεύω

μαργώνω / ζεσταίνομαι

μαρτυρώ / αποσιωπώ

μαστιγώνω / καλομεταχειρίζομαι
μαστίζω / καλομεταχειρίζομαι

μαστουρώνω / δραστηριοποιούμαι

μάχομαι / διαλλάσσομαι

μεγαλαυχώ / ταπεινοφρονώ
μεγαλορρημονώ / ταπεινοφρονώ

μεγαλώνω / ελαττώνω

μειγνύω / ξεχωρίζω

μειοδοτώ / πλειοδοτώ

μειοψηφώ / πλειοψηφώ

μειώνω / αυξάνω
μελαγχολώ / ευθυμώ
μέμφομαι / επαινώ
μένω / φεύγω
μερικεύω / γενικεύω
μεριμνώ / αμελώ
μεταβάλλω / σταθεροποιώ
μετανοώ / εμμένω
μετατρέπω / σταθεροποιώ
μετριάζω / αυξάνω
μετριοφρονώ / κομπάζω
μετωρίζομαι / σοβαρολογώ
μηνίω / ηρεμώ
μηνύω / αποσιωπώ
μιαίνω / απολυμαίνω

μιμούμαι / πρωτοτυπώ
μισεύω / επαναπατρίζομαι
μισθώνω / εκμισθώνω

μισώ / αγαπώ
μνημονεύω / λησμονώ
μνησικακώ / συγχωρώ
μοιάζω / διαφέρω
μολεύω / γιατρεύω
μονοιάζω / διχάζω
μουγκαίνομαι / ομιλώ
μουλαρώνω / αποδέχομαι
μουλώνω / θαρρεύω
μουρλαίνομαι / λογικεύομαι
μουτρώνω / αγάλλομαι
μοχθώ / οκνώ
μπαγλαρώνω / αποδεσμεύω
μπερδεύω / ξεχωρίζω
μπιτίζω / αρχίζω
μπογιατίζω / αποχρωματίζω
μπολικαίνω / σπανίζω
μποσικάρω / τεντώνω
μυκτηρίζω / επαινώ
μύρομαι / χαίρομαι

Ν

ναρκώνομαι / δραστηριοποιούμαι
νεοτεριζω
 / αρχαϊζω
νευριάζω / ηρεμώ
νευρώνω / εξασθενίζω
νηνεμώ / ταράσσομαι

νικώ / ηττώμαι
νοιάζομαι / αδιαφορώ
νομίζω / ισχυρίζομαι
νοστώ / ξενιτεύομαι

νοσώ / υγιαίνω
νοτίζω / αφυδατώνω
νταγιαντίζω / δυσφορώ
ντοπάρω / αποχαυνώνω
ντρέπομαι / αυθαδιάζω
ντροπιάζω / εξυψώνω

Ξ
ξαγγρίζω / ηρεμίζω
ξαποσταίνω / κουράζομαι
ξαρμυρίζω / αλατίζω
ξαστοχώ / ενθυμούμαι

ξεβρομίζω
 / ρυπαίνω
ξεδιαλύνω / μπερδεύω
ξεδίνω / ψυχοπλακώνομαι
ξεθαρρεύω / διστάζω

ξεθεμελιώνω
 / κτίζω
ξεθεώνω / ξεκουράζω
ξεθηλυκώνω / κουμπώνω
ξεθυμαίνω / δυναμώνω
ξεθωριάζω / τονίζω
ξεκαθαρίζω / περιπλέκω
ξεκακιώνω / θυμώνω
ξεκαπιστρώνω / χαλινώνω
ξεκουμπώνω / θηλυκώνω
ξεκουράζομαι / κοπιάζω
ξελαρυγγίζομαι / σιγοψιθυρίζω
ξελασκάρω / σφίγγω
ξελογιάζω / σωφρονίζω
ξεμαγαρίζω / βρομίζω
ξεμακραίνω / συναναστρέφομαι
ξεμοναχιάζω / συντροφεύω
ξεμυαλίζω / σωφρονίζω
ξεμωραίνω / σωφρονίζω
ξενηλατώ / φιλοξενώ
ξενίζω / ευαρεστώ
ξενιτεύομαι / επαναπατρίζομαι
ξενυχτίζω / κοιμίζω
ξεπαγιάζω / ζεσταίνομαι
ξεπέφτω / ακμάζω
ξεπορτίζω / σπιτώνομαι
ξεπροβοδίζω / εξαποστέλλω
ξεραίνω / υγραίνω
ξεριζώνω / φυτεύω
ξεροσταλιάζω / στριφογυρίζω
ξεσαλώνω / φρονιμεύω
ξεσηκώνω / καταστέλλω
ξεσκεπάζω / καλύπτω
ξεσπώ / ηρεμώ
ξετσιπώνομαι / αισχύνομαι
ξεφαντώνω / ψυχοπλακώνομαι
ξεχαρβαλώνω / οργανώνω
ξεχωρίζω / μειγνύω
ξηλώνω / ράβω
ξιπάζω / ταπεινοφρονώ
ξοδεύω / σοδεύω
ξυλοκοπώ / κανακεύω
ξυπνώ / κοιμάμαι

Ο
οδυνώμαι / χαίρομαι
οδύρομαι
 / χαίρομαι
όζω / ευωδιάζω

οικοδομώ / ξεθεμελιώνω
οικονομώ / σπαταλώ

οκνώ / μοχθώ
ολιγωρώ / φροντίζω

ολοφύρομαι / χαίρομαι

ομιλώ / σιωπώ
ομοιώνω / διαστέλλω
ομοφρονώ / διαφωνώ

ονειδίζω / επαινώ
οξύνω / αμβλύνω
οπισθοχωρώ / προχωρώ
οπλίζω / αφοπλίζω
οργανώνω / ξεχαρβαλώνω
οργίζομαι / ησυχάζω

οργίζω / ηρεμίζω

ορέγομαι / αποστρέφομαι
ορθοβατώ / περιπλανώμαι
ορθοδρομώ / λοξοδρομώ
ορθοποδώ / ξεπέφτω
ορθώνω / ρίχνω
ορμίζομαι / αποπλέω
ορμώ / ακινητοποιούμαι
ορρωδώ / θαρρεύω
ουραγώ / πρωτοπορώ
οχυρώνω / εκθέτω
οψιμίζω / πρωιμίζω

Π
παγιώνω / μεταβάλλω
παιδεύω
 / ανακουφίζω
παινεύομαι / ταπεινοφρονώ
παλιννοστώ / ξενιτεύομαι
παλαιώνω / καινουργώ
παλατζάρω / ακινητοποιούμαι
πάλλω / ακινητοποιώ
πανικοβάλλομαι / ηρεμώ
παρακμάζω / θάλλω
παραμυθώ / απελπίζω
παραπλανώ / ενημερώνω
παραπονιέμαι / συναινώ
παραφέρομαι / σωφρονώ
παραφρονώ / σωφρονώ
παρευρίσκομαι / λείπω
πασχίζω / αδρανώ

πάσχω / υγιαίνω
πατάσσω / καλομεταχειρίζομαι

παύω / αρχίζω
παχαίνω / λεπταίνω
πεζοπορώ / εποχούμαι
πείθω / αναγκάζω
πεινώ / χορταίνω
πειράζω / καλοπιάνω

πελάζω / απομακρύνομαι

πενθώ / χαίρομαι

περαίνω / αρχίζω
πολλαπλασιάζω / ολιγοστεύω
πορθώ / ωφελώ
περιαυτολογώ / ταπεινοφρονώ
περιορίζω / λυτρώνω
περιπλανιέμαι / ορθοβατώ
περισσεύω / λείπω
περιφρονώ / τιμώ
πηγάζω / στερεύω
πηλαλώ / βαδίζω

πιέζω / ανακουφίζω
πιλατεύω / κανακεύω

πιστεύω / αμφιβάλλω
πιστοποιώ / αμφισβητώ
πλαγιάζω / σηκώνομαι
πλανεύω / ενημερώνω
πλαντάζω / χαίρομαι
πλανώ / καθοδηγώ
πλατειάζω / λακωνίζω
πλαταίνω / στενεύω
πλεονάζω / λείπω
πλεονεκτώ / μειονεκτώ
πληθύνω / λιγοστεύω
πληρώ / αδειάζω
πλησιάζω / απομακρύνομαι
πλήττω / περιποιούμαι
πλουτίζω / φτωχαίνω
πλύνω / βρομίζω
ποδηγετώ / δημαγωγώ
ποθώ / απεχθάνομαι

ποιώ / αδρανώ

πολεμώ / διαλλάσσομαι

πονώ / χαίρομαι

πορεύομαι / σταματώ
πραγματεύομαι / προχειρολογώ

πράττω / αδρανώ

πραϋνω / σκληραίνω
προάγω / υποβιβάζω
προβιβάζω / υποβιβάζω
προκόβω / οπισθοδρομώ
προοδεύω / οπισθοδρομώ
προπαγανδίζω / διαφωτίζω

προπηλακίζω / επαινώ
προπορεύομαι / ακολουθώ
προσαρτώ / αποσυνδέω

προσδοκώ / απελπίζομαι
προσεγγίζω /  απομακρύνομαι
προσθέτω / αφαιρώ
προσλαμβάνω / απολύω
προσφέρω / αρπάζω
πρωιμίζω / οψιμίζω
πυκνώνω / αραιώνω
πωλώ / αγοράζω
πωρώνω / ευαισθητοποιώ

Ρ

ράβω / ξηλώνω
ραθυμώ
 / δραστηριοποιούμαι
ρεζιλεύω / εγκωμιάζω
ρισκάρω / διστάζω
ρίχνω / ορθώνω
ριψοκινδυνεύω / διστάζω
ρυάζομαι / ησυχάζω

ρυθμίζω / αναστατώνω

ρυπαίνω / ξεβρομίζω

Σ

σαγηνεύω / αηδιάζω
σακάζω / θηλάζω
σαρκάζω / επαινώ

σαστίζω / ηρεμώ

σαχλαμαρίζω / σοβαρολογώ

σαψαλιάζω / δυναμώνω
σβήνω
 / ανάβω

σέβομαι / ατιμάζω
σείω / καλμάρω

σιγοντάρω / υποσκάπτω
σιγώ / βοώ

σιμώνω / απομακρύνομαι

σιτεύω / σκληραίνω

σιχαίνομαι / λαχταρώ

σιχτιρίζω / εξυμνώ
σιωπώ / λέγω
σκιάζω / καθησυχάζω
σκληραίνω / πραϋνω

σκορπίζω
 / αθροίζω
σκοτίζω / φωτίζω
σκυθρωπάζω / αγάλλομαι
σκώπτω
 / επαινώ

σμίγω / χωρίζω

σπανίζω / αφθονώ

σπαταλώ / αποταμιεύω

σπεύδω / αργοπορώ

σπιλώνω / τιμώ
σταθεροποιώ / αλλάζω
σταματώ / πορεύομαι

στανιάρω / ατονώ

στασιάζω / πειθαρχώ
στεγνώνω / υγραίνω

στενάζω / γαληνεύω
στενοχωρώ / χαροποιώ
στέργω / μισώ
στερεοποιώ / υγροποιώ
στερεύω / αναβλύζω
στερούμαι / απολαμβάνω
στερώ / προσφέρω
στηλιτεύω / επαινώ
στίλβω / θαμπώνω
συγκροτώ / διαλύω
συγυρίζω / αναστατώνω
συγχαίρω / ζηλεύω
συγχέω / ξεμπερδεύω
συγχρωτίζομαι / απομονώνομαι
συκοφαντώ / επαινώ
συλλαμβάνομαι / ελευθερώνομαι
συλλέγω / σκορπίζω
συμβιβάζω / ζιζανεύω
συμμαζεύω / απλώνω
συμπαθω / απεχθάνομαι
συμπλέκομαι / ακροβολίζομαι
συμπτύσσω / απλώνω
συμφωνώ/διαφωνώ
συνάγω / διασκορπίζω
συναινώ / γογγύζω
συναναστρέφομαι / απομονώνομαι
συνάπτω / διαλύω
συνασπίζω / διαμελίζω
συνδράμω / κατατρέχω
συννεφιάζω / ξαστερώνω
συνορεύω / απέχω
συντρέχω / κατατρέχω
συσκοτίζω / διασαφηνίζω
συστέλλω / διαστέλλω
συχνάζω / ξεκόβω
σφετερίζομαι / αποδίδω

σφάλλω / ευστοχώ

σχίζω / ενώνω
σχολάζω / εργάζομαι
σώζω / χάνω
σωρεύω / αποστοιβάζω

Τ

ταιριάζω / διαλύω
τακτοποιώ / απορρυθμίζω

ταλαιπωρώ / καλομεταχειρίζομαι

ταλανίζω / κανακεύω

ταμιεύω / σπαταλώ

τανύζω / χαλαρώνω

ταξινομώ / αποδιοργανώνω

ταπεινοφρονώ / καυχιέμαι
ταπεινώνω / εξυψώνω
ταράσσω / γαληνεύω
ταυτίζω / διαφοροποιώ

ταχύνω / επιβραδύνω

ταχυπορώ / βραδυπορώ
τέγγω / σκληραίνω
τεζάρω / λασκάρω
τείνω
 / χαλαρώνω
τεκμηριώνω / διαψεύδω
τελειώνω / αρχίζω
τελεσφορώ / αποτυγχάνω
τελευτώ / γεννιέμαι

τελεύω / αρχίζω

τέμνω / ενώνω
τεμπελιάζω / δραστηριοποιούμαι

τερματίζω / αρχίζω
τέρπω / λυπώ
τήκω / πήζω
τηρώ / αθετώ
τιθασεύω / εξαγριώνω
τιμώ / περιφρονώ

τιμωρώ / αθωώνω
τολμώ / διστάζω

τονίζω / ξεθωριάζω

τονώνω / χαλαρώνω

τουμπανιάζω / ξεπρήζομαι

τουρλώνω / ξεφουσκώνω
τρανεύω / μικραίνω

τραντάζω / καλμάρω
τραχύνω / λειαίνω

τρέμω / ηρεμώ
τρέχω / αργοπορώ

τριγυρίζω / ξεροσταλιάζω
τρομάζω / καθησυχάζω
τρομοκρατώ / καθησυχάζω
τρυφεραίνω / σκληραίνω
τρυφώ / πένομαι
τρύχω / αναπαύω

τσακίζω / ενώνω

τσακώνω / αφήνω

τσακώνομαι / συμφιλιώνομαι

τσαλακώνω / ισιώνω

τσαμπουνώ / σοβαρολογώ

τσατίζω / ηρεμίζω

τσιγκουνεύομαι / δαπανώ

τσινώ / ηρεμώ

τσιτώνω / χαλαρώνω

τυραννώ / καλομεταχειρίζομαι
τυφλώνομαι / βλέπω

Υ

υβρίζω / υμνώ
υγιαίνω / ασθενώ
υγραίνω / στεγνώνω

υδατώνω / αφυδατώνω

υμνώ / υβρίζω
υπαινίσσομαι / ακριβολογώ
υπακούω / απειθαρχώ
υπάρχω / εκλείπω
υπεραίρομαι / ταπεινοφρονώ

υπεραπλουστεύω / περιπλέκω
υπερβάλλω / μετριάζω
υπερέχω / μειονεκτώ

υπερηφανεύομαι / ταπεινοφρονώ

υπερθεματίζω / μειοδοτώ

υπερισχύω / ηττώμαι

υπερτερώ / μειονεκτώ
υποκρίνομαι / αυθομολογούμαι

υπομένω / δυσφορώ

υπονομεύω / υποστηρίζω

υποπτεύομαι / εμπιστεύομαι

υποστέλλω / υψώνω
υποστηρίζω / υποσκάπτω
υποτάσσομαι / απειθαρχώ

υποτάσσω / απελευθερώνω

υποχρεώνω / απαλλάσσω

υποφώσκω / φεγγοβολώ
υποψιάζομαι / εμπιστεύομαι
υστερώ / πλεονεκτώ
υψώνω / χαμηλώνω

Φ

φαίνομαι / κρύβομαι

φαιδρολογώ / σοβαρολογώ

φαιδρύνω / θλίβω
φανατίζω / φρονιμεύω
φανερώνω / αποκρύπτω
φαντάζω / λανθάνω

φαρδαίνω / στενεύω

φείδομαι / δαπανώ

φενακίζω / ενημερώνω
φέρω / αποσύρω
φεύγω / έρχομαι

φημίζομαι / λανθάνω
φημίζω / κακολογώ

φθάνω
 / αναχωρώ

φθέγγομαι / σιωπώ

φθείρω / ωφελώ

φθηναίνω / ακριβαίνω
φθίνω / ακμάζω
φθονώ / επαινώ

φιλιώνω / διχάζω
φιλονικώ / διαλλάσσομαι

φιλοφρονώ / υβρίζω
φιλώ / μισώ
φιμώνομαι / ξεστομίζω

φληναφώ / λακωνίζω

φλυαρώ / λακωνίζω
φοβούμαι / θαρρεύω

φραγγελώνω / καλομεταχειρίζομαι

φράσσω / ξεφράζω

φρενιάζω / ηρεμώ
φροντίζω / αμελώ

φρονώ / διαβεβαιώνω
φρυάζω / ηρεμώ

φυλακίζω / αποφυλακίζω

φυραίνω / ογκούμαι
φωνάζω / σιωπώ
φωτίζω / σκοτεινιάζω

Χ

χαϊδεύω / κακομεταχειρίζομαι
χαίρομαι
 / λυπούμαι

χαζολογώ / σοβαρολογώ

χαζοφέρνω / φρονιμεύω
χαλαρώνω / τεντώνω
χαμογελώ / ξεκαρδίζομαι
χάνω / βρίσκω
χαρίζω / λαμβάνω

χασομερώ / φειδωλεύομαι

χειμάζομαι / ανακουφίζομαι
χειραγωγώ / χειραφετώ

χηρεύω / αναπληρώνομαι
χλευάζω / επαινώ

χολιάζω / ηρεμώ

χολοσκάω / ευαρεστούμαι

χολώνω / ηρεμίζω
χορηγώ / λαμβάνω
χορταίνω / πεινώ

χουζουρεύω / δραστηριοποιούμαι

χρειάζομαι / επαρκώ

χρεώνω / πιστώνω

χρήζω / επαρκώ

χρησιμεύω / επιβαρύνω

χρησιμοποιώ / αχρηστεύω

χρονίζω / συντομεύω

χρωματίζω / ξεβάφω
χρωστώ / ξοφλώ
χτυπώ / καλομεταχειρίζομαι
χυδαϊζω / γλυκομιλώ
χύνω / μαζεύω
χυταρίζω / ανηφορίζω
χωρατεύω / σοβαρολογώ
χωρίζω / ενώνω

Ψ

ψαρώνω / θαρρεύω

ψάχνω / βρίσκω

ψέγω / επαινώ
ψεύδομαι / ακριβολογώ

ψευτοζώ / ευημερώ
ψηλώνω / κονταίνω

ψηφώ / αψηφώ
ψιλοκόβω / χοντροκόβω

ψιλώνω / καλύπτω

ψυλλιάζομαι / εμπιστεύομαι

ψυχανεμίζομαι / εμπιστεύομαι

ψυχοπλακώνομαι / ξεδίνω
ψύχω / θερμαίνω
ψυχώνω / απελπίζω
ψωνίζω / πωλώ

Ω

ωδίνω / ανακουφίζομαι

ωθώ / έλκω

ωνούμαι / πωλώ

ωραϊζω / ασχημίζω
ωριμάζω / παιδιακίζω

ωρύομαι / ησυχάζω

ωφελώ / βλάπτω

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Απάντηση σε 
αναγνώστες


Μερικοί 
αναγνώστες

εκφράζουν την 
δυσαρέσκειά
τους,
 επειδή
στα λεξικά 

της ιστοσελίδος 
καταχωρίζονται 
νεκρές, όπως 
ισχυρίζονται,
λέξεις π.χ.
"πρεσβυγενής" ή
"ψαθυρός". 

Καλά, βρε παιδιά,
δεν σας ενοχλεί η 
αθρόα είσοδος
ξενόγλωσσων 
λέξεων στη χώρα 
μας
 μέσω των 
περισσοτέρων 
Μ.Μ.Ε.

και σας πειράζει 
η 
παρουσία των 
δικών μας 
λέξεων, 
των λέξεων 
των Ελλήνων,
των λέξεων 
των προγόνων
μας
;
Στα λεξικά της 
ιστοσελίδος 
καταχωρίστηκαν 
και λέξεις που 
άκουσα για 
πρώτη φορά μέσα 
στο οικογενειακό 
μου περιβάλλον,
όπως π.χ.
αμπούχαβος ή
καρχανατζής.

Γ. Α.

Παιχνίδι
αντιθέτων
(3250 λέξεις)

Βρείτε τα αντίθετα
(Συνδυάστε τις
''μαύρες''
λέξεις με τις
''κόκκινες'')
▼1
θεάρεστος
φιλομόναχος
αγνότητα
επιπλατής
απώγων
θεομίσητος
καλογερομάχος

ανηθικότητα
επικλινής
γενειοφόρος

▼2
αγιοσύνη
εχθρικός
παντρειά
κρατικοδίαιτος
τεκνοκτόνος
αμαρτωλότητα
αδελφικός
αγαμία
ιδιοσυντήρητος
τεκνοσόος

▼3
αγρύπνια
αλλεπαλλήλως
υπέροχα
εξαγώγιμος
ανεκτικότητα
πλάγιασμα
ασυνεχώς
αλίμονο
εισαγώγιμος
σκληρότητα

▼4
αλόγιαστος
έκτρωση
αμίμητος
ευμετάστατος
λογικός
κύηση
αναξιόλογος
σταθερός

▼5
διαγραφή
παλάτι
ανάπλαση
προτεραία
αναρρίχηση
αναγραφή
χαμόσπιτο
μαρασμός
υστεραία
καταρρίχηση

▼6
ανάποδα
αναρρίχηση
σκεπτικισμός
έμμοχθος
κανονικά
κατρακύλισμα
βεβαιότητα
αταλαίπωρος

▼7
ανατροπή
κλείσιμο
ανταπόκριση
αποτροπιασμός
ανόρθωση
άνοιγμα
μουγκαμάρα
θελκτικότητα

▼8
ανταρσία
συνέργεια
οπίσω
μορμωτός
ευπείθεια
αντίδραση
αντίκρυ
γοητευτικός

▼9
ταύτιση
καταδίκη
απόδοση
χρεώστημα
αντιπαραβολή
απαλλαγή
αφορία
ξόφλημα

▼10
συνένωση
αποκατάσταση
απολαβές
ετοιμασία
αποκοπή
καταστροφή
έξοδα
απαρασκευασία

▼11
απονομή
παρακίνηση
αστοιχείωτος
λεκτικά
παραλαβή
αποτροπή
μορφωμένος
ενεργώς

▼12
ρηχό
απρόοπτο
αμήχανος
πρόφρων
απύθμενο
αναμενόμενο
αποφασιστικός
απρόθυμος

▼13
αυταπάρνηση
βασιλιάς
βιομήχανος
εμπιστοσύνη
εγωισμός
υπήκοος
εργάτης

υποτοπασμός

▼14
βοριάς
γιατρός
κάρφωμα
ξεφύτεμα
νοτιάς
ασθενής

ξεκάρφωμα
φύτεμα

▼15
γλεντοκόπι
νέα
ανεξονύχιστος
ξεφούσκωμα
βαριεμάρα
γραία
λεπτομερειακος
φούσκωμα
▼16
μαθητής
γονέας
δικτατορία
συνημοσύνη
δάσκαλος
παιδί
δημοκρατία
αποξένωση

▼17
δροσερός
νεόκτιστο
γιαγιά
φεσατζής
καυτός
ερείπιο
εγγονή
ξοφλητής
▼18
ευμετάβλητος
απτόητος
υποκειμενικότητα
ματαιόσχολος
έμμονος
έντρομος
αντικειμενικότητα
μεγαλοπράγμων

▼19
εφιαλτικός
ηγεμόνας
σπουδαιολόγος
δοξοκοπία
ήρεμος
υπήκοος
καλαμπουρτζής
αφιλοδοξία

▼20
τρίβος
καπετάνιος
μακαρίτης
καταφρονητικός
λεωφόρος
ναύτης
ολοζώντανος
φιλοπροσήγορος

▼21
ξανθός
μελετηρός
μελωδικός
κακοψημένος
μελαχρινός
αφιλομαθής
παράφωνος
καλοψημένος

▼22
φωτεινός
μπαμπέσικα
σαϊνάς
καλοχτισμένος
μουχρός
αδόλως
σερσέμης
κακοχτισμένος

▼23
μωρουδάκι
νοημοσύνη
ξανά
φιλοπονηρία
γεροντάκι
άνοια
άπαξ
μισοπονηρία

▼24
ντόπια
ξέρα
ουρανός
πορισμός
εισαγόμενα
λασπούρα
γη
καταξόδεμα
▼25
έμφρων
παράδοση
παρατήρηση
δεινοπαθής
παλαβός
παραλαβή
έπαινος
ευζώητος

▼26
αρχή
φατσικώς
πρύμνη
πλεοναστικός
πέρας
ονομαστικώς
πλώρη
ελλειμματικός

▼27
ποιότητα
άβαθρος
προέλαση
άξυστος
ποσότητα
θεμελιωμένος
οπισθοχώρηση
ξυσμένος

▼28
ραδιούργος
συνεταιρικώς
απαράμιλλος
κακοτεχνία
τίμιος
ατομικώς

συναγωνίσιμος
καλοτεχνία
▼29
σύντροφος
τιτάνιος
υπάλληλος
υπαινικτικός
αντίπαλος
μικρούτσικος
αφεντικό
απροκάλυπτος

▼30
σκόπελος
τρομερός
ψυχή
αδιάσκεπτος
ύφαλος
ήπιος
σώμα
σκεπτόμενος

▼31
τριχοφόρος
σοφία
λάβετε
περίτρανη
σπανός
αμυαλοσύνη
δότε
αμυδρή

▼32
ανίδρυση
γκέλα
τοσοδούλικο
λάτρης
διάλυση
επιτυχία
μεγαλούτσικο
μισητής

▼33
καλπουζανιά
ζουμπουρλός
γκρέμισμα
καταπολέμηση
τιμιότητα
λιπόσαρκος
ξαναχτίσιμο
στήριξη

▼34
έμφρουρος
γνώθι
πρησμένος
κάθαρση
απροφύλαχτος
αγνόησε
ξεπρησμένος
μίανση

▼35
διάστροφος
χριστοκρατία
μεθεόρτια
κατακλυσμιαίος
φυσιολογικός
σατανοκρατία
προεόρτια
τωρινός

▼36
καταχθόνιος
ευσέβημα
ανέπαφο
ξανάσασμα
άδολος
ανοσιούργημα
πειραγμένο
καταπόνηση

▼37
ανεπίβουλος
άφροντις
αποκαμωμάρα
καταχώριση
ύπουλος
φροντιστικός
ξεκούραση

διαγραφή
▼38
αγλάισμα
μεγάτιμος
καταχρηστικός
κατευθυνόμενος
αδόξημα
περιφρονημένος
νομότυπος
αυτενεργός

▼39
μεγαλοτίμως
δοκιμαστικά
πρωτοτυπία
εκφαυλισμός
περιφρονητικώς
μόνιμα
πεζότητα
ηθικότητα

▼40
ενισχυτής
μόνοικος
δικοτυλήδονα
αυτονόμηση
μειωτής
δίοικος
μονοκοτυλήδονα
υπόταξη

▼41
μονοετές
ολιγομήκης
κρείσσων
ελληνόφρων
πολυετές
πολυμήκης
ήσσων
μισέλλην
▼42
σωτήριος
πρωτοκλασάτος
μονοκύτταρος
πικρολογία
καταλυτικός
αποκατινός
πολυκύτταρος
ηδυλογία
▼43
θαλλόφυτα
μπασκλάς
αγριομίλημα
βόλεμα
κορμόφυτα
αρχοντοθρεμμένος
γλυκομίλημα
ξεβόλεμα
▼44
ξεπεσμένος
πρωτινά
πλέριος
πολυσχιδής
προκομμένος
τωρινά
ελλιπής

ενιαίος
▼45
κομπλέ
θεονήστικος
μπουχτισμένος
πατρίδα
ασυμπλήρωτος
υπερχορτασμένος
αχόρταστος
αλλοδαπή

▼46
πλήρωση
αγευμάτιστος
ελλειπτικός
τρεχούμενο
κένωση
φαγωμένος
ανελλιπής
στεκούμενο

▼47
θεοτίμητος
άλαστος
σιγάν
κατεψυγμένος
θεοκατάρατος
ξεχασμένος
λαλείν
νωπός
▼48
δεινολόγος
ηλέκτριση
εκκένωση
τυπικός
αμεμψίμοιρος
εκφόρτιση
έμπληση
περιθωριακός
▼49
νομάδες
πικάντικο
ξεχειμώνιασμα
αποσόβηση
οικόσιτοι
ανοστίμευτο
ξεκαλοκαίριασμα
εξώθηση
▼50
μπούζι
ομοίωση
νερόβραστο
απόκριση
ζεστό
διαφοροποίηση
νόστιμο
ερώτηση
▼51
ψυχοπονιάρης
παράβλεψη
όρα
σβηστός
σκληρόψυχος
πρόσβλεψη
παράβλεπε
αναμμένος
▼52
ενδογενής
έκτροπα
σύγκλιση
συγχαρητήρια
εξωγενής
καλοπραγίες
απόκλιση
συλλυπητήρια
▼53
ρέστος
ευδιαθεσία
τζιμάνι
κοινωνία
παραδούχος
σπαρίλα
αργόστροφος
άτομο
▼54
ανεπίβλητος
αρτίφρων
ολιγοποσία
κομματάρχης
ψαρωτικός
μουρλαμένος

ντίρλα
μέλος
▼55
απερίσειστος
επάρατος
βασανισμένος
άκρη
κλονισμένος
επιθυμητός
απήμαντος
μέση
▼56
μπουκάρισμα
όρμιση
έβγα
τερατώδης
ξεμπουκάρισμα
εξόρμιση
έμπα
φυσιολογικός
▼57
εισροή
τρύπωμα
έλευση
μισαλλοδοξία
εκροή
ξετρύπωμα
απέλευση
συγκαταβατικότητα
▼58
μπασιά
μανούρα
αχείμαστος
πολύβουος
βγαλσιά
συμβιβαστικότητα
ταραγμένος
αθόρυβος
▼59
πρίμα
μπελαλοδουλειά
κακόπραγος
δημοσίευση
δυσοίωνα
ξεμπέρδεμα
καλότυχος
αποσιώπηση
▼60
ευκολομνημόνευτος
ασχημονία
νεόπλουτος
επιβεβαιωμένος
δυσμνημόνευτος
ευπρέπεια
νεόπτωχος
υποτιθέμενος
▼61
γραικύλος
μακαρονιστές
πολύξερος
ξεσπάθωμα
αξιοτίμητος
μαλλιαροί
ολιγομαθής
κάλμα
▼62
υποστηρικτής
ανίδεος
λιγουρευτός
απαθής
αντιμαχητής
γνωριστής
αλαχτάριστος
ξετρελαμένος
▼63
πονοψυχία
ονειρώδης
στρωτό
πιθανολογούμενος
απονιά
απαίσιος
ανώμαλο
επιβεβαιωμένος
▼64
σκουντούφλης
επείγον
τερατόμορφος
αναμενόμενος
γελαστός
αργόσυρτο
αγγελόμορφος

κεραυνοβόλος
▼65
τεφαρίκι
κουτσουμπός
ημιτελής
παραβάτης
δευτεράντζα
ακουτσούρευτος
ολοκληρωμένος
φιλόνομος
▼66
ανολοκλήρωτος
κομπορρήμων
μουγκαμάρα
βραχυλογικώς
αποτελειωμένος
ταπεινόφρων
λογοδιάρροια

πολυλόγως
▼67
μισοτελειωμένος
λαπιστής
απόσωσμα
αμασκάρευτος
αποπερατωμένος
ταπεινόφρων
αρχίνημα
προσωπιδοφόρος
▼68
παραμυθάς
ξεκαπάκωμα
ιδροκόπημα
μικροσυμφέροντα
αληθοεπής
καπάκωμα
ραχατλίκι
μεγαλοσυμφέροντα
▼69
ολοσχερώς
πρεπώδης
μυθοπλασία
κουπωμένο
μερικώς
ανοίκειος

αληθολογία
ξεκαπακωμένο

▼70
υποδηματολείκτης
σαπουνόφουσκες
τουλούμιασμα
εκχυδαϊσμός
απροσκύνητος
σπουδαιολογήματα

χάιδεμα
εξευγενισμός
▼71
απολύμανση
ντούρος
συναγελασμός
καταληκτήριος
μαγαρισμός
ασθενικός
μονασμός
εναρκτήριος
▼72
νισάφι
κοκέτα
αφοπλισμός
ανοικτιρμοσύνη
κακοστολισμένη

εξοπλισμός
▼73
αλληλένδετος
κότσος
νορμάλ
αμετάγνωστος
αποσυνδεμένος
ακορόιδευτος
έκφυλος

μετανοημένος
▼74
παρέλκυση
τσίτσιδος
πινέζα
στήριξη
επίσπευση
άγδυτος
αντρούκλας
υπονόμευση
▼75
αντιδραστικός
λακές
αποκοίμισμα
ενδοστρεφής
ευπροσάρμοστος
ελευθεροπρεπής
αφύπνιση
εξωστρεφής
▼76
μοναρχισμός
δυσπέτημα
σκιτζήδες
συντριπτικό
κοινοβουλευτισμός
ευτύχημα
μαστόρια
ανεπαίσθητο
▼77
αποτελεσματικότητα
ταχυκίνητος
ξεπαρεού
μεσότητα
τζίφος
αργοσάλευτος
προσχώρησε
ακρότητα
▼78
χάπατο
ευφάνταστος
ευπετής
ξεκάρφωτο
πανέξυπνος
ρεαλιστής
δυσκολοκατόρθωτος
καρφωμένο
▼79
οδυρμός
λιακάδα
κατσιπόδιασμα
δυσαρμονικός
καγχασμός
συννεφιά
καλοτυχιά
αρμονικός
▼80
πολυμέλεια
παράσημος
κληροδότης
εξοχότητα
ολιγομέλεια
γνήσιος
κληροδόχος
μετριότητα
▼81
καρκαλέτσι
εκτρωματικός
κοντότριχος
αποκλεισμός
κοντόπαχο
κουκλίστικος
μακρυμάλλης
συμπερίληψη
▼82
αμπτάλης
μηδέν
καντοχέρης
υψηλόμισθος
λεπτοκαμωμένος
πολυαριθμότητα
μακρόχειρας

χαμηλόμισθος
▼83
μπρίο
αμετρία
ευρυμάθεια
κακοθυμία
συμμετρία
αμάθεια
▼84
κατανοητώς
μουστερής
προορισμός
δυσεξάλειπτος
κορακιστί
μαγαζάτορας
ξεκίνημα
ευκολόσβηστος
▼85
τελεσίδικος
φουφουλιαστός
υπερκομματικός
αφιλοκερδής
προσωρινός
άξαστος
κομματικός
εκμεταλλευτής
▼86
ντούκου
τυραννικός
ρεμπεύομαι
αντίλογος
βερεσέ
περιποιητικός
ταπεινοφρονώ
συναίνεση
▼87
μόρτικα
κακεργάτης
στιγμή
γκουμούτσα
σεμνοπρεπώς
αγαθοεργός
αιωνιότητα
μινιόν
▼88
τεντιμποϊσμός
φιλοδάπανος
πρόσλογα
κακοφεγγιά
σεμνοπρέπεια
καρφοδεκάρας
παινέματα
καλοφεγγιά
▼89
κρεμανταλάς
ολοπόλιος
εχέτης
σαλταρισμένος
κοντόσωμος
κατάμαυρος
πτωχός
φρόνιμος
▼90
εκατομμυριούχος
ευείδεια
κακομούτρης
παράχωμα
πάμπτωχος
δυσμορφία
καλοπρόσωπος
ξεπαράχωμα
▼91
δυσείδεια
ασχημομούρης
έρποντα
ματσωμένος
ωραιότητα
ωραιοπρόσωπος
αναρριχόμενα
ξεπαραδιασμένος
▼92
ισόκορμος
κοκομπλόκο
κακόηθος
ζαλίκωμα
καμπούρικος
απεμπλοκή
καλόηθος
ξεζαλίκωμα
▼93
μουρντάρης
εξαλλαγή
σοκαρισμένος
φόρτωμα
καλοήθης
αμεταβλησία
ατάραχος
ξεφόρτωμα
▼94
ξεσάλωμα
κατσουλάτος
ζαγγανιάρης
αντίχριστος
φρονίμευμα
ξεσκούφωτος
κοτσονάτος
φιλόχριστος
▼95
ξεθέωμα
αλλοκοτιά
ελικτός
φιλόχριστος
χαλάρωμα
εχεφροσύνη
άστριφτος
μισόχριστος
▼96
τρελαμάρα
αχείρωτος
αρχοντάνθρωπος
ευσύνοπτος
φρονιμάδα
υποδουλωμένος
αρκουδάνθρωπος
σχοινοτενής
▼97
αδυνάστευτος
νεομνημονιακός
χουβαρνταλίκι
πατροπαράδοτα
υπόδουλος
παλαιομνημονιακός
τσιγκουνιά
νεοτερισμοί
▼98
καρμιριά
ομοψυχία
λεπτόρρευστος
υπερεθνικός
αφιλοχρηματία
διχόνοια
παχύρρευστος
εγχώριος
▼99
ομοθυμία
λευγαλέος
επίταση
αλλοίωση
διένεξη
ευτυχής
ελάττωση

αμεταβλησία
▼100
ξενέρωτος
περιορισμός
συγκερασμός
σφαιρικά
γλυκύθυμος
επέκταση
διαχωρισμός
μονομερώς
▼101
απίστομα
παρέκταμα
χριστιανοφάγος
μεγαλομέτοχος
ανάσκελα
συστολή

χριστιανολάτρης
μικρομέτοχος
▼102
μπρούμυτα
πακτός
ρημαδιό
σηκωμένος
ανάσκελα
ρευστός
αναδομή

πεσμένος
▼103
ορθοέπεια
ετεροδίδακτος
λιγογράμματος
ξεχείλωμα
κακοέπεια
αυτομαθής
πολυμαθής
τεζάρισμα
▼104
νταμάχι
ξερόλας
νουνέχεια
ακυβέρνητος
ολιγάρκεια
αδαής
απερισκεψία
κυβερνώμενος

▼105
αγροικησιά
αλεστοσύνη
κακοτοπιά
ατιμόνευτος
σύνεση
δυσκινησία
πέρασμα
κυβερνώμενος

▼106
αλογισιά
έγχρωμος
χειροτέρευση
έγκλειστος
περίσκεψη
άχρωμος
διόρθωση
αποφυλακισμένος
▼107
σκληρόστρακο
θησαυρισμός
γυρισμός
πανικόβλητος
μαλακόστρακο
φτώχεμα
πηγεμός
άδειμος
▼108
ανυπόνοιαστος
ακαραδόκητος
τανυσμός
εκτάδην
υποψιασμένος
αναμενόμενος
χαλάρωμα
μαζωχτά
▼109
παράβολος
γιαλαντζί
έκπτωτος
ράγδην
αδιακύβευτος
αληθινό
ακαθαίρετος
ηπίως

▼110
μπούλης
αλιπής
τσίρος
εσπερινός
σκληραγωγημένος
λιπαρός
εύσαρκος
προμεσημβρινός
▼111
βουτυρόπαιδο
άσμηκτος
ακέρατος
εσπέριος
λεβεντόπαιδο
σαπουνισμένος
κερασφόρος
εωθινός
▼112
άφροντις
διαβολεμένος
νεούργημα
εσπερινός
έμφροντις
καλοκάγαθος
παλαιότητα
πρωινός
▼113