Λεξικό αντωνύμων

Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο


+ Ομόρριζα στη δεξιά στήλη

...................................................................................................................................................................................................................................

profile counter myspace

Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο

 Αντώνυμα


Κλίση ονομάτων
ρημάτων
συνώνυμα
αντώνυμα 
κ.λ.π.
 

Συνώνυμα ρήματα
Κλικ
εδώ
Αντώνυμα ρήματα

 Ανανεωμένο

Λεξικό
συνωνύμων


1200 
λήμματα,
5000
συνώνυμες λέξεις
.Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
Επιλεκτική, αποσπασματική και πολύ σύντομη επισκόπηση της προφητείας 

Οι πολιτικοί
για την 
Παγκόσμια
Κυβέρνηση


Συγκλονιστικό
βίντεο 
....................


Αρκτικόληκτα,

Ακρωνύμια,
Συντομογραφίες,
Σύμβολα.

Κλικ
εδώ
.......................
Αντίθετα ευκόλως
σχηματιζόμενα


αβάδιστος/βατός
αβαθής/βαθύς
αβαθμίδωτος/
βαθμιδωτός
αβαθμολόγητος/
βαθμολογημένος
αβαθούλωτος/βαθουλωτός
αβαλσάμωτος/
βαλσαμωμένος
άβαλτος/βαλτός
αβάναυσος/βάναυσος
αβάπτιστος/βαπτισμένος
αβαράθρωτος/
βαραθρωμένος
αβάρετος/βαρετός
αβαρής/βαρύς
αβασάνιστος/
βασανισμένος
αβάσιμος/βάσιμος
αβάσκαντος/
βασκανισμένος
αβάστακτος/
βασταγμένος
άβατος/βατός
αβαυκάλιστος/
βαυκαλισμένος
άβαφος/βαμμένος
άβγαλτος/βγαλμένος
αβγάτιστος/αβγατιστός
αβδέλυκτος/βδελυκτός
αβέβαιος/βέβαιος
αβεβαιότητα/βεβαιότητα
αβεβαίωτος/βεβαιωμένος
αβέβηλος/βέβηλος
αβεβήλωτος/βεβηλωμένος
αβελόνιστος/
βελονισμένος
αβελτίωτος/βελτιωμένος
αβερνίκωτος/βερνικωμένος
αβίαστος/
βεβιασμένος
αβίδωτος/βιδωμένος
αβίωτος/βιωτός
αβλασφήμητος/
βλασφημημένος
άβλαφτος/βλαμμένος
αβλόγητος/βλογημένος
αβοήθητος/βοηθημένος
αβόλετος/βολετός
αβολιδοσκόπητος/
βολιδοσκοπημένος
αβομβάρδιστος/
βομβαρδισμένος
αβόσκητος/βοσκημένος
αβοστρύχωτος/
βοστρυχωτός
αβοτάνιστος/
βοτανισμένος
αβούλιαχτος/
βουλιαγμένος
αβούλωτος/βουλωμένος
αβούρκωτος/
βουρκωμένος
αβούρτσιστος/
βουρτσισμένος
αβούτηκτος/
βουτηγμένος
αβράβευτος/βραβευμένος
αβράκωτος/βρακωτός
άβραστος/βρασμένος
αβράχνιαστος/
βραχνιασμένος
άβρεχτος/βρεγμένος
αβρόμιστος/
βρομισμένος
άβροτος/βροτός
αβροχιά/βροχάδα
αβύζαχτος/
βυζαγμένος
αβύθιστος/βυθισμένος
αβυθομέτρητος/
βυθομετρημένος
αγάζωτος/γαζωμένος
αγαλβάνιστος/
γαλβανισμένος
αγαλήνευτος/γαληνεμένος
αγαλούχητος/
γαλουχημένος
αγανάκτητος/
αγανακτισμένος
αγάντζωτος/γαντζωμένος
αγάνωτος/γανωμένος
αγαρνίριστος/
γαρνιρισμένος
άγδαρτος/
γδαρμένος
άγδυτος/γδυτός
αγέλαστος/γελαστός
αγελοιοποίητος/
γελοιοποιημένος
αγέμιστος/γεμισμένος
αγέννητος/γεννημένος
αγέραστος/γερασμένος
άγερτος/γερτός
άγευστος/γευστικός
αγεφύρωτος/γεφυρωμένος
αγιάτρευτος/γιατρεμένος
αγίνωτος/γινωμένος
αγκαίνιαστος/
εγκαινιασμένος
αγκάστρωτος/
γκαστρωμένος
αγκρέμιστος/
γκρεμισμένος
αγκρίνιαστος/
γκρινιάρης
άγλειφτος/
γλειμμένος
άγλισχρος/γλίσχρος
αγλίτσιαστος/
γλιτσιασμένος
αγλύκαντος/
γλυκασμένος
άγλυκος/γλυκός
άγλυπτος/γλυπτός
άγναμπτος/γναμπτός
άγνεθος/γνεστός
άγνοιαστος/
γνοιασμένος
αγνώριστος/
αναγνωρίσιμος
αγνωστοποίητος/
γνωστοποιημένος
άγνωστος/γνωστός
αγογγυσιά/γογγυσμός
αγοήτευτος/γοητευμένος
αγονάτιστος/γονατισμένος
αγονιμοποίητος/
γονιμοποιημένος
αγράμματος/γραμματισμένος
άγραπτος/γραπτός
αγρατσούνιστος/
γρατσουνισμένος
αγριομίλημα/γλυκομίλημα
αγυάλιστος/γυαλισμένος
αγύμναστος/γυμνασμένος
αγύριστος/
γυρισμένος
άγυρτος/γυρτός
αδάγκωτος/δαγκωμένος
αδάκρυτος/δακρυσμένος
αδάμαστος/δαμασμένος
αδάνειστος/δανεισμένος
αδαπάνητος/
δαπανημένος
άδαρτος/δαρμένος
αδασκάλευτος/δασκαλεμένος
αδασμολόγητος/
δασμολογημένος
αδείλιαστος/δειλός
άδειμος/δειδήμων
αδεισιδαιμονία/δεισιδαιμονία
αδεισίθεος/δεισίθεος
αδεκάτιστος/
δεκατισμένος
άδεκτος/δεκτός
αδελέαστος/δελεασμένος
αδεμάτιαστος/δεματιασμένος
αδενδροτόμητος/
δενδροτομημένος
αδεξιοσύνη/δεξιοσύνη
αδεξιότητα/δεξιότητα
αδέσμευτος/δεσμευμένος
αδέσμιος/δέσμιος
άδετος/δετός
αδευκής/δευκής
άδηκτος/δαγκωμένος
αδηλητηρίαστος/
δηλητηριασμένος
άδηλος/δήλος
αδήλωτος/δηλωμένος
αδήμευτος/δημευμένος
αδημιούργητος/
δημιουργημένος
αδημοκράτητος/
δημοκρατούμενος
αδημοσίευτος/
δημοσιευμένος
αδιαβάθμιστος/
διαβαθμισμένος
αδιάβαστος/διαβασμένος
αδιάβατος/διαβατός
αδιαβεβαίωτος/
διαβεβαιωμένος
αδιαβίβαστος
διαβιβασμένος
αδιάβλητος/διαβλητός
αδιάβροχος/διάβροχος
αδιάβρωτος/διαβρωμένος
αδιάγνωστος/
διεγνωσμένος
αδιαγούμιστος/
διαγουμισμένος
αδιάδοτος/διαδεδομένος
αδιάζευκτος/
διαζευγμένος
αδιαθεσία/ευδιαθεσία
αδιαίρετος/διαιρεμένος
αδιακανόνιστος/
διακανονισμένος
αδιακήρυκτος/
διακηρυγμένος
αδιακλάδωτος/
διακλαδωμένος
αδιακόρευτος/
διακορευμένος
αδιακόσμητος/
διακοσμημένος
αδιακώλυτος/
διακεκωλυμένος
αδιακωμώδητος/
διακωμωδημένος
αδιάλειπτος/ευδιάλειπτος
αδιάλεχτος/
διαλεγμένος
αδιάλλακτος/διαλλακτικός
αδιαλλαξία/
διαλλακτικότητα
αδιάλυτος/διαλυτός
αδιαμέλιστος/
διαμελισμένος
αδιαμοίραστος
διαμοιρασμένος
αδιαμόρφωτος/
διαμορφωμένος
αδιανέμητος/
διανεμημένος
αδιαπαιδαγώγητος/
διαπαιδαγωγημένος
αδιαπέραστος/
διαπεραστικός
αδιαπίστωτος/
διαπιστωμένος
αδιαπραγμάτευτος/
διαπραγματεύσιμος
αδιάρθρωτος/
διαρθρωμένος
αδιάρρηκτος/διαρρηκτός
αδιαρρύθμιστος/
διαρρυθμισμένος
αδιασάλευτος/
διασαλευμένος
αδιασαφήνιστος/
διασαφηνισμένος
αδιασκόρπιστος/
διασκορπισμένος
αδιάσπαστος/
διασπασμένος
αδιαστρέβλωτος/
διαστρεβλωμένος
αδιάστροφος/
διάστροφος
αδιάτακτος/
διαταγμένος
αδιατάρακτος/
διαταραγμένος
αδιατήρητος/
διατηρημένος
αδιατίμητος/διατιμημένος
αδιάτρητος/διάτρητος
αδιατύπωτος/
διατυπωμένος
αδιαφανής/διαφανής
αδιαφήμιστος/
διαφημισμένος

αδιάφθορος/διεφθαρμένος
αδιαφοροποίητος/
διαφοροποιημένος
αδιαφώτιστος/
διαφωτισμένος
αδιαχείριστος/
διαχειρίσιμος
αδιαχώριστος/
διαχωρισμένος
αδιάψευστος/
διαψευσμένος
αδίδακτος/διδαγμένος
αδιεκδίκητος/
διεκδικούμενος
αδιεκπεραίωτος/
διεκπεραιωμένος
αδιέξοδος/διέξοδος
αδιερεύνητος/
διερευνημένος
αδιευθέτητος/
διευθετημένος
αδιευκρίνιστος/
διευκρινισμένος
αδιεχής/διεχής
αδιήθητος/
διηθημένος
αδικαιολόγητος/
δικαιολογημένος
αδικαίωτος/δικαιωμένος
αδίκαστος/δικασμένος
αδικημένος/
δικαιωμένος
άδικος/δίκαιος
αδιοργάνωτος/
διοργανωμένος
αδιόρθωτος/διορθωμένος
αδιόριστος/διορισμένος
αδιοχέτευτος/
διοχετευμένος
αδιπλασίαστος/
διπλασιασμένος
άδιπλος/διπλωτός
αδίπλωτος/διπλωμένος
αδιύλιστος/
διυλισμένος
αδίχαστος/διχασμένος
αδιχοτόμητος/
διχοτομημένος
αδίψαστος/διψασμένος
αδίωκτος/διωγμένος
αδογμάτιστος/
δογματικός
αδοκίμαστος/
δοκιμασμένος
αδόκιμος/δόκιμος
αδόλωτος/
δολωμένος
αδόξαστος/δοξασμένος
άδοτος/δοτός
αδούλευτος/δουλεμένος
άδουλος/δούλος
αδούλωτος/δουλωμένος
αδροσιά/δροσιά
αδρόσιστος/δροσισμένος
αδυνάμωτος/
δυναμωμένος
αδύνατος/δυνατός
αδωροδόκητος/
δωροδοκημένος

αδωσίλογος/δωσίλογος
αζαλίκωτος/ζαλικωμένος
αζάλιστος/ζαλισμένος
αζάρωτος/ζαρωμένος
αζεμάτιστος/ζεματισμένος
άζεστος/ζεστός
αζευγάρωτος/
ζευγαρωμένος
άζευτος/ζευγμένος
αζήλευτος/ζηλευτός
αζήλωτος/ζηλωτός
αζηλότυπος/ζηλότυπος
αζημίωτος/ζημιωμένος
αζήτητος/ζητημένος
αζόριστος/ζορισμένος
αζούλητος/
ζουλημένος
αζούπητος/ζουπημένος
αζύγιαστος/ζυγιασμένος
άζυμος/ζυμωτός
αζύμωτος/ζυμωμένος
αζωγράφιστος/
ζωγραφισμένος
αζωογόνητος/
ζωογονημένος
άζωστος/ζωσμένος
αήττητος/ηττημένος
αθάμπωτος/θαμπωμένος
αθανάτωτος/
θανατωμένος
άθαπτος/θαμμένος
αθάρρετος/θαρρετός
αθαύμαστος/
θαυμαστός
αθέατος/θεατός
αθέλητος/
ηθελημένος
αθεμελίωτος/θεμελιωμένος
αθέμιτος/θεμιτός
αθεοφοβία/θεοφοβία
αθεράπευτος/θεραπευμένος
αθέριστος/θερισμένος
άθερμος/θερμός
αθέσπιστος/θεσπισμένος
αθεώρητος/θεωρημένος
αθήλαστος/
θηλασμένος
αθηλύκωτος/θηλυκωμένος
αθησαύριστος
θησαυρισμένος
άθικτος/θιγμένος
άθλαστος/τεθλασμένος
άθολος/θολός
άθραυστος/θραυσμένος
άθρησκος/θρήσκος
αθόλωτος/
θολωμένος
αθράσυντος/θρασύς
αθρήνητος/
θρηνημένος
αθρόνιαστος/θρονιασμένος
αθρυμμάτιστος/
θρυμματισμένος

αθυμιάτιστος/
θυμιατισμένος
αθύμωτος/
θυμωμένος
αθυσίαστος/
θυσιασμένος
αθώπευτος/
θωπευμένος
αθωράκιστος/θωρακισμένος
ακαβαλίκευτος/
καβαλικευμένος
ακαβούρδιστος/
καβουρδισμένος
ακαθαγίαστος/
καθαγιασμένος
ακαθαίρετος/
καθηρημένος
ακαθάριστος/
καθαρισμένος
ακάθαρτος/καθαρός
ακαθέλκυστος/
καθελκυσμένος
ακαθήλωτος/καθηλωμένος
ακαθησύχαστος/
καθησυχασμένος
ακαθιέρωτος/
καθιερωμένος
ακαθισιά/καθισιά
ακάθιστος/καθιστός
ακαθόριστος/καθορισμένος
ακαθοσίωτος/
καθοσιωμένος
ακακία/κακία
ακάκιωτος/κακιωμένος
άκακος/κακός
ακαλαίσθητος/καλαίσθητος
ακάλεστος/καλεσμένος
ακαλίγωτος/καλιγωμένος
ακαλλιέργητος/
καλλιεργημένος

ακαλλώπιστος/
καλλωπισμένος

ακαλμάριστος/
καλμαρισμένος
ακαλόπιαστος
καλοπιασμένος
ακαλούπωτος/
καλουπωμένος
ακαλπονόθευτος/
καλπονοθευμένος
ακάλτσωτος/καλτσάτος
ακάλυπτος/καλυμμένος
ακαμάκωτος/καμακωμένος
ακαμάρωτος/καμαρωμένος
ακαμπούριαστος/
καμπουριασμένος

άκαμπτος/καμπτός
ακάμωτος/καμωμένος
ακανάκευτος/κανακευμένος
ακανόνιστος/κανονισμένος
ακαπάκωτος/καπακωμένος
ακαπάρωτος/καπαρωμένος
ακαπέλωτος/καπελωμένος
ακαπίστρωτος/
καπιστρωμένος
ακάπνιστος/καπνισμένος
ακαρατόμητος/
καρατομημένος

ακαρίκωτος/καρικωμένος
ακάρπιστος/
καρπισμένος
ακαρύκευτος/καρυκευμένος
ακάρφωτος/καρφωμένος
ακασίδιαστος/
κασιδιασμένος
ακατάβλητος/
καταβεβλημένος
ακατάβρεχτος/
καταβρεγμένος
ακαταβρόχθιστος/
καταβροχθισμένος
ακαταγέλαστος/
καταγέλαστος

ακατάδεκτος/καταδεκτικός
ακατάθετος/
κατατεθειμένος
ακατάκριτος/
κατακριμένος
ακατάκτητος/
κατακτημένος
ακαταλάγιαστος/
καταλαγιασμένος
ακατάληκτος/
καταληκτικός
ακατάληπτος/καταληπτός
ακατάλλακτος/
διαλλακτικός
ακατανάγκαστος/
καταναγκασμένος
ακατανάλωτος/
καταναλωτός
ακατανόητος/κατανοητός
ακαταπάτητος/
καταπατημένος
ακατάπειστος/
πεπεισμένος
ακαταπίεστος/καταπιεσμένος
ακαταπόνητος/
καταπονημένος
ακατάργητος/
καταργημένος
ακατάρτιστος/καταρτισμένος
ακατασκεύαστος/
κατασκευασμένος
ακατασκήνωτος/
κατασκηνωμένος
ακατασπάρακτος/
κατασπαραγμένος
ακαταστάλακτος/
κατασταλαγμένος
ακατατόπιστος/
κατατοπισμένος

ακαταφρόνητος/
καταφρονημένος
ακαταχώριστος/
καταχωρισμένος
ακατεδάφιστος/
κατεδαφισμένος
ακατέργαστος/
κατειργασμένος

ακατηγόρητος/
κατηγορημένος
ακατήχητος/
κατηχημένος
ακατοίκητος/κατοικημένος
ακατόρθωτος/κατορθωτός
ακατοχύρωτος/
κατοχυρωμένος
ακατσάρωτος/
κατσαρωμένος
άκαυστος/κεκαυμένος
ακαυτηρίαστος/
καυτηριασμένος
άκαυτος/καμένος
ακαυχησιά/καυχησιά
ακαψάλιστος/
καψαλισμένος
ακέντητος/κεντημένος
ακένωτος/κενωμένος
ακέραστος/
κερασμένος
ακεράτωτος/κερατωμένος
ακεραυνοβόλητος/
κεραυνοβολημένος
ακεραύνωτος/
κεραυνωμένος
ακέρδιστος/κερδισμένος
ακέρωτος/κερωμένος
άκεφος/κεφάτος
ακήδευτος/
κηδευμένος
ακηλίδωτος/κηλιδωμένος
ακίβδηλος/κίβδηλος
ακινητοποίηση/κινητοποίηση
ακίνητος/κινητός
ακιτρίνιστος/
κιτρινισμένος
ακλάδευτος/κλαδεμένος
ακλάδωτος/κλαδωτός
ακλάρωτος/κλαρωτός
άκλαυτος/κλαμένος
ακλείδωτος/κλειδωμένος
ακληρονόμητος/
κληρονομημένος
ακλήρωτος/κληρωμένος
άκλητος/κλητός
άκλιτος/κλιτός
ακλόνιστος/κλονισμένος
ακλυδώνιστος/
κλυδωνισμένος
άκλωστος/κλωσμένος
άκοιλος/κοίλος
ακοινοποίητος/
κοινοποιημένος
ακοινώνητος/κοινωνικός
ακοκκίνιστο/κοκκινιστό
ακολάκευτος/
κολακευμένος
ακολάριστος/
κολαρισμένος
ακόλαστος/κολασμένος
ακολάτσιστος/
κολατσισμένος
ακολοκούριστος/
κολοκουρισμένος
ακόμιστος/κομισμένος
ακομμάτιαστος/
κομματιαστός
ακομπλεξάριστος/
κομπλεξικός
άκομψος/κομψός
ακόνιστος/κονισμένος
ακοπάνιστος/κοπανιστός
ακοπίαστος/κοπιαστικός
ακόρδωτος/κορδωμένος
ακόρεστος/κορεσμένος
ακορνίζωτος/
κορνιζωμένος
ακοσκίνιστος/
κοσκινισμένος
ακόσμητος/κοσμημένος
άκοσμος/κόσμιος
ακουβάλητος/κουβαλητός
ακουβέντιαστος/
κουβεντιασμένος
ακουκούλωτος/
κουκουλωμένος
ακουμαντάριστος/
κουμανταρισμένος
ακούμπωτος/κουμπωτός
ακούραστος/κουρασμένος
ακούρδιστος/κουρδιστός
ακούρευτος/κουρεμένος
ακουτσούρευτος/
κουτσουρεμένος
άκοφτο/κοφτό
άκοφτος/κομμένος
ακρέμαστος/κρεμαστός
ακτένιστος/κτενισμένος
άκτητος/κτητός
ακύκλωτος/κυκλωμένος
ακυρίευτος/κυριευμένος
ακυρολεξία/κυριολεξία
ακύρωση/κύρωση
ακύρωτος/
κυρωμένος
ακύρτωτος/κυρτωμένος
ακώλυτος/
κωλυόμενος
αλάδωτος/λαδωμένος
αλαμπικάριστος/
λαμπικαρισμένος
αλανάριστος/
λαναρισμένος
αλάνθαστος/
λανθασμένος
αλάξευτος/λαξευτός
αλαχτάριστος/
λαχταριστός
αλεηλάτητος
λεηλατημένος
αλείαντος/λειασμένος
αλέκιαστος/λεκιασμένος
αλέρωτος/λερωμένος
άλεστος/αλεσμένος
αλευθέρωτος/
λευθερωμένος
αλεύκαντος/λευκασμένος
αλησμόνητος/
λησμονημένος
αλήστευτος/
ληστευμένος
αλιάνιστος/λιανισμένος
άλιαστος/λιαστός
αλιβάνιστος/λιβανισμένος
αλίγδιαστος/
λιγδιασμένος
αλίγωτος/λιγωμένος
αλιθοβόλητος/
λιθοβολημένος
αλιμάριστος/λιμαρισμένος   άλιωτος/λιωμένος
αλογίκευτος/λογικευμένος
άλουστος/λουσμένος
αλουστράριστος/
λουστραρισμένος
αλύγιστος/λυγισμένος
αλύπητος/
λυπημένος
αλυσιτελής/λυσιτελής
άλυτος/λυμένος
αλύτρωτος/λυτρωμένος
αμαγάριστος/μαγαρισμένος
αμαγείρευτος/μαγειρευτός
αμάδητος/μαδημένος
αμάζευτος/μαζεμένος
αμακάριστος/μακαριστός
αμαράγκιαστος/
μαραγκιασμένος

αμαράζωτος/μαραζωμένος
αμάραντος/μαραμένος
αμάσητος/μασημένος
αμασκάρευτος/μασκαρεμένος
αμαστίγωτος/
μαστγωμένος
αμάτωτος/ματωμένος
αμαύριστος/
μαυρισμένος
άμαχος/μάχιμος
αμεθόδευτος/
μεθοδευμένος
αμέθοδος/μεθοδικός
άμεικτος/μεικτός
αμείωτος/μειωμένος
αμελέτητος/μελετημένος
άμεμπτος/μεμπτός
αμεμψίμοιρος/μεμψίμοιρος
αμερόληπτος/μεροληπτικός
αμέστωτος/μεστωμένος
αμετάβλητος/μεταβλητός
αμετακίνητος/μετακινημένος
αμετάκλητος/μετακλητός
αμεταμέλητος/
μεταμελημένος
αμετανόητος/
μετανοημένος
αμετατόπιστος/
μετατοπισμένος
αμετάτρεπτος/
μετατρέψιμος
αμέτοχος/μέτοχος
αμέτρητος/μετρημένος
άμετρος/μετρημένος
αμίλητος/μιλημένος
αμίσητος/μισητός
αμισθοδότητος/
μισθοδοτημένος
αμίσθωτος/μισθωμένος
αμνημόνευτος/
μνημονευμένος
αμνημοσύνη/μνημοσύνη
αμνήμων/μνήμων
αμνησίκακος/μνησίκακος
αμοίραστος/μοιρασμένος
αμοιρολόγητος/
μοιρολογημένος
αμόνοιαστος/μονοιασμένος
αμορφοποίητος/
μορφοποιημένος
αμόρφωτος/μορφωμένος
αμούδιαστος/
μουδιασμένος
αμουντζούρωτος/
μουντζουρωμένος
αμούσκευτος/
μουσκεμένος
αμούστακος/μουστακαλής
αμούχλιαστος/
μουχλιασμένος
αμπάλωτος/μπαλωμένος
αμπαρκάριστος/
μπαρκαρισμένος
αμπαστάρδευτος/
μπασταρδεμένος
αμπέρδευτος/μπερδεμένος
άμπλεχτος/
μπλεγμένος
αμπογιάτιστος/
μπογιατισμένος
αμπόλιαστος/
μπολιασμένος
αμπούκωτος/
μπουκωμένος
άμυαλος/μυαλωμένος
αμύητος/μυημένος
αμύρωτος/μυρωμένος
αναβατός/ανάβατος
ανάγγελτος/
αγγελμένος
άναγνος/αγνός
αναίτιος/αίτιος
ανακάτωτος/
ανακατωμένος
ανακολουθία/ακολουθία
ανάκουστος/ακουστός
ανακρίβεια/ακρίβεια
ανακριβής/ακριβής
ανακριβολογία/ακριβολογία
ανάλεστος/αλεσμένος
αναληθής/αληθής
αναλλοίωτος/αλλοιωμένος
αναντικατάστατος/
αντικαταστάσιμος
αναντίστοιχος/
αντίστοιχος
αναξιοκρατικός/
αξιοκρατικός
αναξιόλογος/
αξιόλογος
αναξιοποίητος/
αξιοποιημένος
ανάξιος/άξιος
αναπόδεκτος/αποδεκτός
αναπόκτητος/
αποκτημένος
αναποφάσιστος/
αποφασισμένος
αναπόφευκτος/αποφευκτός
αναρμάτωτος/
αρματωμένος
αναρμόδιος/αρμόδιος
αναρμονικός/αρμονικός
ανασφάλιστος/ασφαλισμένος
άναφτος/αναμμένος
ανεγγύητος/
εγγυημένος
ανεγκλιμάτιστος/
εγκλιματισμένος
ανέγνωρος/γνώριμος
ανείκαστος/εικαστός
ανείπωτος/
ειπωμένος
ανεκμετάλλευτος/
εκμεταλλεύσιμος
ανεκπαίδευτος/
εκπαιδευμένος
ανεκπλήρωτος/
εκπληρωμένος
ανέκτατος/εκτατός
ανέλεγκτος/
ελεγμένος
ανελεήμων/ελεήμων
ανέλλην/Έλλην
ανελλιπής/ελλιπής
ανεμπόδιστος/
εμποδισμένος
ανενδεής/ενδεής
ανενθουσίαστος/
ενθουσιασμένος
ανενόχλητος/
ενοχλημένος
ανέντιμος/έντιμος
ανεξακρίβωτος/
εξακριβωμένος
ανεξάντλητος/
εξαντλημένος
ανεξάρτητος/εξαρτημένος
ανεξασφάλιστος/
εξασφαλισμένος
ανεξίτηλος/εξίτηλος
ανεξιχνίαστος
εξιχνιασμένος
ανεξοικείωτος/εξοικειωμένος
ανεξουσίαστος/
εξουσιαζόμενος
ανεπαίσχυντος/επαίσχυντος
ανεπανόρθωτος/
επανορθωμένος
ανεπάρκεια/επάρκεια
ανεπαρκής/επαρκής
ανεπαχθής/επαχθής
ανεπεξέργαστος/
επεξεργασμένος
ανεπηρέαστος/επηρεασμένος
ανεπίδεκτος/επιδεκτικός
ανεπιείκεια/επιείκεια
ανεπιθύμητος/επιθυμητός
ανεπίκαιρος/επίκαιρος
ανεπίπλαστος/επίπλαστος
ανεπίσημος/επίσημος
ανεπιστημονικός/
επιστημονικός
ανεπιστήμων/επιστήμων
ανεπισφαλής/επισφαλής
ανεπιτήδειος/επιτήδειος
ανεπιτυχής/επιτυχής
ανεπιφανής/επιφανής
ανεπίφοβος/επίφοβος
ανεπιφύλακτος/
επιφυλακτικός
ανεπρόκοπος/προκομμένος
ανερμήνευτος/ερμηνευμένος
ανέτοιμος/έτοιμος
ανεύθετος/εύθετος
ανευλάβεια/ευβλάβεια
ανεφάρμοστος/
εφαρμοσμένος
ανέφικτος/εφικτός
ανήθικος/ηθικός
ανήλατος/ελατός
ανήμερος/ήμερος
ανήσυχος/ήσυχος
ανθυπνωτικός/
υπνωτικός
ανίατος/ιατός
ανιδιοτελής/ιδιοτελής
ανίερος/ιερός
ανικανοποίητος/
ικανοποιημένος
ανίκανος/ικανός
ανίκητος/νικημένος
ανισοβαρής/ισοβαρής
ανισογώνιος/ισογώνιος
ανισοδύναμος/ισοδύναμος
ανισομεγέθης/ισομεγέθης
ανισομερής/ισομερής
ανισόμετρος/ισόμετρος
ανισομήκης/ισομήκης
ανισονομία/ισονομία
ανισόπαχος/ισόπαχος
ανισόπεδος/ισόπεδος
ανισοπλατής/ισοπλατής
ανισόπλευρος/ισόπλευρος
ανισόρροπος/ισόρροπος
ανισοσκελής/ισοσκελής
ανισοσύλλαβος/
ισοσύλλαβος
ανισότης/ισότης
ανισότιμος/ισότιμος
ανισοϋψής/ισοϋψής
ανισόχρονος/ισόχρονος
ανισοψηφία/ισοψηφία
ανίσχυρος/ισχυρός
άνιφτος/νιμμένος
ανοήμων/νοήμων
ανόθευτος/νοθευμένος
ανοίκειος/οικείος
ανοικειότης/οικειότης
ανοικοκύρευτος/
νοικοκυρεμένος
ανοικτίρμων/οικτίρμων
ανομβρία/ομβριά
ανόμιμος/νόμιμος
ανομοθέτητος/
νομοθετημένος
ανομοιογενής/ομοιογενής
ανομοιομορφία/ομοιομορφία
ανομοιότης/ομοιότης
ανομολόγητος/
ομολογημένος
ανορεκτικός/ορεκτικός
ανορθογράφος/ορθογράφος
ανορθόδοξος/
ορθόδοξος
ανορθολογικός/
ορθολογικός
ανόργανος/
οργανικός
ανόσιος/όσιος
αντιευρωπαϊσμός/
ευρωπαϊσμός
αντισυνταγματικός/
συνταγματικός
αντρόπιαστος/
ντροπιασμένος
ανύβριστος/
υβρισμένος
ανυλοποίητος/
υλοποιημένος
ανυπαίτιος/υπαίτιος
ανυπακοή/υπακοή
ανύπαρκτος/υπαρκτός
ανυπέρβατος/υπερβατός
ανυπεύθυνος/υπεύθυνος
ανυπόδικος/υπόδικος
ανυπόθετος/υποθετικός
ανυποκρισία/υποκρισία
ανυπολόγιστος/
υπολογισμένος
ανυπόλογος/υπόλογος
ανύποπτος/ύποπτος
ανυπόστατος/υποστατός
ανυπόφορος/υποφερτός
ανυπόχρεος/υπόχρεος
ανώμαλος/ομαλός
ανωφέλεια/ωφέλεια
αξάνοιχτος/
ξανοιγμένος
αξεγέλαστος/
ξεγελασμένος
αξεσκέπαστος/ξεσκέπαστος
αξεχώριστος/ξεχωριστός
αξόδευτος/ξοδεμένος
άξυστο/ξυστό
άξινος/ξινός
άοκνος/οκνός
αόρατος/ορατός
αόριστος/ορισμένος
απαισιοδοξία/αισιοδοξία
απαίσιος/αίσιος
απαραβίαστος/
παραβιασμένος
απαράδεκτος/παραδεκτός
απαραπλάνητος/
παραπλανημένος
απαρουσίαστος/
παρουσιάσιμος
απασπάτευτος/
πασπατεμένος
άπαστρος/παστρικός
απάστωτος/
παστωμένος
απάτητος/πατημένος
απάτωτος/
πατωμένος
απαχής/παχύς
άπαχος/παχουλός
απεθνικοποίηση/
εθνικοποίηση
απειθαρχία/πειθαρχία
απείρακτος/πειραγμένος
απέραστος/περασμένος
απεριπλάνητος/
περιπλανώμενος
απεριποίητος/
περιποιημένος
απερίφρακτος/
περιφραγμένος
απερπάτητος/περπατημένος
άπηκτος/πηκτός
άπιαστος/
πιασμένος
απίθανος/πιθανός
άπικρος/πικρός
απίστευτος/πιστευτός
άπιστος/πιστός
απλάνιστος/
πλανισμένος
άπλανος/πλάνος
άπλαστος/
πλασμένος
άπλευστος/πλευστός
άπλωτος/πλωτός
αποβουτύρωση/
βουτύρωμα
απογείωση/προσγείωση
αποδάσωση/δάσωση
αποδέσμευση/
δέσμευση
αποδιάρθρωση/
διάρθρωση
αποδιοργάνωση/
διοργάνωση
αποδοκιμασία/
επιδοκιμασία
αποδόμηση/δόμηση
αποδυνάμωση/
δυνάμωση
απόζευξη/ζεύξη
αποθηλασμός/
θηλασμός
απόθητος/ποθητός
αποίκιλτος/
ποικιλμένος
αποκαθήλωση/
καθήλωση
αποκαλυπτήριος/
καλυπτήριος
αποκάλυψη/κάλυψη
αποκαρδίωση/
εγκαρδίωση
αποκεντρωτικός/
συγκεντρωτικός
αποκόλληση/κόλληση
αποκρατικοποίηση/
κρατικοποίηση
αποκρυπτογράφηση/
κρυπτογράφηση
απολιόρκητος/
πολιορκημένος
απολίτιστος/πολιτισμένος
απομαγνήτιση/
μαγνήτιση
απομυθοποίηση/
μυθοποίηση
αποναζιστικοποίηση/
ναζιστικοποίηση
απονομιμοποίηση/
νομιμοποίηση
απόντιστος/
ποντισμένος
αποξυγόνωση/
οξυγόνωση
αποπληθωρισμός/
πληθωρισμός
αποπροσανατολισμός/
προσανατολισμός
απόρρητος/ρητός
απορρύπανση/
ρύπανση
αποσταλινοποίηση/
σταλινοποίηση
αποσταθεροποίηση/
σταθεροποίηση
αποστέγαση/
στέγαση
απόστοργος/
στοργικός
αποστράτευση/
στράτευση
αποσυμφόρηση/
συμφόρηση
αποσύνδεση/σύνδεση
αποσύνθεση/
σύνθεση
αποσφράγιση/
σφράγιση
απότολμος/άτολμος
αποτροπή/προτροπή
απούλητος/
πουλημένος
απουσία/παρουσία
αποφορολόγηση/
φορολόγηση
αποφόρτιση/
φόρτιση
αποφυλάκιση/
φυλάκιση
αποχαρακτηρισμός/
χαρακτηρισμός
αποχουντοποίηση/
χουντοποίηση
αποχωμάτωση/
επιχωμάτωση
απραγματοποίητος/
πραγματοποιημένος
άπρεπος/πρεπούμενος
απριόνιστος/
πριονισμένος
απροβίβαστος/
προβιβασμένος
απρόβλεπτος/
προβλέψιμος
απρόβλητος/
προβεβλημένος
απρογραμμάτιστος
προγραμματισμένος
απρογύμναστος/
προγυμνασμένος
απρόδοτος/
προδομένος
απροειδοποίητος/
προειδοποιημένος
απροετοίμαστος/
προετοιμασμένος
απροθυμία/
προθυμία
απρόθυμος/πρόθυμος
απροίκιστος/προικισμένος
απροκατάληπτος/
προκατειλημμένος
απρόκοπτος/προκομμένος
απρομελέτητος/
προμελετημένος
απρομήθευτος/
προμηθευμένος
απρονόητος/
προνοητικός
απροξένευτος/
προξενεμένος
απροπαρασκεύαστος/
προπαρασκευασμένος
απροπόνητος/
προπονημένος
απροσάρμοστος/
προσαρμοσμένος
απρόσβλητος/προσβλημένος
απροσγείωτος/
προσγειωμένος
απροσδιόριστος/
προσδιορισμένος
απρόσεκτος/προσεκτικός
απροσηλύτιστος/
προσηλυτισμένος
απρόσιτος/προσιτός
απροσκάλεστος/
προσκαλεσμένος
απροσκύνητος/
προσκυνημένος
απροσποίητος/
προσποιητός
απροστάτευτος/
προστατευμένος
απρόσφορος/πρόσφορος
απροσφυής/
προσφυής
απροσχεδίαστος/
προσχεδιασμένος
απροφύλαχτος/
προφυλαγμένος
απρωτοκόλλητος/
πρωτοκολλημένος
απτέρωτος/
πτερωτός
απτόητος/πτοημένος
άπτυχος/πτυχωτός
άπτωτος/πτωτικός
απτώχευτος/πτωχευμένος
άπυκνος/πυκνός
απυροβόλητος/
πυροβολημένος
απύρωτος/πυρωμένος
αράγιστος/ραγισμένος
αράντιστος/ραντισμένος
άραφτος/ραμμένος
αρίγωτος/ριγωτός
αρεζίλευτος/ρεζίλης
αρίζωτος/ριζωμένος
άριχτος/ριγμένος
αρράβδωτος/ραβδωτός
άρρευστος/ρευστός
άρρητος/ρητός
αρρύθμιστος/ρυθμισμένος
άρρυθμος/ρυθμικός
αρυμούλκητος/
ρυμουλκημένος
ασαβάνωτος/
σαβανωμένος
ασάλευτος/σαλεμένος
ασάλιωτος/σαλιωμένος
ασαμάρωτος/σαμαρωμένος
άσαρκος/σαρκώδης
ασάρωτος/σαρωμένος
ασαφής/σαφής
ασβάρνιστος/σβαρνισμένος
άσβηστος/σβησμένος
άσειστος/σειστός
ασέλωτος/σελωμένος
άσεμνος/σεμνός
ασήκωτος/σηκωτός
ασημάδευτος/
σημαδεμένος
ασήμαντος/σημαντικός
ασημείωτος/σημειωμένος
άσηπτος/σηπτός
άσιαχτος/σιαγμένος
ασιγούρευτος/
σιγουρεμένος
ασιδέρωτος/σιδερωμένος
ασίτευτος/σιτεμένος
ασίτιστος/σιτισμένος
ασκάλιστος/σκαλιστός
άσκαστος/σκασμένος
άσκαφτος/σκαμμένος
ασκέβρωτος/σκεβρωμένος
ασκέπαστος/σκεπασμένος
ασκιαγράφητος/
σκιαγραφημένος
ασκλάβωτος/σκλαβωμένος
ασκληραγώγητος/
σκληραγωγημένος
ασκόνιστος/σκονισμένος
ασκόρπιστος/
σκορπισμένος
ασκότιστος/σκοτισμένος
ασκούντητος/
σκουντημένος
ασκούπιστος/
σκουπισμένος
ασκούριαστος/
σκουριασμένος
άσκυφτος/σκυφτός
ασμίλευτος/σμιλευτός
ασουβάτιστος/
σουβατισμένος
ασούβλιστος/σουβλιστός
ασουλούπωτος/
σουλουπωμένος
ασούρωτος/σουρωτός
άσοφος/σοφός
άσπαρτος/σπαρμένος
άσπαστος/σπασμένος
άσπιλος/σπιλωμένος
άσπλαχνος/σπλαχνικός
ασπόνδυλος/σπονδυλωτός
άσπουδος/σπουδαίος
ασπριδερός/μαυριδερός
ασπρομάλλης/
μαυρομάλλης
ασπροφορεμένος/
μαυροφορεμένος
αστάθμιστος/σταθμισμένος
ασταμάτητος/
σταματημένος
ασταύρωτος/σταυρωμένος
αστέγαστος/στεγασμένος
αστέγνωτος/στεγνωμένος
άστεγος/στεγασμένος
αστερέωτος/στερεωμένος
άστερκτος/στερκτός
αστεφάνωτος/
στεφανωμένος
αστήρικτος/στηριγμένος
άστητος/στημένος
αστιγμάτιστος/
στιγματισμένος
αστίλβωτος/στιλβωμένος
άστιφτος/στιμμένος
αστοίβαχτος/
στοιβαγμένος
αστοκάριστος/
στοκαρισμένος
αστόλιστος/στολισμένος
αστόμωτος/στομωμένος
άστοργος/στοργικός
αστράγγιστος/
στραγγισμένος
αστράτευτος/στρατευμένος
αστρατολόγητος/
στρατολογημένος
άστριφτος/στριφτός
αστρίφωτος/στριφωμένος
άστρωτος/στρωμένος
αστύλωτος/
στυλωμένος
ασυγκάλυπτος/
συγκαλυμμένος
ασυγκατάβατος/
συγκαταβατικός
ασυγκίνητος/
συγκινημένος
ασυγκλόνιστος/
συγκλονισμένος
ασυγκράτητος/
συγκρατημένος
ασύγκριτος/
συγκριτικός
ασυγκρότητος/
συγκροτημένος
ασυγύριστος/
συγυρισμένος
ασύγχρονος/σύγχρονος
ασύγχυστος/
συγχυσμένος
ασυγχώρητος/συγχωρημένος
ασυκοφάντητος/
συκοφαντημένος
ασύλητος/συλημένος
ασυλλάβιστος/συλλαβιστός
ασυλλόγιστος/
συλλογισμένος
ασύμβατος/συμβατός
ασυμβίβαστος/
συμβιβασμένος
ασυμβούλευτος/
συμβουλευμένος
ασυμμάζευτος/
συμμαζεμένος
ασύμμικτος/σύμμικτος
ασυμμόρφωτος/
συμμορφωμένος
ασυμπαγής/συμπαγής
ασυμπαθής/συμπαθής
ασυμπίεστος/
συμπιεσμένος
ασυμπλήρωτος/
συμπληρωμένος
ασύμπτυκτος/
συμπτυγμένος
ασυμπύκνωτος/
συμπυκνωμένος
ασυμφιλίωτος/
συμφιλιωμένος
ασύμφωνος/σύμφωνος
ασυμψήφιστος/
συμψηφισμένος
ασυναίρετος/
συναιρεμένος
ασύνακτος/συναγμένος
ασύναπτος/συναπτός
ασυναρμολόγητος/
συναρμολογημένος
ασυνάρτητος/
συναρτημένος
ασύναχτος/
συναγμένος
ασύνδετος/συνδεδεμένος
ασυνδύαστος/
συνδυασμένος
ασυνείδητος/συνειδητός
ασυνέπεια/συνέπεια
ασυνεπής/συνεπής
ασύνετος/συνετός
ασυνεχής/συνεχής
ασυνήθης/συνήθης
ασυνήθιστος/
συνηθισμένος
ασυνθηκολόγητος/
συνθηκολογημένος
ασυννέφιαστος/
συννεφιασμένος
ασυνόδευτος/
συνοδευμένος
ασυνόψιστος/
συνοψισμένος
ασυνταίριαστος/
συνταιριασμένος
ασύντακτος/συντεταγμένος
ασυντήρητος/
συντηρημένος
ασυντόνιστος/
συντονισμένος
ασυντρόφευτος/
συντροφευμένος
ασυσσώρευτος/
συσσωρευμένος
ασύστολος/
συνεσταλμένος
άσφαχτος/σφαχτός
ασφετέριστος/
σφετερισμένος
ασφήνωτος/
σφηνωμένος
άσφιχτος/σφιχτός
ασφόγγιστος/
σφογγισμένος
ασφουγγάριστος/
σφουγγαρισμένος
ασφράγιστος/
σφραγισμένος
ασφυρηλάτητος/
σφυρηλατημένος
ασφύριχτος/
σφυριγμένος
ασχεδίαστος/σχεδιασμένος
άσχετος/σχετικός
ασχημάτιστος/
σχηματισμένος
άσχιστος/σχισμένος
ασχολίαστος/
σχολιασμένος
ασώρευτος/
συσωρευμένος
ασώριαστος/
σωριασμένος
ατάγιστος/ταγισμένος
αταίριαστος/ταιριαστός
ατακτοποίητος/
τακτοποιημένος
άτακτος/εύτακτος
αταλαιπώρητος/
ταλαιπωρημένος
αταξίδευτος/ταξιδεμένος
αταξινόμητος/
ταξινομημένος
αταπείνωτος/
ταπεινωμένος
ατάρακτος/ταραγμένος
αταρίχευτος/
ταριχευμένος
αταύτιστος/ταυτισμένος
αταυτοποίητος/
ταυτοποιημένος
ατείχιστος/τειχισμένος
ατέκμαρτος/τεκμαρτός
ατέλειωτος/
τελειωμένος
ατελέσφορος/τελεσφόρος
ατελώνιστος/
τελωνισμένος
ατεμάχιστος/τεμαχισμένος
ατερμάτιστος/
τερματισμένος
ατετραγώνιστος/
τετραγωνισμένος
ατηγάνητος/
τηγανητός
ατιθάσευτος/
τιθασευμένος
ατίμητος/τιμημένος
ατιμολόγητος/
τιμολογημένος
ατιμώρητος/τιμωρημένος
ατίναχτος/τιναγμένος
ατοίμαστος/ετοιμασμένος
ατοιχοκόλλητος/
τοιχοκολλημένος
ατόκιστος/τοκισμένος
άτολμος/τολμηρός
ατόνιστος/τονισμένος
ατόξευτος/τοξευμένος
ατοξικός/τοξικός
ατοποθέτητος/
τοποθετημένος
ατόρνευτος/τορνευτός
ατραγούδιστος/
τραγουδισμένος
ατράνταχτος/
τρανταγμένος
ατραυμάτιστος/
τραυματισμένος
ατρικύμιστος/
τρικυμισμένος
άτριφτος/τριμμένος
άτριχος/τριχωτός
ατρόμητος/
τρομαγμένος
ατρομοκράτητος/
τρομοκρατημένος
ατροποποίητος/
τροποποιημένος
ατρόχιστος/τροχισμένος
ατρύγητος/
τρυγημένος
ατρύπητος/τρυπημένος
άτρωτος/τρωτός
ατσάκιστος/τσακιστός
ατσαλάκωτος/
τσαλακωμένος
ατσίμπητος/
τσιμπημένος
ατύλιχτος/τυλιχτός
ατυράγνιστος/
τυραγνισμένος
αυτολεξεί/ετερολέκτως
αφάγωτος/φαγωμένος
αφακέλωτος/φακελωμένος
αφανέρωτος/
φανερωμένος
αφαρμάκωτος/
φαρμακωμένος
αφάσκιωτος/φασκιωμένος
αφελληνισμός/
εξελληνισμός ή
εξελλήνιση
αφερέγγυος/φερέγγυος
άφθαρτος/φθαρτός
άφθαστος/φθασμένος
άφθεγκτος/φθεγκτός
αφθόνητος/φθονητός
άφθορος/φθαρτός
αφιλάγαθος/
φιλάγαθος
αφιλόκαλος/φιλόκαλος
αφιλοκερδής/φιλοκερδής
αφιλόνικος/φιλόνικος
αφιλοξένητος/
φιλοξενημένος
αφιλόξενος/φιλόξενος
αφιλόπατρις/φιλόπατρις
αφιλόπονος/φιλόπονος
αφιλοπρόοδος/
φιλοπρόοδος
άφιλος/φιλικός
αφιλοσόφητος/
φιλοσοφημένος
αφιλόστοργος/
φιλόστοργος
αφιλότιμος/φιλότιμος
αφιλοχρήματος/
φιλοχρήματος
αφιλτράριστος/
φιλτραρισμένος
αφινίριστος/
φινιρισμένος
αφκιασίδωτος/
φκιασιδωμένος
αφλόμωτος/
φλομωμένος
αφολίδωτος/φολιδωτός
αφοπλισμένος/
οπλισμένος
αφόρετος/
φορεμένος
αφορολόγητος/
φορολογημένος
αφόρτωτος/
φορτωμένος
αφούντωτος/φουντωτός
αφούρκιστος/
φουρκισμένος
αφούσκωτος/
φουσκωμένος
άφραγκος/φραγκάτος
άφρακτος/
φραγμένος
αφρόντιστος/
φροντισμένος
αφρούρητος/
φρουρημένος
άφτυστος/
φτυσμένος
αφυδρογόνωση/
υδρογόνωση
αφύλακτος/φυλαγμένος
αφύσικος/φυσικός
αφύτευτος/φυτευμένος
αφώτιστος/φωτισμένος
αχάιδευτος/
χαϊδεμένος
αχαλάρωτος/
χαλαρωμένος
αχάλαστος/χαλασμένος
αχαλίνωτος/
χαλινωμένος
αχάλκευτος/
χαλκευμένος
αχαμήλωτος/
χαμηλωμένος
αχαράκωτος/χαρακωμένος
αχαράτσωτος/
χαρατσωμένος
αχειραγώγητος/
χειραγωγημένος
αχειραφέτητος/
χειραφετημένος
αχειρίδωτος/χειριδωτός
αχειροποίητος/
χειροποίητος
αχειροτόνητος/
χειροτονημένος
αχειρούργητος/
χειρουργημένος
αχλεύαστος/χλευασμένος
αχόρταγος/χορτασμένος
αχρησιμοποίητος/
χρησιμοποιημένος
άχρηστος/χρήσιμος
αχρόνιστος/χρονισμένος
αχρονολόγητος/
χρονολογημένος
αχρωμάτιστος/
χρωματισμένος
άχτιστος/χτισμένος
αχτύπητος/χτυπημένος
αχύλωτος/χυλωμένος
αχώνευτος/χωνεμένος
αχώριστος/χωρισμένος
άχωστος/χωσμένος
αψαλίδιστος/
ψαλιδισμένος
αψέκαστος/ψεκασμένος
αψευδής/ψευδής
αψεύτιστος/
ψευτισμένος
αψηλάφητος/ψηλαφητός
άψητος/ψητός
άψυκτος/ψυγμένος
άψυχος/ψυχωμένος
αψώμωτος/
ψωμωμένος

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Αλφάλεξο
αντιθέτων
2014)
Παραπλάνηση 
Το μεγάλο ψέμα για
όρκο του 
Μ. Αλεξάνδρου

υπέρ της
Παγκοσμιοποίησης
Κλικ εδώ 
Παραπλάνηση 

............................


Πρόοδος !

Το νερό που πίνουμε λιγοστεύει, γιατί εμείς το μολύναμε και το καταχρασθήκαμε.

Ο αέρας που αναπνέουμε λιγοστεύει, γιατί εμείς μολύναμε την ατμόσφαιρα.

Η ανθρωπιά που είναι απολύτως αναγκαία λιγοστεύει, γιατί εμείς 
απομακρυνθήκαμε από τον Λόγο του Θεού και τις ηθικές αξίες.

Κι όμως εσύ, συνάνθρωπέ μας, θα εξακολουθείς να ομιλείς και σήμερα και αύριο για τη μεγαλειώδη πρόοδο της ανθρωπότητας 
!

.............................


Η παρανομία

Όταν οι παράνομες ενέργειες και πράξεις στρέφονται ενάντια σε ανθρώπους που αντιπαθούμε ή φθονούμε, ενδόμυχα τις εγκρίνουμε και δημόσια ή δεν τις αποδοκιμάζουμε ή υποκριτικά τις στηλιτεύουμε. 

Όταν όμως αυτές στρέφονται εναντίον μας, αγανακτούμε και ενδόμυχα και δημοσίως.

.........................


Ο πλούτος

Είσαι πραγματικά πλούσιος, όταν

1) Κατέχεις ή επιθυμείς μόνο τα απαραίτητα και αναγκαία για τη ζωή σου υλικά αγαθά,

2) Προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου με τον αρμόζοντα τρόπο οτιδήποτε σου περισσεύει ή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες σου.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

.............................
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
          6-5-2011

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στο παρόν λεξικό

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 

Σε Google Chrome:
1) Κάνουμε κλικ στο
εικονίδιο Ξ επάνω και 
δεξιά.
2) Στο μενού που θα 
εμφανισθεί κάνουμε 
κλικ στη λέξη "Εύρεση".
3) Γράφουμε τη λέξη
που αναζητούμε στο 
εμφανιζόμενο πλαίσιο.
.................

Σε Mozila Firefox:
1) Κάνουμε κλικ στο
"Επεξεργασία" επάνω και αριστερά.
2) Στο μενού που θα 
εμφανισθεί κάνουμε 
κλικ στη λέξη "Εύρεση".
3) Στο κάτω μέρος
και αριστερά θα 
εμφανισθεί ένα
πλαίσιο στο οποίο
θα γράψουμε την λέξη που 
αναζητούμε.
............................

Σε Internet Explorer:
1) Κάνουμε κλικ στο
"Επεξεργασία" επάνω και αριστερά.
2) Στο μενού που θα 
εμφανισθεί κάνουμε 
κλικ στη λέξη "Εύρεση
σε αυτήν τη σελίδα".
3) Αμέσως θα 
εμφανισθεί ένα
πλαίσιο στο οποίο
θα γράψουμε την λέξη που 
αναζητούμε.
..................


 
Το Άγιο Φως
δεν 
καίει !!!

..............
Ο αφελληνισμός
της παιδείας


Κλικ εδώ
..............

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
(Πρακτική φιλοσοφία)

Ψηφιακό βιβλίο
............................
                                                                                                                                                                                                                                               

 


Α
αβαργόμιστος/παραπονιάρης (κλαψιάρης)
αβαρία/κέρδος
αβάσιμος(ασύστατος)/αληθής
αβγατίζω/μειώνω
αβγάτιση/μείωση (ελάττωση, φθίνασμα)
αβέβαιος/σίγουρος
αβελτηρία(αβελτερία)/ευφυΐα
αβέρτα/φειδωλώς (σμικρομερώς)
αβούλητος/εκούσιος
άβουλος/ρέκτης
αβροδίαιτος(καλοπερασάκιας)/λιτοδίαιτος (ολιγοδίαιτος)
αβρός/αγροίκος (άξεστος, χονδροειδής, χοντράνθρωπος)
άβροτος(αθάνατος)/θνητός (μορτός)
αβρυντής(θηλυπρεπής)/ανδροπρεπής(αρρενοπρεπής)
άβυσσος/κορυφή (χείλος)
αγαθιάρης/παμπόνηρος
αγαλλίαση/λύπη
αγανάκτηση/ηρεμία
αγανός(αραιός)/πυκνός (συμπτυγμένος, αθρόος)
αγάπη(στοργή, φιλότητα)/μίσος (στύγος, ινάτι)
άγαρμπος(ασουλούπωτος, αμπλαούμπλας)/κομψός
αγγαρεία/προθυμία
αγγελία/αποσιώπηση
αγγίζω/αποφεύγω
αγέλη/μοναχικός
αγεληδόν(κοπαδιαστά)/καταμόνας (μεμονωμένως)
αγένεια/διάκριση
αγενής/διακριτικός
αγέρας/άπνοια
αγέρωχος(μεγαλόφρων, μεγαλοπρεπής)/ταπεινός
αγιογδύτης(αισχροκερδής)/αφιλοκερδής
άγιος/αμαρτωλός
αγκαθωτός/λείος
αγκαλιάζω/αποδιώχνω
αγκυλώνω/χαϊδεύω
αγκυροβολώ/σαλπάρω
αγλαός(φημισμένος)/άσημος
άγληνος(τυφλός, αόμματος)/ορατικός
άγναντος(περίοπτος)/δυσδιάκριτος (δυσκολοξεχώριστος)
άγνοια/γνώση
αγνός/νοθευμένος
αγνωμοσύνη/ευγνωμοσύνη
άγνωστος/γνώριμος
αγογγυσία/μεμψιμοιρία
αγογγύστως/απροθύμως
αγονία(ακαρπία)/ευφορία
άγονος/κυοφόρος (γόνιμος)
αγορά/πώληση
αγοραίος(πρόστυχος, αλανιάρικος)/ευγενικός
αγόρευση/σιωπή
αγόρι(κοπέλι)/κορίτσι
άγουρος/ώριμος
αγριεύω/ημερεύω
άγριος/ήμερος
αγριοσύνη(κτηνωδία,θηριότης)/καλοσύνη (πραότητα)
αγριωμάρα/συμπόνια
αγροίκος/ευγενικός (αγανόφρων)
αγρομενής/κατοικίδιος
αγρυπνώ/κοιμούμαι
αγύρτης(σαλτιμπάγκος, τσαρλατάνος)/έντιμος
αγχήρης(γειτονικός)/απόμακρος
αγχίνους/ανόητος
άγχος/ηρεμία
αγχώδης/αμέριμνος (απερίσπαστος)
αγχωμένος/αβούρλιστος (ξένοιαστος)
αγωγή/αμορφωσιά
αγώνας/παθητικότητα
αγωνία/ξενοιασιά
αδαήμων/ειδήμων (επα
ΐων)
αδαής(ανενημέρωτος,ακατατόπιστος,αδιαφώτιστος)/γνώστης
αδάμαστος/συμβιβαστικός
άδεια/απαγόρευση
αδειάζει/απασχολείται
αδεισίθεος/θεοσεβής
αδέκαρος/πλούσιος
αδέκαστος(αδωροδόκητος)/αργυρώνητος (εξωνημένος)
αδέξιος/επιδέξιος
αδεξιοσύνη/επιτηδειοσύνη (καπατσοσύνη)
αδερκής(άφαντος)/ορατός
αδερφοσύνη(οικειότητα)/αποξένωση
αδευτέρωτα/διακεκομμένως
άδηλος/φανερός 
αδημονία(ανυπομονησία)/καρτερία
αδηφαγία/λιγοφαγία
αδιάβλητος/μεμπτός
αδιάκοπος(ατελεύτητος,ακατάπαυστος,ασίγαστος)/διακεκομμένος
αδιάλειπτος(εξακολουθητικός)/διακεκομμένος
αδιαλλαξία/συμβιβαστικότητα
αδιαντροπιά/σεμνότητα
αδιάρμιστος(ασυγύριστος)/τακτοποιημένος
αδιαφόρετα/επωφελώς
αδιάφορος/επιμελής
αδιάψευστος/απατηλός
άδικος/δίκαιος
αδίστακτος/διστακτικός
άδολος/ανειλικρινής
άδοξος/ευυπόληπτος
αδούλωτος/υποτελής
αδράνεια/απασχολία
αδρός(παχύς)/λεπτός
αδυσώπητος/επιεικής
άεργος/φιλόπονος
αεί/ουδέποτε (ή ενίοτε)
αεικίνητος/καθηλωμένος
αείμνηστος/ξεχασμένος
αειχρόνιος(=αϊδιος)/πρόσκαιρος
αεριτζής/καλοπροαίρετος
αζήλωτος/αξιοζήλευτος (αριζήλωτος)
αηδία(σιχασιά, ανοστιά)/ευχαρίστηση (εντρύφηση)
αθάνατος/θνητός
αθέατος(αδιόρατος)/ορατός (εύοπτος)
άθελα/εκούσια
αθέλητος/επιθυμητός
αθέμιτος/νομιμόφρων
αθεράπευτος/ιάσιμος
αθέτηση(κατάργηση)/τήρηση
άθηλυς/θηλυδρίας (θηλυπρεπής, θηλύφρων)
αθιβολή(αμφιβολία)/βεβαιότητα
άθλιος/ευτυχής
αθροίζω/σκορπώ
αθρύλητος/ξακουστός (περίφημος)
άθρυπτος/ευδιάλυτος (εύθρυπτος, ευκολότριφτος)
αθύμως(άκαρδα, απρόθυμα)/ασπασίως(ευχαρίστως)
αθυροστομία/εχεμύθεια (μυστικότητα)
αθώος(ανεπαιτίατος, άφταιγος)/ένοχος (αίτιος)
αίγλη/αφάνεια
αιδήμων(ντροπαλός)/αδιάντροπος
αιδώς/αδιαντροπιά
αιθεροβάμων/χαμαιβάμων
αίθριος(ανέφελος, ξάστερος)/νεφοσκεπής
αινετός/μεμπτός
αίρεση/ορθοδοξία
αισθαντικός(ευσυγκίνητος)/ασυγκίνητος
αίσιος/εχθρικός
αίσυλος(ασεβής)/ευσεβής (ευαγής)
αισχροήθεια/χρηστοήθεια
αισχρός(=ακόλαστος, ασελγής, σάτυρος)/ηθικός
αισχρουργός/αγαθοεργός
αισχυντηλός/αδιάντροπος
αιτία/αποτέλεσμα
αιφνίδιος/αναμενόμενος
αιχμάλωτος/ελεύθερος
αιώνιος/εφήμερος
αιώρηση/ακινησία
ακαλαίσθητος(άκομψος, κακόγουστος)/κομψός
ακάματος/τεμπέλης (ακαμάτης)
ακαμπούριαστος/υβός (καμπουρωτός, κυφός)
ακανάκευτος/χαϊδεμένος (κανακάρης)
άκαρδος/πονόψυχος
ακαριαίος/διαρκής
άκαρπος/γόνιμος
ακατάβλητος/ευάλωτος (ευκολοκυρίευτος, ευπόρθητος)
ακατάγνωστος(αθώος, ακαταδίκαστος)/ένοχος
ακατακρίτως/σκανδαλωδώς
ακαταλαβίστικος/κατανοητός
ακατανίκητος/ευκατάβλητος
ακατασύχαστος/αδρανής
ακατέβατα/πτωτικά
ακαύχητος/οιηματίας
ακέραιος/ελλιπής
ακεραιότητα/ανεντιμότητα
ακερδώς(=δωρεάν)/επικερδώς (κερδοφόρως)
ακερμία/ευπορία
ακεφαλιά(ανοησία)/σύνεση
ακηδία(αμεριμνησία)/επιμέλεια
ακλεής(άδοξος)/περιώνυμος (πολυθρύλητος)
άκληρος/γόνιμος
ακλόνητος(αδόνητος,έμπεδος,ασάλευτος)/ασταθής
ακμή/παρακμή
ακοινολόγητος(αμάθευτος)/γνωστοποιημένος
ακολασία(παραλυσία, ασωτία)/εγκράτεια
ακόλαστος(=φιλήδονος,ηδονόβλητος, ηδονόπληκτος)/εγκρατής
ακόλουθος/προηγούμενος
ακονίζω/στομώνω
ακόντως/θεληματικά
άκοπος/κοπιώδης (επίπονος, εργώδης, πολύμοχθος)
ακόρεστος/χορτάτος
ακούσιος/εκούσιος (αβίαστος)
ακράδαντος(αδιάσειστος, ατράνταχτος)/ασταθής
ακραιφνής/ανάκατος
ακράτεια/εγκράτεια
ακριβής/ακαθόριστος (ανακριβής)
ακριβός/φθηνός (εύωνος)
ακριβώς/περίπου
ακριτόμυθος/εχέμυθος
ακρογιαλιά/πέλαγος
ακροδεξιός/ακροαριστερός
ακροθιγώς/επισταμένως (προσεκτικά)
ακροποδητί(=αθορύβως)/θορυβωδώς
ακρόσοφος(=πανδαής, πάνσοφος)/ολιγομαθής
ακροτελεύτιος/κατάπρωτος
ακυδής(άδοξος)/ένδοξος (φαίδιμος, κλεινός)
ακυρολεξία/ακριβολογία
ακυρολογία/ακριβολογία
άκυρος/έγκυρος
αλαζόνας
(=φαρφάρας,γαύρος,μεγάλαυχος)/ταπεινός
αλαζονεία/ταπεινοφροσύνη
αλαμπουρνέζικος/κατανοητός
αλάνης/πολιτισμένος
αλαπαδνός(ασθενικός)/δυνατός
αλαργός/κοντινός
αλάρδωτος(=νήστις)/χορτάτος
αλεξίπυρος/εύφλεκτος
αλήθεια/ψέμα
αληθινολογία(=αληθοέπεια)/ψευδολογία
αλητεία/νοικοκυροσύνη
αλιάνιστος(ατεμάχιστος,αδιχοτόμητος)/τεμαχιστός(τετμημένος)
αλισβερίσι/απραξία
αλκή/αδυναμία
άλκιμος/ανίσχυρος
αλλαγή(=εξάμειψη, μεταβολή)/σταθερότητα
αλληλοβλάπτομαι/αλληλωφελούμαι
αλληλωφέλεια/αλληλοφθορά
αλλιώτικα/ομοίως (παρομοίως, παρεμφερώς)
αλλογενής/ομοεθνής
αλλοδαπός/ντόπιος
αλλοεθνής/ομοεθνής
αλλοιώνω/διατηρώ
αλλόκοτος(ασυνήθιστος,παράξενος,ιδιόρρυθμος)/συνήθης
αλλοπρόσαλλος(κακόπιστος)/βάσιμος (συνεπής)
αλλοτρίωση/κυριότητα
αλλόφατος/αυτοσφαγής
αλλοφυλισμός(=ξενομανία)/μισοξενία
αλλόφυλος/ομόφυλος
αλματώδης/σταδιακός
αλόγημα/φρονιμάδα
αλόγιστος/συνετός
αλτρουισμός/ατομισμός
αλύγιστος/στρεπτός(εύκαμπτος,ευλύγιστος,ελαστικός,λυγερός)
αλυπησιά/συμπόνια
αλώβητος(άθικτος)/πειραγμένος
αμάθεια(=αδαημονία)/ιδμοσύνη (γνώση)
αμαυρώνω/εξυμνώ
αμβλύνω/οξύνω
αμβλύς/οξύς (κοφτερός)
αμβροσιώδης(νόστιμος)/άνοστος
αμέθεκτος(αμέτοχος)/μέτοχος
αμείβω/ζημιώνω
αμείλικτος/ήπιος
αμέλεια(αφροντισιά)/φροντίδα (προστασία)
αμελλητί/βραδέως
αμέριμνος/περίφροντις
αμέριστος(αχώριστος, αδιαίρετος)/κομματιασμένος
αμερόληπτος(απροσωπόληπτος)/μεροληπτικός
άμεσος/έμμεσος
αμετάβλητος/ρευστός
αμετάτρεπτος/ευμετάβλητος
αμηχανία(δυσχέρεια)/ευκολία
αμιγής(ασύμφυρτος)/μικτός
άμιλλα/συνεργασία
αμλετισμός(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα
αμοιβή/τιμωρία
άμοιρος/εύμοιρος
αμοραλισμός(ανηθικότητα)/ηθικότητα
αμορφωσιά/εγγραμματοσύνη
αμπόδιστος(ακώλυτος, απρόσκοπτος)/μυριομπόδιστος
αμπούχαβος(μπούχαβος)/συμπαγής
αμυάλωτος/εχέφρων
αμυδρός(βληχρός, άτονος)/έντονος
άμυνα/επίθεση
αμφιβολία(αμφιταλάντευση)/βεβαιότητα
αμφίλεκτος/αναμφισβήτητος (αναντίλεκτος)
αμφιρρεπής/ισόρροπος (αμφοτεροβαρής)
αμφισβήτηση/αναγνώριση

αμώμητος/επιλήψιμος
άμωμος(αψεγάδιαστος)/μεμπτός
αναβαλλόμενος(= κατάκρισίς τις)/επαίνεμα
αναβολή(καθυστέρηση, καρκινοβασία)/επίσπευση
αναγέννηση(αναδημιουργία,αναμόρφωση)/μαρασμός
αναγκαίος(επιβεβλημένος)/προαιρετικός
αναγκασμός/αυτοβουλία
ανάγκη/άνεση
αναγώγιμος/στάσιμος
ανάγωγος/ευγενής
αναδουλειά/ενασχόληση
αναδρομή/επιδρομή
ανάθεμα/ευχή
αναίδεια(θράσος, ιταμότητα)/αιδημοσύνη
ανακαινίζω/παλιώνω
ανακαλύπτω/κρύβω
ανακάτεμα/τακτοποίηση
ανάκληση/διώξιμο
ανακολουθία(αντίφαση,αντινομία)/ειρμός (αλληλουχία)
ανακόλουθος/συνεπής
ανακουφίζω/επιβαρύνω
ανάλατος/αλατισμένος (αλίπαστος)
ανάλγητος/σπλαχνικός
ανάλυση/σύνθεση
αναμάρτητος(=αλάθευτος)/εφάμαρτος
ανάμιξη/αποχωρισμός (διαχωρισμός, ξεχώρισμα)
ανάμνηση/λήθη
αναμονή/βιασύνη (ασπούδα)
αναμπουμπούλα/ευταξία
αναμφισβήτητος(αδιάψευστος, ακατάρριπτος)/αβέβαιος
ανανταπόδοτος/αμοιβαίος
αναξιότητα/ικανότητα (αξιοσύνη, αρετή)
αναπαυτικός/άβολος
αναπηρία/αρτιμέλεια
αναποδιάρης(κακότροπος, στραβόξυλο)/καλότροπος
ανάποδο/κανονικό
αναπόδραστος(=δυσέκφυκτος)/ευδιάφυκτος
αναπολώ/λησμονώ
αναπόσβεστος(αδιάγραπτος, άσβηστος)/εξίτηλος
αναποτελεσματικός/τελεσφόρος
αναπότρεπτος/ευδιάφυκτος
αναπόφευκτος(άφυκτος, αφεύγατος)/ευδιάφυκτος
ανάπτυξη/στασιμότητα
ανάπυστος(πασίγνωστος)/άσημος
αναργυρία/πολυχρηματία
αναρεσιά/ευαρέσκεια
ανάρια/δασιά
ανάρμοστος/ταιριαστός (ευάρμοστος, καλοπροσάρμοστος)
ανάρρωση/κατάπτωση
αναρχία/τάξη
ανάσκελα/επίμουρα
ανατίμηση/υποτίμηση
άναυδος/λάλος
αναφαίρετος(=αναπόσπαστος,αξεκόλλητος)/αποσπώμενος
ανάφαλο(αναπάντεχο)/αναμενόμενο
αναφανδόν/κρυφά
αναφής(=ανέγγιχτος, άψαυστος)/απτός (ψηλαφητός)
αναχώρηση/άφιξη
αναψυχή/θλίψη
ανδρεία/λιποψυχία
ανέαστος(ανόργωτος)/οργωμένος
ανέβγαλτος/έμπειρος
ανέγκλητος/μεμπτός
ανείπωτος(δύσφατος, ανέκφραστος)/ρητός
ανέκκλιτος(αναπόφευκτος)/ευδιάφυκτος (φευκτός)
ανελέητος(απόνετος, άπονος, αλύπητος)/σπλαχνικός
ανελλιπώς/ενίοτε
ανεμελιά (αναμελιάατημελησία, ξενοιασιά)/έγνοια
ανεμόδαρτος/απάνεμος
ανεμόπληκτος/απάγκιος
ανεμώλιος(ανώφελος)/επωφελής
ανένδοτος(αδιαπραγμάτευτος, ανυποχώρητος)/ενδοτικός
ανεξίλαστος(ανεξευμένιστος)/καλόκαρδος
ανεπαίσθητος/επαισθητός
ανεπίδεκτος/επιδεκτικός
ανεπισκίαστος/κρυψίνους
ανεπίτευκτος(δυσκατόρθωτος, δυσεκτέλεστος)/κατορθωτός
ανεπίτρεπτος/συγγνωστός
ανεπίφθονος/φθονερός
ανερμάτιστος(επιπόλαιος)/καλόπιστος
άνεση/στενοχώρια
ανέσωστος/αρτιμελής
ανευτρέπιστος/τακτοποιημένος
ανέφικτος(ανεκτέλεστος,άρεκτος)/πραγματοποιήσιμος
ανέχεια/ευπορία
ανεχορταγιά/κόρος
ανήκεστος(αγιάτρευτος)/ιάσιμος
ανημπόρια/ευρωστία
ανήμπορος/δυνατός
ανησυχία/ηρεμία
ανιαρός/ευχάριστος (τερπνός, γλυκύθυμος, ευφρόσυνος)
ανίδεος/γνώστης
ανίδιος(=ακτήμων)/ιδιοκτήτης (κάτοχος)
ανιδιοτελής/ιδιοτελής (συμφεροντολόγος)
ανιδρωτί/κοπιαστικά
ανιθαγενής/γηγενής
ανίκανος/ικανός (επιδέξιος)
ανιόντα/κατιόντα
ανιόντες(γεννήτορες, πρόγονοι)/κατιόντες (απόγονοι)
άνοδος/κάθοδος
ανοήμων/μυαλωμένος
ανοησία/σύνεση
ανοίκειος/φιλικός
ανοικοδόμηση(ξαναχτίσιμο)/κατεδάφιση
ανοικονόμητος(=αβόλευτος)/τακτοποιημένος
ανοικτίρμων/σπλαχνικός
ανοιχτόκαρδος/ακατάδεκτος
ανοιχτοχέρης(απλόχερος)/καρφοδεκάρας
ανοργανωσιά/ευρυθμία
ανορθόδοξος/πρεπούμενος (σωστός)
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι
ανταμοιβή/τιμωρία
αντεθνικός/εθνωφελής
αντέχω/υποχωρώ
αντίθεος/φιλόθεος
αντίθετος/σύμφωνος
αντικειμενικός/υποκειμενικός
αντιλογία(αντιγνωμία, εναντιογνωμία, ασυμφωνία)/συμφωνία
αντίρρηση/συμφωνία
αντρίκια/άνανδρα
ανύπαρκτος/υποστατός
ανυπερθέτως/ενδεχομένως (πιθανώς)
ανυπομονησία/καρτερικότητα,εγκαρτέρηση,στωικότητα,φερεπονία
ανυπότακτος/ευπειθής
ανυποφόρητος/υποφερτός
ανυστερόβουλος/ανειλικρινής
ανυστός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος (ατέλεστος,ανολοκλήρωτος)
ανώδυνος/επώδυνος (αλγηρός)
ανωφέλευτα/αποτελεσματικώς
άξεστος/ευγενής
αξετασιά/περίσκεψη
αξιαγάπητος/αξιομίσητος
αξιόμεμπτος(κατακριτέος)/ανεπίμωμος
αξιοπιστία/αναξιοπιστία
αξιοπρέπεια/μικροπρέπεια
αξιοσέβαστος/αξιολύπητος (αξιοθρήνητος)
αξιότιμος(ερίτιμος)/ανυπόληπτος
αξιόχρεος/αφερέγγυος
αοίδιμος/ξεχασμένος
άοκνος/οκνηρός
αοριστολογικός/σαφής (ευδιάγνωστος)
αόριστος(ακαθόριστος, αφηρημένος)/συγκεκριμένος
απαγίωτος/σταθερός
απάθεια/ευαισθησία
απαθής/ευσυγκίνητος
απαισιοδοξία/αισιοδοξία
απαιτητικός/ολιγαρκής
απανταχού/πουθενά (μηδαμού, ουδαμού)
απαξάπαντες/τινές (ή κανείς)
απαραίτητος/περιττός
απαράλλακτος/διαφορετικός
απαραποίητος/κίβδηλος
απαρασκεύαστος/έτοιμος
απασχόληση/τεμπελιά
απατεώνας/ειλικρινής (απροφάσιστος, ντόμπρος)
απαύστως/ασυνεχώς
απέθαντο/πεθαμένο
απείθεια/υπακοή
απειλή(=κίνδυνος)/σιγουριά
απειλητικός/προστατευτικός
απειρία/δεξιότητα
άπειρος(ανέγνωρος)/έμπειρος
απελπισία(απόγνοια)/απαντοχή
απελπιστικός/ελπιδοφόρος (φέρελπις)
απέπαντος/ώριμος
απερίσπαστος/ευεπίφορος
απέριττος/επιτηδευμένος
απευθείας/πλαγίως (λοξώς)
απηνής/επιεικής
απηρής/ανάπηρος
απίεστος/ζουληχτός
άπλα/στενοχωρία
απλά/μπερδεμένα
απλανής/πλανήτης
άπλετος(απεριόριστος)/λιγοστός
άπληστος/ολιγαρκής
αποβλακωμένος/οξυδερκής
απόβλητος/αποδεκτός
απόγνωση/ελπίδα
απόδειξη(επαλήθευση)/διάψευση
αποδημία/επαναπατρισμός (παλιννόστηση)
αποδοτικός/άφορος
αποδώ/απαλλού
αποθαρρός/ελπίδα
αποθάρρυνση/εγκαρδιοσύνη
απόθητος/επιθυμητός
αποκάλυψη/απόκρυψη
αποκαραδοκία(προσδοκία)/απογοήτευση
αποκήρυξη/αποδοχή
απόκοτος/άτολμος
αποκρουστικός/ελκυστικός
απόλυτος(=αυθύπαρκτος)/σχετικός (συναφής)
απόμακρος/κοντινός
απομίμηση/πρωτοτυπία
απονενοημένα(=απεγνωσμένα)/θαρρετά
απονήρευτα/λυκοφιλίως
απόνηρος/κακός (πονηρός, τσιβανωτός)
απόπειρα/επιφυλακτικότητα
αποπνικτικός/ανακουφιστικός
απόρθητος/αλωτός
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω
απόσκιος/ηλιόλουστος (ξέφωτος)
απόσπαση/προσάρτηση
αποσταδόν(μακρόθεν, αποπέρα)/εγγύθεν
αποστασιοποιημένος/εμπλεκόμενος
αποστάτης/συναγωνιστής
αποταγή/αποδοχή
αποτείχιση(αποκλεισμός)/συγκατοίκηση
αποτελεσματικός(συντελεστικός, ανύσιμος)/άπραχτος
απότομος(απόκρημνος)/ισόπεδος
αποτρόπαιος/γοητευτικός
απόφαση/δισταγμός
αποφόρι/αλλαξοφόρι
απραγμοσύνη/ασχολία (εργασία)
απρεπής(=αήθης)/ευπρεπής (κόσμιος, σεμνός)
άπρεπος/ευπρεπής
απρόβλεπτος(=απρόσμενος,απροσδόκητος)/προβλέψιμος
απρόσιτος/προσιτός
απροσμέτρητος(αναρίθμητος, ανυπολόγιστος)/ευάριθμος
απρόσφορος/προσφυής
απταίστως/εσφαλμένως
απτόητος(αδεής)/φοβητσιάρης (δειμαλέος)
άπω/εγγύς
άπωθεν/εγγύθεν
αράδιασμα(διάταξη, διευθέτηση)/κακοθημοσύνη
αραδίζω/παραμελώ
αράζω/σαλπάρω
αράθυμος(αψύς, κακόχολος)/ήπιος
αραιός/πυκνός
αρκετός/ανεπαρκής
αρκουδαραίοι/καλότροποι
αρλούμπες/σπουδαιολογήματα
αρμονία/δυσαρμονία
αρμοστός/αταίριαστος
άρνηση(αποποίηση)/αποδοχή
αρνησόθεος/φιλόθεος
αρόσιμος/ανόργωτος
αρραγής(αδιάσπαστος)/εύθραυστος
αρρενωπός/θηλυπρεπής (γυναικώδης)
άρρωστος (αδιάθετος, ασθενής)/υγιής (άνοσος, ανόσητος)
αρταίνομαι/νηστεύω
άρτιος/ελλιπής
αρτιρνάει/ελλείπει
αρχή/τέλος
ασημαντοκρατία(=αναξιοκρατία)/αξιοκρατία
ασίκικος/άχαρος
ασκαίνομαι/ορέγομαι
ασπρουλιάρης/κελαινός (μελανός)
άστερκτος/αγαπητός
αστικός/αγροτικός
άστοργος/τρυφερός
αστός/χωρικός (αγρότης)
αστρίμωχτοι/συνωστισμένοι
αστυφιλία/αστυφυγή
ασυγχώρητος/επιτρεπτός
ασυλλόγιστος/φρόνιμος
ασύμμετρος/συμμετρικός
ασύμφορος/επωφελής (σύμφορος)
ασύναπτος(=ακόλλητος, ασύνδετος)/συναπτός
ασυναρτησία/αλληλουχία
ασύννους/λογικός
ασφυκτικός/άνετος
ασχολία/ανάπαυση (ανάπαυλα)
ασωτία/εγκράτεια (αυτοκυριαρχία)
άσωτος/εγκρατής
αταίριαστος/προσφυής (προσαρμοσμένος)
αταξία/συγύρισμα
αταρβής(άφοβος, τολμηρός)/άτολμος
ατασθαλία(ακαταστασία)/ευταξία
άτεγκτος/μαλακός
ατέκμαρτος(ασυνείκαστος)/εικαστός
ατέλειωτος/σύντομος
ατημέλητος/ευπρόσωπος
ατιμία(=αισχύνη, κακοήθεια)/τιμιότητα (ακεραιότητα)
άτιμος/ευυπόληπτος
ατολμία/ευτολμία
ατομικό/συλλογικό
ατόπημα/πρεπιά 
ατόφιος/λειψός
άτριφτος/έμπειρος
άτρυτος(ακαταπόνητος)/κατάκοπος(αποκαμωμένος,εξαντλημένος)
ατσαλιά/ευταξία
ατσιγκούνευτος/φιλάργυρος
ατσούμπαλος/καλοφτιαγμένος
ατυφία/υψηλοφροσύνη
ατυχής/καλότυχος
αυθάδεια(θρασύτητα)/σεμνότητα
αυθέκαστος/ανειλικρινής
αυθεντικός/πλαστός (μουσαντένιος)
αυθόρμητος(αυτενέργητος)/παρακινούμενος 
αυθύπαρκτος/εξαρτημένος
αύξηση/ολιγόστευση
αυστηρός/επιεικής
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη 
αυτενεργός/αχυράνθρωπος (ανδρείκελο, μαριονέτα, πιόνι)
αυτεξούσιος(ανεξάρτητος)/υποτελής (υπεξούσιος)
αυτοβούλως/ακουσίως
αυτόδηλος(αυτονόητος, αυθομολογούμενος)/αμφισβητούμενος
αυτοδιάθεση/εξάρτηση
αυτοθέλητα/ακουσίως
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος
αυτονομία/υποτέλεια
αυτοπροαίρετα/αναγκαστικώς
αυτοσυγκέντρωση/περισπασμός
αυτοτέλεια/υποτέλεια
αυτοτελής/εξηρτημένος
αυτού/αλλού
αυτούσιος/άλλος
αυτόφωτος/ετερόφωτος
αυτόχθων(αυθιγενής, εγχώριος, παλαίχθων)/αλλοδαπός
αυχμηρός/υγρός
αφαίρεση/πρόσθεση
αφανής/ορατός (εμφανής)
άφαντος/ορατός
άφατος(ανεκλάλητος)/ρητός
άφεγγος/χρυσαυγής (λαμπερός)
αφειδής/σφιχτοχέρης
αφέλεια/πονηριά (πανουργία, απάτη)
άφεση/δέσμευση
αφετηρία/τέρμα
άφθιτος/φθαρτός
αφιλάργυρος/παραδόπιστος (πενταροκυνηγός)
αφίλιωτος/διαλλακτικός (συγκαταβατικός)
αφιλόξενος/ανοιχτοσπίτης
αφιλόπατρις/φιλογενής (φιλόπατρις)
αφιλότιμος/γενναιόδωρος (γενναιόφρων)
αφνειός/φτωχός (μίζερος)
αφομοιώνω/αποβάλλω
αφόρητος/υποφερτός
αφορία/γονιμότητα
αφόριο/φορεμένο
αφορμή/αποτέλεσμα
άφορος
/θροφανός (γόνιμος)
αφοσίωση/παραμέληση
αφουκάλιστος/σκουπισμένος
άφροντις/κηδεμονικός
αφροντίστως/επιμελώς
αφροσύνη/σύνεση
άφταιγος/ένοχος
αχαΐρευτος/προκομμένος
αχαμνός/εύσωμος
αχανής(=απέραντος)/περιορισμένος
άχαρις/κομψός
αχαριστία/ευγνωμοσύνη
αχθεινός/ευάρεστος
αχλάδας/ανοιχτόμυαλος
άχραντος(=αγνός, κεκαθαρμένος)/μιαρός (μολυσμένος)
αχρείαστος/απαραίτητος (επάναγκος)
αχρείος/ενάρετος (αγιόψυχος, καλοκάγαθος, ασπροπρόσωπος)
αχρειοσύνη/αξιοπρέπεια
αχρέωτος/χρεώστης
αχρηματία/ευπορία
αψευδής/ανειλικρινής
αψηφώ/υπολογίζω
άψογος/επιλήψιμος
αψύς/ήπιος
άψυχος/έμψυχος
Β
βάδην/τροχάδην (δρομαίως)
βαθμηδόν
/αλματωδώς
βαθμιαίος
/αλματώδης
βαθούλωμα/όγκωμα
βαθύβουλος(βαθύγνωμος)/απερίσκεπτος (αστόχαστος)

βαθύνους/απερίσκεπτος (ρηχόμυαλος)
βαθύπλουτος/πάμπτωχος
βαθύς/ρηχός (ανάβαθος)
βαθύχρους/ανοιχτόχρωμος
βαλάντωμα(στενοχώρια)/ευφροσύνη
βαμμένος(φανατικός, θανατικός)/αφανάτιστος
βαναυσολόγος/σεμνολόγος
βάναυσος/μειλίχιος
βαναυσούργημα/αριστούργημα (
δαίδαλμα,κομψοτέχνημα)
βάρβαρος/πολιτισμένος
βαρβαροσύνη/αβροφροσύνη
βαργκομισμένος/αμεμψίμοιρος (φερέκακος)
βαρεμάρα/εγρήγορση
βαρετός/ευχάριστος (απολαυστικός)
βαρήκοος/ευήκοος
βαριόκαρδος/κεφάτος
βαρκό/ξερικό (ξερκό)
βαρυήκοος(αμβλυήκοος)/ευήκοος 
βαρύθυμος(περίλυπος)/κεφάτος
βαρύλυπος/περιχαρής
βαρύς/ελαφρύς
βαρύτονο/οξύτονο
βαρύτιμος/ευτελής
βαρύφωνος/υψίφωνος
βασανίζω/ανακουφίζω
βάση (για τρίγωνα)/κορυφή
βασικός/επουσιώδης (παραπανίσιος, πρόσθετος)
βασίλεμα/ξημέρωμα
βασιλόφρων(φιλοβασιλικός)/βασιλομάχος
βάσιμος/αμφίβολος
βασταγερός/ετοιμόρροπος
βατός(οδεύσιμος)/αδιάβατος
βδελυρός(=κατάπτυστος)/ελκυστικός
βέβαιος(προφανής)/αμφίβολος (αμφισβητήσιμος)
βεβαιωτικός(επικυρωτικός)/αρνητικός (αντιρρητικός)
βεβηλωμένος/αμίαντος (αμόλυντος, άσπιλος)
βελτίωση/χειροτέρευση (επιδείνωση, επιβάρυνση)
βερέμης(καχεκτικός)/κοτσονάτος
βερεσές/προπληρωμή
βερμπαλισμός/σπουδαιολογία
βέρος/ψεύτικος
βετεράνος(παλαίμαχος, πολυπόλεμος)/νεοσύλλεκτος
βία/πειθώ
βιάζομαι/αναβάλλω
βίαιος/προσηνής (ευπροσήγορος, γλυκομίλητος, αβροεπής)
βιάση/βραδύτητα
βιαστικά/αργά
βιαστικός(εσπευσμένος)/αναβλητικός
βιασύνη(σπουδή)/βραδύτητα
βιοφθόρος/βιωφελής
βιώσιμος/ανυπόφερτος
βλαβερός(επιζήμιος)/επωφελής
βλακεία/μυαλοσύνη (σύνεση)
βλακέντιος/νοήμων
βλαξ(ηλίθιος, προβατόμυαλος)/νοήμων
βλαπτικός/ωφέλιμος
βλαψίφρων/εχέφρων
βλοσυρός(αυστηρός)/ήπιος
βοηθώ/κατατρέχω
βολεί/δυσχεραίνει
βολετός/δυσχερής (μπελαλίδικος)
βολικός(ευχερής)/δύσκολος (δυσχεραντικός)
βολοδέρνω/καλοπερνώ
βομωλόχος/σεμνολόγος
βορβορώδης/αρρύπαντος (αβρόμιστος)
βορινός(αρκτικός)/νότιος (ανταρκτικός)
βουβός(άφωνος, άλαλος, ενεός)/φωνήεις (έμφωνος)
βουλητικός/άβουλος
βουλιμία/χορτασιά
βουλιμικός/αλίμαχτος
βούλωμα/απέμφραξη
βουνίσιος(ορείτης)/καμπίσιος (κατωμερίτης)
βουτυρομπεμπές/νευρώδης (μπρατσωμένος)
βουτώ/αναδύομαι
βράδιασμα/ξημέρωμα
βραδύκαυστος/ταχύκαυστος
βραδυκίνητος/γοργοκίνητος
βραδύνους/αγχίνους
βραδυπόρος/γοργοκίνητος
βραδύς/ταχύς
βραδυσφυγμία/ταχυσφυγμία
βραστερός/δυσκολόβραστος
βραχέως/εκτενώς
βραχύκανος/μακρύκανος
βραχυλογία/μακρηγορία
βραχυλόγος/απεραντολόγος (μακρήγορος)
βράχυνση(κόντεμα)/επιμήκυνση (μάκρεμα)
βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος
βραχύς/μακρύς
βραχυσκελία/μακροσκελία
βραχύσωμος/υψηλόσωμος
βρεφικός/γεροντικός
βρέχει/ευδιάζει
βρομερός/καθαρός
βρομιά/καθαριότητα
βρόμικος
/αλέρωτος
βροντώδης(
βοερός, ερίδουπος, βαρυβρεμέτης)/υπόκωφος
βροτός/άφθαρτος
βροτωφελής(ανθρωποσωτήριος)/ανθρωποφθόρος
βρώμα (βρόμα),δυσοσμία, αποφορά/ευωδία
βρώσιμος/άβρωτος
Γ
γαϊδαροσύνη(χοντροπετσιά)/φιλοτιμία (ευθιξία)
γαϊδουριά/ευπρέπεια
γαϊδουρογάιδαρος/τρισευγενικός
γαλαθηνός/ενήλικος
γαλαντόμος/σφιχτοχέρης
γαλήνη/θύελλα
γαλήνιος/ανήσυχος
γάργαρος/θολός
γειτονικός/μακρινός
γελαστός/σκυθρωπός
γέλιο/κλάμα
γελοίος(ευτράπελος, αστείος)/σοβαρός
γένεση(δημιουργία)/φθορά
γεννητικός/άγονος
γενναίος/δειλός
γενναιότητα/ατολμία (ανανδρία, δειλία)
γενικός/ειδικός
γεούχος(κτηματίας, κληρούχος)/ακτήμων
γερατειά/νιάτα
γερεύω/αρρωσταίνω
γέρικος/νεανικός
γέρμα/ανάκαμψη
γερός/χλεμπονιάρης
γέρος/νέος
γεροσύνη/καχεξία
γεροφτιαγμένος/ετοιμόρροπος
γευστικός/άνοστος
γίγαντας/νάνος (πυγμαίος, μικρόσωμος, νανοφυής)
γιγάντεμα(θέριεμα)/σμίκρυνση (συρρίκνωση)
γιγαντόσωμος/λιλιπούτειος
γινώσκει/αγνοεί
γιορταστικός/λυπητερός
γιορτινά/καθημερινά
γιουχάισμα/επευφημία (ζητωκραυγή, χειροκρότημα)
γκαζούρα (καζούρα)/επιδοκιμασία
γκαντέμης/γουρλής
γκάφα/πετυχεσιά
γκαφατζής/εύστοχος
γκρεντάλι/σαμιαμίδι
γκρίνια(τρυσμός)/αμεμψιμοιρία (αγογγυσία)
γκούλιος(γυμνός, ανένδυτος)/ντυμένος
γλαφυρός/άχαρις
γλεντώ/πενθώ
γλίσχρος/επαρκής 
γλιτωμός(διάσωση)/χαμός
γλοιώδης/ελκυστικός
γλυκάδα/πικράδα
γνήσιος/νόθος
γνοιαστικός/αδιάφορος
γνώση/άγνοια (αδήνεια)
γνώστης/αδαής (αμάθητος, αμαθής)
γνωστικός/ασύνετος
γόητρο/ανυποληψία
γομορρισμός/χρηστοήθεια
γόνιμος/άγονος
γοργοπόδαρος/βραδύπους
γοργός/βραδύς
γουρλής/κακότυχος
γουστόζικος/βαρετός
γραπτός/προφορικός
γραφικός (για πρόσωπα)/συγκροτημένος
γραφικός (για τοποθεσίες)/ακαλαίσθητος
γρουσούζης/καλότυχος
γρήγορος/αργοκίνητος
γρηγοροσύνη/άργητα (χρονοτριβή, αναβολή)
γριφώδης/κατανοητός
γρυπός/ευθυτενής
γυαλιστερός(
στιλβός,στιλπνός)/θαμπός (αμαυρός, μουντός)
γυναικείος/ανδρικός
γυναικίστικος/ανδρίστικος
γυναικοκρατία/ανδροκρατία
γυναικωτός/αρρενωπός
γυριστός/ευθυτενής
γυροβολώ/ευθυπορώ
Δ
δαιδάλεος/κακότεχνος (ακαλαίσθητος, αμαστόρευτος)
δαιδαλώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
δαιμονιώδης(παράφορος)/πράος
δαμάζω/ελευθερώνω
δαμασμένος/ατιθάσευτος
δαμινός(λιγοστός)/πολύς
δανειοδότης/δανειολήπτης
δάνειος/πρωτογενής
δανειστής(πιστωτής)/οφειλέτης
δαπάνη(ανάλωση, έξοδο)/έσοδο
δαπανηρός/ανέξοδος
δασύς/αραιός
δασύτριχος(=λασιότριχος, πυκνόθριξ)/αραιόθριξ
δασύφυλλος/αραιόφυλλος
δεβαριεσισμός/επαγρύπνηση
δεδομένο/αμφισβητούμενο
δειλία(ορρωδία)/ευκαρδία
δειλόψυχος/γενναιόψυχος (μεγαλόψυχος)
δεινοπάθημα/ηδυπάθημα
δεινός/ήπιος
δεκασμός(
δωροδοκία,χρηματισμός)/αδιαφθορία (ακεραιότητα)
δεκτικός/ανεπίδεκτος
δεκτός/απαράδεκτος
δελεάζω/διώχνω
δεμένος/αμολητός
δεξιός/αριστερός
δέξιος/αδέξιος
δεξιοσύνη/ανικανότητα
δεξιόστροφος/αριστερόστροφος
δεξιότης/ανικανότης
δέος(=έκπληξη)/αταραξία
δέος(=σεβασμός)/απέχθεια (αποστροφή)
δέρνω/χαϊδεύω
δεσιά/λύσιμο
δεσμευτικός/προαιρετικός
δέσμιος/ελεύθερος
δεσμώτης/ελεύθερος
δετός/λυτός
δεύτε/φύγετε
δηθενισμός/ανυποκρισία
δημοκρατικός/απολυταρχικός (αυταρχικός)
δημοκρατία/ολιγαρχία
δημόσιος/ιδιωτικός
δημοτικιστής/καθαρευουσιάνος
δημοφιλής/λαομίσητος
δημωφελής/λαοφθόρος
διαβάλλω/επαινώ
διάβαση/αδιέξοδο
διαβατάρικος/ενδημικός
διαβατός(περάσιμος)/αδιάβατος
διαβλητός/αδιάβλητος (ακατηγόρητος)
διαβολεύς/εγκωμιαστής
διαβολή(
δυσφήμιση, συκοφαντία, λασπολογία)/έπαινος
διαβολικός/καλοσυνάτος
διάζευξη/συνένωση
διαίρεση/ένωση
διαιρετός/αμέριστος
διακένωση/εμφόρηση (υπερπλήρωση)
διακαώς/χλιαρά
διακήρυξη/αποσιώπηση
διακοπή/συνέχιση
διακριτικός/αγενής
διαλλαγή/φαγωμάρα
διαλλακτικός/άσπονδος
διαλλακτικότητα/πείσμα
διάλειμμα/συνέχιση
διαλογιστικός(στοχαστικός)/άγνωμος
διάλογος/μονόλογος
διαμελισμός/συγκρότηση
διαμήκης/εγκάρσιος
διαμιάς/διακεκομμένως
διαμονή/αποδημία
διανοητός/ακατάληπτος
διαπαντός/προσωρινά
διάπλατος(αναπεπταμένος, ευρύχωρος)/ολόστενος
διαποτισμός(βρέξιμο)/στέγνωμα
διάπυρος/παγερός
διαπρεπής/άσημος
διαρκής/στιγμιαίος
διάσημος/άγνωστος
διασκεδαστικός/ανιαρός (κουραστικός)
διασπαστικός/ενωτικός
διάσταση/προσέγγιση
διασταλτικός/συσταλτικός
διασύρω/επαινώ
διαύγεια/θολότης
διαυγής/θολός
διαφάνεια/θολότης
διαφορά/ομοιότητα
διαφόρως/συμφώνως
διαφωτίζω/συσκοτίζω
διαχρονικό/εφήμερο
διαχυτικός/βλοσυρός
δίδυμος/μονός
διέγερση(έξαψη, κόρωμα)/νάρκη (λήθαργος)
διεγερτικός/κατασταλτικός
διεθνιστής/εθνολάτρης
διένεξη(διαμάχη,διαπάλη,φιλονικία,καβγάς)/ομόνοια
διέξοδος(πέρασμα)/αδιέξοδο (έρκος, φραγμός)
διεστώτα/συνημμένα
διευθετημένος/εκκρεμής
διεύρυνση/στένωση
διέχεια/συνέχεια
διηνεκής/παροδικός
δικαιοκρατία/αδικοκρατία
δικαιοκρισία/κακοδικία (κακοκρισία)
δικαιοκρίτης(=ευθύδικος)/αδικευτής
δικαιοπραγία/αυθαιρεσία
δίκαιος/αδικοκριτής
δικαιοσύνη(ευδικία)/αδικοσύνη
δικαίωμα/υποχρέωση
διπλάρικο/μονό
διπλός/μοναπλός
δις/άπαξ
δίσεχτος/ευοίωνος
διστάζω/τολμώ
διστακτικός(
αναποφάσιστος,αθάρρετος)αεράτος (θαρρετός)
δυσώνυμος/ευυπόληπτος
δίχα(=χωριστά)/ενιαίως
διχόνοια/ομόνοια
διχοστασία/ομόνοια
δίψυχος(
αμφίβουλος,δίγνωμος, διστακτικός)/αποφασιστικός
διωγμός/επαρωγή (
συμπαράσταση,υποστήριξη,αλληλεγγυότητα)
δογματικός/ερευνητικός (αναζητητής)
δολερός/άδολος
δόλιος/ειλικρινής
δόλιος (=κακομοίρης)/εύμοιρος
δολιόφρων/αγαθόφρων
δόλος/ειλικρίνεια
δόσιμο/πάρσιμο (λήψη)
δούλα/αφέντρα
δουλεία(σκλαβιά, ανδραποδισμός)/ελευθερία
δούλεμα/καλόπιασμα (καλομεταχείριση)
δουλευταράς/αργόσχολος
δούλος/ελεύθερος
δουλόσυνος(
δουλόφρων, δουλοπρεπής)/ανυπότακτος
δουλωτής/ελευθερωτής
δούναι/λαβείν
δράση/αδράνεια
δραστηριοποίηση/αδρανοποίηση
δραστήριος(ενεργός)/αποχαυνωμένος
δραστικότητα/ραστώνη (ραθυμία)
δριμύς/μαλακός
δυνάμωμα/καταβολή
δύναμη/αδυναμία
δυναμικός/αδύναμος
δυναστικώς/οικειοθελώς
δυνατός/αδύναμος (υποτονικός, εξασθενημένος)
δυσάγωγος(απείθαρχος, ασύδοτος)/ευάγωγος
δυσαλλοίωτος/ευμετάβλητος
δυσανάγνωστος/ευανάγνωστος
δυσαναλογία/συμμετρία
δυσαπόδεικτος/ευαπόδεικτος (χειροπιαστός)
δυσαπόκτητος/ευαπόκτητος
δυσαρέσκεια/ευαρέσκεια
δυσαρμονία/αρμονία
δυσαχθής(καταθλιπτικός,καταπιεστικός)/ευάρεστος
δυσβάστακτος/ανεπαχθής
δύσβατος(απόρευτος, δυσδιόδευτος)/ευκολοπέραστος
δυσγενής(αγεννής)/αριστοκράτης (ευπατρίδης)
δυσδιαίρετος/ευδιαίρετος
δυσδιάκριτος(
δυσθώρητος,αχνός,δυσφανής)/εναργής(ευκρινής)
δυσδιάλυτος/ευδιάλυτος
δυσειδής/ευειδής (καλλίμορφος, εμφανίσιμος)
δυσέκνιπτος/ευέκπλυτος
δυσέκπλυτος/ευέκνιπτος
δυσεξήγητος/ευεξήγητος
δυσερμήνευτος/ευεξήγητος (ευαπόδοτος)
δυσεύρετος(
δυσζήτητος, δυσκολοεύρετος)/ευεύρετος
δύση/ανατολή
δυσθεώρητος/ευθέατος
δυσίατος/ευκολοθεράπευτος
δυσκαμψία/ευλυγισία
δυσκίνητος/ευκίνητος
δυσκολία/ευκολία
δυσκολογνώριστος/ευκολογνώριστος (ευδιάκριτος)
δυσκολοδιάβατος/ευκολοπέραστος
δυσκολόπιστος/ευαπάτητος (
μωρόπιστος, ευκολογέλαστος)
δυσκολοϋπόφερτος/ευκολοβάσταχτος
δυσκραής/πράος
δύσληπτος/εύληπτος (ευκολόπιαστος)
δυσμενής/φιλικός
δύσμοιρος/καλότυχος
δυσμορφία/εμορφάδα (ομορφάδα)
δυσνόητος/κατανοητός
δυσοίωνος/ευοίωνος (αίσιος)
δύσπειστος(απειθής)/ευπειθής
δύσπεπτος/εύπεπτος
δύσπιστος/εύπιστος
δυσπραγία/ευημερία
δυσπρόσιτος/προσιτός
δύστηνος/όλβιος
δυστιθάσευτος/ευχειραγώγητος
δύστροπος(
ανάποδος, ιδιότροπος)/καλότροπος
δυστυχία/ευμοιρία
δύστυχος/ριζικάρης (καλότυχος)
δυσφορία/ευεξία
δυσφράδεια/ευφράδεια (ευγλωσσία)
δυσχέρεια/ευχέρεια
δυσχρηστία/ευχρηστία
δύσχρηστος/ευκολομεταχείριστος (ευπαράληπτος)
δυσώδης/ευώδης
δυτικός/ανατολικός
δωρεάν/δαπανηρά (μετρητοίς)
Ε
έγγαμος/ανύπανδρος (ή ανύμφευτος)
εγγραμματοσύνη
/αμάθεια
εγγύτης
/μακρυσμός
εγκαρδιωτικός/αποθαρρυντικός
έγκλημα/αγαθοεργία (ευεργεσία, ευποιϊα)
εγκόλπωση/παραγκωνισμός(
περιθωριοποίηση,παραμερισμός)
εγκόσμιος/ουράνιος
εγκρίνω/αποδοκιμάζω
έγκριση/απόρριψη
έγκριτος/αναπόδεκτος (απορρίψιμος)
εγκωμιαστής/επικριτής
εγχρίστωση/αποχριστιανοποίηση
έγχυλος(ζουμερός)/ξεζουμισμένος
εγώ/άλλος
εγωισμός(ατομισμός)/αλτρουισμός
εγωπαθής/αλτρουιστής (φιλάλληλος)
εδώδιμος(φαγώσιμος)/άβρωτος
εθελοντηδόν/αναγκαστικώς
εθελούσιος(αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
εθνικιστής/διεθνιστής
εθνίτης/αλλόφυλος
εθνοκτόνος/εθνωφελής
εθνολάτρης/εθνοκτόνος
εθνομειοδότης/εθνομάρτυρας
εθνομηδενισμός/φιλεθνισμός
εθνομηδενιστής/φιλοεθνής
εθνοφοβία/φιλεθνισμός
εθνωφελής/εθνοφθόρος
ειδήμων/ανίδεος
ειδικός/γενικός
ειδάλιμος(
όμορφος, περικαλλής)/δύσμορφος (κακόσχημος)
ειδεχθής(αποκρουστικός)/ελκυστικός
εικαιοσύνη(απερισκεψία)/σωφροσύνη
εικονικός/ενυπόστατος (υπαρκτός)
εικονομάχος/εικονόφιλος (εικονολάτρης)
ειλικρινής/υποκριτής
ειρηνιστής/φιλοπόλεμος
ειρηνοφιλία/ερισμός
ειρηνόφιλος/φιλοπόλεμος (φιλόμαχος)
είρων/ευθύγλωσσος
εισαγωγέας/εξαγωγέας
εισβατός/απρόσιτος (απροσπέλαστος)
εισέλευση/αποχώρηση
εισιτήριο/εξιτήριο
εισοδικός/εξοδικός
είσπνευση/έκπνευση
ειωθότα/ασυνήθιστα
εκβιαστικά/θεληματικώς
εκάς/εγγύς (πλησίον, άγχι)
έκδηλος/ασαφής
εκδικητικός(τιμωρητικός)/αμνησίκακος (ανεξίκακος)
έκδικος/ένδικος
εκδικούμαι/συγχωρώ
έκδοτος/εγκρατής
εκείθεν/ένθεν
εκθειάζω/κατηγορώ
έκθεσμος/νόμιμος (νομοταγής)
έκθετος(=απροστάτευτος, εκτεθειμένος)/ασφαλής
εκθύμως/άκαρδα
εκκεντρικός/συμβατικός
εκκίνηση/έκβαση (κατάληξη)
εκκρεμής/τακτοποιημένος
έκκριτος(
επίλεκτος, διαλεκτός, διακεκριμένος)/ασήμαντος
έκλαμπρος/άσημος
εκλέγω/απορρίπτω
εκλεκτός(
εξαίρετος,διακριτός)/παρακατιανός (αποκατινός)
έκλυτος(έκφυλος, ακρατής)/εγκρατής
εκμισθωτής/ενοικιαστής (μισθωτής, νοικάρης)
έκνοια/λογίκευση
έκνομος/θεμιτός
εκούσιος(=αυθόρμητος)/ακούσιος
εκπεσμός/ακμή
εκπληκτικός/συνήθης
εκπλοκή(ξεμπέρδεμα)/εμπλοκή (μπερδεψιά)
εκπρόθεσμος/εμπρόθεσμος
έκτακτος/τακτικός
έκταση/σύμπτυξη
εκτός/εντός (μέσα)
εκτράχυνση/εξομάλυνση
εκτρεποσύνη/ηθικότητα (χαλιναγωγία)
εκφανώς(ευκρινώς, σαφώς)/ασαφώς (φλου)
εκφυλισμός/ηθικοποίηση
έλασσον/μείζον
ελάττωμα/προτέρημα
ελαττωματικός(προβληματικός)/ακουσούριαστος
ελαφρολογία/σπουδαιολογία
ελαφρότης/περίσκεψη
ελεεινός(άθλιος, ανθρωπάριο)/ενάρετος
ελεήμων/ανοικτίρμων
ελευθερία/δουλεία
ελευθεριότητα/ηθικότητα
ελευθερόψυχος/μικρόψυχος
ελιγμός/ευθύτητα
ελίτ/πλέμπα (όχλος)
ελκυστικός/ανατριχιαστικός
έλκω/απωθώ
έλξη/άπωση
έλλειψη/αφθονία (δαψίλεια)
ελληνικός/ανελλήνιστος
ελληνοφοβία/φιλελληνισμός
ελληνόψυχος/ψευδέλληνας
ελλόγιμος(αξιοσημείωτος, διαπρεπής)/ασήμαντος
έλλογος/ασύνετος
εμμενετικός/ευμετάβολος (άστατος)
εμπαθής/φίλιος
εμπαθώς/στοργικώς
εμπεριστατωμένος/εσφαλμένος (
λανθασμένος, ανακριβής)
εμπιστευτικός(απόρρητος)/ανακοινώσιμος
εμπιστοσύνη/αμφιβολία (
δυσπιστία, υποψία, υπόνοια)
εμπόδιο(κώλυμα)/υπέρβαση (πέρασμα)
εμπρόσθιος/οπίσθιος
εμφάνιση/έκλειψη
εμφερής (παρεμφερής)/ανόμοιος
έμφυλος/αλλόφυλος
έμφυτος/επίκτητος
ένα/πολλά
εναλλακτικός/δόκιμος (εγκεκριμένος)
εναλλάξ/μίγδην (ανακατωμένα, αναμπούμπουλα)
εναντιολογία/συναίνεση
ενάντιος/ευνοϊκός
εναντιότητα/συμφωνία
ενάρετος/ανήθικος
ενασχόληση/αραλίκι
ενδελεχής(προσεκτικός)/επιφανειακός (πρόχειρος)
ενδέχεται/αποκλείεται
ενδιαφέρον/αδιαφορία
ένδοθι(=εντός, έσω)/έξω
ενδοιασμός/πεποίθηση
ενέργεια/αδράνεια
ενεργητικότητα/ραστώνη
ενεργός/αδρανής
ενεργούμενος/χειραφετημένος
ενήμερος/ακατατόπιστος
ενθουσιασμός/ψυχρολουσία
ενιαύσιος(μονοετής)/πολυετής
ένιοι(μερικοί)/όλοι (άπαντες)
έννομος/αθέμιτος
έννους/ασύνετος
ενοειδής(μονοειδής)/πολύμορφος
ενοείδεια/πολυμορφία
ενόχληση/ευαρέστηση
ενοχοποίηση(=αιτίαση)/απενοχοποίηση
ένοχος/αθώος
ενστερνισμός(υιοθέτηση)/απόρριψη (αποβολή, πέταμα)
ένταση/χαλάρωση
εντέλει/αρχικώς
εντεταμένος/μπόσικος
έντεχνος/άτεχνος
εντιμότης/ασυνειδησία
έντισμα(μπλέξιμο)/απεμπλοκή
εντολέας/εντολοδόχος
εντολοδότης/εντολοδόχος
εντρεχής(επιδέξιος)/αδέξιος
εντριβής(πεπειραμένος)/άπειρος
ενωτικός/διασπαστικός
εξαθλίωση/ευμάρεια
εξαίρεση/ομοιομορφισμός
εξάμβλυνση/όξυνση
εξαναγκασμός/προαίρεση
εξαναγκαστικά/ανεπιτάκτως (αβίαστα)
εξαναγκαστικός/εθελοντικός
εξάντληση/αναπαμός
εξαντλήσιμος/ακένωτος (αστείρευτος,δυσεξάντλητος)
έξαρση/μίκρεμα (μετριασμός, χαμήλωμα)
εξάρτηση/απεξάρτηση
εξασθένιση/ενίσχυση
εξεζητημένος/ανεπιτήδευτος
εξειλιγμένος/ανεξέλικτος (καθυστερημένος)
εξέλιξη/μαρασμός
εξελίξιμος/στάσιμος
εξευτελίζω/εξυψώνω
εξηγώ/συσκοτίζω
εξηρτημένος/αδέσμευτος (αδέσποτος)
εξίσου/ανισομερώς
εξόδιος/εισόδιος
έξοδος/είσοδος
εξοικειωμένος/άμαθος (ασυνήθιστος)
εξομάλυνση/εκρυθμία
εξομοίωση/ετεροίωση
εξοργιστικός/κατευναστικός
εξουσία/υποταγή
εξουσιαρχία/αναρχία (ακυβερνησία)
εξόφθαλμος/ασαφής
εξόχως/ποσώς
εξπέρ/ολιγομαθής
εξτρεμιστής/διαλλακτικός (μετριοπαθής)
εξυπηρετικός/ανωφέλητος
εξυπνάδες/σπουδαιολογήματα
έξυπνος/λόκος (χαζός)
εξώλης(αισχρόβιος)/χρηστοήθης
εξωτερίκευση/εσωτερίκευση
εξωτερικός/εσωτερικός
επαγωγός/απαγωγός
επαινετός/αξιοκατάκριτος
έπαινος/μομφή
επαϊοντες/αδαείς
επανάκαμψη/φυγή
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ
επαναστάτης/υποτακτικός
επανειλημμένως/άπαξ
επάρκεια/ένδεια (χρεία)
έπαρμα/βαθούλωμα
επαρχία/πρωτεύουσα
επαφή/απομόνωση
επαχθής(δυσάρεστος)/ευάρεστος (ανεκτός)
επειγόντως(επεικτικώς, ταχέως)/βραδέως
επείσακτος/ντόπιος
έπειτα(ύστερα, εφεξής)/προγενεστέρως
επένδυση/αποψίλωση
έπηλυς/γηγενής
επηρμένος/μετριόφρων
επίβουλος/απονήρευτος
επίγειος/ουράνιος
επιγνωμοσύνη(σύνεση)/αφροσύνη
επιείκεια/αυστηρότητα

επίζηλος/αζήλευτος
επιζημίως/αζημίως
επίθεση/άμυνα
επιθυμητός/ανευχάριστος

επικάλυμμα/περιεχόμενο
επικαμπής/ευθύς
επικεφαλής(αρχηγός, ηγέτης)/ουραγός
επίκηρος(φθαρτός)/άφθαρτος (
ακατάλυτος, ανώλεθρος)
επικριτικός(επιτιμητικός)/εγκωμιαστικός
επικροτώ/αποδοκιμάζω
επίκτητος/έμφυτος
επιλήψιμος/ανεπίληπτος (άμεμπτος)
επίμαχος(=αμφισβητούμενος)/αναμφισβήτητος
επιμελής(φροντιστικός, προσεκτικός)/αμελής
επίμεμπτος/ανεπίληπτος (ανέγκλητος)
επιμέρους/ολόκληρος
επιμιξία/ανεπιμιξία
επίπεδος/επικλινής
επίπληξη(κατσάδιασμα)/έπαινος
επιπόλαιος(άκριτος,αφελής)/εμβριθής(βαθυστόχαστος)
επιπολή(επιφάνεια)/βυθός (πυθμένας, πάτος)
επιπόνως/αμόχθως
επίρρηση/εξύμνηση (εγκώμιο)
επισταμένως/αμελώς
επιστήθιος/ασυμπαθής
επιστήμη/άγνοια (αγνωσία, ασχετοσύνη)
επισφαλής(ρέζιγος, ανασφαλής)/στερεός (
φέρμος, ασφαλής)
επιταχυντικός/επιβραδυντικός
επιτευκτός/ακατόρθωτος
επίτευξη/αστοχία
επιτήδειος/αδέξιος
επίτηδες/τυχαία
επιτόπου/αλλαχού
επιτροχάδην/βραδέως
επιτυχής/αναποτελεσματικός
επίφοβος(επικίνδυνος, απειλητικός)/ακίνδυνος
επιφυλακτικά/απροκαλύπτως
έποικος(ξενομπάτης, ξωμερίτης)/εντόπιος
επονείδιστος(ατιμωτικός, εξευτελιστικός)/αξιέπαινος
επουσιώδης/κυριώδης
εποχούμενος/πεζοπόρος
επόψιμος/αόρατος
επωδός/αρχή
επωνύμως/ανωνύμως
ερασιτέχνης/επαγγελματίας
εργατικός/αδούλης (οκνηρός)
εργατικότητα(φιλεργία)/ακαματοσύνη
ερεθίζω/ηρεμίζω
ερείπωση(γκρέμισμα)/αναστήλωση
ερημιά/πολυκοσμία
εριστικός(=
αμφισβητητικός)/συμφιλιωτικός (διαλλακτικός)
ερίτιμος(
πολύτιμος)/αμελητέος (ευτελής, ευπαράγραπτος)
ερμητικός/ανοικτός
έρμος/καλότυχος
ερρωμένος/ανίσχυρος
ερυμνός(οχυρός)/ανοχύρωτος
εσφαλμένως/αλάθευτα
εσχατόγηρος(χούφταλο)/γαλαθηνός
εσωστρεφής(
ανεκδήλωτος)/ανοιχτόκαρδος(εκδηλωτικός,εκφαντικός)
εσωτερικός/εξωτερικός
εσώτερος(ενδότερος)/εξώτερος
εσώψυχος(=ειλικρινής)/υποκριτικός
ετερογενής(ανομοιοειδής)/ομοιογενής
ετερόδοξος(αντίδοξος)/ομόδοξος
ετεροεθνής/ομοεθνής
ετεροειδής/ομοειδής
ετεροίωση/ταυτισμός
ετεροκίνητος/αυτοκίνητος
ετερόκλητος/ομοιομερής
ετερομερής/ομοιομερής
ετερορροπία/ευνομία
ετερόρρυθμος/ομόρρυθμος
ετερότητα/ομοιότητα
ετερούσιος/ομοούσιος
ετεροφυλοφιλικός/ομοφυλοφιλικός
ετερόχθων/γηγενής
ετερώνυμος/ομώνυμος (ομοιώνυμος)
ετοιματζίδικος/σπιτίσιος
ετοιμόλογος(εύστροφος, ευαποκριτικός)/αμβλύνους
ετοιμόρροπος/ανθεκτικός
έτοιμος/απαρασκεύαστος
έτσι/άλλως (διαφορετικά, αλλοτρόπως, ετέρως)
ετσιθελισμός/προαίρεση
ευ(=καλώς, ορθώς, δεόντως, καταλλήλως)/κακώς
ευάγωγος/απειθής (άναρχος)
ευαρέστηση/φορτικότης
ευαρίθμητος(=
ολιγάριθμος)/αμέτρητος (απειροπληθής)
ευάριθμοι/πολυπληθείς
εύγε/(=έξοχα)/ελεεινά (άθλια)
ευγνωμοσύνη(ευχαριστία)/αχαριστία
ευγονία(γονιμότητα, καρποφορία)/στειρότητα
εύδιος/νεφελώδης
ευδοκίμηση/αποτυχία
ευδόκιμος/κακότυχος
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω
ευδοκίμως/ανεπιτυχώς
ευδυσώπητος/ανεξίλαστος (ανεξιλέωτος)
ευειδής/άσχημος
ευείμων/ρακένδυτος (κουρελιάρης)
εύελπις/δύσελπις 
ευεξία/καχεξία
ευεπίτακτος(πειθήνιος)/απείθαρχος(ανυπάκουος)
ευεργετικός(αγαθοεργός)/κακούργος
ευερέθιστος/πραϋθυμος
ευέφικτος(υλοποιήσιμος)/χιμαιρικός (δυσεπίτευκτος)
ευήθης(=ελαφρόμυαλος)/έξυπνος
ευήλιος(=ηλιοφώτιστος)/ανήλιος
ευήνιος/απειθής (δυσχαλίνωτος)
ευθαρσώς/διστακτικά
ευθειασμός/λόξευμα
εύθετος/ασύμφορος (ακατάλληλος, απρόσφορος)
εύθικτος/αναίσθητος
εύθραυστος/άρρηκτος
ευθύγνωμος/ανειλικρινής
ευθύγραμμος/καμπυλόγραμμος
ευθυδικία/κακοδικία
ευθύς(=αμέσως)/βαθμιαία (προοδευτικά)
ευθύς(=ίσιος, ιθύς)/καμπύλος (κεκαμμένος,γυρτός)
ευθύτης/ανειλικρίνεια
εύθυμος(πρόσχαρος)/δύσθυμος
ευθύφρων/ασύνετος
εύκαιρος(
=αδειάτος,διαθέσιμος,αδέσμευτος)/απασχολημένος
ευκατάβλητος(
ευάλωτος)/ασύντριφτος(ακατάβλητος,ακαταμάχητος)
ευκατανόητος/δυσνόητος
ευκατάστατος/άπορος
ευκαταφρόνητος/διακεκριμένος
ευκάτοπτος/απαρατήρητος
εύκληρος/βαριόμοιρος
ευκλόνιστος/αδιάσειστος
ευκολοθεράπευτος/ανίατος
ευκολοκατόρθωτος/ουτοπικός (ανεδαφικός, ανέφικτος)
ευκολόκαυτος(
εύφλεκτος, εύπρηστος)/ακαής(αλεξίπυρος)
ευκολοπέραστος/αξεπέραστος (ανυπέρβατος)
ευκρίνεια/θολότης
ευκτός/αποκρουστικός
ευλαβής/ασεβής
εύληπτος/δύσληπτος
ευλυγισία/δυσκαμψία
ευμάλακτος/αμαλάκωτος
ευμάρεια/ανέχεια
ευμενώς/εχθρικώς
ευμετακύλιστος/εδραίος (ακλόνητος)
ευμετάπειστος/αμετάπειστος
εύμοιρος/δυστυχής
ευμορφίζω/ασχημίζω                                                     ευνόητος/αινιγματώδης
εύνοια/δυσμένεια
ευνοούμενος/παραμελημένος (περιθωριοποιημένος)
ευόδωση/αποτυχία
ευπάθεια/ασυγκινησία
ευπερίστολος(προνοητικός)/απερίσκεπτος
εύπιστος/δυσκολόπιστος
ευπραγής/δυστυχής
ευπρέπεια/ασχημοσύνη
ευπρεπής/αγενής
ευπρόσβλητος/ακατάβλητος
ευπρόσδεκτος(
αρεστός,ασπαστός)/ανεπιθύμητος (απάρεστος)
ευρήμων(εύγλωττος)/δυσφραδής
ευρυθμία/αταξία (ανωμαλία)
ευρυμαθής/αμαθής
ευρύς(φαρδύς)/στενός
εύρωστος/ασθενικός
ευρωφοβικός/ευρωπαϊστής (
φιλοευρωπαίος,ευρωλιγούρης)
εύσημος(=διακεκριμένος, επίσημος)/παρακατιανός
ευσταθής/ακροσφαλής
ευσταλής/πλαδαρός (χαμνός)
ευστοχία/αστοχία
εύστροφος/βραδύνους
ευσυγκίνητος/ατάρακτος (αναίσθητος)
ευσυνειδησία/μαριολιά (πονηριά)
ευσχημολογία/αισχρολογία (αχρειολογία,υβρεολόγιο)
ευσχήμων(ευπρεπής)/έκτροπος (
ανάρμοστος, απρεπής)
ευταξία/σβαρναριά
εύτολμος/σκιαζούρης (δειλόκαρδος)
ευτράπελος/σοβαρός
ευφυής/αργόστροφος
εύχαρις/δυσάρεστος
ευχαριστία/αγνωμοσύνη
ευχείρωτος/ανυπάκουος
ευχερώς(ευκόλως)/δυσκόλως
ευχή/κατάρα (ψολόγι)
εύχυμος/άζουμος
ευχώνευτος/δύσπεπτος
ευφρασία(ευφροσύνη)/δυσαρέσκεια
ευψυχία/ατολμία
εφαρμόζω/αποσυνδέω
έφεδρος/μόνιμος
εφεκτικός(=
επιφυλακτικός)/αποφασιστικός (παράτολμος)
εφεόρτιος/θρηνώδης
εφετζής/απλοϊκός (φυσικός)
εφετινός/περυσινός
εφήμερος/αιώνιος
εχέγγυος/αναξιόπιστος
εχεφροσύνη/αφροσύνη (αλογία)
εχέμυθος/αθυρόστομος
εχθρόξενος/φιλόξενος (εύξεινος)
εχθρός(αντίπαλος, πολέμιος, αντίμαχος)/φίλος
εψανός(βραστερός, ευκολόβραστος)/δυσκολόβραστος
έωλος/νωπός
Ζ
ζαβά/ευθέως
ζαβάδα/σωφροσύνη
ζαβλακωμένος/ρέκτης
ζαβολιάρης/φερέγγυος
ζάβορος(πολυφαγάς, ζαφάγος)/ολιγοφάγος
ζάβουλος(βλαξ, κουτός, αφυής)/νοήμων
ζάγρα(επίρρηση, επιτίμηση, επίκριση)/παινεψιά
ζάδηλος(
ολοφάνερος,πασίδηλος,πασιφανής)/κατακεκρυμμένος
ζαϊφης/δυνατός
ζακαλλής/πανάσχημος
ζακάτημα(=κύρτωμα, λύγισμα)/ανάκαμψη
ζαλιάρικος/διασκεδαστικός
ζαμανφουτίστας/γνοιαστικός (μεριμνητικός)
ζαμενής(βίαιος)/ήπιος
ζαμπουνιάρικος/εύσωμος (κορμάτος)
ζαντζιάρης(ιδιότροπος)/καλότροπος
ζάπλουτος/πάμφτωχος
ζαρίφικο/άκομψο
ζάρωμα/τσίτωμα
ζατρεφής/κακοθρεμμένος
ζάχολος/πολύπραος
ζαχαρένια(=ηδυπάθεια, ευζωία)/κακοπέραση
ζενίθ/ναδίρ
ζέξη/ευωδία
ζερβί/δεξί
ζέσταμα/κρύωμα
ζεστασιά/κρυότη
ζέστη(θάλπος)/κρύο (ψύχρα, ψύχος)
ζευγαρωμένος/αζευγάρωτος
ζευζέκης(ζεβζέκης)/νοήμων
ζέψιμο/ξέζεμα
ζήλος/αδιαφορία
ζημιά/κέρδος
ζημιάρικος/ωφέλιμος
ζημιογόνος/κερδοφόρος
ζημιώδης/επωφελής
ζήτηση/προσφορά
ζητωκραυγές/γιουχαϊσματα
ζιζανεύει/μονοιάζει
ζιόγκος/βαθούλωμα
ζόρεμα/αυτοβουλία
ζόρικα/μπέϊκα (σατράπικα)
ζόρικος/ευχείρωτος
ζορισμένος/άνετος
ζουγρός/ευθυτενής
ζουρζουβίλης/νωθρός
ζουρλαμάρα/φρονιμάδα
ζούφιος/μεστός
ζουφός/μεστός
ζοφερός/φωτεινός
ζόφωμα/λαμπρότητα
ζυγός/ελευθερία
ζύγωμα/αλάργεμα
ζω/αποθνήσκω
ζωή/θάνατος
ζωηρεύω/αποχαυνώνομαι
ζωηρός(ασύχαστος)/ήσυχος
ζωηρώς/ατόνως
ζωντάνια/αχαμνοσύνη
ζωντανός/νεκρός
ζωογονία/θνησιγονία
ζωογόνος/θανατηφόρος
ζωοδότης/ζωοδόχος
ζωόδωρος/ζωοδόχος
ζωοπάροχος/ζωοδόχος
ζωοτοκία/ωοτοκία
ζωπύρηση(εμψύχωση, αναπτέρωση)/αποθάρρυνση
ζωτικός/επουσιώδης
ζωτικότης/ατονία
ζωώδης/ανθρωπινός
Η
ηδέως(=ασμένως)/αθύμως (απρόθυμα)
ηδομένως(=ευχαρίστως)/απρόθυμα
ηδονή/πόνος (άλγος)
ηδυπαθής(=λάγνος, φιλήδονος)/εγκρατής
ηδύς/δυσάρεστος
ηθικό/λιγοψυχία
ηθικός/αμοραλιστής
ηλιθιότητα/σωφροσύνη
ηλιόλουστος/λιπαυγής (ανήλιος)
ηλοσύνη(λωλία, μωρία)/σωφροσύνη
ηλύγιος(
δυσήλιος,ανήλιαγος,σκιερός)/ηλιόβλητος (προσήλιος)
ημεδαπός/αλλοδαπός (επακτός, ξενόφερτος)
ημερήσιος/νυχτερινός
ημερινός/νυχτερινός (βραδινός)
ημερόβιος/νυκτόβιος
ήμερος/άγριος
ημερότης/αγριότης
ημίοπτος/καλοψημένος
ημιπλήρης/ολόγιομος
ήμισυ/ολόκληρο
ηπιόθυμος/οξύθυμος (εξημμένος, ερίθυμος)
ήπιος/τραχύς
ηρεμίζω/διεγείρω
ηρεμιστικός/διεγερτικός
ήρεμος/ανήσυχος
ήρωας(=ανδρείος)/φοβητσιάρης (ευπτόητος)
ησσόνως/πλειόνως
ησυχία/αναβρασμός
ήσυχος/ανήσυχος
ησύχως/θορυβωδώς
ήττα/νίκη (
επικράτηση, υπερτέρηση, υπερίσχυση, επιβολή)
ηττοπάθεια/αυτοπεποίθηση
ηχηρά(=βροντερά)/χαμηλοφώνως
Θ
θαλερός/μαραμένος
θαλπερός/αποκαρδιωτικός (απογοητευτικός)
θαμά(συχνά)/ενίοτε
θαμπός/φωτεινός
θανατηφόρος/ζωοδότης (φερέζωος)
θάνατος/ζωή
θαρραλέος(
άφοβος, ευθαρσής)/φοβητσιάρης (πτοαλέος)
θαρρετός/άτολμος
θάρρος/δειλία
θεατός(βλεπτός, περίοπτος)/αόρατος
θαυμάσιος(
εξαιρετικός, σημαίνων, αγαστός)/παρακατιανός
θεαματικός/ανεπισήμαντος
θεατρινισμοί/καθωσπρεπισμός
θεατρινίστικος/απροσποίητος
θεατρίνος/ανυπόκριτος
θέλημα/αβουλησία
θεληματικός/ακούσιος
θέληση(=βούληση)/αβουλία
θελητικός/άβουλος
θελκτικός/αποκρουστικός
θέλξη(μάγεμα)/απώθηση
θεμελιώδης/επουσιώδης
θεμελιωτής/χαλαστής
θεμιστώς/αδίκως
θεμιτός/παράνομος (άθεσμος)
θεοδοξία/βλασφημία
θεοκάπηλος/θεοσεβής
θεόκουτος/πανέξυπνος
θεομάχος(=αντίθεος)/θεοσεβής
θεομπαίχτης/θεοσεβής
θεόρατος/μικροσκοπικός
θεόργιστος/θεοφιλής
θεοφιλής/θεοστυγής
θεοφίλητος/θεομίσητος
θεοφοβούμενος/αθεόφοβος
θεόφτωχος/πάμπλουτος
θεραπεύσιμος/αγιάτρευτος
θεριακλής/μαραζιάρης
θερινός/χειμερινός
θερμόαιμος/ψύχραιμος (ατάραχος)
θερμός/ψυχρός
θερμουργός(
ένθερμος,διακαής,παθιασμένος)/χλιαρός (ψυχρός)
θέση/αντίθεση
θέσμιος/έκνομος
θεσμοσύνη/ανομία
θεσπέσιος(=υπέροχος, διαλεχτός)/παρακατιανός
θετικός/αρνητικός
θεωρητικός/πρακτικός
θήλυ/άρρεν
θηλυκός/αρσενικός
θηλυκότητα/αρρενωπότητα
θηλυπρέπεια/αρρενοπρέπεια
θηλυπρεπής/αθήλυντος
θηλύτης/αρρενοπρέπεια
θλαστός/άθραυστος (άσπαστος, άκλαστος)
θλιβερός/ευάρεστος
θλιμμένος/κεφάτος
θλίψη/χαρά  (χαρμονή) 
θνησιμότης/γεννητικότης         
θνήσις/αθανασία    
θνητός/αθάνατος
θνητότητα/αθανασία
θολερός/καθαρός
θολός/καθαρός
θολούρα/διαύγεια
θούριος(πολεμικός)/ειρηνικός (απόλεμος)
θρασέως/ευπρεπώς (κοσμίως)
θρασύγλωσσος/σεμνολόγος
θρασύδειλος/γενναιόψυχος
θρασύς/ευγενικός
θραυστός/άθλαστος
θραψερός(ευτραφής)/ζαμπουνιάρικος
θρησκευόμενος/αλειτούργητος
θρησκόληπτος/δυσσεβής
θρησκομανής/δυσσεβής
θρήσκος/άθρησκος(αθυμιάτιστος, αλιβάνιστος)
θρίαμβος/πανωλεθρία
θρυλικός/άδοξος
θυγατρική/μητρική
θυμαρής(ευχάριστος)/οχληρός (δυσάρεστος)
θυμηδής/δυσάρεστος
θύμηση/λήθη
θυμός(αγανάκτηση, οργή, μένος)/πραότητα
θυμώδης/αόργητος
θύμωμα/ξεφούντωμα (κατευνασμός, καταπράυνση)
θυμωσιάρης/αόργητος
θυμόσοφος/αφυής
θυριδωτός/αθυρίδωτος
θυρωτός/απύλωτος
θύτης/θύμα
Ι
ιαματικός/νοσηρός
ιάσιμος/ανίατος
ιδανικός/αισθητός
ιδεαλιστής/υλιστής
ιδεατός/αισθητός (απτός)
ιδεώδης/ατελής
ιδία/δημοσία
ιδιαίτερος/κοινός
ιδίαση/συναναστροφή
ιδιασμός/ομοείδεια (ομοιομορφία)
ιδιοβούλως(=αυτοβούλως)/εξαναγκαστικά (στανικά)
ίδιος/αλλότριος
ιδιοτελής/αφιλοκερδής
ιδιοτυπία/ομοιομορφία
ιδιωτεία/σωφροσύνη
ιδιωφέλεια/κοινωφέλεια
ιδροκοπιά/τεμπελιά
ιεροποίηση/αποϊεροποίηση
ιερός/ανόσιος
ιερόσυλος/θεοσεβής
ιερωστί(=ευσεβώς, φιλοθέως)/ασεβώς
ίζημα/αιώρημα
ιθαγενής/αλλοδαπός
ιθαρός(εύθυμος)/δύσθυμος
ιθύδικος(δίκαιος)/άδικος (ανέντιμος)
ικανοποίηση(=ευχαρίστηση, ευδοκία)/δυσαρέσκεια
ικανοποιητικός/ανεπαρκής
ικανός/ανίκανος
ικετευτικά/επιτακτικώς
ικετεύω/προστάζω
ιλαρός/δύσθυμος
ίλεως(
ευσπλαχνικός, πολυέλεος)/ανηλεής (απάνθρωπος,ανίλεως)
ιμιτασιόν/αυθεντικό (γνήσιο)
ίντριγκα(
δολοπλοκία,μηχανορραφία)/καλοήθεια (χρηστοτροπΙα)
ισάξιος(=ισότιμος, εφάμιλλος, αντάξιος)/ανισότιμος
ίσασμα/στράβωμα
ίσια/πλαγίως
ισιάδα/κακοβολάδα
ίσιωμα/ανηφόρα (ή κατηφόρα)
ισονομία/ανισονομία
ισοσταθμία/ανισορροπία
ισότητα/ανισότητα
ίστωρ/αδαής (αμαθής, απληροφόρητος, αδίδακτος)
ισχνός/παχύς
ισχνόφωνος/μεγαλόφωνος (οξύφωνος, αγάφθεγκτος)
ισχυρός/αδύναμος
ίσως/εξάπαντος (οπωσδήποτε)
ιταμός/ευγενικός
Κ
καβγατζής(=φιλόνικος, εριστικός)/φιλήσυχος
κάζο(=πάθημα, κακοπραγία, συμφορά)/
ευτύχημα
καημός/χαρά
καθαρός/λερός
κάθετος/οριζόντιος
καθήκον/δικαίωμα
καθησυχαστικός/ανησυχητικός
καθιερωμένος(=παραδεδεγμένος)/αδόκιμος
κάθοδος/άνοδος
καθολικός(γενικός)/μερικός
καινόλεκτος/κοινόλεκτος
καινός/παλαιός (αρχαϊκός, αρχέγονος)
καινοτομία(=καινισμός, νεοτερισμός)/παλαιότητα
καινούργιος/παλιός
καινοφανές/σύνηθες
καίριος/άκαιρος
κακεντρεχής/καλοσυνάτος
κάκητα/φιλικότητα
κακία(=φαυλότητα, μικροψυχία)/αθωότης
κάκιστα/κάλλιστα (άριστα)
κακιστοκρατία/αριστοκρατία
κακόβουλος/καλοσυνάτος
κακόγλωσσος/φιλόφρων
κακόγουστος/καλόγουστος
κακοδαιμονώ/ευδαιμονώ
κακοδιάθετος/ευδιάθετος
κακόδοξος/ορθόδοξος
κακοζώητος/μοσχαναθρεμμένος
κακοήθης(=αλιτήριος,δόλιος,κατεργάρης)/καλοήθης
κακοθελητής/καλοθελητής
κακόθυμος/ευδιάθετος
κακόθωρος/ευειδής
κακοκεφιά/αλεγράτσα (ευδιαθεσία, καλοκεφιά)
κακόκεφος/ευδιάθετος
κακολόγος(κακόστομος)/υμνολόγος
κακόμοιρος/καλόβιος
κακομορφία/ευμορφία
κακόμορφος/ευειδής (όμορφος, ευσχημάτιστος)
κακομούτσουνος/ωραιοπρόσωπος
κακονοματισμένος/ευυπόληπτος
κακονομία/ευνομία
κακόνους(=δυσμενής)/καλόκαρδος
κακοπέραση/καλοπέραση
κακοπόδαρος/γουρλής
κακοποιός/ευεργετικός
κακοπρόσωπος/χαριτοπρόσωπος (χαριτόμορφος)
κακορίζικος/καλότυχος
κακοτράχαλος/ευκολοδιάβατος
κακότυχος/εύτυχος
κακουχία(=κακοπάθεια,
κάκωση,κακοτυχία)/ηδυπάθημα
κακοφημία/υπόληψη
κακοφημισμένος/ευυπόληπτος
καλίγωμα/εκπετάλωση
καλλιέλαιος/αγριέλαιος
καλλιεργήσιμος/αναροτρίωτος (αγεώργητος)
καλλίφωνος/κακόφωνος
καλλωπίζω/ασχημίζω
καλόδεχτος/ακαλωσόριστος
καλοδιάθετος/δύσθυμος
καλοκαγαθία/απήνεια (βαρβαρότητα)
καλοκαίρι/χειμώνας
καλοπληρωτής/αναξιόχρεος
καλοπορεύω/κακοπερνώ
καλοσύνη/κακοσύνη (έχθρα)
καλότυχος/ζάβαλης (καημένος, δύσμοιρος)
καλώς/κακώς
καλοχώνευτο/κακοχώνευτο
καμαρώνω/ντρέπομαι
κάματος/ανάπαυση
καμπούρης/ορθοτενής
καμπύλος/ευθύς
κανείς/άπαντες
κανκανένα/πάμπολλα
κανονικότητα/ασυμμετρία
καντιποτένιος/πανάριστος
καπιστρωμένος/αχαλίνωτος
καπιτάλια(=κεφάλαιο)/απενταρίες (αναπαραδιές)
καραγκιοζιλίκια/καθωσπρεπισμός
καραμπινάτος/ασαφής
καραμπουζουκλής (=χοντρούλης)/λεπτούλης
καραφλός(άκομος)/περισσόκομος (βαθύκομος)
κάργας(=παλικαράς)/λιπόψυχος
καρπαζοεισπράκτορας
/αντιπαρατάξιμος (αντιπλήκτης)
καρτερικός(αγόγγυστος, ανεκτικός)/μεμψίμοιρος
καρφοδεκάρας/σπάταλος (σκορποχέρης)
καρχανατζής/σπουδαιολόγος
κασιδιάρης/δασύτριχος
κασκάντημα/αζηλία
κατάβαση/ανάβαση
καταβοή/επευφημία
καταδεκτικός/ψηλομύτης
καταδικασμένος/αθωωμένος
καταδίωξη/επαρωγή
κατάδυση/ανάδυση
κατάθεση/ανάληψη
καταθλιπτικός/ευάρεστος
κατάκοιτος(=κλινήρης)/στεκούμενος
κατακόρως/μετρίως
κατάκτηση(=καθυπόταξη)/απελευθέρωση
κατακτητής/υπόδουλος
καταλαλιά/εγκωμιασμός
καταλεπτώς/στοιχειωδώς
καταληπτός/απερινόητος (ακατανόητος, αδιανόητος)
καταμερισμός/ένωση
καταμικρόν/αλματωδώς
καταμόνας(μεμονωμένως)/ομαδόν
καταναγκαστικώς/αυτοβούλως
κατανάλωση/εξοικονόμηση
κατανοητός/απερινόητος
κάταντα/άναντα
καταπονεμένος/ξεκούραστος
καταπόνηση/ανάπαυση
κατάπληκτος(
εμβρόντητος,αποσβολωμένος,έκθαμβος)/απαθής
κατάπρωτος/ολοϋστερος
κατάπτωση/ακμαιότητα
καταρτισμός/ανοργανωσιά
καταρχάς/εντέλει
καταστηματάρχης/πελάτης
κατατοπίζω/παραπλανώ
κατατρεγμός/επαρωγή
καταφατικός/αρνητικός (αποφατικός)
καταφορά (=κατατρεγμός)/επαρωγή (βοήθεια)
καταφρόνηση/εκτίμηση
καταφρόνιο/καμάρι
καταφρονώ/εκτιμώ
καταφυγή/αποθάρρυνση
καταφώρως/κρυφίως
κατεργασμένος/αδούλευτος
κατηγορηματικώς/ακαθορίστως
κατηγοριάρης/επαινέτης
κατεδάφιση/ανέγερση
κατεξοχήν(υπερβολικά,υπέρμετρα,σφόδρα)/ελάχιστα
κατεργαριά/τιμιότητα
κατευθείαν/πλαγίως
κατευνάζω/ερεθίζω
κατηγορητήριο/αμεμφία
κατηγορούμενος/εγκαλεστής (
κατήγορος,μηνυτής,ενάγων)
κατηφοριά/ανηφοριά
κατόπιν/πριν
κατοπινός/πρότερος
κατορθώνω/αποτυγχάνω
κάτοχος/εστερημένος
κατσιασμένος/αφράτος
κατσικοπόδαρος/γουρλής
κατσουλωτός/ξεσκούφωτος
κατσούφιασμα
/χαρμοσύνη
κάτω/επάνω
κατωφερής/ανάντης (ανηφορικός, ανωφερής)
κατώφλι/ανώφλι
καυχηματίας(
υψαύχενος,κορδωτός,καμαρωτός)/ακόρδωτος
καύχηση/ταπεινότητα
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ
κάφρος/προοδευμένος
καχεκτικός(λυμφατικός)/κοτσονάτος
καψερός(=κακόπαθος, κακοπορεμένος)/εύμοιρος
κενολογία/σπουδαιολογία
κενός/πλήρης
κέντρο/απόκεντρο
κεντρώος/ακραίος
κερδομανής/αφιλοχρήματος
κερδοσκοπία/αφιλοκέρδεια
κερδοσκόπος/αφιλοχρήματος
κερδώος/ζημιογόνος
κεχαριτωμένος
(χαριτόβρυτος)/άχαρος
κηλητικός(θελκτικός)/απωθητικός
κηφήνες/δουλευταράδες
κίβδηλος/γνήσιος
κιναιδολόγος/σεμνολόγος
κίνηση/αδράνεια
κιοτής/άσκιαχτος (ατρόμητος)
κλαπατσιάρικος/δυναμωμένος
κλασικό/σύγχρονο
κλάσμα(=κομμάτι, τεμάχιο, μερίδα, μόριο, μέρος)/όλο
κλαψομοίρης/αμεμψίμοιρος
κλειστός/ανοιχτός
κληρικός/λαϊκός
κλονίζω/στερεώνω
κλούρης(=τεμπέλης)/ακάματος
κοιμήσης/δραστήριος
κοινός/ατομικός
κοινόχρηστος/ιδιόχρηστος
κοινωνικός/
ανομίλητος(απόκοσμος,μονήρης,μονόφρων,μονόβιος)
κοινωνός/αμέτοχος
κοκορόμυαλος/νοήμων
κολάι/ανεπιτηδειότητα
κόλαση/παράδεισος
κόλαφος(προσβολή)/φιλοφροσύνη
κολλητικός/αμετάδοτος
κολοκυθολογίες/σπουδαιολογήματα
κολοσσιαίος/μικρός
κολπαδόρος/φερέγγυος
κομμάρα/δυνάμωμα
κομπαστής/μετριόφρων
κονομισιά/μεροδούλι
κοντά/μακριά
κοντακιανός/υψηλόσωμος
κοντόβλεπος/διορατικός
κοντολογίς/μακρολόγως
κοντόμυαλος/νοήμων
κοντός/ψηλός
κοντοστούπης/υψηλόσωμος
κοντόσωμος/μαγκλαράς
κοντοσώνω/απομακρύνομαι
κοντοφτάνω/αλαργεύω (ξεμακραίνω)
κοπαδιαστά/καταμόνας (μεμονωμένως)
κοπρίτης/εργατικός (δουλευτής)
κορμαράς/μικρόσωμος
κορμιασμένος/πλαδαρός
κορόιδεμα(εμπαιγμός,πείραγμα)/καλόπιασμα
κοροϊδιλίκι/καλομεταχείριση
κοροϊδευτικός(εμπαικτικός)/επαινετικός
κορυφαίος/ουραγός
κοσκινισμένος/άσηστος
κοσμαγάπητος/λαομίσητος
κοσμικός/αναχωρητής (ασκητής, μοναχός)
κοσμοπολίτης/εθνολάτρης
κοσμοπολιτικός/εθνοκεντρικός
κοσμάρα/χαμοζωή
κοσμούρα(=κοσμοσυρροή)/ολιγανθρωπία
κοσμοχαλασιά/σιγαλιά
κοτσάνες/σπουδαιολογήματα
κοτσονάτος/φιλάσθενος (αρρωστιάρης)
κουκούλωμα/φανέρωμα
κουμπούρας/ευμαθής
κουράγιο/αποθάρρυνση
κουραφέξαλα/σπουδαιολογήματα
κουσελιάρης/επαινέτης
κουσκουσούρης/φιλεπαινέτης
κουταμάρα/μυαλοσύνη
κουτουράδα/περίσκεψη
κουτορνίθι(βλίτο)/σαϊνι (ξεφτέρι)
κουτρουλή(=δούλα, θεραπαινίδα)/αφέντρα
κουτσουρεμένος/ακλάδευτος (άκοπος, άκοφτος)
κουφαμάρα/οξυκοϊα
κουφιοκέφαλος/νοήμων
κούφιος/πλήρης
κουφόνους(ελαφρόνους)/συνετός (νουβυστικός)
κουφότης/σοβαρότης
κρανιοκενής/νοήμων
κραταιός/αδύνατος
κράτημα/χύμισμα
κρατούντες/υποτακτικοί
κρένω/σιγώ
κρεοφαγία/φυτοφαγία (χορτοφαγία)
κρετίνος/τετραπέρατος
κρίνω/επιφυλάσσομαι
κρυάδα(=σαχλαμάρα)/σπουδαιολόγημα (
σοβαρολόγημα)
κρύβδην/φανερώς
κρυερός(=παγερός, ψυχρός)/καυτερός (ζεματιστός)
κρύος/ζεστός
κρύφιος/φανερός
κρυψίλογος/ακριτόμυθος
κρυψίνοια/ανυποκρισία
κτίστης/γκρεμιστής
κτίτορας/κατεδαφιστής
κυμαινόμενος/εδραίος
κυνισμός/σεμνοπρέπεια
κυρίαρχος/υποτελής (υπήκοος)
κυριολεκτικώς/μεταφορικώς
κυριώδης/ασήμαντος
κυρίως(=προπαντός,
πρωτίστως, ιδίως)/δευτερευόντως
κύρος/ανυποληψία
κυρτός/κοίλος (γουρνωτός)
κωθώνι/σαϊνι
κωλοπετσωμένος/κρετίνος
κωλυσιεργία/επίσπευση
κωμικός/τραγικός
κωμικότης/σοβαρότης
κωμωδία/τραγωδία
κωφός(=ανήκοος, ανάκουγος)/οξυήκοος
Λ
λάβρα (λαύρα)/παγωνιά
λάβρος
/ήπιος
λαβυρινθώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
λαγαρός(διαυγής)/θολός
λαγνεία/εγκράτεια (αποχή)
λαδωμένο/ανάλαδο
λαθίπονος/αλγεινός
λάθος(αστόχημα, σφάλμα)/ευστοχία
λαθρεπίβουλος/έντιμος 
λαθραίος/φανερός
λαϊκούρα/αρχοντολόι
λακερολογία/ολιγολογία
λακωνικός/πολυλογάς (μασλατάς, αθυρόγλωσσος)
λαμπεράδα/θολάδα
λαμπρά/αθλίως
λάμψη/θολάδα
λανθάνω/παρουσιάζομαι
λαοπόθητος/λαοκατάρατος
λαοπρόβλητος/λαομίσητος
λαουτζίκος(κοσμάκης)/ελίτ
λαοφθόρος/φιλόλαος
λαοφιλής/λαομίσητος
λαπάς/δραστήριος
λάσκα/τεντωτά
λασκάρω/σφίγγω
λατρευτός/αναγάπητος
λαχταριστό/αποκρουστικό
λεβέντικος/χαυνωτικός
λεβεντόκορμος/πλαδαρός
λείανση/πτύχωση
λείος/τραχύς
λειτουργώ/αδρανώ
λειότητα/τραχύτητα
λείωση/ζάρωμα
λελογισμένως/απερισκέπτως (αψήφιστα,ασυλλόγιστα)
λεξιπενία/ευρεσιλογία
λεπτεπίλεπτος/σκληραγωγημένος
λεπτοκαμωμένος(μινιόν)/χοντροκαμωμένος
λεπτομερειακώς/αδρομερώς
λεπτοπόδαρος/χοντροπόδαρος
λεπτός(ψιλός)/παχύς
λεπτόσωμος/παχύσωμος
λέρωμα/φασινάρισμα (ξεβρόμισμα)
λεσχηνεία/λακωνισμός
λέτσος/κομψός
λεφτάς/αδέκαρος
λεχρίτης/αξιοπρεπής
λήθη/μνήμη
ληκτικός/αρχικός
λήξη/έναρξη
λήπτης/δότης
λήρος(φλυαρία, περιττολογία)/ολιγολογία
ληρώδης/ευφυολόγος
λησμοσύνη/μνημοσύνη
λίαν/ολίγον
λιανικώς/χονδρικώς
λιανοπαίδι/υπερήλικας
λιανοπωλητής/χονδρέμπορος
λιανός(ολιγόσαρκος)/χοντρός 
λιγδιάρης/αλέρωτος
λιγνός/χοντρός (κοιλάτος, ευτραφής)
λιγόζωος/μακρόβιος (δηρόβιος, ερίζωος)
λιγομίλητος/πολυλογάς
λιγόμυαλος/πολύβουλος (σώφρων)
λιγόστεμα/αβγάτισμα
λιθόδμητος/πλινθόκτιστος
λιμαδόρος/λιγόλογος
λιμασμένος/χορτάτος
λιμπιστός(=ζηλευτός, λαχταριστός)/αηδιαστικός
λιμώδης/χορτάτος
λιοπύρι/παγωνιά
λιπανδρία(=λειψανδρία)/πολυανδρία
λιπανθρωπία/πολυανθρωπία
λιπόμαστος/βυζανιάρικος
λιπόσαρκος/παχύσαρκος
λιτός/πλούσιος
λιτότητα/σπατάλη
λιώνω/πήζω
λογάς/ολιγόλογος
λογίκευση/αφροσύνη
λογικός/παράλογος (εξωφρενικός)
λόγιος(πεπαιδευμένος)/αγράμματος (απαίδευτος)
λοξοδρομώ/ευθυδρομώ
λοχηρός(θαλερός)/μαραμένος
λυγισμένος/αβάγιστος
λυμεών/σωτήρας
λυόμενο/συμπαγές
λυσίπονος/αλγεινός
λυσιτελής/ανωφελής (επιβλαβής, ζημιάρης, ασύμφορος)
λυσσώδης/πολύπραος
λυτός/δεμένος
λυτρωμός/χαμός
λυτρώνω/υποδουλώνω
λωλός/γνωστικός
Μ
μαγγώνομαι/ξεπιάνομαι
μάγκικα/απονήρευτα
μαγκούφης/ζευγαρωμένος
μαγκούφικος(=
καταραμένος,αναθεματισμένος)/ευλογημένος
μάζα/τμήμα
μαζικώς/μεμονωμένα
μαθαίνω/αγνοώ
μαθός/πρωτόπειρος
μαιτρ/ανειδίκευτος
μακάριος/δυστυχής
μακαρισμός(=καλοτύχισμα)/ελεεινολογία
μακραίων/βραχυχρόνιος
μακρόβιος/βραχύβιος
μακροθυμία(=ανοχή)/μνησικακία (
κακοχολιά,εχθροπάθεια)
μακρόθυμος/μνησίκακος (εκδικητικός)
μακρόπνους/μικρόπνους
μακροχρόνιος/βραχυχρόνιος
μακρύς/βραχύς
μαλακισμός/καρδάμωμα
μαλθακός/ρέκτης
μαλιάγκος/άθηλυς
μαμόθρεφτος/σκληραγωγημένος
μανιωδώς(=
εμμανώς,πεισματικά,παθιασμένα)/χαλαρά (άτονα)
μαντράχαλος/κοντοπίθαρος
μάξιμουμ/μίνιμουμ
μαράγκιασμα/θαλερότητα
μαραζωμένος/θαλερός
μαρανίσκω/θάλλω
μαρασμός/προκοπή
μαρασμώδης/ακμαίος
μασκαράς/ευπρεπής
μάστιγα(=συμφορά)/ολβιότητα (καλοτυχία)
μαστοριά(δεξιότητα)/ανεπιτηδειότητα (αδεξιότητα)
μαστόρικο/κακοφτιαγμένο
ματαιοδοξία/μικροφροσύνη
ματαιολογία/σπουδαιολογία (χρηστολογία)
ματαιόπονος/παραγωγικός
ματαιόφημος/ολιγόλογος
ματαίως(μάτην, ασκόπως, χαράμι)/σκοπίμως
μαυλιστικός/ηθοπλαστικός
μαυρίλα(μελανότητα)/ασπρίλα (λευκότητα)
μαυρόγια/ασπρόγια
μάχη(σύρραξη, συμπλοκή)/ειρήνη (εκεχειρία)
μαχητός/ακαταμάχητος (
ακαταγώνιστος,αήττητος,αδήριτος)
μάχιμος/απόμαχος
μαχλός(λάγνος)/χρηστοήθης
μεγάθυμος/μικρόψυχος
μεγαλείο/σμικρότητα
μεγαλέμπορος/ψιλικατζής (μικρέμπορος)
μεγαλεπήβολος/μικροτερπής
μεγαλόδωρος/καρφοδεκάρας
μεγαλοποίηση(δείνωση)/μετρίαση
μεγαλορρημοσύνη/μετριοφροσύνη (αυτοεκτίμηση)
μεγαλοφροσύνη/μετριοφροσύνη
μεγαλώνυμος/ακλεής
μεγιστάνες/φουκαράδες
μεθεκτικός/αμέτοχος (ουδέτερος)
μεθυσμένος/νηφάλιος (ξεμέθυστος)
μεθύστερον/πρότερον
μειοδοτικός/πλειοδοτικός
μείον/πλέον
μειονότητα/πλειονότητα
μειωτικός/πληθυντικός
μελαγχολικός/ευδιάθετος
μελάτο/πηχτό
μέλημα/ξέγνοιασμα
μελλούμενα/περασμένα ή παρόντα
μεμιγμένος/άσμιχτος
μεμπτός/επαινετός
μένος/κάλμα
μεράδι/όλο
μερακλίδικος/κακόγουστος
μερακλωμένος/κακόκεφος
μερικός/γενικός
μερικότητα/ολικότητα
μεροληπτικός/αφιλοπρόσωπος (αμερόληπτος)
μέσα/έξω
μεσοβέζικος/ξεκάθαρος
μεσόγειος/παράλιος
μεσονύχτι/μεσημέρι
μεσοπέλαγο/ακροθαλασσιά
μεστός/άδειος
μετάβαση/επιστροφή
μεταγώγιμος/αμετακόμιστος
μετανάστευση/νόστος
μεταρρυθμίζω/διατηρώ
μεταφερτός/ριζιμιός (ατράνταχτος)
μεταχειρισμένο/αχρησιμοποίητο (καινούργιο)
μετεξέλιξη/αμεταβλησία (σταθερότητα)
μετρητοίς/βερεσέ
μετριοπαθής/ακρατής
μέτριος/υπερβολικός (υπέρμετρος)
μηδαμινότητα/σημαντικότητα
μηδετέρωθεν/αμφοτέρωθεν
μητριαρχία/πατριαρχία
μηχανοποίητος/χειροποίητος (χεροκάμωτος)
μετριοφροσύνη/αλαζονεία
μεφιστοφελικός(διαβολάνθρωπος)/καλόπραγος
μιασμένος/αβεβήλωτος
μικρέμπορος/μεγαλέμπορος
μικρόκοσμος/μακρόκοσμος
μικροκτηματίας/μεγαλοκτηματίας
μικρολόγος/σπουδαιολόγος
μικροπρεπής/ευπρεπής
μικροσκελής/μακροκάνης
μίρλα/χαρμοσύνη
μισαλληλία/φιλαλληλία
μισάνθρωπος/φιλάνθρωπος
μισελληνισμός/φιλελληνισμός
μισερός/ακέραιος
μίσοινος/οινόφιλος (οινοπίπης)
μνήμη/λήθη
μνημονιακός/αντιμνημονιακός
μνήμων/επιλήσμων (ξεχασιάρης)
μοιραίος(αναπότρεπτος)/ευδιάφυκτος
μομφή(=κατηγορία, συκοφαντία)/έπαινος
μοναδικός/πληθυντικός
μοναξιά/συντροφιά
μονασμός/συγχρωτισμός
μόνιμος/προσωρινός
μονογαμικός/πολυγαμικός
μονόγλωσσος/πολύγλωσσος
μονοδιάστατος/πολυδιάστατος
μονοεδρικός/πολυεδρικός
μονοείδεια/πολυμορφία
μονοειδής/πολύμορφος (πολυειδής, πολυποίκιλος)
μονοετής/πολυετής
μονοθεϊσμός/πολυθεϊσμός
μονοθέσιο/πολυθέσιο
μονοκατοικία/πολυκατοικία
μονόκλωνος/πολύκλωνος
μονοκόμματος/τεμαχιστός
μονοκοπανιά/διακεκομμένως
μονολεκτικός/περιφραστικός
μονομερής(=ενιαίος)/πολυμερής (πολλαπλός)
μονομερίτικος/πολυήμερος
μονομιάς(ακαριαία)/διακεκομμένως
μονοπρόσωπος/πολυπρόσωπος
μονοπώλιο/πολυπώλιο
μονορούφι(αμυστί)/διακεκομμένως
μονός/ζυγός
μονοσήμαντος/πολυσήμαντος
μονόχνωτος (μονόχνοτος)/κοινωνικός
μονόχρωμος/πολύχρωμος (παρδαλός)
μοντέρνος/παλιομοδίτικος
μονώνυμο/πολυώνυμο
μορφονιός/κακονιός
μούγκαβος(μούγκλαβος)/ομιλητικός
μουγγός(μογιλάλος)/φθεγματικός
μουλωχτός/ανυπόκριτος
μουντός/καθαρός
μούργος/καλόβολος (καλόγνωμος, ευδιάλλακτος)
μουρλαμάρα/μυαλοσύνη
μούρλια/χάλια
μουρμούρης/αμεμψίμοιρος
μουρνταρεύω/ξεβρομίζω
μουρόχαβλος/ατσίδας
μουσαντένιος/ανόθευτος
μούτος/φθεγματικός
μουτρωμένος/ευδιάθετος
μοχθηρία/φιλαγαθία
μοχθηρός(=χαιρέκακος)/καλόκαρδος (αγαθόψυχος)
μόχθος/ξεκούραση
μόχλευση/στασιμότητα
μπαγάσας/καλοθελητής
μπακανιάρικος/εύρωστος (υγιής)
μπάλιος/μονόχρωμος
μπανάλ (τετριμμένο, κοινότοπο)/
ασύνηθες (πρωτόφαντο)
μπασμένος/εκτεταμένος
μπαστάρδεμα/ακηρασία (αμιξία)
μπατάλικος/λυγερός
μπαταξής/καλοπληρωτής
μπατίρης/χρηματίας
μπάχαλο/ευταξία
μπεκιάρης(=άνυμφος, εργένης)/ζευγαρωμένος
μπελαλίδικα/ξέγνοιαστα
μπελάς/απεμπλοκή
μπίμπα(γεμάτος)/άδειος
μποέμικος(πανακηδής)/πολυμέριμνος
μπόσικος/σφικτός
μπουζούκας(=χοντρός)/κοκαλιάρης (ισχνόσαρκος)
μπουζουκοκέφαλος (=χοντροκέφαλος)/ευφυής
μπουλούκος/ισχνόσαρκος (απαχής, σαρκολιπής)
μπουμπουνοκέφαλος(μπουμπούνας)/νοήμων
μπουνταλάς/νοήμων
μπουρδολογία(αερολογία, ανοητολογία)/σπουδαιολογία
μπούφος/έξυπνος
μπόχα/ευοσμία
μπροστινός/πισινός (
στερνός, ουραίος)
μυαλωμένος/φυρόμυαλος
μυημένος/αμυσταγώγητος (αμύητος)
μυθεύματα(=πλαστουργήματα)/αληθοέπεια
μυθώδες/ενυπόστατο
μυκτηρισμός/εγκωμιασμός
μυσαρός(σιχαμερός)/ελκυστικός
μυστηριώδης(ανεξιχνίαστος)/άκρυπτος
μυστικός/φανερός (εύδηλος)
μυτερός/αμβλύς
μυχόνους(
επιφυλακτικός, κρυψίνους)/απροκάλυπτος
μυώδης/παχουλός
μώμος/έπαινος
Ν
ναζιάρης/υποχωρητικός
ναρκοθέτηση/αποναρκοθέτηση
ναστός(πυκνός, πατικωμένος)/αραιός
νέκρα(στασιμότητα)/τύρβη
νέκρωση/κίνηση
νεοταξίτες(ή νεοεποχίτες)/παραδοσιακοί
νεοτεριστής/ασυγχρόνιστος (αφιλοπρόοδος)
νεοτεριστικός/παραδοσιακός (συντηρητικός)
νερουλός/πηχτός
νευρικός/ψύχραιμος
νεωστί(εσχάτως, προσφάτως, άρτι)/πάλαι
νηνεμία/θύελλα
νηπενθής(άλυπος)/λυπηρός
νηστευτής/ανήστευτος
νηστικομάρα/χορτασιά
νηστικός(=άσιτος, απόσιτος)/χορτάτος
νηστικοσύνη/κορεσμός (πλησμονή)
νίκη/ήττα
νοερός/αισθητός
νοημοσύνη/αμυαλοσύνη
νοικοκυροσύνη/ακουμανταρισιά
νοθευμένος/ακήρατος
νόθος/γνήσιος
νοσηρός/υγιεινός
νόστιμος(εύμνοστος, εύγεστος)/άνοστος
νότη/ξηρασία
νότιος/αρκτώος (βόρειος)
νουνεχής/άφρων (ανοήμων, νηπιόφρων)
νουνεχόντως/απερισκέπτως
ντερλίκωμα/ολιγοφαγία
ντόμπρος/ανειλικρινής
ντόπιος/αλλοδαπός
ντόρος/βουβαμάρα
ντουγρού/πάραντα (λοξά)
ντράβαλα/ξεμπερδέματα
ντροπή(συστολή, τσίπα)/αναίδεια (θρασύτητα)
ντροπιαστικός/επιδοκιμαστικός
νυκτόβιος/ημερόβιος
νύχιος/ημερινός
νύχτα/μέρα
νυχτιάζει/ξημερώνει
νύχτωμα/ξημέρωμα
νωδός/οδοντοφόρος
νωθρός/σβέλτος (ευκίνητος)
νωπός/μπαγιάτικος
νωρίς/αργά
νώτα(πισινά)/μπροστινά
νωχελής/δραστήριος
Ξ
ξακουστός/άσημος
ξανάρτος/αρτύσιμος
ξαναστραμμάρα(παραξενιά)/τυπικότητα
ξαρμάτωτος(άοπλος)/ένοπλος (οπλοφόρος)
ξαστεριά/συννεφιά
ξαφνικός(ανέλπιστος,αναπάντεχος)/προβλέψιμος
ξάφνου(απότομα, εξαπίνης)/εξελικτικά (βαθμιαίως)
ξεβάφω/χρωματίζω
ξεβούλωμα/έμφραξη
ξεγνοιασιά/μέριμνα (πονοκεφάλιασμα)
ξέγυμνος/ντυμένος
ξεδοντιάρης/οδοντοφόρος
ξεθάψιμο/ταφή (ενταφιασμός)
ξεθωριασμένος(ξεσπρουλιάρης)/σκουρόχρωμος
ξέθωρος(ξασπρισμένος)/σκουρόχρωμος
ξεκάθαρος/αδιαφανής
ξέκαρδα/προθύμως (προφρόνως)
ξεκούμπωμα/θηλύκωμα
ξεκούραστος/αποσταμένος
ξελασκάρισμα/σφίξιμο
ξελάφρωμα/επιβάρυνση
ξελογιάζω/συνετίζω
ξέμακρα/κοντινά
ξεμοντάρισμα/συναρμολόγηση
ξεμούδιασμα/αιμωδία
ξενηλασία/φιλοξενία
ξενόδουλος/εθνεγέρτης
ξενοιασμένος/πολύφροντις
ξενομανία(ξενολατρεία ή ξενολατρία)/μισοξενία
ξενοπρεπής/εθνοπρεπής
ξένος/ιθαγενής
ξενόφοβος/φιλόξενος
ξέξασπρος(κατάλευκος, πάλλευκος)/κατάμαυρος (ακρομέλας)
ξεπατωμός/γλιτωμός  
ξεπέζεμα/καβαλίκεμα
ξέπνοος/σφριγηλός (ακμαίος)
ξεποδάριασμα/ξαπόσταμα
ξεραϊλα/υγρότητα
ξερακιανός/ευτραφής
ξεροκέφαλος/οξύνους
ξερός(άνυδρος, ανάματος, στεγνός, άβροχος)/υγρός
ξεροσφύρι/φαγοπότι
ξερότοπος/λιβάδι (λειμών)
ξεσήκωμα/καταστολή
ξεσκούφωτος/λοφωτός
ξεσπίτισμα/στέγαση
ξεστραβωμένος/πλανημένος
ξετσίπωτος/αισχυντηλός
ξεφορμάρισμα/διαμόρφωση
ξέφρενα/λελογισμένως
ξεφτέρι/κουτορνίθι
ξεφτίλας/ευυπόληπτος
ξεχαμάρα/θύμηση
ξεχασιά/υπόμνηση
ξεχασμένος/αείμνηστος
ξεχρέωτος/χρεωμένος (φεσωμένος)
ξήρανση/ύγρανση
ξηρασία/υγρασία
ξηρόφιλος/υγρόφιλος
ξίκικος/ατόφιος
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ
ξόδεμα/φειδωλία
ξοδευτής/σφιχτοχέρης
ξώπετσα(
ξυστά, επιπολής, ξώδερμα, γρατσουνιστά)/βαθέως
Ο
ογκώδης/φτενός
οδύνη/ευφροσύνη
οθνείος/γηγενής
οίηση/ταπεινοσύνη
οικειοθελής(=αυτόβουλος, αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
οικειοθελώς/ακουσίως
οικείος(=οικογενειακός, σπιτικός)/ξένος
οικοκυροσύνη/τσαπατσουλιά
οικονομία/σπατάλη
οικουμενικότητα/μερικότητα
οίκτος(=έλεος)/αναλγησία (απονιά)
οικτρός/αξιοπρεπής
οικωφελής/οικοφθόρος
οκνηρός/δραστήριος
όλβιος/δυστυχής
όλβος(
ευδαιμονία, ευτυχία, ευημερία, μακαριότητα)/δυστυχία
όλεθρος(
εξώλεια, καταστροφή, ρήμαγμα, ερήμωση)/σωτηρία
ολετήριος/σωτήριος (σωστικός)
ολημερίς/ολονυχτίς
ολιγάκις/απειράκις
ολιγαρκής/άπληστος
ολιγοδάπανος/πολυέξοδος
ολιγοδεής/ακόρεστος
ολιγοέξοδος/πολυδάπανος
ολιγόλαλος/απεραντολόγος
ολιγολογία/πολυλογία
ολιγομαθής/πολυμαθής
ολιγόμυαλος/νοήμων
ολίγον/άγαν
ολιγόνοια/βαθύνοια (εμβρίθεια)
ολιγόνους/νοήμων
ολιγόσιτος/κοιλιόδουλος (πολυφαγάς)
ολιγοφαγία/πολυφαγία (γαστριμαργία)
ολιγωρία(αμέλεια, αφροντισιά)/επιμέλεια
ολοήμερος/ολονύκτιος (παννύχιος)
ολόθερμα/χλιαρώς
ολοθρευτής/σωτήρας (λυτρωτής, ρύστης)
ολοθύμως/απρόθυμα
ολόιδιος/ανόμοιος
ολόϊσια/πλαγίως
ολοκάθαρος/ρυπώδης
ολομερής/πλημμελής
ολόμοιος/αλλιώτικος
ολονέν/ενίοτε
ολόπλευρος/μονόπλευρος
ολούθε/πουθενά
ολοχρονίως/προσκαίρως
ολόψυχα/ξέκαρδα
ομαδικώς/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαδόν/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαλός/ανώμαλος (ακανόνιστος)
ομιλία/σιγή
ομόγνωμος/ετερόγνωμος
ομογνωμοσύνη(ομοφροσύνη, ομοφωνία)/διχογνωμία
ομόδοξος/αλλόδοξος
ομοεθνία/αλλοεθνία
ομόθρησκος/αλλόπιστος (αλλόθρησκος)
ομοιόμορφος(=αποίκιλος)/ποικίλος
ομοιόσχημος/ετερόσχημος
ομόνοια/διχόνοια
ομονοιάζω/διχάζω
ομορφάδα/ασχημάδα
ομορφάντρας/ασκημάντρας
ομότιμος/ανισότιμος
ομού(μαζί, αντάμα, κοινώς)/ξέχωρα
ομόφρων(ομοϊδεάτης, συνθιασώτης)/ετερόφρων
ον/ανύπαρκτο
όνειδος/επιδοκιμασία
οξυθυμία(=παραφορά, αψιθυμία)/πραϋθυμία
οξύθυμος(οργίλος, επίχολος)/πραϋθυμος
οξύνοια(
αγχίνοια, ευστροφία)/αμβλύνοια (χοντροκεφαλιά)
οξύς(μυτερός, αιχμηρός)/αμβλύς
οξυωπία/αμβλυωπία
οπισθοδρομικός/προοδευτικός (
πρωτοπόρος,καινοτόμος)
οπίστατος/πρώτος
οποτεδήποτε (όποτε)/ευκαίρως (εγκαίρως)
οπωσδήποτε/ίσως
οπωσούν/υπερβολικά
οργάνωση(οργανωσιά)/αλαλούμ (σκορποχώρι)
οργίλος(θυμώδης, χολώδης)/πράος (αχόλιαγος)
οργωμένο/ακάμωτο
ορεινός/πεδινός
ορεξάτος/ανόρεχτος
ορεσίβιος/καμπίσιος
ορθάνοιχτος/κατάκλειστος
ορθοεπής/ανοητολόγος
ορθοτενής/καμπουριαστός
ορθοφροσύνη(ευβουλία)/βλακισμός
οριστικός/απαγίωτος
ορκοπάτης/εύορκος
ορυμαγδός(οχλοβοή)/ευταξία
οσημέραι/ενίοτε
οσονούπω/αργότερα
οσφυοκάμπτης/απροσκύνητος
οσφυοκαμπτισμός(
κυψαυχενισμός)/ελευθεροφροσύνη
οτρηρός(ευκίνητος, δραστήριος)/οκνηρός
ουδείς/άπαντες
ουδόλως/αφθόνως
ουσιώδης/ασήμαντος
ουτιδανός/αξιόλογος
ούτως/άλλως
οφθαλμοφανές(καταφανές)/ασαφές
όχι/ναι
οψιγέννητος/αγουρογέννητος
Π
παγιότητα/αστάθεια
πάγκαλος/πανάσχημος
παγκοσμιοποίηση/αποπαγκοσμιοποίηση
παγκόσμιος/επιμέρους
παγκοσμιότητα/μερικότητα
παγκουί(πεσίνι, μετρητοίς)/βερεσέ
παθητικός/ενεργητικός
παιδαριώδης/ευκαταφρόντιστος
παίδεμα/αναψυχή
παινεσιάρης(περιαυτολόγος)/ταπεινόφρων
παλαβομάρα/φρονιμάδα
παλιορούτι/σινιέ
πάλαι/νυν
παλαιικός/τωρινός (συγκαιρινός)
πάλιν(=ξανά, εξαύθις, επαναληπτικώς)/άπαξ
παλλαϊκός(=πάνδημος)/ολιγόκοσμος (ολιγάνθρωπος)
παμπάλαιος(=απηρχαιωμένος)/σύγχρονος
πάμπαν(παντελώς)/διόλου (ουδόλως, ουδαμώς)
πανδαιμόνιο/σιγαλιά
πανδαμάτωρ/αναγεννητής
πανζουρλισμός/κατευνασμός (καταλάγιασμα)
πανούργος/ειλικρινής
παντογνώστης(=παντοδαής)/αδαής (ατζαμής)
παντοίος/απλός
πάντοιος/καλοσυνάτος
πάντοτε/ποτέ (ουδέποτε)
πάντως/ίσως
παπαρδελίκι/ολιγολογία
παπουτσωμένος/ανυπόδητος (
ξυπόλυτος, γυμνόπους)
παράβουλος(=κακόβουλος)/καλόβουλος
παραγέμισμα/διακένωση
παραδεκτός/απαράδεκτος
παραδόξως(=παραλόγως)/κανονικά (
φυσιολογικά, λογικά)
παραδοσιακός/προοδευτικός
παραδούχος/απένταρος
παράκαιρα/εγκαίρως (εμπρόθεσμα)
παρακαιρισμένος/πρόσφατος
παρακάμψιμος/αναπόφευκτος
παρακατιανός(ασήμαντος)/αξιόλογος
παρακεντές/σημαντικός (
αξιοπρόσεκτος, υπολογίσιμος)
παράκληση/απαίτηση
παρακώλυση/διευκόλυνση
παραλήπτης/αποστολέας
παραλής/απένταρος
παράλογα/λογικώς
παραλόγιασμα/φρονίμευμα
παραλογισμός(παράκρουση,παράνοια)/εχεφροσύνη
παραμικρό/μέγιστο
παρανομία/νομιμοφροσύνη
παρανόμως/νομίμως
παράξενος/κανονικός
παραπλήσιος/παράταιρος (ανόμοιος, ασύμφωνος)
παραπονεμένος/ικανοποιημένος
παράπονο/δικαίωση
παράπτωμα(πλημμέλημα, αμάρτημα)/ευστοχία
παρασάνταλος/καλοφτιαγμένος
παρασούσουμος/καλοφτιαγμένος (ευποίητος)
παραστάτης(υπερασπιστής)/διώκτης
παράταση/συντόμευση
παρατείνω/συντομεύω
παράτυπος/νομότυπος
πάραυτα(=αυθωρεί, παρευθύς)/παρατεταμένως
παράφορος/συνετισμένος
παρέα/καταμόνας (χωριστά, μεμονωμένως)
παρέκει(παραπέρα, μακρύτερα)/εγγύτερα
παρεκτικός/δεκτικός
παρεκτός(=
πλην, εξόν, πάρεξ)/ανεξαιρέτως (αδιακρίτως)
παρεκτροπή(παραστράτημα)/χαλιναγωγία
παρελθόν/μέλλον (ή παρόν)
παρεμπιπτόντως/απαρεγκλίτως
παρεπίδημος(πάροικος)/ένδημος (εγχώριος)
παρέργως/πρωτευόντως
παρευθύς/βραδέως
παρηγοριά(
=εγκαρδίωση,θαλπωρή,παραμυθία)/αποθάρρυνση
παρήκοος/υπάκουος
παροινία(κραιπάλη)/νηφαλιότητα (νήψη)
πανομοιότυπος/απεμφερής
πάνυ/ολίγον
παρίες/προύχοντες
παρλαπίπας/ορθοεπής
παρλιακός/έμφρων
παρμένος/έμφρων
παροδικός/μόνιμος
παροξυμμένος/αόργητος
παροχή/αποδοχή
πάροχος/αποδέκτης
πάρτη/ολότητα
παρτσακλός/ευπρόσωπος
παρών/απών
πάρωρα/εγκαίρως
πασιφιστής/φιλοπόλεμος
παστρικάδα/ρυπαρότης
παυσίλυπος/αλγεινός
παχυδερμισμός/ευαισθησία
παχύνους/οξύνους
πάχυνση/ίσχνανση (αδυνάτισμα, λέπτυνση)
παχύς/λεπτός
πεζομάχος/ναυμάχος
πείρα/απειρία
πείσμα(=εμμονή)/υποχωρητικότητα
πείσμων(
ισχυρογνώμων, μονογνώμων)/υποχωρητικός
πέλας/εκάς
πελάτης/μαγαζάτορας
πένης(βιοστερής, άβιος)/πλούσιος (ανενδεής)
πένθιμος/γιορταστικός
πενιχρός/άφθονος
πενιχρότης/αφθονία
πεντάμορφος/πανάσχημος
πεπερασμένος/ατέρμων (ατέλειωτος)
πεποίθηση/αμφιβολία (αβεβαιότητα)
πέρας/αρχή
πέραση/απόρριψη
περασιά/απορία
περαστικός/διηνεκής (παντοτινός)
περίβλεπτος(=περιζήτητος,διαπρεπής)/παρακατιανός
περιβόητος(περιλάλητος)/ακλεής
περιδεής/ατρόμητος
περιδρόμιασμα/λιγοφαγία
περιεκτικός/κενός
περιεργασμένος/πρόχειρος
περίεργος/αδιάφορος
περίκλυτος(περίφημος)/ακυδής
περιλάλητος/ακυδής
περιληπτικός/αναλυτικός
περίνοια(σύνεση)/απερισκεψία
περιοδικώς/συχνάκις
περίπλοκος/απλούς
περιποιητικός/βασανιστικός
περίπυστος(=ξακουστός)/άσημος
περίρρυτος/στεγνός
περίσσιος/λειψός
περισσόκομος/φαλακρός (
ψιλόκρανος, μαδαροκέφαλος)
περισσόνους(ευφυής)/βραδύνους
περιστολή/επαύξηση
περίτεχνος(=ευδαίδαλος)/άκομψος (ακαλλώπιστος)
περιττός/άρτιος
περίφοβος/ατρόμητος
περιφρόνηση/σεβασμός
περίφροντις/ακηδής (ολίγωρος)
περιχαρής/κατηφής
περιώνυμος(παροιμιώδης)/άγνωστος
περοιάζομαι/ταπεινοφρονώ
πεώλης/ανδροπρεπής
πηγασμός(=ανάβλυση, πακτωλός)/στέρεψη
πηγεμός/ερχομός
πηγή(=προέλευση, αρχή, αφετηρία)/τερματισμός
πηκτός/ρευστός
πηλόχτιστο/μπετόχτιστο
πιθανός(=ενδεχόμενος)/σίγουρος
πικρογέλαστος/γλυκογέλαστος
πικρόγλωσσος/γλυκόλογος (ηδυλάλος)
πιναρός(ρυπαρός)/καθάριος
πιστευτός/αναξιόπιστος
πιστό(=ολόιδιο, ακριβές)/ανακριβές (ασύμφωνο)
πίσω/μπροστά
πλάθω/χαλώ
πλακεδερός/ανισόπεδος
πλάνη/ορθότητα
πλασματικός/αληθινός
πλαστό/γνήσιο
πλατειασμός/συνοπτικότης
πλατσουκομύτης/σουβλερομύτης
πλάτυνση/στένωση
πλειονότης/μειονότης
πλεόνασμα/έλλειμμα
πλεονέκτης/ανιδιοτελής
πλεονεκτικός/μειονεκτικός
πληθυντικός/ενικός
πληθύς/ολιγότητα (στενότητα, σπάνις)
πληκτικός(=μονότονος, ανιαρός, βαρετός)/ευάρεστος
πλημμυρίς/άμπωτις 
πλήξη/ευαρέσκεια
πλήρης/άδειος
πληρότητα/κενότητα
πληροφορημένος/ανήξερος
πλησίασμα/μακρυσμός
πλησιαστός(ευπρόσιτος)/αζύγωτος (ασίμωτος)
πλησιότης/μακρυσμός
πλησιφαής(ολοφαής, ολοφώτεινος)/ολοσκότεινος
πλησμονή/κενότητα
πλισάτος/στρωτός
πλουσιοπαρόχως/φειδωλώς
πλουτισμός/φτώχεμα
πλύση(=καθάρισμα)/απλυσιά (αλουσιά, ρυπαρότης)
πλωτός/άπλευστος
πνευματώδης/αμβλύνους
ποδαράδα/αμαξάδα
ποθεινός/αποκρουστικός
ποθώ/αποστρέφομαι
ποινή/επιβράβευση
ποιοτικός/άποιος
πόλεμος(σύγκρουση)/ειρήνη (ανακωχή)
πολέμιος/φίλος
πολεμοχαρής/ειρηνόφιλος
πολιτικοποίηση/αποπολιτικοποίηση
πολιτισμός/βαρβαρότητα
πολλάκις(συχνάκις, πλειστάκις)/άπαξ ή ενίοτε
πολλότητα(=πληθώρα)/ολιγότητα (σπανιότητα)
πολυάσχολος/αργόσχολος
πολύγνωρος/ολιγομαθής
πολυγονία/λιγοτοκία
πολυεθνικός/μονοεθνικός
πολυθρησκευτικό/μονοθρησκευτικό
πολυκαιρία/ολιγοχρονιότητα
πολυκοσμία/ολιγανθρωπία
πολυπληθείς/ευάριθμοι
πολύπλοκος/απλούς
πολυπολιτισμός/εθνοκεντρισμός
πολυπολιτισμικός/μονοπολιτισμικός
πολυπότης(αμετροπότης)/ολιγοπότης (μετριοπότης)
πολυπράγμων/αργόσχολος
πολυρρήμων/λιγόλογος
πολυσύχναστος/ερημικός
πολυσχιδία/ομοιομορφία
πολύτιμος(βαρύτιμος)/ευτελής
πολυτοκία/ολιγογονία
πολυφροντίστως/ανεξέταστα (αβλεπτί)
πολυφυλετικός/εθνοτικός ή μονοφυλετικός
πολυφυλετισμός/εθνοτισμός
πολυφωνικός/μονοφωνικός
πολυχρήματος/ανάργυρος
πολύχρυσος/πάμπτωχος
πολύωρος/ολιγόωρος
πομπός/δέκτης
ποπολάρος/πατρίκιος
πόρρω/εγγύς
πόρρωθεν/εγγύθεν
πορώδες/συμπαγές
ποτισμένος/ανύδρευτος (απότιστος)
πουθενάδες(=αμελητέοι, μηδαμινοί)/επιφανείς
πούντα/ζεστασιά
πραγματικός/φανταστός
πραγματικώς(=όντως, αληθώς)/αναληθώς
πρακτικός/θεωρητικός
πράος/οργίλος (θυμικός)
πρεσβυγενής(=παλαιός, αρχαίος)/αρτιγενής
πρηνηδόν/υπτίως
προαγωγή/υποβίβαση
προαιρετικός/
υποχρεωτικός(αναγκαστικός,επιτακτικός,πιεστικός)
προβολή/απόκρυψη
πρόγονος/απόγονος
προδοσία/αυτοθυσία
προηγούμενος/ερχόμενος (επόμενος, επακόλουθος)
προθύμως(ευπειθώς)/βαρυθύμως
προκλητικός(
αυθάδης, κυνικός, αμετροεπής)/σεμνόπρεπος
προκομμένος/απρόκοπος
προκοπή/τεμπελιά
πρόλογος/επίλογος
προμελετημένα/κουτουρού
προμηθής/επιμηθεύς
προνοητικός/απερίσκεπτος
πρόοδος/οπισθοδρόμηση
προπέτεια/ευπροσηγορία
προπετής/ευγενικός
προσάπτω/αφαιρώ
προσαρμογή(=ταίριασμα)/δυσαρμοστία
πρόσβαρος/λιποβαρής
προσβάσιμος/απλησίαστος
προσβλητικός/κολακευτικός
προσδόκιμος/απρόβλεπτος
προσηκόντως(
πρεπόντως,προσφυώς)/απρεπώς (ανάρμοστα)
πρόσθεν/ύστερον
προσθήκη/αφαίρεση (απόσπαση)
πρόσκαιρος/μόνιμος
πρόσληψη/απόλυση
προσόν/μειονέκτημα
προσπάθεια/αδράνεια
προσποιητός(επιτηδευμένος)/ανεπιτήδευτος
προστάτης(υπερασπιστής)/διώκτης
πρόστυχος/αιδήμων
πρόσφατος/παλαιός
προσφιλής/δυσάρεστος
προσχηματικός/απροσχημάτιστος (ειλικρινής)
προσωποδέρνω/εξυμνώ
πρότυπος/κοινός
προϋπάντηση(
υποδοχή,υπαπαντή)/κατευόδωση (ξεπροβόδισμα)
πρώιμος/όψιμος
πρωινιάτικα/βραδιάτικα
πρωτεργάτης/νεροκουβαλητής
πρωτινός/σημερινός (σύγχρονος)
πρωτίστως/δευτερευόντως
πρωτοβουλία/αναγκασμός
πρωτόγνωρος/συνήθης
πρωτόγονος/προοδευμένος
πρωτοσέλιδο/οπισθόφυλλο
πρωτυτερινός/σύγχρονος
πταίστης/αθώος
πτώση/έγερση
πτωτικώς/ανοδικώς
πυκασμός/αραιότητα
πυκνοκατοικημένος/αραιοκατοικημένος
πυρογόνος/φλογοφθόρος
πυστός(γνωστός)/άγνωστος
πωλητής/αγοραστής
πωρωμένος/ευσυνείδητος
Ρ
ραγδαίος/ήπιος
ραγιάδικος/ελευθερόπρεπος
ράδιος/δύσκολος
ραδιούργος/έντιμος
ράθυμος/δραστήριος
ραϊδινός(λεπτοκαμωμένος, λεπτοφυής)/παχύς
ρακένδυτος/καλοντυμένος (σινιαρισμένος)
ραστώνη/δραστηριότητα
ραχατλής/ακαταπόνητος
ρεαλισμός/ιδεαλισμός
ρεαλιστής/αιθεροβάμων
ρέγουλα(μέθοδος, τάξη)/ατσαλοσύνη
ρεγουλάρισμα(ρύθμιση, κανόνισμα)/απορρύθμιση
ρεζίλεμα(ταπείνωση, εξευτελισμός)/ξεντρόπιασμα
ρέκτης/αδρανής
ρεμάλι/αξιόλογος
ρεμπεσκές/ακάματος
ρετσινιά/παινεσιά
ρευστός/συμπαγής (συμπυκνωμένος)
ρηξικέλευθος(
προοδευτικός, καινοτόμος)/παραδοσιακός
ρητός/άφατος
ριζά/βουνοκορφή
ριζοσπαστισμός/συντηρητισμός
ρικνός(=φαρκιδώδης)/αρυτίδωτος
ρίψασπις/μαχητής
ριψοκίνδυνος/αδιακύβευτος
ρόδινα/απαισιόδοξα
ρουτίνα/ποικιλομορφία
ρύβδην(αφθόνως, δαψιλώς)/φειδωλώς
ρυθμικώς/ακατάστατα
ρύθμιση/αποσυντονισμός
ρυμηδόν(ορμητικώς)/ηπίως
ρύπανση/παστρικάδα
ρυπαρός/καθαρός
ρύση(σωτηρία)/χαμός (αφανισμός, εξόντωση)
ρύσιος/ολέθριος (
φθαρτικός, καταστρεπτικός, φθοροποιός)
ρυσός(ρυτιδιασμένος, ζαρωμένος)/αρυτίδωτος
ρωμαλέος/ασθενικός
ρώμη(σθένος, ισχύς)/αδυναμία
Σ
σαβούρωμα/λιγοφαγία
σαθρός/στερεός
σαλός(=έκφρων)/έμφρων
σάλος/αταραξία (ηρεμία)
σαλπάρω/αράζω
σαματάς/βουβαμάρα
σάπιος/ασάπιστος
σαπρός/ασαπής
σαρδαναπαλικός(εντρυφής)/λιτόβιος
σαρίζω/κτίζω
σαρώνω/ρυπαίνω
σατανικός/χρηστοήθης
σαφής/θολός
σαφήνεια/αοριστία
σαφηνώς(
προδήλως, διαρρήδην, απεριφράστως)/ασαφώς
σαφρακιασμένος/δυναμωμένος
σαχλαμάρες/σπουδαιολογήματα
σαχνιασμένος(=μουχλιασμένος)/αμούχλιαστος
σβαρνιάρης/ευπρεπής
σβέλτος/νωθρός
σβόερας/νωθρός
σβόμπος/ευθυτενής
σεβάσμιος/καταγέλαστος
σεμνός/αδιάντροπος (ξετσίπωτος)
σέμνωμα/ξεφτίλα
σεπτός/αισχρός (επαίσχυντος)
σερπετάδα(=ζωηράδα)/νωθρότητα (απραγμοσύνη)
σήμερον/πάλαι
σθεναρός/αδύναμος (ανίσχυρος)
σιάξιμο/στράβωμα
σιβυλλικός/κατανοητός
σιγαλιά/βουητό
σιγαλός/θορυβώδης (παταγώδης)
σιγανά/θορυβωδώς
σιγή/θόρυβος
σιγουράρισμα(εξασφάλιση, εγγύηση)/ανασφάλεια
σίγουρος/αμφίβολος (αβέβαιος)
σιμά(παρακειμένως, παραδίπλα, κοντά)/αλάργα
σιούτος(στενοκέφαλος)/εύστροφος (ταχύνους)
σιτάρκεια/σιτολειψία
σιτευτός/λιπόσαρκος
σιτοδεία/σιτάρκεια
σιχασιά/συμπαθητικότης
σιωπή/θόρυβος
σκαιός/μειλίχιος
σκαιουργία(βαναυσότητα)/προσήνεια (γλυκυθυμία)
σκαλινό/σύμμετρο
σκανδαλιά/ηθικότητα
σκανδαλώδης/ακατάκριτος
σκαρταδούρα/χρειαζούμενα
σκάρτος/χρήσιμος
σκασίλα/ευαρέσκεια
σκατόψυχος(=μαυρόψυχος)/αγαθόψυχος
σκεβρός/ευθυτενής
σκέδαση/συμμάζεμα
σκέτος/ανάμικτος
σκευώρημα ή σκευωρία(ραδιουργία)/καλοήθεια
σκλάβος/απόδουλος (απελεύθερος)
σκληραγωγημένος/ντελικάτος (ευπαθής)
σκληραγωγία/τρυφή (καλοπέραση, πολυτέλεια)
σκληροκαρδία/ευσπλαχνία
σκληροτράχηλος/μειλίχιος
σκολιός/ευθύς
σκοπίμως/ασκόπως
σκόρπισμα/άθροιση
σκόρπιος/σωρευμένος
σκορποχέρης/σφιχτοχέρης
σκοτεινός(ζοφερός, λιβρός)/φωτεινός
σκράπας/δαήμων (ευμαθής)
σκυθρωπός/εύθυμος
σμικρολόγος/σπουδαιόμυθος
σμικρός/μεγάλος (
πελώριος,υπερμεγέθης,γιγαντιαίος,τεράστιος)
σμίκρυνση/μεγέθυνση
σμπαραλιάζω/συγκροτώ
σνοβισμός/καταδεκτικότητα
σνομπισμός/καταδεξοσύνη
σοδομισμός/χρηστοήθεια
σοδομίτης(=φιλακόλαστος)/χρηστοήθης
σόικο/δευτεράντζα
σουβλερός/αμβλύς
σοφίζω/συσκοτίζω
σπάνις/αφθονία
σπαρίλα/φιλοπονία
σπάταλος(φιλαναλωτής)/οικονόμος
σπέκουλα/αφιλοκέρδεια
σπιρτόζος/βραδύνους
σποραδικώς/συχνάκις
σπουδαιολογία/ματαιολογία
σπουδαίος/τιποτένιος
στάγδην ή σταγονηδόν/κρουνηδόν
σταθερός/ασταθής (ανέδραστος)
σταμάτημα(στάση)/ξεκίνημα
στανικά/εκουσίως
σταράτα/ασαφώς
στάσιμος/ανελικτός
στατικός/κινητικός
στατός/αεικίνητος (ακατακάθιστος)
στεγανός/διαμπερής (υδροπερατός)
στεγνός/υγρός
στείρος/γόνιμος
στεκούμενος/κρεβατωμένος
στένεμα/φάρδεμα
στενοκέφαλος/οξύνους
στενόμυαλος/οξύνους
στενός/πλατύς
στενότης/ευρύτης
στενούρα/πλατεμός
στενόχωρος/απλόχωρος
στενωσιά/ευρυχωρία (απλωσιά)
στερεός/ρευστός (απαγής)
στέρηση/επάρκεια
στεριά/θάλασσα
στερκτικός/άστοργος
στερκτός/απωθητικός
στερνοπαίδι(απογεννίδι)/πρωτότοκο
στέρξη/εχθρότητα
στέρφος/καρπερός
στηριγμένος/ανεπέρειστος (αβάσιμος)
στιβαρός/αδύνατος (αφαυρός)
στιγμιαίο/διαρκές
στιλπνότης/θαμπάδα
στιφρός(
συμπαγής, σφιχτός)/αμπούχαβος (πορώδης)
στοιβαχτός/ασώρευτος
στοιχειώδες/επουσιώδες
στοιχηδόν(
εξής, αλληλοδιαδόχως)/χύδην (συγκεχυμένως)
στούρνος(αγροίκος, άξεστος)/προσηνής (ευγενικός)
στοχασιά/απερισκεψία
στοχαστικός/άγνωμος
στράφι/δικαιολογημένα
στριμμένος/καλότροπος
στριμούρα/άνεση
στρογγυλός/επιμήκης (μακρουλός)
στρουθοκαμηλισμός/επαγρύπνηση
στρουμπουλός/ισχνόσαρκος (λιποσαρκής)
στρυφνός/κατανοητός
στρωτός/πτυχωτός
στυγερός(
βδελυρός, μισητός, αντιπαθητικός)/συμπαθής
στυγνός(κατηφής)/χαρωπός
στυγνός(
ανενδοίαστος, σκληρόκαρδος)/καλόψυχος
στωικός/μεμψίμοιρος (γογγυστής)
συβαριτισμός/σκληραγώγηση
συγγενικός/απεμφερής (ανόμοιος)
συγγνωστός/ασυγχώρητος
συγκάλυψη/αποκάλυψη
συγκατάθεση/άρνηση
συγκεκριμένος/ακαθόριστος
συγκεχυμένος/ορισμένος
συγκόλληση/αποκόλληση
συγκρατημός/έφοδος
σύγχυση(αναταραχή, σκοτισμάρα)/ευρυθμία
συγχώρηση/εκδίκηση
συζευγμένος/άγαμος
σύζευξη/χωρισμός
συζητήσιμος(=
αμφίλογος)/αναντίρρητος (αδιαμφισβήτητος)
συλλήβδην(συνολικά, ολικώς)/μερικώς
συλλογή/σκόρπισμα (σκέδαση)
συμβιβαστικός/αδιάλλακτος
συμμετοχή/αποχή
συμμόρφωση/ανυπακοή
συμπάθεια(=συμπόνια)/απέχθεια
συμπαθητικός/απεχθής
σύμπας/λειψός
συμπλησιασμός/αλάργεμα
σύμπνοια/διχόνοια
συμπολίτευση/αντιπολίτευση
συμπόνια/σκληροκαρδία
σύμπτωση/απόκλιση
συμπύκνωση/αραίωση
συμπτύσσω/αποδιπλώνω
συμπτωματικώς/εσκεμμένα (προμελετημένα)
συμφέρον/ζημία
συμφιλίωση/καβγάδισμα
συμφορά/ολβιότης
συμφυλέτης/αλλοεθνής
σύμφυλος/αλλόφυλος
συνάζω/σκορπώ
συναίνεση/άρνηση
συναρπαστικός(=κηλητικός)/μυσαρός (απεχθής)
συναφής/άσχετος
συνείδηση/αγνωσία
συνειδητά/αθέλητα (ασυνείδητα)
συνεκτικός(σφιχτοδεμένος)/ψαθυρός (ασυμπαγής)
συνεπής/αφερέγγυος
σύνεση/αφροσύνη
συνετός/χαζοβιόλης
συνεχώς(αδιακόπως, επαλλήλως)/διακεκομμένως
σύνθετος/απλός
σύνθεση/ανάλυση
συννεφιάζει/καλοσυνεύει
σύννοια/αμεριμνησία
συνονθύλευμα/ξεμπέρδεμα
συνοπτικός/διεξοδικός (
αναλυτικός, εκτενής, λεπτομερής) 
σύνοφρυς/χαρωπός
συνοχή/χαλάρωση
συντηρητισμός/μοντερνισμός
σύντομος/αειχρόνιος
σύντονος(εντατικός, επίμονος)/χαλαρός
σύντρομος/ατρόμητος
σύντροφος/πολέμιος
συνωστισμός/διασκορπισμός
σύξυλος/απαθής
συρβηνός(θορυβώδης)/αθόρυβος
συστημικός/αντισυστημικός
συστολή/διαστολή
συφοριασμένος/καλότυχος
συχνά/άπαξ
συχνάκις/άπαξ
συχνός/σπάνιος
σφαλερός/ακριβής
σφαλιστός/ανοιχτός
σφάλμα/ευστοχία
σφίξη/άνεση (χαλάρωση)
σφιχτός/χαλαρός
σφοδρός(θυελλώδης)/ήπιος
σφρίγος/αδυναμία
σχαντερός(σιχαμερός)/σαγηνευτικός
σχεδόν/επακριβώς
σχετλιασμός(γογγυσμός)/στωικισμός
σχισματικός/ενωτικός
σχόλη/δουλειά
σώος(αβλαβής)/πλημμελής
σωσμός/χαμός
σωστός(ορθός, εύλογος)/εσφαλμένος (φάλτσος)
σωτηρία/χαμός (ξεκλήρισμα, αφανισμός)
σώφρων/άφραντος (ανόητος)
Τ
ταγός/υποτακτικός
ταιριαστός/ασύμφωνος (ανάρμοστος)
τακτ/απρέπεια
τακτοποιημένος/ακατάστατος (άτσαλος)
τακτοποιώ/αναστατώνω
τακτικός/έκτακτος
τάλας(=πολυπαθής)/ευδαίμων
ταλαντευόμενος/απαρασάλευτος
ταλαντούχος/ατάλαντος
τάνυσμα/χαλάρωση
τάξη/ανακατωσούρα
ταπεινός/περήφανος 
ταπεινώνω/εξυψώνω
ταποτώρα/μεταγενέστερα
ταραξίας(ανακατωσιάρης)/φιλήσυχος
ταραχή/ευταξία
ταραχοποιός(=μπαχαλάκιας, φασαρίας)/φιλήσυχος
ταύτιση/διαχωρισμός
ταυτόδοξος(ομόδοξος)/ετερόδοξος
ταυτόσημος/ανομοιόμορφος
ταχιά/αυθημερόν
τάχος/βραδύτητα
ταχυκαής/βραδυκαής (βραδυφλεγής)
ταχυκίνητος/αργοκίνητος
ταχύμορος(βραχύβιος)/μακρόβιος
ταχύπλοος(ωκύαλος)/βραδύπλους
ταχύτητα/αργοπορία
τεζαριστά/χαλαρώς
τέζωμα/ζάρωμα
τέλειος/ατελής
τελειότητα/ελλειπτικότητα
τελειωμός/αρχίνημα
τελεσιουργός(τελεσφόρος)/ατελέσφορος
τελευταίος(λοίσθιος)/πρώτος
τεμπελχανάς/κοπιαστής (φιλόπονος)
τέρψη/πίκρα
τερψιθυμία/δυσθυμία (ακεφιά, βαρυθυμία, αθυμία)
τετράπαχος/ξερακιανός
τετραπέρατος/πανύβλαξ (κρετίνος)
τεχνηέντως(επιτηδείως)/ανοήτως
τεχνητός(φτιαχτός)/αχειροποίητος
τζαναμπέτης(ατίθασος, απειθής)/ευχείρωτος (ευπειθής)
τζερεφός/στρουμπουλός
τζιόρας/ατσίδας
τζόβινο (τζόβενο)/γέρος
τιθασός/άγριος
τιμαλφής/ευτελής
τιθασεύω/εξαγριώνω
τιμητικός/ατιμωτικός
τινές/άπαντες
τιποτολογίες(=κενολογίες)/σπουδαιολογήματα
τμηματικώς/συνολικώς
τοιουτοτρόπως/αλλιώς
τόλμη(αποκοτιά, αφοβία, αψηφισιά)/φόβος
τόνωση/αποδυνάμωση
τόφαλος/λιλιπούτειος
τραβηχτικός/απωθητικός
τραβολογήματα/ξεμπερδέματα
τραμπουκισμός/δικαιοπραγία
τραυματίας/αλώβητος (απλήγωτος)
τραχύς/λείος
τραχώδης/ομαλός
τρεμουλιάρης/αδείλιαστος (εύψυχος)
τρενάρισμα/επιτάχυνση
τρεχάματα/ξεμπερδέματα
τρεχάτα/βραδέως
τρισάθλιος/πανευτυχής
τροφαντός/ισχνός
τροχάδην/σημειωτόν
τρύπιος/αδιάτρητος
τρυπιοχέρης/καρφοδεκάρας
τρυφερός(=απαλός)/σκληρός
τρυφή/κάματος (κόπωση)
τρυφηλός/σκληραγωγημένος
τρωτός/άτρωτος
τσαγανό/αναξιοπρέπεια
τσαλάκωμα/ίσιασμα
τσαούσης/κόσμιος (ευγενικός, αβρόφρων)
τσαπατσουλιά/ευρυθμία
τσιγκούνης/δαψιλής (κουβαρδάς)
τσιλιγκρός/παχουλός
τσιφούτης/αφειδής
τσουρνάρα/στάγδην
τσουχτερός/γλυκός
τσουφλέκας/μυαλωμένος
τυπικός/τσαπατσούλης
τυρβάζω/επιρραθυμώ
τυχαίος/σκόπιμος (προμελετημένος)
τωρινός/αλλοτινός (περασμένος)
Υ
υβός(καμπούρης)/ευθυτενής
υβρισμός(=ονειδισμός, κοροϊδία)/φιλοφροσύνη
υβριστικός(
προπηλακιστικός,περιφρονητικός)/κολακευτικός
υγεία(=ευρωστία, ανοσία)/ασθένεια (αρρώστια)
υγρασία/ξηρασία (ανυδρία)
υγρόβιος/χερσόβιος
υδαρής/πηκτός
υδροχαρής/ξηρόφιλος
υδρόφιλος/ξηρόφιλος
υθλορρήμων/ολιγόλογος
υλικός/πνευματικός
υμνητής/επικριτής
υπαίθριος/σκεπαστός
υπαίτιος/ανεύθυνος
υπακοή/απειθαρχία
υπάκουος/απειθής
υπανάπτυκτος/πολιτισμένος
ύπαρξη/απουσία
υπαρκτός/ανύπαρκτος
υπεικτικός/ανένδοτος (
αμετάπειστος, επίμονος, πείσμων)
υπεκφυγή/παρρησία
υπένδυμα/πανωφόρι
υπέρ/κατά
υπεραισθητός/αντιληπτός
υπεράνω/υποκάτω
υπερβαλλόντως(πλεοναζόντως)/μετρίως
υπερβολάδην/μετρίως
υπερβολικός/μέτριος
υπέργειος/υπόγειος
υπερδεής/δειλός (άτολμος)
υπερκόσμιος/εγκόσμιος
υπέρμαχος/φυγόμαχος
υπέρογκο/μικροσκοπικό
υπεροπτικός/ταπεινόφρων
υπέροχος(εξέχων)/ποταπός
υπεροψία(υπερηφάνεια)/ταπεινότης
υπερπλήρωση/διακένωση 
υπέρπλουτος/πάμπτωχος
υπερσιτισμός/υποσιτισμός (κακοσιτία)
υπέρτατος/κατώτατος
υπερφίαλος/ταπεινός
υπεύθυνος/αναίτιος
υποβιβασμός/προβιβασμός
υποβιταμίνωση/υπερβιταμίνωση
υποβολιμαίος/άδολος
υποβρύχιος(υποθαλάσσιος)/επιπολαστικός
υποδεέστερος/ανώτερος
υπόδουλος/ανεξουσίαστος
υποδοχή/αποπομπή
υπόζευξη/ανεξαρτητοποίηση
υποθετικός/επιβεβαιωτικός
υποκοριστικός/δηκτικός (καυστικός)
υποκριτής/ειλικρινής (ιθύνους)
υπόληψη/περιφρόνηση (απαξίωση)
υπόλογος/ανεύθυνος
υπομονητικός (καρτερόψυχος, φερέπονος)/γκρινιάρης
ύποπτος/αξιόπιστος (έμπιστος)
υπόσταση/ανυπαρξία
υποστολή/έπαρση
υποταγή/απείθεια
υποτακτικός/ανυπάκουος
υποτροπικός/ανεπίστροφος
υποτυπώδης/άρτιος
ύπουλος/ειλικρινής
υπούλως/φανερώς
υποφέρω/χαίρω
υποχείριος/χειράφετος
υποχθόνιος/άδολος (απονήρευτος)
υποχρεωμένος/ανυπόχρεος
υποχρεωτικά/εκουσίως
υποχωρητικός/αδιάλλακτος
ύπτιος/πρηνής
υπώρεια/βουνοκορφή
ύστατος/πρώτος
υστέρημα/περίσσευμα
υστεροβουλία/ανιδιοτέλεια
υστερογενής/προγενέστερος
ύστερος/πρότερος
υστερότερα/αρχύτερα
υστερότοκος/πρωτότοκος
υστερόχρονος/προτερόχρονος
ύφεση/ανύψωση
υφήνιος(υποτελής)/κυρίαρχος
υψηλολόγος/ταπεινόφρων
υψηλοφροσύνη/ταπεινοφροσύνη
υψίπεδο/βαθύπεδο
υψιφόρητος/κατωφερής
ύψωμα(=προεξοχή)/βαθούλωμα (εισοχή)
υψωμός/υποτίμηση
Φ
φαγάς/λιγόφαγος
φαγωμάρα/σύμπνοια
φαγώσιμος/άβρωτος
φαεινός/σκοτεινός
φαιδρός(πρόσχαρος)/δύσθυμος
φαιδρός(γελοίος, ρεντίκολο, νούμερο)/σοβαρός
φαιδρότητες/καθωσπρεπισμός
φαινομενικός/ενυπόστατος (ενούσιος, πραγματικός)
φαλκιδευμένος/αστρέβλωτος
φάλσευμα(νοθεία)/γνησιότητα
φανατικός/διαλλακτικός
φανερός/κρυφός
φανέρωμα/κουκούλωμα
φανέρωση/απόκρυψη
φανητιασμός/σεμνοπρέπεια (ευπρέπεια)
φαντασιοκόπος/ρεαλιστής
φαντασμένος(μεγαλομανής, ψώνιο)/ταπεινόφρων
φανταστικός(εξωπραγματικός, ονειρόπλαστος)/υποστατός
φανταχτερός(χτυπητός)/ξέθωρος
φαντεζί/ξέθωρο
φαρισαϊσμός/ανυποκρισία
φαρσί(
=εξαρκούντως, επαρκώς, αποχρώντως)/ανεπαρκώς
φασαρία/βουβαμάρα
φαταούλας/ολιγοφάγος
φαυλεπίφαυλος/πανάγιος
φαυλόβιος(αισχρόβιος)/καλόβιος
φαυλοκρατία/αξιοκρατία
φαυλολογία/σεμνολογία
φαύλος(κάθαρμα, απόβρασμα, καθίκι)/καλός (χρηστός)
φαφλατάς/ολιγόλογος
φεγγώδης/ζοφώδης
φενάκη(δολιότητα)/ανυποκρισία (ειλικρίνεια)
φενακισμός(παραπλάνηση, εξαπάτηση)/διαφώτιση
φειδώ/σπατάλη
φειδωλός/σπάταλος
φέξη/αφεγγιά
φερέγγυος/αναξιόπιστος
φερτός/ντόπιος
φέτος/πέρυσι
φευγαλέος/αειχρόνιος
φευκταίος/επιθυμητός (ποθητός, ευκταίος)
φηλήτης(λωποδύτης)/έντιμος
φθαρτός/παντοτινός
φθέγμα(λαλιά)/αλαλία (αφωνία, αφασία)
φθηνός/ακριβός
φθίση/ακμή
φθονητός/επαινετός
φθόνος/αγάπη
φθορά/άνθηση
φιλάδικος(=αδικιάρης)/φιλοδίκαιος (ευθέμιτος)
φιλαλληλία/φιλοπροσωπία
φιλαλλογενής/φυγόξενος
φιλάργυρος/σπάταλος
φιλάσθενος/ανθεκτικός
φίλεργος/ακαμάτης (φυγόπονος, λουφαδόρος)
φίλερις(φιλαπεχθήμων, μαχητικός)/συμφιλιωτικός
φιλήκοος/φιλόλαλος
φιλημοσύνη/αγένεια
φιλήσυχος/σαματατζής (φασαριόζος)
φιλικός/αντίξοος (εχθρικός, ενάντιος, αντίθετος)
φιλικώς/αντιπάλως (εχθρικώς)
φίλιωμα(=διαλλαγή)/τσακωμός
φιλογύνης/μισογύνης
φιλόθεος/θεομπαίχτης
φιλόθρησκος/αρνησίθρησκος (εξωμότης)
φιλόκαλος/φιλόκακος
φιλοκερδής(κερδοσκόπος, σπεκουλαδόρος)/αφιλοχρήματος
φιλομεμφής/φιλεπαινέτης
φιλόμοχθος/τεμπέλης
φιλόμωμος(=φιλόψογος)/φιλεπαινέτης
φιλόνικος/συμφιλιωτικός
φιλόξενος/ξενηλάτης
φιλοπατρία(πατριωτισμός)/αρνησιπατρία
φιλόπατρις/μισόπατρις
φιλοπόλεμος(πολεμοχαρής)/ειρηνόφιλος
φιλόπονος/ακαμάτης
φιλότιμος/αναίσθητος 
φιλοτομαρισμός/αλτρουισμός
φιλοφρόνως/αγενώς
φιλοφροσύνη/αγένεια
φιλόφρων/αγενής
φίλυδρος/ξηρόφιλος
φιλύποπτος/εύπιστος
φίνο/ατελές
φλεγματικός(ασυγκίνητος)/ευσυγκίνητος
φλήναφος/λιγόλογος
φλογερός/χλιαρός
φλυαροκοπία(=γλωσσομανία)/λακωνικότητα
φοβέρα/καθησυχασμός
φόβος(τρόμος, πανικός)/ψυχραιμία 
φορητός(μετακινητός)/σταθεροποιημένος
φοροφυγάς/φοροτελής
φοροδοτικός/φοροεισπρακτικός (φοροσυλλεκτικός)
φοροελάφρυνση/φοροεπιβάρυνση
φορτικός(=οχληρός,εκνευριστικός,ενοχλητικός)/ευχάριστος
φορτσάτος/αργοκίνητος
φουκαράς/καλότυχος
φουλαριστός/ολόαδειος (διάκενος)
φούρια/βραδύτητα
φραγκοφονιάς/ανοιχτοχέρης
φράγμα/πέρασμα (δίοδος)
φρακάρισμα/απεμπλοκή
φρακτός/ξέφραγος
φρασεοκόπος/ολιγόλογος
φρεναπάτης(πλανευτής,εξαπατητής,ξεγελαστής)/καθοδηγητής
φρενήρης(έξαλλος, αλλόφρων)/φρόνιμος (γνωστικός)
φρενοβλαβής/εχέφρων
φρενώλης/εχέφρων
φρεσκάδα/ξηρότης
φρέσκος/μπαγιάτικος
φριχτός/ελκυστικός
φρονηματίας/μετριόφρων
φρονιμάδα/αμυαλοσύνη

φρόνιμος/ασύννους
φρονιμότης/παραλογία
φρονούντως(συνετά)/απερισκέπτως
φροντισμένος/ανεπιμέλητος
φρούδες(=μάταιες)/ωφέλιμες
φτενός/χονδρός
φτουρώ/φθίνω
φτυστός/διαφορετικός
φτωχόπαιδο/πλουσιόπαιδο
φυγή/έλευση
φυγόξενος/φιλόξενος
φυγοπονία/φιλοπονία
φυλλοβόλο/αειθαλές (αείφυλλο)
φύρα/ωφέλημα
φύσει/θέσει
φυσικός/προσποιητός (επίπλαστος)
φωνακλάς(κεκράκτης)/χαμηλόφωνος
φως/σκοτάδι (ζόφος)
φωστήρας(πολυμαθής)/ολιγομαθής
φωτεινός/γνοφερός
φωτοβόλος/σκοτεινός
Χ
χαβαλετζής/σεμνοπρεπής
χαζοκουβέντες/σπουδαιολογήματα
χαζομάρα/μυαλοσύνη
χαζός/εχέφρων
χαϊδευτικά/αγρίως
χαιρηδών(χαρά, ευχαρίστηση)/θλίψη
χαλαρός/σφικτός
χαλάρωση/ένταση
χαλασμένος/αναλλοίωτος
χαλασμός/ευρυθμία
χαλαστής/δημιουργός
χαλεπός/εύκολος (εύκοπος)
χαλιναγώγηση/εκτραχηλισμός (αποχαλίνωση)
χαλιφροσύνη(ανοησία)/περίσκεψη
χαμαίζηλος/ιδεαλιστής
χαμαιλεοντισμός/φερεγγυότητα
χαμαιτυπής(χυδαίος)/ευγενικός
χαμαλίκα/ραχατλίκι (χουζούρι)
χαμερπής(ευτελής, τιποτένιος)/αξιοπρεπής
χαμηλός/υψηλός (υψιτενής)
χαμηλόφωνος/βροντόφωνος
χαμός(αταξία)/ευκοσμία (ευταξία)
χαντακώνομαι/προκόβω
χαντός(ηλίθιος, λόκος, μωρός, αβέλτερος)/ευφυής
χάος/τάξη
χαραμισμένος/αξιοποιημένος
χαραμοφάης(τεμπέλης, παράσιτος)/δουλευταράς
χάρη/ελάττωμα
χαρισματικός/ατάλαντος
χαριστικά/επαξίως (χαλάλι)
χαριτόγλωσσος/κακόγλωσσος
χάρμα/δυσαρέσκεια
χαρμονή/λύπη
χαρμόσυνος/οδυνηρός
χαροποιώ/κακοκαρδίζω
χαρωπός/κατηφής (κατσούφης, αγέλαστος)
χάσιμο/κέρδος
χάσκο ή χάσικο (ανόθευτο, καθαρό)/νοθευμένο
χασούρα/όφελος
χασομέρης/εργαζόμενος (φιλόπονος)
χατιρικώς/επαξίως (δικαίως)
χαύνος/δραστήριος
χαυνότης/ενεργητικότης
χαυταλεύρας/ολιγοφάγος
χαχόλος(άχαρος)/χαρίεις
χάχας/νοήμων
χαώδης/αρμονικός
χειμερινός/θερινός
χειραγωγία/χειραφεσία
χείριστος/άριστος
χειροποίητος/αυτοφυής (φυσικός)
χειροτέρευση/καλυτέρευση
χερσαίος/θαλάσσιος
χερσόβιος/υδρόβιος (υδροδίαιτος, υδατοτρεφής)
χέρσος/γόνιμος
χθες/σήμερα
χλαλοή/βουβαμάρα
χλευασμός(ύβρη)/εγκωμιασμός
χλιάμπουρας(=ακράτωρ, ανεπίβλητος)/επιβλητικός
χλιδή/λιτότητα
χλίτσαβος/επιδέξιος (καπάτσος, καταφερτζής)
χλοερός/ξερικός
χλωμός/ζωηρόχρωμος
χλωρός(=νεοθαλής)/μαραμένος
χολομανίζω/ξεθυμαίνω
χοντράδα/ευγένεια (ιπποτισμός, μεγαλοψυχία)
χόντρεμα/απίσχνανση (λίγνεμα)
χοντρεμπόριο/λιανεμπόριο
χοντρικώς/λιανικώς
χοντροδουλειά/ψιλοδουλειά (ψιλοκάμωμα)
χοντροκοπιά/ευπρέπεια
χοντρομπαλάς/λιπόσαρκος
χοντρόμυαλος(παχύνους)/οξύνους
χοντρόπετσος(παχύδερμος)/φιλότιμος
χορτασμός/νηστικοσύνη
χορτάτος/πειναλέος
χορωδία/μονωδία
χουζούρεμα/ενεργητικότητα
χουνέρι(αναποδιά, ατύχημα, φιάσκο)/ευτύχημα
χρειαζούμενα/άχρηστα
χρειώδη/περιττά
χρεοκοπία/πλουτισμός
χρέος/δικαίωμα
χρεοφειλέτης/αχρέωτος
χρεωστικός/πιστωτικός
χρηματίας/αδέκαρος
χρημοσύνη(έλλειψη)/επάρκεια
χρήσιμος/ανωφελής
χρησμώδες/κατανοητό
χρηστικός/δύσχρηστος
χρηστοήθεια/ανηθικότητα (αχρειότητα, αθλιότητα)
χρηστοήθης/κακοήθης
χρηστός/μοχθηρός (κακιασμένος)
χρηστοσύνη/ανεντιμότητα (παλιανθρωπιά)
χριστιανοποίηση/αποχριστιανοποίηση
χριστιανοφοβικός/χριστιανολάτρης
χριστιανόφρων/
χριστιανομάχος
χριστομάχος/
χριστολάτρης (χριστόφιλος)
χρονιάτικος/πολυετής
χρόνιο/τωρινό (αρτιφανές)
χρονοτριβή/επίσπευση
χυδαϊκώς/ευγενικώς
χυδαιολογία(=βωμολοχία, βρισιά)/σεμνολογία
χυδαίος/ευγενικός (χρηστότροπος)
χυμώδης/στυμμένος
χωριατιά/ευπρέπεια
χωριατοσύνη/ευπρέπεια
χωρισιά/αντάμωση
χωρισμός/ένωση (σμίξιμο)
Ψ
ψαθυρός(=εύθρυπτος)/άθρυπτος (άθραυστος)
ψαυκρός(=ταχυκίνητος)/δυσκίνητος 
ψεγάδι/προτέρημα
ψεδών(ψιθύρισμα)/φωνασκία
ψέκτης/επαινέτης
ψεκτός/επαινετός
ψέμα(αναλήθεια)/αλήθεια
ψεματάρης(παραμυθατζής)/φιλαλήθης
ψευδολογία/αληθοσύνη
ψευδολόγος/φιλαλήθης (αληθοεπής)
ψεύστης(φιλοψευδής)/φιλαλήθης
ψεύτικος(αναληθής)/αληθής
ψηλόκορμος/κοντόκορμος
ψηλόλιγνος/κοντόχοντρος (κοντόπαχος)
ψηλομύτης/μετριόφρων
ψηλός/χαμηλός
ψηλόσωμος/κοντόσωμος (μικρόσωμος)
ψημένος/άψητος
ψιθυρισμός/εγκωμιασμός
ψιθυριστά/φωναχτά
ψιθυρολογία/ευφημολογία
ψιλά/χοντρά
ψιλή/δασεία
ψιλούται/δασύνεται
ψιλόφλουδο/χοντρόφλουδο
ψογερός/φιλεπαινέτης
ψόγος(=επίπληξη, επιτίμηση)/έπαινος
ψοφοδεής/τολμηρός (
ριψοκίνδυνος, παλικάρι, γενναίος)

ψόφιος/έμβιος
ψύξη/θέρμανση
ψυχαγωγικός/ανιαρός
ψυχερός/άτολμος
ψυχοβόρος/ψυχωφέλιμος
ψυχολέτης/ψυχωφελής (ψυχοσώστης)
ψυχοπλακωτικός/διασκεδαστικός (ψυχοτερπής)
ψυχόπονος/σκληρόκαρδος
ψυχοσώστης/ψυχοφθόρος
ψυχοφάγος/ψυχωφελής
ψύχραιμος/ευερέθιστος (ευέξαπτος, θερμοκέφαλος)
ψυχραντικός/θερμαντικός (θερμογόνος)
ψυχρία/θέρμη (εγκαρδιότητα)
ψυχρόαιμος/θερμόαιμος
ψυχρολουσία/προσδοκία (προσμονή)
ψυχρός/θερμός
ψυχρώς/εγκαρδίως
ψυχωμένος/δειλός (χέσας)
ψυχωφελής/ψυχοκτόνος
Ω
ωγένιος(=αρχαίος, παλαιός)/αρτιγενής (τωρινός)
ωδινολύτης(=αντιαλγικός)/αλγεινός
ώδυση(=θύμωμα)/ψυχραιμία
ώθηση/έλξη
ωθισμός/τράβηγμα
ωκεάνιος(
θαλάσσιος,ενάλιος,πελάγιος)/ηπειρωτικός (χερσαίος)
ωκύγλωσσος(=ταχύγλωσσος)/βραδύγλωσσος
ωκύμορος(=βραχύβιος)/μακρόβιος
ωκύπους(=γοργοπόδαρος)/βραδύπους(βραδυσκελής)
ωλεσίθυμος(=ψυχοφθόρος)/ψυχωφέλιμος
ωλιτόφρων(=μωρός)/συνετός
ωμηστής(=ανήλεος)/πονόψυχος
ωμόθυμος(=σκληρόψυχος)/εύσπλαχνος (εύοικτος)
ωμόνους(=νηλεής)/πονετικός (φιλοικτίρμων)
ωμοργής(=σκληρόκαρδος)/συμπονετικός (φίλοικτος)
ωμός/ψημένος
ωμότητα(=σκαιότητα)/καλοσύνη (αγαθότητα)
ωμοφροσύνη(=αγριότητα)/ευσπλαχνία (οικτιρμός)
ωμόφρων(=σκληρόφρων)/σπλαχνικός
ώναιος(=ωφέλιμος)/ανωφελής
ωραιοπαθής/μετριόφρων
ωραιοπρόσωπος/ασχημοπρόσωπος
ωραίος/άσχημος
ωραιοσύνη/ασχήμια
ωραιότητα(κάλλος)/δυσμορφία (ασχήμια)
ωραϊστής/μετριόφρων
ωριαίνω/ασχημαίνω
ώριμος/αγίνωτος
ωτοκωφώ/καλακούω
ωφέλεια(=κέρδος,ευεργέτημα,κάρπωση)/ζημία (επιτριβή,βλάβη)
ωφέλημα/ζημία
ωφελιμιστής/ανιδιοτελής
ωφέλιμος/αλυσιτελής
ωφελώ/ζημιώνω
ωχαδερφισμός/επαγρύπνηση
ωχρός/ζωηρόχρωμος                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Βλέπε και "Αντώνυμα ρήματα"
Ευρετήριο στο τέλος της αριστερής στήλης.

Το ανωτέρω λεξικό
συμπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, 
για να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο.
Υστερεί ως προς την πληρότητα κυρίως
στα γράμματα Α και Ε. Οσημέραι συμπληρούται.

Σημείωση:
Αντί να αντιγράφουν κάποιοι τα λεξικά της
παρούσης ιστοσελίδος, σωστό και πρέπον
και νόμιμο είναι να καταχωρίζουν 
συνδέσμους (links) 
στα sites τους .
Γ.Α.
Από τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα:
"Ομολογώ ότι είναι ένας μοναδικός θησαυρός 
αντιθέτων. Σε κανένα λεξικό δεν βρήκα τόσα 
αντώνυμα" (Κ.Π. 26-9-2014).
"Εδώ ανακάλυψα αντώνυμα που δεν υπάρχουν 
σε άλλα λεξικά" (Γ.Κ.10-11-2014).
"Το λεξικό σας δεν είναι πλήρες. Αρκετές αντίθετες
λέξεις που υπάρχουν σε άλλα λεξικά, λείπουν από 
το δικό σας" (Ανώνυμος 19-11-2014).
.

Ομόρριζα
χρηστικών λέξεωνΑ

αγγελία (άγγελος, επάγγελμα, ευαγγέλιο, παραγγελία)
άγιος (αγίασμα, αγιοσύνη, αγιότητα, αγιογράφος)

Συνώνυμα ρήματα
Κλικ εδώ
Αντώνυμα ρήματα

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στα παρόντα λεξικά

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 


άγριος
(αγρίεμα, αγριάδα, αγριότητα, αγριοκάτσικο)

αγρός (αγρότης, αγροτιά, αγροτεμάχιο, αγροικία)
αδελφός (αδελφότητα, αδελφοσύνη, αδέλφωμα, γυναικάδελφος)
αέρας (αέριο, αερισμός, αέρινος, αεράτος)

αθλητής (άθλημα, αθλητισμός, άθληση, αθλοπαιδιά)

αίμα (αιμάτωμα, αιματηρός, αιματοκρίτης, αφαίμαξη)

αίρεση (αναίρεση, διαίρεση, καθαίρεση, αιρετικός, αυθαίρετος)

αιχμή (αιχμηρός, αιχμαλώτιση, αιχμάλωτος, αιχμαλωσία)

αισχρός (αισχύνη, αισχρολογία, αισχροκέρδεια)

ακοή (παρακοή, υπακοή, υπήκοος)

αλάτι (αλιέας, παραλία, αιγιαλός)
άλγος (ανάλγητος, αναλγησία, κεφαλαλγία)
άμαξα (αμάξωμα, αμαξάς, αμαξηλάτης, αυτοκινητάμαξα)

αμπέλι (αμπελώνας, αμπελουργός, αμπελόφυλλο, αμπελοχώραφο)

άνθος (ανθηρός, άνθηση, άνθιση, ανθοδέσμη)
άρθρο (άρθρωση, αρθρίτιδα, αρθρογράφος, άναρθρος)

άρτος (αρτοποιός, αρτοπώλης, αρτοκλασία, αρτοβιομηχανία)
αρχή (αρχικός, έναρξη, αρχείο, άρχοντας)
άστυ (αστός, αστικός, αστυνόμευση, αστικοποίηση)

άσχημος (ασχήμια, ασχημοσύνη, ασχημόπαπο, ασχημάτιστος)

ατμός (εξάτμιση, ατμόπλοιο, ατμόλουτρο, ατμόσφαιρα)

αυγή (αυγερινός, ανταύγεια, χαραυγή, χρυσαυγή)
αφή (απτός, αψιμαχία, αψίκορος=αυτός που εύκολα χορταίνει, αψίδα)

Ο Άγιος λέγει:
Β

βαθμός (βαθμιαίος, βαθμίδα, βαθμολογία, ισοβαθμία)

βαθύς (βάθος, εμβάθυνση, βαθύτηα, αβαθής)

βασανισμός (βάσανο, βασάνισμα, βασανιστής, βασανιστήριο)

βία (βίαιος, βιαστής, βιασμός, βιαιότητα)
βίος (βίωμα, επιβίωση, βιοτικός, βιώσιμος)
βουλευτής (βουλευτήριο, βούλευμα, βουλευτικός)
βροχή (βρέξιμο, βροχερός, αδιάβροχο, βροχούλα)

Γ

 

γελαστός (γέλωτας, κλαυσίγελως, καταγέλαστος, γέλιο)
γεύση (γεύμα, γευστικός, εύγευστος, γευστικότητα)
γη (γήινος, γήπεδο, γηγενής, γήλοφος)
γίγαντας
(γιγαντιαίος, γιγαντένιος, γιγαντόσωμος, γιγαντώδης)

γλυκός (γλύκισμα, γλυκύτητα, γλυκασμός, γλυκάδι)

γραφή (γράμμα, γραμματική, γραφιάς, γραμματέας)

γυμνός (γύμνασμα, γυμναστική, γυμνισμός, ξεγύμνωμα)

Δ

 

δαίμονας (δαιμόνιο, δαιμονικός, δαιμονισμένος, δαιμόνιος)

δακτυλίδι (δάκτυλο, δακτύλιος, δακτυλήθρα, δακτυλογράφος)

δάσος (δασώδης, δασικός, δασύλλιο, αναδάσωση)

δεξιός (δεξιότητα, επιδέξιος, δεξίωση, δεξιοτέχνης)

δεσμός (δεσμώτης, δέσμευση, δέσμη, δεσμωτήριο)

δεσπότης (δεσποσύνη, δεσποτάτο, δεσποτισμός, αδέσποτος)

δηλητήριο (δηλητηριώδης, δηλητηρίαση, δηλητηριασμός, δηλητηριαστής)

διάκριτικός (διάκριση, διακριτικότητα, αδιάκριτος, διακεκριμένος)

διάλυμα (διάλυση, διαλύτης, διαλυτός, διαλυτότητα)

διδασκαλία (δάσκαλος, διδασκαλείο, διδακτήριο, δίδαγμα)

δίκαιος (δικαίωμα, δικαίωση, δικαιοσύνη, δικαιοδοσία)

διοίκηση (διοικητής, διοικητήριο, αυτοδιοίκητος, κακοδιοίκηση)

δόλος (δολερός, δόλιος, δόλωμα, δολοπλόκος)

δράμα (δραματικός, δραματικότητα, δραματουργός, μελόδραμα)

δύναμη (δυναμικός, αδυναμία, δυνάμωμα, δυνατότητα)
δύση (δυτικός, δύτης, αποδυτήριο, δυτικόφιλος)


Ε

έγκλημα (εγκληματίας, εγκληματικότητα, εγκληματικός, εγκληματολογία)

έθνος (εθνικότητα, εθνικός, εθνικισμός, εθνικιστής)

ειδικός (ειδικότητα, εξειδίκευση, ειδήμων, ανειδίκευτος)

εικόνα (εικόνισμα, εικονικός, εικονίδιο, απεικόνιση)

ειρήνη (ειρηνικός, ειρηνικότητα, ειρηνευτής, ειρηνιστής)

εκκλησία (εκκλησάκι, εκκλησιασμός, εκκλησίασμα, έκκληση)

εκλογή (εκλογιμότητα, εκλόγιμος, προεκλογικός, εκλογοδίκης)

έκφραση (εκφραστικός, εκφραστικότητα, ανέκφραστος)

ελάττωμα (ελαττωματικός, ελαττωματικότητα, ελάττωση)

ελευθερία (ελευθέρωση, ελευθερωτής, ελευθεριότητα, ελευθεροτυπία)

έμπορος (εμπορεία, εμπόρειο, εμπόρευμα, εμπορικότητα)
ένταλμα (εντολή, εντολέας, εντολοδότης, εντολοδόχος)

ένωση (ενότητα, ενωτικός, ενικός, ενιαίος)

εξέταση (ανεξεταστέος, εξεταστήριο, εξεταστής, εξέτασμα)

εξουσία (εξουσιαστής, εξουσιασμός, εξουσιοδότηση)
εορτή (εορτασμός, εορταστικός, εόρτασμα, εορτάσιμος)

επιστήμη (επιστημονικός, επιστήμονας, πανεπιστήμιο, επιστημοσύνη)

εργασία (εργάτης, εργαλείο, εργατικός, εργατιά)

ερημιά (έρημος, ερήμωμα, ερήμωση, ερημίτης)

ερπετό (έρπης, ερπύστρια, ερπυστήρας)

εστία (εστιατόριο, εστιάτορας, εστίαση, συνεστίαση)

ευθεία (ευθύς, ευθύτητα,  κατεύθυνση, ευθύγραμμος)
εύρημα (ευρηματικός, εύρεση, δυσεύρητος, ευρετήριο)

εχθρός (έχθρα, εχθρικός, εχθρικότητα, εχθροπραξία)

 

Ζ

ζεύγος (ζευγάρι, ζευγάρωμα, ζευγάς, ζευγολάτης)

ζήλια (ζήλος, ζηλιάρης, ζηλότυπος, ζηλόφθονος)

ζήτημα (ζητιάνος, ζητιανιά, αναζήτηση, συζήτηση)

ζυγός (ζύγι, ζυγαριά, σύζυγος, υποζύγιο)

Η

 

ηδονή (ηδύς, φιλήδονος, ηδύποτο, ηδύοσμο)
ήλιος (ηλίαση, ηλίασμα, ηλιοβασίλεμα)
ημέρα (εφήμερος, εφημερία, νυχθήμερο, καθημερινός)

ήμισυ (ημιθανής, ημίτονο, ημίωρο)

Θ


θαμπός (θάμπωμα, θαμπάδα, θαμπωμένος, ξέθαμπο)

θάνατος (θανάτωμα, θανάτωση, θανάσιμος, θανατηφόρος)
θέατρο (θεατής, θέαμα, αξιοθέατος, θεατρόφιλος)

θεμέλιο (θεμελίωση, θεμελίωμα, θεμελιώδης, θεμελιωτής)

θερμότητα (θερμός, θερμάστρα, θέρμανση, θερμίδα)
θεωρία (θεώρημα, θεώρηση, θεωρητικός, θεωρητικολογία)

θηρίο (θήρα, θήραμα, χρυσοθήρας, θηριωδία)

θολός (θόλωμα, θόλωση, θολώδης, θολότητα)

θώρακας (θωράκιση, θωρακισμός, θωράκισμα, θωρηκτό)

Ι

ιδέα (ιδεατός, ιδεατός, ιδεώδης, ιδεολόγος)

ιερός (ιερέας, ιεροσύνη, ιερότητα, ιερατείο)

ιππέας (ίππος, ίππευση, ιππευτής, ίππευμα)

 

Κ

 

καύση (καύμα, καύσιμο, κάψιμο, καύσωνας)

κάλυμμα (καλύπτρα, καλύβα, κάλυψη, ανακάλυψη)
καμπή (καμπύλος, κάμψη, ακαμψία, καμπούρα)

καπνός (καπνιά, καπνιστής, καπνίλα, καπνάδα)

καρπός (καρπώδης, καρπερός, κάρπωση, κάρπωμα)

καρφί (κάρφωμα, καρφωτής, καρφίτσα, καρφωτός)

κατήγορος (κατηγόρημα, κατηγορηματικός, κατηγορητήριο)

κεφάλαιο (κεφαλαιώδες, κεφάλι, κεφαλαίος, επικεφαλίδα)
κηδεία (κήδευση, επικήδειος)

κλάμα (κλαψιάρης, κλαυθμός, κλάψιμο, κλαυτός)

κλήρος (κλήρωση, κληρικός, κληρωτίδα, κληρωτός)
κλίση (κλίνη, κλιτύς, κλίμακα, επικλινής)
κλοπή (κλεψιά, κλέφτης, κλέψιμο, κλοπιμαίος)
κόμμα (κομμάτι, κομμάτιασμα, κομματισμός, κόψιμο)

κόλακας (κολακεία, κολάκευμα, κολακευτής)

κορυφή (κορυφαίος, κορύφωση, κορύφωμα, κορυφογραμμή)
κρανίο (κράνος, κάρα, καρατόμηση, καραδοκώ)
κρημνός (κρέμασμα, κρεμάστρα, κρεμαστός)
κρίση (κρίμα, κριτής, κριτήριο, κριτική)

κρότος (κροτάλισμα, κροταλίας, κροτίδα, πυροκρότημα)

κύκλος (κύκλωμα, κύκλωση, κυκλικός, κυκλώνας)

κύμα (κυματισμός, κυμάτισμα, κυματώδης, κυματοθραύστης)

 

Λ

 

λάδι (λάδωμα, λαδωτής, λαδερό, λαδιά)

λάμψη (λαμπάδα, λαμπερός, λαμπτήρας, λαμπρότητα)

λευκός (λεύκανση, λεύκωμα, λευκάδα, λευκότητα)

λύση (λύσιμο, λύτης, λυτός, απολυτήριο)

 

Μ

 

μάγειρας (μαγειρική, μαγειρείο, μαγείρεμα, μαγειρευτός)

μάθημα (μαθητής, μαθητεία, μάθηση, μαθητούδι)

μάχη (μαχητής, μάχιμος, μαχητικός, μαχητικότητα)

μέταλλο (μετάλλευμα, μεταλλείο, μετάλλιο, εκμεταλλευτής)
μέτρο (μέτρημα, μετρητής, μέτρηση, μετροταινία)
μνήμη (μνημείο, μνήμα, μνημόσυνο, μνημοσύνη)

μορφή (μόρφωμα, μόρφωση, διαμορφωτής, μορφασμός)

μύθος (μυθικός, μύθευμα, μυθώδης, μυθομανής)

 

Ν

 

νάρκη (νάρκωση, νάρκωμα, ναρκωτικό, ναρκωτής)

νεύρο (νευρικός, νευρίασμα, νευρωτικός, νευρικότητα)

νοθεία (νόθος, νόθευση, νόθευμα, νοθευτής)

νους (νόηση, νόημα, νοητός, νοηματικός)

ντροπή (ντρόπιασμα, ντροπιαστικός, ντροπαλός, ντροπαλότητα)

 

Ξ

 

ξύλο (ξυλεία, ξυλώδης, ξύλινος, ξυλογλυπτική)


Ο


όλεθρος (εξολοθρευτής, απώλεια, πανωλεθρία)
όλος (ολόκληρος, ολοκαύτωμα, ολοτελής)

όμοιος (ομοιότητα, ομοίωμα, παρόμοιος, ομοιοπαθής)

όνομα (επώνυμο, ευώνυμος, ψευδώνυμος)

ουρανός (ουράνιος, επουράνιος, μεσουράνημα)

οφειλή (οφειλέτης, χρεοφειλέτης, όφελος)
όχλος (ενόχληση, παρενόχληση, οχλοβοή)


Π


παιδί (παιδεία, παιδαγωγός, παιδίσκη, απαίδευτος)
πας (πανοπλία, πανουργία, παρρησία, πανδοχείο)
πάθος (πάθημα, συμπαθής, ομοιοπαθής, μετριοπαθής)
πατέρας (πατριά, πατροπαράδοτος, πατρώος, πατρίδα)
παύση (ανάπαυση, κατάπαυση, ακατάπαυστος)
πίστη (απιστία, ολιγόπιστος, πιθανολογία)
πείρα (πειρασμός, άπειρος, έμπειρος, απείραστος)
ποτό (οινοπότης, συμπόσιο, ποτήρι)
πτηνό (πτέρυγα, φτερό, πτήση, πτερύγιο)
πτώση (πτώμα, παράπτωμα, έκπτωση, σύμπτωση)
πλάση (πλάσμα, ανάπλαση, διάπλαση, πλαστός)
πλατύς (πλατεία, διαπλάτυνση, πλάτος, πλάτανος)
πλοκή (εμπλοκή, διαπλοκή, πλέγμα, καλαθοπλέκτης)
πλεύση (πλοίο, πλοιάριο, πλους, διάπλους, απόπλευση)
πλήρης (πλήρωμα, εκπλήρωση, αναπλήρωση, πληρότητα)
πληγή (πλήγμα, πλήκτρο, έκπληξη, πλήκτης)
πλούτος (πλούσιος, πλουτισμός, ζάπλουτος)
πνοή (πνεύμα, πνευματικός, εκπνοή, έμπνευση)
ποίηση (ποίημα, ευποιϊα, κακοποιός, σκηνοποιός)
ποιμένας (ποίμνιο, ποιμνιοστάσιο, ποίμνη, αρχιποιμένας)
πόδι (ποδήρης, υποπόδιο, τετράποδο, ανδράποδο)
πόλη (πολιτεία, πολίτευμα, πολίτης, κωμόπολις)
πολύς (πολυτελής, πολυλογάς, πολύτιμος, πολυποίκιλος)
πόνος (πόνημα, καταπόνηση, πονόδοντος)
πορεία (εύπορος, έμπορος, πορισμός, οδοιπορία)
πράξη (πραγματεία, διαπραγμάτευση, πράγμα, πράκτορας)


Ρ


ραβδί (ραβδούχος, ράβδισμα, ραβδοσκόπος, ραβδισμός)
ρήση (ρήμα, παρρησία, ρήτορας, άρρητος)


Σ


σεβαστός (ευσέβεια, σέβασμα, θεοσεβής, ασεβής)
σημείο (άσημος, επίσημος, εύσημο, παράσημο)
σθένος (ασθενής, ασθένεια, σθένημα, φιλάσθενος)
σιτάρι (σίτιση, ασιτία, σιτευτός, επισιτισμός)
σκεύος (παρασκευή, κατασκευή, επισκευή, αρτοσκεύασμα)
σκηνή (κατασκήνωση, σκηνοποιός, σκηνοπηγία, σκήνωμα)
σκληρός (σκληρότητα, σκληρόκαρδος, σκληροτράχηλος)

σκοπός (σκοπευτής, σκοπιά, επίσκοπος, κατάσκοπος)

σκοτάδι (σκότος, σκοτεινός, σκοτία, σκοτοδίνη)

σοφός (σοφία, φιλοσοφία, σόφισμα, άσοφος)
σπέρμα (σπορά, σπόρος, σπαρτός, σπορέας)

στρατιά (στρατιώτης, στρατηγός, στράτευμα, εκστρατεία)

στροφή (καταστροφή, στροφοδίνη, διάστρεμμα, στροφόμετρο)
στρώμα (διαστρωμάτωση, στρωματάδικο, στρωματάς, στρωματογραφία)

σφαγή (σφάγιο, σφάξιμο, σφαγιασμός, σφαγείο)

σφάλμα (ασφάλεια, επισφαλής, ασφαλής)
σωτηρία (σωτήρας, άσωτος, ασωτία, σωτήριος)
σώμα (σωματώδης, σύσσωμος, σωματικός, ολόσωμο)


Τ


τάξη (τάγμα, διαταγή, τακτός, υποταγή)
ταπεινός (ταπεινόφρονας, ταπείνωση, ταπεινοφροσύνη, ταπεινότητα)

ταραχή (ταραξίας, διατάραξη, τάραχος, τάραγμα)

τάση (ένταση, έκταση, πρόταση, παράταση)
τέλος (τέλειος, τελευτή, τελείωση, συντέλεια)

τέχνη (τεχνοτροπία, καλλιτέχνης, κομψοτέχνημα, άτεχνο, περίτεχνο)

τιμή (τίμιος, έντιμος, αντίτιμο, υποτίμηση)

τόλμη (τολμηρός, άτολμος, παρατολμία, τόλμημα)

τόπος (τοπικός, τοπικιστής, τοποθεσία, τοπογράφος)

τραγούδι (τραγουδιστής, παρατράγουδο, λιανοτράγουδο, τραγούδισμα)
τραύμα (τραυματισμός, τραυματιοφορέας, τραυματίας)

τριβή (ελαιοτριβείο, τρίμμα, τρίφτης, τρίψιμο)

τρόμος (τρομοκρατία, έντρομος, τρομάρα, ατρόμητος)

τρόπος (τροπολογία, τροποποίηση, δύστροπος, ιδιότροπος)

τρύπα (τρύπιος, τρύπημα, τρυπητήρι, τρυπάνι)

τύπος (έντυπο, εκτύπωση, τυπογραφείο, αποτύπωμα)

τύχη (τυχερός, καλότυχος, τυχαίος, δυστυχής)

 

Υ


υγεία (υγιής, υγιεινός, εξυγίανση, υγειονομικός)
υγρασία (υγρός, υγραντήρας, ύγρανση, υγροποίηση)

ύλη (υλικό, υλοποίηση, υλιστής, άϋλος)
υπηρέτης (εξυπηρέτηση, υπηρεσία, υπηρεσιακός)

ύψος (εξύψωση, ύψωμα, υψηλός, υψηλοφροσύνη)

Φ


φαντασία (φαντασία, φάντασμα, φαντασμένος, φαντασιόπληκτος)

φάρμακο (φαρμακευτική, φαμακείο, φαρμακοποιός, φαρμάκωμα)

φήμη (διαφήμιση, φημισμένος, κακόφημος, διαφημιστής)

φίλος (φιλί, φιλία, φιλόξενος, συμφιλίωση)
φόβος (άφοβος, φοβία, φοβέρισμα, υψοφοβία)

φτωχός (φιλόπτωχος, φτώχεια, πτώχευση, φτωχογειτονιά)

φυλακή (φύλαξη, φύλακας, αποφυλάκιση, φυλάκιο)

φωνή (φώναγμα, καλλίφωνος, φωνήεν, μικρόφωνο)

 

Χ


χάδι (χάιδεμα, χαδιάρης, χαϊδολόγημα, χαϊδεμένος)
χορός (χορευτής, χορευτικός, χορευταράς, χορεία=σύνολο χορευτών)

χρέος (χρεοφειλέτης, χρεώστης, χρέωση, χρεοκοπία)

χρήμα (χρηματοπιστωτικός, χρηματιστήριο, χρηματιστής, χρηματαγορά)

χρυσός (χρυσάφι, χρυσοχοείο, χρυσωρυχείο, χρυσοθήρας)
χυλός (χύμα, χύτρα, χυμός, χυδαίος)

Ω


ώριμος (ωρίμαση, ωριμότητα, ωριμαστήριο, ανώριμος)

 

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
..........................

Απάντηση σε 
αναγνώστες


Μερικοί αναγνώστες
εκφράζουν την 
δυσαρέσκειά τους,
επειδή στα λεξικά 
της ιστοσελίδος 
καταχωρίζονται 
νεκρές, όπως
ισχυρίζονται,
λέξεις π.χ.
"πρεσβυγενής" ή
"ψαθυρός". 

Καλά, βρε παιδιά,
δεν σας ενοχλεί η 
αθρόα είσοδος
ξενόγλωσσων 
λέξεων στη χώρα μας
μέσω των
περισσοτέρων Μ.Μ.Ε.
και σας πειράζει η 
παρουσία των δικών 
μας λέξεων, των λέξεων των Ελλήνων,
των λέξεων των 
προγόνων μας
;

Γ. Α.
....................
Στα λεξικά της 
ιστοσελίδος 
καταχωρίστηκαν 
και λέξεις που 
άκουσα για 
πρώτη φορά μέσα 
στο οικογενειακό 
μου περιβάλλον,
όπως π.χ.
αμπούχαβος ή
καρχανατζής.
Γ. Α.
....................