Λεξικό αντωνύμων

Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο


+ Ομόρριζα στη δεξιά στήλη

...................................................................................................................................................................................................................................

profile counter myspace

Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο

 Αντώνυμα


Κλίση ονομάτων
ρημάτων
συνώνυμα
αντώνυμα 
κ.λ.π.
 

Συνώνυμα ρήματα
Κλικ
εδώ
Αντώνυμα ρήματα

 Ανανεωμένο

Λεξικό
συνωνύμων


1200 
λήμματα,
5000
συνώνυμες λέξεις
.Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
Επιλεκτική, αποσπασματική και πολύ σύντομη επισκόπηση της προφητείας Αρκτικόληκτα,

Ακρωνύμια,
Συντομογραφίες,
Σύμβολα.

Κλικ
εδώ
.......................
Αντίθετα ευκόλως
σχηματιζόμενα


αβαθής/βαθύς
αβαθμολόγητος/βαθμολογημένος
αβαθούλωτος/βαθουλωτός
αβαλσάμωτος/βαλσαμωμένος
άβαλτος/βαλτός
αβάπτιστος/βαπτισμένος
αβάρετος/βαρετός
αβαρής/βαρύς
αβασάνιστος/
βασανισμένος
αβάσιμος/βάσιμος
άβατος/βατός
άβαφος/βαμμένος
άβγαλτος/βγαλμένος
αβδέλυκτος/βδελυκτός
αβέβαιος/βέβαιος
αβεβαιότητα/βεβαιότητα
αβεβαίωτος/βεβαιωμένος
αβεβήλωτος/βεβηλωμένος
αβελτίωτος/βελτιωμένος
αβερνίκωτος/βερνικωμένος
αβίδωτος/βιδωμένος
αβίωτος/βιωτός
αβλασφήμητος/βλασφημημένος
άβλαφτος/βλαμμένος
αβλόγητος/βλογημένος
αβοήθητος/βοηθημένος
αβόλετος/βολετός
αβούλιαχτος/
βουλιαγμένος
αβράβευτος/βραβευμένος
άβραστος/βρασμένος
αβράχνιαστος/βραχνιασμένος
άβρεχτος/βρεγμένος
άβροτος/βροτός
αβύθιστος/βυθισμένος
αγάζωτος/γαζωμένος
αγαλβάνιστος/γαλβανισμένος
αγαλήνευτος/γαληνεμένος
αγάντζωτος/γαντζωμένος
άγδυτος/γδυτός
αγέλαστος/γελαστός
αγελοιοποίητος/γελοιοποιημένος
αγέμιστος/γεμισμένος
αγέραστος/γερασμένος
άγερτος/γερτός
αγεφύρωτος/γεφυρωμένος
αγιάτρευτος/γιατρεμένος
αγίνωτος/γινωμένος
αγκαίνιαστος/εγκαινιασμένος
άγλισχρος/γλίσχρος
άγλυκος/γλυκός
αγνωστοποίητος/γνωστοποιημένος
άγνωστος/γνωστός
αγογγυσιά/γογγυσμός
αγοήτευτος/γοητευμένος
αγονάτιστος/γονατισμένος
αγονιμοποίητος/γονιμοποιημένος
αγράμματος/γραμματισμένος
άγραπτος/γραπτός
αγυάλιστος/γυαλισμένος
αγύμναστος/γυμνασμένος
άγυρτος/γυρτός
αδάγκωτος/δαγκωμένος
αδάκρυτος/δακρυσμένος
αδάμαστος/δαμασμένος
αδάνειστος/δανεισμένος
άδαρτος/δαρμένος
αδασκάλευτος/δασκαλεμένος
αδασμολόγητος/δασμολογημένος
αδεισιδαιμονία/δεισιδαιμονία
άδεκτος/δεκτός
αδενδροτόμητος/δενδροτομημένος
αδέσμευτος/δεσμευμένος
άδετος/δετός
άδηλος/δήλος
αδιάβαστος/διαβασμένος
αδιάβατος/διαβατός
αδιάβλητος/διαβλητός
αδιάβρωτος/διαβρωμένος
αδιαίρετος/διαιρεμένος
αδιακόσμητος/διακοσμημένος
αδιάλλακτος/διαλλακτικός
αδιάλυτος/διαλυτός
αδιάσπαστος/
διασπασμένος
αδιατίμητος/διατιμημένος
αδιάτρητος/διάτρητος
αδιαφανής/διαφανής
αδιαφήμιστος/διαφημισμένος
αδιάφθορος/διεφθαρμένος
αδίδακτος/διδαγμένος
αδιέξοδος/διέξοδος
άδικος/δίκαιος
αδιόρθωτος/διορθωμένος
αδίπλωτος/διπλωμένος
αδίψαστος/διψασμένος
αδοκίμαστος/
δοκιμασμένος
αδόκιμος/δόκιμος
άδοτος/δοτός
άδουλος/δούλος
αδούλωτος/δουλωμένος
αδροσιά/δροσιά
αδύνατος/δυνατός
αδωροδόκητος/δωροδοκημένος
αδωσίλογος/δωσίλογος
αζαλίκωτος/ζαλικωμένος
αζάλιστος/ζαλισμένος
αζάρωτος/ζαρωμένος
αζεμάτιστος/ζεματισμένος
άζεστος/ζεστός
αζευγάρωτος/
ζευγαρωμένος
αζήλευτος/ζηλευτός
αζήλωτος/ζηλωτός
αζηλότυπος/ζηλότυπος
αζημίωτος/ζημιωμένος
αζόριστος/ζορισμένος
άζυμος/ζυμωτός
αζύμωτος/ζυμωμένος
άζωστος/ζωσμένος
αήττητος/ηττημένος
αθάμπωτος/θαμπωμένος
άθαπτος/θαμμένος
αθάρρετος/θαρρετός
αθέατος/θεατός
αθέμιτος/θεμιτός
αθεράπευτος/θεραπευμένος
άθερμος/θερμός
αθέσπιστος/θεσπισμένος
αθεώρητος/θεωρημένος
αθηλύκωτος/θηλυκωμένος
άθικτος/θιγμένος
άθλαστος/τεθλασμένος
άθολος/θολός
άθραυστος/θραυσμένος
άθρησκος/θρήσκος
αθρυμμάτιστος/θρυμματισμένος
αθωράκιστος/θωρακισμένος
ακάθαρτος/καθαρός
ακαθήλωτος/καθηλωμένος
ακαθόριστος/καθορισμένος
ακακία/κακία
άκακος/κακός
ακαλαίσθητος/καλαίσθητος
ακάλεστος/καλεσμένος
ακαλλιέργητος/καλλιεργημένος
ακαλλώπιστος/καλλωπισμένος
ακαλούπωτος/καλουπωμένος
ακάλυπτος/καλυμμένος
ακαμπούριαστος/καμπουριασμένος
ακάμωτος/καμωμένος
ακανάκευτος/κανακευμένος
ακαπάκωτος/καπακωμένος
ακαπάρωτος/καπαρωμένος
ακάπνιστος/καπνισμένος
ακαρατόμητος/καρατομημένος
ακαρύκευτος/καρυκευμένος
ακάρφωτος/καρφωμένος
ακαταγέλαστος/καταγέλαστος
ακατάδεκτος/καταδεκτικός
ακατάληπτος/καταληπτός
ακατανόητος/κατανοητός
ακαταπίεστος/καταπιεσμένος
ακατάρτιστος/καταρτισμένος
ακατατόπιστος/κατατοπισμένος
ακατέργαστος/κατειργασμένος
ακατοίκητος/κατοικημένος
ακατόρθωτος/κατορθωτός
ακατοχύρωτος/κατοχυρωμένος
άκαυστος/κεκαυμένος
ακαυχησιά/καυχησιά
ακαψάλιστος/
καψαλισμένος
άκεφος/κεφάτος
ακηλίδωτος/κηλιδωμένος
ακίβδηλος/κίβδηλος
ακινητοποίηση/κινητοποίηση
ακίνητος/κινητός
ακλάδευτος/κλαδεμένος
ακλάρωτος/κλαρωτός
άκλιτος/κλιτός
άκοιλος/κοίλος
ακοκκίνιστο/κοκκινιστό
ακομμάτιαστος/κομματιαστός
άκομψος/κομψός
ακοπάνιστος/κοπανιστός
ακόρεστος/κορεσμένος
ακούμπωτος/κουμπωτός
ακούραστος/κουρασμένος
ακούρδιστος/κουρδιστός
άκοφτο/κοφτό
ακρέμαστος/κρεμαστός
ακτένιστος/κτενισμένος
άκτητος/κτητός
ακύκλωτος/κυκλωμένος
ακυρίευτος/κυριευμένος
ακυρολεξία/κυριολεξία
ακύρωση/κύρωση
ακύρτωτος/κυρτωμένος
αλάδωτος/λαδωμένος
αλάξευτος/λαξευτός
αλέρωτος/λερωμένος
άλεστος/αλεσμένος
αλιάνιστος/λιανισμένος
άλιαστος/λιαστός
αλίγωτος/λιγωμένος
άλουστος/λουσμένος
αλυσιτελής/λυσιτελής
άλυτος/λυμένος
αλύτρωτος/λυτρωμένος
αμαγάριστος/μαγαρισμένος
αμαγείρευτος/μαγειρευτός
αμάδητος/μαδημένος
αμακάριστος/μακαριστός
αμαράγκιαστος/μαραγκιασμένος
αμαράζωτος/μαραζωμένος
αμάραντος/μαραμένος
αμασκάρευτος/μασκαρεμένος
αμάτωτος/ματωμένος
άμαχος/μάχιμος
αμέθοδος/μεθοδικός
άμεικτος/μεικτός
αμείωτος/μειωμένος
αμελέτητος/μελετημένος
άμεμπτος/μεμπτός
αμεμψίμοιρος/μεμψίμοιρος
αμερόληπτος/μεροληπτικός
αμέστωτος/μεστωμένος
αμετάβλητος/μεταβλητός
αμετακίνητος/μετακινημένος
αμετάκλητος/μετακλητός
αμέτοχος/μέτοχος
αμέτρητος/μετρημένος
αμίσητος/μισητός
αμνημοσύνη/μνημοσύνη
αμνήμων/μνήμων
αμνησίκακος/μνησίκακος
αμοίραστος/μοιρασμένος
αμόρφωτος/μορφωμένος
αμύητος/μυημένος
άναγνος/αγνός
ανακολουθία/ακολουθία
ανάκουστος/ακουστός
ανακρίβεια/ακρίβεια
ανακριβής/ακριβής
ανακριβολογία/ακριβολογία
αναληθής/αληθής
αναλλοίωτος/αλλοιωμένος
ανάξιος/άξιος
αναπόδεκτος/αποδεκτός
αναποφάσιστος/αποφασισμένος
αναπόφευκτος/αποφευκτός
αναρμόδιος/αρμόδιος
αναρμονικός/αρμονικός
ανασφάλιστος/ασφαλισμένος
ανέγνωρος/γνώριμος
ανείκαστος/εικαστός
ανέκτατος/εκτατός
ανελεήμων/ελεήμων
ανέλλην/Έλλην
ανελλιπής/ελλιπής
ανενδεής/ενδεής
ανέντιμος/έντιμος
ανεξάρτητος/εξαρτημένος
ανεξίτηλος/εξίτηλος
ανεξοικείωτος/εξοικειωμένος
ανεπαίσχυντος/επαίσχυντος
ανεπάρκεια/επάρκεια
ανεπαρκής/επαρκής
ανεπαχθής/επαχθής
ανεπηρέαστος/επηρεασμένος
ανεπίδεκτος/επιδεκτικός
ανεπιείκεια/επιείκεια
ανεπιθύμητος/επιθυμητός
ανεπίκαιρος/επίκαιρος
ανεπίπλαστος/επίπλαστος
ανεπίσημος/επίσημος
ανεπιστημονικός/επιστημονικός
ανεπιστήμων/επιστήμων
ανεπισφαλής/επισφαλής
ανεπιτήδειος/επιτήδειος
ανεπιτυχής/επιτυχής
ανεπιφανής/επιφανής
ανεπίφοβος/επίφοβος
ανερμήνευτος/ερμηνευμένος
ανέτοιμος/έτοιμος
ανεύθετος/εύθετος
ανευλάβεια/ευβλάβεια
ανέφικτος/εφικτός
ανήθικος/ηθικός
ανήλατος/ελατός
ανήμερος/ήμερος
ανήσυχος/ήσυχος
ανίατος/ιατός
ανιδιοτελής/ιδιοτελής
ανίερος/ιερός
ανικανοποίητος/ικανοποιημένος
ανίκανος/ικανός
ανισοβαρής/ισοβαρής
ανισογώνιος/ισογώνιος
ανισοδύναμος/ισοδύναμος
ανισομεγέθης/ισομεγέθης
ανισομερής/ισομερής
ανισόμετρος/ισόμετρος
ανισομήκης/ισομήκης
ανισονομία/ισονομία
ανισόπαχος/ισόπαχος
ανισόπεδος/ισόπεδος
ανισοπλατής/ισοπλατής
ανισόπλευρος/ισόπλευρος
ανισόρροπος/ισόρροπος
ανισοσκελής/ισοσκελής
ανισοσύλλαβος/ισοσύλλαβος
ανισότης/ισότης
ανισότιμος/ισότιμος
ανισοϋψής/ισοϋψής
ανισόχρονος/ισόχρονος
ανισοψηφία/ισοψηφία
ανίσχυρος/ισχυρός
άνιφτος/νιμμένος
ανοήμων/νοήμων
ανόθευτος/νοθευμένος
ανοίκειος/οικείος
ανοικειότης/οικειότης
ανοικτίρμων/οικτίρμων
ανόμιμος/νόμιμος
ανομοθέτητος/νομοθετημένος
ανομοιογενής/ομοιογενής
ανομοιομορφία/ομοιομορφία
ανομοιότης/ομοιότης
ανορεκτικός/ορεκτικός
ανορθογράφος/ορθογράφος
ανόσιος/όσιος
ανυπαίτιος/υπαίτιος
ανυπακοή/υπακοή
ανύπαρκτος/υπαρκτός
ανυπεύθυνος/υπεύθυνος
ανυπόδικος/υπόδικος
ανυπόθετος/υποθετικός
ανυποκρισία/υποκρισία
ανυπόλογος/υπόλογος
ανύποπτος/ύποπτος
ανυπόστατος/υποστατός
ανυπόφορος/υποφερτός
ανυπόχρεος/υπόχρεος
ανώμαλος/ομαλός
ανωφέλεια/ωφέλεια
αξεσκέπαστος/ξεσκέπαστος
αξεχώριστος/ξεχωριστός
άξυστο/ξυστό
άξινος/ξινός
άοκνος/οκνός
αόρατος/ορατός
αόριστος/ορισμένος
απαισιοδοξία/αισιοδοξία
απαίσιος/αίσιος
απαράδεκτος/παραδεκτός
απαρουσίαστος/παρουσιάσιμος
άπαστρος/παστρικός
απάτητος/πατημένος
απαχής/παχύς
άπαχος/παχουλός
απειθαρχία/πειθαρχία
απείρακτος/πειραγμένος
απερπάτητος/περπατημένος
άπηκτος/πηκτός
απίθανος/πιθανός
άπικρος/πικρός
απίστευτος/πιστευτός
άπιστος/πιστός
άπλανος/πλάνος
άπλευστος/πλευστός
άπλωτος/πλωτός
απολίτιστος/πολιτισμένος
απόρρητος/ρητός
αποτροπή/προτροπή
απραγματοποίητος/πραγματοποιημένος
απρόθυμος/πρόθυμος
απρόκοπτος/προκομμένος
απρόσβλητος/προσβλημένος
απροσδιόριστος/προσδιορισμένος
απρόσιτος/προσιτός
απροστάτευτος/προστατευμένος
απρόσφορος/πρόσφορος
απτόητος/πτοημένος
άπυκνος/πυκνός
απύρωτος/πυρωμένος
άραφτος/ραμμένος
αρίγωτος/ριγωτός
αρίζωτος/ριζωμένος
αρράβδωτος/ραβδωτός
άρρητος/ρητός
άρρυθμος/ρυθμικός
ασαμάρωτος/σαμαρωμένος
άσαρκος/σαρκώδης
ασάρωτος/σαρωμένος
ασαφής/σαφής
άσβηστος/σβησμένος
άσεμνος/σεμνός
άσεπτος/σεπτός
ασήμαντος/σημαντικός
ασημείωτος/σημειωμένος
άσιαχτος/σιαγμένος
ασιδέρωτος/σιδερωμένος
ασίτευτος/σιτεμένος
ασκάλιστος/σκαλιστός
άσκαφτος/σκαμμένος
ασκέπαστος/σκεπασμένος
ασκλάβωτος/σκλαβωμένος
ασκόνιστος/σκονισμένος
άσκυφτος/σκυφτός
ασμίλευτος/σμιλευτός
ασούβλιστος/σουβλιστός
ασουλούπωτος/σουλουπωμένος
ασούρωτος/σουρωτός
άσοφος/σοφός
άσπαρτος/σπαρμένος
άσπιλος/σπιλωμένος
άσπλαχνος/σπλαχνικός
ασπόνδυλος/σπονδυλωτός
άσπουδος/σπουδαίος
αστάθμιστος/σταθμισμένος
αστέγαστος/στεγασμένος
άστερκτος/στερκτός
αστήρικτος/στηριγμένος
αστόλιστος/στολισμένος
άστοργος/στοργικός
αστράτευτος/στρατευμένος
άστριφτος/στριφτός
ασυγκατάβατος/συγκαταβατικός
ασυγκράτητος/συγκρατημένος
ασύγχρονος/σύγχρονος
ασυγχώρητος/συγχωρημένος
ασυλλάβιστος/συλλαβιστός
ασύμβατος/συμβατός
ασύμμικτος/σύμμικτος
ασυμπαγής/συμπαγής
ασυμπαθής/συμπαθής
ασυμπλήρωτος/συμπληρωμένος
ασυμφιλίωτος/συμφιλιωμένος
ασύμφωνος/σύμφωνος
ασύναπτος/συναπτός
ασυνείδητος/συνειδητός
ασυνεπής/συνεπής
ασύνετος/συνετός
ασυνεχής/συνεχής
ασυνήθης/συνήθης
ασύντακτος/συντεταγμένος
ασυσσώρευτος/συσσωρευμένος
άσφαχτος/σφαχτός
άσφιχτος/σφιχτός
άσχετος/σχετικός
ατάγιστος/ταγισμένος
αταίριαστος/ταιριαστός
ατείχιστος/τειχισμένος
ατέκμαρτος/τεκμαρτός
ατελέσφορος/τελεσφόρος
ατεμάχιστος/τεμαχισμένος
ατίμητος/τιμητός
άτολμος/τολμηρός
ατοξικός/τοξικός
ατρύπητος/τρυπημένος
άτρωτος/τρωτός
ατσάκιστος/τσακιστός
ατύλιχτος/τυλιχτός
αφερέγγυος/φερέγγυος
άφθαρτος/φθαρτός
άφθορος/φθαρτός
αφιλόκαλος/φιλόκαλος
αφιλοκερδής/φιλοκερδής
αφιλόνικος/φιλόνικος
αφιλόξενος/φιλόξενος
αφιλόπατρις/φιλόπατρις
αφιλόπονος/φιλόπονος
αφιλότιμος/φιλότιμος
αφιλοχρήματος/φιλοχρήματος
αφολίδωτος/φολιδωτός
αφούντωτος/φουντωτός
αφύλακτος/φυλαγμένος
αφύσικος/φυσικός
αφώτιστος/φωτισμένος
αχάλαστος/χαλασμένος
αχαράκωτος/χαρακωμένος
αχειραγώγητος/χειραγωγημένος
αχειραφέτητος/χειραφετημένος
αχειρίδωτος/χειριδωτός
αχόρταγος/χορτασμένος
αχτύπητος/χτυπημένος
αχώριστος/χωρισμένος
αψέκαστος/ψεκασμένος
αψευδής/ψευδής
αψηλάφητος/ψηλαφητός
άψητος/ψητός
άψυχος/ψυχωμένος

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

..............................


Πρόοδος !

Το νερό που πίνουμε λιγοστεύει, γιατί εμείς το μολύναμε και το καταχρασθήκαμε.

Ο αέρας που αναπνέουμε λιγοστεύει, γιατί εμείς μολύναμε την ατμόσφαιρα.

Η ανθρωπιά που είναι απολύτως αναγκαία λιγοστεύει, γιατί εμείς 
απομακρυνθήκαμε από τον Λόγο του Θεού και τις ηθικές αξίες.

Κι όμως εσύ, συνάνθρωπέ μας, θα εξακολουθείς να ομιλείς και σήμερα και αύριο για τη μεγαλειώδη πρόοδο της ανθρωπότητας 
!

...................................


Η παρανομία

Όταν οι παράνομες ενέργειες και πράξεις στρέφονται ενάντια σε ανθρώπους που αντιπαθούμε ή φθονούμε, ενδόμυχα τις εγκρίνουμε και δημόσια ή δεν τις αποδοκιμάζουμε ή υποκριτικά τις στηλιτεύουμε. 

Όταν όμως αυτές στρέφονται εναντίον μας, αγανακτούμε και ενδόμυχα και δημοσίως.

.........................


Ο πλούτος

Είσαι πραγματικά πλούσιος, όταν

1) Κατέχεις ή επιθυμείς μόνο τα απαραίτητα και αναγκαία για τη ζωή σου υλικά αγαθά,

2) Προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου με τον αρμόζοντα τρόπο οτιδήποτε σου περισσεύει ή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες σου.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

................................
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
          6-5-2011
........................

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
  (Πρακτική φιλοσοφία)

    

   ...........................

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στο παρόν λεξικό

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 

Σε Google Chrome:
1) Κάνουμε κλικ στο
εικονίδιο Ξ επάνω και 
δεξιά.
2) Στο μενού που θα 
εμφανισθεί κάνουμε 
κλικ στη λέξη "Εύρεση".
3) Γράφουμε τη λέξη
που αναζητούμε στο 
εμφανιζόμενο πλαίσιο.
.................

Σε Mozila Firefox:
1) Κάνουμε κλικ στο
"Επεξεργασία" επάνω και αριστερά.
2) Στο μενού που θα 
εμφανισθεί κάνουμε 
κλικ στη λέξη "Εύρεση".
3) Στο κάτω μέρος
και αριστερά θα 
εμφανισθεί ένα
πλαίσιο στο οποίο
θα γράψουμε την λέξη που 
αναζητούμε.
............................

Σε Internet Explorer:
1) Κάνουμε κλικ στο
"Επεξεργασία" επάνω και αριστερά.
2) Στο μενού που θα 
εμφανισθεί κάνουμε 
κλικ στη λέξη "Εύρεση
σε αυτήν τη σελίδα".
3) Αμέσως θα 
εμφανισθεί ένα
πλαίσιο στο οποίο
θα γράψουμε την λέξη που 
αναζητούμε.
.....................
 

 


Α
αβαργόμιστος/παραπονιάρης
αβαρία/κέρδος
αβάσιμος/αληθής
αβγατίζω/μειώνω
αβέβαιος/σίγουρος
αβελτηρία/ευφυΐα
αβούλητος/εκούσιος
άβουλος/ρέκτης
αβροδίαιτος/λιτοδίαιτος
αβρός/αγροίκος
άβροτος/θνητός
αβρυντής/ανδροπρεπής
άβυσσος/κορυφή
αγαλλίαση/λύπη
αγανάκτηση/ηρεμία
αγανός/πυκνός
αγάπη/μίσος
άγαρμπος/κομψός
αγγαρεία/προθυμία
αγγελία/αποσιώπηση
αγγίζω/αποφεύγω
αγέλη/μοναχικός
αγεληδόν/καταμόνας
αγενής/διακριτικός
αγέρας/άπνοια
αγέρωχος/ταπεινός
αγιογδύτης/αφιλοκερδής
άγιος/αμαρτωλός
αγκαθωτός/λείος
αγκαλιάζω/αποδιώχνω
αγκυλώνω/χαϊδεύω
αγκυροβολώ/σαλπάρω
αγλαός/άσημος
άγληνος/ορατικός
άγνοια/γνώση
αγνός/νοθευμένος
αγνωμοσύνη/ευγνωμοσύνη
άγνωστος/γνώριμος
αγογγύστως/απροθύμως
αγορά/πώληση
αγοραίος/ευγενικός
αγόρευση/σιωπή
αγόρι/κορίτσι
άγουρος/ώριμος
άγρα/διαφυγή
αγριεύω/ημερεύω
άγριος/ήμερος
αγριοσύνη/καλοσύνη
αγροίκος/ευγενικός
αγρυπνώ/κοιμούμαι
αγύρτης/έντιμος
αγχήρης/απόμακρος
αγχίνους/ανόητος
άγχος/ηρεμία
αγχώδης/αμέριμνος
αγωγή/αμορφωσιά
αγώνας/παθητικότητα
αγωνία/ξενοιασιά
αδαήμων/ειδήμων
αδαής/γνώστης
αδάμαστος/συμβιβαστικός
άδεια/απαγόρευση
αδεισίθεος/θεοσεβής
αδέκαρος/πλούσιος
αδέκαστος/αργυρώνητος
αδέξιος/επιδέξιος
αδεξιοσύνη/επιτηδειοσύνη
αδερκής/ορατός
αδερφοσύνη/αποξένωση
άδηλος/φανερός
αδημονία/καρτερία
αδηφαγία/λιγοφαγία
αδιάβλητος/μεμπτός
αδιάλειπτος/διακεκομμένος
αδιαλλαξία/συμβιβαστικότης
αδιαντροπιά/σεμνότητα
αδιάρμιστος/τακτοποιημένος
αδιαφόρετα/επωφελώς
αδιάφορος/επιμελής
αδιάψευστος/απατηλός
άδικος/δίκαιος
αδίστακτος/διστακτικός
άδολος/ανειλικρινής
άδοξος/ευυπόληπτος
αδούλωτος/υποτελής
αδράνεια/απασχολία
αδρός/λεπτός
αδυσώπητος/επιεικής
άεργος/φιλόπονος
αεί/ουδέποτε
αεικίνητος/καθηλωμένος
αειχρόνιος/πρόσκαιρος
αεριτζής/καλοπροαίρετος
αζήλωτος/αξιοζήλευτος
αηδία/ευχαρίστηση
αθάνατος/θνητός
αθέατος/ορατός
άθελα/εκούσια
αθέμιτος/νομιμόφρων
αθεράπευτος/ιάσιμος
αθέτηση/τήρηση
άθηλυς/θηλυδρίας
αθιβολή/βεβαιότητα
άθλιος/ευτυχής
αθροίζω/σκορπώ
αθρύλητος/ξακουστός
άθρυπτος/ευδιάλυτος
αθύμως/ασπασίως
αθυροστομία/εχεμύθεια
αθώος/ένοχος
αίγλη/αφάνεια
αιδήμων/αδιάντροπος
αιδώς/αδιαντροπιά
αίθριος/νεφοσκεπής
αινετός/μεμπτός
αίρεση/ορθοδοξία
αισθαντικός/ασυγκίνητος
αίσιος/εχθρικός
αίσυλος/ευσεβής
αισχρός/ηθικός
αισχυντηλός/αδιάντροπος
αιτία/αποτέλεσμα
αιφνίδιος/αναμενόμενος
αιχμάλωτος/ελεύθερος
αιώνιος/εφήμερος
αιώρηση/ακινησία
ακάματος/τεμπέλης
άκαρδος/πονόψυχος
ακαριαίος/διαρκής
άκαρπος/γόνιμος
ακατάβλητος/ευάλωτος
ακατάγνωστος/ένοχος
ακαταλαβίστικος/κατανοητός
ακέραιος/ελλιπής
ακεραιότης/ανεντιμότης
ακερμία/ευπορία
ακεφαλιά/σύνεση
ακηδία/επιμέλεια
ακλεής/περιώνυμος
άκληρος/γόνιμος
ακλόνητος/ασταθής
ακμή/παρακμή
ακολασία/εγκράτεια
ακόλουθος/προηγούμενος
ακονίζω/στομώνω
άκοπος/κοπιώδης
ακόρεστος/χορτάτος
ακούσιος/εκούσιος
ακράδαντος/αμφίβολος
ακραιφνής/ανάκατος
ακράτεια/εγκράτεια
ακριβής/ακαθόριστος
ακριβός/φθηνός
ακριβώς/περίπου
ακρογιαλιά/πέλαγος
ακροποδητί/θορυβωδώς
ακρόσοφος/ολιγομαθής
ακυδής/ένδοξος
άκυρος/έγκυρος
αλαζόνας/ταπεινός
αλαζονεία/ταπεινοφροσύνη
αλάνης/πολιτισμένος
αλαπαδνός/δυνατός
αλαργός/κοντινός
αλάρδωτος/χορτάτος
αλεξίπυρος/εύφλεκτος
αλήθεια/ψέμα
αλητεία/νοικοκυροσύνη
αλιάνιστος/τεμαχιστός
αλισβερίσι/απραξία
αλκή/αδυναμία
άλκιμος/ανίσχυρος
αλλαγή/σταθερότητα
αλλιώτικα/ομοίως
αλλοδαπός/ντόπιος
αλλοεθνής/ομοεθνής
αλλοιώνω/διατηρώ
αλλόκοτος/συνήθης
αλλοπρόσαλλος/βάσιμος
αλλοτρίωση/κυριότητα
αλλόφατος/αυτοσφαγής
αλλόφυλος/ομόφυλος
αλματώδης/σταδιακός
αλόγιστος/συνετός
αλτρουισμός/ατομισμός
αλύγιστος/στρεπτός
αλώβητος/πειραγμένος
αμάθεια/ιδμοσύνη
αμαυρώνω/εξυμνώ
αμβλύνω/οξύνω
αμβλύς/οξύς
αμέθεκτος/μέτοχος
αμείβω/ζημιώνω
αμείλικτος/ήπιος
αμέλεια/φροντίδα
αμελλητί/βραδέως
αμέριμνος/περίφροντις
αμέριστος/κομματιασμένος
αμερόληπτος/μεροληπτικός
άμεσος/έμμεσος
αμετάβλητος/ρευστός
αμετάτρεπτος/ευμετάβλητος
αμηχανία/ευκολία
αμιγής/μικτός
άμιλλα/συνεργασία
αμοιβή/τιμωρία
αμοραλισμός/ηθικότης
αμπούχαβος/συμπαγής
αμυδρός/έντονος
άμυνα/επίθεση
αμφιβολία/βεβαιότητα
αμφίλεκτος/αναμφισβήτητος
αμφιρρεπής/ισόρροπος
αμφισβήτηση/αναγνώριση

αμώμητος/επιλήψιμος
άμωμος/μεμπτός
αναβολή/επίσπευση
αναγέννηση/μαρασμός
αναγκαίος/προαιρετικός
ανάγκη/άνεση
αναγώγιμος/στάσιμος
ανάγωγος/ευγενής
ανάθεμα/ευχή
αναίδεια/αιδημοσύνη
ανακαινίζω/παλιώνω
ανακαλύπτω/κρύβω
ανακάτεμα/τακτοποίηση
ανάκληση/διώξιμο
ανακολουθία/ειρμός
ανακουφίζω/επιβαρύνω
ανάλγητος/σπλαχνικός
ανάλυση/σύνθεση
ανάμιξη/αποχωρισμός
ανάμνηση/λήθη
αναμονή/βιασύνη
αναμφισβήτητος/αβέβαιος
αναξιότης/ικανότης
αναπηρία/αρτιμέλεια
αναποδιάρης/καλότροπος
ανάποδο/κανονικό
αναπόδραστος/ακατανάγκαστος
αναπολώ/λησμονώ
αναπόσβεστος/εξίτηλος
αναποτελεσματικός/τελέσφορος
αναπόφευκτος/ακατανάγκαστος
ανάπτυξη/στασιμότητα
ανάπυστος/άσημος
αναργυρία/πολυχρηματία
αναρεσιά/ευαρέσκεια
ανάρρωση/κατάπτωση
αναρχία/τάξη
ανάσκελα/επίμουρα
ανάσχεση/απελευθέρωση
ανατίμηση/υποτίμηση
άναυδος/λάλος
ανάφαλο/αναμενόμενο
αναφανδόν/κρυφά
αναχώρηση/άφιξη
ανδρεία/λιποψυχία
ανέγκλητος/μεμπτός
ανείπωτος/ρητός
ανελέητος/σπλαχνικός
ανελλιπώς/ενίοτε
ανεμώλιος/επωφελής
ανένδοτος/ενδοτικός
ανεξίλαστος/καλόκαρδος
ανεπαίσθητος/επαισθητός
ανεπίτευκτος/κατορθωτός
ανεπίτρεπτος/συγγνωστός
ανεπίφθονος/φθονερός
άνεση/στενοχώρια
ανευτρέπιστος/τακτοποιημένος
ανέφικτος/πραγματοποιήσιμος
ανέχεια/ευπορία
ανήκεστος/ιάσιμος
ανήμπορος/δυνατός
ανησυχία/ηρεμία
ανιαρός/ευχάριστος
ανιδιοτελής/ιδιοτελής
ανιδρωτί/κοπιαστικά
ανιθαγενής/γηγενής
ανίκανος/πολύβολος
ανιόντα/κατιόντα
ανιόντες/κατιόντες
άνοδος/κάθοδος
ανοήμων/μυαλωμένος
ανοησία/σύνεση
ανοίκειος/φιλικός
ανοικοδόμηση/κατεδάφιση
ανοικτίρμων/σπλαχνικός
ανοιχτόκαρδος/ακατάδεκτος
ανοιχτοχέρης/καρφοδεκάρας
ανορθόδοξος/πρεπούμενος
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι
ανταμοιβή/τιμωρία
αντέχω/υποχωρώ
αντίθεος/φιλόθεος
αντικειμενικός/υποκειμενικός
αντίρρηση/συμφωνία
ανύπαρκτος/υποστατός
ανυπερθέτως/ενδεχομένως
ανυπότακτος/ευπειθής
ανυποφόρητος/υποφερτός
ανυστός/ακατόρθωτος
ανώδυνος/επώδυνος
ανωφέλευτα/αποτελεσματικώς
άξεστος/ευγενής
αξετασιά/περίσκεψη
αξιοπιστία/αναξιοπιστία
αξιοπρέπεια/μικροπρέπεια
άοκνος/οκνηρός
αοριστολογικός/σαφής
αόριστος/συγκεκριμένος
απαγίωτος/σταθερός
απαθής/ευσυγκίνητος
απαισιοδοξία/αισιοδοξία
απανταχού/πουθενά
απαξάπαντες/τινές
απαραίτητος/περιττός
απαραποίητος/κίβδηλος
απαρασκεύαστος/έτοιμος
απασχόληση/τεμπελιά
απατεώνας/ειλικρινής
απαύστως/ασυνεχώς
απείθεια/υπακοή
απειλή/σιγουριά
απειρία/δεξιότητα
άπειρος/έμπειρος
απέπαντος/ώριμος
απέριττος/επιτηδευμένος
απηνής/επιεικής
απηρής/ανάπηρος
απίεστος/ζουληχτός
απλανής/πλανήτης
άπλετος/λιγοστός
άπληστος/ολιγαρκής
αποβλακωμένος/οξυδερκής
απόβλητος/αποδεκτός
απόγνωση/ελπίδα
απόδειξη/διάψευση
αποδημία/επαναπατρισμός
αποδώ/απαλλού
αποθάρρυνση/εγκαρδιοσύνη
αποκάλυψη/απόκρυψη
αποκαραδοκία/απογοήτευση
αποκήρυξη/αποδοχή
απόκοτος/άτολμος
αποκρουστικός/ελκυστικός
απόλυτος/σχετικός
απόμακρος/κοντινός
απομίμηση/πρωτοτυπία
απόνηρος/κακός
απόπειρα/επιφυλακτικότητα
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω
απόσπαση/προσάρτηση
αποσταδόν/εγγύθεν
αποστάτης/συναγωνιστής
αποταγή/αποδοχή
αποτρόπαιος/γοητευτικός
απόφαση/δισταγμός
απραγμοσύνη/ασχολία
απρεπής/σεμνός
απρόσιτος/προσιτός
απρόσφορος/προσφυής
απτόητος/φοβητσιάρης
άπω/εγγύς
άπωθεν/εγγύθεν
αράζω/σαλπάρω
αράθυμος/ήπιος
αραιός/πυκνός
αρκετός/ανεπαρκής
αρλούμπες/σπουδαιολογήματα
αρμονία/δυσαρμονία
αρμοστός/αταίριαστος
άρνηση/αποδοχή
αρνησόθεος/φιλόθεος
αρραγής/εύθραυστος
αρρενωπός/θηλυπρεπής
άρτιος/ελλιπής
αρτιρνάει/ελλείπει
αρχή/τέλος
άστερκτος/αγαπητός
άστοργος/τρυφερός
αστός/χωρικός
ασυγχώρητος/επιτρεπτός
ασύμμετρος/συμμετρικός
ασύμφορος/επωφελής
ασυναρτησία/αλληλουχία
ασύννους/λογικός
ασφυκτικός/άνετος
ασχολία/ανάπαυση
ασωτία/εγκράτεια
άσωτος/εγκρατής
αταίριαστος/προσφυής
αταξία/συγύρισμα
αταρβής/άτολμος
ατασθαλία/ευταξία
άτεγκτος/μαλακός
ατέκμαρτος/εικαστός
ατημέλητος/ευπρόσωπος
άτιμος/ευυπόληπτος
ατολμία/ευτολμία
ατομικό/συλλογικό
ατόφιος/λειψός
άτρυτος/κατάκοπος
ατσαλιά/ευταξία
ατυφία/υψηλοφροσύνη
αυθάδεια/σεμνότητα
αυθέκαστος/ανειλικρινής
αυθεντικός/πλαστός
αυθόρμητος/προσχεδιασμένος
αύξηση/ολιγόστευση
αυστηρός/επιεικής
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη
αυτεξούσιος/υποτελής
αυτοδιάθεση/εξάρτηση
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος
αυτονομία/υποτέλεια
αυτοτέλεια/υποτέλεια
αυτού/αλλού
αυτούσιος/άλλος
αυτοφυής/ξένος
αυτόφωτος/ετερόφωτος
αυτόχθων/αλλοδαπός
αφαίρεση/πρόσθεση
αφανής/ορατός
άφαντος/ορατός
άφατος/ρητός
άφεγγος/χρυσαυγής
αφειδής/σφιχτοχέρης
αφέλεια/πονηριά
άφεση/δέσμευση
άφθιτος/φθαρτός
αφιλάργυρος/παραδόπιστος
αφιλόπατρις/φιλογενής
αφιλότιμος/γενναιόδωρος
αφνειός/φτωχός
αφομοιώνω/αποβάλλω
αφόρητος/υποφερτός
αφορία/γονιμότητα
αφορμή/αποτέλεσμα
άφορος
/θροφανός
αφοσίωση/παραμέληση
αφροντίστως/επιμελώς
αφροσύνη/σύνεση
άφταιγος/ένοχος
αχαΐρευτος/προκομμένος
αχαμνός/εύσωμος
αχανής/περιορισμένος
άχαρις/κομψός
αχαριστία/ευγνωμοσύνη
αχθεινός/ευάρεστος
άχραντος/μιαρός
αχρείαστος/απαραίτητος
αχρείος/ενάρετος
αχρειοσύνη/αξιοπρέπεια
αχρηματία/ευπορία
αψευδής/ανειλικρινής
αψηφώ/υπολογίζω
άψογος/επιλήψιμος
αψύς/ήπιος
άψυχος/έμψυχος
Β
βαθμηδόν/αλματωδώς
βαθμιαίος
/αλματώδης
βαθύβουλος/απερίσκεπτος
βαθύπλουτος/πάμπτωχος
βαθύνους/απερίσκεπτος
βαθύς/ρηχός
βαθύχρους/ανοιχτόχρωμος
βαλάντωμα/ευφροσύνη
βάναυσος/μειλίχιος
βάρβαρος/πολιτισμένος
βαρβαροσύνη/αβροφροσύνη
βαργκομισμένος/αμεμψίμοιρος
βαρεμάρα/εγρήγορση
βαρετός/ευχάριστος
βαρήκοος/ευήκοος
βαριόκαρδος/κεφάτος
βαρύθυμος/κεφάτος
βαρύς/ελαφρύς
βασανίζω/ανακουφίζω
βασικός/επουσιώδης
βασίλεμα/ξημέρωμα
βάσιμος/αμφίβολος
βασταγερός/ετοιμόρροπος
βδελυρός/ελκυστικός
βέβαιος/αμφίβολος
βεβαιωτικός/αρνητικός
βεβηλωμένος/αμίαντος
βελτίωση/χειροτέρευση
βερέμης/κοτσονάτος
βερεσές/προπληρωμή
βερμπαλισμός/σπουδαιολογία
βέρος/ψεύτικος
βετεράνος/νεοσύλλεκτος
βία/πειθώ
βιάζομαι/αναβάλλω
βίαιος/προσηνής
βιάση/βραδύτητα
βιαστικώς/αργά
βιασύνη/βραδύτητα
βιώσιμος/ανυπόφερτος
βλαβερός/επωφελής
βλακεία/μυαλοσύνη
βλακέντιος/νοήμων
βλαξ/νοήμων
βλαπτικός/ωφέλιμος
βλαψίφρων/εχέφρων
βλοσυρός/ήπιος
βοηθώ/κατατρέχω
βολεί/δυσχεραίνει
βολετός/δυσχερής
βολικός/δύσκολος
βολοδέρνω/καλοπερνώ
βορινός/νότιος
βουβός/φωνήεις
βουλιμία/χορτασιά
βουνίσιος/καμπίσιος
βουτώ/αναδύομαι
βράδιασμα/ξημέρωμα
βραδύκαυστος/ταχύκαυστος
βραδυπόρος/γοργοκίνητος
βραδύς/ταχύς
βραδυσφυγμία/ταχυσφυγμία
βραστερός/δυσκολόβραστος
βραχύκανος/μακρύκανος
βραχυλογία/μακρηγορία
βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος
βραχύς/μακρύς
βραχύσωμος/υψηλόσωμος
βρόμικος
/αλέρωτος
βροντώδης/υπόκωφος
βροτός/άφθαρτος
βρώμα (βρόμα)/ευωδία
βρώσιμος/άβρωτος
Γ
γαϊδαροσύνη/φιλοτιμία
γαλαθηνός/ενήλικος
γαλαντόμος/σφιχτοχέρης
γαλήνη/θύελλα
γαλήνιος/ανήσυχος
γάργαρος/θολός
γειτονικός/μακρινός
γελαστός/σκυθρωπός
γέλιο/κλάμα
γελοίος/σοβαρός
γένεση/φθορά
γεννητικός/άγονος
γενναίος/δειλός
γενναιότητα/ατολμία
γενικός/ειδικός
γερατειά/νιάτα
γέρικος/νεανικός
γέρμα/ανάκαμψη
γερός/χλεμπονιάρης
γεροσύνη/καχεξία
γεροφτιαγμένος/ετοιμόρροπος
γευστικός/άνοστος
γίγαντας/νάνος
γιγάντεμα/σμίκρυνση
γιγαντόσωμος/λιλιπούτειος
γινώσκει/αγνοεί
γιορτινά/καθημερινά
γιουχάισμα/επευφημία
γκάφα/πετυχεσιά
γκρίνια/αμεμψιμοιρία
γλαφυρός/άχαρις
γλεντώ/πενθώ
γλίσχρος/επαρκής
γλιτωμός/χαμός
γλοιώδης/ελκυστικός
γλυκάδα/πικράδα
γνήσιος/νόθος
γνοιαστικός/αδιάφορος
γνώστης/αδαής
γνωστικός/ασύνετος
γομορρισμός/χρηστοήθεια
γόνιμος/άγονος
γοργός/βραδύς
γουρλής/κακότυχος
γουστόζικος/βαρετός
γραφικός (για πρόσωπα)/συγκροτημένος
γραφικός (για τοποθεσίες)/ακαλαίσθητος
γρουσούζης/καλότυχος
γρήγορος/αργοκίνητος
γρηγοροσύνη/άργητα
γριφώδης/κατανοητός
γρυπός/ευθυτενής
γυαλιστερός/θαμπός
γυναικείος/ανδρικός
γυναικίστικος/ανδρίστικος
γυναικοκρατία/ανδροκρατία
γυναικωτός/αρρενωπός
γυριστός/ευθυτενής
Δ
δαιδάλεος/κακότεχνος
δαιδαλώδης/απλουστευμένος
δαμάζω/ελευθερώνω
δαμασμένος/ατιθάσευτος
δανειοδότης/δανειολήπτης
δανειστής/οφειλέτης
δαπάνη/έσοδο
δαπανηρός/ανέξοδος
δασύς/αραιός
δειλία/ευκαρδία
δειλόψυχος/γενναιόψυχος
δεινός/ήπιος
δελεάζω/διώχνω
δεμένος/αμολητός
δεξιός/αριστερός
δεξιόστροφος/αριστερόστροφος
δεξιότης/ανικανότης
δέρνω/χαϊδεύω
δεσμευτικός/προαιρετικός
δήλος/ανεξιχνίαστος
δημοκράτης/απολυταρχικός
δημοκρατία/ολιγαρχία
δημόσιος/ιδιωτικός
δημοφιλής/λαομίσητος
διαβάλλω/επαινώ
διάβαση/αδιέξοδο
διαβατάρικος/ενδημικός
διαβλητός/αδιάβλητος
διαβολεύς/εγκωμιαστής
διαβολή/έπαινος
διάζευξη/συνένωση
διαίρεση/ένωση
διακένωση/εμφόρηση
διακήρυξη/αποσιώπηση
διαλλαγή/φαγωμάρα
διάλειμμα/συνέχιση
διάλογος/μονόλογος
διαμελισμός/συγκρότηση
διαμιάς/διακεκομμένως
διαμονή/αποδημία
διαπαντός/προσωρινά
διάπλατα/κατάκλειστα
διάπυρος/παγερός
διαπρεπής/άσημος
διαρκής/στιγμιαίος
διάσημος/άγνωστος
διασκεδαστικός/ανιαρός
διασπαστικός/ενωτικός
διάσταση/προσέγγιση
διασταλτικός/συσταλτικός
διασύρω/επαινώ
διαύγεια/θολότης
διαυγής/θολός
διαφάνεια/θολότης
διαφορά/ομοιότητα
διαφωτίζω/συσκοτίζω
διαχρονικό/εφήμερο
δίδυμος/μονός
διέγερση/νάρκη
διεγερτικός/κατασταλτικός
διένεξη/ομόνοια
διηνεκής/παροδικός
δικαιοκρισία/κακοδικία
δικαιοκρίτης/αδικευτής
δικαιοπραγία/αυθαιρεσία
δίκαιος/αδικοκριτής
δικαιοσύνη/αδικοσύνη
δικαίωμα/υποχρέωση
διπλάρικο/μονό
διπλός/μοναπλός
δίσεχτος/ευοίωνος
διστάζω/τολμώ
διχόνοια/ομόνοια
διωγμός/επαρωγή
δόλος/ειλικρίνεια
δουλωτής/ελευθερωτής
δραστήριος/αποχαυνωμένος
δριμύς/μαλακός
δυνάμωμα/καταβολή
δυναστικώς/οικειοθελώς
δυσάγωγος/ευάγωγος
δύσβατος/ευκολοπέραστος
δυσεξήγητος/ευεξήγητος
δύση/ανατολή
δυσκολοδιάβατος/ευκολοπέραστος
δυσκολόπιστος/ευαπάτητος
δυσμορφία/εμορφάδα
δυσνόητος/κατανοητός
δύσπειστος/ευπειθής
δύσπεπτος/εύπεπτος
δύσπιστος/εύπιστος
δυσπραγία/ευημερία
δύστηνος/όλβιος
δύστροπος/καλότροπος
δυστυχία/ευμοιρία
δύστυχος/ριζικάρης
δυσφορία/ευεξία
δυσχέρεια/ευχέρεια
δύσχρηστος/ευκολομεταχείριστος
δωρεάν/δαπανηρά
Ε
εγγραμματοσύνη/αμάθεια
εγγύτης
/μακρυσμός
εγκαρδιωτικός/αποθαρρυντικός
έγκλημα/αγαθοεργία
εγκόσμιος/ουράνιος
εγκρίνω/αποδοκιμάζω
έγκριση/απόρριψη
έγκριτος/αναπόδεκτος
εγκωμιαστής/επικριτής
εγχρίστωση/αποχριστιανοποίηση
έγχυλος/ξεζουμισμένος
εγωισμός/αλτρουισμός
εγωπαθής/αλτρουιστής
εδώδιμος/άβρωτος
εθελούσιος/ακούσιος
εθνικιστής/διεθνιστής
εθνωφελής/εθνοφθόρος
ειδήμων/ανίδεος
ειδικός/γενικός
ειδάλιμος/δύσμορφος
ειδεχθής/ελκυστικός
ειλικρινής/υποκριτής
ειρηνόφιλος/φιλοπόλεμος
είρων/ευθύγλωσσος
εισαγωγέας/εξαγωγέας
εισβατός/απρόσιτος
εισιτήριο/εξιτήριο
εισοδικός/εξοδικός
εκβιαστικά/θεληματικώς
εκάς/εγγύς
έκδηλος/ασαφής
έκδικος/ένδικος
εκδικούμαι/συγχωρώ
έκδοτος/εγκρατής
εκείθεν/ένθεν
εκθειάζω/κατηγορώ
εκθύμως/άκαρδα
εκκεντρικός/συμβατικός
εκκίνηση/έκβαση
έκκριτος/ασήμαντος
έκλαμπρος/άσημος
εκλέγω/απορρίπτω
έκλυτος/εγκρατής
εκμισθωτής/ενοικιαστής
έκνομος/θεμιτός
εκούσιος/ακούσιος
εκπεσμός/ακμή
εκπληκτικός/συνήθης
εκπρόθεσμος/εμπρόθεσμος
έκτακτος/τακτικός
έκταση/σύμπτυξη
εκφυλισμός/ηθικοποίηση
ελάττωμα/προτέρημα
ελαττωματικός/ακουσούριαστος
ελαφρότης/περίσκεψη
ελεεινός/ενάρετος
ελεήμων/ανοικτίρμων
ελευθερία/δουλεία
ελευθεριότητα/ηθικότητα
έλκω/απωθώ
έλξη/άπωση
έλλειψη/αφθονία
έλλογος/ασύνετος
εμπαθής/φίλιος
εμπαθώς/στοργικώς
εμπεριστατωμένος/εσφαλμένος
εμπιστοσύνη/αμφιβολία
εμπρόσθιος/οπίσθιος
εμφερής (παρεμφερής)/ανόμοιος
έμφυλος/αλλόφυλος
έμφυτος/επίκτητος
εναντιολογία/συναίνεση
ενάντιος/ευνοϊκός
ενάρετος/ανήθικος
ενδέχεται/αποκλείεται
ενδιαφέρον/αδιαφορία
ενδοιασμός/πεποίθηση
ενέργεια/αδράνεια
ενεργός/αδρανής
ενεργούμενος/χειραφετημένος
ενιαύσιος/πολυετής
έννομος/αθέμιτος
έννους/ασύνετος
ενοείδεια/σύγκραση
ένοχος/αθώος
ένταση/χαλάρωση
εντέλει/αρχικώς
εντιμότης/ασυνειδησία
ενωτικός/διασπαστικός
εξαναγκασμός/προαίρεση
εξαναγκαστικός/εθελοντικός
έξαρση/μίκρεμα
εξασθένιση/ενίσχυση
εξεζητημένος/ανεπιτήδευτος
εξειλιγμένος/ανεξέλικτος
εξέλιξη/μαρασμός
εξευτελίζω/εξυψώνω
εξηγώ/συσκοτίζω
εξίσου/ανισομερώς
εξόδιος/εισόδιος
εξουσία/υποταγή
εξόφθαλμος/ασαφής
εξόχως/ποσώς
έξυπνος/λόκος
εξωτερικός/εσωτερικός
επαγωγός/απαγωγός
επαινετός/αξιοκατάκριτος
έπαινος/μομφή
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ
επαναστάτης/υποτακτικός
επανειλημμένως/άπαξ
επάρκεια/ένδεια
επαρχία/πρωτεύουσα
επαφή/απομόνωση
επαχθής/ευάρεστος
επείσακτος/ντόπιος
επένδυση/αποψίλωση
έπηλυς/γηγενής
επίβουλος/απονήρευτος
επιβριθής/ευάρεστος
επιγνωμοσύνη/αφροσύνη
επιείκεια/αυστηρότητα
επιθυμητός/ανευχάριστος
επίζηλος/αζήλευτος
επιζημίως/αζημίως
επικάλυμμα/περιεχόμενο
επικαμπής/ευθύς
επικεφαλής/ανεπίσημος
επίκηρος/άφθαρτος
επίθεση/άμυνα
επικροτώ/αποδοκιμάζω
επίκτητος/έμφυτος
επιλήψιμος/ανεπίληπτος
επιμελής/αμελής
επίμεμπτος/ανεπίληπτος
επίπληξη/έπαινος
επιπολή/βυθός
επιπόνως/αμόχθως
επίρρηση/εξύμνηση
επισταμένως/αμελώς
επιστήθιος/ασυμπαθής
επιστήμη/άγνοια
επιταχυντικός/επιβραδυντικός
επιτευκτός/ακατόρθωτος
επιτήδειος/αδέξιος
επιτροχάδην/βραδέως
επιτυχής/αναποτελεσματικός
επίφοβος/ακίνδυνος
επονείδιστος/αξιέπαινος
επουσιώδης/κυριώδης
επόψιμος/αόρατος
επωδός/αρχή
ερασιτέχνης/επαγγελματίας
εργατικότητα/ακαματοσύνη
ερεθίζω/ηρεμίζω
ερημιά/πολυκοσμία
ερίτιμος/αμελητέος
ερμητικός/ανοικτός
έρμος/καλότυχος
ερρωμένος/ανίσχυρος
ερυμνός/ανοχύρωτος
εσφαλμένως/αλάθευτα
εσχατόγηρος/γαλαθηνός
ετερογενής/ομοιογενής
ετερόδοξος/ομόδοξος
ετεροεθνής/ομοεθνής
ετεροειδής/ομοειδής
ετερορροπία/ευνομία
ετερόρρυθμος/ομόρρυθμος
ετερούσιος/ομοούσιος
ετερόχθων/γηγενής
ετερώνυμος/ομώνυμος
ετοιμόρροπος/ανθεκτικός
ευάγωγος/απειθής
ευαρέστηση/φορτικότης
ευάριθμοι/πολυπληθείς
ευγνωμοσύνη/αχαριστία
εύδιος/νεφελώδης
ευδοκίμηση/αποτυχία
ευδόκιμος/κακότυχος
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω
ευδυσώπητος/ανεξίλαστος
ευειδής/άσχημος
ευείμων/ρακένδυτος
ευεξία/καχεξία
ευεργετικός/κακούργος
ευήνιος/απειθής
ευθαρσώς/διστακτικά
ευθύγνωμος/ανειλικρινής
ευθυδικία/κακοδικία
ευθύτης/ανειλικρίνεια
εύθυμος/δύσθυμος
ευθύφρων/ασύνετος
εύκαιρος/απασχολημένος
ευκατάβλητος/ασύντριφτος
ευκατάστατος/άπορος
ευκαταφρόνητος/διακεκριμένος
εύκληρος/βαριόμοιρος
ευκρίνεια/θολότης
ευκτός/αποκρουστικός
ευλαβής/ασεβής
εύληπτος/δύσληπτος
ευλυγισία/δυσκαμψία
ευμάρεια/ανέχεια
ευμενώς/εχθρικώς
εύμοιρος/δυστυχής
ευνόητος/αινιγματώδης
εύνοια/δυσμένεια
ευόδωση/αποτυχία
εύπιστος/δυσκολόπιστος
ευπραγής/δυστυχής
ευπρεπής/αγενής
ευπρόσβλητος/ακατάβλητος
ευρήμων/δυσφραδής
ευρυθμία/αταξία
ευρυμαθής/αμαθής
ευρύς/στενός
εύρωστος/ασθενικός
ευσταθής/ακροσφαλής
ευσταλής/πλαδαρός
εύστροφος/βραδύνους
ευσυνειδησία/μαριολιά
ευταξία/σβαρναριά
εύτολμος/σκιαζούρης
ευτράπελος/σοβαρός
ευχαριστία/αγνωμοσύνη
ευχείρωτος/ανυπάκουος
ευχώνευτος/δύσπεπτος
ευφρασία/δυσαρέσκεια
ευψυχία/ατολμία
εφαρμόζω/αποσυνδέω
έφεδρος/μόνιμος
εφετινός/περυσινός
εφήμερος/αιώνιος
εχεφροσύνη/αφροσύνη
εχέμυθος/αθυρόστομος
εχθρόξενος/φιλόξενος
εψανός/δυσκολόβραστος
έωλος/νωπός
Ζ
ζαβλακωμένος/ρέκτης
ζαβολιάρης/φερέγγυος
ζάβορος/ολιγοφάγος
ζαϊφης/δυνατός
ζακάτημα/ανάκαμψη
ζαμπουνιάρικος/εύσωμος
ζάπλουτος/πάμφτωχος
ζατρεφής/κακοθρεμμένος
ζαχαρένια/κακοπέραση
ζενίθ/ναδίρ
ζερβί/δεξί
ζεστασιά/κρυότη
ζόρικος/ευχείρωτος
ζουρλαμάρα/φρονιμάδα
ζουφός/μεστός
ζοφερός/φωτεινός
ζυγός/ελευθερία
ζύγωμα/αλάργεμα
ζωή/θάνατος
ζωηρός/ήσυχος
ζωηρώς/ατόνως
ζωτικός/επουσιώδης
ζωτικότης/ατονία
Η
ηδέως/αθύμως
ηδονή/πόνος
ηδυπαθής/εγκρατής
ηδύς/δυσάρεστος
ηθικός/αμοραλιστής
ηλιθιότητα/σωφροσύνη
ηλοσύνη/σωφροσύνη
ημεδαπός/αλλοδαπός
ημερήσιος/νυχτερινός
ημερινός/νυχτερινός
ήμερος/άγριος
ημερότης/αγριότης
ήπιος/τραχύς
ηρεμίζω/διεγείρω
ηρεμιστικός/διεγερτικός
ήρεμος/ανήσυχος
ήρωας/δειλός
ησυχία/αναβρασμός
ήσυχος/ανήσυχος
ήττα/νίκη
ηττοπάθεια/αυτοπεποίθηση
Θ
θαλερός/μαραμένος
θαλπερός/αποκαρδιωτικός
θαμά/ενίοτε
θαμπός/φωτεινός
θαρραλέος/φοβητσιάρης
θαρρετός/άτολμος
θάρρος/δειλία
θεατός/αόρατος
θαυμάσιος/παρακατιανός
θέλξη/απώθηση
θεμελιώδης/επουσιώδης
θεμελιωτής/χαλαστής
θεμιτός/παράνομος
θεοκάπηλος/θεοσεβής
θεόκουτος/πανέξυπνος
θεομπαίχτης/θεοσεβής
θεόρατος/μικροσκοπικός
θεόργιστος/θεοφιλής
θεοφιλής/θεοστυγής
θεοφοβούμενος/αθεόφοβος
θεόφτωχος/πάμπλουτος
θεριακλής/μαραζιάρης
θερμόαιμος/ψύχραιμος
θέση/αντίθεση
θέσμιος/έκνομος
θεσμοσύνη/ανομία
θεσπέσιος/παρακατιανός
θετικός/αρνητικός
θεωρητικός/πρακτικός
θήλυ/άρρεν
θηλυκός/αρσενικός
θηλύτης/αρρενοπρέπεια
θλιβερός/ευάρεστος
θνήσις/αθανασία    
θνητός/αθάνατος
θολός/καθαρός
θρασύς/ευγενικός
θραψερός/ζαμπουνιάρικος
θύμωμα/ξεφούντωμα
θυμωσιάρης/αόργητος
θυμόσοφος/αφυής
θύτης/θύμα
Ι
ιαματικός/νοσηρός
ιάσιμος/ανίατος
ιδανικός/αισθητός
ιδεατός/αισθητός
ιδεώδης/ατελής
ιδιαίτερος/κοινός
ιδιοτυπία/ομοιομορφία
ιδιωτεία/σωφροσύνη
ιδιωφέλεια/κοινωφέλεια
ιερός/ανόσιος
ίζημα/αιώρημα
ιθαγενής/αλλοδαπός
ιθαρός/δύσθυμος
ιθύδικος/άδικος
ικανοποίηση/δυσαρέσκεια
ικετεύω/προστάζω
ιλαρός/δύσθυμος
ίλεως/ανηλεής
ισχνός/παχύς
ισχυρός/αδύναμος
ίσως/εξάπαντος
ιταμός/ευγενικός
Κ
καβγατζής/φιλήσυχος
καημός/χαρά
καθαρός/λερός
κάθετος/οριζόντιος
καθήκον/δικαίωμα
καινοτομία/παλαιότητα
κακία/αθωότης
κακιστοκρατία/αριστοκρατία
κακόγουστος/καλόγουστος
κακόδοξος/ορθόδοξος
κακοζώητος/μοσχαναθρεμμένος
κακοθελητής/καλοθελητής
κακόθωρος/ευειδής
κακοκεφιά/αλεγράτσα
κακολόγος/υμνολόγος
κακόμοιρος/καλόβιος
κακομορφία/ευμορφία
κακόμορφος/ευειδής
κακονοματισμένος/ευυπόληπτος
κακόνους/καλόκαρδος
καλοπληρωτής/αναξιόχρεος
κακοποιός/ευεργετικός
κακορίζικος/καλότυχος
κακότυχος/εύτυχος
κακοφημία/υπόληψη
κακοφημισμένος/ευυπόληπτος
καλιέλαιος/αγριέλαιος
καλλίφωνος/κακόφωνος
καλλωπίζω/ασχημίζω
καλοδιάθετος/δύσθυμος
καλοκαγαθία/απήνεια
καλότυχος/ζάβαλης
καλώς/κακώς
καμαρώνω/ντρέπομαι
κάματος/ανάπαυση
καμπύλος/ευθύς
καρπαζοεισπράκτορας/αντιπαρατάξιμος
καρφοδεκάρας/σπάταλος
κασιδιάρης/δασύτριχος
καταβοή/επευφημία
καταδίωξη/επαρωγή
κατάθεση/ανάληψη
κατάκοιτος/στεκούμενος
κατάκτηση/απελευθέρωση
καταλαλιά/εγκωμιασμός
καταλεπτώς/στοιχειωδώς
καταληπτός/απερινόητος
καταμερισμός/ένωση
καταμικρόν/αλματωδώς
καταμόνας/ομαδόν
καταναγκαστικώς/αυτοβούλως
κατανάλωση/εξοικονόμηση
κατανοητός/απερινόητος
καταπονεμένος/ξεκούραστος
καταπόνηση/ανάπαυση
κατάπληκτος/απαθής
κατάπρωτος/ολοϋστερος
καταρχάς/εντέλει
καταστηματάρχης/πελάτης
κατατοπίζω/παραπλανώ
κατατρεγμός/επαρωγή
καταφατικός/αρνητικός
καταφορά/επαρωγή
καταφρόνηση/εκτίμηση
καταφρόνιο/καμάρι
καταφρονώ/εκτιμώ
κατεργασμένος/αδούλευτος
κατηγορηματικώς/ακαθορίστως
κατεδάφιση/ανέγερση
κατευνάζω/ερεθίζω
κατηγορητήριο/αμεμφία
κατηγορούμενος/εγκαλεστής
κατόπιν/πριν
κατοπινός/πρότερος
κατορθώνω/αποτυγχάνω
κατσούφιασμα/χαρμοσύνη
κατωφερής/ανάντης
κατώφλι/ανώφλι
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ
κάφρος/προοδευμένος
καχεκτικός/κοτσονάτος
καψερός/εύμοιρος
κενός/πλήρης
κέντρο/απόκεντρο
κερδοσκοπία/αφιλοκέρδεια
κεχαριτωμένος/άχαρος
κηλητικός/απωθητικός
κίβδηλος/γνήσιος
κιναιδολόγος/σεμνολόγος
κίνηση/αδράνεια
κιοτής/άσκιαχτος
κλαπατσιάρικος/δυναμωμένος
κλάσμα/όλο
κλονίζω/στερεώνω
κοινός/ατομικός
κοκορόμυαλος/νοήμων
κολπαδόρος/φερέγγυος
κομμάρα/δυνάμωμα
κομπαστής/μετριόφρων
κονομισιά/μεροδούλι
κοντά/μακριά
κοντοσώνω/απομακρύνομαι
κοντοφτάνω/αλαργεύω
κοπαδιαστά/καταμόνας
κοσμαγάπητος/λαομίσητος
κοσμικός/αναχωρητής
κοτσονάτος/φιλάσθενος
κουκούλωμα/φανέρωμα
κουράγιο/αποθάρρυνση
κουραφέξαλα/σπουδαιολογήματα
κούφιος/πλήρης
κουφόνους/συνετός
κουφότης/σοβαρότης
κραταιός/αδύνατος
κράτημα/χύμισμα
κρατούντες/υποτακτικοί
κρίνω/επιφυλάσσομαι
κρυάδα/ευφυολόγημα
κρύβδην/φανερώς
κρύφιος/φανερός
κτίστης/γκρεμιστής
κτίτορας/κατεδαφιστής
κυμαινόμενος/εδραίος
κυριολεκτικώς/μεταφορικώς
κυριώδης/ασήμαντος
κυρίως/δευτερευόντως
κύρος/ανυποληψία
Λ
λάβρος/ήπιος
λαβυρινθώδης/απλουστευμένος
λαγαρός/θολός
λαγνεία/εγκράτεια
λαθίπονος/αλγεινός
λαθρεπίβουλος/έντιμος 
λαθραίος/φανερός
λακωνικός/πολυλογάς
λαοφιλής/λαομίσητος
λάσκα/τεντωτά
λασκάρω/σφίγγω
λαχταριστό/αποκρουστικό
λεβεντόκορμος/πλαδαρός
λείος/τραχύς
λειτουργώ/αδρανώ
λεξιπενία/ευρεσιλογία
λεπτεπίλεπτος/σκληραγωγημένος
λεπτοκαμωμένος/χοντροκαμωμένος
λεπτοπόδαρος/χοντροπόδαρος
λεπτόσωμος/παχύσωμος
λεσχηνεία/λακωνισμός
λέτσος/κομψός
λεφτάς/αδέκαρος
λεχρίτης/αξιοπρεπής
λήθη/μνήμη
λήξη/έναρξη
λήπτης/δότης
λήρος/ολιγολογία
ληρώδης/ευφυολόγος
λησμοσύνη/μνημοσύνη
λιανικώς/χονδρικώς
λιανοπωλητής/χονδρέμπορος
λιανός/χοντρός
λιγδιάρης/αλέρωτος
λιγνός/χοντρός
λιγόζωος/μακρόβιος
λιγομίλητος/πολυλογάς
λιγόμυαλος/πολύβουλος
λιμώδης/χορτάτος
λιπόσαρκος/παχύσαρκος
λιτός/πλούσιος
λιώνω/πήζω
λογάς/ολιγόλογος
λογικός/παράλογος
λοχηρός/μαραμένος
λυσίπονος/αλγεινός
λυσιτελής/ανωφελής
λυτός/δεμένος
λυτρωμός/χαμός
λυτρώνω/υποδουλώνω
λωλός/γνωστικός
Μ
μάζα/τμήμα
μαζικώς/μεμονωμένα
μαθαίνω/αγνοώ
μακάριος/δυστυχής
μακαρισμός/ελεεινολογία
μακραίων/βραχυχρόνιος
μακρόβιος/βραχύβιος
μακρόθυμος/μνησίκακος
μακροχρόνιος/βραχυχρόνιος
μακρύς/βραχύς
μαλθακός/ρέκτης
μαμόθρεφτος/σκληραγωγημένος
μαράγκιασμα/θαλερότητα
μαραζωμένος/θαλερός
μαρανίσκω/θάλλω
μαρασμός/προκοπή
μαρασμώδης/ακμαίος
ματαιόφημος/ολιγόλογος
ματαίως/σκοπίμως
μάχη/ειρήνη
μαχλός/χρηστοήθης
μεγάθυμος/μικρόψυχος
μεγαλέμπορος/ψιλικατζής
μεγαλόδωρος/καρφοδεκάρας
μεγαλορρημοσύνη/μετριοφροσύνη
μεγαλοφροσύνη/μετριοφροσύνη
μεθύστερον/πρότερον
μειοδοτικός/πλειοδοτικός
μείον/πλέον
μειονότητα/πλειονότητα
μειωτικός/πληθυντικός
μέλημα/ξέγνοιασμα
μελλούμενα/περασμένα
μεμπτός/επαινετός
μερακλίδικος/κακόγουστος
μερικός/γενικός
μεροληπτικός/αφιλοπρόσωπος
μεσοβέζικος/ξεκάθαρος
μεσόγειος/παράλιος
μεστός/άδειος
μετάβαση/επιστροφή
μετανάστευση/νόστος
μεταρρυθμίζω/διατηρώ
μεταφερτός/ριζιμιός
μετρητοίς/βερεσέ
μητριαρχία/πατριαρχία
μετριοφροσύνη/αλαζονεία
μιασμένος/αβεβήλωτος
μικρέμπορος/μεγαλέμπορος
μικρόκοσμος/μακρόκοσμος
μικροπρεπής/ευπρεπής
μικροσκελής/μακροκάνης
μισαλληλία/φιλαλληλία
μισάνθρωπος/φιλάνθρωπος
μισελληνισμός/φιλελληνισμός
μισερός/ακέραιος
μνήμη/λήθη
μνήμων/επιλήσμων
μομφή/έπαινος
μοναδικός/πληθυντικός
μοναξιά/συντροφιά
μόνιμος/προσωρινός
μονοδιάστατος/πολυδιάστατος
μονοεδρικός/πολυεδρικός
μονοετής/πολυετής
μονοθεϊσμός/πολυθεϊσμός
μονοθέσιο/πολυθέσιο
μονοκόμματος/τεμαχιστός
μονοκοπανιά/διακεκομμένως
μονομερής/πολυμερής
μονομερίτικος/πολυήμερος
μονομιάς/διακεκομμένως
μονοπρόσωπος/πολυπρόσωπος
μονοσήμαντος/πολυσήμαντος
μονόχνωτος (μονόχνοτος)/κοινωνικός
μονόχρωμος/πολύχρωμος
μουλωχτός/ανυπόκριτος
μουντός/καθαρός
μουρλαμάρα/μυαλοσύνη
μουρνταρεύω/ξεβρομίζω
μουσαντένιος/ανόθευτος
μοχθηρία/φιλαγαθία
μοχθηρός/καλόκαρδος
μόχλευση/στασιμότητα
μπατάλικος/λυγερός
μπαταξής/καλοπληρωτής
μπελαλίδικα/ξέγνοιαστα
μποέμικος/πολυμέριμνος
μπόσικος/σφικτός
μπουνταλάς/νοήμων
μπουρδολογία/σπουδαιολογία
μπόχα/ευοσμία
μπροστινός/στερνός
μυαλωμένος/φυρόμυαλος
μυσαρός/ελκυστικός
μυστικός/φανερός
μώμος/έπαινος
Ν
ναζιάρης/υποχωρητικός
ναρκοθέτηση/αποναρκοθέτηση
ναστός/αραιός
νέκρα/τύρβη
νέκρωση/κίνηση
νεοτεριστικός/παραδοσιακός
νευρικός/ψύχραιμος
νεωστί/πάλαι
νηνεμία/θύελλα
νηπενθής/λυπηρός
νηστικομάρα/χορτασιά
νηστικός/χορτάτος
νηστικοσύνη/κορεσμός
νοερός/αισθητός
νοημοσύνη/αμυαλοσύνη
νόθος/γνήσιος
νοσηρός/υγιεινός
νότιος/αρκτώος
νουνεχής/άφρων
ντόμπρος/ανειλικρινής
ντόπιος/αλλοδαπός
ντόρος/βουβαμάρα
ντροπή/αναίδεια
ντροπιαστικός/επιδοκιμαστικός
νυκτόβιος/ημερόβιος
νύχιος/ημερινός
νυχτιάζει/ξημερώνει
νύχτωμα/ξημέρωμα
νωδός/οδοντοφόρος
νωθρός/σβέλτος
νωπός/μπαγιάτικος
νώτα/μπροστινά
νωχελής/δραστήριος
Ξ
ξακουστός/άσημος
ξαφνικός/προβλέψιμος
ξεγνοιασιά/μέριμνα
ξέγυμνος/ντυμένος
ξεδοντιάρης/οδοντοφόρος
ξεκάθαρος/αδιαφανής
ξέκαρδα/προθύμως
ξεκούραστος/αποσταμένος
ξέμακρα/κοντινά
ξένος/ιθαγενής
ξενόφοβος/φιλόξενος
ξελογιάζω/συνετίζω
ξέπνοος/σφριγηλός
ξερακιανός/ευτραφής
ξεροκέφαλος/οξύνους
ξερός/υγρός
ξεσήκωμα/καταστολή
ξετσίπωτος/αισχυντηλός
ξεχασιά/υπόμνηση
ξεχασμένος/αείμνηστος
ξηρασία/υγρασία
ξίκικος/ατόφιος
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ
ξόδεμα/φειδωλία
Ο
οδύνη/ευφροσύνη
οθνείος/γηγενής
οίηση/ταπεινοσύνη
οικειοθελώς/ακουσίως
οικείος/ξένος
οικοκυροσύνη/τσαπατσουλιά
οικονομία/σπατάλη
οίκτος/αναλγησία
οικτρός/αξιοπρεπής
οκνηρός/δραστήριος
όλβιος/δυστυχής
όλεθρος/σωτηρία
ολημερίς/ολονυχτίς
ολιγάκις/απειράκις
ολιγαρκής/άπληστος
ολιγοδεής/ακόρεστος
ολιγολογία/πολυλογία
ολιγομαθής/πολυμαθής
ολιγόνους/νοήμων
ολιγοφαγία/πολυφαγία
ολιγωρία/επιμέλεια
ολοθύμως/απρόθυμα
ολομερής/πλημμελής
ολονέν/ενίοτε
ομαδικώς/καταμόνας
ομαδόν/καταμόνας
ομαλός/ανώμαλος
ομόγνωμος/ετερόγνωμος
ομόδοξος/αλλόδοξος
ομόθρησκος/αλλόπιστος
ομοιόμορφος/ποικίλος
ομόνοια/διχόνοια
ομονοιάζω/διχάζω
ομορφάδα/ασχημάδα
ομόφρων/ετερόφρων
ον/ανύπαρκτο
όνειδος/επιδοκιμασία
οξύς/αμβλύς
οπίστατος/πρώτος
οπωσούν/υπερβολικά
οργίλος/πράος
ορεινός/πεδινός
ορκοπάτης/εύορκος
ορυμαγδός/ευταξία
οσημέραι/ενίοτε
οσονούπω/αργότερα
οσφυοκαμπτισμός/ελευθεροφροσύνη
οτρηρός/οκνηρός
ουσιώδης/ασήμαντος
ουτιδανός/αξιόλογος
Π
πάγκαλος/πανάσχημος
παθητικός/ενεργητικός
παίδεμα/αναψυχή
παινεσιάρης/ταπεινόφρων
πάλαι/νυν
πανδαμάτωρ/αναγεννητής
πανούργος/ειλικρινής
παντοίος/απλός
παπαρδελίκι/ολιγολογία
παράβουλος/καλόβουλος
παραγέμισμα/διακένωση
παραδεκτός/απαράδεκτος
παραδοσιακός/προοδευτικός
παραδούχος/απένταρος
παράκαιρα/εγκαίρως
παρακατιανός/αξιόλογος
παρακεντές/σημαντικός
παράκληση/απαίτηση
παρακώλυση/διευκόλυνση
παραλήπτης/αποστολέας
παράλογα/λογικώς
παραλογισμός/εχεφροσύνη
παρανομία/νομιμοφροσύνη
παρανόμως/νομίμως
παράξενος/κανονικός
παραπλήσιος/παράταιρος
παραπονεμένος/ικανοποιημένος
παράπονο/δικαίωση
παράπτωμα/ευστοχία
παρασάνταλος/καλοφτιαγμένος
παρασούσουμος/καλοφτιαγμένος
παρατείνω/συντομεύω
παράφορος/συνετισμένος
παρέκει/εγγύτερα
παρεκτικός/δεκτικός
παρεκτροπή/ηθικότης
παρελθόν/μέλλον
παρεμπιπτόντως/απαρεγκλίτως
παρευθύς/βραδέως
παρήκοος/υπάκουος
περιεργασμένος/πρόχειρος
παρίες/προύχοντες
παρλιακός/έμφρων
παροδικός/μόνιμος
παροξυμένος/αόργητος
παροχή/αποδοχή
πάροχος/αποδέκτης
παρτσακλός/ευπρόσωπος
παρών/απών
πάρωρα/εγκαίρως
παστρικάδα/ρυπαρότης
παυσίλυπος/αλγεινός
παχυδερμισμός/ευαισθησία
παχύνους/οξύνους
παχύς/λεπτός
πείσμα/υποχωρητικότητα
πείσμων/υποχωρητικός
πέλας/εκάς
πελάτης/μαγαζάτορας
πένης/πλούσιος
πενιχρός/άφθονος
πενιχρότης/αφθονία
πεντάμορφος/πανάσχημος
πεποίθηση/αμφιβολία
πέραση/απόρριψη
περαστικός/διηνεκής
περίβλεπτος/παρακατιανός
περιβόητος/ακλεής
περιδεής/ατρόμητος
περίκλυτος/ακυδής
περιλάλητος/ακυδής
περιληπτικός/αναλυτικός
περίνοια/απερισκεψία
περιοδικώς/συχνάκις
περίπλοκος/απλούς
περιποιητικός/βασανιστικός
περίπυστος/άσημος
περίσσιος/λειψός
περίτεχνος/ανεπιτήδευτος
περιττός/άρτιος
περίφοβος/ατρόμητος
περίφροντις/ακηδής
περιχαρής/κατηφής
περιώνυμος/άγνωστος
πεώλης/ανδροπρεπής
πηγεμός/ερχομός
πιθανός/σίγουρος
πικρογέλαστος/γλυκογέλαστος
πιναρός/καθάριος
πιστευτός/αναξιόπιστος
πλάθω/χαλώ
πλάνη/ορθότητα
πλασματικός/αληθινός
πλατειασμός/συνοπτικότης
πλάτυνση/στένωση
πλειονότης/μειονότης
πλεόνασμα/έλλειμμα
πλεονέκτης/ανιδιοτελής
πλεονεκτικός/μειονεκτικός
πληθυντικός/ενικός
πληκτικός/ευάρεστος
πλημμυρίς/άμπωτις
πλήξη/ευαρέσκεια
πλήρης/άδειος
πληρότητα/κενότητα
πληροφορημένος/ανήξερος
πλησίασμα/μακρυσμός
πλησιότης/μακρυσμός
πλησιφαής/ολοσκότεινος
πλησμονή/κενότητα
πλουσιοπαρόχως/φειδωλώς
πνευματώδης/αμβλύνους
ποθεινός/αποκρουστικός
ποινή/επιβράβευση
πολέμιος/φίλος
πολιτισμός/βαρβαρότητα
πολλάκις/ενίοτε
πολύγνωρος/ολιγομαθής
πολυπληθείς/ευάριθμοι
πολύπλοκος/απλούς
πολυπολιτισμός/εθνοκεντρισμός
πομπός/δέκτης
ποπολάρος/πατρίκιος
πόρρω/εγγύς
πόρρωθεν/εγγύθεν
πραγματικός/φανταστός
πραγματικώς/αναληθώς
πρακτικός/θεωρητικός
πράος/οργίλος
πρεσβυγενής/αρτιγενής
πρηνηδόν/υπτίως
προαιρετικός/υποχρεωτικός
προβολή/απόκρυψη
πρόγονος/απόγονος
προηγούμενος/ερχόμενος
προθύμως/βαρυθύμως
προκοπή/τεμπελιά
προμελετημένα/κουτουρού
πρόοδος/οπισθοδρόμηση
προπέτεια/ευπροσηγορία
προπετής/ευγενικός
προσβάσιμος/απλησίαστος
προσβλητικός/κολακευτικός
προσδόκιμος/απρόβλεπτος
πρόσθεν/ύστερον
προσθήκη/αφαίρεση
πρόσκαιρος/μόνιμος
προσπάθεια/αδράνεια
προσποιητός/ανεπιτήδευτος
πρόσφατος/παλαιός
προσωποδέρνω/εξυμνώ
πρότυπος/κοινός
πρώιμος/όψιμος
πρωτίστως/δευτερευόντως
πρωτόγνωρος/συνήθης
πρωτόγονος/προοδευμένος
πρωτυτερινός/σύγχρονος
πταίστης/αθώος
πτώση/έγερση
πυκασμός/αραιότητα
πωλητής/αγοραστής
Ρ
ραγδαίος/ήπιος
ραγιάδικος/ελευθερόπρεπος
ράδιος/δύσκολος
ραδιούργος/έντιμος
ράθυμος/δραστήριος
ραϊδινός/παχύς
ρακένδυτος/καλοντυμένος
ραστώνη/δραστηριότητα
ραχατλής/ακαταπόνητος
ρέγουλα/ατσαλοσύνη
ρεγουλάρισμα/απορρυθμιση
ρεζίλεμα/ξεντρόπιασμα
ρέκτης/αδρανής
ρεμπεσκές/ακάματος
ρευστός/συμπαγής
ρηξικέλευθος/παραδοσιακός
ριζοσπαστισμός/συντηρητισμός
ρικνός/αρυτίδωτος
ρίψασπις/μαχητής
ρουτίνα/ποικιλομορφία
ρυθμικώς/ακατάστατα
ρύθμιση/αποσυντονισμός
ρυπαρός/καθαρός
ρύση/χαμός
ρωμαλέος/ασθενικός
ρώμη/αδυναμία
Σ
σαθρός/στερεός
σαλός/έμφρων
σαλπάρω/αράζω
σαματάς/βουβαμάρα
σάπιος/ασάπιστος
σαρδαναπαλικός/λιτόβιος
σαρώνω/ρυπαίνω
σατανικός/χρηστοήθης
σαφής/θολός
σαφήνεια/αοριστία
σαχλαμάρες/σπουδαιολογήματα
σβαρνιάρης/ευπρεπής
σβέλτος/νωθρός
σβόμπος/ευθυτενής
σεβάσμιος/καταγέλαστος
σεμνός/αδιάντροπος
σέμνωμα/ξεφτίλα
σθεναρός/αδύναμος
σιβυλλικός/κατανοητός
σιγαλιά/βουητό
σιγανά/θορυβωδώς
σιγουράρισμα/ανασφάλεια
σίγουρος/αμφίβολος
σιληπορδία/λιτότητα
σιμά/αλάργα
σιτευτός/λιπόσαρκος
σιχασιά/συμπαθητικότης
σκαιός/μειλίχιος
σκαλινό/σύμμετρο
σκανδαλιά/ηθικότητα
σκάρτος/χρήσιμος
σκέδαση/συμμάζεμα
σκέτος/ανάμικτος
σκευώρημα/καλοήθεια
σκλάβος/απόδουλος
σκληραγωγημένος/ντελικάτος
σκληραγωγία/τρυφή
σκληροκαρδία/ευσπλαχνία
σκληροτράχηλος/μειλίχιος
σκολιός/ευθύς
σκοπίμως/ασκόπως
σκόρπισμα/άθροιση
σκόρπιος/σωρευμένος
σκορποχέρης/σφιχτοχέρης
σκοτεινός/φωτεινός
σκράπας/δαήμων
σκυθρωπός/εύθυμος
σμικρός/μεγάλος
σμίκρυνση/μεγέθυνση
σοδομισμός/χρηστοήθεια
σοδομίτης/χρηστοήθης
σουβλερός/αμβλύς
σπάνις/αφθονία
σπάταλος/οικονόμος
σπέκουλα/αφιλοκέρδεια
σπιρτόζος/βραδύνους
σποραδικώς/συχνάκις
σπουδαιολογία/ματαιολογία
σπουδαίος/τιποτένιος
στάγδην/κρουνηδόν
σταθερός/ασταθής
σταμάτημα/ξεκίνημα
στανικά/εκουσίως
στάσιμος/μετακινούμενος
στατικός/κινητικός
στεγανός/διαμπερής
στείρος/γόνιμος
στεκούμενος/κρεβατωμένος
στένεμα/φάρδεμα
στενότης/ευρύτης
στενόχωρος/απλόχωρος
στερεός/ρευστός
στέρηση/επάρκεια
στερκτός/απωθητικός
στερνοπαίδι/πρωτότοκο
στέρξη/εχθρότητα
στέρφος/καρπερός
στιβαρός/αδύνατος
στιγμιαίο/διαρκές
στιλπνότης/θαμπάδα
στοιχειώδες/επουσιώδες
στοιχηδόν/χύδην
στοχαστικός/άγνωμος
στριμούρα/άνεση
στρογγυλός/επιμήκης
στρουθοκαμηλισμός/επαγρύπνηση
στρυφνός/κατανοητός
στυγερός/συμπαθής
στυγνός/χαρωπός
στωικός/μεμψίμοιρος
συβαριτισμός/σκληραγώγηση
συγγνωστός/ασυγχώρητος
συγκάλυψη/αποκάλυψη
συγκατάθεση/άρνηση
συγκεκριμένος/ακαθόριστος
συγκεχυμένος/ορισμένος
συγκόλληση/αποκόλληση
συγκρατημός/έφοδος
σύγχυση/ευρυθμία
συγχώρηση/εκδίκηση
σύζευξη/χωρισμός
συλλήβδην/μερικώς
συλλογή/σκόρπισμα
συμβιβαστικός/αδιάλλακτος
συμπαθητικός/απεχθής
συμπλησιασμός/αλάργεμα
σύμπνοια/διχόνοια
συμπόνια/σκληροκαρδία
σύμπτωση/απόκλιση
συμπύκνωση/αραίωση
συμφέρον/ζημία
συμφιλίωση/καβγάδισμα
συμφορά/ολβιότης
συμφυλέτης/αλλοεθνής
σύμφυλος/αλλόφυλος
συνάζω/σκορπώ
συναίνεση/άρνηση
συναρπαστικός/μυσαρός
συναφής/άσχετος
συνείδηση/αγνωσία
συνεπής/αφερέγγυος
σύνεση/αφροσύνη
συνεχώς/διακεκομμένως
σύνθετος/απλός
σύνθεση/ανάλυση
σύννοια/αμεριμνησία
συνονθύλευμα/ξεμπέρδεμα
συνοπτικός/διεξοδικός
σύνοφρυς/χαρωπός
συνοχή/χαλάρωση
συντηρητισμός/μοντερνισμός
σύντομος/αειχρόνιος
σύντρομος/ατρόμητος
συνωστισμός/διασκορπισμός
σύξυλος/απαθής
συστολή/διαστολή
συχνός/σπάνιος
σφαλερός/ακριβής
σφαλιστός/ανοιχτός
σφίξη/άνεση
σφιχτός/χαλαρός
σφοδρός/ήπιος
σφρίγος/αδυναμία
σχεδόν/επακριβώς
σχετλιασμός/στωικισμός
σχισματικός/ενωτικός
σχόλη/δουλειά
σώος/πλημμελής
σωσμός/χαμός
σωστός/εσφαλμένος
σωτηρία/χαμός
σώφρων/άφραντος
Τ
ταγός/υποτακτικός
ταιριαστός/άτοπος
τακτοποιώ/αναστατώνω
τακτικός/έκτακτος
τάλας/ευδαίμων
ταλαντευόμενος/απαρασάλευτος
ταλαντούχος/ατάλαντος
τάξη/ανακατωσούρα
ταπεινός/περήφανος
ταπεινώνω/εξυψώνω
ταραξίας/φιλήσυχος
ταραχή/ευταξία
ταραχοποιός/φιλήσυχος
ταύτιση/διαχωρισμός
ταυτόδοξος/ετερόδοξος
ταυτόσημος/ανομοιόμορφος
ταχιά/αυθημερόν
τάχος/βραδύτητα
ταχυκαής/βραδυκαής
ταχυκίνητος/αργοκίνητος
ταχύπλοος/βραδύπλους
ταχύτητα/αργοπορία
τεζαριστά/χαλαρώς
τέλειος/ατελής
τελειότητα/ελλειπτικότητα
τελευταίος/πρώτος
τεμπελχανάς/κοπιαστής
τέρψη/πίκρα
τετράπαχος/ξερακιανός
τετραπέρατος/πανύβλαξ
τεχνηέντως/ανοήτως
τεχνητός/αχειροποίητος
τζαναμπέτης/ευχείρωτος
τιμαλφής/ευτελής
τιθασεύω/εξαγριώνω
τμηματικώς/συνολικώς
τόλμη/φόβος
τούρλωμα/εκτόνωση
τραμπουκισμός/δικαιοπραγία
τραχύς/λείος
τρεμουλιάρης/αδείλιαστος
τρενάρισμα/επιτάχυνση
τρεχάτα/βραδέως
τροφαντός/ισχνός
τροχάδην/σημειωτόν
τρύπιος/αδιάτρητος
τρυφερός/σκληρός
τρυφή/κάματος
τρωτός/άτρωτος
τσαλάκωμα/ίσιασμα
τσαπατσουλιά/ευρυθμία
τσιγκούνης/δαψιλής
τσιφούτης/αφειδής
τσουχτερός/γλυκός
τυπικός/τσαπατσούλης
τυχαίος/σκόπιμος
τωρινός/αλλοτινός
Υ
υβός/ευθυτενής
υβρισμός/φιλοφροσύνη
υβριστικός/κολακευτικός
υγεία/ασθένεια
υγρασία/ξηρασία
υθλορρήμων/ολιγόλογος
υλικός/πνευματικός
υμνητής/επικριτής
υπαίθριος/σκεπαστός
υπαίτιος/ανεύθυνος
υπακοή/απειθαρχία
υπάκουος/απειθής
υπανάπτυκτος/πολιτισμένος
ύπαρξη/απουσία
υπαρκτός/ανύπαρκτος
υπεικτικός/ανένδοτος
υπεκφυγή/παρρησία
υπένδυμα/πανωφόρι
υπεραισθητός/αντιληπτός
υπεράνω/υποκάτω
υπερβαλλόντως/μετρίως
υπερβολάδην/μετρίως
υπερβολικός/μέτριος
υπέργειος/υπόγειος
υπερδεής/δειλός
υπέρμαχος/φυγόμαχος
υπέρογκο/μικροσκοπικό
υπεροπτικός/ταπεινόφρων
υπέροχος/ποταπός
υπεροψία/ταπεινότης
υπερπλήρωση/διακένωση
υπέρπλουτος/πάμπτωχος
υπερφίαλος/ταπεινός
υπεύθυνος/αναίτιος
υποβολιμαίος/άδολος
υποβρύχιος/επιπολαστικός
υποδεέστερος/ανώτερος
υπόδουλος/ανεξουσίαστος
υποδοχή/αποπομπή
υπόζευξη/ανεξαρτητοποίηση
υποθετικός/επιβεβαιωτικός
υποκοριστικός/δηκτικός
υποκριτής/ειλικρινής
υπόληψη/περιφρόνηση
υπόλογος/ανεύθυνος
υπόνοια/εμπιστοσύνη
ύποπτος/αξιόπιστος
υπόσταση/ανυπαρξία
υποστολή/έπαρση
υποταγή/απείθεια
υποτακτικός/ανυπάκουος
υποτροπικός/ανεπίστροφος
ύπουλος/ειλικρινής
υποχείριος/χειράφετος
υποχθόνιος/άδολος
υποχρεωτικά/εκουσίως
υποχωρητικός/αδιάλλακτος
ύπτιος/πρηνής
υπώρεια/βουνοκορφή
ύστατος/πρώτος
υστέρημα/περίσσευμα
υστεροβουλία/ανιδιοτέλεια
υστερογενής/προγενέστερος
ύστερος/πρότερος
υστερότερα/αρχύτερα
υστερότοκος/πρωτότοκος
υστερόχρονος/προτερόχρονος
ύφεση/ανύψωση
υψηλολόγος/ταπεινόφρων
υψηλοφροσύνη/ταπεινοφροσύνη
υψωμός/υποτίμηση
Φ
φαγάς/λιγόφαγος
φαγωμάρα/σύμπνοια
φαγώσιμος/άβρωτος
φαεινός/σκοτεινός
φαιδρός (1)/δύσθυμος
φαιδρός (2)/σοβαρός
φανατικός/διαλλακτικός
φανερός/κρυφός
φανέρωση/απόκρυψη
φανητιασμός/σεμνοπρέπεια
φαντασιοκόπος/ρεαλιστής
φαντασμένος/ταπεινόφρων
φανταστικός/υποστατός
φαρισαϊσμός/ανυποκρισία
φασαρία/βουβαμάρα
φαυλεπίφαυλος/πανάγιος
φαύλος/καλός
φεγγώδης/ζοφώδης
φενάκη/ανυποκρισία
φενακισμός/διαφώτιση
φειδώ/σπατάλη
φειδωλός/σπάταλος
φέξη/αφεγγιά
φερέγγυος/αναξιόπιστος
φερτός/ντόπιος
φευγαλέος/αειχρόνιος
φευκταίος/επιθυμητός
φηλήτης/έντιμος
φθαρτός/παντοτινός
φθέγμα/αλαλία
φθηνός/ακριβός
φθίση/ακμή
φθονητός/επαινετός
φθόνος/αγάπη
φθορά/άνθηση
φιλαλληλία/φιλοπροσωπία
φιλάργυρος/σπάταλος
φιλάσθενος/ανθεκτικός
φίλεργος/ακαμάτης
φίλερις/συμφιλιωτικός
φιλημοσύνη/αγένεια
φιλήσυχος/σαματατζής
φιλικός/αντίξοος
φιλικώς/αντιπάλως
φίλιωμα/τσακωμός
φιλόθεος/θεομπαίχτης
φιλόθρησκος/αρνησίθρησκος
φιλόκαλος/φιλόκακος
φιλόξενος/ξενηλάτης
φιλόπονος/ακαμάτης
φιλότιμος/αναίσθητος
φιλοφρόνως/αγενώς
φιλοφροσύνη/αγένεια
φιλόφρων/αγενής
φιλύποπτος/εύπιστος
φίνος/ατελής
φλεγματικός/ευσυγκίνητος
φλήναφος/λιγόλογος
φοβέρα/καθησυχασμός
φόβος/ψυχραιμία 
φορητός/σταθεροποιημένος
φορτικός/ευχάριστος
φουκαράς/καλότυχος
φράγμα/πέρασμα
φρεναπάτης/καθοδηγητής
φρενήρης/φρόνιμος
φρενοβλαβής/εχέφρων
φρενώλης/εχέφρων
φρεσκάδα/ξηρότης
φρέσκος/μπαγιάτικος
φριχτός/ελκυστικός
φρονηματίας/μετριόφρων
φρονιμάδα/αμυαλοσύνη

φρόνιμος/ασύννους
φρονιμότης/παραλογία
φροντισμένος/ανεπιμέλητος
φρούδες/υπαρκτές
φτενός/χονδρός
φτουρώ/φθίνω
φτωχόπαιδο/πλουσιόπαιδο
φυγή/έλευση
φυγόξενος/φιλόξενος
φυγοπονία/φιλοπονία
φύρα/ωφέλημα
φυσικός/προσποιητός
φως/σκοτάδι
Χ
χαβαλετζής/μετρημένος
χαζοκουβέντες/σπουδαιολογήματα
χαζός/εχέφρων
χαϊδευτικά/αγρίως
χαιρηδών/θλίψη
χαλαρός/σφικτός
χαλάρωση/ένταση
χαλασμένος/αναλλοίωτος
χαλασμός/ευρυθμία
χαλαστής/δημιουργός
χαλεπός/εύκολος
χαλιναγώγηση/εκτραχηλισμός
χαλιφροσύνη/περίσκεψη
χαμερπής/αξιοπρεπής
χαμηλός/υψηλός
χαμός/ευκοσμία
χάος/τάξη
χάρη/ελάττωμα
χάρμα/δυσάρεστο
χαρμονή/λύπη
χαρμόσυνος/οδυνηρός
χαρωπός/κατηφής
χάσιμο/κέρδος
χασούρα/όφελος
χασομέρης/εργαζόμενος
χαύνος/δραστήριος
χαυνότης/ενεργητικότης
χαχόλος/χαρίεις
χάχας/νοήμων
χαώδης/αρμονικός
χειμερινός/θερινός
χειραγωγία/χειραφεσία
χείριστος/άριστος
χειροποίητος/αυτοφυής
χέρσος/γόνιμος
χλαλοή/βουβαμάρα
χλευασμός/εγκωμιασμός
χλιδή/λιτότητα
χλωμός/ζωηρόχρωμος
χολομανίζω/ξεθυμαίνω
χοντράδα/ευγένεια
χοντρικώς/λιανικώς
χοντρόμυαλος/οξύνους
χορτασμός/νηστικοσύνη
χρειαζούμενα/άχρηστα
χρειώδη/περιττά
χρεοκοπία/πλουτισμός
χρέος/δικαίωμα
χρημοσύνη/επάρκεια
χρήσιμος/ανωφελής
χρησμώδες/κατανοητό
χρηστοήθεια/ανηθικότητα
χρηστοήθης/κακοήθης
χρηστός/μοχθηρός
χρονιάτικος/πολυετής
χρόνιο/τωρινό
χρονοτριβή/επίσπευση
χυδαίος/ευγενικός
χυμώδης/στυμμένος
χωρισμός/ένωση
Ψ
ψαθυρός/άθρυπτος
ψαυκρός/δυσκίνητος 
ψεγάδι/προτέρημα
ψεδών/φωνασκία
ψέκτης/επαινέτης
ψεκτός/επαινετός
ψέμα/αλήθεια
ψεματάρης/φιλαλήθης
ψευδολογία/αληθοσύνη
ψευδολόγος/φιλαλήθης
ψεύτικος/αληθής
ψηλομύτης/μετριόφρων
ψιθυρισμός/εγκωμιασμός
ψόγος/έπαινος
ψοφοδεής/τολμηρός
ψόφιος/έμβιος
ψυχαγωγικός/ανιαρός
ψυχόπονος/σκληρόκαρδος
ψύχραιμος/ευερέθιστος
ψυχρολουσία/προσδοκία
ψυχρός/θερμός
ψυχωμένος/δειλός
ψυχωφελής/ψυχοκτόνος
Ω
ωγένιος/αρτιγενής
ωδινολύτης/αλγεινός
ώδυση/ψυχραιμία
ώθηση/έλξη
ωθισμός/τράβηγμα
ωκεάνιος/ηπειρωτικός
ωκύμορος/μακρόβιος
ωκύπους/βραδύπους
ωλιτόφρων/συνετός
ωμηστής/πονόψυχος
ωμόθυμος/εύσπλαχνος
ωμόνος/ευσπλαχνικός
ωμοργής/πονετικός
ωμός/ψημένος
ωμότητα/καλοσύνη
ωμοφροσύνη/ευσπλαχνία
ώναιος/ανωφελής
ωραιοπαθής/μετριόφρων
ωραίος/άσχημος
ωραιότητα/δυσμορφία
ωραϊστής/μετριόφρων
ωριαίνω/ασχημαίνω
ώριμος/αγίνωτος
ωτοκωφώ/καλακούω
ωφέλεια/επιτριβή
ωφέλημα/ζημία
ωφέλιμος/αλυσιτελής
ωφελώ/ζημιώνω
ωχαδερφισμός/επαγρύπνηση
ωχρός/ζωηρόχρωμος Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Βλέπε και "Αντώνυμα ρήματα"
Ευρετήριο στο τέλος της αριστερής στήλης.
.

Ομόρριζα
χρηστικών λέξεωνΑ

αγγελία (άγγελος, επάγγελμα, ευαγγέλιο, παραγγελία)
άγιος (αγίασμα, αγιοσύνη, αγιότητα, αγιογράφος)

Συνώνυμα ρήματα
Κλικ εδώ
Αντώνυμα ρήματα

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στα παρόντα λεξικά

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 


άγριος
(αγρίεμα, αγριάδα, αγριότητα, αγριοκάτσικο)

αγρός (αγρότης, αγροτιά, αγροτεμάχιο, αγροικία)
αδελφός (αδελφότητα, αδελφοσύνη, αδέλφωμα, γυναικάδελφος)
αέρας (αέριο, αερισμός, αέρινος, αεράτος)

αθλητής (άθλημα, αθλητισμός, άθληση, αθλοπαιδιά)

αίμα (αιμάτωμα, αιματηρός, αιματοκρίτης, αφαίμαξη)

αίρεση (αναίρεση, διαίρεση, καθαίρεση, αιρετικός, αυθαίρετος)

αιχμή (αιχμηρός, αιχμαλώτιση, αιχμάλωτος, αιχμαλωσία)

αισχρός (αισχύνη, αισχρολογία, αισχροκέρδεια)

ακοή (παρακοή, υπακοή, υπήκοος)

αλάτι (αλιέας, παραλία, αιγιαλός)
άλγος (ανάλγητος, αναλγησία, κεφαλαλγία)
άμαξα (αμάξωμα, αμαξάς, αμαξηλάτης, αυτοκινητάμαξα)

αμπέλι (αμπελώνας, αμπελουργός, αμπελόφυλλο, αμπελοχώραφο)

άνθος (ανθηρός, άνθηση, άνθιση, ανθοδέσμη)
άρθρο (άρθρωση, αρθρίτιδα, αρθρογράφος, άναρθρος)

άρτος (αρτοποιός, αρτοπώλης, αρτοκλασία, αρτοβιομηχανία)
αρχή (αρχικός, έναρξη, αρχείο, άρχοντας)
άστυ (αστός, αστικός, αστυνόμευση, αστικοποίηση)

άσχημος (ασχήμια, ασχημοσύνη, ασχημόπαπο, ασχημάτιστος)

ατμός (εξάτμιση, ατμόπλοιο, ατμόλουτρο, ατμόσφαιρα)

αυγή (αυγερινός, ανταύγεια, χαραυγή, χρυσαυγή)
αφή (απτός, αψιμαχία, αψίκορος=αυτός που εύκολα χορταίνει, αψίδα)

Ο Άγιος λέγει:
Β

βαθμός (βαθμιαίος, βαθμίδα, βαθμολογία, ισοβαθμία)

βαθύς (βάθος, εμβάθυνση, βαθύτηα, αβαθής)

βασανισμός (βάσανο, βασάνισμα, βασανιστής, βασανιστήριο)

βία (βίαιος, βιαστής, βιασμός, βιαιότητα)
βίος (βίωμα, επιβίωση, βιοτικός, βιώσιμος)
βουλευτής (βουλευτήριο, βούλευμα, βουλευτικός)
βροχή (βρέξιμο, βροχερός, αδιάβροχο, βροχούλα)

Γ

 

γελαστός (γέλωτας, κλαυσίγελως, καταγέλαστος, γέλιο)
γεύση (γεύμα, γευστικός, εύγευστος, γευστικότητα)
γη (γήινος, γήπεδο, γηγενής, γήλοφος)
γίγαντας
(γιγαντιαίος, γιγαντένιος, γιγαντόσωμος, γιγαντώδης)

γλυκός (γλύκισμα, γλυκύτητα, γλυκασμός, γλυκάδι)

γραφή (γράμμα, γραμματική, γραφιάς, γραμματέας)

γυμνός (γύμνασμα, γυμναστική, γυμνισμός, ξεγύμνωμα)

Δ

 

δαίμονας (δαιμόνιο, δαιμονικός, δαιμονισμένος, δαιμόνιος)

δακτυλίδι (δάκτυλο, δακτύλιος, δακτυλήθρα, δακτυλογράφος)

δάσος (δασώδης, δασικός, δασύλλιο, αναδάσωση)

δεξιός (δεξιότητα, επιδέξιος, δεξίωση, δεξιοτέχνης)

δεσμός (δεσμώτης, δέσμευση, δέσμη, δεσμωτήριο)

δεσπότης (δεσποσύνη, δεσποτάτο, δεσποτισμός, αδέσποτος)

δηλητήριο (δηλητηριώδης, δηλητηρίαση, δηλητηριασμός, δηλητηριαστής)

διάκριτικός (διάκριση, διακριτικότητα, αδιάκριτος, διακεκριμένος)

διάλυμα (διάλυση, διαλύτης, διαλυτός, διαλυτότητα)

διδασκαλία (δάσκαλος, διδασκαλείο, διδακτήριο, δίδαγμα)

δίκαιος (δικαίωμα, δικαίωση, δικαιοσύνη, δικαιοδοσία)

διοίκηση (διοικητής, διοικητήριο, αυτοδιοίκητος, κακοδιοίκηση)

δόλος (δολερός, δόλιος, δόλωμα, δολοπλόκος)

δράμα (δραματικός, δραματικότητα, δραματουργός, μελόδραμα)

δύναμη (δυναμικός, αδυναμία, δυνάμωμα, δυνατότητα)
δύση (δυτικός, δύτης, αποδυτήριο, δυτικόφιλος)


Ε

έγκλημα (εγκληματίας, εγκληματικότητα, εγκληματικός, εγκληματολογία)

έθνος (εθνικότητα, εθνικός, εθνικισμός, εθνικιστής)

ειδικός (ειδικότητα, εξειδίκευση, ειδήμων, ανειδίκευτος)

εικόνα (εικόνισμα, εικονικός, εικονίδιο, απεικόνιση)

ειρήνη (ειρηνικός, ειρηνικότητα, ειρηνευτής, ειρηνιστής)

εκκλησία (εκκλησάκι, εκκλησιασμός, εκκλησίασμα, έκκληση)

εκλογή (εκλογιμότητα, εκλόγιμος, προεκλογικός, εκλογοδίκης)

έκφραση (εκφραστικός, εκφραστικότητα, ανέκφραστος)

ελάττωμα (ελαττωματικός, ελαττωματικότητα, ελάττωση)

ελευθερία (ελευθέρωση, ελευθερωτής, ελευθεριότητα, ελευθεροτυπία)

έμπορος (εμπορεία, εμπόρειο, εμπόρευμα, εμπορικότητα)
ένταλμα (εντολή, εντολέας, εντολοδότης, εντολοδόχος)

ένωση (ενότητα, ενωτικός, ενικός, ενιαίος)

εξέταση (ανεξεταστέος, εξεταστήριο, εξεταστής, εξέτασμα)

εξουσία (εξουσιαστής, εξουσιασμός, εξουσιοδότηση)
εορτή (εορτασμός, εορταστικός, εόρτασμα, εορτάσιμος)

επιστήμη (επιστημονικός, επιστήμονας, πανεπιστήμιο, επιστημοσύνη)

εργασία (εργάτης, εργαλείο, εργατικός, εργατιά)

ερημιά (έρημος, ερήμωμα, ερήμωση, ερημίτης)

ερπετό (έρπης, ερπύστρια, ερπυστήρας)

εστία (εστιατόριο, εστιάτορας, εστίαση, συνεστίαση)

ευθεία (ευθύς, ευθύτητα,  κατεύθυνση, ευθύγραμμος)
εύρημα (ευρηματικός, εύρεση, δυσεύρητος, ευρετήριο)

εχθρός (έχθρα, εχθρικός, εχθρικότητα, εχθροπραξία)

 

Ζ

ζεύγος (ζευγάρι, ζευγάρωμα, ζευγάς, ζευγολάτης)

ζήλια (ζήλος, ζηλιάρης, ζηλότυπος, ζηλόφθονος)

ζήτημα (ζητιάνος, ζητιανιά, αναζήτηση, συζήτηση)

ζυγός (ζύγι, ζυγαριά, σύζυγος, υποζύγιο)

Η

 

ηδονή (ηδύς, φιλήδονος, ηδύποτο, ηδύοσμο)
ήλιος (ηλίαση, ηλίασμα, ηλιοβασίλεμα)
ημέρα (εφήμερος, εφημερία, νυχθήμερο, καθημερινός)

ήμισυ (ημιθανής, ημίτονο, ημίωρο)

Θ


θαμπός (θάμπωμα, θαμπάδα, θαμπωμένος, ξέθαμπο)

θάνατος (θανάτωμα, θανάτωση, θανάσιμος, θανατηφόρος)
θέατρο (θεατής, θέαμα, αξιοθέατος, θεατρόφιλος)

θεμέλιο (θεμελίωση, θεμελίωμα, θεμελιώδης, θεμελιωτής)

θερμότητα (θερμός, θερμάστρα, θέρμανση, θερμίδα)
θεωρία (θεώρημα, θεώρηση, θεωρητικός, θεωρητικολογία)

θηρίο (θήρα, θήραμα, χρυσοθήρας, θηριωδία)

θολός (θόλωμα, θόλωση, θολώδης, θολότητα)

θώρακας (θωράκιση, θωρακισμός, θωράκισμα, θωρηκτό)

Ι

ιδέα (ιδεατός, ιδεατός, ιδεώδης, ιδεολόγος)

ιερός (ιερέας, ιεροσύνη, ιερότητα, ιερατείο)

ιππέας (ίππος, ίππευση, ιππευτής, ίππευμα)

 

Κ

 

καύση (καύμα, καύσιμο, κάψιμο, καύσωνας)

κάλυμμα (καλύπτρα, καλύβα, κάλυψη, ανακάλυψη)
καμπή (καμπύλος, κάμψη, ακαμψία, καμπούρα)

καπνός (καπνιά, καπνιστής, καπνίλα, καπνάδα)

καρπός (καρπώδης, καρπερός, κάρπωση, κάρπωμα)

καρφί (κάρφωμα, καρφωτής, καρφίτσα, καρφωτός)

κατήγορος (κατηγόρημα, κατηγορηματικός, κατηγορητήριο)

κεφάλαιο (κεφαλαιώδες, κεφάλι, κεφαλαίος, επικεφαλίδα)
κηδεία (κήδευση, επικήδειος)

κλάμα (κλαψιάρης, κλαυθμός, κλάψιμο, κλαυτός)

κλήρος (κλήρωση, κληρικός, κληρωτίδα, κληρωτός)
κλίση (κλίνη, κλιτύς, κλίμακα, επικλινής)
κλοπή (κλεψιά, κλέφτης, κλέψιμο, κλοπιμαίος)
κόμμα (κομμάτι, κομμάτιασμα, κομματισμός, κόψιμο)

κόλακας (κολακεία, κολάκευμα, κολακευτής)

κορυφή (κορυφαίος, κορύφωση, κορύφωμα, κορυφογραμμή)
κρανίο (κράνος, κάρα, καρατόμηση, καραδοκώ)
κρημνός (κρέμασμα, κρεμάστρα, κρεμαστός)
κρίση (κρίμα, κριτής, κριτήριο, κριτική)

κρότος (κροτάλισμα, κροταλίας, κροτίδα, πυροκρότημα)

κύκλος (κύκλωμα, κύκλωση, κυκλικός, κυκλώνας)

κύμα (κυματισμός, κυμάτισμα, κυματώδης, κυματοθραύστης)

 

Λ

 

λάδι (λάδωμα, λαδωτής, λαδερό, λαδιά)

λάμψη (λαμπάδα, λαμπερός, λαμπτήρας, λαμπρότητα)

λευκός (λεύκανση, λεύκωμα, λευκάδα, λευκότητα)

λύση (λύσιμο, λύτης, λυτός, απολυτήριο)

 

Μ

 

μάγειρας (μαγειρική, μαγειρείο, μαγείρεμα, μαγειρευτός)

μάθημα (μαθητής, μαθητεία, μάθηση, μαθητούδι)

μάχη (μαχητής, μάχιμος, μαχητικός, μαχητικότητα)

μέταλλο (μετάλλευμα, μεταλλείο, μετάλλιο, εκμεταλλευτής)
μέτρο (μέτρημα, μετρητής, μέτρηση, μετροταινία)
μνήμη (μνημείο, μνήμα, μνημόσυνο, μνημοσύνη)

μορφή (μόρφωμα, μόρφωση, διαμορφωτής, μορφασμός)

μύθος (μυθικός, μύθευμα, μυθώδης, μυθομανής)

 

Ν

 

νάρκη (νάρκωση, νάρκωμα, ναρκωτικό, ναρκωτής)

νεύρο (νευρικός, νευρίασμα, νευρωτικός, νευρικότητα)

νοθεία (νόθος, νόθευση, νόθευμα, νοθευτής)

νους (νόηση, νόημα, νοητός, νοηματικός)

ντροπή (ντρόπιασμα, ντροπιαστικός, ντροπαλός, ντροπαλότητα)

 

Ξ

 

ξύλο (ξυλεία, ξυλώδης, ξύλινος, ξυλογλυπτική)


Ο


όλεθρος (εξολοθρευτής, απώλεια, πανωλεθρία)
όλος (ολόκληρος, ολοκαύτωμα, ολοτελής)

όμοιος (ομοιότητα, ομοίωμα, παρόμοιος, ομοιοπαθής)

όνομα (επώνυμο, ευώνυμος, ψευδώνυμος)

ουρανός (ουράνιος, επουράνιος, μεσουράνημα)

οφειλή (οφειλέτης, χρεοφειλέτης, όφελος)
όχλος (ενόχληση, παρενόχληση, οχλοβοή)


Π


παιδί (παιδεία, παιδαγωγός, παιδίσκη, απαίδευτος)
πας (πανοπλία, πανουργία, παρρησία, πανδοχείο)
πάθος (πάθημα, συμπαθής, ομοιοπαθής, μετριοπαθής)
πατέρας (πατριά, πατροπαράδοτος, πατρώος, πατρίδα)
παύση (ανάπαυση, κατάπαυση, ακατάπαυστος)
πίστη (απιστία, ολιγόπιστος, πιθανολογία)
πείρα (πειρασμός, άπειρος, έμπειρος, απείραστος)
ποτό (οινοπότης, συμπόσιο, ποτήρι)
πτηνό (πτέρυγα, φτερό, πτήση, πτερύγιο)
πτώση (πτώμα, παράπτωμα, έκπτωση, σύμπτωση)
πλάση (πλάσμα, ανάπλαση, διάπλαση, πλαστός)
πλατύς (πλατεία, διαπλάτυνση, πλάτος, πλάτανος)
πλοκή (εμπλοκή, διαπλοκή, πλέγμα, καλαθοπλέκτης)
πλεύση (πλοίο, πλοιάριο, πλους, διάπλους, απόπλευση)
πλήρης (πλήρωμα, εκπλήρωση, αναπλήρωση, πληρότητα)
πληγή (πλήγμα, πλήκτρο, έκπληξη, πλήκτης)
πλούτος (πλούσιος, πλουτισμός, ζάπλουτος)
πνοή (πνεύμα, πνευματικός, εκπνοή, έμπνευση)
ποίηση (ποίημα, ευποιϊα, κακοποιός, σκηνοποιός)
ποιμένας (ποίμνιο, ποιμνιοστάσιο, ποίμνη, αρχιποιμένας)
πόδι (ποδήρης, υποπόδιο, τετράποδο, ανδράποδο)
πόλη (πολιτεία, πολίτευμα, πολίτης, κωμόπολις)
πολύς (πολυτελής, πολυλογάς, πολύτιμος, πολυποίκιλος)
πόνος (πόνημα, καταπόνηση, πονόδοντος)
πορεία (εύπορος, έμπορος, πορισμός, οδοιπορία)
πράξη (πραγματεία, διαπραγμάτευση, πράγμα, πράκτορας)


Ρ


ραβδί (ραβδούχος, ράβδισμα, ραβδοσκόπος, ραβδισμός)
ρήση (ρήμα, παρρησία, ρήτορας, άρρητος)


Σ


σεβαστός (ευσέβεια, σέβασμα, θεοσεβής, ασεβής)
σημείο (άσημος, επίσημος, εύσημο, παράσημο)
σθένος (ασθενής, ασθένεια, σθένημα, φιλάσθενος)
σιτάρι (σίτιση, ασιτία, σιτευτός, επισιτισμός)
σκεύος (παρασκευή, κατασκευή, επισκευή, αρτοσκεύασμα)
σκηνή (κατασκήνωση, σκηνοποιός, σκηνοπηγία, σκήνωμα)
σκληρός (σκληρότητα, σκληρόκαρδος, σκληροτράχηλος)

σκοπός (σκοπευτής, σκοπιά, επίσκοπος, κατάσκοπος)

σκοτάδι (σκότος, σκοτεινός, σκοτία, σκοτοδίνη)

σοφός (σοφία, φιλοσοφία, σόφισμα, άσοφος)
σπέρμα (σπορά, σπόρος, σπαρτός, σπορέας)

στρατιά (στρατιώτης, στρατηγός, στράτευμα, εκστρατεία)

στροφή (καταστροφή, στροφοδίνη, διάστρεμμα, στροφόμετρο)
στρώμα (διαστρωμάτωση, στρωματάδικο, στρωματάς, στρωματογραφία)

σφαγή (σφάγιο, σφάξιμο, σφαγιασμός, σφαγείο)

σφάλμα (ασφάλεια, επισφαλής, ασφαλής)
σωτηρία (σωτήρας, άσωτος, ασωτία, σωτήριος)
σώμα (σωματώδης, σύσσωμος, σωματικός, ολόσωμο)


Τ


τάξη (τάγμα, διαταγή, τακτός, υποταγή)
ταπεινός (ταπεινόφρονας, ταπείνωση, ταπεινοφροσύνη, ταπεινότητα)

ταραχή (ταραξίας, διατάραξη, τάραχος, τάραγμα)

τάση (ένταση, έκταση, πρόταση, παράταση)
τέλος (τέλειος, τελευτή, τελείωση, συντέλεια)

τέχνη (τεχνοτροπία, καλλιτέχνης, κομψοτέχνημα, άτεχνο, περίτεχνο)

τιμή (τίμιος, έντιμος, αντίτιμο, υποτίμηση)

τόλμη (τολμηρός, άτολμος, παρατολμία, τόλμημα)

τόπος (τοπικός, τοπικιστής, τοποθεσία, τοπογράφος)

τραγούδι (τραγουδιστής, παρατράγουδο, λιανοτράγουδο, τραγούδισμα)
τραύμα (τραυματισμός, τραυματιοφορέας, τραυματίας)

τριβή (ελαιοτριβείο, τρίμμα, τρίφτης, τρίψιμο)

τρόμος (τρομοκρατία, έντρομος, τρομάρα, ατρόμητος)

τρόπος (τροπολογία, τροποποίηση, δύστροπος, ιδιότροπος)

τρύπα (τρύπιος, τρύπημα, τρυπητήρι, τρυπάνι)

τύπος (έντυπο, εκτύπωση, τυπογραφείο, αποτύπωμα)

τύχη (τυχερός, καλότυχος, τυχαίος, δυστυχής)

 

Υ


υγεία (υγιής, υγιεινός, εξυγίανση, υγειονομικός)
υγρασία (υγρός, υγραντήρας, ύγρανση, υγροποίηση)

ύλη (υλικό, υλοποίηση, υλιστής, άϋλος)
υπηρέτης (εξυπηρέτηση, υπηρεσία, υπηρεσιακός)

ύψος (εξύψωση, ύψωμα, υψηλός, υψηλοφροσύνη)

Φ


φαντασία (φαντασία, φάντασμα, φαντασμένος, φαντασιόπληκτος)

φάρμακο (φαρμακευτική, φαμακείο, φαρμακοποιός, φαρμάκωμα)

φήμη (διαφήμιση, φημισμένος, κακόφημος, διαφημιστής)

φίλος (φιλί, φιλία, φιλόξενος, συμφιλίωση)
φόβος (άφοβος, φοβία, φοβέρισμα, υψοφοβία)

φτωχός (φιλόπτωχος, φτώχεια, πτώχευση, φτωχογειτονιά)

φυλακή (φύλαξη, φύλακας, αποφυλάκιση, φυλάκιο)

φωνή (φώναγμα, καλλίφωνος, φωνήεν, μικρόφωνο)

 

Χ


χάδι (χάιδεμα, χαδιάρης, χαϊδολόγημα, χαϊδεμένος)
χορός (χορευτής, χορευτικός, χορευταράς, χορεία=σύνολο χορευτών)

χρέος (χρεοφειλέτης, χρεώστης, χρέωση, χρεοκοπία)

χρήμα (χρηματοπιστωτικός, χρηματιστήριο, χρηματιστής, χρηματαγορά)

χρυσός (χρυσάφι, χρυσοχοείο, χρυσωρυχείο, χρυσοθήρας)
χυλός (χύμα, χύτρα, χυμός, χυδαίος)

Ω


ώριμος (ωρίμαση, ωριμότητα, ωριμαστήριο, ανώριμος)

 

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
..........................