Λεξικό αντωνύμων

Το πληρέστερο Portal στο ελληνικό διαδίκτυο


...................................................................................................................................................................................................................................

profile counter myspace

Αρχική
Όροι χρήσης
Ειδήσεις
Καιρός
Τύπος
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Live score
Ιατρική
Σκέψη
Λεξικά online
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Ετυμολογικό
Ρήματα
Εκθέσεις
Εφευρέσεις
Γεωγραφία
Χάρτες
Ταξίδια
Διατροφή
Οδηγός πολίτη
Μίμηση Χριστού
Εντολές Θεού
Προφητείες
Γραμματοσειρές
Εργασία
Αγγελίες
e-shops
Διάφορα
Σύνδεσμοι
Θετίδιο

 Αντώνυμα


Κλίση ονομάτων
ρημάτων
συνώνυμα
αντώνυμα 
κ.λ.π.
 

1200 λήμματα,
5000 συνώνυμες
λέξεις online Αρκτικόληκτα,

Ακρωνύμια,
Συντομογραφίες,
Σύμβολα.

Κλικ 
εδώ
. 

Αντίθετα ευκόλως
σχηματιζόμενα
(3.600 λέξεις)

αβάδιστος/
βατός
αβαθής/
βαθύς
αβαθμίδωτος/
βαθμιδωτός
αβαθμολόγητος/
βαθμολογημένος
άβαθος/
βαθύς
αβαθούλωτος/
βαθουλωτός
αβαθύρριζος/
βαθύρριζος
αβαλσάμωτος/
βαλσαμωμένος
άβαλτος/
βαλτός
αβάναυσος/
βάναυσος
αβάπτιστος/
βαπτισμένος
αβαράθρωτος/
βαραθρωμένος

αβαρέλιαστος/
βαρελιασμένος

αβαρεμάρα/
βαργεστιμάρα ή
βαρεμάρα
αβάρετος/
βαρετός
αβαρής/
βαρύς
αβασάνιστος/
βασανισμένος
αβασίλευτος/
βασιλευόμενος
αβάσιμος/
βάσιμος
αβασιμότητα/
βασιμότητα
αβάσιστος/
βασισμένος
αβάσκαντος/
βασκανισμένος
αβάστακτος/
βασταγμένος
αβάτευτος/
βατεμένος
άβατος/
βατός
αβαυκάλιστος/
βαυκαλισμένος
άβαφος/
βαμμένος
άβγαλτος/
βγαλμένος
αβγάτιστος/
αβγατιστός
αβδέλυκτος/
βδελυκτός
αβέβαιος/
βέβαιος
αβεβαιότητα/
βεβαιότητα
αβεβαίωτος/
βεβαιωμένος
αβέβηλος/
βέβηλος
αβεβήλωτος/
βεβηλωμένος
αβελόνιστος/
βελονισμένος
αβελτίωτος/
βελτιωμένος
αβερνίκωτος/
βερνικωμένος
αβίαστος/
βεβιασμένος
αβίδωτος/
βιδωμένος
αβιομηχανοποίητος/
βιομηχανοποιημένος
αβίωτος/
βιωτός
αβλαβής/
επιβλαβής
αβλάστητος/
βλαστημένος
αβλασφήμητος/
βλασφημημένος
άβλαφτος/
βλαμμένος
άβλητος/
βλητός
αβλόγητος/
βλογημένος
αβοήθητος/
βοηθημένος
αβόλετος/
βολετός
αβόλευτος/
βολεμένος
αβολιδοσκόπητος/
βολιδοσκοπημένος
αβολίδωτος/
βολιδωτός
αβόλιστος/
βολιδοσκοπημένος
άβολος/
βολικός
αβομβάρδιστος/
βομβαρδισμένος
αβόσκητος/
βοσκημένος
αβοστρύχωτος/
βοστρυχωτός
αβοτάνιστος/
βοτανισμένος
αβούλιαχτος/
βουλιαγμένος
άβουλος/
βουλητικός
αβούλωτος/
βουλωμένος
αβούρκωτος/
βουρκωμένος
αβούρτσιστος/
βουρτσισμένος
αβούτηκτος/
βουτηγμένος
αβουτύρωτος/
βουτυρωμένος
αβράβευτος/
βραβευμένος
αβράκωτος/
βρακωτός
άβραστος/
βρασμένος
αβράχνιαστος/
βραχνιασμένος
άβρεχτος/
βρεγμένος
αβρόμιστος/
βρομισμένος

αβρόντητα/
βροντητά

άβροτος/
βροτός
αβροχιά/
βροχάδα
αβύζαχτος/
βυζαγμένος
αβύθιστος/
βυθισμένος
αβυθομέτρητος/
βυθομετρημένος
αγάζωτος/
γαζωμένος
αγαλβάνιστος/
γαλβανισμένος
αγαλήνευτος/
γαληνεμένος
άγαλος/
πολυγάλακτος
αγαλούχητος/
γαλουχημένος
αγανάκτητος/
αγανακτισμένος
αγάντζωτος/
γαντζωμένος
αγάνωτος/
γανωμένος
αγαρνίριστος/
γαρνιρισμένος
άγγιχτος/
αγγιγμένος
αγγλόφοβος/
αγγλόφιλος
άγδαρτος/
γδαρμένος
άγδυτος/
γδυτός
αγέλαστος/
γελαστός
αγελοιοποίητος/
γελοιοποιημένος
αγέμιστος/
γεμισμένος
αγένεια/
ευγένεια
αγένειος/
γενάτος
αγέννητος/
γεννημένος
αγερασιά/
γέρασμα
αγέραστος/
γερασμένος
άγερτος/
γερτός
άγευστος/
γευστικός
αγεφύρωτος/
γεφυρωμένος
αγήτευτος/
γητεμένος
αγιάτρευτος/
γιατρεμένος
αγίνωτος/
γινωμένος
αγκάθιαστος/
αγκαθιαστός
αγκαθωτός/
αγκάθιαστος
αγκαίνιαστος/
εγκαινιασμένος
αγκάλιαστος/
αγκαλιαστός
αγκάστρωτος/
γκαστρωμένος
αγκιστρωμένος/
ξαγκιστρωμένος ή
απαγκιστρωμένος
αγκρέμιστος/
γκρεμισμένος
αγκρίνιαστος/
γκρινιάρης
άγλειφτος/
γλειμμένος
άγλισχρος/
γλίσχρος
αγλίτσιαστος/
γλιτσιασμένος
αγλύκαντος/
γλυκασμένος
άγλυκος/
γλυκός
άγλυπτος/
γλυπτός
άγναμπτος/
γναμπτός
άγναφος/
επίγναφος
άγνεθος/
γνεστός
άγνεστος/
γνεσμένος
άγνοια/
γνώση
άγνοιαστος/
γνοιασμένος
αγνώμων/
ευγνώμων
αγνώριστος/
αναγνωρίσιμος
άγνωρος/
γνωστός
αγνωστοποίητος/
γνωστοποιημένος
άγνωστος/
γνωστός
αγογγυσιά/
γογγυσμός
αγόγγυστος/
γογγυστής
αγοήτευτος/
γοητευμένος
αγόμωτος
γομωμένος
αγόμφωτος/
γομφωτός
αγονάτιστος/
γονατισμένος
αγονιμοποίητος/
γονιμοποιημένος
άγονος/γόνιμος
αγορασμένος/
πουλημένος
άγουρος/
γουρμασμένος
άγουστος/
γουστόζικος
αγραβάτωτος/
γραβατωμένος
αγράμματος/
γραμματισμένος
άγραπτος/
γραπτός
αγρασάριστος/
γρασαρισμένος
αγρατσούνιστος/
γρατσουνισμένος
άγραφος/
γραμμένος
αγριομίλημα/
γλυκομίλημα
αγριοπρόσωπος/
ηδυπρόσωπος
αγροδίαιτος/
οικοδίαιτος
αγροδότης/
αγρολήπτης
αγυάλιστος/
γυαλισμένος
αγύμναστος/
γυμνασμένος
αγύρευτος/
γυρευτός
αγύριστος/
γυρισμένος
άγυρτος/
γυρτός
αγύψωτος/
γυψωμένος
αγχολυτικός/
αγχογόνος

αγωνίαστος/
γωνιασμένος 

ή γωνιωτός

αδάγκωτος/
δαγκωμένος
αδάκρυτος/
δακρυσμένος
αδάμαστος/
δαμασμένος
αδάνειστος/
δανεισμένος
αδαπάνητος/
δαπανημένος
άδαρτος/
δαρμένος
αδασκάλευτος/
δασκαλεμένος
αδασμολόγητος/
δασμολογημένος
άδειασμα/
γέμισμα
αδείλιαστος/
δειλός
άδειμος/
δειδήμων
αδεισιδαιμονία/
δεισιδαιμονία
αδεισίθεος/
δεισίθεος
αδεκάτιστος/
δεκατισμένος
άδεκτος/
δεκτός
αδελέαστος/
δελεασμένος
αδεμάτιαστος/
δεματιασμένος
αδενδροτόμητος/
δενδροτομημένος
άδεντρος/
δενδρώδης
αδέξιος/
επιδέξιος
αδεξιοσύνη/
δεξιοσύνη
αδεξιότητα/
δεξιότητα
αδέσμευτος/
δεσμευμένος
αδέσμιος/
δέσμιος
άδετος/
δετός
αδευκής/
δευκής
άδηκτος/
δαγκωμένος
αδηλητηρίαστος/
δηλητηριασμένος
άδηλος/
δήλος
αδήλωτος/
δηλωμένος
αδήμευτος/
δημευμένος
αδημιούργητος/
δημιουργημένος
αδημοκράτητος/
δημοκρατούμενος
αδημοσίευτος/
δημοσιευμένος
αδιαβάθμιστος/
διαβαθμισμένος
αδιάβαστος/
διαβασμένος
αδιάβατος/
διαβατός
αδιαβεβαίωτος/
διαβεβαιωμένος
αδιαβίβαστος
διαβιβασμένος
αδιάβλητος/
διαβλητός
αδιάβροχος/
διάβροχος
αδιάβρωτος/
διαβρωμένος
αδιάγνωστος/
διεγνωσμένος
αδιαγούμιστος/
διαγουμισμένος
αδιάδοτος/
διαδεδομένος
αδιάζευκτος/
διαζευγμένος
αδιαθεσία/
ευδιαθεσία
αδιαίρετος/
διαιρεμένος
αδιακανόνιστος/
διακανονισμένος
αδιακήρυκτος/
διακηρυγμένος
αδιακλάδωτος/
διακλαδωμένος
αδιακόρευτος/
διακορευμένος
αδιακόσμητος/
διακοσμημένος
αδιακρισία/
διακριτικότητα
αδιακώλυτος/
διακεκωλυμένος
αδιακωμώδητος/
διακωμωδημένος
αδιαλάλητος/
διαλαλημένος
αδιάλειπτος/
ευδιάλειπτος
αδιάλεχτος/
διαλεγμένος
αδιάλλακτος/
διαλλακτικός
αδιαλλαξία/
διαλλακτικότητα
αδιάλυτος/
διαλυτός
αδιαμέλιστος/
διαμελισμένος
αδιαμοίραστος
διαμοιρασμένος
αδιαμόρφωτος/
διαμορφωμένος
αδιανέμητος/
διανεμημένος
αδιάνοικτος/
διανοιγμένος
αδιαπαιδαγώγητος/
διαπαιδαγωγημένος
αδιαπέραστος/
διαπεραστικός
αδιαπίστωτος/
διαπιστωμένος
αδιαπότιστος/
διαποτισμένος
αδιαπραγμάτευτος/
διαπραγματεύσιμος
αδιάρθρωτος/
διαρθρωμένος
αδιάρρηκτος/
διαρρηκτός

αδιαρρύθμιστος/
διαρρυθμισμένος
αδιασάλευτος/
διασαλευμένος
αδιασαφήνιστος/
διασαφηνισμένος
αδιασκόρπιστος/
διασκορπισμένος
αδιάσπαστος/
διασπασμένος
αδιασταύρωτος/
διασταυρωμένος
αδιαστρέβλωτος/
διαστρεβλωμένος
αδιάστροφος/
διάστροφος
αδιάτακτος/
διαταγμένος
αδιατάρακτος/
διαταραγμένος
αδιατήρητος/
διατηρημένος
αδιατίμητος/
διατιμημένος

αδιάτρητος/
διάτρητος
αδιατυμπάνιστος/
διατυμπανισμένος
αδιατύπωτος/
διατυπωμένος
αδιαφανής/
διαφανής

αδιαφήμιστος/
διαφημισμένος

αδιάφθορος/
διεφθαρμένος

αδιαφοροποίητος/
διαφοροποιημένος
αδιαφώτιστος/
διαφωτισμένος
αδιαχείριστος/
διαχειρίσιμος
αδιαχώριστος/
διαχωρισμένος
αδιάψευστος/
διαψευσμένος
αδίδακτος/
διδαγμένος
αδιέγερτος/
διεγερμένος
αδιεκδίκητος/
διεκδικούμενος
αδιεκπεραίωτος/
διεκπεραιωμένος
αδιέξοδος/
διέξοδος

αδιερεύνητος/
διερευνημένος
αδιευθέτητος/
διευθετημένος
αδιευκρίνιστος/
διευκρινισμένος
αδιεχής/
διεχής
αδιήγητος/
διηγημένος
αδιήθητος/
διηθημένος
αδικαιολόγητος/
δικαιολογημένος
αδικαίωτος/
δικαιωμένος

αδίκαστος/
δικασμένος
αδικημένος/
δικαιωμένος
άδικος/
δίκαιος

αδιοργάνωτος/
διοργανωμένος
αδιόρθωτος/
διορθωμένος

αδιόριστος/
διορισμένος

αδιοχέτευτος/
διοχετευμένος
αδιπλασίαστος/
διπλασιασμένος
άδιπλος/
διπλωτός

αδίπλωτος/
διπλωμένος
αδιύλιστος/
διυλισμένος
αδίχαστος/
διχασμένος

αδιχοτόμητος/
διχοτομημένος
αδίψαστος/
διψασμένος

αδίωκτος/
διωγμένος
αδογμάτιστος/
δογματικός
αδόκητος/
προσδόκιμος
αδοκίμαστος/
δοκιμασμένος
αδόκιμος/
δόκιμος
αδόλωτος/
δολωμένος
αδόμητος/
δομημένος
αδόνητος/
δονημένος
αδόξαστος/
δοξασμένος
άδοξος/
ένδοξος
άδοτος/
δοτός

αδούλευτος/
δουλεμένος

άδουλος/
δούλος

αδούλωτος/
δουλωμένος
αδρέπανος/
δρεπανηφόρος
αδρομολόγητος/
δρομολογημένος
αδροσιά/
δροσιά

αδρόσιστος/
δροσισμένος
αδυνάμωτος/
δυναμωμένος
αδύνατος/
δυνατός
αδυσανάσχετος/
δυσανασχετισμένος
αδυσαρέστητος/
δυσαρεστημένος
αδυσκόλευτος/
δύσκολος
αδυσφήμιστος/
δυσφημισμένος
αδωροδόκητος/
δωροδοκημένος

αδωσίλογος/
δωσίλογος

αζαλίκωτος/
ζαλικωμένος

αζάλιστος/
ζαλισμένος

αζάρωτος/
ζαρωμένος
αζαχάρωτος/
ζαχαρωμένος
αζεμάτιστος/
ζεματισμένος

άζεστος/ζεστός
αζευγάρωτος/
ζευγαρωμένος
άζευτος/
ζευγμένος
αζήλευτος/
ζηλευτός

αζήλωτος/
ζηλωτός

αζηλότυπος/
ζηλότυπος

αζημίωτος/
ζημιωμένος
αζήτητος/
ζητημένος
αζόριστος/
ζορισμένος
αζούλητος/
ζουλημένος
αζούπητος/
ζουπημένος

αζύγιαστος/
ζυγιασμένος

άζυμος/
ζυμωτός

αζύμωτος/
ζυμωμένος

αζωγράφιστος/
ζωγραφισμένος
αζωογόνητος/
ζωογονημένος
άζωστος/
ζωσμένος

αήττητος/
ηττημένος
άηχος/
ηχηρός
αθάμπωτος/
θαμπωμένος
αθανάτωτος/
θανατωμένος
άθαπτος/
θαμμένος

αθάρρετος/
θαρρετός
αθαύμαστος/
θαυμαστός
αθέατος/
θεατός
αθεϊστής/
θεϊστής
αθέλητος/
ηθελημένος
αθεμελίωτος/
θεμελιωμένος

αθέμιτος/
θεμιτός
αθεολόγητος
θεολογημένος

αθεοφοβία/
θεοφοβία

αθεράπευτος/
θεραπευμένος

αθέριστος/
θερισμένος
αθέρμαντος/
θερμασμένος
άθερμος/
θερμός

αθέσπιστος/
θεσπισμένος

αθεώρητος/
θεωρημένος
αθήλαστος/
θηλασμένος
αθηλύκωτος/
θηλυκωμένος
αθήρευτος/
θηρεύσιμος
αθησαύριστος
θησαυρισμένος
άθικτος/
θιγμένος

άθλαστος/
τεθλασμένος
αθλιψία/
θλίψη

άθολος/
θολός

άθραυστος/
θραυσμένος
άθρεπτος/
θρεμ
μένος
αθρηνί/
θρηνωδώς
άθρησκος/
θρήσκος
αθόλωτος/
θολωμένος
αθορύβητος/
θορυβημένος
αθράσυντος/
θρασύς
αθρήνητος/
θρηνημένος
άθρησκος/
θρήσκος
αθρόνιαστος/
θρονιασμένος

αθρυμμάτιστος/
θρυμματισμένος

αθυμιάτιστος/
θυμιατισμένος
αθύμωτος/
θυμωμένος
αθυσίαστος/
θυσιασμένος
αθώπευτος/
θωπευμένος
αθωράκιστος/
θωρακισμένος
αθώρητος/
ευθεώρητος
αιματηρός
αναίμακτος
αιμάτωση/
αφαίμαξη
αιμοδότης/
αιμολήπτης
αιμορραγία/
αιμοστασία
αισιόδοξος/
απαισιόδοξος
ακαβάλητος/
καβαλημένος
ακαβαλίκευτος/
καβαλικευμένος
ακαβούρδιστος/
καβουρδισμένος
άκαγος/
καμένος
ακαθαγίαστος/
καθαγιασμένος
ακαθαίρετος/
καθηρημένος
ακαθάριστος/
καθαρισμένος
ακάθαρτος/
καθαρός
ακαθέλκυστος/
καθελκυσμένος
ακαθήλωτος/
καθηλωμένος

ακαθησύχαστος/
καθησυχασμένος
ακαθιέρωτος/
καθιερωμένος
ακαθισιά/
καθισιά
ακάθιστος/
καθιστός
ακαθοδήγητος/
καθοδηγημένος
ακαθόριστος/
καθορισμένος
ακαθοσίωτος/
καθοσιωμένος
ακακία/
κακία

ακάκιωτος/
κακιωμένος
ακακολόγητος/
κακολογημένος
ακακοπάθητος/
κακοπαθής
ακακοπέραστος/
κακοπερασμένος
ακακοποίητος/
κακοποιημένος
άκακος/κακός
ακαλαίσθητος/
καλαίσθητος

ακάλεστος/
καλεσμένος

ακαλίγωτος/
καλιγωμένος
ακαλλής/
περικαλλής
ακαλλιέργητος/
καλλιεργημένος

ακαλλώπιστος/
καλλωπισμένος

ακαλμάριστος/
καλμαρισμένος
ακαλωδίωτος/
καλωδιωμένος
ακαλόπιαστος
καλοπιασμένος
ακαλούπωτος/
καλουπωμένος
ακαλπονόθευτος/
καλπονοθευμένος
ακάλτσωτος/
καλτσάτος

ακάλυπτος/
καλυμμένος

ακαμάκωτος/
καμακωμένος

ακαμάρωτος/
καμαρωμένος
ακαμουφλ
άριστος/
καμουφλαρι
σμένος
ακαμπούριαστος/
καμπουριασμένος

άκαμπτος/
καμπτός

ακάμωτος/
καμωμένος

ακανάκευτος/
κανακευμένος

ακανόνιστος/
κανονισμένος

ακαπάκωτος/
καπακωμένος

ακαπάρωτος/
καπαρωμένος

ακαπέλωτος/
καπελωμένος

ακαπίστρωτος/
καπιστρωμένος
ακάπνιστος/
καπνισμένος

ακαρατόμητος/
καρατομημένος

ακαρίκωτος/
καρικωμένος
ακάρπιστος/
καρπισμένος
ακαρποφόρητος/
καρποφόρος
ακαρτέρητος/
καρτερικός
ακαρύκευτος/
καρυκευμένος

ακάρφωτος/
καρφωμένος
ακασίδιαστος/
κασιδιασμένος
ακασσιτέρωτος/
κασσιτερωμένος
ακατάβλητος/
καταβεβλημένος
ακατάβρεχτος/
καταβρεγμένος
ακαταβρόχθιστος/
καταβροχθισμένος
ακατάγγελτος/
καταγγελμένος
ακαταγέλαστος/
καταγέλαστος

ακατάδεκτος/
καταδεκτικός
ακαταδίωκτος/
καταδιωγμένος
ακατάθετος/
κατατεθειμένος
ακαταίσχυντος/
κατησχυμμένος
ακατάκριτος/
κατακριμένος
ακατάκτητος/
κατακτημένος
ακαταλάγιαστος/
καταλαγιασμένος
ακατάληκτος/
καταληκτικός
ακαταληξία/
κατάληξη

ακατάληπτος/
καταληπτός
ακατάλλακτος/
διαλλακτικός
ακατάλληλος/
κατάλληλος
ακαταλόγιστος/
καταλογιστός
ακατανάγκαστος/
καταναγκασμένος
ακατανάλωτος/
καταναλωτός
ακατανόητος/
κατανοητός
ακατάνυκτος/
κατανυκτικός
ακαταπάτητος/
καταπατημένος
ακατάπειστος/
πεπεισμένος
ακαταπίεστος/
καταπιεσμένος
ακατάπληκτος/
κατάπληκτος
ακαταπόνητος/
καταπονημένος
ακαταπόντιστος/
καταποντισμένος
ακαταπράυντος/
καταπραυμένος
ακατάπτωτος/
ευκατάπτωτος
ακατάργητος/
καταργημένος
ακατάρτιστος/
καταρτισμένος
ακατάσβεστος/
ευκατάσβεστος
ακατασκεύαστος/
κατασκευασμένος
ακατασκήνωτος/
κατασκηνωμένος
ακατασπάρακτος/
κατασπαραγμένος
ακαταστάλακτος/
κατασταλαγμένος
ακατάστρωτος/
καταστρωμένος
ακατάσχετος
/
κατασχεμένος
ακατάτμητος/
κατατετμημένος
ακατατόπιστος/
κατατοπισμένος
ακατατρόπωτος
κατατροπωμένος
ακατάφλεκτος/
εύφλεκτος
ακαταφρόνητος/
καταφρονημένος
ακαταχώριστος/
καταχωρισμένος
ακατεδάφιστος/
κατεδαφισμένος
ακατέργαστος/
κατειργασμένος
ακατεύναστος/
κατευνασμένος

ακατηγόρητος/
κατηγορημένος
ακατήχητος/
κατηχημένος
ακατοίκητος/
κατοικημένος

ακατόρθωτος/
κατορθωτός
ακατούριγος/
κατουρημένος
ακατοχύρωτος/
κατοχυρωμένος
ακατσάρωτος/
κατσαρωμένος
άκαυστος/
κεκαυμένος

ακαυτηρίαστος/
καυτηριασμένος
άκαυτος/
καμένος

ακαυχησιά/
καυχησιά

ακαψάλιστος/
καψαλισμένος
ακέλυφος/
κελυφωτός
ακέντητος/
κεντημένος
ακέντριστος
/
κεντρισμένος
ακένωτος/
κενωμένος
ακεράμωτος/
κεραμωτός
ακέραστος/
κερασμένος
ακεράτωτος/
κερατωμένος

ακεραυνοβόλητος/
κεραυνοβολημένος
ακεραύνωτος/
κεραυνωμένος
ακερδής/
επικερδής
ακέρδιστος/
κερδισμένος
άκερκος/
κερκοφόρος
ακερμάτιστος/
κερματισμένος
ακέρωτος/
κερωμένος
ακεφιά/
κέφι
άκεφος/
κεφάτος
ακηδεμόνευτος/
κηδεμονευόμενος
ακήδευτος/
κηδευμένος
ακηλίδωτος/
κηλιδωμένος
ακήρυκτος/
κηρυγμένος
ακίβδηλος/
κίβδηλος
ακίνδυνος/
επικίνδυνος
ακινητοποίηση/
κινητοποίηση

ακίνητος/
κινητός
ακιτρίνιστος/
κιτρινισμένος
ακλάδευτος/
κλαδεμένος
ακλάδωτος/
κλαδωτός
ακλάρωτος/
κλαρωτός

άκλαυτος/
κλαμένος

ακλείδωτος/
κλειδωμένος
άκλειστος/
κλειστός
ακληρονόμητος/
κληρονομημένος
ακλήρωτος/
κληρωμένος

άκλητος/
κλητός
ακλιμάκωτος/
κλιμακωτός
ακλινής/
επικλινής
άκλιτος/
κλιτός

ακλόνιστος/
κλονισμένος
ακλότσητος/
κλοτσημένος
ακλυδώνιστος/
κλυδωνισμένος
άκλωστος/
κλωσμένος
άκοιλος/
κοίλος
ακοίμιστος/
κοιμισμένος
ακοινοποίητος/
κοινοποιημένος
ακοινώνητος/
κοινωνικός
ακοίταχτος/
κοιταγμένος
ακοκκίνιστο/
κοκκινιστό
ακόκκιστος/
εκκοκκισμένος
ακολάκευτος/
κολακευμένος
ακολάριστος/
κολαρισμένος
ακόλαστος/
κολασμένος
ακολάτσιστος/
κολατσισμένος
ακόλλητος/
κολλημένος
ακολόβωτος/
κολοβωμένος
ακολοκούριστος/
κολοκουρισμένος
ακόμιστος/
κομισμένος
ακομμάτιαστος/
κομματιαστός
ακομμάτιστος/
κομματικός
ακόμπαστος/
κομπαστής
ακομπλ
άριστος/
κομπλαρισμ
ένος
ακομπλεξάριστος/
κομπλεξικός
άκομψος/
κομψός

ακόνιστος/
κονισμένος

ακοπάνιστος/
κοπανιστός

ακοπίαστος/
κοπιαστικός
ακόπριστος/
κοπρισμένος
ακόρδωτος/
κορδωμένος

ακόρεστος/
κορεσμένος

ακορνίζωτος/
κορνιζωμένος
ακορύφωτος/
κορυφωμένος

ακορφολόγητος/
κορφολογημένος

ακοσκίνιστος/
κοσκινισμένος
ακόσμητος/
κοσμημένος
άκοσμος/
κόσμιος
ακοστολόγητος/
κοστολογημένος
ακουβάλητος/
κουβαλητός
ακουβέντιαστος/
κουβεντιασμένος
ακουκούλωτος/
κουκουλωμένος
ακουμαντάριστος/
κουμανταρισμένος
ακούμπωτος/
κουμπωτός

ακούραστος/
κουρασμένος

ακούρδιστος/
κουρδιστός

ακούρευτος/
κουρεμένος
ακούρνιαστος/
κουρνιασμένος
ακουτσούλιστος/
κουτσουλισμένος
ακουτσούρευτος/
κουτσουρεμένος
άκοφτο/
κοφτό
άκοφτος/
κομμένος
ακράτητος/
κρατημένος
ακρέμαστος/
κρεμαστός
ακρεοφάγος/
κρεοφάγος
ακριβής/
ανακριβής
ακριμάτιστος/
κριματιστής
ακρισία/
ευκρισία
ακρότητος/
κροτητός
άκρουστος/
κρουστός
ακτένιστος/
κτενισμένος

άκτητος/
κτητός
άκτιστος/
κτισμένος
ακύβιστος/
κυβισμένος
ακυκλοφόρητος/
κυκλοφορημένος
ακύκλωτος/
κυκλωμένος
ακύλιστος/
κυλισμένος
ακυνήγητος/
κυνηγημένος
ακυρίευτος/
κυριευμένος

ακυρολεξία/
κυριολεξία
άκυρος/
έγκυρος
ακύρωση/
κύρωση

ακύρωτος/
κυρωμένος
ακύρτωτος/
κυρτωμένος
ακωδικοποίητος/
κωδικοποιημένος
ακώλυτος/
κωλυόμενος
αλάβωτος/
λαβωμένος
αλάδωτος/
λαδωμένος
αλάκκωτος/
λακκώδης
αλάκτιστος/
λακτισμένος
αλαμπής/
λαμπρός
αλαμπία/
λάμψη
αλαμπικάριστος/
λαμπικαρισμένος
αλανάριστος/
λαναρισμένος
αλάνθαστος/
λανθασμένος
αλάξευτος/
λαξευτός
αλασκάριστος/
λασκαρισμένος
αλάσπωτος/
λασπωμένος
αλαχτάριστος/
λαχταριστός
αλεηλάτητος
λεηλατημένος
αλείαντος/
λειασμένος

αλέκιαστος/
λεκιασμένος
άλεκτος/
λεκτός
αλέπιστος/
λεπιστός
αλέρωτος/
λερωμένος

άλεστος/
αλεσμένος ή
αλεστός
αλευθέρωτος/
λευθερωμένος
αλεύκαντος/
λευκασμένος
άληκτος/
ληγμένος
αλησμόνητος/
λησμονημένος
αλήστευτος/
ληστευμένος
άληστος/
λησμονημένος
αλιάνιστος/
λιανισμένος

άλιαστος/
λιαστός

αλιβάνιστος/
λιβανισμένος
αλίγδιαστος/
λιγδιασμένος
αλίγωτος/
λιγωμένος
αλιθοβόλητος/
λιθοβολημένος
αλιμάριστος/
λιμαρισμένος
αλίχνιστος/
λιχνισμένος  
άλιωτος/
λιωμένος
αλογάριαστος/
λογαριασμένος
αλόγιαστος/
λελογισμένος
αλογίκευτος/
λογικευμένος
αλοδόρητος/
λοιδορημένος
αλόξευτος/
λοξός
άλουστος/
λουσμένος

αλουστράριστος/
λουστραρισμένος
αλύγιστος/
λυγισμένος
αλύπητος/
λυπημένος
αλυσιτελής/
λυσιτελής

άλυτος/
λυμένος

αλύτρωτος/
λυτρωμένος

αμαγάριστος/
μαγαρισμένος

αμαγείρευτος/
μαγειρευτός
αμαγνήτιστος/
μαγνητισμένος
αμάδητος/
μαδημένος
αμάζευτος/
μαζεμένος
αμάθεια/
μάθηση
αμακάριστος/
μακαριστός
αμακιγιάριστος/
μακιγιαρισμένος
αμάλακτος/
μαλαγμένος
αμάνικος/
μανικωτός
αμαντάλωτος/
μανταλωμένος
αμάντρωτος/
μαντρωμένος
αμαράγκιαστος/
μαραγκιασμένος

αμαράζωτος/
μαραζωμένος

αμάραντος/
μαραμένος
αμαρκάλιστος/
μαρκαλισμένος
αμαρκάριστος/
μαρκαρισμένος
αμάρτυρος/
μαρτυρημένος
αμάσητος/
μασημένος
αμασκάρευτος/
μασκαρεμένος
αμαστίγωτος/
μαστγωμένος
αμάτιαστος/
ματιασμένος
αμάτωτος/
ματωμένος
αμαύριστος/
μαυρισμένος
αμαχαίρωτος/
μαχαιρωμένος
αμάχητος/
μαχητός
άμαχος/
μάχιμος
αμεγέθης/
μεγέθης
αμεθόδευτος/
μεθοδευμένος
αμέθοδος/
μεθοδικός
αμέθυστος/
μεθυσμένος
άμεικτος/
μεικτός

αμείωτος/
μειωμένος

αμελέτητος/
μελετημένος
αμελής/
επιμελής
αμελοποίητος/
μελοποιημένος
άμεμπτος/
μεμπτός

αμεμψίμοιρος/
μεμψίμοιρος
αμεριμνομέριμνος/
πολυμέριμνος
αμερόληπτος/
μεροληπτικός
αμέρωτος/
ημερωμένος
αμέστωτος/
μεστωμένος
αμετάβατος/
μεταβατικός
αμεταβίβαστος/
μεταβιβασμένος
αμετάβλητος/
μεταβλητός
αμεταγλώττιστος/
μεταγλωττισμένος
αμετακίνητος/
μετακινημένος

αμετάκλητος/
μετακλητός
αμετάλλακτος/
μεταλλαγμένος
αμεταμέλητος/
μεταμελημένος
αμετανόητος/
μετανοημένος
αμετατόπιστος/
μετατοπισμένος
αμετάτρεπτος/
μετατρέψιμος
αμετάφερτος/
μεταφερμένος
αμετάφραστος/
μεταφρασμένος
αμεταχείριστος/
μεταχειρισμένος
αμέτοχος/
μέτοχος
αμετρίαστος/
μετριασμένος
αμέτρητος/
μετρημένος
άμετρος/
μετρημένος
αμίλητος/
μιλημένος
αμίσητος/
μισητός
αμισθοδότητος/
μισθοδοτημένος
αμίσθωτος/
μισθωμένος
άμισχος/
έμμισχος
αμνημόνευτος/
μνημονευμένος
αμνημοσύνη/
μνημοσύνη
αμνήμων/
μνήμων
αμνησίκακος/
μνησίκακος
αμοίραστος/
μοιρασμένος
αμοιρολόγητος/
μοιρολογημένος
αμόλυβδος/
μολυβδούχος
αμόνοιαστος/
μονοιασμένος
αμόνωτος/
μονωμένος
αμορφοποίητος/
μορφοποιημένος
άμορφος/
μορφοποιημένος
αμορφωσιά/
μόρφωση
αμόρφωτος/
μορφωμένος
αμούδιαστος/
μουδιασμένος
αμουνούχιστος/
μουνουχισμένος
αμουντζούρωτος/
μουντζουρωμένος
αμούσκευτος/
μουσκεμένος
αμούστακος/
μουστακαλής
αμούχλιαστος/
μουχλιασμένος
αμπάζωτος/
μπαζωμένος
αμπάλωτος/
μπαλωμένος
αμπαρκάριστος/
μπαρκαρισμένος
αμπαστάρδευτος/
μπασταρδεμένος
αμπέρδευτος/
μπερδεμένος
άμπλεχτος/
μπλεγμένος
αμπογιάτιστος/
μπογιατισμένος
αμπόλιαστος/
μπολιασμένος
αμπούκωτος/
μπουκωμένος
άμυαλος/
μυαλωμένος
αμύητος/
μυημένος
αμύρωτος/
μυρωμένος
αμφιδέξιος/
αμφαρίστερος
αναβάθμιση/
υποβάθμιση
ανάβαση/
κατάβαση
αναβατός/
ανάβατος
αναβίβαση/
καταβίβαση
ανάγγελτος/
αγγελμένος
άναγνος/
αγνός
ανάερο/
ευάερο
αναισθησία/
ευαισθησία
αναιτιολόγητος/
αιτιολογημένος
αναίτιος/
αίτιος
ανακάτωτος/
ανακατωμένος
ανακολουθία/
ακολουθία
ανάκουστος/
ακουστός
ανακρίβεια/
ακρίβεια
ανακριβής/
ακριβής
ανακριβολογία/
ακριβολογία
ανάλατος/
αλατισμένος
αναλγητικός/
αλγεινός
ή επαλγής
αναλγικός/
αλγικός
ανάλεστος/
αλεσμένος
αναληθής/
αληθής
αναλλοίωτος/
αλλοιωμένος
ανάλμυρος/
αλμυρός
άναμμα/
σβήσιμο
ανανούριστος/
νανουρισμένος
αναντάλλακτος/
ανταλλαγμένος
αναντικατάστατος/
αντικαταστάσιμος
αναντίληπτος/
αντιληπτός
αναντίστοιχος/
αντίστοιχος
αναξιοκρατικός/
αξιοκρατικός
αναξιόλογος/
αξιόλογος
αναξιοποίητος/
αξιοποιημένος
ανάξιος/
άξιος
αναπαλλοτρίωτος/
απαλλοτριωμένος
αναπάντητος/
απαντημένος
αναπασχόλητος/
απασχολημένος
αναπλοποίητος/
απλοποιημένος
ανάπνευστος/
αναπνεύσιμος
αναπόδεικτος/
αποδεδειγμένος
αναπόδεκτος/
αποδεκτός
αναπόδοτος/
ανταποδοτικός
αναπόκτητος/
αποκτημένος
αναποφάσιστος/
αποφασισμένος
αναπόφευκτος/
αποφευκτός
αναποφλοίωτος/
αποφλοιωμένος
αναπτυξιακός/
αντιαναπτυξιακός
αναρμάτωτος/
αρματωμένος
αναρμόδιος/
αρμόδιος
αναρμονικός/
αρμονικός
ανάστερος/
αστερόεις
άναστρος/
έναστρος
ανασφάλεια/
ασφάλεια
ανασφάλιστος/
ασφαλισμένος
αναύξητος/
αυξημένος

αναφαίρετος/
αφαιρετός

αναφομοίωτος/
αφομοιωμένος
άναφτος/
αναμμένος
ανδρείος/
άνανδρος
ανέβασμα/
κατέβασμα
ανέγγιχτος/
αγγιγμένος
ανεγγύητος/
εγγυημένος
ανέγκαιρος/
έγκαιρος
ανεγκλιμάτιστος/
εγκλιματισμένος
ανεγκωμίαστος/
εγκωμιασμένος
ανέγνοιαστος/
γνοιασμένος
ανέγνωρος/
γνώριμος
ανειδίκευτος/
ειδικευμένος
ανείκαστος/
εικαστός
ανείπωτος/
ειπωμένος
ανείσπρακτος/
εισπραγμένος
ανεκμετάλλευτος/
εκμεταλλεύσιμος
ανεκπαίδευτος/
εκπαιδευμένος
ανεκπλήρωτος/
εκπληρωμένος
ανεκποίητος/
ευεκποίητος
ανέκτατος/
εκτατός
ανέκφραστος/
εκφραστικός
ανεκχώρητος/
εκχωρημένος
ανελαστικός/
ελαστικός
ανέλεγκτος/
ελεγμένος
ανελεήμων/
ελεήμων
ανέλλην/
Έλλην
ανελλιπής/
ελλιπής
ανέμπνευστος/
εμπνευσμένος
ανεμπόδιστος/
εμποδισμένος
ανενδεής/
ενδεής
ανενεργησία/
ενεργητικότητα
ανενέργητος/
ενεργημένος
ανενεργός/
ενεργός
ανενημέρωτος/
ενημερωμένος
ανενθουσίαστος/
ενθουσιασμένος
ανενόχλητος/
ενοχλημένος
ανέντακτος/
ενταγμένος
ανέντιμος/
έντιμος
ανεντόπιστος/
εντοπισμένος
ανεξακρίβωτος/
εξακριβωμένος
ανεξάλειπτος/
παντεξάλειπτος
ανεξάντλητος/
εξαντλημένος
ανεξάρτητος/
εξαρτημένος
ανεξασφάλιστος/
εξασφαλισμένος
ανεξέλεγκτος/
ελεγμένος
ανεξερεύνητος/
εξερευνημένος
ανεξέταστος/
εξετασμένος
ανεξήγητος/
ευκολοξήγητος
ανεξημέρωτος/
εξημερωμένος
ανεξιστόρητος/
εξιστορημένος
ανεξίτηλος/
εξίτηλος
ανεξιχνίαστος
εξιχνιασμένος
ανεξοικείωτος/
εξοικειωμένος
ανεξολόθρευτος
εξολοθρευμένος
ανεξόπλιστος/
εξοπλισμένος
ανεξόρυκτος/
εξορυγμένος
ανεξουσίαστος/
εξουσιαζόμενος
ανεξουσιοδότητος/
εξουσιοδοτημένος
ανεξόφλητος/
εξοφλημένος
ανεπαίσχυντος/
επαίσχυντος
ανεπανάληπτος
επαναλαμβανόμενος
ανεπανόρθωτος/
επανορθωμένος
ανεπάρκεια/
επάρκεια
ανεπαρκής/
επαρκής
ανεπαχθής/
επαχθής
ανεπεξέργαστος/
επεξεργασμένος
ανεπηρέαστος/
επηρεασμένος
ανεπίβουλος/
επίβουλος
ανεπίγραφος/
επίγραφος
ανεπίδεικτος/
επιδεικτικός
ανεπίδεκτος/
επιδεκτικός
ανεπιείκεια/
επιείκεια
ανεπιθύμητος/
επιθυμητός
ανεπίκαιρος/
επίκαιρος
ανεπικερδής/
επικερδής
ανεπίπλαστος/
επίπλαστος
ανεπίσημος/
επίσημος
ανεπιστημονικός/
επιστημονικός
ανεπιστήμων/
επιστήμων
ανεπισφαλής/
επισφαλής
ανεπισκεύαστος/
επισκευασμένος
ανεπίσχετος/
επισχετικός
ανεπιτήδειος/
επιτήδειος
ανεπιτυχής/
επιτυχής
ανεπιφανής/
επιφανής
ανεπίφοβος/
επίφοβος
ανεπιφύλακτος/
επιφυλακτικός
ανεπούλωτος/
επουλωμένος
ανεπρόκοπος/
προκομμένος
ανερέθιστος
ερεθισμένος
ανερεύνητος/
ερευνημένος
ανερμήνευτος/
ερμηνευμένος
ανέρωτος/
νερωμένος
ανέτοιμος/
έτοιμος
ανετυμολόγητος/
ετυμολογημένος
ανεύθετος/
εύθετος
ανεύθυνος/
υπεύθυνος
ανευλάβεια/
ευλάβεια
ανευλαβής/
ευλαβής
ανευρίαστος/
νευριασμένος
άνευρος/
νευρώδης
ανευχαρίστητος/
ευχαριστημένος
ανεφάρμοστος/
εφαρμοσμένος
ανέφικτος/
εφικτός
ανεφοδίαστος/
εφοδιασμένος
ανεφρόντιστος/
φροντισμένος
ανήθικος/
ηθικός
ανήκεστος/
ακεστός
ανήλατος/
ελατός
ανήλικος/
ενήλικος
ανήμερος/
ήμερος
ανημέρωτος/
ημερωμένος
ανησυχία/
ησυχία
ανήσυχος/
ήσυχος
ανιάτρευτος/
ιατός
ανίδρωτος/
ιδρωμένος
ανισομεγέθης/
ισομεγέθης
ανιστορησία/
ιστοριογνωσία
ανιστόρητος/
εξιστορημένος
ανθενωτικός/
φιλενωτικός
ανθρωπιά/
απανθρωπιά
ανθυγιεινός/
υγιεινός
ανθυπνωτικός/
υπνωτικός
ανίατος/
ιατός
ανιδιοτελής/
ιδιοτελής
ανίερος/
ιερός
ανικανοποίητος/
ικανοποιημένος
ανίκανος/
ικανός
ανίκητος/
νικημένος
ανισοβαρής/
ισοβαρής
ανισογώνιος/
ισογώνιος
ανισοδύναμος/
ισοδύναμος
ανισομεγέθης/
ισομεγέθης
ανισομερής/
ισομερής
ανισόμετρος/
ισόμετρος
ανισομήκης/
ισομήκης
ανισονομία/
ισονομία
ανισόπαχος/
ισόπαχος
ανισόπεδος/
ισόπεδος
ανισοπλατής/
ισοπλατής
ανισόπλευρος/
ισόπλευρος

ανισοπληθής/
ισοπληθής
ανισοποίηση/
ίσιασμα

ανισόρροπος/
ισόρροπος
ανισοσκελής/
ισοσκελής
ανισοσύλλαβος/
ισοσύλλαβος
ανισότης/
ισότης
ανισότιμος/
ισότιμος
ανισοϋψής/
ισοϋψής
ανισόχρονος/
ισόχρονος
ανισοψηφία/
ισοψηφία
ανίσχυρος/
ισχυρός
άνιφτος/
νιμμένος
ανοδικός/
καθοδικός
άνοδος/
κάθοδος
ανοήμων/
νοήμων
ανόθευτος/
νοθευμένος
ανοίκειος/
οικείος
ανοικειότης/
οικειότης
ανοίκιαστος/
νοικιασμένος
ανοικοκύρευτος/
νοικοκυρεμένος
ανοικτίρμων/
οικτίρμων
ανοιχτόστομος/
κλειστόστομος
ανολίγωρος/
ολίγωρος
ανολοκλήρωτος/
ολοκληρωμένος
ανομβρία/
ομβριά
ανομήλικος/
συνομήλικος
ανομιμοποίητος/
νομιμοποιημένος
ανόμιμος/
νόμιμος
ανομοθέτητος/
νομοθετημένος
ανομοιογενής/
ομοιογενής
ανομοιοκατάληκτος/
ομοιοκατάληκτος
ανομοιομορφία/
ομοιομορφία
ανόμοιος/
όμοιος
ανομοιότης/
ομοιότης
ανομολόγητος/
ομολογημένος
ανονόμαστος/
κατονόμαστος
ανοξείδωτος/
ή ανοξίδωτος
οξειδωμένος
(οξιδωμένος)
ανοξία/
οξυγόνωση
ανόργανος/
οργανικός
ανοργάνωτος/
οργανωμένος
ανόργωτος/
οργωμένος
ανορεκτικός/
ορεκτικός
ανορθογράφος/
ορθογράφος
ανορθόδοξος/
ορθόδοξος
ανορθολογικός/
ορθολογικός
ανορθολογισμός/
ορθολογισμός
ανόργανος/
οργανικός
ανόσιος/
όσιος
ανοσοποιητικός/
νοσοποιός
άνοστος/
νόστιμος
ανότιστος/
νοτισμένος
ανουθέτητος/
νουθετημένος

αντεθνικός/
εθνικός
αντιαισθητικός/
αισθητικός

αντιαμερικανισμός/
φιλοαμερικανισμός
αντιδεοντολογικός/
δεοντολογικός

αντιδυναστικός/
δυναστικός

αντιευρωπαϊσμός/
ευρωπαϊσμός
αντιιδρωτικός/
εφιδρωτικός
αντικαθεστωτικός/
φιλοκαθεστωτικός
αντικανονικός/
κανονικός
αντικοινωνικός/
κοινωνικός
αντικομματικός/
φιλοκομματικός
αντιλαϊκός/
φιλολαϊκός
αντι-
μεταναστευτικός
/
μεταναστευτικός
αντι-
μεταρρυθμιστικό
/
μεταρρυθμιστικό
αντιμιλιταρισμός/
μιλιταρισμός
αντιμνημονιακός/
μνημονιακός
αντιμοναχικός/
φιλομόναχος
αντιοικουμενιστικός/
οικουμενιστικός
αντιολισθητικός/
ολισθητικός
αντορθόδοξος/
ορθόδοξος
αντιπάθεια/
συμπάθεια
αντιπαραγωγική/
παραγωγική
αντιπατερικοί/
πατερικοί
αντιπηκτικό/
πηκτικό
αντιπυρετικός/
πυρετογόνος
αντιρατσισμός/
ρατσισμός
αντισάλπισμα/
σάλπισμα
αντισηπτικός/
σηπτικός
αντισυγκέντρωση/
συγκέντρωση
αντισυνταγματικός/
συνταγματικός
αντισηπτικός
σηπτικός
αντιτορπιλικό/
τορπιλικό
αντιφασίστας/
φασίστας
αντιφασιστικός/
φασιστικός
αντοπάριστος/
ντοπαρισμένος
αντορθόδοξο/
ορθόδοξο
αντρόπιαστος/
ντροπιασμένος
αντώνυμο/
συνώνυμο
ανύβριστος/
υβρισμένος
ανυλοποίητος/
υλοποιημένος
ανυπαίτιος/
υπαίτιος
ανυπακοή/
υπακοή
ανύπαντρος/
παντρεμένος
ανύπαρκτος/
υπαρκτός
ανυπεράσπιστος/
υπερασπισμένος
ανυπέρβατος/
υπερβατός
ανυπεύθυνος/
υπεύθυνος
ανυπόβλητος/
υποβλημένος
ανυπόγραφο/
ενυπόγραφο
ανυπόδικος/
υπόδικος
ανυπόθετος/
υποθετικός
ανυποκρισία/
υποκρισία
ανυπολόγιστος/
υπολογισμένος
ανυπόλογος/
υπόλογος
ανυπόμονος/
υπομονετικός
ανύποπτος/
ύποπτος
ανυπόστατος/
υποστατός
ανυποστήρικτος/
υποστηριγμένος
ανυπόφορος/
υποφερτός
ανυπόχρεος/
υπόχρεος
ανυποψίαστος/
υποψιασμένος
ανύστακτος/
νυσταγμένος
ανώμαλος/
ομαλός
ανώνυμος/
επώνυμος
ανωφέλεια/
ωφέλεια
αξάκριστος/
ξακρισμένος
αξαλάφρωτος/
ξαλαφρωμένος
αξαλμύριστος/
ξαλμυρισμένος
αξάνοιχτος/
ξανοιγμένος
άξαντος/
ξασμένος
αξαστέρωτος/
ξαστερωμένος
αξ
άφριστος
ξαφρισμένος
αξέβγαλτος/
ξεβγαλμένος
αξεγέλαστος/
ξεγελασμένος
αξέγραφος/
ξεγραμμένος
αξεγύμνωτος/
ξεγυμνωμένος ή
απογυμνωμένος
αξεδιάλεχτος
ξεδιαλεγμένος
αξεδιάλυτος
ξεδιαλυμένος
αξεδίπλωτος/
ξεδιπλωμένος
αξεδίψαστος/
ξεδιψασμένος
αξεθύμαστος/
ξεθυμασμένος
αξεκαθάριστος/
ξεκαθαρισμένος
αξεκόλλητος/
ξεκολλημένος
αξελόγιαστος/
ξελογιασμένος
αξεμάτιαστος/
ξεματιασμένος
αξεμπέρδευτος/
ξεμπερδεμένος
αξεμυάλιστος/
ξεμυαλισμένος
αξενάγητος/
ξεναγούμενος
αξενία/
φιλοξενία
αξενίτευτος/
ξενιτεμένος
αξένοιαστος
ή αξέγνοιαστος/
γνοιασμένος
αξεπάστρευτος/
ξεπαστρεμένος
αξεπάτωτος/
ξεπατωμένος
αξεπλήρωτος
ξεπληρωμένος
αξεπούλητος/
ξεπουλημένος
αξερίζωτος/
ξεριζωμένος
αξεσήκωτος/
ξεσηκωμένος
αξεσκέπαστος/
ξεσκέπαστος
αξεσκόνιστος/
ξεσκονισμένος
αξετύλιχτος/
ξετυλιγμένος
αξεφλούδιστος/
ξεφλουδισμένος
αξεφόρτωτος/
ξεφορτωμένος
αξέφτιστος/
ξεφτισμένος
αξεφύλλιστος/
ξεφυλλισμένος
αξέχαστος/
ξεχασμένος
αξεχείλωτος/
ξεχειλωμένος
αξεχώριστος/
ξεχωριστός
αξήλωτος/
ξηλωμένος
αξία/απαξία
αξίδιαστος/
ξιδιασμένος
αξίνιστος/
ξινισμένος
αξιοπρεπής/
αναξιοπρεπής
αξιότητα/
αναξιότητα
αξόδευτος/
ξοδεμένος
αξόρκιστος/
ξορκισμένος
αξόφλητος/
ξοφλημένος
αξύλιστος/
ξυλοκοπημένος
αξυλοκόπητος/
ξυλοκοπημένος
αξύπνητος/
ξυπνημένος
αξυρισιά/
ξύρισμα
αξύριστος/
ξυρισμένος
άξυστο/
ξυστό
άξινος/
ξινός
άοικος/
οικητικός
άοκνος/
οκνός
αόρατος/
ορατός
αόριστος/
ορισμένος
άοσμος/
οσμηρός
απαγίδευτος/
παγιδευμένος
απαγίωτος/
παγιωμένος
απαγκίστρωση/
αγκίστρωση
απάγωτος/
παγωμένος
απαζάρευτος/
παζαρευτής
άπαις/
πολύπαις
απαισιοδοξία/
αισιοδοξία
απαίσιος/
αίσιος
άπαιχτος/
παιγμένος
απακετάριστος/
πακεταρισμένος
απαλάμιστος/
παλαμισμένος
απάλιωτος/
παλαιωμένος
απάντρευτος/
παντρεμένος
απανωθιό/
αποκατωθιό
απαράβατος/
παραβατός
απαραβίαστος/
παραβιασμένος
απαράβλητος/
παραβλητός
απαράγραπτος/
παραγεγραμμένος
απαραγκώνιστος/
παραγκωνισμένος
απαράδεκτος/
παραδεκτός
απαράδοτος/
παραδεδομένος
απαρακάλετος/
παρακαλετός
απαρακώλυτος/
παρακωλυμένος
απαράληπτος/
παρειλημμένος
ή παραληπτός
απαραλλήλιστος/
παραλληλισμένος
απαραμόρφωτος/
παραμορφωμένος
απαραπλάνητος/
παραπλανημένος
απαραχάρακτος/
παραχαραγμένος
ή
παραχαράξιμος
απαραχώρητος/
παραχωρημένος
απαράχωτος/
παραχωμένος
απαρηγόρητος/
παρηγορημένος
απαρασημοφόρητος/
παρασημοφορημένος
απαρένθετος/
παρένθετος
απαρεξήγητος/
παρεξηγημένος
απαρουσίαστος/
παρουσιάσιμος
απασάλειφτος/
πασαλειμμένος
απασσάλωτος/
πασσαλωμένος
απασπάλιστος/
πασπαλισμένος
απασπάτευτος/
πασπατεμένος
άπαστρος/
παστρικός
απάστωτος/
παστωμένος
απατεντάριστος/
πατενταρισμένος
απάτητος/
πατημένος
απατίκωτος/
πατικωμένος
άπατρις/
φιλόπατρις
απάτωτος/
πατωμένος
απαχής/
παχύς
άπαχος/
παχουλός
απεθνικοποίηση/
εθνικοποίηση
απειθαρχία/
πειθαρχία
απείθαρχος/
πειθαρχικός
απείρακτος/
πειραγμένος
άπειρος/
έμπειρος
απεισμάτωτος/
πεισμωμένος
απελέκητος/
πελεκημένος
απενοχοποίηση/
ενοχοποίηση
απένταξη/
ένταξη
άπεπλος/
πεπλοφόρος
άπεπτος/
πεπτός
απεραίωτος/
περατωμένος
απέραστος/
περασμένος
απεράτωτος/
περατωμένος
απερδίκλωτος/
περδικλωμένος
απερίβλητος
περιβεβλημένος
απεριέργαστος/
περιεργασμένος
απερίεργος/
περίεργος
απερίκλειστος/
περίκλειστος
απερίκοπος/
περικομμένος
απεριόριστος/
περιορισμένος
απεριπλάνητος/
περιπλανώμενος
απεριποίητος/
περιποιημένος
απερίσταλτος/
περιεσταλμένος
απερίστρεπτος/
περίστρεπτος
απεριτείχιστος/
περιτειχισμένος
απερίτμητος/
περιτετμημένος
απερίφρακτος/
περιφραγμένος
απερπάτητος/
περπατημένος
απετάλωτος/
πεταλωμένος
απευαισθητοποίηση/
ευαισθητοποίηση
απεψία/
πέψη
άπηκτος/
πηκτός
άπηλος/
πηλώδης
άπιαστος/
πιασμένος
απίεστος/
πιεσμένος
ή πιεστός
απίθανος/
πιθανός
απίκραντος/
πικραμένος
άπικρος/
πικρός
άπιοτο/
πιωμένο
απίστευτος/
πιστευτός
απιστία/
πίστη
απίσσωτος/
πισσωμένος
απιστοποίητος/
πιστοποιημένος
άπιστος/
πιστός
απίστωτος/
πιστωμένος
απλάκωτος/
πλακωμένος
απλάνευτος/
πλανεμένος
απλάνιστος/
πλανισμένος
άπλανος/
πλάνος
απλαστογράφητος/
πλαστογραφημένος
άπλαστος/
πλασμένος
άπλεκτος/
πλεγμένος ή
πλεχτός
άπλευστος/
πλευστός
απλήγωτος/
πληγωμένος
άπληκτος/
πληγωμένος
ή πληκτός
απλήρωτος/
πληρωμένος
απλούμιστος/
πλουμιστός
άπλυτος/
πλυμένος
άπλωτος/
πλωτός
αποβίβαση/
επιβίβαση
απο-
βιομηχανοποίηση
/
βιομηχανοποίηση
αποβουτύρωση/
βουτύρωμα

απογαλακτισμός/
γαλακτισμός

απογείωση/
προσγείωση
απόγονος/
πρόγονος
αποδαιμονοποίηση/
δαιμονοποίηση
αποδάσωση/
δάσωση
αποδέσμευση/
δέσμευση
αποδία/
πολυποδία
αποδιάρθρωση/
διάρθρωση
αποδιοργάνωση/
διοργάνωση
αποδοκιμασία/
επιδοκιμασία
αποδολαριοποίηση/
δολαριοποίηση
αποδόμηση/
δόμηση
αποδυνάμωση/
δυνάμωση
απόζευξη/
ζεύξη

απόζωση/
ζώση

αποθαλάσσωση/
προσθαλάσσωση
αποθαρρημένος/
ενθαρρυμένος
αποθείωση/
θείωση
αποθηλασμός/
θηλασμός
απόθητος/
ποθητός
αποίητος/
ποιητός
αποίκιλτος/
ποικιλμένος
αποκαθήλωση/
καθήλωση
αποκαλυπτήριος/
καλυπτήριος
αποκάλυψη/
κάλυψη
αποκαρδίωση/
εγκαρδίωση
αποκάτω/
αποπάνω
απόκεντρος/
κεντρικός
αποκεντρωτικός/
συγκεντρωτικός
αποκλιμάκωση/
κλιμάκωση
αποκόλληση/
κόλληση
αποκρατικοποίηση/
κρατικοποίηση
αποκρυπτογράφηση/
κρυπτογράφηση
απολεσθέντες/
διασωθέντες
απολιόρκητος/
πολιορκημένος
απολίτιστος/
πολιτισμένος
απομαγνήτιση/
μαγνήτιση
απόμπευτος/
διαπομπευμένος
απομυθοποίηση/
μυθοποίηση
αποναζιστικοποίηση/
ναζιστικοποίηση
απονήρευτος/
πονηρός
απονηρεψιά/
πονηριά
απονομιμοποίηση/
νομιμοποίηση
άπονος/
πονετικός
απόντιστος/
ποντισμένος
απόξενος/
φιλόξενος
αποξυγόνωση/
οξυγόνωση
αποπληθωρισμός/
πληθωρισμός
αποποινικοποίηση/
ποινικοποίηση
αποπροσανατολισμός/
προσανατολισμός
αποπυρηνικοποίηση/
πυρηνικοποίηση
άπορος/
εύπορος
απόρρητος/
ρητός
απορρύπανση/
ρύπανση
απο-
σταθεροποιητικός
/
σταθεροποιητικός
αποσταλινοποίηση/
σταλινοποίηση
αποσταθεροποίηση/
σταθεροποίηση
αποστέγαση/
στέγαση
απόστοργος/
στοργικός
αποστράτευση/
στράτευση
αποσύζευξη/
σύζευξη
αποσυμπίεση/
συμπίεση
αποσύμπλεξη/
σύμπλεξη
αποσυμφόρηση/
συμφόρηση
αποστρατιωτικοποίηση/
στρατιωτικοποίηση
αποσυναρμολόγηση/
συναρμολόγηση
αποσύνδεση/
σύνδεση
αποσύνθεση/
σύνθεση
αποσυνθετικός/
συνθετικός
αποσυσχέτιση/
συσχέτιση
αποσφράγιση/
σφράγιση
απότολμος/
άτολμος
αποτοξίνωση/
τοξίνωση
άποτος/
πόσιμος
αποτροπή/
προτροπή
αποτυχημένος/
επιτυχημένος
αποτυχία/
επιτυχία
απούλητος/
πουλημένος
απουσία/
παρουσία
αποφορολόγηση/
φορολόγηση
αποφόρτιση/
φόρτιση
αποφυλάκιση/
φυλάκιση
αποχαρακτηρισμός/
χαρακτηρισμός
αποχή/μετοχή
αποχουντοποίηση/
χουντοποίηση
αποχρωματισμός/
χρωματισμός
αποχωμάτωση/
επιχωμάτωση
απραγματοποίητος/
πραγματοποιημένος
απράγμων/
πολυπράγμων
άπρεπος/
πρεπούμενος
απρεσάριστος/
πρεσαρισμένος
απριόνιστος/
πριονισμένος
απροβίβαστος/
προβιβασμένος
απρόβλεπτος/
προβλέψιμος
απροβλημάτιστος/
προβληματισμένος
απρόβλητος/
προβεβλημένος
απρογραμμάτιστος
προγραμματισμένος
απρογύμναστος/
προγυμνασμένος
απρόδοτος/
προδομένος
απροειδοποίητος/
προειδοποιημένος
απροεξόφλητος/
προεξοφλημένος
απροετοίμαστος/
προετοιμασμένος
απροθυμία/
προθυμία
απρόθυμος/
πρόθυμος
απροίκιστος/
προικισμένος
απροκατάληπτος/
προκατειλημμένος
απρόκοπτος/
προκομμένος
απρολόγιστο/
προλογισμένο
απρομελέτητος/
προμελετημένος
απρομήθευτος/
προμηθευμένος
απρονοησία/
προνοητικότητα
απρονόητος/
προνοητικός
απροξένευτος/
προξενεμένος
απροπαρασκεύαστος/
προπαρασκευασμένος
απροπόνητος/
προπονημένος
απροσανατόλιστος/
προσανατολισμένος
απροσάρμοστος/
προσαρμοσμένος
απρόσβλητος/
προσβλημένος
απροσγείωτος/
προσγειωμένος
απροσδιόριστος/
προσδιορισμένος
απροσέγγιστος/
προσεγγίσιμος
απρόσεκτος/
προσεκτικός
απροσεξία/
προσοχή
απροσηλύτιστος/
προσηλυτισμένος
απρόσιτος/
προσιτός
απροσκάλεστος/
προσκαλεσμένος
απροσκόλλητος/
προσκολλημένος
απροσκόμιστος/
προσκομισμένος
απροσκύνητος/
προσκυνημένος
απρόσοδος/
προσοδοφόρος
απροσπέραστος/
προσπεράσιμος
απροσποίητος/
προσποιητός
απροστάτευτος/
προστατευμένος
απρόσφορος/
πρόσφορος
απροσφυής/
προσφυής
απροσφώνητος/
προσφωνούμενος
απροσχεδίαστος/
προσχεδιασμένος
απρόσωπος/
προσωπικός
απροφυλάκιστος/
προφυλακισμένος
απροφύλαχτος/
προφυλαγμένος
απρωτοκόλλητος/
πρωτοκολλημένος
απτέρωτος/
πτερωτός
απτόητος/
πτοημένος
άπτυχος/
πτυχωτός
άπτωτος/
πτωτικός
απτώχευτος/
πτωχευμένος
άπυκνος/
πυκνός
απύκνωτος/
πυκνωτός
απύρετος/
εμπύρετος
απυροβόλητος/
πυροβολημένος
άπυρος/
έμπυρος
απυρπόλητος/
πυρπολημένος
απύρωτος/
πυρωμένος
απόντες/
παρόντες
(απούσα/παρούσα)
αράγιστος/
ραγισμένος
αράιστος/
ραγισμένος
αράντιστος/
ραντισμένος
άραφτος/
ραμμένος
αραχνιασμένος/
ξαραχνιασμένος
αρίγωτος/
ριγωτός
αρεζίλευτος/
ρεζίλης
αρετσίνωτος/
ρετσινάτος
αρευστοποίητος/
ρευστοποιημένος
αρίζωτος/
ριζωμένος
αριστερόχειρας/
δεξιόχειρας
αριστούργημα/
τερατούργημα
άριχτος/
ριγμένος
αροκάνιστος/
ροκανισμένος
αρούφηχτος/
ρουφηγμένος
αρράβδωτος/
ραβδωτός
άρραφος/
ραμμένος
αρρευστοποίητος/
ρευστοποιημένος
άρρευστος/ρευστός
άρρητος/ρητός
αρρύθμιστος/
ρυθμισμένος
άρρυθμος/
ρυθμικός
αρτίβλαστος/
οψίβλαστος
αρυμοτόμητος/
ρυμοτομημένος
αρυμούλκητος/
ρυμουλκημένος
ασαβάνωτος/
σαβανωμένος
ασαβούρωτος/
σαβουρωμένος
ασακάτευτος/
σακατεμένος
ασάλευτος/
σαλεμένος
ασάλιωτος/
σαλιωμένος
ασαμάρωτος/
σαμαρωμένος
ασαπούνιστος/
σαπουνισμένος
ασάριστος/
σαρισμένος
άσαρκος/
σαρκώδης
ασάρωτος/
σαρωμένος
ασαφής/
σαφής
ασβάρνιστος/
σβαρνισμένος
άσβηστος/
σβησμένος
ασεβής/
ευσεβής
άσειστος/
σειστός
ασέλωτος/
σελωμένος
άσεμνος/
σεμνός
ασήκωτος/
σηκωτός
ασημάδευτος/
σημαδεμένος
ασήμαντος/
σημαντικός
ασημαντότητα/
σημαντικότητα
ασημείωτος/
σημειωμένος
άσηπτος/
σηπτός
άσιαχτος/
σιαγμένος
ασιγούρευτος/
σιγουρεμένος
ασιδέρωτος/
σιδερωμένος
ασιρόπιαστος/
σιροπιαστός
ασίτευτος/
σιτεμένος
ασίτιστος/
σιτισμένος
ασκάλιστος/
σκαλιστός
ασκανάριστος/
σκαναρισμένος
άσκαστος/
σκασμένος
άσκαφτος/
σκαμμένος
ασκέβρωτος/
σκεβρωμένος
ασκέπαστος/
σκεπασμένος
ασκεψία/
περίσκεψη
ασκιαγράφητος/
σκιαγραφημένος

άσκιος/σκιερός

ασκλάβωτος/
σκλαβωμένος
ασκληραγώγητος/
σκληραγωγημένος
ασκόνιστος/
σκονισμένος
ασκόνταφτος/
σκουντούφλης
άσκοπος/
σκόπιμος
ασκόρπιστος/
σκορπισμένος
ασκότιστος/
σκοτισμένος
ασκότωτος/
σκοτωμένος
ασκουλήκιαστος/
σκουληκιασμένος
ασκούντητος/
σκουντημένος
ασκούπιστος/
σκουπισμένος
ασκούριαστος/
σκουριασμένος
ασκούφωτος/
σκουφάτος
άσκυφτος/
σκυφτός
ασμίκρυντος/
σμικρός
ασμίλευτος/
σμιλευτός
ασουβάτιστος/
σουβατισμένος
ασούβλιστος/
σουβλιστός
ασουλούπωτος/
σουλουπωμένος
ασούρωτος/
σουρωτός
ασούφρωτος/
σουφρωμένος
άσοφος/σοφός
ασπαργάνωτος/
σπαργανωμένος
άσπαρτος/
σπαρμένος
άσπαστος/
σπασμένος
ασπερμία/
πολυσπερμία
άσπιλος/
σπιλωμένος
άσπλαχνος/
σπλαχνικός
ασπόγγιστος/
σφουγγισμένος
ασπόνδυλος/
σπονδυλωτός
ασπούδαστος/
σπουδασμένος
άσπουδος/
σπουδαίος
ασπριδερός/
μαυριδερός
ασπρομάλλης/
μαυρομάλλης
ασπρόμαυρο/
έγχρωμο
ασπροφορεμένος/
μαυροφορεμένος
αστάθμητος/
σταθμητός
αστάθμιστος/
σταθμισμένος
αστάλαχτος/
σταλαγμένος
ασταμάτητος/
σταματημένος
ασταύρωτος/
σταυρωμένος
ασταφίδιαστος/
σταφιδιασμένος
ασταχυολόγητος/
σταχυολογημένος
αστέγαστος/
στεγασμένος
αστέγνωτος/
στεγνωμένος
άστεγος/
στεγασμένος
αστενοχώρητος/
στενοχωρημένος
άστεπτος/
στεφανωμένος
αστερέωτος/
στερεωμένος
άστερκτος/
στερκτός
αστεφάνωτος/
στεφανωμένος
αστεφής
ή αστέφανος/
στεφανωμένος
αστήρικτος/
στηριγμένος
άστητος/
στημένος
αστιγμάτιστος/
στιγματισμένος
άστικτος/
στικτός
αστίλβωτος/
στιλβωμένος
άστιφτος/
στιμμένος
αστοίβαχτος/
στοιβαγμένος
αστοκάριστος/
στοκαρισμένος
αστόλιστος/
στολισμένος
αστόμωτος/
στομωμένος
άστοργος/
στοργικός
άστοχος/
εύστοχος
αστούμπιστος/
στουμπισμένος
αστούπωτος/
στουπωμένος
αστράβωτος/
στραβός
αστράγγιστος/
στραγγισμένος
αστράτευτος/
στρατευμένος
αστρατολόγητος/
στρατολογημένος
αστρίμωχτος/
στριμωγμένος
άστριφτος/
στριφτός
αστρίφωτος/
στριφωμένος
άστρωτος/
στρωμένος
αστύλωτος/
στυλωμένος
αστυσία/
στύση
άστυφτος/
στυμμένος
ασυγκάλυπτος/
συγκαλυμμένος
ασυγκατάβατος/
συγκαταβατικός
ασυγκέντρωτος/
συγκεντρωμένος
ασυγκίνητος/
συγκινημένος
ασυγκλόνιστος/
συγκλονισμένος
ασυγκόμιστος/
συγκομισμένος
ασυγκράτητος/
συγκρατημένος
ασύγκριτος/
συγκριτικός
ασυγκρότητος/
συγκροτημένος
ασυγύριστος/
συγυρισμένος
ασυγχρόνιστος/
συγχρονισμένος
ασύγχρονος/
σύγχρονος
ασύγχυστος/
συγχυσμένος
ασυγχώρητος/
συγχωρημένος
ασυκοφάντητος/
συκοφαντημένος
ασύλητος/
συλημένος
ασυλλάβιστος/
συλλαβιστός
ασύλληπτος/
συλλημμένος
ασυλλόγιστος/
συλλογισμένος
ασύμβατος/
συμβατός
ασυμβίβαστος/
συμβιβασμένος
ασυμβούλευτος/
συμβουλευμένος
ασυμμάζευτος/
συμμαζεμένος
ασύμμικτος/
σύμμικτος
ασυμμόρφωτος/
συμμορφωμένος
ασυμπαγής/
συμπαγής
ασυμπαθής/
συμπαθής
ασυμπίεστος/
συμπιεσμένος
ασυμπλήρωτος/
συμπληρωμένος
ασύμπτυκτος/
συμπτυγμένος
ασυμπύκνωτος/
συμπυκνωμένος
ασυμφιλίωτος/
συμφιλιωμένος
ασυμφώνητος/
συμφωνημένος
ασύμφωνος/
σύμφωνος
ασυμψήφιστος/
συμψηφισμένος
ασυναγώνιστος/
συναγωνίσιμος
ασυναίρετος/
συναιρεμένος
ασύνακτος/
συναγμένος
ασύναπτος/
συναπτός
ασυναρμολόγητος/
συναρμολογημένος
ασυνάρτητος/
συναρτημένος
ασυναφής/
συναφής
ασύναχτος/
συναγμένος
ασύνδετος/
συνδεδεμένος
ασυνδύαστος/
συνδυασμένος
ασυνείδητος/
συνειδητός
ασυνεννόητος/
συνεννοημένος
ασυνέπεια/
συνέπεια
ασυνεπής/
συνεπής
ασύνετος/
συνετός
ασυνεχής/
συνεχής
ασυνήθης/
συνήθης
ασυνήθιστος/
συνηθισμένος
ασυνθηκολόγητος/
συνθηκολογημένος
ασυννέφιαστος/
συννεφιασμένος
ασυνόδευτος/
συνοδευμένος
ασυνουσίαστος/
σνουσιαζόμενος
ασυνόψιστος/
συνοψισμένος
ασυνταίριαστος/
συνταιριασμένος
ασύντακτος/
συντεταγμένος
ασυντάρακτος/
συνταραγμένος
ασυνταύτιστος/
συνταυτισμένος
ασυντήρητος/
συντηρημένος
ασυντόμευτος/
συντομευμένος
ασυντόνιστος/
συντονισμένος
ασύντριπτος/
συντετριμμένος
ασυντρόφευτος/
συντροφευμένος
ασύρματο/
ενσύρματο
άσυρτος/
συρμένος
ασυσσώρευτος/
συσσωρευμένος
ασυστολικός/
συστολικός
ασύστολος/
συνεσταλμένος
άσφαιρος/
ένσφαιρος
ασφάλιστος/
σφαλιστός
ασφαλτόδρομος/
χωματόδρομος
άσφαχτος/
σφαχτός
ασφετέριστος/
σφετερισμένος
ασφήνωτος/
σφηνωμένος
άσφιχτος/
σφιχτός
ασφόγγιστος/
σφογγισμένος
ασφουγγάριστος/
σφουγγαρισμένος
ασφράγιστος/
σφραγισμένος
ασφυρηλάτητος/
σφυρηλατημένος
ασφύριχτος/
σφυριγμένος
ασχεδίαστος/
σχεδιασμένος
άσχετος/
σχετικός
ασχημάτιστος/
σχηματισμένος
άσχιστος/
σχισμένος
ασχολίαστος/
σχολιασμένος
ασώρευτος/
συσωρευμένος
ασώριαστος/
σωριασμένος
ασωφρόνιστος/
σωφρονισμένος
αταβάνωτος/
ταβανωμένος
ατάγιστος/
ταγισμένος
αταίριαστος/
ταιριαστός
ατάιστος/
ταϊσμένος
ατακτοποίητος/
τακτοποιημένος
άτακτος/εύτακτος
αταλαιπώρητος/
ταλαιπωρημένος
αταλάντευτος/
ταλαντευόμενος
ατάνυστος/
τανυσμένος
αταξίδευτος/
ταξιδεμένος
αταξικός/
ταξικός
αταξινόμητος/
ταξινομημένος
αταπείνωτος/
ταπεινωμένος
ατάρακτος/
ταραγμένος
αταρίχευτος/
ταριχευμένος
αταύτιστος/
ταυτισμένος
αταυτοποίητος/
ταυτοποιημένος
άταφος/
θαμμένος
ατεζάριστος/
τεζαρισμένος
ατείχιστος/
τειχισμένος
ατέκμαρτος/
τεκμαρτός
ατεκνία/
τεκνοσπορία
ατελειοποίητος/
τελειοποιημένος
ατέλειωτος/
τελειωμένος
ατελέσφορος/
τελεσφόρος
ατελώνιστος/
τελωνισμένος
ατεμάχιστος/
τεμαχισμένος
ατέντωτος/
τεντωμένος
ατερμάτιστος/
τερματισμένος
ατετραγώνιστος/
τετραγωνισμένος
ατηγάνητος/
τηγανητός
άτηκτος/
εύτηκτος
ατήρητος/
τηρημένος
ατιθάσευτος/
τιθασευμένος
ατίμητος/
τιμημένος
ατιμολόγητος/
τιμολογημένος
άτιμος/
τίμιος
ατιμώρητος/
τιμωρημένος
ατίναχτος/
τιναγμένος
ατοίμαστος/
ετοιμασμένος
ατοιχοκόλλητος/
τοιχοκολλημένος
ατόκιστος/
τοκισμένος
άτοκος/
έντοκος
άτολμος/
τολμηρός
άτομος/
τετμημένος
ατόνιστος/
τονισμένος
άτονος/
έντονος
ατόξευτος/
τοξευμένος
ατοξικός/
τοξικός
ατοποθέτητος/
τοποθετημένος
ατόρνευτος/
τορνευτός
ατουφέκιστος/
τουφεκισμένος
ατράβηχτος/
τραβηγμένος
ατραγούδιστος/
τραγουδισμένος
ατρακάριστος/
τρακαρισμένος
ατράνταχτος/
τρανταγμένος
ατρατάριστος
τραταρισμένος
ατραυμάτιστος/
τραυματισμένος
ατράχηλος/
μακροτράχηλος
ατρεμία/
τρέμουλο
άτρεμος/
τρεμάμενος
άτρεπτος/
μετατρέψιμος
ατρικύμιστος/
τρικυμισμένος
άτριφτος/
τριμμένος
άτριχος/
τριχωτός
ατρόμητος/
τρομαγμένος
ατρομοκράτητος/
τρομοκρατημένος
ατρομπάριστος/
τρομπαρισμένος
ατροποποίητος/
τροποποιημένος
ατροφοδοσία/
τροφοδοσία
ατρόχιστος/
τροχισμένος
ατρύγητος/
τρυγημένος
ατρύπητος/
τρυπημένος
άτρωτος/
τρωτός
ατσάκιστος/
τσακιστός
ατσαλάκωτος/
τσαλακωμένος
ατσάτιστος/
τσατισμένος
ατσιγάριστος/
τσιγαρισμένος
ατσίμπητος/
τσιμπημένος
ατσίμπλιαστος/
τσιμπλιασμένος
ατύλιχτος/
τυλιχτός
ατύπωτος/
τυπωμένος
ατυράγνιστος/
τυραγνισμένος
άτυχος/
τυχερός
αυθεντικός/
αναυθεντικός
αυτολεξεί/
ετερολέκτως
αφάγωτος/
φαγωμένος
αφακέλωτος/
φακελωμένος
αφανάτιστος/
φανατισμένος
αφανέρωτος/
φανερωμένος
αφαρμάκωτος/
φαρμακωμένος
αφάσκιωτος/
φασκιωμένος
αφατρίαστος/
φατριαστής
αφελληνισμός/
εξελληνισμός ή
εξελλήνιση
αφερέγγυος/
φερέγγυος
άφθαρτος/
φθαρτός
άφθαστος/
φθασμένος
άφθεγκτος/
φθεγκτός
αφθόνητος/
φθονητός
άφθορος/
φθαρτός
αφιλάγαθος/
φιλάγαθος
αφίλευτος
φιλεμένος
αφίλητος/
φιλημένος
αφιλόδοξος/
φιλόδοξος
αφιλόκαλος/
φιλόκαλος
αφιλοκερδής/
φιλοκερδής
αφιλόμουσος/
φιλόμουσος
αφιλόνικος/
φιλόνικος
αφιλοξένητος/
φιλοξενημένος
αφιλόξενος/
φιλόξενος
αφιλόπατρις/
φιλόπατρις
αφιλόπονος/
φιλόπονος
αφιλοπρόοδος/
φιλοπρόοδος
άφιλος/φιλικός
αφιλοσόφητος/
φιλοσοφημένος
αφιλόστοργος/
φιλόστοργος
αφιλότεχνος/
φιλότεχνος
αφιλότιμος/
φιλότιμος
αφιλοχρήματος/
φιλοχρήματος
αφιλτράριστος/
φιλτραρισμένος
αφίμωτος/
φιμωμένος
αφινίριστος/
φινιρισμένος
αφίππευση/
ίππευση
αφκιασίδωτος/
φκιασιδωμένος
άφλεβος/
φλεβώδης
άφλεκτος/
εύφλεκτος
αφλόγιστος/
φλογισμένος
αφλόμωτος/
φλομωμένος
αφοβέριστος/
φοβερισμένος
αφόβητος/
φοβητσιάρικος
άφοβος/
φοβητσιάρης
αφοδράριστος/
φοδραρισμένος
αφολίδωτος/
φολιδωτός
αφοπλισμένος/
οπλισμένος
αφόρετος/
φορεμένος
αφόρητος/
υποφερτός
αφορμάριστος/
φορμαρισμένος
αφορολόγητος/
φορολογημένος
αφόρτιστος/
φορτισμένος
αφόρτωτος/
φορτωμένος
αφούντωτος/
φουντωτός
αφούρκιστος/
φουρκισμένος
αφούρνιστος/
φουρνισμένος
αφουρτούνιαστος/
φουρτουνιασμένος
αφούσκωτος/
φουσκωμένος
άφραγκος/
φραγκάτος
άφρακτος/
φραγμένος
αφρεσκάριστος/
φρεσκαρισμένος
αφρόντιστος/
φροντισμένος
αφρούρητος/
φρουρημένος
άφρυκτος/
φρυγμένος
άφτιαχτος/
φτιαγμένος
άφτυστος/
φτυσμένος
αφυδάτωση/
ενυδάτωση
αφυδρογόνωση/
υδρογόνωση
αφυλάκιστος/
φυλακισμένος
αφύλακτος/
φυλαγμένος
αφυλαξία/
φύλαξη
αφύσικος/
φυσικός
αφύτευτος/
φυτευμένος
αφύτρωτος/
φυτρωμένος
αφωταγώγητος/
φωταγωγημένος
αφώτιστος/
φωτισμένος
αχάιδευτος/
χαϊδεμένος
αχαλάρωτος/
χαλαρωμένος
αχάλαστος/
χαλασμένος
αχαλίνωτος/
χαλινωμένος
αχάλκευτος/
χαλκευμένος
αχαμήλωτος/
χαμηλωμένος
αχάρακτος/
χαραγμένος
αχαράκωτος/
χαρακωμένος
αχαράτσωτος/
χαρατσωμένος
άχαρος/
χαριτωμένος
αχειραγώγητος/
χειραγωγημένος
αχειραφέτητος/
χειραφετημένος
αχειρίδωτος/
χειριδωτός
αχειροποίητος/
χειροποίητος
αχειροτόνητος/
χειροτονημένος
αχειρούργητος/
χειρουργημένος
αχλεύαστος/
χλευασμένος
άχνουδος/
χνουδάτος
αχόρταγος/
χορτασμένος
αχορτασιά/
χόρταση
αχρησιμοποίητος/
χρησιμοποιημένος
άχρηστος/
χρήσιμος
άχριστος/
χρισμένος
αχρόνιστος/
χρονισμένος
αχρονολόγητος/
χρονολογημένος
αχρωμάτιστος/
χρωματισμένος
άχτιστος/
χτισμένος
αχτύπητος/
χτυπημένος
αχύλωτος/
χυλωμένος
αχωνευσία/
χώνευση
αχώνευτος/
χωνεμένος
αχώριστος/
χωρισμένος
άχωστος/
χωσμένος
αψαλίδιστος/
ψαλιδισμένος
άψαλτος/
ψαλμένος
άψαχτος/
ψαγμένος
αψεγάδιαστος/
ψεγαδιασμένος
αψείριαστος/
ψειριάρης
αψέκαστος/
ψεκασμένος
αψευδής/
ψευδής
αψεύτιστος/
ψευτισμένος
αψηλάφητος/
ψηλαφητός
άψητος/
ψητός
αψιμυθίωτος/
ψιμυθιωμένος
άψυκτος/
ψυγμένος
άψυχος/
ψυχωμένος
αψώμωτος/
ψωμωμένος
άωρος/
ώριμος

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Αλφάλεξο
αντιθέτων
2014)

Ευρετήριο

Εύρεση λημμάτων
στο παρόν λεξικό

Πατήστε
Ctrl + F
στο πλαίσιο που
θα εμφανισθεί
γράψτε τη λέξη
που αναζητείτε. 

Το Άγιο Φως 
δεν 
καίει !!!Η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη

Επιλεκτική, αποσπασματική 
και πολύ σύντομη 
επισκόπηση της 
προφητείας
 
.
 


                                                                                                                                                                                                                                               

 


Α
αβαργόμιστος/παραπονιάρης (κλαψιάρης)
αβαρία/κέρδος
αβάσιμος(ασύστατος)/αληθής
αβγατίζω/μειώνω
αβγάτιση/μείωση (ελάττωση, φθίνασμα)
αβέβαιος/σίγουρος
αβελτηρία(αβελτερία)/ευφυΐα
αβέρτα/φειδωλώς (σμικρομερώς)
αβούλητος/εκούσιος
άβουλος/ρέκτης
αβροδίαιτος(καλοπερασάκιας)/λιτοδίαιτος (ολιγοδίαιτος)
αβρός/αγροίκος (άξεστος, χονδροειδής, χοντράνθρωπος)
άβροτος(αθάνατος)/θνητός (μορτός)
αβρυντής(θηλυπρεπής)/ανδροπρεπής(αρρενοπρεπής)
άβυσσος/κορυφή (χείλος)
αγαθιάρης/παμπόνηρος
αγαθός(καλός)/κακός (πονηρός)
αγαλλίαση/λύπη
αγανάκτηση/ηρεμία
αγανός(αραιός)/πυκνός (συμπτυγμένος, αθρόος)
αγάπη(στοργή, φιλότητα)/μίσος (στύγος, ινάτι)
άγαρμπος(ασουλούπωτος, αμπλαούμπλας)/κομψός
αγγαρεία/προθυμία (προθυμοποίηση)
αγγελία/αποσιώπηση
αγγίζω/αποφεύγω
αγέλη/μοναχικός
αγεληδόν(κοπαδιαστά)/καταμόνας (μεμονωμένως)
αγένεια/διάκριση (ευγένεια)
αγενής/διακριτικός (ευγενικός)
αγέρας/άπνοια
αγέρωχος(μεγαλόφρων, μεγαλοπρεπής)/ταπεινός
αγιογδύτης(αισχροκερδής)/αφιλοκερδής
αγιομάχος/αγιολάτρης
άγιος/αμαρτωλός
αγκαθωτός/λείος
αγκαλιάζω/αποδιώχνω
αγκυλώνω/χαϊδεύω
αγκυροβολώ/σαλπάρω
αγλαός(φημισμένος)/άσημος
άγληνος(τυφλός, αόμματος, 
βαλιός)/ορατικός
άγναντος(περίοπτος)/δυσδιάκριτος (δυσκολοξεχώριστος)
άγνοια/γνώση
αγνός/νοθευμένος
αγνωμοσύνη/ευγνωμοσύνη
άγνωστος/γνώριμος
αγογγυσία/μεμψιμοιρία
αγογγύστως(αδιαμαρτύρητα)/απροθύμως
αγονία(ακαρπία, ατοκία, ασπερμία)/ευφορία
άγονος/κυοφόρος (γόνιμος)
αγορά/πώληση
αγοραίος(πρόστυχος, αλανιάρικος)/ευγενικός
αγόρευση/σιωπή
αγόρι(κοπέλι)/κορίτσι (κοπέλα, κόρη)
άγουρος/ώριμος
αγριεύω/ημερεύω
άγριος/ήμερος
αγριοσύνη(κτηνωδία,θηριότης)/καλοσύνη (πραότητα)
αγριωμάρα/συμπόνια
αγροίκος/ευγενικός (αγανόφρων)
αγρομενής/κατοικίδιος
αγρυπνώ/κοιμούμαι
αγύρευτος(αζήτητος, απούλητος)/ανάρπαστος
αγύρτης(σαλτιμπάγκος, τσαρλατάνος)/έντιμος
αγχήρης(γειτονικός)/απόμακρος
αγχίνους/ανόητος
άγχος/ηρεμία
αγχώδης/αμέριμνος (απερίσπαστος)
αγχωμένος/αβούρλιστος (ξένοιαστος)
αγωγή/αμορφωσιά
αγώνας/παθητικότητα
αγωνία/ξενοιασιά
αδαήμων/ειδήμων (επα
ΐων)
αδαής(ανενημέρωτος,ακατατόπιστος,αδιαφώτιστος)/γνώστης
αδάμαστος/συμβιβαστικός
άδεια/απαγόρευση
αδειάζει/απασχολείται
αδεισίθεος/θεοσεβής
αδέκαρος/πλούσιος
αδέκαστος(αδωροδόκητος)/αργυρώνητος (εξωνημένος)
αδέξιος(χλίτσαβος)/επιδέξιος
αδεξιοσύνη/επιτηδειοσύνη (καπατσοσύνη)
αδερκής(άφαντος)/ορατός
αδερφοσύνη(οικειότητα)/αποξένωση
αδευτέρωτα/διακεκομμένως
άδηλος/φανερός 
αδημονία(ανυπομονησία)/καρτερία
αδηφαγία/λιγοφαγία
αδιάβλητος/μεμπτός
αδιάκοπος(ατελεύτητος,ακατάπαυστος,ασίγαστος)/διακεκομμένος
αδιάλειπτος(εξακολουθητικός)/διακεκομμένος
αδιαλλαξία/συμβιβαστικότητα
αδιαντροπιά/σεμνότητα
αδιάρμιστος(ασυγύριστος)/τακτοποιημένος
αδιαφόρετα/επωφελώς
αδιάφορος/επιμελής
αδιάψευστος/απατηλός
άδικος/δίκαιος
αδίστακτος/διστακτικός
άδολος/ανειλικρινής
άδοξος/ευυπόληπτος
αδούλωτος/υποτελής
αδράνεια/απασχολία
αδρός(παχύς)/λεπτός
αδυσώπητος/επιεικής
άεργος/φιλόπονος
αεί/ουδέποτε (ή ενίοτε)
αεικίνητος/καθηλωμένος
αείμνηστος/ξεχασμένος
αειχρόνιος(=α
ΐδιος)/πρόσκαιρος
αεριτζής/καλοπροαίρετος
αζήλωτος/αξιοζήλευτος (αριζήλωτος)
αηδία(σιχασιά, ανοστιά)/ευχαρίστηση (εντρύφηση)
αθάνατος/θνητός
αθέατος(αδιόρατος)/ορατός (εύοπτος)
άθελα/εκούσια
αθέλητος/επιθυμητός
αθέμιτος/νομιμόφρων
άθεος/θεοσεβής
αθεράπευτος/ιάσιμος
αθέρας(υπέρθετος, υπερκείμενος)/υποκείμενος
αθέτηση(κατάργηση)/τήρηση
αθετήσιμος(διαψεύσιμος, ανακλητός)/ανέκκλητος
άθηλυς/θηλυδρίας (θηλυπρεπής, θηλύφρων)
αθιβολή(αμφιβολία)/βεβαιότητα
άθλιος/ευτυχής
αθροίζω/σκορπώ
αθρύλητος/ξακουστός (περίφημος)
άθρυπτος/ευδιάλυτος (εύθρυπτος, ευκολότριφτος)
αθύμως(άκαρδα, απρόθυμα)/ασπασίως(ευχαρίστως)
αθυροστομία/εχεμύθεια (μυστικότητα)
αθώος(ανεπαιτίατος, άφταιγος)/ένοχος (αίτιος)
αίγλη/αφάνεια
αιδήμων(ντροπαλός)/αδιάντροπος (αναιδήμων)
αιδώς/αδιαντροπιά
αιθεροβάμων(φαντασιόπληκτος)/χαμαιβάμων
αίθριος(ανέφελος, ξάστερος)/νεφοσκεπής
αινετός/μεμπτός
αίολα(ευμετάβολα,ασταθή,αεροκρέμαστα)/σταθερά
αίρεση/ορθοδοξία
αιρετός/κληρωτός ή διορισμένος
αισθαντικός(ευσυγκίνητος,ευαίσθητος)/ασυγκίνητος
αίσιος/εχθρικός
αίσυλος(ασεβής)/ευσεβής (ευαγής)
αισχροήθεια/χρηστοήθεια
αισχρός(=ακόλαστος, ασελγής, σάτυρος)/ηθικός
αισχρουργός/αγαθοεργός
αισχυντηλός/αδιάντροπος
αιτία/αποτέλεσμα
αιφνίδιος(ακαρτέρευτος)/αναμενόμενος
αιχμάλωτος/ελεύθερος
αιώνιος/εφήμερος
αιώρηση/ακινησία
ακαλαίσθητος(άκομψος, κακόγουστος)/κομψός
ακαλλώπιστος/λουσάτος (φιγουράτος)
ακάματος/τεμπέλης (ακαμάτης)
ακαμπούριαστος/υβός (καμπουρωτός, κυφός)
ακανάκευτος/χαϊδεμένος (κανακάρης)
άκαρδος/πονόψυχος
ακαριαίος/διαρκής
άκαρπος/γόνιμος
ακατάβλητος/ευάλωτος (ευκολοκυρίευτος, ευπόρθητος)
ακατάγνωστος(αθώος, ακαταδίκαστος)/ένοχος
ακατακρίτως/σκανδαλωδώς
ακαταλαβίστικος/κατανοητός
ακατανίκητος/ευκατάβλητος
ακατασύχαστος/αδρανής
ακατέβατα/πτωτικά
ακαύχητος/οιηματίας
ακέραιος(ακολόβωτος)/ελλιπής
ακεραιότητα/ανεντιμότητα
ακερδώς(=δωρεάν)/επικερδώς (κερδοφόρως)
ακερμία/ευπορία
ακεφαλιά(ανοησία)/σύνεση
ακηδία(αμεριμνησία)/επιμέλεια
ακλεής(άδοξος)/περιώνυμος (πολυθρύλητος)
άκληρος/γόνιμος
ακλόνητος(αδόνητος,έμπεδος,ασάλευτος)/ασταθής
ακμή/παρακμή (ξεπεσμός)
ακοινολόγητος(αμάθευτος)/γνωστοποιημένος
ακολασία(παραλυσία, ασωτία)/εγκράτεια
ακόλαστος(=φιλήδονος,ηδονόβλητος, ηδονόπληκτος)/εγκρατής
ακόλουθος/προηγούμενος
ακονίζω/στομώνω
ακόντως/θεληματικά
άκοπος/κοπιώδης (επίπονος, εργώδης, πολύμοχθος)
ακόρεστος/χορτάτος
ακούσιος(εκβιαστικός)/εκούσιος (αβίαστος)
ακράδαντος(αδιάσειστος, ατράνταχτος)/ασταθής
ακραιφνής(γνήσιος, βέρος)/ανάκατος (ανάμειχτος)
ακράτεια/εγκράτεια
ακριβής/ακαθόριστος (ανακριβής)
ακριβός/φθηνός (εύωνος, ευαγόραστος)
ακριβώς/περίπου
ακριτόμυθος/εχέμυθος
ακρογιαλιά/πέλαγος
ακροδεξιός/ακροαριστερός
ακροθιγώς/επισταμένως (προσεκτικά)
ακροποδητί(=αθορύβως)/θορυβωδώς
ακρόσοφος(=πανδαής, πάνσοφος)/ολιγομαθής
ακροτελεύτιος/κατάπρωτος
ακυδής(άδοξος)/ένδοξος (φαίδιμος, κλεινός)
ακυρολεξία/ακριβολογία
ακυρολογία/ακριβολογία
άκυρος/έγκυρος
αλαζόνας
(=φαρφάρας,γαύρος,μεγάλαυχος)/ταπεινός
αλαζονεία/ταπεινοφροσύνη
αλαμπουρνέζικος/κατανοητός
αλάνης/πολιτισμένος
αλαπαδνός(ασθενικός)/δυνατός
αλαργός/κοντινός
αλάρδωτος(=νήστις)/χορτάτος
αλεξίπυρος/εύφλεκτος (πυριφλεγής)
αλήθεια/ψέμα
αληθινολογία(=αληθοέπεια)/ψευδολογία
αλητεία/νοικοκυροσύνη
αλιάνιστος(ατεμάχιστος)/τεμαχιστός(τετμημένος)
αλισβερίσι/απραξία
αλκή/αδυναμία
άλκιμος/ανίσχυρος
αλλαγή(=εξάμειψη, μεταβολή)/σταθερότητα
αλληλοβλάπτομαι/αλληλωφελούμαι
αλληλοπαθής/αυτοπαθής
αλληλωφέλεια/αλληλοφθορά
αλλιώτικα/ομοίως (παρομοίως, παρεμφερώς)
αλλογενής/ομοεθνής
αλλοδαπός/ντόπιος
αλλοεθνής/ομοεθνής (ταυτοεθνής)
αλλοιώνω/διατηρώ
αλλόκοτος(ασυνήθιστος,παράξενος,ιδιόρρυθμος)/συνήθης
αλλοπρόσαλλος(κακόπιστος)/βάσιμος (συνεπής)
αλλοτρίωση/κυριότητα
αλλόφατος/αυτοσφαγής
αλλοφυλισμός(=ξενομανία)/μισοξενία
αλλόφυλος/ομόφυλος
αλματώδης/σταδιακός
αλόγημα/φρονιμάδα
αλόγιστος/συνετός
αλτρουισμός/ατομισμός
αλύγιστος/στρεπτός(εύκαμπτος,ευλύγιστος,ελαστικός,λυγερός)
αλυπησιά/συμπόνια
αλώβητος(άθικτος)/πειραγμένος
αμαζονικός(ανδροειδής)/γυναικώδης
αμάθεια(=αδαημονία)/ιδμοσύνη (γνώση)
αμαυρώνω/εξυμνώ
αμβλύνω/οξύνω
αμβλύς/οξύς (κοφτερός)
αμβροσιώδης(νόστιμος)/άνοστος
αμέθεκτος(αμέτοχος)/μέτοχος
αμείβω/ζημιώνω
αμείλικτος/ήπιος
αμέλεια(αφροντισιά)/φροντίδα (προστασία)
αμελλητί/βραδέως
αμέριμνος(
άνοιαστος, αλαφρόκαρδος, ανέμελος)/περίφροντις
αμέριστος(αχώριστος, αδιαίρετος)/κομματιασμένος
αμερόληπτος(απροσωπόληπτος)/μεροληπτικός
άμεσος/έμμεσος
αμετάβλητος/ρευστός
αμετάτρεπτος/ευμετάβλητος
αμήν(αληθώς)/ψευδώς
αμηχανία(δυσχέρεια)/ευκολία
αμιγής(ασύμφυρτος)/μικτός
άμιλλα/συνεργασία
αμλετισμός(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα
αμοιβή(επιβράβευση)/τιμωρία
άμοιρος/εύμοιρος
αμοραλισμός(ανηθικότητα)/ηθικότητα
αμορφωσιά/εγγραμματοσύνη
αμπόδιστος(ακώλυτος, απρόσκοπτος)/μυριομπόδιστος
αμπούχαβος(μπούχαβος)/συμπαγής
αμυάλωτος(ανεγκέφαλος, κενόκρανος)/εχέφρων
αμυδρός(βληχρός, άτονος)/έντονος
αμύθητος/μηδαμινός
άμυνα/επίθεση
αμφιβολία(αμφιταλάντευση)/βεβαιότητα
αμφίλεκτος/αναμφισβήτητος (αναντίλεκτος)
αμφισβήτηση/αναγνώριση
αμφότεροι/μηδέτεροι
αμώμητος/επιλήψιμος
άμωμος(αψεγάδιαστος,αναμάρτητος)/μεμπτός
αναβαλλόμενος(= κατάκρισίς τις)/επαίνεμα
ανάβαση/κατάβαση
αναβολή(καθυστέρηση, καρκινοβασία)/επίσπευση
αναγέννηση(αναδημιουργία,αναμόρφωση)/μαρασμός
αναγκαίος(επιβεβλημένος)/προαιρετικός
αναγκασμός/αυτοβουλία
ανάγκη/άνεση
αναγωγή/υποβίβαση (καταβίβαση)
αναγώγιμος/στάσιμος
ανάγωγος(κακοαναθρεμμένος)/ευγενής
ανάδειξη/υποβάθμιση
αναδίπλωση/αναπέταση (άπλωμα, έκπτυξη)
αναδουλειά(ανεργία)/ενασχόληση
αναδρομή/επιδρομή
αναδρομικά/αναμενόμενα (προσεχή)
ανάθεμα/ευχή
αναίδεια(θράσος, ιταμότητα)/αιδημοσύνη
ανακαινίζω/παλιώνω
ανακαλύπτω/κρύβω
ανακάτεμα/τακτοποίηση (κατάταξη,ταξινόμηση)
ανάκληση/διώξιμο
ανακολουθία(αντίφαση,αντινομία)/ειρμός (αλληλουχία)
ανακόλουθος/συνεπής
ανακουφίζω/επιβαρύνω
ανάκυψη(εμφάνιση)/εξαφάνιση
ανάλατος/αλατισμένος (αλίπαστος)
ανάλγητος/σπλαχνικός
ανάλυση/σύνθεση
αναμάρτητος(=αλάθευτος)/εφάμαρτος
ανάμιξη/αποχωρισμός (διαχωρισμός, ξεχώρισμα)
ανάμνηση/λήθη
αναμονή/βιασύνη (ασπούδα)
αναμπουμπούλα/ευταξία
αναμφισβήτητος(αδιάψευστος, ακατάρριπτος)/αβέβαιος
ανανταπόδοτος/αμοιβαίος (ανταποδοτικός)
αναξιότητα/ικανότητα (αξιοσύνη, αρετή)
αναπαυτικός(άνετος)/άβολος
αναπηρία/αρτιμέλεια
αναποδιάρης(κακότροπος, στραβόξυλο)/καλότροπος
ανάποδο/κανονικό
αναπόδραστος(=δυσέκφυκτος)/ευδιάφυκτος
αναπολώ/λησμονώ
αναπόσβεστος(αδιάγραπτος, άσβηστος)/εξίτηλος
αναποτελεσματικός/τελεσφόρος
αναπότρεπτος/ευδιάφυκτος
αναπόφευκτος(άφυκτος, αφεύγατος)/ευδιάφυκτος
ανάπτυξη/στασιμότητα
ανάπυστος(πασίγνωστος)/άσημος
αναργυρία/πολυχρηματία
αναρεσιά/ευαρέσκεια
ανάρια/δασιά
ανάρμοστος/ταιριαστός (ευάρμοστος, καλοπροσάρμοστος)
ανάρρωση/κατάπτωση
αναρχία/τάξη
ανάσκελα/επίμουρα
ανατίμηση/υποτίμηση
άναυδος/λάλος
αναφαίρετος(=αναπόσπαστος,αξεκόλλητος)/αποσπώμενος
ανάφαλο(αναπάντεχο)/αναμενόμενο
αναφανδόν(φανερά)/κρυφά (μυστικά, κρυφηδόν)
αναφής(=ανέγγιχτος, άψαυστος)/απτός (ψηλαφητός)
αναχώρηση/άφιξη
αναψυχή(ψυχαγωγία)/θλίψη
ανδρεία/λιποψυχία
ανέαστος(ανόργωτος)/οργωμένος
ανέβγαλτος/έμπειρος
ανέγκλητος/μεμπτός
ανείπωτος(δύσφατος, ανέκφραστος)/ρητός
ανέκκλιτος(αναπόφευκτος)/ευδιάφυκτος (φευκτός)
ανελέητος(απόνετος, άπονος, αλύπητος)/σπλαχνικός
ανελλιπώς/ενίοτε
ανεμελιά (αναμελιάατημελησία, ξενοιασιά)/έγνοια
ανεμόδαρτος/απάνεμος
ανεμόπληκτος/απάγκιος (
υπήνεμος)
ανεμώλιος(ανώφελος)/επωφελής
ανένδοτος(αδιαπραγμάτευτος, ανυποχώρητος)/ενδοτικός
ανεξίλαστος(ανεξευμένιστος)/καλόκαρδος
ανεπαίσθητος/επαισθητός
ανεπίδεκτος/επιδεκτικός
ανεπισκίαστος/κρυψίνους
ανεπίστατος(αδιάφορος, απρόσεκτος)/προσεκτικός
ανεπίτευκτος(δυσκατόρθωτος, δυσεκτέλεστος)/κατορθωτός
ανεπίτρεπτος(ασύγγνωστος)/συγγνωστός (επιτρεπτός)
ανεπίφθονος/φθονερός
ανερμάτιστος(επιπόλαιος)/καλόπιστος
άνεση/δυσκολία (δυσχέρεια)
ανέσωστος/αρτιμελής
ανευτρέπιστος/τακτοποιημένος
ανέφικτος(ανεκτέλεστος,άρεκτος)/πραγματοποιήσιμος
ανέχεια/ευπορία
ανεχορταγιά/κόρος
ανήκεστος(αγιάτρευτος)/ιάσιμος
ανήκουστος(απίθανος, αδιανόητος)/εύλογος
ανημπόρια/ευρωστία
ανήμπορος/δυνατός
ανησυχία/ηρεμία
ανιαρός/ευχάριστος (τερπνός, γλυκύθυμος, ευφρόσυνος)
ανίδεος/γνώστης
ανίδιος(=ακτήμων)/ιδιοκτήτης (κάτοχος)
ανιδιοτελής/ιδιοτελής (συμφεροντολόγος)
ανιδρωτί/κοπιαστικά (εμπόνως)
ανιθαγενής/γηγενής
ανίκανος/ικανός (επιδέξιος)
ανιόντα/κατιόντα
ανιόντες(γεννήτορες, πρόγονοι)/κατιόντες (απόγονοι)
ανιψιά(απλυσιά, βρομισιά, μπίχλα)/καθαριότητα (πάστρα)
άνοδος/κάθοδος
ανοήμων/μυαλωμένος (εμπερίστατος)
ανοησία/σύνεση
ανοίκειος/φιλικός
ανοικοδόμηση(ξαναχτίσιμο)/κατεδάφιση
ανοικονόμητος(=αβόλευτος)/τακτοποιημένος
ανοικτίρμων/σπλαχνικός
ανοιχτόκαρδος/ακατάδεκτος
ανοιχτοχέρης(απλόχερος)/καρφοδεκάρας
ανοργανωσιά/ευρυθμία
ανορθόδοξος/πρεπούμενος (σωστός)
ανταγωνίζομαι/συνεργάζομαι
ανταμοιβή(επιβράβευση)/τιμωρία
αντεθνικός/εθνωφελής
αντέχω/υποχωρώ
αντίθεος/φιλόθεος
αντίθετος/σύμφωνος
αντικειμενικός/υποκειμενικός
αντιλογία(αντιγνωμία, εναντιογνωμία, ασυμφωνία)/συμφωνία
αντιπαλότητα/αγαπημός (συμφιλίωση)
αντίρρηση/συμφωνία
αντρίκια/άνανδρα
ανύπαρκτος/υποστατός
ανυπερθέτως/ενδεχομένως (πιθανώς)
ανυπομονησία/καρτερικότητα,εγκαρτέρηση,στωικότητα,φερεπονία
ανυπότακτος(αζάφτιστος, αδάμαστος)/ευπειθής
ανυποφόρητος/υποφερτός
ανυστερόβουλος/ανειλικρινής
ανυστός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος (ατέλεστος,ανολοκλήρωτος)
ανώδυνος(αναλγής)/επώδυνος (αλγηρός)
ανώμοτος(ανόρκιστος)/ομότης (ορκισμένος,ενώμοτος)
ανωφέλευτα/αποτελεσματικώς
άξεστος/ευγενής (εκλεπτυσμένος)
αξετασιά/περίσκεψη
αξιαγάπητος/αξιομίσητος
αξιόμεμπτος(κατακριτέος)/ανεπίμωμος
αξιοπιστία/αναξιοπιστία
αξιοπρέπεια/μικροπρέπεια (αναξιοπρέπεια, μικρότητα)
αξιοσέβαστος/αξιολύπητος (αξιοθρήνητος)
αξιότιμος(ερίτιμος)/ανυπόληπτος
αξιόχρεος/αφερέγγυος
αοίδιμος/ξεχασμένος
άοκνος/οκνηρός
αοριστολογικός/σαφής (ευδιάγνωστος)
αόριστος(ακαθόριστος, αφηρημένος)/συγκεκριμένος
απαγίωτος/σταθερός
απαθανατισμός/σκυβαλισμός
απάθεια/ευαισθησία
απαθής/ευσυγκίνητος
απαισιοδοξία(πεσιμισμός)/αισιοδοξία (οπτιμισμός)
απαιτητικός/ολιγαρκής
απανταχού/πουθενά (μηδαμού, ουδαμού)
απαξάπαντες/τινές (ή κανείς)
απαραίτητος/περιττός
απαράλλακτος/διαφορετικός
απαραποίητος/κίβδηλος
απαρασκεύαστος/έτοιμος
απαρατήρητος/αξιομνημόνευτος
απασχόληση/τεμπελιά
απατεώνας/ειλικρινής (απροφάσιστος, ντόμπρος)
απαύστως(κατασύνεχα)/ασυνεχώς (διακεκομμένως)
απέθαντο/πεθαμένο
απείθεια/υπακοή
απειλή(=κίνδυνος)/σιγουριά (ακινδυνότης)
απειλητικός/προστατευτικός (
αλεξητήριος)
απειρία/δεξιότητα
άπειρος(ανέγνωρος)/έμπειρος
απελπισία(απόγνοια)/απαντοχή
απελπιστικός/ελπιδοφόρος (φέρελπις)
απέπαντος/ώριμος
απερίσπαστος/ευεπίφορος (διάτροπος)
απερίστατος(απροστάτευτος)/προστατευμένος
απέριττος/επιτηδευμένος
απευθείας/πλαγίως (λοξώς)
απηνής/επιεικής
απηρής/ανάπηρος
απίεστος/ζουληχτός
άπλα/στενοχωρία
απλά/μπερδεμένα
απλανής/πλανήτης
άπλετος(απεριόριστος)/λιγοστός
άπληστος/ολιγαρκής
απλώνω(αναπτύσσω)/συμμαζεύω (συμπτύσσω,περιστέλλω)

αποβαρβάρωση/εξευγενισμός (εκπολιτισμός)

αποβλακωμένος/οξυδερκής
απόβλητος/αποδεκτός
απόγνωση/ελπίδα
απόδειξη(επαλήθευση)/διάψευση
αποδημία/επαναπατρισμός (παλιννόστηση)
αποδοτικός/άφορος
αποδώ/απαλλού
αποθαρρός/ελπίδα
αποθάρρυνση/εγκαρδιοσύνη
αποθεματοποίηση/κατασπατάληση
απόθητος/επιθυμητός (
θελητός, βουλητός)
αποκάλυψη/απόκρυψη
αποκαραδοκία(προσδοκία)/απογοήτευση
αποκατάντημα(αποτέλεσμα,απόληξη)/ακαταληξία
αποκήρυξη/αποδοχή
απόκοτος/άτολμος
απόκρουση/ελκυσμός
αποκρουστικός/ελκυστικός
απόλυτος(=αυθύπαρκτος)/σχετικός (συναφής)
απόμακρος/κοντινός
απομίμηση/πρωτοτυπία
απονέκρωση/αναβίωση
απονενοημένα(=απεγνωσμένα)/θαρρετά
απονήρευτα/λυκοφιλίως (δολίως, ύπουλα)
απόνηρος(αφελής)/κακός (πονηρός, τσιβανωτός)
απόπειρα/επιφυλακτικότητα
αποπνικτικός/ανακουφιστικός
απόρθητος/αλωτός
αποσαφηνίζω/συσκοτίζω
απόσκιος/ηλιόλουστος (ξέφωτος)
απόσπαση/προσάρτηση
αποσταδόν(μακρόθεν,αποπέρα,άπωθεν)/εγγύθεν
αποστασιοποιημένος/εμπλεκόμενος
αποστάτης/συναγωνιστής
αποταγή/αποδοχή
αποτείχιση/συγκατοίκηση (ομαυλία)
αποτελεσματικός(συντελεστικός, ανύσιμος)/άπραχτος
απότομος(απόκρημνος)/ισόπεδος
αποτρόπαιος/γοητευτικός
απόφαση/δισταγμός
αποφόρι/αλλαξοφόρι
απόψυξη(ξεπάγωμα)/πάγωμα
απραγμοσύνη/ασχολία (εργασία)
απρεπής(=αήθης)/ευπρεπής (κόσμιος, σεμνός)
άπρεπος/ευπρεπής
απρόβλεπτος(=απρόσμενος,απροσδόκητος)/προβλέψιμος
απρόσιτος/προσιτός
απροσμέτρητος(αναρίθμητος, ανυπολόγιστος)/ευάριθμος
απρόσφορος/προσφυής (πρόσφορος, κατάλληλος)
απταίστως/εσφαλμένως
απτόητος(αδεής)/φοβητσιάρης (δειμαλέος)
άπω/εγγύς
άπωθεν/εγγύθεν
αράδιασμα(διάταξη, διευθέτηση)/κακοθημοσύνη
αραδίζω(φροντίζω)/παραμελώ
αράζω/σαλπάρω
αράθυμος(αψύς, κακόχολος)/ήπιος
αραιός/πυκνός
αρατικός/ευχετικός
αργοπερπάτημα/γοργοπάτημα
άρδευση/αποστράγγιση
αρκετός/ανεπαρκής
αρκουδαραίοι/καλότροποι (αρχοντάνθρωποι)
αρλούμπες(μπαρμπούτσαλα)/σπουδαιολογήματα
αρμονία/δυσαρμονία
αρμοστός/αταίριαστος
άρνηση(αποποίηση)/αποδοχή
αρνησόθεος/φιλόθεος
αρόσιμος/ανόργωτος
αρραγής(αδιάσπαστος)/εύθραυστος
αρρενωπός/θηλυπρεπής (γυναικώδης)
άρρωστος (αδιάθετος, ασθενής)/υγιής (άνοσος, ανόσητος)
αρταίνομαι/νηστεύω
άρτιος/ελλιπής
αρτιρνάει/ελλείπει
αρχή/τέλος
ασημαντοκρατία(=αναξιοκρατία)/αξιοκρατία
ασίκικος(χαριτωμένος)/άχαρος
ασκαίνομαι/ορέγομαι
ασορτί/αταίριαστα
ασπρουλιάρης/κελαινός (μελανός)
άσσος(ασυναγώνιστος)/ευαγώνιστος (αντιμετωπίσιμος)
άστερκτος/αγαπητός
αστικός/αγροτικός
άστοργος/τρυφερός
αστός/χωρικός (αγρότης)
αστρίμωχτοι/συνωστισμένοι
αστυφιλία/αστυφυγή
ασύγκριτος(απαραλλήλιστος,απαράμοιαστος)/παραβλητός
ασυγχώρητος/επιτρεπτός
ασυζητητί(αναντιλέκτως, αναντιρρήτως)/αντιλογικώς
ασυλλόγιστος/φρόνιμος
ασύμμετρος/συμμετρικός
ασύμφορος/επωφελής (σύμφορος)
ασύναπτος(=ακόλλητος, ασύνδετος)/συναπτός
ασυναρτησία/αλληλουχία
ασυνέτιστος(απαραδειγμάτιστος)/συνετισμένος
ασύννους/λογικός
ασφυκτικός/άνετος
ασχολία/ανάπαυση (ανάπαυλα, ρεπό)
ασωτία/εγκράτεια (αυτοκυριαρχία)
άσωτος/εγκρατής
αταίριαστος/προσφυής (προσαρμοσμένος)
αταξία/συγύρισμα
αταρβής(άφοβος, τολμηρός)/άτολμος
ατασθαλία(ακαταστασία)/ευταξία
άτεγκτος/μαλακός
ατέκμαρτος(ασυνείκαστος)/εικαστός
ατέλειωτος/σύντομος
ατημέλητος/ευπρόσωπος
ατιμία(=αισχύνη, κακοήθεια)/τιμιότητα (ακεραιότητα)
άτιμος/ευυπόληπτος
ατολμία/ευτολμία
ατομικό/συλλογικό
ατόπημα/πρεπιά 
ατόφιος/λειψός
άτριφτος/έμπειρος
ατροφικός/
μεστωμένος
άτρυτος(ακαταπόνητος)/κατάκοπος(αποκαμωμένος,εξαντλημένος)
ατσαλιά/ευταξία
ατσιγκούνευτος/φιλάργυρος
ατσούμπαλος/καλοφτιαγμένος
ατυφία/υψηλοφροσύνη
ατυχής/καλότυχος
αυθάδεια(θρασύτητα)/σεμνότητα
αυθαίρετο/νομιμοποιημένο
αυθέκαστος/ανειλικρινής
αυθεντικός/πλαστός (μουσαντένιος)
αυθόρμητος(αυτενέργητος)/παρακινούμενος 
αυθύπαρκτος/εξαρτημένος
αύξηση/ολιγόστευση
αυστηρός/επιεικής
αυταρέσκεια/μετριοφροσύνη 
αυτενεργός/αχυράνθρωπος (ανδρείκελο, μαριονέτα, πιόνι)
αυτεξούσιος(ανεξάρτητος)/υποτελής (υπεξούσιος)
αυτοβούλως/ακουσίως
αυτόδηλος(αυτονόητος, αυθομολογούμενος)/αμφισβητούμενος
αυτοδιάθεση/εξάρτηση
αυτοθέλητα/ακουσίως
αυτοκάλεστος(αυτόκλητος)/καλεστός (προσκεκλημένος)
αυτοκέφαλος/εξαρτημένος
αυτονομία/υποτέλεια
αυτοπροαίρετα/αναγκαστικώς
αυτοσυγκέντρωση/περισπασμός
αυτοτέλεια/υποτέλεια
αυτοτελής/εξηρτημένος
αυτού/αλλού
αυτούσιος/άλλος
αυτόφωτος/ετερόφωτος (αλλόφωτος)
αυτόχθων(αυθιγενής, εγχώριος, παλαίχθων)/αλλοδαπός
αυχμηρός/υγρός
αφαίρεση/πρόσθεση
αφανής/ορατός (εμφανής)
άφαντος/ορατός
άφατος(ανεκλάλητος)/ρητός
άφεγγος/χρυσαυγής (λαμπερός)
αφειδής/σφιχτοχέρης
αφέλεια/πονηριά (πανουργία, απάτη)
αφερμάτιση(ξεσαβούρωμα)/ερματισμός
άφεση/δέσμευση
αφετηρία/τέρμα
άφθιτος/φθαρτός
αφιλάργυρος/παραδόπιστος (πενταροκυνηγός)
αφίλιωτος/διαλλακτικός (συγκαταβατικός)
αφιλόξενος(φυγόξενος)/ανοιχτοσπίτης
αφιλόπατρις/φιλογενής (φιλόπατρις)
αφιλότιμος/γενναιόδωρος (γενναιόφρων)
αφνειός/φτωχός (μίζερος)
αφομοιώνω/αποβάλλω
αφόρητος/υποφερτός
αφορία/γονιμότητα
αφόριο/φορεμένο
αφορμή/αποτέλεσμα
άφορος
/θροφανός (γόνιμος)
αφοσίωση/παραμέληση
αφουκάλιστος/σκουπισμένος
άφροντις/κηδεμονικός
αφροντίστως/επιμελώς
αφροσύνη/σύνεση
άφταιγος/ένοχος
αχαΐρευτος(σκερβελές)/προκομμένος
αχαμνός/εύσωμος
αχανής(=απέραντος)/περιορισμένος
άχαρις/κομψός
αχαριστία/ευγνωμοσύνη
αχθεινός(φορτικός)/ευάρεστος
αχίλλειο(τρωτό)/άτρωτο
αχλάδας/ανοιχτόμυαλος
άχραντος(=αγνός, κεκαθαρμένος)/μιαρός (μολυσμένος)
αχρείαστος/απαραίτητος (επάναγκος)
αχρείος/ενάρετος (αγιόψυχος, καλοκάγαθος, ασπροπρόσωπος)
αχρειοσύνη/αξιοπρέπεια
αχρέωτος/χρεώστης
αχρηματία/ευπορία
αψευδής/ανειλικρινής
αψηφώ/υπολογίζω
άψογος/επιλήψιμος
αψύς/ήπιος
άψυχος/έμψυχος
Β
βάδην/τροχάδην (δρομαίως)
βαθμηδόν
/αλματωδώς
βαθμιαίος
/αλματώδης
βαθούλωμα/όγκωμα

βάθρωση(θεμελίωση)/εκβάθρωση (εκθεμελίωση)

βαθύβουλος(βαθύγνωμος)/απερίσκεπτος (αστόχαστος)
βαθύνους/απερίσκεπτος (ρηχόμυαλος)
βαθύπλουτος/πάμπτωχος
βαθύς/ρηχός (ανάβαθος)
βαθύχρους/ανοιχτόχρωμος

βακτηριογόνος/βακτηριοκτόνος

βαλάντωμα(στενοχώρια)/ευφροσύνη
βαμμένος(φανατικός, θανατικός)/αφανάτιστος
βαναυσολόγος/σεμνολόγος
βάναυσος/μειλίχιος
βαναυσούργημα/αριστούργημα (
δαίδαλμα,κομψοτέχνημα)
βάρβαρος/πολιτισμένος
βαρβαροσύνη/αβροφροσύνη
βαργκομισμένος/αμεμψίμοιρος (φερέκακος)
βαρεμάρα/εγρήγορση
βαρετός(γλυκανάλατος)/ευχάριστος (απολαυστικός)
βαρήκοος/ευήκοος
βαριόκαρδος/κεφάτος
βαρκό/ξερικό (ξερκό)
βαρυήκοος(αμβλυήκοος)/ευήκοος 
βαρύθυμος(περίλυπος, βαρύφρων)/κεφάτος
βαρύλυπος/περιχαρής

βαρύοσμος/άνοσμος (αμύριστος)

βαρύς/ελαφρύς
βαρύτονο/οξύτονο
βαρύτιμος/ευτελής
βαρύφωνος/υψίφωνος
βασανίζω/ανακουφίζω
βάση (για τρίγωνα)/κορυφή
βασικός/επουσιώδης (παραπανίσιος, πρόσθετος)
βασίλεμα/ξημέρωμα
βασιλόφρων(φιλοβασιλικός)/βασιλομάχος
βάσιμος/αμφίβολος
βασταγερός(στερεός)/ετοιμόρροπος
βατός(οδεύσιμος)/αδιάβατος

βατύλη/γυναικάρα

βδελυρός(=κατάπτυστος)/ελκυστικός
βέβαιος(προφανής)/αμφίβολος (αμφισβητήσιμος)
βεβαιωτικός(επικυρωτικός)/αρνητικός (αντιρρητικός)
βεβηλωμένος/αμίαντος (αμόλυντος, άσπιλος)
βελτίωση/χειροτέρευση (επιδείνωση, επιβάρυνση)
βενζινάκατος/ιστιοφόρο

βεντέτα(άχτι)/αμνησικακία

βερέμης(καχεκτικός)/κοτσονάτος
βερεσές/προπληρωμή
βερμπαλισμός/σπουδαιολογία
βέρος/ψεύτικος
βετεράνος(παλαίμαχος, πολυπόλεμος)/νεοσύλλεκτος
βία/πειθώ
βιάζομαι/αναβάλλω
βίαιος/προσηνής (ευπροσήγορος, γλυκομίλητος, αβροεπής)
βιάση/βραδύτητα
βιαστικά/αργά
βιαστικός(εσπευσμένος)/αναβλητικός
βιασύνη(σπουδή)/βραδύτητα
βιοφθόρος/βιωφελής
βιώσιμος/ανυπόφερτος
βλαβερός(επιζήμιος, κακορρέκτης)/επωφελής
βλακεία/μυαλοσύνη (σύνεση)
βλακέντιος/νοήμων
βλαξ(ηλίθιος, προβατόμυαλος)/νοήμων
βλαπτικός/ωφέλιμος
βλαψίφρων(φρενοπαθής, παράφρων)/εχέφρων
βλοσυρός(αυστηρός)/ήπιος

βοδώνω(προκάνω, προλαβαίνω)/αργοφτάνω
βοηθός(συμπαραστάτης, παράκλητος, αρωγός)/αντιμαχόμενος

βοηθώ/κατατρέχω
βολεί/δυσχεραίνει
βολετός/δυσχερής (μπελαλίδικος)
βολικός(ευχερής)/δύσκολος (δυσχεραντικός, ανάρεστος)
βολοδέρνω
(υποφέρω)/καλοπερνώ
βομωλόχος/σεμνολόγος
βορβορώδης/αρρύπαντος (αβρόμιστος)
βορειοελλαδίτες/νοτιοελλαδίτες
βορινός(αρκτικός)/νότιος (ανταρκτικός)
βουβός(άφωνος, άλαλος, ενεός)/φωνήεις (έμφωνος)
βουλητικός(θεληματίας)/άβουλος
βουλιμία/χορτασιά
βουλιμικός/αλίμαχτος

βούλιμος(λιμός, πείνα)/χορτασμός

βούλωμα/απέμφραξη
βουνίσιος(ορείτης)/καμπίσιος (κατωμερίτης)
βουτυρομπεμπές/νευρώδης (μπρατσωμένος)
βουτώ/αναδύομαι
βράδιασμα/ξημέρωμα
βραδύκαυστος/ταχύκαυστος
βραδυκίνητος/γοργοκίνητος
βραδύνους/αγχίνους
βραδυπόρος/γοργοκίνητος
βραδύς/ταχύς
βραδυσφυγμία/ταχυσφυγμία
βραστερός/δυσκολόβραστος
βραχέως/εκτενώς
βραχύκανος/μακρύκανος
βραχυλογία/μακρηγορία
βραχυλόγος(
βραχυεπής)/απεραντολόγος (μακρήγορος)
βράχυνση(κόντεμα)/επιμήκυνση (μάκρεμα)
βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος
βραχύς/μακρύς
βραχυσκελία/μακροσκελία
βραχύσωμος/υψηλόσωμος (υψίκορμος)
βραχύωτος/μακρόωτος
βρεφικός/γεροντικός
βρέχει/ευδιάζει
βρομερός/καθαρός
βρομιά/καθαριότητα
βρόμικος
/αλέρωτος

βρομοδουλειά/χρηστουργία

βροντώδης(βοερός, ερίδουπος, βαρυβρεμέτης)/υπόκωφος
βροτός/άφθαρτος

βροτοσώστης/ανθρωποκτόνος (βροτοφθόρος)

βροτωφελής(ανθρωποσωτήριος)/ανθρωποφθόρος

βροχηδόν/στάγδην (ψιχαλιστά)

βρυσήσιο/πηγαίο

βρώμα (βρόμα),δυσοσμία, αποφορά/ευωδία
βρώσιμος/άβρωτος

βύθιση(κατάδυση, βούλιαγμα)/ανάδυση

βώβανση/μίλημα

βωχάει(όζει)/ευωδιάζει

Γ
γαϊδαροσύνη(χοντροπετσιά)/φιλοτιμία (ευθιξία)
γαϊδουριά/ευπρέπεια
γαϊδουρογάιδαρος/τρισευγενικός (γαλάντης)
γαιοκτήμων (
τσιφλικάς, τιμαριούχος)/λιπόγεως (ακτήμων)
γαλαθηνός/ενήλικος
γαλαντόμος/σφιχτοχέρης

γαλάρι/στέρφο

γαλήνη/θύελλα
γαλήνιος/ανήσυχος
γαλλικά(αισχρολογίες,ασχημολογίες)/σεμνολογίες
γάνιασμα/ξεκούρασμα
γάργαρος/θολός
γειτονικός/μακρινός (απομακρυσμένος)
γελαστός/σκυθρωπός
γέλιο/κλάμα
γελοίος(ευτράπελος, αστείος)/σοβαρός

γεμιστός/αδειανός

γένεση(δημιουργία)/φθορά
γεννητικός/άγονος
γενναίος(θεριόψυχος, γενναιόκαρδος)/δειλός
γενναιότητα/ατολμία (ανανδρία, δειλία)
γενικός/ειδικός
γεούχος(κτηματίας, κληρούχος)/ακτήμων
γερατειά/νιάτα
γερεύω/αρρωσταίνω
γέρικος/νεανικός
γέρμα/ανάκαμψη
γερός/χλεμπονιάρης
γέρος/νέος
γεροσύνη/καχεξία
γεροφτιαγμένος/ετοιμόρροπος
γευστικός/άνοστος
γίγαντας/νάνος (πυγμαίος, μικρόσωμος, νανοφυής)
γιγάντεμα(θέριεμα)/σμίκρυνση (συρρίκνωση)
γιγαντόσωμος/λιλιπούτειος
γινώσκει/αγνοεί
γιορταστικός/λυπητερός
γιορτινά/καθημερινά
γιουχάισμα/επευφημία (ζητωκραυγή, χειροκρότημα)
γκαζούρα (καζούρα)/επιδοκιμασία (επικρότηση)
γκαντέμης/γουρλής
γκάφα/πετυχεσιά
γκαφατζής/εύστοχος
γκρεντάλι/σαμιαμίδι
γκρίνια(τρυσμός)/αμεμψιμοιρία (αγογγυσία)
γκούλιος(γυμνός, ανένδυτος, ανείμων)/ντυμένος

γλαντός(ατροφικός)/σωματώδης

γλαφυρός/άχαρις
γλεντώ/πενθώ
γλίσχρος/επαρκής 
γλιτσιάρης/πεντακάθαρος
γλιτωμός(διάσωση)/χαμός
γλοιώδης/ελκυστικός
γλυκάδα/πικράδα
γνήσιος/νόθος
γνοιαστικός/αδιάφορος
γνώση/άγνοια (αδήνεια)
γνώστης/αδαής (αμάθητος, αμαθής)
γνωστικός/ασύνετος
γόητρο/ανυποληψία
γομορρισμός/χρηστοήθεια
γόνιμος/άγονος
γοργοπόδαρος/βραδύπους
γοργός/βραδύς
γουρλής/κακότυχος
γουστόζικος/βαρετός
γραπτός/προφορικός
γραφικός (για πρόσωπα)/συγκροτημένος
γραφικός (για τοποθεσίες)/ακαλαίσθητος
γρουσούζης/καλότυχος
γρήγορος/αργοκίνητος
γρηγοροσύνη/άργητα (χρονοτριβή, αναβολή)
γριφώδης/κατανοητός
γρυπός/ευθυτενής
γυαλιστερός(
στιλβός,στιλπνός)/θαμπός (αμαυρός, μουντός)
γυναικείος/ανδρικός
γυναικίστικος/ανδρίστικος
γυναικοκρατία/ανδροκρατία
γυναικομανία/ανδρομανία
γυναικωνίτης/ανδρωνίτης
γυναικωτός/αρρενωπός
γυριστός/ευθυτενής
γυροβολιά/ευθυπορία
γυροβολώ/ευθυπορώ
Δ
δαιδάλεος/κακότεχνος (ακαλαίσθητος, αμαστόρευτος)
δαιδαλώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
δαιμονιώδης(παράφορος)/πράος
δαμάζω/ελευθερώνω
δαμασμένος/ατιθάσευτος
δαμινός(λιγοστός)/πολύς
δανειοδότης/δανειολήπτης
δάνειος/πρωτογενής
δανειστής(πιστωτής)/οφειλέτης (χρεώστης)
δαπάνη(ανάλωση, έξοδο)/έσοδο
δαπανηρός/ανέξοδος

δάσεμα ή δάσωμα/αραίωμα

δασύς/αραιός
δασύτριχος(=λασιότριχος, πυκνόθριξ)/αραιόθριξ
δασύφυλλος/αραιόφυλλος

δασώδης (δενδρωτός, πολύδενδρος)/άδενδρος

δεβαριεσισμός/επαγρύπνηση
δεδομένο/αμφισβητούμενο
δειλία(ορρωδία)/ευκαρδία

δειλινό/πρωινό

δειλόψυχος/γενναιόψυχος (μεγαλόψυχος)
δεινοπάθημα/ηδυπάθημα
δεινός/ήπιος
δεκασμός(
δωροδοκία,χρηματισμός)/αδιαφθορία (ακεραιότητα)
δεκτικός/ανεπίδεκτος
δεκτός/απαράδεκτος
δελεάζω/διώχνω
δεμένος/αμολητός
δεξιός/αριστερός
δέξιος/αδέξιος
δεξιοσύνη/ανικανότητα
δεξιόστροφος/αριστερόστροφος
δεξιότης/ανικανότης
δέος(=έκπληξη)/αταραξία
δέος(=σεβασμός)/απέχθεια (αποστροφή)
δέρνω/χαϊδεύω
δεσιά/λύσιμο
δεσμευτικός/προαιρετικός
δέσμιος/ελεύθερος
δεσμώτης/ελεύθερος
δετός/λυτός
δεύτε/φύγετε (άμετε)
δηθενισμός/ανυποκρισία
δημοκρατικός/απολυταρχικός (αυταρχικός)
δημοκρατία/ολιγαρχία
δημόσιος/ιδιωτικός
δημοτικιστής/καθαρευουσιάνος
δημοφιλής/λαομίσητος
δημωφελής/λαοφθόρος
διαβάλλω/επαινώ
διάβαση/αδιέξοδο
διαβατάρικος/ενδημικός
διαβατός(περάσιμος)/αδιάβατος
διαβλητός/αδιάβλητος (ακατηγόρητος)
διαβολεύς/εγκωμιαστής
διαβολή(
δυσφήμιση, συκοφαντία, λασπολογία)/έπαινος
διαβολικός(σατανικός)/καλοσυνάτος (αγγελικός)

διαβολομαζώματα/διαβολοσκορπίσματα

διάζευξη/συνένωση
διαίρεση/ένωση
διαιρετός/αμέριστος
διακένωση/εμφόρηση (υπερπλήρωση)
διακαώς/χλιαρά
διακεκαυμένος/παγωμένος (κατάκρυος)
διακήρυξη/αποσιώπηση
διακοπή(παύση)/συνέχιση
διακριτικός/αγενής
διάλειψη/συνέχεια
διαλλαγή/φαγωμάρα
διαλλακτικός/άσπονδος
διαλλακτικότητα/πείσμα
διάλειμμα/συνέχιση
διαλογιστικός(στοχαστικός)/άγνωμος
διάλογος/μονόλογος
διαμελισμός/συγκρότηση
διαμήκης/εγκάρσιος
διαμιάς/διακεκομμένως
διαμονή/αποδημία
διανοητός/ακατάληπτος
διαπαντός(παντοτινά)/προσωρινά
διάπλατος(αναπεπταμένος, ευρύχωρος)/ολόστενος
διαποτισμός(βρέξιμο, μούσκεμα)/στέγνωμα
διάπυρος(φλογερός)/παγερός
διαπρεπής/άσημος
διαρκής/στιγμιαίος
διάσημος/άγνωστος
διασκεδαστικός/ανιαρός (κουραστικός)
διασπαστικός/ενωτικός
διάσταση/προσέγγιση
διασταλτικός/συσταλτικός
διασύρω/επαινώ
διαύγεια/θολότης
διαυγής/θολός
διαφάνεια/θολότης
διαφορά/ομοιότητα
διαφόρως/συμφώνως
διαφωτίζω/συσκοτίζω
διαχρονικό/εφήμερο
διαχυτικός/βλοσυρός
δίδυμος/μονός
διέγερση(έξαψη, κόρωμα)/νάρκη (λήθαργος)
διεγερτικός/κατασταλτικός (καταπραϋντικός,κατευναστικός)
διεθνιστής/εθνολάτρης
διένεξη(διαμάχη,διαπάλη,φιλονικία,καβγάς)/ομόνοια
διέξοδος(πέρασμα)/αδιέξοδο (έρκος, φραγμός)
διεστώτα/συνημμένα
διευθετημένος/εκκρεμής
διεύρυνση(διαπλάτυνση)/στένωση
διέχεια/συνέχεια

διημέρευση/διανυκτέρευση

διηνεκής/παροδικός

διθυραμβικός/περιφρονητικός

δικαιοκρατία/αδικοκρατία
δικαιοκρισία/κακοδικία (κακοκρισία)
δικαιοκρίτης(=ευθύδικος)/αδικευτής
δικαιοπραγία/αυθαιρεσία
δίκαιος/αδικοκριτής
δικαιοσύνη(ευδικία)/αδικοσύνη
δικαίωμα/υποχρέωση
διπλάρικο/μονό
διπλός/μοναπλός
δις/άπαξ
δίσεχτος/ευοίωνος
διστάζω/τολμώ
διστακτικός(
αναποφάσιστος,αθάρρετος)/αεράτος (θαρρετός)
δυσώνυμος/ευυπόληπτος
δίχα(=χωριστά)/ενιαίως
διχόνοια(διχασμός)/ομόνοια
διχοστασία/ομόνοια

διψήφιος/μονοψήφιος

δίψυχος(αμφίβουλος,δίγνωμος, διστακτικός)/αποφασιστικός
διωγμός/επαρωγή (
συμπαράσταση,υποστήριξη,αλληλεγγυότητα)
δογματικός/ερευνητικός (αναζητητής)
δολερός/άδολος
δόλιος(μπαγαπόντης, ματσαράγκας)/ειλικρινής
δόλιος (=κακομοίρης)/εύμοιρος
δολιόφρων/αγαθόφρων
δόλος/ειλικρίνεια

δόση/λήψη

δόσιμο/πάρσιμο (λήψη)
δούλα/αφέντρα
δουλεία(σκλαβιά, ανδραποδισμός)/ελευθερία
δούλεμα/καλόπιασμα (καλομεταχείριση)
δουλευταράς/αργόσχολος
δούλος/ελεύθερος
δουλόσυνος(
δουλόφρων, δουλοπρεπής)/ανυπότακτος
δουλωτής/ελευθερωτής
δούναι/λαβείν
δράση/αδράνεια (ακινησία)
δραστηριοποίηση/αδρανοποίηση
δραστήριος(ενεργός)/αποχαυνωμένος
δραστικότητα/ραστώνη (ραθυμία)
δριμύς/μαλακός
δυνάμωμα/καταβολή
δύναμη/αδυναμία
δυναμικός/αδύναμος

δυναμωτικός(ενισχυτικός, τονωτικός)/αποχαυνωτικός

δυναστικώς/οικειοθελώς
δυνατός/αδύναμος (υποτονικός, εξασθενημένος)

δυνητικός(κατορθωτός)/ακατόρθωτος

δυσάγωγος(απείθαρχος, ασύδοτος)/ευάγωγος
δυσαλλοίωτος/ευμετάβλητος
δυσανάγνωστος/ευανάγνωστος
δυσαναλογία/συμμετρία
δυσαπόδεικτος/ευαπόδεικτος (χειροπιαστός)
δυσαπόκτητος/ευαπόκτητος
δυσαρέσκεια(κακοκαρδισιά)/ευαρέσκεια
δυσαρμονία/αρμονία
δυσαχθής(καταθλιπτικός,καταπιεστικός)/ευάρεστος
δυσβάστακτος/ανεπαχθής
δύσβατος(απόρευτος, δυσδιόδευτος)/ευκολοπέραστος
δυσγενής(αγεννής)/αριστοκράτης (ευπατρίδης)
δυσδιαίρετος/ευδιαίρετος
δυσδιάκριτος(
δυσθώρητος,αχνός,δυσφανής)/εναργής(ευκρινής)
δυσδιάλυτος/ευδιάλυτος
δυσειδής/ευειδής (καλλίμορφος, εμφανίσιμος)
δυσέκνιπτος/ευέκπλυτος
δυσέκπλυτος/ευέκνιπτος
δυσεξήγητος/ευεξήγητος
δυσερμήνευτος/ευεξήγητος (ευαπόδοτος)
δυσεύρετος(
δυσζήτητος, δυσκολοεύρετος)/ευεύρετος
δύση/ανατολή
δυσθεώρητος/ευθέατος
δυσίατος/ευκολοθεράπευτος
δυσκαμψία(αλυγιστία)/ευλυγισία
δυσκίνητος/ευκίνητος
δυσκοιλιότητα/ευκοιλιότητα
δυσκολία/ευκολία
δυσκολογνώριστος/ευκολογνώριστος (ευδιάκριτος)
δυσκολοδιάβατος(δυσπόρευτος)/ευκολοπέραστος
δυσκολόπιστος/ευαπάτητος (
μωρόπιστος, ευκολογέλαστος)
δυσκολοπρόφερτος/ευκολοπρόφερτος
δυσκολοϋπόφερτος/ευκολοβάσταχτος
δυσκραής/πράος
δυσκρασία/ευκρασία (ευωρία, ευδία)
δύσληπτος/εύληπτος (ευκολόπιαστος)
δύσμαχος(δυσπολέμητος)/ευπολέμητος
δυσμενής/φιλικός
δύσμοιρος(
αινόλινος)/καλότυχος
δυσμορφία/εμορφάδα (ομορφάδα)
δυσνόητος/κατανοητός
δυσοίωνος/ευοίωνος (αίσιος)
δύσπειστος(απειθής)/ευπειθής
δύσπεπτος/εύπεπτος
δύσπιστος/εύπιστος
δυσπραγία/ευημερία
δυσπρόσιτος/προσιτός
δύστηνος/όλβιος
δυστιθάσευτος/ευχειραγώγητος
δύστροπος(
ανάποδος, ιδιότροπος)/καλότροπος
δυστυχία(αζουδιά,δυσδαιμονία)/ευμοιρία (καλοτυχία)
δύστυχος/ριζικάρης (καλότυχος)
δυσφορία/ευεξία
δυσφράδεια/ευφράδεια (ευγλωσσία, ευρησιέπεια)
δυσχέρεια/ευχέρεια
δυσχρηστία/ευχρηστία
δύσχρηστος/ευκολομεταχείριστος (ευπαράληπτος)
δυσώδης/ευώδης
δυτικός/ανατολικός
δωρεάν(τζαμπέ)/δαπανηρά (μετρητοίς)

δωρητής(δωροδότης)/δωρεοδόχος (δωροδέκτης)

δωροδόκος/δωρολήπτης (χρηματολήπτης)
Ε
έγγαμος/ανύπανδρος (ή ανύμφευτος)
εγγράμματος/αναλφάβητος
εγγραμματοσύνη/αμάθεια
εγγύτης
/μακρυσμός
εγέρθητι/κοιμήσου
εγκαρδιωτικός/αποθαρρυντικός
έγκλημα/αγαθοεργία (ευεργεσία, ευποι
ΐα)
εγκόλπωση/παραγκωνισμός(
περιθωριοποίηση,παραμερισμός)
εγκόσμιος/ουράνιος
εγκρίνω/αποδοκιμάζω
έγκριση/απόρριψη
έγκριτος/αναπόδεκτος (απορρίψιμος)
εγκωμιαστής/επικριτής
εγχρίστωση/αποχριστιανοποίηση
έγχυλος(ζουμερός)/ξεζουμισμένος
εγώ/άλλος
εγωισμός(ατομισμός)/αλτρουισμός

εγωλάτρης/φίλαλλος

εγωπαθής/αλτρουιστής (φιλάλληλος)
εδώδιμος(φαγώσιμος)/άβρωτος
εθελοντηδόν/αναγκαστικώς
εθελούσιος(αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
εθνικιστής/διεθνιστής
εθνικό/αλληλεθνές (διεθνές)

εθνικόφρων/διεθνιστής

εθνισμός(πατριωτισμός)/αφιλοπατρία

εθνίτης/αλλόφυλος
εθνοκρατία/ξενοκρατία
εθνοκτόνος/εθνωφελής (εθνοσωτήριος)
εθνολάτρης/εθνομάχος
εθνομειοδότης/εθνομάρτυρας
εθνομηδενισμός/φιλεθνισμός
εθνομηδενιστής/φιλοεθνής

εθνοπρόβλητος/εθνοκατάρατος

εθνοφοβία/φιλεθνισμός
εθνωφελής/εθνοφθόρος
ειδήμων/ανίδεος
ειδικός/γενικός
ειδάλιμος(
όμορφος, περικαλλής)/δύσμορφος (κακόσχημος)
ειδεχθής(αποκρουστικός)/ελκυστικός
εικαιοσύνη(απερισκεψία, ακρισία)/σωφροσύνη
εικονικός/ενυπόστατος (υπαρκτός)
εικονομάχος/εικονόφιλος (εικονολάτρης)
ειλικρινής/υποκριτής
ειρηνιστής/φιλοπόλεμος
ειρηνοποιός/πολεμοποιός
ειρηνοφιλία/ερισμός
ειρηνόφιλος/φιλοπόλεμος (φιλόμαχος)
είρων/ευθύγλωσσος
εισαγωγέας/εξαγωγέας

εισαγωγή/εξαγωγή

εισβατός/απρόσιτος (απροσπέλαστος)
εισέλευση/αποχώρηση
εισιτήριο/εξιτήριο
εισοδικός/εξοδικός
είσπνευση/έκπνευση
ειωθότα/ασυνήθιστα
εκβιαστικά/θεληματικώς
εκάς/εγγύς (πλησίον, άγχι)
έκδηλος/ασαφής
εκδικητικός(τιμωρητικός)/αμνησίκακος (ανεξίκακος)
έκδικος/ένδικος
εκδικούμαι/συγχωρώ
έκδοτος/εγκρατής (εχέθυμος)
εκείθεν/ένθεν
εκθειάζω/κατηγορώ
έκθεσμος/νόμιμος (νομοταγής, φιλόνομος)
έκθετος(=απροστάτευτος, εκτεθειμένος)/ασφαλής
εκθύμως(εγκαρδίως)/άκαρδα
εκκεντρικός/συμβατικός
εκκίνηση/έκβαση (κατάληξη)
εκκρεμής/τακτοποιημένος
έκκριτος(
επίλεκτος, διαλεκτός, διακεκριμένος)/ασήμαντος
έκλαμπρος/άσημος
εκλέγω/απορρίπτω
εκλεκτός(
εξαίρετος,διακριτός)/παρακατιανός (αποκατινός)
έκλυτος(έκφυλος, ακρατής)/εγκρατής
εκμισθωτής/ενοικιαστής (μισθωτής, νοικάρης)
έκνοια(παραλογισμός, παράνοια)/λογίκευση
έκνομος/θεμιτός
εκούσιος(=αυθόρμητος)/ακούσιος
εκπεσμός/ακμή
εκπληκτικός(έκπαγλος)/συνήθης
εκπλοκή(ξεμπέρδεμα)/εμπλοκή (μπερδεψιά)
εκπρόθεσμος/εμπρόθεσμος
έκτακτος/τακτικός
έκταση/σύμπτυξη
εκτομίας(ευνούχος, χαντούμης)/αμουνούχιστος
εκτός/εντός (μέσα)
εκτράχυνση/εξομάλυνση
εκτρεποσύνη/ηθικότητα (χαλιναγωγία)
εκφανώς(ευκρινώς, σαφώς)/ασαφώς (φλου)
εκφυλισμός/ηθικοποίηση
έλασσον/μείζον
ελάττωμα/προτέρημα (πλεονέκτημα)
ελαττωματικός(προβληματικός)/ακουσούριαστος
ελαφρολογία/σπουδαιολογία
ελαφρότης/περίσκεψη
ελεεινός(
άθλιος, ανθρωπάριο, κανάγιας)/ενάρετος
ελεήμων/ανοικτίρμων
ελευθερία/δουλεία
ελευθεριότητα/ηθικότητα
ελευθερόψυχος/μικρόψυχος
ελιγμός/ευθύτητα
ελίτ/πλέμπα (όχλος)
ελκυστικός/ανατριχιαστικός
έλκω/απωθώ
έλξη/άπωση
έλλειψη/αφθονία (δαψίλεια)
ελληνικός/ανελλήνιστος
ελληνολάτρης/ελληνόφοβος
ελληνοφοβία/φιλελληνισμός
ελληνόψυχος/ψευδέλληνας
ελλόγιμος(αξιοσημείωτος, διαπρεπής)/ασήμαντος
έλλογος/ασύνετος
εμμενετικός/ευμετάβολος (άστατος)
εμός/αλλουνού
εμπαθής/φίλιος
εμπαθώς/στοργικώς
εμπειρογνώμων (αυθεντία)/ανειδίκευτος
εμπεριστατωμένος/εσφαλμένος (
λανθασμένος, ανακριβής)
εμπιστευτικός(απόρρητος)/ανακοινώσιμος
εμπιστοσύνη/αμφιβολία (
δυσπιστία, υποψία, υπόνοια)
εμπόδιο(κώλυμα)/υπέρβαση (πέρασμα)
εμπρόσθιος/οπίσθιος
εμφάνιση/έκλειψη
εμφερής (παρεμφερής)/ανόμοιος
έμφυλος/αλλόφυλος
έμφυτος/επίκτητος
ένα/πολλά
εναλλακτικός/δόκιμος (εγκεκριμένος,εγνωσμένος)
εναλλάξ/μίγδην (ανακατωμένα, αναμπούμπουλα)
εναντιολογία/συναίνεση
ενάντιος/ευνοϊκός
εναντιότητα/συμφωνία
ενάρετος/ανήθικος
ενασχόληση/αραλίκι
ενδελεχής(προσεκτικός)/επιφανειακός (πρόχειρος)
ενδέχεται/αποκλείεται
ενδιαφέρον/αδιαφορία
ενδοευρωπαϊκός/εξωευρωπαϊκός
ένδοθι(=εντός, έσω)/έξω
ενδοιασμός/πεποίθηση
ενδοχώρα/ακτές
ενέργεια/αδράνεια
ενεργητικότητα/ραστώνη
ενεργός/αδρανής
ενεργούμενος/χειραφετημένος
ενήμερος/ακατατόπιστος
ενθουσιασμός/ψυχρολουσία
ενθουσιώδης/ψυχρός (κρυόπλασμα)
ενιαύσιος(μονοετής)/πολυετής
ένιοι(μερικοί)/όλοι (άπαντες)
έννομος/αθέμιτος
έννους/ασύνετος
ενοειδής(μονοειδής)/πολύμορφος
ενοείδεια/πολυμορφία
ενόχληση(πιλάτεμα)/ευαρέστηση
ενοχοποίηση(=αιτίαση)/απενοχοποίηση
ένοχος/αθώος
ενστερνισμός(υιοθέτηση)/απόρριψη (αποβολή, πέταμα)
ένταση/χαλάρωση (εκτόνωση)
εντέλει/αρχικώς
εντεταμένος/μπόσικος
έντεχνος/άτεχνος
εντιμότης/ασυνειδησία
έντισμα(μπλέξιμο)/απεμπλοκή
εντολέας/εντολοδόχος
εντολοδότης/εντολοδόχος (εντολολήπτης)
εντρεχής(επιδέξιος)/αδέξιος
εντριβής(πεπειραμένος)/άπειρος
ενώπιον/οπίσω
ενωτικός/διασπαστικός
εξαθλίωση/ευμάρεια
εξαίρεση/ομοιομορφισμός
εξάμβλυνση/όξυνση
εξαμφοτέρως/μονόθεν
εξαναγκασμός/προαίρεση
εξαναγκαστικά/ανεπιτάκτως (αβίαστα)
εξαναγκαστικός/εθελοντικός
εξάντληση/αναπαμός
εξαντλήσιμος/ακένωτος (αστείρευτος,δυσεξάντλητος)
έξαρση/μίκρεμα (μετριασμός, χαμήλωμα)
εξάρτηση/απεξάρτηση
εξασθένιση(αποδυνάμωση)/ενίσχυση (ρώσις, ζωογόνηση)
εξεζητημένος/ανεπιτήδευτος
εξειλιγμένος/ανεξέλικτος (καθυστερημένος)
εξέλιξη/μαρασμός
εξελίξιμος/στάσιμος
εξευτελίζω/εξυψώνω
εξηγώ/συσκοτίζω
εξηρτημένος/αδέσμευτος (αδέσποτος)
εξισορρόπηση(αντιστάθμιση)/ανισορρόπηση
εξίσου/ανισομερώς
εξόδιος/εισόδιος
έξοδος/είσοδος
εξοικειωμένος/άμαθος (ασυνήθιστος)
εξομάλυνση/εκρυθμία
εξομοίωση/ετεροίωση (διαφοροποίηση)
εξοργιστικός/κατευναστικός
εξουσία/υποταγή
εξουσιαρχία/αναρχία (ακυβερνησία)
εξόφθαλμος/ασαφής
εξόχως/ποσώς
εξπέρ/ολιγομαθής
εξτρεμιστής/διαλλακτικός (μετριοπαθής)
εξυπηρετικός/ανωφέλητος
εξυπνάδες/σπουδαιολογήματα
έξυπνος(ανοιχτομάτης)/λόκος (χαζός, τσαλαφός)
εξώλης(αισχρόβιος)/χρηστοήθης
εξωτερίκευση/εσωτερίκευση
εξωτερικός/εσωτερικός
εόντα/εσσόμενα
επαγωγός/απαγωγός 
επαινετός/αξιοκατάκριτος
έπαινος/μομφή
επα
ΐοντες/αδαείς
επανάκαμψη/φυγή
επαναλαμβάνω/πρωτοτυπώ
επαναστάτης/υποτακτικός
επανειλημμένως/άπαξ
επάρκεια/ένδεια (χρεία)
έπαρμα/βαθούλωμα
επαρχία/πρωτεύουσα
επαφή/απομόνωση
επαχθής(δυσάρεστος)/ευάρεστος (ανεκτός)
επειγόντως(επεικτικώς, ταχέως)/βραδέως
επείσακτος/ντόπιος
έπειτα(ύστερα, εφεξής)/προγενεστέρως
επένδυση/αποψίλωση
έπηλυς/γηγενής
επηρμένος/μετριόφρων
επίβουλος/απονήρευτος
επίγειος/ουράνιος
επιγνωμοσύνη(σύνεση)/αφροσύνη
επιδοτικός (εμφαντικός)/άτονος
επιείκεια(συγκατάβαση)/αυστηρότητα

επίζηλος/αζήλευτος
επιζημίως/αζημίως
επίθεση/άμυνα
επιθυμητός/ανευχάριστος

επικάλυμμα/περιεχόμενο
επικαμπής/ευθύς
επικεφαλής(αρχηγός, ηγέτης)/ουραγός
επίκηρος(φθαρτός)/άφθαρτος (
ακατάλυτος, ανώλεθρος)
επικριτικός(επιτιμητικός)/εγκωμιαστικός (εύφημος)
επικροτώ/αποδοκιμάζω
επίκτητος/σύμφυτος (εγγενής,φυσικός,εμφυής,οικόθετος)
επιλεκτικώς/αδιακρίτως
επιλήψιμος/ανεπίληπτος (άμεμπτος)
επίμαχος(=αμφισβητούμενος)/αναμφισβήτητος
επιμελής(φροντιστικός, προσεκτικός)/αμελής
επίμεμπτος/ανεπίληπτος (ανέγκλητος)
επιμέρους/ολόκληρος
επιμιξία/ανεπιμιξία
επινοητικώς(πολυμήχανα)/ασόφιστα
επίπεδος/επικλινής
επίπληξη(κατσάδιασμα)/έπαινος
επιπόλαιος(άκριτος,αφελής)/εμβριθής(βαθυστόχαστος)
επιπολή(επιφάνεια)/βυθός (πυθμένας, πάτος)
επιπόνως/αμόχθως
επίρρηση(μύδρος)/εξύμνηση (εγκώμιο)
επίσαξη(σαμάρωμα)/ξεσαμάρωμα
επισταμένως/αμελώς
επιστήθιος(γκαρδιακός)/ασυμπαθής
επιστήμη/άγνοια (αγνωσία, ασχετοσύνη)
επισφαλής(ρέζιγος, ανασφαλής)/στερεός (
φέρμος, ασφαλής)
επιταχυντικός/επιβραδυντικός
επιτευκτός/ακατόρθωτος
επίτευξη/αστοχία
επιτήδειος/αδέξιος
επίτηδες(σκοπίμως,εσκεμμένως,
θεληματικά)/τυχαία
επιτόπου/αλλαχού
επιτροχάδην/βραδέως
επιτυχής/αναποτελεσματικός
επίφοβος(επικίνδυνος, απειλητικός)/ακίνδυνος
επιφυλακτικά/απροκαλύπτως
έποικος(ξενομπάτης, ξωμερίτης)/εντόπιος
επονείδιστος(ατιμωτικός, εξευτελιστικός)/αξιέπαινος
επουσιώδης/κυριώδης
εποχούμενος/πεζοπόρος
επόψιμος/αόρατος
επωασμένα/ακλώσσητα
επωδός/αρχή
επωνύμως/ανωνύμως
ερασιτέχνης/επαγγελματίας
εργατικός/αδούλης (οκνηρός)
εργατικότητα(φιλεργία)/ακαματοσύνη
ερεθίζω/ηρεμίζω
ερείπωση(γκρέμισμα)/αναστήλωση
ερημιά/πολυκοσμία
εριστικός(=
αμφισβητητικός)/συμφιλιωτικός (διαλλακτικός)
ερίτιμος(
πολύτιμος)/αμελητέος (ευτελής, ευπαράγραπτος)
ερμητικός/ανοικτός
έρμος/καλότυχος
ερρωμένος/ανίσχυρος
ερυμνός(οχυρός)/ανοχύρωτος
εσφαλμένως/αλάθευτα
εσχατόγηρος(χούφταλο)/γαλαθηνός
εσωλέμβιος/εξωλέμβιος
εσωστρεφής(
ανεκδήλωτος)/ανοιχτόκαρδος(εκδηλωτικός,εκφαντικός)
εσωτερικός/εξωτερικός
εσώτερος(ενδότερος)/εξώτερος
εσώψυχος(=ειλικρινής)/υποκριτικός
ετεροβαρής/αμφοτεροβαρής
ετερογενής(ανομοιοειδής)/ομοιογενής
ετερόδοξος(αντίδοξος)/ομόδοξος
ετεροεθνής/ομοεθνής
ετεροειδής/ομοειδής
ετεροθαλής(ετερομήτριος)/ομομήτριος (ομογάστριος)
ετεροίωση/ταυτισμός
ετεροκίνητος/αυτοκίνητος
ετερόκλητος/ομοιομερής
ετερομερής/ομοιομερής
ετεροπροσδιορισμός/αυτοπροσδιορισμός
ετερορροπία/ευνομία
ετερόρρυθμος/ομόρρυθμος
ετερότητα/ομοιότητα
ετερούσιος/ομοούσιος
ετεροφυλοφιλικός/ομοφυλοφιλικός
ετερόχθων/γηγενής
ετερώνυμος/ομώνυμος (ομοιώνυμος, ομόκλητος)
ετοιματζίδικος/σπιτίσιος
ετοιμόλογος(εύστροφος, ευαποκριτικός)/αμβλύνους
ετοιμόρροπος/ανθεκτικός
έτοιμος/απαρασκεύαστος
έτσι/άλλως (διαφορετικά, αλλοτρόπως, ετέρως)
ετσιθελισμός/προαίρεση
ευ(=καλώς, ορθώς, δεόντως, καταλλήλως)/κακώς
ευάγωγος/απειθής (άναρχος)
ευαρέστηση/φορτικότης
ευαρίθμητος(=
ολιγάριθμος)/αμέτρητος (απειροπληθής)
ευάριθμοι/πολυπληθείς (αρίφνητοι)
εύγε(=έξοχα, 
θαυμάσια)/ελεεινά (άθλια)
ευγνωμοσύνη(ευχαριστία)/αχαριστία
ευγονία(γονιμότητα, καρποφορία)/στειρότητα
εύδιος/νεφελώδης
ευδοκίμηση(τελεσφόρηση)/αποτυχία
ευδόκιμος/κακότυχος
ευδοκιμώ/αποτυγχάνω
ευδοκίμως/ανεπιτυχώς
ευδυσώπητος/ανεξίλαστος (ανεξιλέωτος)
ευειδής/άσχημος
ευείμων/ρακένδυτος (κουρελιάρης)
εύελπις/δύσελπις 
ευεξία/καχεξία
ευεπίτακτος(πειθήνιος)/απείθαρχος(ανυπάκουος)
ευεργετικός(αγαθοεργός, 
αγαθοποιός)/κακούργος
ευερέθιστος/πραϋθυμος
ευέφικτος(υλοποιήσιμος)/χιμαιρικός (δυσεπίτευκτος)
ευήθης(=ελαφρόμυαλος, αναφάνταλος)/έξυπνος
ευήλιος(=ηλιοφώτιστος)/ανήλιος
ευήνιος/απειθής (δυσχαλίνωτος)
ευθαρσώς/διστακτικά
ευθειασμός/λόξευμα
εύθετος/ασύμφορος (ακατάλληλος, απρόσφορος)
εύθικτος/αναίσθητος
εύθραυστος/άρρηκτος
ευθύγνωμος/ανειλικρινής
ευθύγραμμος/καμπυλόγραμμος
ευθυδικία/κακοδικία
ευθύς(=αμέσως)/βαθμιαία (προοδευτικά)
ευθύς(=ίσιος, ιθύς)/καμπύλος (κεκαμμένος,γυρτός)
ευθύτης/ανειλικρίνεια
εύθυμος(πρόσχαρος)/δύσθυμος
ευθύφρων/ασύνετος
εύκαιρος(
=αδειάτος,διαθέσιμος,αδέσμευτος)/απασχολημένος
ευκατάβλητος(
ευάλωτος)/ασύντριφτος(ακατάβλητος,ακαταμάχητος)
ευκατανόητος/δυσνόητος
ευκατάστατος/άπορος
ευκαταφρόνητος/διακεκριμένος
ευκάτοπτος/απαρατήρητος
εύκληρος/βαριόμοιρος
ευκλόνιστος(ευδιάσειστος)/αδιάσειστος
ευκολοθεράπευτος/ανίατος
ευκολοκατόρθωτος/ουτοπικός (ανεδαφικός, ανέφικτος)
ευκολόκαυτος(
εύφλεκτος, εύπρηστος)/ακαής(αλεξίπυρος)
ευκολοπέραστος/αξεπέραστος (ανυπέρβατος)
ευκρίνεια/θολότης
ευκτός/αποκρουστικός
ευλαβής/ασεβής
εύληπτος/δύσληπτος
ευλυγισία/δυσκαμψία
ευμάλακτος/αμαλάκωτος
ευμάρεια/ανέχεια
ευμενώς/εχθρικώς
ευμετακύλιστος/εδραίος (ακλόνητος)
ευμετάπειστος/αμετάπειστος
εύμοιρος(καλήμερος)/δυστυχής
ευμορφίζω/ασχημίζω
ευνόητος/αινιγματώδης
εύνοια/δυσμένεια
ευνοούμενος/παραμελημένος (περιθωριοποιημένος)
ευόδωση/αποτυχία
ευπάθεια/ασυγκινησία
ευπερίστολος(προνοητικός)/απερίσκεπτος
εύπιστος/δυσκολόπιστος
ευπόριστος/δυσπόριστος
ευπραγής/δυστυχής
ευπρέπεια/ασχημοσύνη
ευπρεπής/αγενής
ευπρόσβλητος/ακατάβλητος
ευπρόσδεκτος(
αρεστός,ασπαστός)/ανεπιθύμητος (απάρεστος)
ευρήμων(ευφραδής, εύγλωττος)/άγλωσσος
ευρυθμία/αταξία (ανωμαλία)
ευρυμαθής/αμαθής
ευρύς(φαρδύς)/στενός
εύρωστος/ασθενικός
ευρωφοβικός/ευρωπαϊστής (
φιλοευρωπαίος,ευρωλιγούρης)
εύσημος(=διακεκριμένος, επίσημος)/παρακατιανός
ευσταθής/ακροσφαλής
ευσταλής/πλαδαρός (χαμνός)
ευστοχία/αστοχία
εύστροφος/βραδύνους
ευσυγκίνητος/ατάρακτος (αναίσθητος)
ευσυνειδησία/μαριολιά (πονηριά)
ευσχημολογία/αισχρολογία (αχρειολογία,υβρεολόγιο)
ευσχήμων(ευπρεπής)/έκτροπος(
ανάρμοστος,απρεπής,αεικής)
ευταξία/σβαρναριά
εύτολμος/σκιαζούρης (δειλόκαρδος)
ευτράπελος/σοβαρός

ευφραντικός(θελξικάρδιος, τερψίθυμος)/σπαραξικάρδιος

ευφυής/αργόστροφος
εύχαρις/δυσάρεστος
ευχαριστία/αγνωμοσύνη
ευχείρωτος/ανυπάκουος
ευχερώς(ευκόλως)/δυσκόλως
ευχή/κατάρα (ψολόγι)
εύχυμος/άζουμος
ευχώνευτος/δύσπεπτος
ευφρασία(ευφροσύνη)/δυσαρέσκεια
ευψυχία/ατολμία
εφαρμόζω/αποσυνδέω
έφεδρος/μόνιμος
εφεκτικός(=
επιφυλακτικός)/αποφασιστικός (παράτολμος)
εφεόρτιος/θρηνώδης
εφετζής/απλοϊκός (φυσικός)
εφετινός/περυσινός
εφήμερος/αιώνιος
εχέγγυος/αναξιόπιστος
εχεφροσύνη/αφροσύνη (αλογία)
εχέμυθος/αθυρόστομος (ακρατόστομος)
εχθρόξενος/φιλόξενος (εύξεινος)
εχθρός(αντίπαλος, πολέμιος, αντίμαχος)/φίλος
εψανός(βραστερός, ευκολόβραστος)/δυσκολόβραστος
έωλος(μπαγιάτικος)/νωπός (φρέσκος, πρόσφατος)
Ζ
ζαβά/ευθέως
ζαβάδα(ανοησία, λόξα, τρέλα)/σωφροσύνη
ζαβλακωμένος/ρέκτης
ζαβολιάρης/φερέγγυος
ζάβορος(πολυφαγάς, ζαφάγος)/ολιγοφάγος
ζάβουλος(βλαξ, κουτός, αφυής, χαϊβάνι)/νοήμων
ζάγρα(επίρρηση, επιτίμηση, επίκριση)/παινεψιά
ζάδηλος(
ολοφάνερος,πασίδηλος,πασιφανής)/κατακεκρυμμένος
ζα
ΐφης/δυνατός
ζακαλλής(πανέμορφος)/πανάσχημος
ζακάτημα(=κύρτωμα, λύγισμα)/ανάκαμψη
ζαλιάρικος(βαρετός)/διασκεδαστικός
ζαμανφουτίστας/γνοιαστικός (μεριμνητικός)
ζαμενής(βίαιος)/ήπιος

ζαμουριάρης(καχεκτικός)/εύρωστος

ζαμπουνιάρικος/εύσωμος (κορμάτος)
ζαντζιάρης(ιδιότροπος)/καλότροπος
ζάπλουτος/πάμφτωχος
ζαρίφικο/άκομψο
ζάρωμα/τσίτωμα
ζατρεφής(καλοταϊσμένος)/κακοθρεμμένος
ζάχολος/πολύπραος
ζαχαρένια(=ηδυπάθεια, ευζωία)/κακοπέραση
ζενίθ/ναδίρ
ζέξη/ευωδία
ζερβί/δεξί
ζέσταμα/κρύωμα
ζεστασιά/κρυότη
ζέστη(θάλπος)/κρύο (ψύχρα, ψύχος)
ζευγαρωμένος/αζευγάρωτος
ζευζέκης(ζεβζέκης)/νοήμων
ζέψιμο/ξέζεμα
ζήλος(προθυμία)/αδιαφορία
ζημιά/κέρδος
ζημιάρικος/ωφέλιμος
ζημιογόνος/κερδοφόρος
ζημιώδης/επωφελής
ζήτηση/προσφορά

ζητιανιά(επαιτεία, διακονιά)/προσφορά

ζητωκραυγές/γιουχαΐσματα
ζιζανεύει/μονοιάζει
ζιόγκος/βαθούλωμα
ζόρεμα/αυτοβουλία
ζόρικα/μπέϊκα (σατράπικα)
ζόρικος/ευχείρωτος
ζορισμένος/άνετος
ζουγρός/ευθυτενής
ζουρζουβίλης(ζωηρός)/νωθρός
ζουρλαμάρα/φρονιμάδα
ζούφιος/μεστός
ζουφός/μεστός
ζοφερός/φωτεινός
ζόφωμα/λαμπρότητα

ζοχαδιακός(δύστροπος)/καλότροπος

ζυγός(σκλαβιά)/ελευθερία
ζύγωμα/αλάργεμα
ζω/αποθνήσκω
ζωή/θάνατος
ζωηρεύω/αποχαυνώνομαι
ζωηρός(ασύχαστος)/ήσυχος
ζωηρώς/ατόνως
ζωντάνια/αχαμνοσύνη
ζωντανός(έμπνοος)/νεκρός
ζωογονία/θνησιγονία
ζωογόνος(ζωοποιός)/θανατηφόρος
ζωοδότης/ζωοδόχος
ζωόδωρος/ζωοδόχος
ζωοπάροχος/ζωοδόχος
ζωοτοκία/ωοτοκία
ζωπύρηση(εμψύχωση, αναπτέρωση)/αποθάρρυνση
ζωτικός/επουσιώδης
ζωτικότης/ατονία
ζωώδης/ανθρωπινός
Η
ηδέως(=ασμένως)/αθύμως (απρόθυμα)
ηδομένως(=ευχαρίστως)/απρόθυμα
ηδονή/πόνος (άλγος)
ηδυπαθής(=λάγνος, φιλήδονος)/εγκρατής
ηδύς/δυσάρεστος
ηθικό/λιγοψυχία
ηθικός/αμοραλιστής
ηλιθιότητα/σωφροσύνη

ηλιοκεντρικός/γεωκεντρικός

ηλιόλουστος/λιπαυγής (ανήλιος)
ηλοσύνη(λωλία, μωρία)/σωφροσύνη
ηλύγιος(
δυσήλιος,ανήλιαγος,σκιερός)/ηλιόβλητος (προσήλιος)
ημεδαπός/αλλοδαπός (επακτός, ξενόφερτος)
ημερήσιος/νυχτερινός
ημερινός/νυχτερινός (βραδινός)
ημερόβιος/νυκτόβιος
ήμερος/άγριος
ημερότης/αγριότης
ημέτερος/αλλονών
ημίοπτος/καλοψημένος
ημιπλήρης/ολόγιομος
ήμισυ/ολόκληρο
ηπιόθυμος/οξύθυμος (
εξημμένος,ερίθυμος,αψίκορος)
ήπιος/τραχύς
ηρεμίζω/διεγείρω
ηρεμιστικός/διεγερτικός
ήρεμος/ανήσυχος
ήρωας(=ανδρείος)/φοβητσιάρης (ευπτόητος)
ησσόνως/πλειόνως
ησυχία/αναβρασμός
ήσυχος/ανήσυχος
ησύχως/θορυβωδώς
ήττα/νίκη (
επικράτηση, υπερτέρηση, υπερίσχυση, επιβολή)
ηττοπάθεια/αυτοπεποίθηση
ηχηρά(=βροντερά)/χαμηλοφώνως
Θ
θαλερός(ευθαλής)/μαραμένος
θαλπερός/αποκαρδιωτικός (απογοητευτικός)
θαμά(συχνά)/ενίοτε

θάμασμα/χλεύασμα

θαμπός/φωτεινός
θανατηφόρος/ζωοδότης (φερέζωος)
θάνατος/ζωή
θαρραλέος(
άφοβος, ευθαρσής)/φοβητσιάρης (πτοαλέος)

θάρρεμα/δείλιασμα

θαρρετός/άτολμος
θάρρος/δειλία
θεατός(βλεπτός, περίοπτος)/αόρατος
θαυμάσιος(
εξαιρετικός, σημαίνων, αγαστός)/παρακατιανός

θαυμαστός/οικτρός (ποταπός)

θεαματικός/ανεπισήμαντος
θεατρινισμοί/καθωσπρεπισμός
θεατρινίστικος/απροσποίητος
θεατρίνος/ανυπόκριτος
θέλημα/αβουλησία
θεληματικός/ακούσιος
θέληση(=βούληση)/αβουλία
θελητικός/άβουλος
θελκτικός/αποκρουστικός
θέλξη(μάγεμα)/απώθηση
θεμελιώδης/επουσιώδης
θεμελιωτής/χαλαστής
θεμιστώς/αδίκως
θεμιτός/παράνομος (άθεσμος)
θεοδοξία/βλασφημία
θεοκάπηλος/θεοσεβής 
θεόκουτος/πανέξυπνος
θεομάχος(=αντίθεος)/θεοσεβής (θεολάτρης)
θεομπαίχτης/θεοσεβής 
(θεόφρων)
θεόρατος/μικροσκοπικός
θεόργιστος(θεοκατάρατος, 
θεοστυγής)/θεοφιλής
θεοφίλητος/θεομίσητος
θεοφοβούμενος/αθεόφοβος
θεόφτωχος/πάμπλουτος
θεραπεύσιμος/αγιάτρευτος
θεριακλής/μαραζιάρης
θερινός/χειμερινός
θερμόαιμος/ψύχραιμος (ατάραχος)
θερμός/ψυχρός
θερμουργός(
ένθερμος,διακαής,παθιασμένος)/χλιαρός (ψυχρός)
θέση/αντίθεση
θέσμιος/έκνομος
θεσμοσύνη/ανομία
θεσπέσιος(=υπέροχος, διαλεχτός)/παρακατιανός
θετικός/αρνητικός
θεωρητικός/πρακτικός
θήλυ/άρρεν
θηλυκός/αρσενικός
θηλυκότητα/αρρενωπότητα
θηλυπρέπεια/αρρενοπρέπεια
θηλυπρεπής/αθήλυντος
θηλύτης/αρρενοπρέπεια
θηλυτοκία(θηλυγονία)/αρρενογονία
θηριοποίηση/ανθρωποποίηση (εξανθρωπισμός)
θηριοπρεπής/ανθρωποπρεπής
θλαστός/άθραυστος (άσπαστος, άκλαστος)
θλιβερός/ευάρεστος
θλιμμένος/κεφάτος
θλίψη/χαρά  (χαρμονή) 
θνησιμότης/γεννητικότης         
θνήσις/αθανασία    
θνητός(γεννητός)/αθάνατος
θνητότητα/αθανασία
θολερός/καθαρός
θολός/καθαρός
θολούρα/διαύγεια
θούριος(πολεμικός)/ειρηνικός (απόλεμος)
θρασέως/ευπρεπώς (κοσμίως)
θρασύγλωσσος/σεμνολόγος
θρασύδειλος/γενναιόψυχος
θρασύς/ευγενικός (καλοαναθρεμμένος)
θραυστός/άθλαστος
θραψερός(ευτραφής)/ζαμπουνιάρικος
θρησκευόμενος/αλειτούργητος
θρησκόληπτος/δυσσεβής
θρησκομανής/δυσσεβής
θρήσκος/άθρησκος(αθυμιάτιστος, αλιβάνιστος)
θρίαμβος/πανωλεθρία
θρυλικός/άδοξος
θυγατρική/μητρική
θυμαρής(
ευχάριστος)/οχληρός (δυσάρεστος,σπαστικός)
θυμηδής(ευάρεστος)/δυσάρεστος
θύμηση/λήθη
θυμοειδής(οξύθυμος)/πραΰθυμος
θυμός(αγανάκτηση,μάνητα,οργή,μένος)/πραότητα
θυμώδης(οργίλος)/αόργητος
θύμωμα/ξεφούντωμα (κατευνασμός, καταπράυνση)
θυμωσιάρης/αόργητος
θυμόσοφος/αφυής
θυριδωτός/αθυρίδωτος
θυρωτός/απύλωτος
θύτης/θύμα (
έρμαιο)
Ι
ιαματικός/νοσηρός
ιάσιμος/ανίατος
ιδανικός/αισθητός
ιδεαλιστής/υλιστής
ιδεατός/αισθητός (απτός)
ιδεώδης/ατελής
ιδία/δημοσία
ιδιαίτερος/κοινός
ιδίαση(μονασμός)/συναναστροφή
ιδιασμός/ομοείδεια (ομοιομορφία)
ιδιοβούλως(=αυτοβούλως)/εξαναγκαστικά (στανικά)
ίδιος/αλλότριος
ιδιοτελής/αφιλοκερδής
ιδιοτυπία/ομοιομορφία
ιδιωτεία/σωφροσύνη
ιδιωφέλεια/κοινωφέλεια
ιδροκοπιά/τεμπελιά
ιεροποίηση/αποϊεροποίηση
ιερός/ανόσιος
ιερόσυλος/θεοσεβής
ιερωστί(=ευσεβώς, φιλοθέως)/ασεβώς
ίζημα/αιώρημα
ιθαγενής/αλλοδαπός
ιθαρός(εύθυμος)/δύσθυμος
ιθύδικος(δίκαιος)/άδικος (ανέντιμος)
ικανοποίηση(=ευχαρίστηση, ευδοκία)/δυσαρέσκεια
ικανοποιητικός/ανεπαρκής
ικανός/ανίκανος
ικετευτικά/επιτακτικώς
ικετεύω/προστάζω
ιλαρός/δύσθυμος
ίλεως(
ευσπλαχνικός, πολυέλεος)/ανηλεής (απάνθρωπος,ανίλεως)
ιμιτασιόν/αυθεντικό (γνήσιο)
ίντριγκα(
δολοπλοκία,μηχανορραφία)/καλοήθεια (χρηστοτροπΙα)
ισάξιος(=ισότιμος, εφάμιλλος, αντάξιος)/ανισότιμος
ίσασμα/στράβωμα
ίσια/πλαγίως
ισιάδα/κακοβολάδα
ίσιωμα/ανηφόρα (ή κατηφόρα)
ισλαμοποίηση/αποϊσλαμοποίηση

ισόγειος/υπόγειος ή ανώγειος

ισονομία/ανισονομία
ισοσταθμία/ανισορροπία
ισότητα/ανισότητα
ίστωρ/αδαής (αμαθής, απληροφόρητος, αδίδακτος)
ισχνός/παχύς
ισχνόφωνος/μεγαλόφωνος (οξύφωνος, αγάφθεγκτος)

ισχυροποίηση(ενίσχυση)/εξασθένιση

ισχυρός/αδύναμος
ίσως/εξάπαντος (οπωσδήποτε, απαραιτήτως)
ιταμός/ευγενικός
Κ
καβγατζής(=φιλόνικος, εριστικός)/φιλήσυχος
κάζο(=πάθημα, κακοπραγία, συμφορά)/
ευτύχημα
καημός/χαρά
καθαίρεση(έκπτωση)/ανακήρυξη (αναγόρευση)
καθαρός/λερός
κάθετος/οριζόντιος
καθήκον/δικαίωμα
καθησυχαστικός(ανακουφιστικός)/ανησυχητικός
καθιερωμένος(=παραδεδεγμένος)/αδόκιμος
κάθοδος/άνοδος
καθολικός(γενικός)/μερικός
καινόλεκτος/κοινόλεκτος
καινός/παλαιός (αρχαϊκός, αρχέγονος)
καινοτομία(=καινισμός, νεοτερισμός)/παλαιότητα
καινούργιος/παλιός
καινοφανές/σύνηθες
καίριος/άκαιρος
κακεντρεχής/καλοσυνάτος
κάκητα/φιλικότητα
κακία(=φαυλότητα, μικροψυχία)/αθωότης
κάκιστα/κάλλιστα (άριστα)
κακιστοκρατία/αριστοκρατία
κακόβουλος/καλοσυνάτος
κακόγλωσσος/φιλόφρων
κακόγουστος/καλόγουστος
κακοδαιμονώ/ευδαιμονώ
κακοδιάθετος/ευδιάθετος
κακόδοξος/ορθόδοξος
κακοζώητος/μοσχαναθρεμμένος
κακοήθης(=αλιτήριος,δόλιος,κατεργάρης)/καλοήθης
κακοθελητής/καλοθελητής
κακόθυμος/ευδιάθετος
κακόθωρος/ευειδής
κακοκεφιά/αλεγράτσα (ευδιαθεσία, καλοκεφιά)
κακόκεφος/ευδιάθετος
κακολόγος(κακόστομος)/υμνολόγος
κακόμοιρος/καλόβιος
κακομορφία/ευμορφία
κακόμορφος/ευειδής (όμορφος, ευσχημάτιστος)
κακομούτσουνος/ωραιοπρόσωπος
κακονοματισμένος/ευυπόληπτος
κακονομία/ευνομία
κακόνους(=δυσμενής)/καλόκαρδος
κακοντυμένος/καλοντυμένος (
ευείματος, καλοφορεμένος)
κακοπέραση/καλοπέραση
κακοπόδαρος/γουρλής
κακοποιός/ευεργετικός
κακοπρόσωπος/χαριτοπρόσωπος (χαριτόμορφος)
κακορίζικος/καλότυχος
κακοτράχαλος/ευκολοδιάβατος
κακότυχος/εύτυχος
κακουχία(=
κακοπάθεια,κάκωση,κακοτυχία)/ηδυπάθημα
κακοφημία/υπόληψη
κακοφημισμένος/ευυπόληπτος
καλήμερος/καχήμερος
καλίγωμα/εκπετάλωση
καλικατζούρες/καλλιγραφήματα
καλλιέλαιος/αγριέλαιος
καλλιεργήσιμος/αναροτρίωτος (αγεώργητος)
καλλίφωνος/κακόφωνος
καλλωπίζω/ασχημίζω
καλόδεχτος/ακαλωσόριστος
καλοδιάθετος/δύσθυμος
καλοδουλεμένο/κακοδουλεμένο
καλοκαγαθία/απήνεια (βαρβαρότητα)
καλοκαίρι/χειμώνας
καλοπίχερος(τυχερός, γούρικος)/κακότυχος
καλοπληρωτής/αναξιόχρεος
καλοπορεύω/κακοπερνώ
καλοσύνη/κακοσύνη (έχθρα)
καλότυχος/ζάβαλης (καημένος, δύσμοιρος)
καλοχώνευτο/κακοχώνευτο
καλώς/κακώς
καμαρώνω/ντρέπομαι
κάματος/ανάπαυση
καμπούρης/ορθοτενής
καμπύλος/ευθύς
κανείς/άπαντες
κανκανένα/πάμπολλα
κανονικότητα/ασυμμετρία
καντιποτένιος/πανάριστος
καπιστρωμένος/αχαλίνωτος
καπιτάλια(=κεφάλαιο)/απενταρίες (αναπαραδιές)
καραγκιοζιλίκια/καθωσπρεπισμός
καραμπινάτος/ασαφής
καραμπουζουκλής (=χοντρούλης)/λεπτούλης
καραφλός(άκομος)/περισσόκομος (βαθύκομος)
κάργας(=παλικαράς)/λιπόψυχος
καρπαζοεισπράκτορας
/αντιπαρατάξιμος (αντιπλήκτης)
καρτερικός(αγόγγυστος, ανεκτικός)/μεμψίμοιρος
καρφοδεκάρας/σπάταλος (σκορποχέρης)
καρχανατζής/σπουδαιολόγος
κασιδιάρης/δασύτριχος
κασκάντημα/αζηλία
κατάβαση/ανάβαση
καταβοή/επευφημία
καταδεκτικός/ψηλομύτης
καταδικασμένος/αθωωμένος
καταδίωξη/επαρωγή
κατάδυση/ανάδυση
κατάθεση/ανάληψη
καταθλιπτικός/ευάρεστος
κατακλείδα(φινάλε)/προλεγόμενα (εισαγωγή)
κατάκοιτος(=κλινήρης, κρεβατωμένος)/στεκούμενος
κατακόρως/μετρίως
κατάκτηση(=καθυπόταξη)/απελευθέρωση
κατακτητής/υπόδουλος
καταλαλιά/εγκωμιασμός
καταλεπτώς/στοιχειωδώς
καταληπτός/απερινόητος (ακατανόητος, αδιανόητος)
καταμερισμός/ένωση
καταμικρόν/αλματωδώς
καταμόνας(
μεμονωμένως, ξεμοναχιασμένα)/ομαδόν
καταναγκαστικώς/αυτοβούλως (αυτοθελήτως)
κατανάλωση/εξοικονόμηση
κατανοητός/απερινόητος
κάταντα/άναντα
κατάντημα(κατάντια)/προκοπή (χαΐρι)
καταπονεμένος/ξεκούραστος
καταπόνηση/ανάπαυση
κατάπληκτος(
εμβρόντητος,αποσβολωμένος,έκθαμβος)/απαθής

καταπράσινος/ανοιχτοπράσινος

κατάπρωτος/ολοϋστερος
κατάπτωση/ακμαιότητα
καταρτισμός(
προπαρασκευή,προετοιμασία)/ανοργανωσιά
καταρχάς/εντέλει
καταστηματάρχης/πελάτης
κατατοπίζω/παραπλανώ
κατατρεγμός/επαρωγή
καταφατικός/αρνητικός (αποφατικός)
καταφορά (=κατατρεγμός)/επαρωγή (βοήθεια)
καταφρόνηση/εκτίμηση
καταφρόνιο/καμάρι (καύχημα, αγλάισμα)
καταφρονώ/εκτιμώ
καταφυγή/αποθάρρυνση
καταφώρως/κρυφίως
κατεργασμένος/αδούλευτος
κατηγορηματικώς/ακαθορίστως
κατηγοριάρης/επαινέτης
κατεδάφιση/ανέγερση
κατεξοχήν(υπερβολικά,υπέρμετρα,σφόδρα)/ελάχιστα
κατεργαριά/τιμιότητα
κατευθείαν/πλαγίως
κατευνάζω/ερεθίζω
κατηγορητήριο/αμεμφία
κατηγορούμενος/εγκαλεστής (
κατήγορος,μηνυτής,ενάγων)
κατηφοριά(επίκλιση)/ανηφοριά
κατινιά(κακογλωσσιά)/παινεσιά
κατόπιν/πριν
κατοπινός/πρότερος
κατορθώνω/αποτυγχάνω
κατοχή/παραχώρηση
κάτοχος/εστερημένος
κατσιασμένος/αφράτος (ακμαίος)
κατσικοπόδαρος/γουρλής
κατσουλωτός/ξεσκούφωτος
κατσούφιασμα
/χαρμοσύνη
κάτω/επάνω
κατωφερής/ανάντης (ανηφορικός, ανωφερής)
κατώφλι/ανώφλι
καυχηματίας(
υψαύχενος,κορδωτός,καμαρωτός)/ακόρδωτος
καύχηση/ταπεινότητα
καυχιέμαι/ταπεινοφρονώ
καφρίλα/πολιτισμός
κάφρος/προοδευμένος (πολιτισμένος)
καχεκτικός(λυμφατικός)/κοτσονάτος
καψερός(=κακόπαθος, κακοπορεμένος)/εύμοιρος
κενολογία/σπουδαιολογία
κενός/πλήρης
κεντρικός/ακριανός
κεντρόφυγος(φυγόκεντρος)/κεντρομόλος
κεντρώος/ακραίος
κερδομανής/αφιλοχρήματος
κερδοσκοπία/αφιλοκέρδεια
κερδοσκόπος/αφιλοχρήματος
κερδώος/ζημιογόνος
κεχαριτωμένος
(χαριτόβρυτος)/άχαρος
κηλητικός(θελκτικός)/απωθητικός
κηφήνες/δουλευταράδες
κίβδηλος/γνήσιος
κιναιδολόγος/σεμνολόγος
κινέζικα(
ακαταλαβίστικα, ακατανόητα)/κατανοητά
κίνηση/αδράνεια
κιοτής/άσκιαχτος (ατρόμητος)
κλαδεμένος/ακλάριστος (ακλάδευτος)
κλαπατσιάρικος/δυναμωμένος
κλασικό/σύγχρονο
κλάσμα(=κομμάτι, τεμάχιο, μερίδα, μόριο, μέρος)/όλο
κλαψομοίρης/αμεμψίμοιρος
κλείδωμα/ξεκλείδωμα
κλειστός/ανοιχτός
κληρικός/λαϊκός
κλονίζω/στερεώνω
κλούρης(=τεμπέλης)/ακάματος
κοιμήσης/δραστήριος
κοινός/ατομικός
κοινόχρηστος/ιδιόχρηστος
κοινωνικός/
ανομίλητος(απόκοσμος,μονήρης,μονόφρων,μονόβιος)
κοινωνός/αμέτοχος
κοκορόμυαλος/νοήμων
κολάι/ανεπιτηδειότητα
κόλαση/παράδεισος
κόλαφος(προσβολή)/φιλοφροσύνη
κόλλημα/ξεκόλλημα
κολλητικός(μεταδοτικός)/αμετάδοτος
κολλητός(πλαϊνός, παράπλευρος)/απόμακρος
κολοβός(
κουτσονούρης,ημίκερκος)/μακρόκερκος(μακρύουρος)
κολοκυθολογίες/σπουδαιολογήματα
κολοσσιαίος/μικρός
κόλουρος(κοψονούρης)/μακρύουρος
κολπαδόρος/φερέγγυος
κομμάρα/δυνάμωμα
κομπαστής/μετριόφρων
κονομισιά/μεροδούλι
κοντά/μακριά
κοντακιανός/υψηλόσωμος
κοντινότερος/απώτερος
κοντόβλεπος/διορατικός
κοντολαίμης/μακρολαίμης (μακρυτράχηλος)
κοντολογίς/μακρολόγως
κοντόμυαλος/νοήμων
κοντός(τάπας)/ψηλός
κοντοστούπης/υψηλόσωμος
κοντόσωμος/μαγκλαράς
κοντοσώνω/απομακρύνομαι
κοντότριχος(κολερός)/μακρότριχος
κοντοφτάνω/αλαργεύω (ξεμακραίνω)
κοπαδιαστά/καταμόνας (μεμονωμένως)

κοπανατζής/γραμματόδιψος

κοπρίτης/εργατικός (δουλευτής)
κοπρόσκυλο(
ακαματόσκυλο,τεμπελόσκυλο)/φιλόμοχθος
κορακίστικα(ακατάληπτα)/κατανοητά
κορμαράς/μικρόσωμος
κορμιασμένος/πλαδαρός
κορόιδεμα(εμπαιγμός,πείραγμα)/καλόπιασμα
κοροϊδιλίκι/καλομεταχείριση
κοροϊδευτικός(εμπαικτικός)/επαινετικός
κορυφαίος/ουραγός
κοσκινισμένος/άσηστος
κοσμαγάπητος/λαομίσητος
κοσμικός/αναχωρητής (ασκητής, μοναχός)
κοσμοπολίτης/εθνολάτρης
κοσμοπολιτικός/εθνοκεντρικός
κοσμάρα/χαμοζωή
κοσμούρα(=κοσμοσυρροή)/ολιγανθρωπία
κοσμοχαλασιά/σιγαλιά
κοτσάνες/σπουδαιολογήματα
κοτσονάτος/φιλάσθενος (αρρωστιάρης)
κουβάριασμα/ξεκουβάριασμα
κουιάλαμα(καχεκτικό)/εύρωστο
κουκούλωμα/φανέρωμα
κουμπούρας/ευμαθής
κουράγιο/αποθάρρυνση
κουραφέξαλα/σπουδαιολογήματα
κουσελιάρης/επαινέτης
κουσκουσούρης/φιλεπαινέτης
κουταμάρα/μυαλοσύνη
κουτουράδα/περίσκεψη
κουτορνίθι(βλίτο)/σα
ΐνι (ξεφτέρι)
κουτρουλή(=δούλα, θεραπαινίδα)/αφέντρα
κουτσουρεμένος/ακλάδευτος (άκοπος, άκοφτος)
κουφαμάρα/οξυκο
ΐα
κουφιοκέφαλος/νοήμων
κούφιος/πλήρης
κουφόνους(ελαφρόνους)/συνετός (νουβυστικός)
κουφότης/σοβαρότης

κοχλίωση(βίδωμα)/ξεβίδωμα

κρανιοκενής/νοήμων
κρανιόλειος(φαλακρός)/περισσόκομος
κρασοκανάτας(
μπεκροκανάτας,οινόφλυξ,μπεκρής)/ξεμέθυστος
κραταιός/αδύνατος
κράτημα/χύμισμα
κρατούντες/υποτακτικοί
κρένω/σιγώ
κρεοφαγία/φυτοφαγία (χορτοφαγία)
κρετίνος(αχαμνόμυαλος)/τετραπέρατος
κρίνω/επιφυλάσσομαι
κρυάδα(=σαχλαμάρα)/σπουδαιολόγημα (
σοβαρολόγημα)
κρύβδην/φανερώς
κρυερός(=παγερός, ψυχρός)/καυτερός (ζεματιστός)
κρύος/ζεστός
κρύφιος/φανερός
κρυψίλογος/ακριτόμυθος
κρυψίνοια/ανυποκρισία
κτίστης/γκρεμιστής
κτίτορας/κατεδαφιστής
κυκλώπειος(γιγάντιος)/μικρομεγέθης
κυμαινόμενος/εδραίος
κυνισμός/σεμνοπρέπεια
κυρίαρχος/υποτελής (υπήκοος)
κυριολεκτικώς/μεταφορικώς
κυριώδης/ασήμαντος
κυρίως(=προπαντός,
πρωτίστως, ιδίως)/δευτερευόντως
κύρος/ανυποληψία
κυρτός/κοίλος (γουρνωτός)
κωθώνι/σα
ΐνι
κωλοπετσωμένος/κρετίνος
κωλυσιεργία/επίσπευση
κωμικός/τραγικός
κωμικότης/σοβαρότης
κωμωδία/τραγωδία
κωφός(=ανήκοος, ανάκουγος)/οξυήκοος
Λ
λαβέ/δος
λάβρα (λαύρα
)/παγωνιά
λάβρος
/ήπιος
λαβυρινθώδης(περίπλοκος)/απλουστευμένος
λαγαρός(διαυγής)/θολός
λαγνεία/εγκράτεια (αποχή)
λαδωμένο/ανάλαδο
λαθίπονος/αλγεινός
λάθος(αστόχημα, σφάλμα)/ευστοχία
λαθρεπίβουλος/έντιμος 
λαθραίος/φανερός
λαθρόβιος(μονόβιος, μονήρης)/κοινόβιος
λαϊκούρα/αρχοντολόι
λακερολογία/ολιγολογία
λακωνικός/πολυλογάς (μασλατάς, αθυρόγλωσσος)
λαμπεράδα/θολάδα
λαμπρά/αθλίως
λάμψη/θολάδα
λανθάνω/παρουσιάζομαι
λαοπόθητος/λαοκατάρατος
λαοπρόβλητος/λαομίσητος
λαουτζίκος(κοσμάκης)/ελίτ
λαοφθόρος/φιλόλαος
λαοφιλής/λαομίσητος
λαπάς/δραστήριος
λάσκα/τεντωτά
λασκάρω/σφίγγω
λατρευτός/αναγάπητος
λαχταριστό/αποκρουστικό
λεβέντικος/χαυνωτικός
λεβεντόκορμος/πλαδαρός
λείανση/πτύχωση
λείος/τραχύς
λειτουργώ/αδρανώ
λειότητα/τραχύτητα
λείωση/ζάρωμα
λελογισμένως/απερισκέπτως (αψήφιστα,ασυλλόγιστα)
λεξιπενία/ευρεσιλογία
λεπτεπίλεπτος/σκληραγωγημένος
λεπτοκαμωμένος(μινιόν)/χοντροκαμωμένος
λεπτομερειακώς(εξονυχιστικά)/αδρομερώς
λεπτοπόδαρος/χοντροπόδαρος
λεπτός(ψιλός)/παχύς
λεπτόσωμος/παχύσωμος
λέρωμα/φασινάρισμα (ξεβρόμισμα)
λεσχηνεία/λακωνισμός
λέτσος/κομψός
λευκόκομος/μαυρομάλλης
λεφτάς/αδέκαρος
λεχρίτης/αξιοπρεπής
λήθη/μνήμη
ληκτικός/αρχικός
λήξη/έναρξη
λήπτης/δότης
λήρος(φλυαρία, περιττολογία)/ολιγολογία
ληρώδης(μωρολόγος)/ευφυολόγος (χαριτολόγος)
ληρωδίες(μωρολογίες)/σπουδαιολογήματα
λησμοσύνη/μνημοσύνη
λίαν/ολίγον
λιανικώς/χονδρικώς
λιανοπαίδι/υπερήλικας
λιανοπωλητής/χονδρέμπορος
λιανός(ολιγόσαρκος)/χοντρός
λιατσάζω/διογκώνω
λιβακώνομαι/δροσίζομαι 
λιγδιάρης/αλέρωτος
λιγνός/χοντρός (κοιλάτος, ευτραφής)
λιγόζωος/μακρόβιος (δηρόβιος, ερίζωος)
λιγομίλητος(επιγραμματικός)/πολυλογάς (γλωσσάς)
λιγόμυαλος/πολύβουλος (σώφρων)
λιγόστεμα/αβγάτισμα
λιθόδμητος/πλινθόκτιστος
λιμαδόρος/λιγόλογος
λιμασμένος/χορτάτος
λιμπιστός(=ζηλευτός, λαχταριστός)/αηδιαστικός
λιμώδης/χορτάτος
λιοπύρι/παγωνιά
λιπανδρία(=λειψανδρία)/πολυανδρία
λιπανθρωπία/πολυανθρωπία
λιπόμαστος/βυζανιάρικος
λιπόσαρκος(λειψάξιγκος)/παχύσαρκος
λίπουρος(άνουρος)/κερκοφόρος
λιτός(απέριττος)/μυριοστόλιστος (πολυποίκιλτος)
λιτότητα/σπατάλη
λίφαιμος/αιματώδης
λιώνω/πήζω
λογάς/ολιγόλογος
λογίκευση/αφροσύνη
λογικός/παράλογος (εξωφρενικός)
λόγιος(πεπαιδευμένος)/αγράμματος (απαίδευτος)
λόγοις/έργοις
λοξόδρομος/ευθύδρομος
λοξοδρομώ/ευθυδρομώ
λοχηρός(θαλερός)/μαραμένος
λυγισμένος/αβάγιστος (αλύγιστος)
λυμεών/σωτήρας
λυόμενο/συμπαγές
λυσίπονος/αλγεινός
λυσιτελής/ανωφελής (επιβλαβής, ζημιάρης, ασύμφορος)
λυσσώδης/πολύπραος
λυτός/δεμένος
λυτρωμός/χαμός
λυτρώνω/υποδουλώνω
λωλός/γνωστικός
Μ
μαγγώνομαι/ξεπιάνομαι
μάγκικα/απονήρευτα
μαγκούφης/ζευγαρωμένος
μαγκούφικος(=
καταραμένος,αναθεματισμένος)/ευλογημένος
μάζα/τμήμα
μαζικώς/μεμονωμένα
μαθαίνω/αγνοώ
μαθός/πρωτόπειρος
μαιτρ/ανειδίκευτος
μακάριος/δυστυχής
μακαρισμός(=καλοτύχισμα)/ελεεινολογία
μακραίων/βραχυχρόνιος
μακρόβιος/βραχύβιος
μακροθυμία(=ανοχή)/μνησικακία (
κακοχολιά,εχθροπάθεια)
μακρόθυμος/μνησίκακος (εκδικητικός)
μακρόπνους/μικρόπνους
μακροπόδης/κοντοπόδαρος
μακροσκοπία/μικροσκοπία
μακροχρόνιος/βραχυχρόνιος
μακρύουρος/μείουρος
μακρύς/βραχύς
μαλαγανιά(συργουλιά)/δηκτικότητα
μαλακισμός/καρδάμωμα
μαλθακός(χλεχλές,αφερέπονος,αποχαυνωμένος)
/ρέκτης
μαλιάγκος(γυναικωτός)/άθηλυς (αρρενωπός)
μαμόθρεφτος/σκληραγωγημένος
μαναφούκια(ανηγοριές, κακολογίες)/παινέματα
μανιωδώς(=
εμμανώς,πεισματικά,παθιασμένα)/χαλαρά (άτονα)
μαντράχαλος/κοντοπίθαρος
μάξι/μίνι
μάξιμουμ/μίνιμουμ
μαράγκιασμα/θαλερότητα
μαραζωμένος/θαλερός
μαρανίσκω/θάλλω
μαρασμός/προκοπή
μαρασμώδης/ακμαίος
μασκαράς/ευπρεπής
μάστιγα(=συμφορά)/ολβιότητα (καλοτυχία)
μαστοριά(δεξιότητα)/ανεπιτηδειότητα (αδεξιότητα)
μαστόρικο/κακοφτιαγμένο
ματαιοδοξία/μικροφροσύνη
ματαιολογία(
αργολογία)/σπουδαιολογία (χρηστολογία)
ματαιόπονος/παραγωγικός
ματαιόφημος/ολιγόλογος
ματαίως(μάτην, ασκόπως, χαράμι)/σκοπίμως
μαυλιστικός/ηθοπλαστικός
μαυρίλα(μελανότητα)/ασπρίλα (λευκότητα)
μαυρόγια/ασπρόγια
μάχη(σύρραξη, συμπλοκή)/ειρήνη (εκεχειρία)
μαχητός/ακαταμάχητος (
ακαταγώνιστος,αήττητος,αδήριτος)
μάχιμος/απόμαχος
μαχλός(λάγνος)/χρηστοήθης
μεγάθυμος/μικρόψυχος
μεγαλείο/σμικρότητα
μεγαλέμπορος/ψιλικατζής (μικρέμπορος)
μεγαλεπήβολος/μικροτερπής
μεγαλόδωρος/καρφοδεκάρας
μεγαλομάτης(μεγαλόμματος,μεγαλόφθαλμος)
/μικρόμματος
μεγαλοποίηση(δείνωση)/μετρίαση
μεγαλορρημοσύνη/μετριοφροσύνη
μεγαλοφροσύνη/μετριοφροσύνη
μεγαλώνυμος/ακλεής
μεγιστάνες/φουκαράδες
μεθεκτικός/αμέτοχος (ουδέτερος)
μεθυσμένος(πιωμένος)/νηφάλιος (ξεμέθυστος)
μεθύστερον/πρότερον
μειοδοτικός/πλειοδοτικός
μειονότητα/πλειονότητα
μειωτικός/πληθυντικός (αυξητικός)
μελαγχολικός/ευδιάθετος
μελανοκόμης (μελανόμαλλος)/ασπρομάλλης
μελάτο/πηχτό (σφιχτό)
μέλημα/ξέγνοιασμα
μελλούμενα/περασμένα ή παρόντα
μεμιάς/ξεκουπί (εξακολουθητικά)
μεμιγμένος/άσμιχτος
μεμπτός/επαινετός
μένος/κάλμα
μεράδι/όλο
μερακλίδικος/κακόγουστος
μερακλωμένος/κακόκεφος
μερικός/γενικός
μερικότητα/ολικότητα
μεροληπτικός/αφιλοπρόσωπος (αμερόληπτος)
μέσα/έξω
μεσοβέζικος/ξεκάθαρος
μεσόγειος/παράλιος(ακταίος, παραθαλάσσιος)
μεσονύχτι/μεσημέρι
μεσοπέλαγο/ακροθαλασσιά
μεστός/άδειος
μετάβαση/επιστροφή
μεταγώγιμος/αμετακόμιστος
μεταθετός/αμετάθετος
μετανάστευση/νόστος
μεταρρυθμίζω/διατηρώ
μεταφερτός/ριζιμιός (ατράνταχτος)
μεταχειρισμένο/αχρησιμοποίητο (καινούργιο)
μετεξέλιξη/αμεταβλησία (σταθερότητα)
μετρητοίς/βερεσέ
μετριοπαθής/ακρατής
μέτριος/υπερβολικός (υπέρμετρος)
μηδαμινότητα/σημαντικότητα
μηδετέρωθεν/αμφοτέρωθεν
μητριαρχία/πατριαρχία
μηχανοποίητος/χειροποίητος (χεροκάμωτος)
μετριοφροσύνη/αλαζονεία
μεφιστοφελικός(διαβολάνθρωπος)/καλόπραγος
μιασμένος/αβεβήλωτος
μικρέμπορος/μεγαλέμπορος
μικρόκοσμος/μακρόκοσμος
μικροκτηματίας/μεγαλοκτηματίας
μικρολόγος/σπουδαιολόγος
μικροπρεπής/ευπρεπής
μικροσκελής/μακροκάνης
μικρόσταχυς/μεγαλόσταχυς
μίρλα/χαρμοσύνη
μισαλληλία/φιλαλληλία
μισάνθρωπος/φιλάνθρωπος
μισελληνισμός/φιλελληνισμός
μισερός/ακέραιος
μίσοινος/οινόφιλος (οινοπίπης)
μνήμη/λήθη
μνημονιακός(μνημονιολάτρης)/μνημονιομάχος
μνήμων/επιλήσμων (ξεχασιάρης)
μνήσθητι(θυμήσου)/λησμόνησε
μνηστευμένος(αρραβωνιασμένος)/αμνήστευτος
μοιραίος(αναπότρεπτος)/ευδιάφυκτος
μολών/απελθών
μομφή(=κατηγορία, συκοφαντία)/έπαινος
μοναδικός/πληθυντικός
μοναξιά/συντροφιά
μονασμός/συγχρωτισμός
μόνιμος/προσωρινός
μονογαμικός/πολυγαμικός
μονόγλωσσος/πολύγλωσσος
μονοδιάστατος/πολυδιάστατος
μονοεδρικός/πολυεδρικός
μονοείδεια/πολυμορφία
μονοειδής/πολύμορφος (πολυειδής, πολυποίκιλος)
μονοετής/πολυετής
μονοθεϊσμός(μονοθε
ΐα)/πολυθεϊσμός
μονοθέσιο/πολυθέσιο
μονοκατοικία/πολυκατοικία
μονόκλωνος/πολύκλωνος
μονοκόμματος/τεμαχιστός
μονοκοπανιά/διακεκομμένως
μονόκωπος/πολύκωπος
μονολεκτικός/περιφραστικός
μονομερής(=ενιαίος)/πολυμερής (πολλαπλός)
μονομερίτικος/πολυήμερος
μονομιάς(ακαριαία)/διακεκομμένως
μονοπρόσωπος/πολυπρόσωπος
μονοπώλιο/πολυπώλιο
μονορούφι(αμυστί)/διακεκομμένως
μονός/ζυγός
μονοσήμαντος/πολυσήμαντος
μονοτροπία(ομοιομορφία)/ποικιλία
μονοτρόπως/πολυτρόπως (
πολλαχώς, ποικιλοτρόπως)
μονόχηλος/πολύχηλος
μονόχνωτος ή μονόχνοτος(ασχέτιστος)/κοινωνικός
μονόχρωμος/πολύχρωμος (παρδαλός)
μοντέρνος(μοδάτος)/παλιομοδίτικος (ντεμοντέ)
μονώνυμο/πολυώνυμο
μορφονιός/κακονιός
μουγγός(μογιλάλος)/φθεγματικός
μούγκαβος(μούγκλαβος)/ομιλητικός
μούλικος(
νοθογέννητος, μπάσταρδος)/αμπαστάρδευτος
μουλωχτός/ανυπόκριτος
μουντός/καθαρός
μούργος/καλόβολος (καλόγνωμος, ευδιάλλακτος)
μουρλαμάρα/μυαλοσύνη
μούρλια/χάλια
μουρμούρης/αμεμψίμοιρος
μουρνταρεύω/ξεβρομίζω
μουρόχαβλος/ατσίδας
μούρσια(βρόμικος)/καθαρός
μουσαντένιος/ανόθευτος (γνήσιος)
μούτος/φθεγματικός
μουτρωμένος/ευδιάθετος
μοχθηρία/φιλαγαθία
μοχθηρός(=χαιρέκακος)/καλόκαρδος (αγαθόψυχος)
μόχθος/ξεκούραση (ανασασμός)
μόχλευση/στασιμότητα
μπαγάσας/καλοθελητής
μπακανιάρικος/εύρωστος (υγιής)
μπάλιος/μονόχρωμος
μπάμιος(λόκος, χαντός, χάνος)/οξύνους
μπαμπάτσικος(σωματώδης,πληθωρικός)
/μικροκαμωμένος
μπανάλ (τετριμμένο, κοινότοπο)/
ασύνηθες (πρωτόφαντο)

μπάσιμο(είσοδος)/έξοδος

μπασμένος/εκτεταμένος
μπαστάρδεμα/ακηρασία (αμιξία)
μπατάλικος/λυγερός
μπαταξής/καλοπληρωτής
μπατίρης/χρηματίας
μπάχαλο(συμπούρμπουλο)/ευταξία
μπεκιάρης(=άνυμφος, εργένης)/ζευγαρωμένος
μπελαλίδικα/ξέγνοιαστα
μπελάς/απεμπλοκή
μπίμπα(γεμάτος, τίγκα, φίσκα)/άδειος
μποέμικος(πανακηδής)/πολυμέριμνος
μπόσικος/σφικτός
μπουζούκας(=χοντρός)/κοκαλιάρης (ισχνόσαρκος)
μπουζουκοκέφαλος (=χοντροκέφαλος)/ευφυής
μπουλούκος/ισχνόσαρκος (απαχής, σαρκολιπής)
μπουμπουνοκέφαλος(μπουμπούνας)/νοήμων
μπουνάτσα/θαλασσοταραχή (φουρτούνα, τρικυμία)
μπουνταλάς/νοήμων
μπουρδολογία(αερολογία, ανοητολογία)/σπουδαιολογία
μπουρζουάς(μεγαλοαστός)/μικροαστός
μπούφος/έξυπνος
μπόχα/ευοσμία
μπροστινός/πισινός (
στερνός, ουραίος)
μυαλωμένος/φυρόμυαλος
μυημένος/αμυσταγώγητος (αμύητος)
μυθεύματα(=πλαστουργήματα)/αληθοέπεια
μυθώδες/ενυπόστατο
μυκτηρισμός/εγκωμιασμός
μυσαρός(σιχαμερός)/ελκυστικός
μυστηριώδης(ανεξιχνίαστος)/άκρυπτος
μυστικός/φανερός (εύδηλος)
μυτερός/αμβλύς
μυχόνους(
επιφυλακτικός, κρυψίνους)/απροκάλυπτος
μυώδης/παχουλός
μώμος/έπαινος
Ν
ναζιάρης/υποχωρητικός
ναρκοθέτηση/αποναρκοθέτηση
ναστός(πυκνός, πατικωμένος)/αραιός
ναυλωτής/εκναυλωτής
νέκρα(στασιμότητα)/τύρβη
νέκρωση/κίνηση
νεοημερολογίτες/παλαιοημερολογίτες
νεόλεκτος(νεοσύλλεκτος)/παλιοσειρά
νεορθόδοξος/παλαιορθόδοξος
νεοταξίτες(ή νεοεποχίτες)/παραδοσιακοί
νεοτεριστής/ασυγχρόνιστος (αφιλοπρόοδος)
νεοτεριστικός/παραδοσιακός (συντηρητικός)
νερουλός/πηχτός
νευρικός/ψύχραιμος
νεωστί(εσχάτως, προσφάτως, άρτι)/πάλαι
νηνεμία/θύελλα
νηπενθής(άλυπος)/λυπηρός (δυσάρεστος)
νησιώτης/στεριανός (ηπειρώτης)
νηστευτής/ανήστευτος
νηστικομάρα/χορτασιά
νηστικός(=άσιτος, απόσιτος)/χορτάτος
νηστικοσύνη/κορεσμός (πλησμονή)
νίκη/ήττα
νοερός/αισθητός
νοημοσύνη/αμυαλοσύνη
νοικοκυροσύνη/ακουμανταρισιά
νοθευμένος/ακήρατος
νόθος/γνήσιος
νοσηρός/υγιεινός
νόστιμος(εύμνοστος, εύγευστος)/άνοστος
νότη/ξηρασία
νότιος/αρκτώος (βόρειος)
νουνεχής/άφρων (ανοήμων, νηπιόφρων, ολιγόφρενος)
νουνεχόντως/απερισκέπτως
ντερλίκωμα/ολιγοφαγία
ντόμπρος/ανειλικρινής
ντόπιος/αλλοδαπός
ντόρος/βουβαμάρα
ντουγρού/πάραντα (λοξά, παράστρατα, στραβά)
ντράβαλα/ξεμπερδέματα
ντραγκάνημα/σταθέρωμα
ντροπή(συστολή, τσίπα)/αναίδεια (θρασύτητα)
ντροπιαστικός/επιδοκιμαστικός
νυκτόβιος/ημερόβιος
νύχιος/ημερινός
νύχτα/μέρα
νυχτιάζει/ξημερώνει
νύχτωμα/ξημέρωμα
νωδός(φαφούτης)/οδοντοφόρος
νωθρός/σβέλτος (ευκίνητος)
νωπός/μπαγιάτικος
νωρίς/αργά
νώτα(πισινά)/μπροστινά
νωχελής/δραστήριος
Ξ
ξακουστός/άσημος
ξανάρτος/αρτύσιμος
ξαναστραμμάρα(παραξενιά)/τυπικότητα
ξαρμάτωτος(άοπλος)/ένοπλος (οπλοφόρος)
ξαστεριά/συννεφιά
ξαφνικός(ανέλπιστος,αναπάντεχος)/προβλέψιμος
ξάφνου(απότομα, εξαπίνης)/εξελικτικά (βαθμιαίως)
ξέβαμμα(ξεβάψιμο)/βάψιμο (μπογιάτισμα)
ξεβάφω/χρωματίζω
ξεβούλωμα/έμφραξη
ξεγκάβωμα/γκάβωμα
ξεγνοιασιά/μέριμνα (πονοκεφάλιασμα, σκοτούρα)
ξέγυμνος/ντυμένος
ξεδοντιάρης/οδοντοφόρος
ξεθάψιμο/ταφή (ενταφιασμός)
ξεθωριασμένος(ξασπρουλιάρης)/σκουρόχρωμος
ξέθωρος(ξασπρισμένος)/σκουρόχρωμος
ξεκάθαρος/αδιαφανής
ξέκαρδα/προθύμως (προφρόνως)
ξεκουκούλωτος/κουκουλωτός (κουκουλοφόρος)
ξεκούμπωμα/θηλύκωμα (κούμπωμα)
ξεκούραστος/αποσταμένος (
απόκοπος=κουρασμένος)
ξεκούτης(μωρόφρων)/σώφρων
ξελασκάρισμα/σφίξιμο
ξελάφρωμα/επιβάρυνση
ξελογιάζω/συνετίζω
ξέμακρα/κοντινά
ξεμοντάρισμα/συναρμολόγηση
ξεμούδιασμα/αιμωδία
ξεμπλέτσωτος/ντυμένος
ξενηλασία/φιλοξενία
ξενόδουλος/εθνεγέρτης
ξενοιασμένος/πολύφροντις
ξενομανία(ξενολατρεία ή ξενολατρία)/μισοξενία
ξενοπρεπής/εθνοπρεπής
ξένος/ιθαγενής
ξενόφοβος/φιλόξενος (ξενόφιλος)
ξέξασπρος(κατάλευκος, πάλλευκος)/κατάμαυρος (ακρομέλας)
ξεπάκιασμα/ξαλάφρωμα
ξεπατωμός/γλιτωμός  
ξεπέζεμα/καβαλίκεμα
ξέπνοος/σφριγηλός (ακμαίος)
ξεποδάριασμα/ξαπόσταμα
ξερα
ΐλα/υγρότητα
ξερακιανός/ευτραφής
ξεροβόρι/λίβας (ανεμόκαμα)
ξεροκέφαλος/οξύνους
ξερός(άνυδρος, ανάματος, στεγνός, άβροχος)/υγρός
ξεροσφύρι/φαγοπότι
ξερότοπος/λιβάδι (λειμών)
ξεσήκωμα/καταστολή
ξεσκούφωτος/λοφωτός
ξεσπίτισμα/στέγαση
ξεστραβωμένος/πλανημένος
ξετσίπωτος/αισχυντηλός
ξεφορμάρισμα/διαμόρφωση
ξέφρενα/λελογισμένως
ξεφτέρι/κουτορνίθι
ξεφτίλας ή ξευτίλας/ευυπόληπτος
ξεχαμάρα/θύμηση
ξεχασιά/υπόμνηση
ξεχασμένος/αείμνηστος
ξεχρέωτος/χρεωμένος
ξήρανση/ύγρανση
ξηρασία/υγρασία
ξηρόφιλος/υγρόφιλος
ξίκικος/ατόφιος
ξιπάζομαι/ταπεινοφρονώ
ξόδεμα/φειδωλία
ξοδευτής/σφιχτοχέρης
ξύπνιος/κοιμισμένος
ξώπετσα(
ξυστά, επιπολής, ξώδερμα, γρατσουνιστά)/βαθέως
Ο
ογκώδης/φτενός
οδικώς/αεροπορικώς (ή ακτοπλοϊκώς)
οδύνη/ευφροσύνη
οθνείος/γηγενής
οίδα(γνωρίζω)/αγνοώ
οίηση/ταπεινοσύνη
οικειοθελής(αυτόβουλος, αυτοπροαίρετος)/ακούσιος
οικειοθελώς/ακουσίως
οικείος(οικογενειακός, σπιτικός, οικιακός)/ξένος
οικοκυροσύνη/τσαπατσουλιά
οικονομία/σπατάλη
οικουμενικότητα/μερικότητα
οίκτος(έλεος)/αναλγησία (απονιά)
οικτρός/αξιοπρεπής
οικωφελής/οικοφθόρος
οκνηρός/δραστήριος
όλβιος/δυστυχής
όλβος(
ευδαιμονία, ευτυχία, ευημερία, μακαριότητα)/δυστυχία
όλεθρος(
εξώλεια, καταστροφή, ρήμαγμα, ερήμωση)/σωτηρία
ολετήριος/σωτήριος (σωστικός)
ολημερίς/ολονυχτίς
ολιγάκις/απειράκις
ολιγαρκής/άπληστος
ολιγοδάπανος/πολυέξοδος
ολιγοδεής/ακόρεστος
ολιγοέξοδος/πολυδάπανος
ολιγόλαλος/απεραντολόγος
ολιγολογία/πολυλογία
ολιγομαθής/πολυμαθής (ευπαίδευτος)
ολιγόμυαλος/νοήμων
ολίγον/άγαν
ολιγόνοια/βαθύνοια (εμβρίθεια)
ολιγόνους/νοήμων
ολιγοπαιδία/πολυτεκνία (πολυπαιδία)
ολιγόσιτος/κοιλιόδουλος (
γαστρίδουλος, πολυφαγάς)
ολιγοφαγία/πολυφαγία (γαστριμαργία)
ολιγωρία(αμέλεια, αφροντισιά)/επιμέλεια
ολισθηρός(γλιστερός)/κολλώδης
ολοήμερος/ολονύκτιος (παννύχιος)
ολόθερμα/χλιαρώς
ολοθρευτής/σωτήρας (λυτρωτής, ρύστης)
ολοθύμως/απρόθυμα
ολόιδιος/ανόμοιος
ολόϊσια/πλαγίως
ολοκάθαρος/ρυπώδης
ολομερής/πλημμελής
ολόμοιος/αλλιώτικος
ολονέν ή ολοένα/ενίοτε
ολόπλευρος/μονόπλευρος
ολούθε/πουθενά
ολοχρονίως/προσκαίρως
ολόψυχα/ξέκαρδα
ομαδικώς/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαδόν/καταμόνας (μεμονωμένως)
ομαλός/ανώμαλος (ακανόνιστος)
ομιλία/σιγή
ομόγνωμος/ετερόγνωμος
ομογνωμοσύνη(ομοφροσύνη, ομοφωνία)/διχογνωμία
ομόδοξος/αλλόδοξος (ετερόδοξος)
ομοεθνία/αλλοεθνία
ομόθρησκος/αλλόπιστος (αλλόθρησκος)
ομοιόμορφος(=αποίκιλος)/ποικίλος
ομοιόσχημος/ετερόσχημος
ομόνοια/διχόνοια
ομονοιάζω/διχάζω
ομορφάδα/ασχημάδα
ομορφάντρας/ασκημάντρας
ομότιμος(ισότιμος)/ανισότιμος
ομού(μαζί, αντάμα, κοινώς)/ξέχωρα
ομοφοβικός(ασαφές λήμμα)/ομοφυλοφιλικός
ομόφρων(ομοϊδεάτης, συνθιασώτης)/ετερόφρων
ον/ανύπαρκτο
όνειδος/επιδοκιμασία
ονυχοφόρο/οπληφόρο
οξυθυμία(=παραφορά, αψιθυμία)/πραϋθυμία
οξύθυμος(οργίλος, επίχολος)/πραϋθυμος
οξυμέριμνος(
πολυφροντισμένος)/παραπεταμένος
οξύνοια(
αγχίνοια, ευστροφία)/αμβλύνοια (χοντροκεφαλιά)
οξύς(μυτερός, αιχμηρός, οξύληκτος)/αμβλύς
οξυωπία/αμβλυωπία
οπισθοδρομικός/προοδευτικός (
πρωτοπόρος,καινοτόμος)
οπισθοφυλακή/εμπροσθοφυλακή
οπίστατος/πρώτος
οποτεδήποτε (όποτε)/ευκαίρως (εγκαίρως)
οπωσδήποτε/ίσως
οπωσούν/υπερβολικά
οργάνωση(οργανωσιά)/αλαλούμ (σκορποχώρι)
οργίλος(θυμώδης, χολώδης)/πράος (αχόλιαγος)
οργωμένο/ακάμωτο (ανόργωτο)
ορεινός/πεδινός
ορεξάτος/ανόρεχτος
ορεσίβιος/καμπίσιος
ορθάνοιχτος/κατάκλειστος
όρθιος/καθιστός
ορθοεπής/ανοητολόγος
ορθοτενής/καμπουριαστός
ορθοφροσύνη(ευβουλία, ευθυκρισία)/βλακισμός
ορθοφυής/κατακείμενος (χαμαιφυής)
οριστικός(τελειωτικός, αναθέτητος)/απαγίωτος
ορκοπάτης/εύορκος
ορνιθοσκαλίσματα/καλλιγραφήματα (
καλλιγραφία)
ορμητικός(
ακάθεκτος,ασυγκράτητος,ακατάσχετος)/ανασχετικός
ορυμαγδός(οχλοβοή, βαβούρα, οχλαγωγία)/ευταξία
οσημέραι/ενίοτε
οσονούπω/αργότερα
οσφυοκάμπτης(
εθελόδουλος)/απροσκύνητος (αγονάτιστος)
οσφυοκαμπτισμός(
κυψαυχενισμός)/ελευθεροφροσύνη
οτρηρός(ευκίνητος, δραστήριος)/οκνηρός
ουδείς/άπαντες
ουδόλως/αφθόνως
ουσιώδης/ασήμαντος (αμελητ
έος, ανούσιος)
ουτιδανός/αξιόλογος
ούτως/άλλως
οφθαλμοφανές(καταφανές)/ασαφές
όχι/ναι
οψιγέννητος/αγουρογέννητος

οψοφάγος(λαίμαργος)/ολιγοφάγος

Π
παγιότητα(στερεότητα, σταθερότητα)/αστάθεια
πάγκαλος(πανώριος, πανέμορφος)/πανάσχημος
παγκοσμιοποίηση/αποπαγκοσμιοποίηση
παγκόσμιος/επιμέρους
παγκοσμιότητα/μερικότητα
παγκουί(πεσίνι, μετρητοίς)/βερεσέ
παθητικός/ενεργητικός
παιδαριώδης/ευκαταφρόντιστος
παίδεμα/αναψυχή
παινεσιάρης(περιαυτολόγος)/ταπεινόφρων
παλαβομάρα/φρονιμάδα
παλιορούτι/σινιέ
πάλαι/νυν (τώρα)
παλαιικός/τωρινός (συγκαιρινός)
πάλιν(=ξανά, εξαύθις, επαναληπτικώς)/άπαξ
παλλαϊκός(=πάνδημος)/ολιγόκοσμος (ολιγάνθρωπος)
παμπάλαιος(=απηρχαιωμένος)/σύγχρονος
πάμπαν(παντελώς)/διόλου (ουδόλως, ουδαμώς)
πανδαιμόνιο/σιγαλιά
πανδαμάτωρ(καταλυτής)/αναγεννητής
πανζουρλισμός/κατευνασμός (καταλάγιασμα)
πανθεϊσμός(πολυθεΐα)/μονοθεϊσμός
πανούργος/ειλικρινής
παντελονάκι(σορτσάκι)/περισκελίδα
παντελόνιασμα(είσπραξη)/ξόδιαση
παντογνώστης(=παντοδαής)/αδαής (ατζαμής)
παντοίος(παντοειδής, ποικίλος)/απλός
πάντοιος/καλοσυνάτος
πάντοτε/ποτέ (ουδέποτε)
πάντως/ίσως
παπαρδελίκι/ολιγολογία
παπουτσωμένος/ανυπόδητος (
ξυπόλυτος, γυμνόπους)
παράβουλος(=κακόβουλος)/καλόβουλος
παραγέμισμα/διακένωση
παραδεκτός/απαράδεκτος
παραδόξως(=παραλόγως)/κανονικά (
φυσιολογικά, λογικά)
παραδοσιακός/προοδευτικός
παραδούχος/απένταρος
παράκαιρα(
αργοπορημένα)/εγκαίρως (εμπρόθεσμα)
παρακαιρισμένος/πρόσφατος
παρακάμψιμος/αναπόφευκτος
παρακατιανός(ασήμαντος)/αξιόλογος
παρακεντές/σημαντικός (
αξιοπρόσεκτος, υπολογίσιμος)
παράκληση/απαίτηση
παρακώλυση(παρεμπόδιση)/διευκόλυνση (
εξυπηρέτηση)
παραλήπτης/αποστολέας
παραλής/απένταρος
παράλογα/λογικώς (εμφρόνως, συνετά)
παραλόγιασμα/φρονίμευμα
παραλογισμός(παράκρουση,παράνοια)/εχεφροσύνη
παραμικρό/μέγιστο
παραμπρός/παραπίσω
παραμυθένιος(θαυμαστός, έξοχος)/αναξιόλογος
παρανομία/νομιμοφροσύνη
παρανόμως/νομίμως
παράξενος/κανονικός
παραπλήσιος/παράταιρος (ανόμοιος, ασύμφωνος)
παραπονεμένος/ικανοποιημένος
παράπονο/δικαίωση
παράπτωμα(πλημμέλημα, αμάρτημα)/ευστοχία
παρασάνταλος/καλοφτιαγμένος
παρασούσουμος/καλοφτιαγμένος (ευποίητος)
παραστάτης(υπερασπιστής)/διώκτης
παράταση/συντόμευση
παρατείνω/συντομεύω
παράτυπος/νομότυπος
πάραυτα(=αυθωρεί, παρευθύς)/παρατεταμένως
παράφορος/συνετισμένος
παρέα/καταμόνας (χωριστά, μεμονωμένως)
παρέκει(παραπέρα, μακρύτερα)/εγγύτερα
παρεκτικός/δεκτικός
παρεκτός(
πλην, εξόν, πάρεξ)/ανεξαιρέτως
παρεκτροπή(παραστράτημα)/χαλιναγωγία
παρελθόν/μέλλον (ή παρόν)
παρεμπιπτόντως/απαρεγκλίτως
παρεπίδημος(πάροικος)/ένδημος (εγχώριος)
παρέργως(δευτερευόντως)/πρωτευόντως
παρευθύς/βραδέως
παρηγοριά(
εγκαρδίωση,θαλπωρή,παραμυθία)/αποθάρρυνση
παρήκοος/υπάκουος
παρθένος ή παρθένα/παντρεμένη (ύπανδρος)
παροινία(κραιπάλη)/νηφαλιότητα (νήψη)
πανομοιότυπος/απεμφερής
πάνυ/ολίγον
παρίες/προύχοντες
παρλαπίπας(ανοητολόγος, χαζοπαζάρας)/ορθοεπής
παρλιακός(ανόητος)/έμφρων
παρμένος/έμφρων
παροδικός/μόνιμος
παροξυμμένος/αόργητος
παροχή/αποδοχή
πάροχος/αποδέκτης
πάρτη(αποσπασματικότητα)/ολότητα
παρτσακλός/ευπρόσωπος
παρών/απών
πάρωρα/εγκαίρως
πασιφιστής/φιλοπόλεμος
παστρικάδα/ρυπαρότης
πατεντάτος/αμφισβητούμενος
πατριώτης/ψευτοπατριώτης (πατριδοκάπηλος)
παυσίλυπος/αλγεινός
παχυδερμισμός/ευαισθησία
παχύνους/οξύνους
πάχυνση/ίσχνανση (αδυνάτισμα, λέπτυνση)
παχύς/λεπτός
πεζομάχος/ναυμάχος
πεζός/έφιππος (ιπποβάμων)
πείρα/απειρία
πείσμα(=εμμονή)/υποχωρητικότητα
πείσμων(
ισχυρογνώμων, μονογνώμων)/υποχωρητικός

πελάγωμα(αναποφασιστικότητα)/αποφασιστικότητα

πέλας/εκάς
πελάτης/μαγαζάτορας
πένης(βιοστερής, άβιος)/πλούσιος (ανενδεής)
πένθιμος/γιορταστικός
πενιχρός/άφθονος
πενιχρότης/αφθονία
πεντάμορφος/πανάσχημος
πεπερασμένος/ατέρμων (ατέλειωτος)
πεποίθηση(εκθάρρηση)/αμφιβολία (αβεβαιότητα)
πέρας/αρχή
πέραση/απόρριψη
περασιά/απορία
περαστικός/διηνεκής (παντοτινός)
περίβλεπτος(=περιζήτητος,διαπρεπής)/παρακατιανός
περιβόητος(περιλάλητος)/ακλεής
περιδεής/ατρόμητος
περιδρόμιασμα/λιγοφαγία
περιεκτικός/κενός
περιεργασμένος/πρόχειρος
περίεργος/αδιάφορος
περίκλυτος(περίφημος)/ακυδής
περιλάλητος/ακυδής
περιληπτικός/αναλυτικός
περίνοια(σύνεση)/απερισκεψία
περιοδικώς/συχνάκις
περίπλοκος/απλούς
περιποιητικός/βασανιστικός
περίπυστος(=ξακουστός)/άσημος
περίρρυτος/στεγνός
περίσσιος/λειψός
περισσόκομος/φαλακρός (
ψιλόκρανος, μαδαροκέφαλος)
περισσόνους(ευφυής)/βραδύνους
περιστολή/επαύξηση
περίτεχνος(ευδαίδαλος)/άκομψος (ακαλλώπιστος)
περιττός/άρτιος
περίφοβος/ατρόμητος
περιφρόνηση/σεβασμός
περίφροντις/ακηδής (ολίγωρος)
περιχαρής/κατηφής
περιώνυμος(παροιμιώδης)/άγνωστος
περοιάζομαι/ταπεινοφρονώ
πεώλης/ανδροπρεπής
πηγασμός(=ανάβλυση, πακτωλός)/στέρεψη
πηγεμός/ερχομός
πηγή(προέλευση, αρχή, αφετηρία)/τερματισμός
πηκτός/ρευστός
πηλόχτιστο/μπετόχτιστο
πιθανός(=ενδεχόμενος)/σίγουρος
πικρογέλαστος/γλυκογέλαστος
πικρόγλωσσος/γλυκόλογος (ηδυλάλος)
πιναρός(ρυπαρός)/καθάριος
πιστευτός/αναξιόπιστος
πιστοδότης/πιστολήπτης
πιστό(=ολόιδιο, ακριβές)/ανακριβές (ασύμφωνο)
πίσω/μπροστά
πλάθω/χαλώ
πλακεδερός/ανισόπεδος
πλάνη/ορθότητα
πλασματικός/αληθινός
πλαστό/γνήσιο
πλατειασμός/συνοπτικότης
πλατσουκομύτης/σουβλερομύτης
πλατσουκωτός/μυτερός
πλάτυνση/στένωση
πλειονότης/μειονότης
πλεόνασμα/έλλειμμα
πλεονέκτης/ανιδιοτελής
πλεονεκτικός/μειονεκτικός
πληθυντικός/ενικός
πληθύς(πλήθος)/ολιγότητα (στενότητα, σπάνις)
πληκτικός(=μονότονος, ανιαρός, βαρετός)/ευάρεστος
πλημμυρίς/άμπωτις 
πλήξη/ευαρέσκεια
πλήρης/άδειος
πληρότητα/κενότητα
πληροφορημένος/ανήξερος
πλησίασμα/μακρυσμός
πλησιαστός(ευπρόσιτος)/αζύγωτος (ασίμωτος)
πλησιότης/μακρυσμός
πλησιφαής(ολοφαής, ολοφώτεινος)/ολοσκότεινος
πλησμονή/κενότητα
πλισάτος/στρωτός
πλουμιστός/αστόλιστος (αδιαποίκιλτος,ακόσμητος)
πλουσιοπαρόχως/φειδωλώς

πλουσιόσπιτο/φτωχόσπιτο

πλουτισμός/φτώχεμα
πλύση(=καθάρισμα)/απλυσιά (αλουσιά, ρυπαρότης)
πλωτός/άπλευστος
πνευματώδης/αμβλύνους
ποδαράδα/αμαξάδα
ποθεινός/αποκρουστικός
ποθώ/αποστρέφομαι
ποινή/επιβράβευση
ποιοτικός/άποιος
πόλεμος(σύγκρουση)/ειρήνη (ανακωχή)
πολέμιος/φίλος
πολεμοχαρής/ειρηνόφιλος
πολιτικοποίηση/αποπολιτικοποίηση
πολιτισμός/βαρβαρότητα
πολλάκις(συχνάκις, πλειστάκις)/άπαξ ή ενίοτε
πολλότητα(=πληθώρα)/ολιγότητα (σπανιότητα)
πολυάσχολος/αργόσχολος
πολύγνωρος/ολιγομαθής
πολυγονία/λιγοτοκία
πολυεθνής(πολύφυλος)/μονοφυλετικός
πολυεθνικός/μονοεθνικός
πολυθρησκειακός(πολυθεϊστικός)/μονοθεϊστικός
πολυθρησκευτικό/μονοθρησκευτικό
πολυκαιρία/ολιγοχρονιότητα
πολυκοσμία/ολιγανθρωπία
πολυπληθείς/ευάριθμοι
πολύπλοκος/απλούς
πολυπολιτισμός/εθνοκεντρισμός
πολυπολιτισμικός/μονοπολιτισμικός
πολυπότης(αμετροπότης)/ολιγοπότης (μετριοπότης)
πολυπράγμων/αργόσχολος
πολυρρήμων/λιγόλογος
πολυσύχναστος/ερημικός
πολυσχιδία/ομοιομορφία
πολύτιμος(βαρύτιμος)/ευτελής
πολυτοκία/ολιγογονία
πολυφροντίστως/ανεξέταστα (αβλεπτί, αβασανίστως)
πολυφυλετικός/εθνοτικός (
μονοφυλετικός, μονόφυλος)
πολυφυλετισμός(πολυφυλετικότητα)/εθνοτισμός
πολυφωνικός/μονοφωνικός
πολυχρήματος/ανάργυρος
πολύχρυσος/πάμπτωχος
πολύωρος/ολιγόωρος
πομπός/δέκτης
ποπολάρος/πατρίκιος
πόρρω/εγγύς
πόρρωθεν/εγγύθεν
πορώδες/συμπαγές
ποτισμένος/ανύδρευτος (απότιστος)
πουθενάδες(=αμελητέοι, μηδαμινοί)/επιφανείς
πουλεύω(διαφεύγω)/παραμένω
πούντα/ζεστασιά
πουσάρισμα(ενίσχυση)/εξασθένιση
πραγματικός/φανταστός
πραγματικώς(=όντως, αληθώς)/αναληθώς
πρακτικός/θεωρητικός
πράος/οργίλος (θυμικός)
πρεσβυγενής(=παλαιός, αρχαίος)/αρτιγενής
πρηνηδόν/υπτίως
προαγωγή/υποβίβαση
προαιρετικός/
υποχρεωτικός(αναγκαστικός,επιτακτικός,πιεστικός)
προβολή/απόκρυψη
πρόγαμος(αρραβωνιασμένος)/αμνήστευτος
πρόγονος/απόγονος
προδοσία/αυτοθυσία
προηγούμενος/
επόμενος (επακόλουθος, κατοπίσθιος)
προθύμως(ευπειθώς)/βαρυθύμως
προικοδότης(εδνωτής)/προικολήπτης
προκλητικός(
αυθάδης, κυνικός, αμετροεπής)/σεμνόπρεπος
προκομμένος/απρόκοπος (ρεμπέτης)
προκοπή/τεμπελιά
πρόλογος(προεισαγωγή, προοίμιο)/επίλογος
προμελετημένα/κουτουρού
προμηθής/επιμηθεύς
προνοητικός/απερίσκεπτος
πρόοδος/οπισθοδρόμηση
προπέτεια(θρασύτητα)/ευπροσηγορία
προπετής/ευγενικός
προσάπτω/αφαιρώ
προσαρμογή(=ταίριασμα)/δυσαρμοστία
πρόσβαρος/λιποβαρής
προσβάσιμος/απλησίαστος
προσβλητικός/κολακευτικός
προσδόκιμος/απρόβλεπτος
προσηκόντως(
πρεπόντως,προσφυώς)/απρεπώς (ανάρμοστα)
πρόσθεν/ύστερον
προσθήκη/αφαίρεση (απόσπαση)
πρόσκαιρος/μόνιμος
πρόσληψη/απόλυση
προσόν/μειονέκτημα
προσόρμιση(
άραγμα,κατάπλους,ελλιμενισμός)/απόπλους
προσπάθεια/αδράνεια
προσποιητός(επιτηδευμένος)/ανεπιτήδευτος
προστάτης(υπερασπιστής)/διώκτης
πρόστυχος/αιδήμων
πρόσφατος/παλαιός
προσφιλής/δυσάρεστος
πρόσφυγας/αυτόχθων
προσχηματικός/απροσχημάτιστος (ειλικρινής)
προσωποδέρνω/εξυμνώ
προτρεπτικός(επιτρεπτικός,παρακινητικός)
/αποτρεπτικός
πρότυπος/κοινός
προϋπάντηση(
υποδοχή,υπαπαντή)/κατευόδωση (ξεπροβόδισμα)
πρώιμος/όψιμος
πρωινιάτικα/βραδιάτικα
πρωτάκουστος/πολυακουσμένος
πρωτεργάτης/νεροκουβαλητής
πρωτινός/σημερινός (σύγχρονος)
πρωτίστως/δευτερευόντως
πρωτοβουλία/αναγκασμός
πρωτόγνωρος/συνήθης
πρωτόγονος/προοδευμένος
πρωτοκορυφαίος/πανέσχατος (
τρισνέατος,καταπίσινος)
πρωτοσέλιδο(
εμπροσθόφυλλο)/οπισθόφυλλο(οπισθοσέλιδο)
πρωτυτερινός/σύγχρονος
πταίστης/αθώος
πτώση/έγερση
πτωτικώς/ανοδικώς
πυκασμός/αραιότητα
πυκνοκατοικημένος/αραιοκατοικημένος
πυρογόνος/φλογοφθόρος
πυστός(γνωστός)/άγνωστος
πωλητής/αγοραστής (ψωνιστής)
πωρωμένος/ευσυνείδητος
Ρ
ραγδαίος/ήπιος
ραγιάδικος/ελευθερόπρεπος
ράδιος/δύσκολος
ραδιούργος/έντιμος
ράθυμος/δραστήριος
ραϊδινός(λεπτοκαμωμένος, λεπτοφυής)/παχύς
ρακένδυτος/καλοντυμένος (σινιαρισμένος)
ραστώνη/δραστηριότητα
ραχατλής/ακαταπόνητος (χαλκέντερος)
ρεαλισμός/ιδεαλισμός
ρεαλιστής/αιθεροβάμων
ρέγουλα(μέθοδος, τάξη)/ατσαλοσύνη
ρεγουλάρισμα(ρύθμιση, κανόνισμα)/απορρύθμιση
ρεζίλεμα(ταπείνωση, εξευτελισμός)/ξεντρόπιασμα
ρέκτης(δραστήριος, δημιουργικός)/αδρανής
ρεμάλι/αξιόλογος
ρεμπεσκές(φυγόπονος)/ακάματος
ρετσινιά/παινεσιά
ρευματοδότης/ρευματολήπτης
ρευστός/συμπαγής (συμπυκνωμένος)
ρηξικέλευθος(
προοδευτικός, καινοτόμος)/παραδοσιακός
ρητός/άφατος
ριζά/βουνοκορφή
ριζοσπαστισμός/συντηρητισμός
ρικνός(=φαρκιδώδης)/αρρυτίδωτος
ρίψασπις/μαχητής
ριψοκίνδυνος/αδιακύβευτος
ρόδινα/απαισιόδοξα
ρουτίνα/ποικιλομορφία
ρύβδην(αφθόνως, δαψιλώς)/φειδωλώς
ρυθμικώς/ακατάστατα
ρύθμιση/αποσυντονισμός (απορρύθμιση)
ρυμηδόν(ορμητικώς)/ηπίως
ρύπανση/παστρικάδα
ρυπαρός/καθαρός
ρύση(
σωτηρία)/χαμός (αφανισμός,εξόντωση,εξουθένωση)
ρύσιος/ολέθριος (
φθαρτικός, καταστρεπτικός, φθοροποιός)
ρυσός(ρυτιδιασμένος, ζαρωμένος)/αρρυτίδωτος
ρωμαλέος/ασθενικός
ρώμη(σθένος, ισχύς)/αδυναμία
Σ
σαβούρωμα/λιγοφαγία
σαθρός/στερεός
σαλός(=έκφρων)/έμφρων
σάλος/αταραξία (ηρεμία)
σαλπάρω/αράζω
Σαμαρείτης(σπλαχνικός)/άσπλαχνος
σαματάς/βουβαμάρα
σάπιος/ασάπιστος
σαπρός/ασαπής
σαρδαναπαλικός(εντρυφής)/λιτόβιος
σαρίζω/κτίζω
σαρώνω/ρυπαίνω
σατανικός/χρηστοήθης
σαφής/θολός
σαφήνεια/αοριστία
σαφηνώς(
προδήλως, διαρρήδην, απεριφράστως)/ασαφώς
σαφρακιασμένος/δυναμωμένος
σαχλαμάρες/σπουδαιολογήματα
σαχνιασμένος(=μουχλιασμένος)/αμούχλιαστος
σβαρνιάρης/ευπρεπής
σβέλτος/νωθρός
σβόερας/νωθρός
σβόμπος/ευθυτενής
σεβάσμιος/καταγέλαστος
σεμνός/αδιάντροπος (ξετσίπωτος)
σέμνωμα/ξεφτίλα ή ξευτίλα
σεπτός/αισχρός (επαίσχυντος)
σερπετάδα(=ζωηράδα)/νωθρότητα (απραγμοσύνη)
σήμερον/πάλαι
σθεναρός/αδύναμος (ανίσχυρος)
σιάξιμο/στράβωμα
σιβυλλικός/κατανοητός
σιγαλιά/βουητό
σιγαλός/θορυβώδης (παταγώδης)
σιγανά/θορυβωδώς
σιγή/θόρυβος
σιγοντάρισμα/αντιπάλεμα
σιγουράρισμα(εξασφάλιση, εγγύηση)/ανασφάλεια
σίγουρος/αμφίβολος (αβέβαιος)
σιμά(παρακειμένως, παραδίπλα, κοντά)/αλάργα
σιούτος(
στενοκέφαλος, ντουγάνι)/εύστροφος (ταχύνους)
σιτάρκεια/σιτολειψία
σιτευτός/λιπόσαρκος
σιτοδεία/σιτάρκεια
σιχασιά/συμπαθητικότης
σιωπή(βούβα)/θόρυβος
σκαιός/μειλίχιος
σκαιουργία(βαναυσότητα)/προσήνεια (γλυκυθυμία)
σκαλινό/σύμμετρο
σκανδαλιά/ηθικότητα
σκανδαλώδης/ακατάκριτος
σκαρταδούρα/χρειαζούμενα
σκάρτος/χρήσιμος
σκασίλα(κρεπάρισμα)/ευαρέσκεια
σκατόψυχος(=μαυρόψυχος)/αγαθόψυχος
σκεβρός(πετσικαρισμένος)/ευθυτενής
σκέδαση/συμμάζεμα
σκέτος/ανάμικτος
σκευώρημα ή σκευωρία(ραδιουργία)/καλοήθεια
σκλάβος/απόδουλος (απελεύθερος)
σκληραγωγημένος/ντελικάτος (ευπαθής)
σκληραγωγία/τρυφή (καλοπέραση, πολυτέλεια)
σκληροκαρδία/ευσπλαχνία
σκληροτράχηλος/μειλίχιος
σκολιός/ευθύς
σκοπίμως/ασκόπως
σκόρπισμα/άθροιση
σκόρπιος/σωρευμένος
σκορποχέρης/σφιχτοχέρης
σκοτεινός(ζοφερός, λιβρός)/φωτεινός
σκράπας/δαήμων (ευμαθής)
σκυθρωπός/εύθυμος
σμικρολόγος/σπουδαιόμυθος
σμικρός/μεγάλος (
πελώριος,υπερμεγέθης,γιγαντιαίος,τεράστιος)
σμίκρυνση/μεγέθυνση
σμπαραλιάζω(διαλύω)/συγκροτώ
σνοβισμός/καταδεκτικότητα
σνομπισμός/καταδεξοσύνη
σοδομισμός/χρηστοήθεια
σοδομίτης(=φιλακόλαστος)/χρηστοήθης
σόικο/δευτεράντζα
σουβλερός/αμβλύς
σούργελο(
καταγέλαστος,καταχλεύαστος)/αξιότιμος(αξιοσέβαστος)
σοφίζω/συσκοτίζω
σπάνις/αφθονία

σπαρακτικός/εύχαρις (ευφραντός, χαροποιός)

σπαρίλα/φιλοπονία
σπάταλος(φιλαναλωτής)/οικονόμος
σπέκουλα/αφιλοκέρδεια
σπιρτόζος/βραδύνους
σποραδικώς/συχνάκις
σπουδαιολογία/ματαιολογία
σπουδαίος/τιποτένιος
στάγδην ή σταγονηδόν/κρουνηδόν
σταθερός/ασταθής (ανέδραστος)
σταμάτημα(στάση)/ξεκίνημα
στανικά/εκουσίως
σταράτα/ασαφώς
στάσιμος/ανελικτός
στατικός/κινητικός
στατός/αεικίνητος (ακατακάθιστος)
στεγανός/διαμπερής (υδροπερατός)
στεγνός/υγρός
στείρος/γόνιμος
στεκούμενος/κρεβατωμένος
στένεμα/φάρδεμα
στενοκέφαλος/οξύνους
στενόμυαλος/οξύνους
στενός/πλατύς
στενότης/ευρύτης
στενούρα/πλατεμός
στενόχωρος/απλόχωρος
στενωσιά/ευρυχωρία (απλωσιά)
στερεός/ρευστός (απαγής)
στέρηση/επάρκεια
στεριά/θάλασσα
στερκτικός/άστοργος
στερκτός/απωθητικός
στερνοπαίδι(απογεννίδι)/πρωτότοκο
στέρξη/εχθρότητα
στέρφος/καρπερός
στηριγμένος/ανεπέρειστος (αβάσιμος)
στιβαρός/αδύνατος (αφαυρός)
στιγμιαίο/διαρκές
στιλπνότης(γυαλάδα)/θαμπάδα
στιφρός(
συμπαγής, σφιχτός)/αμπούχαβος (πορώδης)
στιχοποιία(στιχουργία, μετροποιία)/πεζογραφία
στοιβαχτός/ασώρευτος
στοιχειώδες/επουσιώδες
στοιχηδόν(
εξής, αλληλοδιαδόχως)/χύδην (συγκεχυμένως)
στούρνος(αγροίκος, άξεστος)/προσηνής (ευγενικός)
στοχασιά/απερισκεψία (ανοησία, μπαρούφα)
στοχαστικός/άγνωμος
στράφι/δικαιολογημένα
στριμμένος/καλότροπος
στριμούρα/άνεση
στρογγυλός/επιμήκης (μακρουλός)
στρουθοκαμηλισμός/επαγρύπνηση
στρουμπουλός/ισχνόσαρκος (λιποσαρκής)
στρυφνός/κατανοητός
στρωτός/πτυχωτός
(γριλιαστός)
στυγερός(βδελυρός, μισητός, αντιπαθητικός)/συμπαθής
στυγνός(κατηφής)/χαρωπός
στυγνός(
ανενδοίαστος, σκληρόκαρδος)/καλόψυχος
στωικός/μεμψίμοιρος (γογγυστής)
συβαριτισμός/σκληραγώγηση
συγγενικός/απεμφερής (ανόμοιος)
συγγνωστός/ασυγχώρητος
συγκάλυψη/αποκάλυψη
συγκατάθεση/άρνηση
συγκεκριμένος/ακαθόριστος
συγκεχυμένος/ορισμένος
συγκόλληση/αποκόλληση
συγκρατημός/έφοδος
σύγχυση(αναταραχή, σκοτισμάρα)/ευρυθμία
συγχώρηση/εκδίκηση
συζευγμένος/άγαμος
σύζευξη/χωρισμός
συζητήσιμος(=
αμφίλογος)/αναντίρρητος (αδιαμφισβήτητος)
συλλήβδην(συνολικά, ολικώς)/μερικώς
συλλογή/σκόρπισμα (σκέδαση)
συμβιβαστικός/αδιάλλακτος
συμμαχητής(
συμπαραστάτης, σύμμαχος)/αντίμαχος
συμμετοχή/αποχή
συμμόρφωση/ανυπακοή
συμπάθεια(=συμπόνια)/απέχθεια
συμπαθητικός/απεχθής
σύμπας/λειψός
σύμπηξη/ρευστοποίηση
συμπλησιασμός/αλάργεμα
σύμπνοια/διχόνοια
συμπολίτευση/αντιπολίτευση
συμπόνια/σκληροκαρδία
σύμπτωση/απόκλιση
συμπύκνωση/αραίωση
συμπτύσσω/αποδιπλώνω
συμπτωματικώς/εσκεμμένα (προμελετημένα)
συμφέρον/ζημία
συμφιλίωση/καβγάδισμα
συμφορά/ολβιότης
συμφυλέτης/αλλοεθνής
σύμφυλος/αλλόφυλος
συν/μείον (πλην)
συνάζω/σκορπώ
συναίνεση/άρνηση
συναρπαστικός(=κηλητικός)/μυσαρός (απεχθής)
συναφής/άσχετος
συνείδηση/αγνωσία
συνειδητά/αθέλητα (ασυνείδητα)
συνεκτικός(σφιχτοδεμένος)/ψαθυρός (ασυμπαγής)
συνεπής/αφερέγγυος
σύνεση/αφροσύνη
συνετός/χαζοβιόλης
συνεχώς(αδιακόπως, επαλλήλως)/διακεκομμένως
συνήμονες(οικείοι, συγγενείς)/ξένοι
σύνθετος/απλός
σύνθεση/ανάλυση
συννεφιάζει/καλοσυνεύει
σύννοια/αμεριμνησία (αβασανισιά)
συνονθύλευμα/ξεμπέρδεμα
συνοπτικός/διεξοδικός (
αναλυτικός, εκτενής, λεπτομερής) 
σύνοφρυς/χαρωπός
συνοχή/χαλάρωση
συντηρητισμός/μοντερνισμός
σύντομος/αειχρόνιος
σύντονος(εντατικός, επίμονος)/χαλαρός
σύντρομος/ατρόμητος
συντρόπως/απρεπώς
σύντροφος/πολέμιος
συνωστισμός/διασκορπισμός
σύξυλος/απαθής
συρβηνός(θορυβώδης)/αθόρυβος
συστημικός/αντισυστημικός
συστολή/διαστολή
συφοριασμένος/καλότυχος
συχνά/άπαξ (ή ενίοτε)
συχνάκις/άπαξ (ή ενίοτε)
συχνός/σπάνιος
σφαλερός/ακριβής
σφαλιστός/ανοιχτός
σφάλμα/ευστοχία
σφίξη/άνεση (χαλάρωση)
σφιχτός/χαλαρός
σφοδρός(θυελλώδης)/ήπιος
σφρίγος/αδυναμία
σχαντερός(σιχαμερός)/σαγηνευτικός
σχεδόν(περίπου, κάνα)/επακριβώς
σχετλιασμός(γογγυσμός)/στωικισμός
σχισματικός/ενωτικός

σχολαστικός/ευρύνους

σχόλη/δουλειά
σωμασκία/ανασκησία (αγυμνασία)
σώος(αβλαβής)/πλημμελής
σωσμός/χαμός
σωστός(ορθός, εύλογος)/εσφαλμένος (φάλτσος)
σωτηρία/χαμός (ξεκλήρισμα, αφανισμός)
σώφρων/άφραντος (ανόητος)
Τ
ταγός/υποτακτικός
ταιριαστός/ασύμφωνος (ανάρμοστος)
τακτ/απρέπεια
τακτοποιημένος/ακατάστατος (άτσαλος)
τακτοποιώ/αναστατώνω
τακτικός/έκτακτος (περιστατικός)
τάλας(=πολυπαθής)/ευδαίμων
ταλαντευόμενος/απαρασάλευτος
ταλαντούχος/ατάλαντος
τάνυσμα/χαλάρωση
τάξη/ανακατωσούρα
ταπεινός/περήφανος 
ταπεινώνω/εξυψώνω
ταποτώρα/μεταγενέστερα
ταραξίας(ανακατωσιάρης)/φιλήσυχος
ταραχή/ευταξία
ταραχοποιός(=μπαχαλάκιας, φασαρίας)/φιλήσυχος
ταύτιση/διαχωρισμός
ταυτόδοξος(ομόδοξος)/ετερόδοξος
ταυτόσημος/ανομοιόμορφος
ταχιά/αυθημερόν
τάχος/βραδύτητα
ταχυκαής/βραδυκαής (βραδυφλεγής)
ταχυκίνητος/αργοκίνητος
ταχύμορος(βραχύβιος)/μακρόβιος
ταχύπλοος(ωκύαλος, 
γοργόπλους)/βραδύπλους
ταχύτητα/αργοπορία
τεζαριστά/χαλαρώς
τέζωμα/ζάρωμα
τεκνογονία(τεκνοποιϊα)/απαιδία (ατεκνία)
τέλειος/ατελής
τελειότητα/ελλειπτικότητα
τελειωμός/αρχίνημα
τελεσιουργός(τελεσφόρος)/ατελέσφορος
τελευταίος(λοίσθιος)/πρώτος
τεμπελχανάς/κοπιαστής (φιλόπονος)
τέρψη/πίκρα
τερψιθυμία/δυσθυμία (ακεφιά, βαρυθυμία, αθυμία)
τεταμένος/χαλαρός
τετράπαχος/ξερακιανός
τετραπέρατος/πανύβλαξ (κρετίνος)
τεχνηέντως(επιτηδείως)/ανοήτως
τεχνητός(φτιαχτός)/αχειροποίητος
τζαναμπέτης(ατίθασος, απειθής)/ευχείρωτος (ευπειθής)
τζερεφός/στρουμπουλός
τζιόρας/ατσίδας
τζόβινο (τζόβενο)/γέρος
τηλεμάχος/αγχιμαχητής
τιθασός/άγριος
τιμαλφής/ευτελής
τιθασεύω/εξαγριώνω
τιμητικός/ατιμωτικός
τινές/άπαντες
τιποτολογίες(κενολογίες,ευτελολογίες)/σπουδαιολογήματα
τμηματικώς/συνολικώς
τοιουτοτρόπως/αλλιώς (αλλεοτρόπως)
τόλμη(αποκοτιά, αφοβία, αψηφισιά)/φόβος
τόνωση/αποδυνάμωση
τόφαλος(μεγαλόσωμος, σωματώδης)/λιλιπούτειος
τραβηχτικός/απωθητικός
τραβολογήματα/ξεμπερδέματα
τραμπουκισμός/δικαιοπραγία

τραπέτσι(κατάξινο)/άξινο

τραυματίας/αλώβητος (απλήγωτος)
τραχύς/λείος
(χαδερός)
τραχώδης/ομαλός
τρεμουλιάρης/αδείλιαστος (εύψυχος)
τρενάρισμα(επιβράδυνση)/επιτάχυνση
τρεχάματα(μπερδέματα)/ξεμπερδέματα
τρεχάτα/βραδέως
τρισάθλιος/πανευτυχής
τρομακτικός(φοβερός)/θελκτικός (γοητευτικός)
τροφαντός(παχουλός)/ισχνός
τροχάδην/σημειωτόν
τρύπιος/αδιάτρητος
τρυπιοχέρης/καρφοδεκάρας
τρυφερός(=απαλός)/σκληρός
τρυφή/κάματος (κόπωση)
τρυφηλός/σκληραγωγημένος
τρωτός/άτρωτος
τσαγανό(μεγαλοσύνη, αξιοπρέπεια)/αναξιοπρέπεια
τσαλάκωμα/ίσιασμα
τσαούσης/κόσμιος (ευγενικός, αβρόφρων)
τσαπατσουλιά/ευρυθμία
τσατσαλισμένος/ασύντριφτος
τσιγκούνης/δαψιλής (κουβαρδάς)
τσιλιγκρός/παχουλός
τσιφούτης/αφειδής
τσουρνάρα/στάγδην
τσούρνεμα(αρπαξιά)/απόδομα (προσφορά)
τσουρούτικο(μικρούτσικο)/μεγαλούτσικο
τσουχτερός/γλυκός
τσουφλέκας/μυαλωμένος
τυπικός/τσαπατσούλης
τυρβάζω/επιρραθυμώ
τυχαίος/σκόπιμος (προμελετημένος)
τωρινός/αλλοτινός (περασμένος)
Υ
υβός(καμπούρης)/ευθυτενής
υβρισμός(=ονειδισμός, κοροϊδία)/φιλοφροσύνη
υβριστικός(
προπηλακιστικός,περιφρονητικός)/κολακευτικός
υγεία(=ευρωστία, ανοσία)/ασθένεια (αρρώστια)
υγρασία/ξηρασία (ανυδρία)
υγρόβιος/χερσόβιος
υδαρής/πηκτός
υδροχαρής/ξηρόφιλος
υδρόφιλος/ξηρόφιλος
υθλορρήμων/ολιγόλογος
υλικός/πνευματικός
υμνητής/επικριτής
υπαίθριος/σκεπαστός
υπαίτιος/ανεύθυνος
υπακοή/απειθαρχία
υπάκουος/απειθής
υπανάπτυκτος/πολιτισμένος (αναπτυγμένος)
ύπαρξη/απουσία (ανυπαρξία)
υπαρκτός/ανύπαρκτος
υπεικτικός/ανένδοτος (
αμετάπειστος, επίμονος, πείσμων)
υπεκφυγή/παρρησία
υπένδυμα/πανωφόρι
υπεξαιρεμένος(
κλεμμένος)/ανόφιστος (άκλεφτος)
υπέρ/κατά
υπεραισθητός/αντιληπτός
υπεράνω/υποκάτω
υπερβαλλόντως(πλεοναζόντως)/μετρίως
υπερβολάδην/μετρίως
υπερβολικός/μέτριος
υπέργειος/υπόγειος
υπερδεής/δειλός (άτολμος)
υπερκόσμιος/εγκόσμιος
υπέρμαχος/φυγόμαχος
υπερμεγέθης/μικροσκοπικός (μικρομεγέθης)
υπέρογκο/μικροσκοπικό
υπεροπτικός/ταπεινόφρων
υπέροχος(εξέχων)/ποταπός
υπεροψία(υπερηφάνεια)/ταπεινότης
υπερπλήρωση/διακένωση 
υπέρπλουτος/πάμπτωχος
υπερσιτισμός/υποσιτισμός (κακοσιτία)
υπέρτατος/κατώτατος
υπερφίαλος/ταπεινός (χθαμαλόφρων)
υπεύθυνος/αναίτιος
υποβιβασμός/προβιβασμός
υποβιταμίνωση/υπερβιταμίνωση
υποβολιμαίος/άδολος
υποβρύχιος(υποθαλάσσιος)/επιπολαστικός
υπογεννητικότητα/υπεργεννητικότητα
υποδεέστερος/ανώτερος
υπόδουλος/ανεξουσίαστος
υποδοχή/αποπομπή
υπόζευξη/ανεξαρτητοποίηση
υποθετικός/επιβεβαιωτικός
υποκοριστικός/δηκτικός (καυστικός)
υποκριτής/ειλικρινής (ιθύνους)
υπόληψη/περιφρόνηση (απαξίωση)
υπόλογος/ανεύθυνος
υπομονητικός (καρτερόψυχος, φερέπονος)/γκρινιάρης
υποπληθυσμός/υπερπληθυσμός
ύποπτος/αξιόπιστος (έμπιστος)
υπόστρωμα/επίστρωμα
υπόσταση(οντότητα)/ανυπαρξία
υποστολή/έπαρση
υποταγή/απείθεια
υποτακτικός/ανυπάκουος
υποτροπικός/ανεπίστροφος
υποτυπώδης/άρτιος
ύπουλος/ειλικρινής
υπούλως/φανερώς
υποφέρω/χαίρω
υποχείριος/χειράφετος
υποχθόνιος/άδολος (απονήρευτος)
υποχρεωμένος/ανυπόχρεος
υποχρεωτικά/εκουσίως
υποχωρητικός/αδιάλλακτος
ύπτιος/πρηνής
υπώρεια/βουνοκορφή
ύστατος/πρώτος
υστέρημα/περίσσευμα
υστεροβουλία/ανιδιοτέλεια
υστερογενής/προγενέστερος
ύστερος/πρότερος
υστερότερα/αρχύτερα
υστερότοκος/πρωτότοκος
υστερόχρονος/προτερόχρονος
ύφανση/ξεΰφανση
ύφεση/ανύψωση
υφήνιος(υποτελής)/κυρίαρχος
υψηλολόγος/ταπεινόφρων
υψηλοφροσύνη/ταπεινοφροσύνη
υψίπεδο/βαθύπεδο
υψιφόρητος/κατωφερής
ύψωμα(=προεξοχή)/βαθούλωμα (εισοχή)
υψωμός/υποτίμηση
Φ
φαγάς/λιγόφαγος
φαγωμάρα/σύμπνοια
φαγώσιμος/άβρωτος
φαεινός/σκοτεινός
φαιδρός(πρόσχαρος)/δύσθυμος
φαιδρός(γελοίος, ρεντίκολο, νούμερο)/σοβαρός
φαιδρότητες(γελοιότητες)/καθωσπρεπισμός
φαινομενικός/ενυπόστατος (ενούσιος, πραγματικός)
φαλκιδευμένος/αστρέβλωτος
φάλσευμα(νοθεία)/γνησιότητα
φανατικός/διαλλακτικός
φανερός/κρυφός
φανέρωμα/κουκούλωμα
φανέρωση/απόκρυψη
φανητιασμός/σεμνοπρέπεια (ευπρέπεια)
φαντασιοκόπος/ρεαλιστής
φαντασμένος(μεγαλομανής, ψώνιο)/ταπεινόφρων
φανταστικός(εξωπραγματικός, ονειρόπλαστος)/υποστατός
φανταχτερός(χτυπητός)/ξέθωρος
φαντεζί/ξέθωρο
φαρισαϊσμός/ανυποκρισία
φαρσί(
=εξαρκούντως, επαρκώς, αποχρώντως)/ανεπαρκώς
φασαρία/βουβαμάρα
φαταούλας/ολιγοφάγος
φαυλεπίφαυλος/πανάγιος
φαυλόβιος(αισχρόβιος)/καλόβιος
φαυλοκρατία/αξιοκρατία
φαυλολογία/σεμνολογία
φαύλος(κάθαρμα, απόβρασμα, καθίκι)/καλός (χρηστός)
φαφλατάς/ολιγόλογος
φεγγώδης/ζοφώδης
φενάκη(δολιότητα)/ανυποκρισία (ειλικρίνεια)
φενακισμός(παραπλάνηση, εξαπάτηση)/διαφώτιση
φειδώ/σπατάλη
φειδωλός/σπάταλος
φέξη/αφεγγιά
φερέγγυος/αναξιόπιστος
φερτός/ντόπιος
φέτος/πέρυσι
φευγαλέος/αειχρόνιος
φευκταίος/επιθυμητός (ποθητός, ευκταίος)
φηλήτης(λωποδύτης)/έντιμος
φθαρτός/παντοτινός
φθέγμα(λαλιά)/αλαλία (αφωνία, αφασία, αλεξία)
φθηνός/ακριβός
φθίση/ακμή
φθονητός/επαινετός
φθόνος/αγάπη
φθορά/άνθηση
φιλάδικος(=αδικιάρης)/φιλοδίκαιος (ευθέμιτος)
φιλαλληλία/φιλοπροσωπία
φιλαλλογενής/φυγόξενος
φιλάργυρος/σπάταλος
φιλάσθενος/ανθεκτικός
φίλεργος/ακαμάτης (φυγόπονος, λουφαδόρος)
φίλερις(φιλαπεχθήμων, μαχητικός)/συμφιλιωτικός
φιλέχθρως/ειρηνικώς (ομονοητικώς)
φιλήκοος/φιλόλαλος
φιλημοσύνη/αγένεια
φιλήσυχος/σαματατζής (φασαριόζος)
φιλικός/αντίξοος (εχθρικός, ενάντιος, αντίθετος)
φιλικώς/αντιπάλως (εχθρικώς)
φίλιωμα(=διαλλαγή)/τσακωμός
φιλογύνης(γυναικόφιλος)/μισογύνης
φιλόθεος/θεομπαίχτης
φιλόθρησκος/αρνησίθρησκος (εξωμότης, μουρτάτης)
φιλόκαλος/φιλόκακος
φιλοκερδής(κερδοσκόπος, σπεκουλαδόρος)/αφιλοχρήματος
φιλομεμφής/φιλεπαινέτης
φιλόμοχθος/τεμπέλης
φιλόμωμος(=φιλόψογος)/φιλεπαινέτης
φιλόνικος/συμφιλιωτικός
φιλόξενος/ξενηλάτης
φιλοπαιγμοσύνη(
περιπαικτικότητα)/σεμνοπρέπεια
φιλοπατρία(πατριωτισμός)/αρνησιπατρία
φιλόπατρις/μισόπατρις
φιλοπόλεμος(πολεμοχαρής)/ειρηνόφιλος
φιλόπονος(βαρύμοχθος, καματερός)/ακαμάτης
φιλότιμος/αναίσθητος 
φιλοτομαρισμός/αλτρουισμός
φιλοφρόνως/αγενώς
φιλοφροσύνη/αγένεια
φιλόφρων/αγενής
φίλυδρος/ξηρόφιλος
φιλύποπτος/εύπιστος
φίνο/ατελές
φλεγματικός(ασυγκίνητος)/ευσυγκίνητος
φλήναφος/λιγόλογος
φλογερός/χλιαρός
φλυαροκοπία(=γλωσσομανία)/λακωνικότητα
φοβέρα(αγρίεμα)/καθησυχασμός
φόβος(τρόμος, πανικός)/ψυχραιμία 
φορητός(μετακινητός)/σταθεροποιημένος
φοροφυγάς/φοροτελής
φοροδοτικός/φοροεισπρακτικός (φοροσυλλεκτικός)
φοροελάφρυνση/φοροεπιβάρυνση
φορτικός(=οχληρός,εκνευριστικός,ενοχλητικός)/ευχάριστος
φορτσάτος/αργοκίνητος
φορτωτής/εκφορτωτής
φουκαράς/καλότυχος
φουλαριστός/ολόαδειος (διάκενος)
φούρια/βραδύτητα
φουρνιστός/αφούρνιστος (ακαμίνευτος)
φουρτουνιασμένος(
τρικυμιώδης,κυματόεις)/ακύμαντος
φραγκοφονιάς/ανοιχτοχέρης
φράγμα(αμπόδισμα)/πέρασμα (δίοδος)
φρακάρισμα/απεμπλοκή
φρακτός/ξέφραγος
φρασεοκόπος/ολιγόλογος
φρεναπάτης(πλανευτής,εξαπατητής,ξεγελαστής)/καθοδηγητής
φρενήρης(έξαλλος, αλλόφρων)/φρόνιμος (γνωστικός)
φρενοβλαβής/εχέφρων
φρενώλης/εχέφρων
φρεσκάδα/ξηρότης
φρέσκος/μπαγιάτικος
φριχτός/ελκυστικός
φρονηματίας/μετριόφρων
φρονιμάδα/αμυαλοσύνη

φρόνιμος/ασύννους
φρονιμότης/παραλογία
φρονούντως(συνετά)/απερισκέπτως
φροντισμένος/ανεπιμέλητος
φρούδες(=μάταιες, ανεμιαίες)/ωφέλιμες
φτενός/χονδρός
φτουρώ/φθίνω
φτυστός/διαφορετικός
φτωχικό/αρχοντικό
φτωχόπαιδο/πλουσιόπαιδο
φυγή/έλευση
φυγοπονία/φιλοπονία

φυλαγμένος(βαδωτός)/αφύλακτος

φυλετισμός/αντιρατσισμός
φυλλοβόλο/αειθαλές (αείφυλλο)
φύρα/ωφέλημα
φύσει/θέσει
φυσικός/προσποιητός (επίπλαστος)
φώλιασμα/ξεφώλιασμα
φωνακλάς(κεκράκτης, κραυγαστής)/χαμηλόφωνος
φως/σκοτάδι (ζόφος)
φωστήρας(πολυμαθής)/ολιγομαθής
φωτεινός/γνοφερός
φωτοβόλος/σκοτεινός
Χ
χαβαλετζής/σεμνοπρεπής
χαζοκουβέντες(μωρολογήματα)/σπουδαιολογήματα
χαζομάρα/μυαλοσύνη
χαζός/εχέφρων
χαϊδευτικά/αγρίως
χαιρηδών(χαρά, ευχαρίστηση)/θλίψη
χαλαρός/σφικτός
χαλάρωση/ένταση
χαλασμένος/αναλλοίωτος
χαλασμός/ευρυθμία
χαλαστής/δημιουργός
χαλεπός/εύκολος (εύκοπος)
χαλιναγώγηση/εκτραχηλισμός (αποχαλίνωση)
χαλιφροσύνη(ανοησία)/περίσκεψη
χαμαίζηλος(χθονογηθής)/ιδεαλιστής
χαμαιλεοντισμός/φερεγγυότητα
χαμαιτυπής(χυδαίος)/ευγενικός
χαμαλίκα/ραχατλίκι (χουζούρι)
χαμερπής(ευτελής, τιποτένιος)/αξιοπρεπής
χαμηλός/υψηλός (υψιτενής)
χαμηλόφωνος/βροντόφωνος
χαμός(αταξία)/ευκοσμία (ευταξία)
χαντακώνομαι/προκόβω
χαντός(ηλίθιος, λόκος, μωρός, αβέλτερος)/ευφυής
χάος/τάξη
χαραμισμένος/αξιοποιημένος
χαραμοφάης(τεμπέλης, παράσιτος)/δουλευταράς
χάρη/ελάττωμα
χαρισματικός/ατάλαντος
χαριστικά/επαξίως (χαλάλι)
χαριτόγλωσσος/κακόγλωσσος
χάρμα/δυσαρέσκεια
χαρμονή/λύπη
χαρμόσυνος/οδυνηρός
χαροποιώ/κακοκαρδίζω
χαρωπός/κατηφής (κατσούφης, αγέλαστος)
χάσιμο/κέρδος
χάσκο ή χάσικο (ανόθευτο, καθαρό)/νοθευμένο
χασούρα/όφελος
χασομέρης/εργαζόμενος (φιλόπονος)
χατήλωμα/ξεχατήλωμα
χατιρικώς/επαξίως (δικαίως)
χαύνος/δραστήριος
χαυνότης/ενεργητικότης
χαυταλεύρας/ολιγοφάγος
χαχόλος(άχαρος, αηδής)/χαρίεις
χάχας/νοήμων
χαώδης/αρμονικός
χειμερινός/θερινός
χειραγωγία/χειραφεσία
χείριστος/άριστος
χειροποίητος/αυτοφυής (φυσικός)
χειροτέρευση/καλυτέρευση
χερσαίος/θαλάσσιος
χερσόβιος/υδρόβιος (υδροδίαιτος, υδατοτρεφής)
χέρσος/γόνιμος
χθες/σήμερα
χλαλοή(όμαδος)/βουβαμάρα
χλαπαχλούπας(αείλιχνος, αδηφάγος)/ολιγοφάγος
χλευασμός(ύβρη)/εγκωμιασμός
χλιάμπουρας(
ακράτωρ, ανεπίβλητος)/επιβλητικός
χλιδή/λιτότητα (ολιγόδεια)
χλίτσαβος/επιδέξιος (
καπάτσος, καταφερτζής, τσίφτης)
χλοερός/ξερικός
χλωμός ή χλομός/ζωηρόχρωμος
χλωρός(=νεοθαλής)/μαραμένος
χολομανίζω/ξεθυμαίνω
χοντράδα/ευγένεια (ιπποτισμός, μεγαλοψυχία)
χόντρεμα/απίσχνανση (λίγνεμα)
χοντρεμπόριο/λιανεμπόριο
χοντρικώς/λιανικώς
χοντροδουλειά/ψιλοδουλειά (ψιλοκάμωμα)
χοντροκοπιά/ευπρέπεια
χοντρομπαλάς/λιπόσαρκος
χοντρόμυαλος(παχύνους)/οξύνους
χοντρόπετσος(παχύδερμος)/φιλότιμος
χορτασμός/νηστικοσύνη
χορτάτος/πειναλέος
χορωδία/μονωδία
χουζούρεμα/ενεργητικότητα
χουϊλού(ιδιότροπη)/καλότροπη
χουνέρι(αναποδιά, ατύχημα, φιάσκο)/ευτύχημα
χρειαζούμενα/άχρηστα
χρειώδη/περιττά
χρεοκοπία/πλουτισμός
χρέος/δικαίωμα
χρεοφειλέτης/αχρέωτος
χρεωστικός/πιστωτικός
χρηματίας/αδέκαρος
χρημοσύνη(έλλειψη)/επάρκεια
χρήσιμος/ανωφελής
χρησμώδες/κατανοητό
χρηστικός(εύχρηστος)/δύσχρηστος
χρηστοήθεια/ανηθικότητα (αχρειότητα, αθλιότητα)
χρηστοήθης/κακοήθης
χρηστός/μοχθηρός (κακιασμένος)
χρηστοσύνη/ανεντιμότητα (παλιανθρωπιά)
χριστιανοποίηση/αποχριστιανοποίηση(
αποχριστιάνιση)
χριστιανοφοβικός/χριστιανολάτρης
χριστιανόφρων/
χριστιανομάχος
χριστομάχος/
χριστολάτρης (χριστόφιλος)
χρονιάτικος/πολυετής
χρόνιο/τωρινό (αρτιφανές)
χρονοβόρος(
μακροτενής, μακροχρόνιος)/βραχυχρόνιος
χρονοτριβή/επίσπευση
χυδαϊκώς/ευγενικώς
χυδαιολογία(=βωμολοχία, βρισιά)/σεμνολογία
χυδαίος/ευγενικός (χρηστότροπος)
χυμώδης/στυμμένος
χωριατιά/ευπρέπεια
χωριατοσύνη(επαρχιωτισμός)/ευπρέπεια
χωρισιά/αντάμωση
χωρισμός/ένωση (σμίξιμο)
Ψ
ψαθυρός(=εύθρυπτος)/άθρυπτος (άθραυστος)
ψαλίδισμα(περικοπή, μείωση, κολόβωση)/αύξηση
ψαυκρός(=ταχυκίνητος)/δυσκίνητος (βαριόκολος) 
ψεγάδι/προτέρημα
ψεδών(ψιθύρισμα)/φωνασκία
ψείρας(λεπτολόγος)/προχειρολόγος
ψέκτης/επαινέτης
ψεκτός/επαινετός
ψέμα(αναλήθεια)/αλήθεια
ψεματάρης(παραμυθατζής)/φιλαλήθης
ψευδολογία(μυθοπλαστία)/αληθοσύνη
ψευδολόγος/φιλαλήθης (αληθοεπής)
ψεύστης(φιλοψευδής)/φιλαλήθης
ψεύτικος(αναληθής)/αληθής
ψηλόκορμος/κοντόκορμος
ψηλόλιγνος/κοντόχοντρος (κοντόπαχος)
ψηλομύτης/μετριόφρων
ψηλός/χαμηλός (χθαμαλός)
ψηλόσωμος/κοντόσωμος (μικρόσωμος)
ψημένος/άψητος
ψιθυρισμός/εγκωμιασμός
ψιθυριστά/φωναχτά
ψιθυρολογία/ευφημολογία
ψιλά/χοντρά
ψιλή/δασεία
ψιλούται/δασύνεται
ψιλόφλουδο/χοντρόφλουδο
ψιλόφυτος/κατάφυτος
ψίχα/κοριά ή κόρα
ψογερός/φιλεπαινέτης
ψόγος(=επίπληξη, επιτίμηση)/έπαινος
ψοφοδεής/τολμηρός (
ριψοκίνδυνος, παλικάρι, γενναίος)

ψόφιος/έμβιος
ψύξη/θέρμανση
ψυχαγωγικός/ανιαρός (ρουτινιάρικος)
ψυχερός/άτολμος
ψυχοβόρος/ψυχωφέλιμος
ψυχολέτης/ψυχωφελής (ψυχοσώστης)
ψυχοπλακωτικός/διασκεδαστικός (ψυχοτερπής)
ψυχόπονος/σκληρόκαρδος
ψυχοσώστης(ψυχοσωτήριος)/ψυχοφθόρος
ψυχοφάγος/ψυχωφελής
ψύχραιμος/ευερέθιστος (ευέξαπτος, θερμοκέφαλος)
ψυχραντικός/θερμαντικός (θερμογόνος)
ψυχρία/θέρμη (εγκαρδιότητα)
ψυχρόαιμος/θερμόαιμος
ψυχρολουσία/προσδοκία (προσμονή)
ψυχρός/θερμός
ψυχρώς/εγκαρδίως
ψυχωμένος/δειλός (χέσας, λαγόκαρδος)
ψυχωφελής/ψυχοκτόνος
Ω
ωάρια/σπερματοζωάρια
ωγένιος(=αρχαίος, παλαιός)/αρτιγενής (τωρινός)
ωδικός/αφηγηματικός (απαγγελτικός)
ωδινολύτης(=αντιαλγικός)/αλγεινός
ωδίνω/ανακουφίζομαι
ώδυση(=θύμωμα)/ψυχραιμία
ώθηση/έλξη
(
σύρσιμο)
ωθισμός/τράβηγμα
ωθώ/έλκω
ωκεάνιος(
θαλάσσιος,ενάλιος,πελάγιος)/ηπειρωτικός (χερσαίος)

ωκεανοπλοΐα(ποντοπλοΐα, θαλασσοπλοΐα)/ακτοπλοΐα

ωκύαλος/βραδύπλους (αργοτάξιδος)
ωκύγλωσσος
(=ταχύγλωσσος)/βραδύγλωσσος

ωκυδίδακτος(ευμαθής)/δυσμαθής

ωκύδρομος/βραδυπόρος
ωκυεπής/βραδύλαλος 
ωκύλαλος(οξύλαλος)/βραδύλαλος
ωκύμορος(=βραχύβιος)/μακρόβιος
ωκύνους/βραδύνους
ωκύπους(=γοργοπόδαρος)/βραδύπους(βραδυσκελής)
ωλεσίθυμος(ψυχοφθόρος,θυμοφθόρος)/ψυχωφέλιμος
ωλίγγη(νυσταγμός)/ξενύσταγμα
ωλιτόφρων(=μωρός)/συνετός
ωμέγα/όμικρον
ωμηστής(=ανήλεος)/πονόψυχος
ωμόθυμος(=σκληρόψυχος)/εύσπλαχνος (εύοικτος)
ωμόνους(=νηλεής)/πονετικός (φιλοικτίρμων)
ωμοπλινθοδομή/οπτοπλινθοδομή
ωμόπλινθος/οπτόπλινθος
ωμοργής(=σκληρόκαρδος)/συμπονετικός (φίλοικτος)
ωμός/ψημένος
ωμός(αφιλάνθρωπος, ανελεημόνητος)/μειλίχιος
ωμότητα(=σκαιότητα)/καλοσύνη (αγαθότητα)
ωμοφροσύνη(=αγριότητα)/ευσπλαχνία (οικτιρμός)
ωμόφρων(=σκληρόφρων)/σπλαχνικός
ωμώς(σκληρώς, αγρίως)/ηπίως
ώναιος(=ωφέλιμος)/ανωφελής
ωνησιφόρος(επικερδής, προσοδοφόρος)/ανεπικερδής
ωνούμαι/πωλώ
ωογενής/ζωογενής
ωοκύτταρο/σπερματοζωϊδιο
ωορρηκτικός/ανωορρηκτικός
ωοτόκος/ζωοτόκος (σαρκοτόκος)
ωοφορώ(αβγογεννώ)/σαρκοτικτώ
ωραΐζω/ασχημίζω
ωραιογράφος(καλλιγράφος)/κακογράφος
ωραιοκόσμητος/κακοστολισμένος
ωραιόμορφος/δύσμορφος
ωραιοπαθής/μετριόφρων
ωραιόπλαστος/κακοπλασμένος
ωραιόπλουμος/κακοστολισμένος
ωραιοποιώ/ασχημίζω (αμορφύνω)
ωραιοπρόσωπος/ασχημοπρόσωπος (δυσπρόσωπος)
ωραίος/άσχημος
ωραιοστόλιστος/κακοστολισμένος
ωραιοσύνη/ασχήμια
ωραιόσωμος/κακοσκηνής
ωραιότατος(πανευειδής)/κακάσχημος
ωραιότητα(κάλλος, ομορφοσύνη)/δυσμορφία (ασχήμια)
ωραϊσμένος(κεκοσμημένος)/ακόσμητος
ωραϊσμός/ασκήμισμα
ωραϊστής(ωραιοπαθής)/μετριόφρων
ωραιωμένος (εύμορφος)/άσχημος (δύσμορφος)
ωριαίνω/ασχημαίνω
ωριμάδα/ανωριμότητα
ωριμάζω/παιδιακίζω
ωρίμαση/ανωριμότητα
ώριμος/αγίνωτος (άγουρος)
ωριμότητα/ανωριμότητα
ωρύομαι/ησυχάζω
ως(=περίπου)/ακριβώς
ωσαύτως(τοιουτοτρόπως, ομοίως)/άλλως
ωστικός/ελκτικός
ωτακουστικός(ακουστικός)/οπτικός
ωτακουστώ/ανηκουστώ
ωτάρια(αφτάκια)/αφτάρες
ωταρός(μεγαλάφτης, αφτιάς)/βραχύωτος
ωτοκωφώ/καλακούω
ωφέλεια(=κέρδος,ευεργέτημα,κάρπωση)/ζημία (επιτριβή,βλάβη)
ωφέλημα/ζημία
ωφελιμιστής/ανιδιοτελής
ωφέλιμος/αλυσιτελής
ωφελούμαι/χάνω (ζημιώνομαι)
ωφελώ/ζημιώνω
ωχαδερφισμός(οχαδερφισμός)/επαγρύπνηση
ωχρίαση(ξεθώριασμα)/σκούρεμα
ωχριώ(υπολείπομαι, υστερώ, μειονεκτώ)/υπερτερώ
ωχροπρόσωπος(ωχρίας, κιτρινιάρης)/ροδομάγουλος
ωχρός/ζωηρόχρωμος
 
Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σημείωση:
Αντί να αντιγράφουν κάποιοι τα λεξικά της
παρούσης ιστοσελίδος, σωστό και πρέπον
και νόμιμο είναι να καταχωρίζουν 
συνδέσμους (links) 
στα sites τους .
Γ.Α.
Από τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα:
"Ομολογώ ότι είναι ένας μοναδικός θησαυρός 
αντιθέτων. Σε κανένα λεξικό δεν βρήκα τόσα 
αντώνυμα" (Κ.Π. 26-9-2014).
"Εδώ ανακάλυψα αντώνυμα που δεν υπάρχουν 
σε άλλα λεξικά" (Γ.Κ.10-11-2014).
"Το λεξικό σας δεν είναι πλήρες. Αρκετές αντίθετες
λέξεις που υπάρχουν σε άλλα λεξικά, λείπουν από 
το δικό σας" (Ανώνυμος 19-11-2014).
.

Αντώνυμα ρήματα

Α
αβανίζω / επαινώ
αβαντσάρω / μειονεκτώ

αγανακτώ
 / ηρεμώ
αγαπώ / μισώ
αγγέλλω / αποσιωπώ
αγναντεύω / καταμύω
αγνοώ / γνωρίζω
αγοράζω / πωλώ
αγρυπνώ / κοιμάμαι
αγωνίζομαι / αδρανώ
αδικοκραίνω / επαινώ
αδικώ / ωφελώ
αθροίζω / σκορπίζω
αθυμώ / χαίρομαι
αιθριάζω / συννεφιάζω
αίρω / κατεβάζω
αισθάνομαι / αναισθητοποιούμαι
αισχρολογώ / γλυκομιλώ
αισχύνομαι / αυθαδιάζω
αιτιώμαι / επαινώ 
αιτώ / δίνω
αιφνιδιάζω / προειδοποιώ
ακμάζω / φθίνω
ακολουθώ / προπορεύομαι
ακροβολίζομαι / συμπλέκομαι
αλαζονεύομαι / ταπεινοφρονώ
αλαργαίνω / σιμώνω
αλγώ / χαίρομαι
αλλάζω / σταθεροποιώ
αλλοιώνω / σταθεροποιώ
αλλοτριώνω / κρατώ
αλογισταίνω / σωφρονώ
αμαξοδρομώ / πεζολατώ
αμβλύνω / οξύνω
αμαρτάνω / ευστοχώ
αμαυρώνω / λαμπρύνω
αμελώ / φροντίζω
αμνημονώ / ενθυμούμαι
αμύνομαι / επιτίθεμαι
αμφισβητώ / βεβαιώνω
ανάβω / σβήνω
αναγκάζομαι / αυτενεργώ
αναγκάζω / πείθω
αναδεύω / ακινητοποιώ
αναιρώ / επικυρώνω
αναστέλλω / αρχίζω
ανατριχιάζω / ησυχάζω
ανδραποδίζω / ελευθερώνω
ανέχομαι / δυσφορώ
ανθώ / παρακμάζω
ανοίγω / κλείνω
αντικαθιστώ / διατηρώ
αντιμετωπίζω / ενδίδω
αντιτίθεμαι / συμπορεύομαι
αξιοποιούμαι / χαραμίζομαι
απατώ / καθοδηγώ
απειλώ / καθησυχάζω
απεχθάνομαι / συμπαθώ
αποδέχομαι / απορρίπτω
αποδημώ / ενδημώ
αποκαρδιώνω / ενθαρρύνω
αποκτηνώνω / εξανθρωπίζω
απολαμβάνω / στερούμαι
απομονώνομαι / συναναστρέφομαι
αποστομώνομαι / αντιλέγω
απουσιάζω / παρευρίσκομαι
αργεύω / ταχυπορώ
αρμόζω / αποσυνδέω
αρνούμαι / δέχομαι
αρπάζω / προσφέρω
ασθενώ / υγιαίνω
ασκούμαι / αδρανώ
ασπάζομαι / αποδοκιμάζω
αστειεύομαι / σοβαρολογώ
αυξάνω / μειώνω
αφαιρώ / προσθέτω
αφικνούμαι / απομακρύνομαι


Β

βαβουρίζω / ησυχάζω
βαδίζω / τρέχω
βαίνω / στέκομαι
βαλαντώνω / ανακουφίζομαι
βαριακούω / καλακούω
βαριέμαι / ευαρεστούμαι
βαρυγκωμώ / χαίρομαι
βαρυγνωμώ / χαίρομαι
βαρυθυμώ / χαίρομαι
βαρύνω / ελαφρύνω

βάφω / αποχρωματίζω

βασανίζω / καλομεταχειρίζομαι
βδελύσσομαι / λαχταρώ
βεβαιώνω / αμφισβητώ
βεβηλώνω / σέβομαι
βελτιώνω / χειροτερεύω
βιαιοπραγώ / καλομεταχειρίζομαι
βλάπτω / ωφελώ
βλασφημώ / ευλογώ
βλέπω / τυφλώνομαι
βοηθώ / κατατρέχω
βορβορώ / ξεβρομίζω
βουβαίνoμαι / φωνάζω
βούλομαι / αποποιούμαι
βουρλίζω / ηρεμίζω
βουτώ / αναδύομαι
βοώ / σιγώ
βραβεύω / ατιμάζω
βραδύνω / σπεύδω
βραχυλογώ / περιττολογώ
βρίθω / κενούμαι
βρομίζω / ξεμαγαρίζω
βρομώ / ευωδιάζω
βροντογελώ / αχνογελώ
βρυάζω / κενούμαι
βυθίζομαι / αναδύομαι
βωμολοχώ / γλυκομιλώ

 

Γ

γαληνεύω / ταράσσομαι
γαλιφίζω / επιπλήττω
γαυριώ / μετριοφρονώ
γειτνιάζω / αφίσταμαι
γελώ / κλαίω
γελοιοποιώ / εξυψώνω

γεμίζω / αδειάζω
γενικεύω / ειδικεύω
γεννιέμαι / τελευτώ
γεννώ / στειρώνομαι
γερεύω / νοσώ
γιγαντεύω / σμικρύνω
γιουχαϊζω / επιδοκιμάζω
γηράσκω / νεάζω
γλακώ / βαδίζω
γλαρώνω / ξενυστάζω
γλεντώ / ψυχοπλακώνομαι
γλιτώνω / κινδυνεύω
γλωσσεύω / επαινώ
γλωσσοτρώγω / επαινώ
γνωρίζω / αγνοώ
γογγύζω / συναινώ

γοητεύω
 / αηδιάζω
γονιμοποιώ / στειροποιώ
γοργοκλώθω / μπροστολακώ
γοώ / χαίρομαι
γυαλίζω / θαμπώνω
γυμνώνω / ενδύω
γυρίζω / φεύγω
γυρνοβολώ / ξεροσταλιάζω


Δ

δαμάζω / εξαγριώνω

δαπανώ / αποταμιεύω
δαψιλεύω / τσιγκουνεύομαι
δεικνύω / αποκρύπτω
δειλιάζω / θαρρεύω
δεινοπαθώ / καλοπερνώ
δελεάζω / ενημερώνω
δεσμεύω / ελευθερώνω
δετώνω / ανηφορίζω
δέχομαι / αποποιούμαι
δηλώνω / αποκρύπτω
δημαγωγώ / ποδηγετώ
δημοκρατούμαι / ολιγαρχούμαι
δηώνω / καλομεταχειρίζομαι
διαβάλλω / επαινώ
διαγουμίζω / ωφελώ
διαιρώ / ενώνω
διαιωνίζω / συντομεύω
διακονεύω / επαρκώ
διακρίνω / εξομοιώνω
διαλευκαίνω / περιπλέκω
διαλλάσσομαι / ερίζω
διαλύω / ενώνω
διαμελίζω / ενώνω
διαπληκτίζομαι / διαλλάσσομαι
διαπρέπω / λανθάνω
διασκορπίζω / συνάγω
διασπώ / ενώνω
διασύρω / επαινώ
διαφωτίζω / προπαγανδίζω
διαψεύδω / επαληθεύω
διεγείρω / ηρεμίζω
διευθετώ / θαλασσώνω
δικαιολογώ / στηλιτεύω
δίνω / λαμβάνω
διστάζω / τολμώ
διχάζω / μονοιάζω
διχογνωμώ / συμφωνώ
διχοτομώ / ενώνω
διώχνω / προσκαλώ
δοκιμάζομαι / ανακουφίζομαι
δονώ / καλμάρω
δοξάζω / ατιμάζω
δουλεύω / αργώ
δουλώνω / ελευθερώνω
δραστηριοποιούμαι / ναρκώνομαι
δροσίζομαι / ζεσταίνομαι
δρω / απρακτώ
δύναμαι / αδυνατώ
δυναμώνω / εξασθενίζω
δυσανασχετώ / υπομένω
δυσαρεστούμαι / ευφραίνομαι
δυσθυμώ / ευθυμώ
δυσπραγώ / ευτυχώ
δυστυχώ / ευτυχώ
δυσφημώ / επαινώ
δυσφορώ / ανέχομαι
δυσχεραίνω / ευκολύνω
δύω / ανατέλλω

Ε
εγκαρδιώνω / αποθαρρύνω
εγκωμιάζω
 / κατακρίνω
είργω / αποδεσμεύω
εισπράττω / ξοδεύω
ελαττώνω / αυξάνω
ελεώ / περιφρονώ
ελευθεροστομώ / φιμώνομαι

ελευθερώνω / σκλαβώνω

έλκω / ωθώ

ελπίζω / απογοητεύομαι
εμπιστεύομαι / υποψιάζομαι

εμποδίζω / αποδεσμεύω
κατατρέχω / βοηθώ
εναγκαλίζομαι / αποχωρίζομαι
ενδημώ / αποδημώ
ενδύω / γυμνώνω
ενημερώνω / παραπλανώ
ενώνω / διαλύω
εξαγριώνω / δαμάζω
εξαιρώ / υποχρεώνω
εξάπτω / ηρεμίζω
εξασθενίζω / δυναμώνω
εξευτελίζομαι / θριαμβεύω
εξυπηρετώ / υπονομεύω
εορτάζω / βιοπαλαίω

επαινώ / κατακρίνω
επιδημώ / αποδημώ

επιθυμώ / αποστρέφομαι

επικουρώ / κατατρέχω

επιμελούμαι / αδιαφορώ
επιτίθεμαι / αμύνομαι
επιτρέπω / απαγορεύω

έπομαι / προπορεύομαι
εργάζομαι / αργώ

ερεθίζω / ηρεμίζω

ερίζω / διαλλάσσομαι

έρχομαι / φεύγω

ευδαιμονώ / δυστυχώ
ευθυγραμμίζω / κλίνω
ευλογώ / βλασφημώ
ευστοχώ / αμαρτάνω

ευφραίνομαι / λυπούμαι

 

Ζ

ζαβλακώνω / τονώνω
ζαβώνω / ισιώνω
ζαρώνω / ισιώνω
ζηλεύω
 / συγχαίρω
ζαλίζω / ηρεμίζω
ζεματώ / ψύχω
ζεσταίνω / ψύχω
ζευγνύω / χωρίζω
ζεύω / ξεζεύω
ζέχνω / ευωδιάζω 
ζημιώνομαι / κερδίζω
ζημιώνω / ωφελώ
ζητιανεύω / επαρκώ
ζητώ / δίνω
ζιζανεύω / μονοιάζω
ζορίζω / ανακουφίζω
ζουριάζω / δυναμώνω
ζουρλαίνω / φρονιμεύω
ζοχαδιάζω / ηρεμίζω
ζυγώνω / απομακρύνομαι
ζωγρώ / απολυτρώνω
ζωηρεύω / εξασθενίζω
ζωογονώ / εξασθενίζω
ζωπυρώ / σβήνω
ζω / αποθνήσκω

 

Η
ηγεμονεύω / υπηρετώ
ηγούμαι / ακολουθώ

ηγουμενεύω / διακονώ

ήδομαι / λυπούμαι
ηδύνω / πικραίνω
ημερεύω / αγριεύω
ηρεμώ / ταράσσομαι

ησυχάζω / ταράσσομαι

ηττώμαι / νικώ
ηχώ / σιγώ

 

Θ

θαλασσώνω / τακτοποιώ

θάλλω / παρακμάζω
θάλπω / ψυχραίνω
θαμπώνω / στίλβω
θαρρεύω / δειλιάζω

θαυμάζω / καταφρονώ
θέλγω / αηδιάζω
θέλω / αποστρέφομαι
θεριακώνω / σμικρύνω
θεριεύω / ημερεύω

θερμαίνω
 / ψύχω
θέτω / αίρω
θηλάζω / απογαλακτίζω

θηλυκώνω / ξεκουμπώνω

θησαυρίζω / σπαταλώ
θίγω / αποστασιοποιούμαι
θλίβω / χαροποιώ
θνήσκω / ζω
θολώνω / ξεθολώνω
θορυβώ / σιγώ
θραύω / ενώνω
θρηνώ / χαίρομαι
θριαμβεύω / εξευτελίζομαι
θυμάμαι / λησμονώ
θυμίζω / παραλείπω
θυμώνω / ηρεμώ

θωπεύω / κακομεταχειρίζομαι
θωρακίζω / εκθέτω

 

Ι

ιδεάζομαι / εμπιστεύομαι

ιδιάζω / ομοιάζω

ιδιωτεύω / κοινωνικοποιούμαι

ιδροκοπώ / τεμπελιάζω

ιδρύω / ξεθεμελιώνω

ιεροσυλώ / σέβομαι
ιππεύω / αφιππεύω
ισιάζω / στραβώνω
ισιώνω / ζαβώνω
ισορροπώ / παλατζάρω
ισχναίνω / παχαίνω
ισχυρίζομαι / νομίζω
ισχυροποιώ / αποδυναμώνω

 

Κ

καβαλικεύω / ξεπεζεύω
καβγαδίζω / διαλλάσσομαι
καθαιρώ / ανυψώνω
καθαρίζω / βρομίζω
καθεύδω / ξενυχτώ
κάθημαι / σηκώνομαι
καθησυχάζω
 / απειλώ
καθιερώνω / καταργώ

καθολικεύω / ειδικεύω
καθυστερώ / επιταχύνω
καινοτομώ / διατηρώ

κακαρώνω / ζω

κακίζω / επαινώ

κακιώνω / καλμάρω

κακοδαιμονώ / ευτυχώ

κακοζώ / καλοπερνώ

κακοκαρδίζω / ευφραίνω

κακολογώ / εγκωμιάζω
κακοποιώ / καλομεταχειρίζομαι
κακοτυχίζω / μακαρίζω

κακουργώ / ευεργετώ

καλαμπουρίζω / σοβαρολογώ

καλλιεργώ / χερσώνω

καλλύνω / ασχημίζω
καλλωπίζω
 / ασχημίζω

καλπάζω / βραδυπορώ

καμαρώνω / ντρέπομαι

καματεύω / τεμπελιάζω

καμμύω / γουρλώνω

καμπουριάζω / ευθυγραμμίζομαι
κάμπτω / ορθώνω

κανακεύω / κακομεταχειρίζομαι
κανονίζω / απορρυθμίζω

καπακώνω / ξεσκεπάζω
καργάρω / λασκάρω

καρδαμώνω / ατονώ

καρδιοχτυπώ  / ηρεμώ

καρπαζώνω / χαϊδεύω
καρπώνομαι / ζημιώνω

καρτερώ / ανυπομονώ

καρώνω / διεγείρω

καταδικάζω / αθωώνω

καταισχύνω / τιμώ

κατακερματίζω / συνάπτω

καταλαλώ / επαινώ

καταλογίζω / απαλλάσσω
καταναλώνω / ταμιεύω

κατανεύω / διαφωνώ
καταπιέζω / ανακουφίζω

καταπτοώ / ενθαρρύνω

καταργώ / διατηρώ

καταρρακώνω / επαινώ

καταρώμαι / ευλογώ
καταστέλλω / ξεσηκώνω
κατατοπίζω / παραπλανώ

κατατρέχω / βοηθώ

κατατροπώνω / ηττώμαι

κατατρύχω / κανακεύω

καταυγάζω / σκοτεινιάζω

καταφάσκω / αρνούμαι

καταφέρνω / αποτυγχάνω

καταφέρομαι / επαινώ

καταφρονώ / τιμώ
κατεβάζω / αίρω

κατεδαφίζω / κτίζω

κατευνάζω / διεγείρω

κατηγορώ / επαινώ
κατηφορίζω / ανηφορίζω

κατισχύω / ηττώμαι

κατορθώνω / αποτυγχάνω

κατσαδιάζω / καλοπιάνω

κατσιάζω / αναθαρρώ

κατσιποδιάζω / συναινώ

κατσουφιάζω / αγάλλομαι

καυχιέμαι / ταπεινοφρονώ

καχεκτώ / υγιαίνω

καψώνω / κρυώνω

κείτομαι / εγείρομαι
κελεύω / παρακαλώ
κενώνω / γεμίζω
κερδίζω / ζημιώνομαι
κήδομαι / αμελώ

κηλιδώνω / τιμώ

κηρύσσω / αποσιωπώ

κινδυνεύω / διασφαλίζομαι

κιοτεύω / θαρρεύω

κλαίω / χαίρομαι

κλασαυχενίζομαι / ταπεινοφρονώ

κληροδοτώ / κληρονομώ

κλίνω / ευθυγραμμίζω

κλονίζω / σταθεροποιώ

κόβω / ενώνω
κοιμάμαι / αγρυπνώ

κοιμίζω / αφυπνίζω
κοντεύω / μακραίνω
κολάζω / αθωώνω
κολακεύω / επιπλήττω
κολαφίζω / εξυψώνω
κολλώ / αποσυνδέω
κολοβώνω / επιμηκύνω

κομπάζω / ταπεινοφρονώ

κομπλάρω / αναθαρρώ
κομψεύω / ασχημίζω

κοντράρω / συμπαραστέκομαι

κοπάζω / διογκώνομαι

κοπιάζω / τεμπελιάζω

κοπρίζω / ξεβρομίζω

κορδώνομαι / ταπεινοφρονώ

κορυβαντιώ / ηρεμώ

κορυφώνω / καταποντίζω

κορώνω / ηρεμώ

κοσμώ / ασχημίζω

κοτώ / διστάζω

κουκουλώνω / αποκαλύπτω

κουλάρω / εξάπτομαι

κουμαντάρω / απορρυθμίζω

κουνώ / σταθεροποιώ
κουράζομαι / οκνώ
κουτοφέρνω / σωφρονώ
κουτσομπολεύω / επαινώ
κουφαίνομαι / ακούω

κουφίζω / ακούω

κοψοχολιάζω / καθησυχάζω

κραταιώνω / εξασθενίζω

κρατικοποιώ / ιδιωτικοποιώ

κρατύνω / εξασθενίζω

κρατώ / αποδεσμεύω
κρημνίζω / ορθώνω
κρύβομαι / φανερώνομαι

κρυώνω / ζεσταίνομαι

κτίζω / ξεθεμελιώνω
κυριολεκτώ / ανακριβολογώ
κυρτώνω / ορθώνω

κωλύω / αποδεσμεύω

κωλώνω / θαρρεύω

κωμωδώ / επαινώ


Λ

λαγιάζω / απλώνομαι
λαθεύω / ευστοχώ
λαθρακιάζω / δυναμώνω
λακίζω / βαδίζω

λακωνίζω / φλυαρώ

λαμβάνω / δίνω

λαμποκοπώ / λερώνομαι
λαμπρύνω / θαμπώνω
λάμπω / σκοτεινιάζω
λανθάνω / μνημονεύομαι

λασκάρω / τεντώνω

λασπολογώ / επαινώ
λατρεύω / μισώ
λαφιάζω / καθησυχάζω
λαχταρίζω / καθησυχάζω
λαχταρώ / αποστρέφομαι

λέγω / σιωπώ

λεηλατώ / καλομεταχειρίζομαι
λειαίνω / τραχύνω
λείπω / παρευρίσκομαι

λεκιάζω / ξεβρομίζω
λεπταίνω / παχαίνω
λεπτοτομώ / χοντροκόβω
λευκάζω / μελαίνω
λευκαίνω / μαυρίζω
λήγω / αρχίζω
λησμονώ / ενθυμούμαι
λιανεύω / χοντραίνω
λιανίζω / χοντροκόβω
λιβακώνομαι / κρυώνω

λιγδιάζω / ξεβρομίζω

λιγδώνω / ξεβρομίζω

λιγουρεύομαι / αποστρέφομαι

λιγοψυχώ / θαρρεύω
λιμάζω / χορταίνω
λιμοκτονώ / περιδρομιάζω
λιμώττω / χορταίνω
λιποτακτώ / μάχομαι

λιώνω / στερεοποιώ

λογικεύομαι / παραλογίζομαι

λοιδορώ / επαινώ
λοξοδρομώ / ευθυπορώ
λουρώνω / σκληραίνω
λουστράρω / θαμπώνω
λουφάζω / αντιλέγω
λυγίζω / ανθίσταμαι

λυμαίνομαι / καλομεταχειρίζομαι
λυπούμαι / ευφραίνομαι

λυπώ / τέρπω
λυσιτελώ / ζημιώνω
λυτρώνω / περιορίζω
λωλαίνομαι / λογικεύομαι

 

Μ

μαγαρίζω / ξεβρομίζω

μαγκώνω / ξεσφίγγω

μαζεύω / σκορπίζω

μαϊμουδίζω / πρωτοτυπώ

μαίνομαι / ηρεμώ

μαθαίνω / αγνοώ
μακαρίζω
 / κακοτυχίζω

μακροθυμώ / δυσφορώ
μακρυγορώ / λακωνίζω

μανίζω / ηρεμώ

μανιώνω / ηρεμώ

μανουριάζω / διαλλάσσομαι

μανταλώνω / ξεκλειδώνω

μαραγκιάζω / θάλλω

μαραζώνω / ζωηρεύω

μαργώνω / ζεσταίνομαι

μαρτυρώ / αποσιωπώ

μαστιγώνω / καλομεταχειρίζομαι
μαστίζω / καλομεταχειρίζομαι

μαστουρώνω / δραστηριοποιούμαι

μάχομαι / διαλλάσσομαι

μεγαλαυχώ / ταπεινοφρονώ
μεγαλορρημονώ / ταπεινοφρονώ

μεγαλώνω / ελαττώνω

μειγνύω / ξεχωρίζω

μειοδοτώ / πλειοδοτώ

μειοψηφώ / πλειοψηφώ

μειώνω / αυξάνω
μελαγχολώ / ευθυμώ
μέμφομαι / επαινώ
μένω / φεύγω
μερικεύω / γενικεύω
μεριμνώ / αμελώ
μεταβάλλω / σταθεροποιώ
μετανοώ / εμμένω
μετατρέπω / σταθεροποιώ
μετριάζω / αυξάνω
μετριοφρονώ / κομπάζω
μετωρίζομαι / σοβαρολογώ
μηνίω / ηρεμώ
μηνύω / αποσιωπώ
μιαίνω / απολυμαίνω

μιμούμαι / πρωτοτυπώ
μισεύω / επαναπατρίζομαι
μισθώνω / εκμισθώνω

μισώ / αγαπώ
μνημονεύω / λησμονώ
μνησικακώ / συγχωρώ
μοιάζω / διαφέρω
μολεύω / γιατρεύω
μονοιάζω / διχάζω
μουγκαίνομαι / ομιλώ
μουλαρώνω / αποδέχομαι
μουλώνω / θαρρεύω
μουρλαίνομαι / λογικεύομαι
μουτρώνω / αγάλλομαι
μοχθώ / οκνώ
μπαγλαρώνω / αποδεσμεύω
μπερδεύω / ξεχωρίζω
μπιτίζω / αρχίζω
μπογιατίζω / αποχρωματίζω
μπολικαίνω / σπανίζω
μποσικάρω / τεντώνω
μυκτηρίζω / επαινώ
μύρομαι / χαίρομαι

 

Ν

ναρκώνομαι / δραστηριοποιούμαι
νεοτεριζω
 / αρχαϊζω
νευριάζω / ηρεμώ
νευρώνω / εξασθενίζω
νηνεμώ / ταράσσομαι

νικώ / ηττώμαι
νοιάζομαι / αδιαφορώ
νομίζω / ισχυρίζομαι
νοστώ / ξενιτεύομαι

νοσώ / υγιαίνω
νοτίζω / αφυδατώνω
νταγιαντίζω / δυσφορώ
ντοπάρω / αποχαυνώνω
ντρέπομαι / αυθαδιάζω
ντροπιάζω / εξυψώνω


Ξ
ξαγγρίζω / ηρεμίζω
ξαποσταίνω / κουράζομαι
ξαρμυρίζω / αλατίζω
ξαστοχώ / ενθυμούμαι

ξεβρομίζω
 / ρυπαίνω
ξεδιαλύνω / μπερδεύω
ξεδίνω / ψυχοπλακώνομαι
ξεθαρρεύω / διστάζω

ξεθεμελιώνω
 / κτίζω
ξεθεώνω / ξεκουράζω
ξεθηλυκώνω / κουμπώνω
ξεθυμαίνω / δυναμώνω
ξεθωριάζω / τονίζω
ξεκαθαρίζω / περιπλέκω
ξεκακιώνω / θυμώνω
ξεκαπιστρώνω / χαλινώνω
ξεκουμπώνω / θηλυκώνω
ξεκουράζομαι / κοπιάζω
ξελαρυγγίζομαι / σιγοψιθυρίζω
ξελασκάρω / σφίγγω
ξελογιάζω / σωφρονίζω
ξεμαγαρίζω / βρομίζω
ξεμακραίνω / συναναστρέφομαι
ξεμοναχιάζω / συντροφεύω
ξεμυαλίζω / σωφρονίζω
ξεμωραίνω / σωφρονίζω
ξενηλατώ / φιλοξενώ
ξενίζω / ευαρεστώ
ξενιτεύομαι / επαναπατρίζομαι
ξενυχτίζω / κοιμίζω
ξεπαγιάζω / ζεσταίνομαι
ξεπέφτω / ακμάζω
ξεπορτίζω / σπιτώνομαι
ξεπροβοδίζω / εξαποστέλλω
ξεραίνω / υγραίνω
ξεριζώνω / φυτεύω
ξεροσταλιάζω / στριφογυρίζω
ξεσαλώνω / φρονιμεύω
ξεσηκώνω / καταστέλλω
ξεσκεπάζω / καλύπτω
ξεσπώ / ηρεμώ
ξετσιπώνομαι / αισχύνομαι
ξεφαντώνω / ψυχοπλακώνομαι
ξεχαρβαλώνω / οργανώνω
ξεχωρίζω / μειγνύω
ξηλώνω / ράβω
ξιπάζω / ταπεινοφρονώ
ξοδεύω / σοδεύω
ξυλοκοπώ / κανακεύω
ξυπνώ / κοιμάμαι


Ο

οδυνώμαι / χαίρομαι
οδύρομαι
 / χαίρομαι
όζω / ευωδιάζω

οικοδομώ / ξεθεμελιώνω
οικονομώ / σπαταλώ

οκνώ / μοχθώ
ολιγωρώ / φροντίζω

ολοφύρομαι / χαίρομαι

ομιλώ / σιωπώ
ομοιώνω / διαστέλλω
ομοφρονώ / διαφωνώ

ονειδίζω / επαινώ
οξύνω / αμβλύνω
οπισθοχωρώ / προχωρώ
οπλίζω / αφοπλίζω
οργανώνω / ξεχαρβαλώνω
οργίζομαι / ησυχάζω

οργίζω / ηρεμίζω

ορέγομαι / αποστρέφομαι
ορθοβατώ / περιπλανώμαι
ορθοδρομώ / λοξοδρομώ
ορθοποδώ / ξεπέφτω
ορθώνω / ρίχνω
ορμίζομαι / αποπλέω
ορμώ / ακινητοποιούμαι
ορρωδώ / θαρρεύω
ουραγώ / πρωτοπορώ
οχυρώνω / εκθέτω
οψιμίζω / πρωιμίζω


Π

παγιώνω / μεταβάλλω
παιδεύω
 / ανακουφίζω
παινεύομαι / ταπεινοφρονώ
παλιννοστώ / ξενιτεύομαι
παλαιώνω / καινουργώ
παλατζάρω / ακινητοποιούμαι
πάλλω / ακινητοποιώ
πανικοβάλλομαι / ηρεμώ
παρακμάζω / θάλλω
παραμυθώ / απελπίζω
παραπλανώ / ενημερώνω
παραπονιέμαι / συναινώ
παραφέρομαι / σωφρονώ
παραφρονώ / σωφρονώ
παρευρίσκομαι / λείπω
πασχίζω / αδρανώ

πάσχω / υγιαίνω
πατάσσω / καλομεταχειρίζομαι

παύω / αρχίζω
παχαίνω / λεπταίνω
πεζοπορώ / εποχούμαι
πείθω / αναγκάζω
πεινώ / χορταίνω
πειράζω / καλοπιάνω

πελάζω / απομακρύνομαι

πενθώ / χαίρομαι

περαίνω / αρχίζω
πολλαπλασιάζω / ολιγοστεύω
πορθώ / ωφελώ
περιαυτολογώ / ταπεινοφρονώ
περιορίζω / λυτρώνω
περιπλανιέμαι / ορθοβατώ
περισσεύω / λείπω
περιφρονώ / τιμώ
πηγάζω / στερεύω
πηλαλώ / βαδίζω

πιέζω / ανακουφίζω
πιλατεύω / κανακεύω

πιστεύω / αμφιβάλλω
πιστοποιώ / αμφισβητώ
πλαγιάζω / σηκώνομαι
πλανεύω / ενημερώνω
πλαντάζω / χαίρομαι
πλανώ / καθοδηγώ
πλατειάζω / λακωνίζω
πλαταίνω / στενεύω
πλεονάζω / λείπω
πλεονεκτώ / μειονεκτώ
πληθύνω / λιγοστεύω
πληρώ / αδειάζω
πλησιάζω / απομακρύνομαι
πλήττω / περιποιούμαι
πλουτίζω / φτωχαίνω
πλύνω / βρομίζω
ποδηγετώ / δημαγωγώ
ποθώ / απεχθάνομαι

ποιώ / αδρανώ

πολεμώ / διαλλάσσομαι

πονώ / χαίρομαι

πορεύομαι / σταματώ
πραγματεύομαι / προχειρολογώ

πράττω / αδρανώ

πραϋνω / σκληραίνω
προάγω / υποβιβάζω
προβιβάζω / υποβιβάζω
προκόβω / οπισθοδρομώ
προοδεύω / οπισθοδρομώ
προπαγανδίζω / διαφωτίζω

προπηλακίζω / επαινώ
προπορεύομαι / ακολουθώ
προσαρτώ / αποσυνδέω

προσδοκώ / απελπίζομαι
προσεγγίζω /  απομακρύνομαι
προσθέτω / αφαιρώ
προσλαμβάνω / απολύω
προσφέρω / αρπάζω
πρωιμίζω / οψιμίζω
πυκνώνω / αραιώνω
πωλώ / αγοράζω
πωρώνω / ευαισθητοποιώ

 

Ρ
ράβω / ξηλώνω
ραθυμώ
 / δραστηριοποιούμαι
ρεζιλεύω / εγκωμιάζω
ρισκάρω / διστάζω
ρίχνω / ορθώνω
ριψοκινδυνεύω / διστάζω
ρυάζομαι / ησυχάζω

ρυθμίζω / αναστατώνω

ρυπαίνω / ξεβρομίζω

 

Σ
σαγηνεύω / αηδιάζω
σακάζω / θηλάζω
σαρκάζω / επαινώ

σαστίζω / ηρεμώ

σαχλαμαρίζω / σοβαρολογώ

σαψαλιάζω / δυναμώνω
σβήνω
 / ανάβω

σέβομαι / ατιμάζω
σείω / καλμάρω

σιγοντάρω / υποσκάπτω
σιγώ / βοώ

σιμώνω / απομακρύνομαι

σιτεύω / σκληραίνω

σιχαίνομαι / λαχταρώ

σιχτιρίζω / εξυμνώ
σιωπώ / λέγω
σκιάζω / καθησυχάζω
σκληραίνω / πραϋνω

σκορπίζω
 / αθροίζω
σκοτίζω / φωτίζω
σκυθρωπάζω / αγάλλομαι
σκώπτω
 / επαινώ

σμίγω / χωρίζω

σπανίζω / αφθονώ

σπαταλώ / αποταμιεύω

σπεύδω / αργοπορώ

σπιλώνω / τιμώ
σταθεροποιώ / αλλάζω
σταματώ / πορεύομαι

στανιάρω / ατονώ

στασιάζω / πειθαρχώ
στεγνώνω / υγραίνω

στενάζω / γαληνεύω
στενοχωρώ / χαροποιώ
στέργω / μισώ
στερεοποιώ / υγροποιώ
στερεύω / αναβλύζω
στερούμαι / απολαμβάνω
στερώ / προσφέρω
στηλιτεύω / επαινώ
στίλβω / θαμπώνω
συγκροτώ / διαλύω
συγυρίζω / αναστατώνω
συγχαίρω / ζηλεύω
συγχέω / ξεμπερδεύω
συγχρωτίζομαι / απομονώνομαι
συκοφαντώ / επαινώ
συλλαμβάνομαι / ελευθερώνομαι
συλλέγω / σκορπίζω
συμβιβάζω / ζιζανεύω
συμμαζεύω / απλώνω
συμπαθω / απεχθάνομαι
συμπλέκομαι / ακροβολίζομαι
συμπτύσσω / απλώνω
συνάγω / διασκορπίζω
συναινώ / γογγύζω
συναναστρέφομαι / απομονώνομαι
συνάπτω / διαλύω
συνασπίζω / διαμελίζω
συνδράμω / κατατρέχω
συννεφιάζω / ξαστερώνω
συνορεύω / απέχω
συντρέχω / κατατρέχω
συσκοτίζω / διασαφηνίζω
συστέλλω / διαστέλλω
συχνάζω / ξεκόβω
σφετερίζομαι / αποδίδω

σφάλλω / ευστοχώ

σχίζω / ενώνω
σχολάζω / εργάζομαι
σώζω / χάνω
σωρεύω / αποστοιβάζω

 

Τ

ταιριάζω / διαλύω
τακτοποιώ / απορρυθμίζω

ταλαιπωρώ / καλομεταχειρίζομαι

ταλανίζω / κανακεύω

ταμιεύω / σπαταλώ

τανύζω / χαλαρώνω

ταξινομώ / αποδιοργανώνω

ταπεινοφρονώ / καυχιέμαι
ταπεινώνω / εξυψώνω
ταράσσω / γαληνεύω
ταυτίζω / διαφοροποιώ

ταχύνω / επιβραδύνω

ταχυπορώ / βραδυπορώ
τέγγω / σκληραίνω
τεζάρω / λασκάρω
τείνω
 / χαλαρώνω
τεκμηριώνω / διαψεύδω
τελειώνω / αρχίζω
τελεσφορώ / αποτυγχάνω
τελευτώ / γεννιέμαι

τελεύω / αρχίζω

τέμνω / ενώνω
τεμπελιάζω / δραστηριοποιούμαι

τερματίζω / αρχίζω
τέρπω / λυπώ
τήκω / πήζω
τηρώ / αθετώ
τιθασεύω / εξαγριώνω
τιμώ / περιφρονώ

τιμωρώ / αθωώνω
τολμώ / διστάζω

τονίζω / ξεθωριάζω

τονώνω / χαλαρώνω

τουμπανιάζω / ξεπρήζομαι

τουρλώνω / ξεφουσκώνω
τρανεύω / μικραίνω

τραντάζω / καλμάρω
τραχύνω / λειαίνω

τρέμω / ηρεμώ
τρέχω / αργοπορώ

τριγυρίζω / ξεροσταλιάζω
τρομάζω / καθησυχάζω
τρομοκρατώ / καθησυχάζω
τρυφεραίνω / σκληραίνω
τρυφώ / πένομαι
τρύχω / αναπαύω

τσακίζω / ενώνω

τσακώνω / αφήνω

τσακώνομαι / συμφιλιώνομαι

τσαλακώνω / ισιώνω

τσαμπουνώ / σοβαρολογώ

τσατίζω / ηρεμίζω

τσιγκουνεύομαι / δαπανώ

τσινώ / ηρεμώ

τσιτώνω / χαλαρώνω

τυραννώ / καλομεταχειρίζομαι
τυφλώνομαι / βλέπω

 

Υ

υβρίζω / υμνώ
υγιαίνω / ασθενώ
υγραίνω / στεγνώνω

υδατώνω / αφυδατώνω

υμνώ / υβρίζω
υπαινίσσομαι / ακριβολογώ
υπακούω / απειθαρχώ
υπάρχω / εκλείπω
υπεραίρομαι / ταπεινοφρονώ

υπεραπλουστεύω / περιπλέκω
υπερβάλλω / μετριάζω
υπερέχω / μειονεκτώ

υπερηφανεύομαι / ταπεινοφρονώ

υπερθεματίζω / μειοδοτώ

υπερισχύω / ηττώμαι

υπερτερώ / μειονεκτώ
υποκρίνομαι / αυθομολογούμαι

υπομένω / δυσφορώ

υπονομεύω / υποστηρίζω

υποπτεύομαι / εμπιστεύομαι

υποστέλλω / υψώνω
υποστηρίζω / υποσκάπτω
υποτάσσομαι / απειθαρχώ

υποτάσσω / απελευθερώνω

υποχρεώνω / απαλλάσσω

υποφώσκω / φεγγοβολώ
υποψιάζομαι / εμπιστεύομαι
υστερώ / πλεονεκτώ
υψώνω / χαμηλώνω

 

Φ

φαίνομαι / κρύβομαι

φαιδρολογώ / σοβαρολογώ

φαιδρύνω / θλίβω
φανατίζω / φρονιμεύω
φανερώνω / αποκρύπτω
φαντάζω / λανθάνω

φαρδαίνω / στενεύω

φείδομαι / δαπανώ

φενακίζω / ενημερώνω
φέρω / αποσύρω
φεύγω / έρχομαι

φημίζομαι / λανθάνω
φημίζω / κακολογώ

φθάνω
 / αναχωρώ

φθέγγομαι / σιωπώ

φθείρω / ωφελώ

φθηναίνω / ακριβαίνω
φθίνω / ακμάζω
φθονώ / επαινώ

φιλιώνω / διχάζω
φιλονικώ / διαλλάσσομαι

φιλοφρονώ / υβρίζω
φιλώ / μισώ
φιμώνομαι / ξεστομίζω

φληναφώ / λακωνίζω

φλυαρώ / λακωνίζω
φοβούμαι / θαρρεύω

φραγγελώνω / καλομεταχειρίζομαι

φράσσω / ξεφράζω

φρενιάζω / ηρεμώ
φροντίζω / αμελώ

φρονώ / διαβεβαιώνω
φρυάζω / ηρεμώ

φυλακίζω / αποφυλακίζω

φυραίνω / ογκούμαι
φωνάζω / σιωπώ
φωτίζω / σκοτεινιάζω

 

Χ

χαϊδεύω / κακομεταχειρίζομαι
χαίρομαι
 / λυπούμαι

χαζολογώ / σοβαρολογώ

χαζοφέρνω / φρονιμεύω
χαλαρώνω / τεντώνω
χαμογελώ / ξεκαρδίζομαι
χάνω / βρίσκω
χαρίζω / λαμβάνω

χασομερώ / φειδωλεύομαι

χειμάζομαι / ανακουφίζομαι
χειραγωγώ / χειραφετώ

χηρεύω / αναπληρώνομαι
χλευάζω / επαινώ

χολιάζω / ηρεμώ

χολοσκάω / ευαρεστούμαι

χολώνω / ηρεμίζω
χορηγώ / λαμβάνω
χορταίνω / πεινώ

χουζουρεύω / δραστηριοποιούμαι

χρειάζομαι / επαρκώ

χρεώνω / πιστώνω

χρήζω / επαρκώ

χρησιμεύω / επιβαρύνω

χρησιμοποιώ / αχρηστεύω

χρονίζω / συντομεύω

χρονοτριβώ / φειδωλεύομαι
χρωματίζω / ξεβάφω
χρωστώ / ξοφλώ
χτυπώ / καλομεταχειρίζομαι
χυδαϊζω / γλυκομιλώ
χύνω / μαζεύω
χυταρίζω / ανηφορίζω
χωρατεύω / σοβαρολογώ
χωρίζω / ενώνω

 

Ψ

ψαρώνω / θαρρεύω

ψάχνω / βρίσκω

ψέγω / επαινώ
ψεύδομαι / ακριβολογώ

ψευτοζώ / ευημερώ
ψηλώνω / κονταίνω

ψηφώ / αψηφώ
ψιλοκόβω / χοντροκόβω

ψιλώνω / καλύπτω

ψυλλιάζομαι / εμπιστεύομαι

ψυχανεμίζομαι / εμπιστεύομαι

ψυχοπλακώνομαι / ξεδίνω
ψύχω / θερμαίνω
ψυχώνω / απελπίζω
ψωνίζω / πωλώ

 

Ω

ωδίνω / ανακουφίζομαι

ωθώ / έλκω

ωνούμαι / πωλώ

ωραϊζω / ασχημίζω
ωριμάζω / παιδιακίζω

ωρύομαι / ησυχάζω

ωφελώ / βλάπτω

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

.........................

Απάντηση σε 
αναγνώστες


Μερικοί 
αναγνώστες

εκφράζουν την 
δυσαρέσκειά
τους,
 επειδή
στα λεξικά 

της ιστοσελίδος 
καταχωρίζονται 
νεκρές, όπως 
ισχυρίζονται,
λέξεις π.χ.
"πρεσβυγενής" ή
"ψαθυρός". 

Καλά, βρε παιδιά,
δεν σας ενοχλεί η 
αθρόα είσοδος
ξενόγλωσσων 
λέξεων στη χώρα 
μας
 μέσω των 
περισσοτέρων 
Μ.Μ.Ε.

και σας πειράζει 
η 
παρουσία των 
δικών μας 
λέξεων, 
των λέξεων 
των Ελλήνων,
των λέξεων 
των προγόνων
μας
;
Στα λεξικά της 
ιστοσελίδος 
καταχωρίστηκαν 
και λέξεις που 
άκουσα για 
πρώτη φορά μέσα 
στο οικογενειακό 
μου περιβάλλον,
όπως π.χ.
αμπούχαβος ή
καρχανατζής.

..................


Τέλος, έκανα μία
προσπάθεια, για 
να δείξω ότι το 
στοιχείον "Ω"
δεν είναι "φτωχό"
ούτε σε 
συνώνυμα,
ούτε σε 
αντώνυμα.


Γ. Α.

Παιχνίδι
αντιθέτων
(2250 λέξεις)

Βρείτε τα αντίθετα
(Συνδυάστε τις
''μαύρες''
λέξεις με τις
''κόκκινες'')


θεάρεστος
φιλομόναχος
αγνότητα
καλογερομάχος
θεομίσητος
ανηθικότητα

αγιοσύνη
εχθρικός
παντρειά
αδελφικός
αγαμία
αμαρτωλότητα


αγρύπνια
αλλεπαλλήλως
υπέροχα
αλίμονο
ασυνεχώς
πλάγιασμα


αλόγιαστος
έκτρωση
αμίμητος
κύηση
αναξιόλογος
λογικός


διαγραφή
παλάτι
ανάπλαση
χαμόσπιτο
μαρασμός
αναγραφή


ανάποδα
αναρρίχηση
ηρεμία
κατρακύλισμα
αναστάτωση
κανονικά


ανατροπή
κλείσιμο
ανταπόκριση
άνοιγμα
μουγκαμάρα
ανόρθωση


ανταρσία
συνέργεια
οπίσω
αντίδραση
αντίκρυ
ευπείθεια


ταύτιση
καταδίκη
απόδοση
απαλλαγή
αφορία
αντιπαραβολή


συνένωση
αποκατάσταση
απολαβές
καταστροφή
έξοδα
αποκοπή


απονομή
παρακίνηση
αστοιχείωτος
αποτροπή
μορφωμένος
παραλαβή


ρηχό
απρόοπτο
ασυναρτησία
αναμενόμενο
αλληλουχία
απύθμενο


αυταπάρνηση
βασιλιάς
βιομήχανος
εργάτης
υπήκοος
εγωισμός


βοριάς
γαλίφης
γιατρός
αγενής
ασθενής
νοτιάς


γλεντοκόπι
νέα
οροφή
γραία
βαριεμάρα
δάπεδο


μαθητής
γονέας
δικτατορία
παιδί
δάσκαλος
δημοκρατία


δροσερός
νεόκτιστο
γιαγιά
ερείπιο
εγγονή
καυτός

ευμετάβλητος
απτόητος
έξαψη
έντρομος
κάλμα
έμμονος


εφιαλτικός
ηγεμόνας
σπουδαιολόγος
υπήκοος
καλαμπουρτζής
ήρεμος


τρίβος
καπετάνιος
μακαρίτης
ναύτης
ολοζώντανος
λεωφόρος


ξανθός
μελετηρός
μελωδικός
αφιλομαθής
παράφωνος
μελαχρινός


φωτεινός
μπαμπέσικα
σαϊνάς
σερσέμης
αδόλως
μουχρός


μωρουδάκι
νοημοσύνη
ξανά
άνοια
άπαξ
γεροντάκι


ντόπια
ξέρα
ουρανός
λασπούρα
γη
εισαγόμενα

έμφρων
παράδοση
παρατήρηση
έπαινος
παραλαβή
παλαβός


αρχή
φατσικώς
πρύμνη
ονομαστικώς
πλώρη
πέρας


ποιότητα
άβαθρος
προέλαση
ποσότητα
θεμελιωμένος
οπισθοχώρηση


ραδιούργος
συναναστροφή
συνεταιρικώς
μοναξιά
ατομικώς
τίμιος


σύντροφος
τιτάνιος
υπάλληλος
αφεντικό
μικρούτσικος
αντίπαλος


σκόπελος
φοβερός
ψυχή
ήπιος
σώμα
ύφαλος


τριχοφόρος
σοφία
λάβετε
αμυαλοσύνη
σπανός
δότε


ανίδρυση
γκέλα
τοσοδούλικο
επιτυχία
μεγαλούτσικο
διάλυση


καλπουζανιά
ζουμπουρλός
γκρέμισμα
τιμιότητα
ξαναχτίσιμο
λιπόσαρκος

έμφρουρος
γνώθι
σκολιός
απροφύλαχτος
ίσιος
αγνόησε


διάστροφος
χριστοκρατία
μεθεόρτια
φυσιολογικός
προεόρτια
σατανοκρατία


καταχθόνιος
ανέπαφο
ξανάσασμα
άδολος
πειραγμένο
καταπόνηση


ανεπίβουλος
άφροντις
αποκαμωμάρα
ύπουλος
ξεκούραση
φροντιστικός

αγλάισμα
μεγάτιμος
καταχρηστικός
αδόξημα
νομότυπος
περιφρονημένος


μεγαλοτίμως
δοκιμαστικά
αδιατίμητος
περιφρονητικώς
διατιμημένος
μόνιμα

ενισχυτής
μόνοικος
δικοτυλήδονα
μειωτής
δίοικος
μονοκοτυλήδονα


μονοετές
ολιγομήκης
κρείσσων
πολυετές
πολυμήκης
ήσσων

πρωτοκλασάτος
μονοκύτταρος
πικρολογία
πολυκύτταρος
ηδυλογία
αποκατινός


θαλλόφυτα
μπασκλάς
αγριομίλημα
γλυκομίλημα
αρχοντοθρεμμένος
κορμόφυτα

ξεπεσμένος
πρωτινά
πλέριος
προκομμένος
ελλιπής
τωρινά

κομπλέ
θεονήστικος
μπουχτισμένος
ασυμπλήρωτος
υπερχορτασμένος
αχόρταστος


πλήρωση
αγευμάτιστος
ελλειπτικός
κένωση
φαγωμένος
ανελλιπής


θεοτίμητος
άλαστος
σιγάν
θεοκατάρατος
λαλείν
ξεχασμένος

δεινολόγος
ηλέκτριση
εκκένωση
αμεμψίμοιρος
έμπληση
εκφόρτιση

νομάδες
πικάντικο
ξεχειμώνιασμα
οικόσιτοι
ξεκαλοκαίριασμα
ανοστίμευτο

μπούζι
ομοίωση
νερόβραστο
ζεστό
νόστιμο
διαφοροποίηση

ψυχοπονιάρης
παράβλεψη
όρα
σκληρόψυχος
παράβλεπε
πρόσβλεψη

ενδογενής
έκτροπα
σύγκλιση
εξωγενής
απόκλιση
καλοπραγίες

ρέστος
ευδιαθεσία
τζιμάνι
παραδούχος
σπαρίλα
αργόστροφος

ανεπίβλητος
αρτίφρων
ολιγοποσία
μουρλαμένος
ψαρωτικός
ντίρλα

απερίσειστος
επάρατος
βασανισμένος
κλονισμένος
επιθυμητός
απήμαντος

μπουκάρισμα
όρμιση
έβγα
ξεμπουκάρισμα
έμπα
εξόρμιση

εισροή
τρύπωμα
έλευση
εκροή
απέλευση
ξετρύπωμα

μπασιά
μανούρα
αχείμαστος
βγαλσιά
συμβιβαστικότητα
ταραγμένος

πρίμα
μπελαλοδουλειά
κακόπραγος
δυσοίωνα
καλότυχος
ξεμπέρδεμα

ευκολομνημόνευτος
ασχημονία
νεόπλουτος
δυσμνημόνευτος
ευπρέπεια
νεόπτωχος

γραικύλος
μακαρονιστές
πολύξερος
αξιοτίμητος
ολιγομαθής
μαλλιαροί

υποστηρικτής
ανίδεος
λιγουρευτός
αντιμαχητής
αλαχτάριστος
γνωριστής

πονοψυχία
ονειρώδης
στρωτό
απονιά
απαίσιος
ανώμαλο

σκουντούφλης
επείγον
τερατόμορφος
γελαστός
αγγελόμορφος
αργόσυρτο

τεφαρίκι
κουτσουμπός
ημιτελής
δευτεράντζα
ολοκληρωμένος
ακουτσούρευτος

ανολοκλήρωτος
κομπορρήμων
μουγκαμάρα
αποτελειωμένος
λογοδιάρροια
ταπεινόφρων

μισοτελειωμένος
λαπιστής
απόσωσμα
αποπερατωμένος
ταπεινόφρων
αρχίνημα

παραμυθάς
ξεκαπάκωμα
ιδροκόπημα
αληθοεπής
ραχατλίκι
καπάκωμα

ένδοση
ολοσχερώς
πρεπώδης
αντιπάλαισμα
ανοίκειος
μερικώς

υποδηματολείκτης
σαπουνόφουσκες
τουλούμιασμα
σπουδαιολογήματα
απροσκύνητος
χάιδεμα

απολύμανση
ντούρος
συναγελασμός
μαγαρισμός
μονασμός
ασθενικός

νισάφι
κοκέτα
μπεσαλής
κακοστολισμένη
ανοικτιρμοσύνη
αναξιόπιστος

αλληλένδετος
κότσος
νορμάλ
ακορόιδευτος
έκφυλος

αποσυνδεμένος

παρέλκυση
τσίτσιδος
πινέζα
επίσπευση
άγδυτος
αντρούκλας

αντιδραστικός
λακές
αποκοίμισμα
ευπροσάρμοστος
ελευθεροπρεπής
αφύπνιση

μοναρχισμός
δυσπέτημα
σκιτζήδες
κοινοβουλευτισμός
ευτύχημα
μαστόρια

αποτελεσματικότητα
ταχυκίνητος
ξεπαρεού
τζίφος
αργοσάλευτος
προσχώρησε

χάπατο
ευφάνταστος
ευπετής
πανέξυπνος
ρεαλιστής
δυσκολοκατόρθωτος

οδυρμός
λιακάδα
κατσιπόδιασμα
καγχασμός
καλοτυχιά
συννεφιά

πολυμέλεια
παράσημος
κληροδότης
ολιγομέλεια
κληροδόχος
γνήσιος

καρκαλέτσι
εκτρωματικός
κοντότριχος
κοντόπαχο
κουκλίστικος
μακρυμάλλης

αμπτάλης
μηδέν
καντοχέρης
λεπτοκαμωμένος
μακρόχειρας
πολυαριθμότητα

μπρίο
αμετρία
κοντόχοντρος
κακοθυμία
ψηλόλιγνος
συμμετρία

σπάγκος
μουστερής
προορισμός
αφιλάργυρος
μαγαζάτορας
ξεκίνημα

τελεσίδικος
φουφουλιαστός
αμέθοδος
προσωρινός
άξαστος
συστηματικός

ντούκου
τυραννικός
ρεμπεύομαι
βερεσέ
περιποιητικός
ταπεινοφρονώ

μόρτικα
κακεργάτης
στιγμή
σεμνοπρεπώς
αγαθοεργός
αιωνιότητα

τεντιμποϊσμός
φιλοδάπανος
πρόσλογα
σεμνοπρέπεια
καρφοδεκάρας
παινέματα

κρεμανταλάς
ολοπόλιος
εχέτης
κοντόσωμος
κατάμαυρος
πτωχός

εκατομμυριούχος
ευείδεια
κακομούτρης
πάμπτωχος
δυσμορφία
καλοπρόσωπος

δυσείδεια
ασχημομούρης
έρποντα
ωραιότητα
ωραιοπρόσωπος
αναρριχόμενα

ισόκορμος
κοκομπλόκο
κακόηθος
καμπούρικος
καλόηθος
απεμπλοκή

μουρντάρης
εξαλλαγή
σοκαρισμένος
καλοήθης
αμεταβλησία
ατάραχος

ξεσάλωμα
κατσουλάτος
ζαγγανιάρης
φρονίμευμα
ξεσκούφωτος
κοτσονάτος

ξεθέωμα
αλλοκοτιά
ελικτός
χαλάρωμα
άστριφτος
εχεφροσύνη

τρελαμάρα
αχείρωτος
αρχοντάνθρωπος
φρονιμάδα
υποδουλωμένος
αρκουδάνθρωπος

αδυνάστευτος
νεομνημονιακός
χουβαρνταλίκι
υπόδουλος
παλαιομνημονιακός
τσιγκουνιά

καρμιριά
ομοψυχία
λεπτόρρευστος
αφιλοχρηματία
διχόνοια
παχύρρευστος

ομοθυμία
λευγαλέος
επίταση
διένεξη
ελάττωση
ευτυχής

ξενέρωτος
περιορισμός
συγκερασμός
γλυκύθυμος
επέκταση
διαχωρισμός

απίστομα
παρέκταμα
χριστιανοφάγος
συστολή
ανάσκελα
χριστιανολάτρης

μπρούμυτα
πακτός
ρημαδιό
ανάσκελα
αναδομή
ρευστός

ορθοέπεια
ετεροδίδακτος
λιγογράμματος
κακοέπεια
αυτομαθής
πολυμαθής

νταμάχι
ξερόλας
νουνέχεια
ολιγάρκεια
αδαής
απερισκεψία

αγροικησιά
αλεστοσύνη
κακοτοπιά
σύνεση
δυσκινησία
πέρασμα


αλογισιά
εξουσιαστής
έγχρωμος
περίσκεψη
άχρωμος
υποτελής

σκληρόστρακο
θησαυρισμός
γυρισμός
μαλακόστρακο
φτώχεμα
πηγεμός

ανυπόνοιαστος
ακαραδόκητος
τανυσμός
υποψιασμένος
αναμενόμενος
χαλάρωμα

παμμέγιστος
παράβολος
γιαλαντζί
ελάχιστος
αδιακύβευτος
αληθινό

μπούλης
αλιπής
τσίρος
σκληραγωγημένος
εύσαρκος
λιπαρός

βουτυρόπαιδο
άσμηκτος
ακέρατος
λεβεντόπαιδο
κερασφόρος
σαπουνισμένος

άφροντις
διαβολεμένος
νεούργημα
έμφροντις
καλοκάγαθος
παλαιότητα

αμετανοησία
θεοκίνητος
υπερτονισμός
μεταμέλεια
υποτονισμός
σατανοκίνητος

ενούντα
τρανταχτός
συμπίληση
χωρίζοντα
αμιξία
ατράνταχτος

κατάφωρος
εξάρμοση
ελευθεροπρέπεια
άδηλος
δουλικότητα
μοντάρισμα

απρόσδεκτος
ραγιαδοσύνη
ενοποίηση
ποθητός
ελευθεροπρέπεια
διαχώριση

ανακατεμένος
συσχέτιση
ξέκρεμος
καθαρός
αποσύνδεση
κρεμαστός

συγχώνευση
περιπόθητος
ξεχαρβάλωμα
διαχώριση
ανεπιθύμητος
συνάρθωση

τρικαδόρος
εσωκυτταρικά
καργάρισμα
φερέγγυος
εξωκυτταρικά
διακένωση

εθνοποίηση
εσωκομματικός
κοντράρισμα
διεθνοποίηση
αγαπημός
εξωκομματικός

αντιπαράθεση
κοινοβουλευτικός
εύδμητος
γεφύρωση
ετοιμόρροπος
εξωκοινοβουλευτικός

καλοκομμένος
βεβαρημένο
περιττοδάκτυλα
κακοκομμένος
αρτιοδάκτυλα
ελαφρύ

χάφτας
μονομοριακές
μπαγαποντιά
νοήμονας
ντομπροσύνη
πολυμοριακές

ταρτουφισμός
μονοσύλλαβος
αλεπουδιές
ανυποκρισία
χρηστουργίες
πολυσύλλαβος

διπροσωπία
πρωτεϊκότητα
καλοπιστία
ειλικρίνεια
κακοπιστία

μονοείδεια

πρωτεϊκός
τσοντάρισμα
τελέστιχο
μονοειδής
ακροστίχιο
πετσόκομμα

αμάτιστος
εξανθράκωση
ομφαλοσκόπος
μπολιασμένος
επανθράκωση
πολυσπούδαστος

περισπούδαστος
φούτσι
εξωμήτριος
αναξιόλογος
ενδομήτριος
έλα

αποπομπή
ρήξη
ενδοκρινής
προσκάλεσμα
εξωκρινής
φίλιωμα

διαβολοστάλσιμο
εξανέμισμα
υπναλέος
προσκάλεσμα
ανύσταχτος
σφιχτοχεριά

κραυγαλέο
κάκοσμος
ψωριάρης
ασαφές
ευκατάστατος
μυρωδάτος

κραυγαλέως
περιούσιος
ξεκουμπίσου
σιγαλέως
μείνε
ασυμπάθιστος

διασυρμός
αγιόψυχος
άμορος
ξεντρόπιασμα
κακόψυχος
καλότυχος

κακογραμμένος
κακομοιριασμένος
ξυραφισμένος
εύμοιρος
αξύριστος

καλογραμμένος

καλορίζικος
τζαντζαλιάρης
πρόταγμα
κακορίζικος
ευείμων
οπισθοφυλακή

κακοείμων
ενδοκοσμικός
αδιαλώβητος
καλοντυμένος
υπερβατικός
διαφθαρμένος


δεσμείν
απόβρασμα
ενδοκόσμιος
λύειν
υπερκόσμιος
καλοκάγαθος

εξωκόσμιος
αρχόμενοι
αναψυχή
ενδοκόσμιος
άρχοντες
απαρηγορησία

αποκολοκύνθωση
πρόνοια
αξιόμαχος
οξυδέρκεια
απρονοησία
απειροπόλεμος

άμε
κεφαλωτός
κατάφυλλος
ελθέ
άφυλλος
ακέφαλος

πολύφυλλος
θυσανωτός
ευδινός
ολιγόφυλλος
ανεμόπληκτος
αφούντωτος

αιδέσιμος
πολύστιχος
μουσίτσα
άσεμνος
ολιγόστιχος
απονήρευτος

μυξιάρης
ταυροκτόνος
τιμάξιος
αξιόλογος
ευκαταφρόνητος
ταυρόκτονος

κοσμογόνος
ρεκλαματζής
μπάνικο
κοσμοκτόνος
απωθητικό
ανεπίδεικτος

ντουβάρι
πανεπιστήμων
πομπωδώς
ταχυμαθής
ανεπίδεικτα

ημιμαθής

παρατράγουδο
κακόσιτος
ιχθυογόνος
πρεπιά
ιχθυοκτόνος
καλοθρεμμένος

εξαγριωμένος
δυσοργησία
κακομεταχείριση
ήρεμος
καλομεταχείριση
πραϋθυμία

οργισμένος
τραβολόγημα
μαφιόζος
αόργητος
χρηστοήθης
εξυπηρέτηση

ταλαιπωρία
λάτρα
μουσαφιρλίκι
περιποίηση
ρυπαρότητα
αφιλοξενία

κακοπληρωτής
εξευμενισμένος
απαραμύθητος
καλοπληρωτής
παρηγορημένος
ανεξευμένιστος

κουρελαρία
μεράκια
κωμωδιογράφος
αρχοντοπαρέα
τραγωδιογράφος
κακοκεφιές


ντουζένι
κουρελής
εξωσυζυγική
μαράζωμα
ενδοσυζυγική

καλοντυμένος

αμφιγονικός
οστεοσκλήρυνση
ωφελημένος
μονογονικός
ζημιωμένος
οστεομαλάκυνση

τσόκαρο
τσουλαρία
ετεροερωτική
αρχοντογυναίκα
ομοερωτική
αρχοντοπαρέα

λιμνόβιος
τιμωρητικός
πρηνής
χερσόβιος
συγχωρητικός
ανασκελωμένος

γλάρωμα
ένυγρος
παρήγορος
ξενύσταγμα
αποθαρρυντικός
στεγνός


κάψα
λεοντόκαρδος
εφτάψυχος
ψοφόκρυο
ετοιμοθάνατος
λαγόκαρδος

θεριόψυχος
δραματικός
τενεκές
δειλόψυχος
αξιοτίμητος
ευάρεστος

ψηφιακό
ψιθυριστής
ψιλοδουλεμένος
αναλογικό
χοντροδουλεμένος
εγκωμιαστής

ψιλόβροχο
ψυχάρα
ψιψίρισμα
χοντρόβροχο
λιπόψυχος
προχειρολόγημα

ψωμολύσσα
χαμηλόβαθμος
ψηλοτάβανος
χορτασίλα
υψηλόβαθμος
χαμηλοτάβανος

χαμοκέλα
χαμούρης
χάμω
αρχοντόσπιτο
χρηστοήθης
ψηλά

χάρβαλο
γκολτζής
χειμωνιά
καλοστεκούμενο
καλοκαιρία
χασογκόλης

χιλιοφορεμένο
χλαπάκιασμα
χοϊκός
λιγοφόρετο
άυλος
ολιγοφαγία

χόλιασμα
χοντρομύτης
χουντικός
πράυνση
δημοκρατικός
λεπτόρρινος

φαγανό
φαρμακόγλωσσος
φευγιό
ολιγοφάγο
ερχομός
καλόγλωσσος

φιλίστωρ
φιλοκυβερνητικός
φιξ
αφιλομαθής
ακαθόριστος
αντικυβερνητικός

χαοτικός
κοτσανολόγος
εξαλειμμένος
αρμονικός
σπουδαιολόγος
ανεξάλειπτος

φυγόστρατος
υποαπασχόληση
υπογλυκαιμία
στρατευμένος
υπεργλυκαιμία
υπεραπασχόληση


λιπόστρατος
υποθερμία
υπερτίμηση
στρατευμένος
υποτίμηση
υπερθερμία

υπερηχητικός
υποτονικός
προμινωικός
υποηχητικός
υστερομινωικός
δυναμικός

ταράκουλο
τζίνι
καλαμοκαβαλητής
αταραξία
κρετίνος
ταπεινόφρων

τονούμενη
τουπέ
φιλαιδήμων
άτονη
ταπεινοφροσύνη
αναιδής

τουρλού
ακόμψευτος
αφούσκωτος
κεχωρισμένως
τουρλωτός
επιτηδευμένος

τραγελαφικός
τριζάτος
τρελέγκω
φυσιολογικός
κακοντυμένος
γνωστική

τρικούβερτο
τριτοκοσμικός
τρίχας
αποχαυνωτικό
αξιότιμος
εξελιγμένος

τσαμπουκαλής
τσατίλα
τσανακογλείφτης
διαλλακτικός
αξιοπρεπής
καλμάρισμα

τσεκουράτος
τσίτα
τσίρκουλα
φιλοφρονητικός
σεμνοπρεπείς
χαλάρωμα

τσούρμο
τσουτσέκι
τσουχτερός
μεμονομένως
πάμφθηνος
μεγαλόσωμο

τυχών
σαχλαμαράκιας
σάχλα
σημαντικός
σπουδαιολόγημα

σπουδαιολόγος

σερνικός
σημαίνων
σικ
θηλυκός
ασήμαντος
ακαλαίσθητος

σημαδιακός
σίχαμα
σιχτίρισμα
αναξιόλογος
επιθυμητό
καλόπιασμα

σκιόφως
ρευματοδέκτης
σούμπιτος
λάμψη
ρευματοδότης
αναμενόμενος

στενόμακρος
στητός
στόκος
κοντόφαρδος
ευφυής
πλαγιαστός


ορθός
στούμπωμα
στραβάδι
κατάκλιτος
παλιοσειρά
ξεβούλωμα

στρίγκλικος
στρογγυλοπρόσωπος
αγαθοπροαίρετος
καλότροπος
κακοπροαίρετος
μακροπρόσωπος

αγαθότροπος
στρώσιμο
μακρομούρικος
κακότροπος
στρογγυλοπρόσωπος
ξέστρωμα

ομόκεντρος
επιταχυντής
συμβασιούχος
ετερόκεντρος
διορισμένος
επιβραδυντής

συγκεντρικός
συμβιβαστικός
συμπιεστός
ετεροκεντρικός
ασυμπίεστος
ασυμβίβαστος

συμπλεγματικός
συμφερτικός
ασύμφορος
ακομπλεξάριστος
ανωφελής
σύμφορος

συνάδει
σύννομος
συνάμα
απάδει
χωριστά
παράνομος

αρμόζει
σύντμηση
συντετριμμένος
απάδει
περιχαρής
μήκυνση

συσκότιση
συσταδόν
τουρλουμπούκι
καταυγασμός
ακροβολιστί
ευρυθμία

προσώρας
ρίζωμα
μουντάρισμα
παντοτινά
ανάσχεση
ξερίζωμα

βολεψάκιας
μπινελίκια
αλογόπουλο
φιλοκίνδυνος
παλιάλογο
παινέματα

βατύλη
μικροδύναμος
βουκέφαλος
αλόγα
μικροκέφαλος
μεγαλοδύναμος

ερισθενής
μικρόμματος
μεγαλοπρόσωπος
μικροδύναμος
μικροπρόσωπος
μεγαλομάτης


μεγαλοκέφαλος
ευρυμέτωπος
μεγαλόμητις
μικροκέφαλος
μικροφιλόδοξος
στενομέτωπος

μικρόχαρος
μεγαλοφυΐα
ολιγοπιστία
μεγαλόμητις
μεγαλοπιστία
ολιγόνοια

παλιοτόμαρο
πολυδύναμος
ολιγόκαρπος
καλοκάγαθος
πολύκαρπος
ολιγοδύναμος

ολιγοπράγμων
πολυγραφία
ολιγόχυμος
πολυπράγμων
πολύχυμος
ολιγογραφία

σμιλευτός
πουλητάρια
μεγαλοφοροφυγάδες
ασκάλιστος
μικροφοροφυγάδες
αδιάφθοροι

αδιάστρεπτος
άπειστος
αδωρόληπτος
διαστρεβλωμένος
δωροδοκημένος
πεπεισμένος

πάμφωτος
ανάχτιδος
αδιατράνωτος
κατασκότεινος
φωτεινός
διατρανωμένος

παραπειστικός
παραμέσα
παράγωνο
καθοδηγητικός
παραέξω
ορθογώνιο

παραδοτέος
παραπλανητικός
πάρλα
παραληπτέος
ολιγολογία
καθοδηγητικός

πατατράκ
εγγεγραμμένος
απόγειο
ευτύχημα
περίγειο
περιγεγραμμένος

πεφιλημένος
πολύπολο
πίκα
αναγάπητος
αοργησία
μονόπολο

μονοφασικός
προπολεμικός
πουρό
πολυφασικός
μεταπολεμικός
νιος

προπτυχιακός
προσεγμένος
προσεισμικός
μεταπτυχιακός
ανεπιμέλητος
μετασεισμικός

απονήωση
προσσελήνωση
πρύμνη
προσνήωση
αποσελήνωση
πλώρη

πολυσέλιδος
ομοιόπτωτος
ολιγοσπερμία
ολιγοσέλιδος
πολυσπερμία
ετερόπτωτος

φωταυγής
ομόσημοι
κομπλάρισμα
αλαμπής
ετερόσημοι
αποφασιστικότητα

ονόρε
πλατύγναθος
αμβλυγώνιος
αδοξία
οξυγώνιος
οξύγναθος

άτρητος
εμπροσθογεμής
πρόναος
διάτρητος
οπισθογεμής
οπισθόδομος

οροθετικός
ουρμπανισμός
αράχνιασμα
οροαρνητικός
ξαράχνιασμα
αστυφυγή

αρμύρισμα
ξεδίπλωτος
καλούπωμα
ξαλμύρισμα
ξεκαλούπωμα
διπλωμένος

ξεκούρδιστος
μπαρκάρισμα
μπλοκάρισμα
κουρδισμένος
ξεμπλοκάρισμα
ξεμπαρκάρισμα

νενομισμένος
νεογενής
νικητής
αθεσμοθέτητος
ηττημένος
παλαιγενής


μονομπλόκ
νταβαντούρι
μονοκύλινδρος
κομματιαστό
βουβαμάρα
πολυκύλινδρος

νταβραντισμένος
ντερμπεντέρης
νταλκάς
εξασθενημένος
αηδιασμός
ακατάδεκτος

μαγκιόρος
βρομισιά
βραχυκατάληκτος
χλίτσαβος
μακροκατάληκτος
αλερωσιά

μάκα
μικροπερίοδος
βραδύπνοια
πάστρα
ταχύπνοια
μακροπερίοδος

κοντόμερος
ψηλούτσικος
μαλακτικό
πολύχρονος
διεγερτικό
κοντούλης

κοντόπνοος
μαντάρα
κόπασμα
μακρόβιος
ταραχή
ευταξία

κοπροσκύλιασμα
κοράκιασμα
κορακοζωή
ακουρασιά
ολιγοζωία
ξεδίψασμα

μαθουσάλας
κορνίζωμα
κοσμοκαλόγερος
βραχύβιος
μοναστής
ξεκορνίζωμα

κουασιμόδος
κουζουλάδα
κουλάντρισμα
ευειδής
ακήδεια
περίσκεψη

κουλοβάχατα
κουμάσι
κουνενές
ξεμπερδεμένα
νοήμων
αξιοτίμητος

κουρά
ακουσούρευτος
κουτεντές
ακουρεψιά
σαϊνάς
κουσουρεμένος

κουτσογράμματα
κούτσουρο
κοψομεσιασμένος
πολυμάθεια
ξεκούραστος
φιλομαθής

κοψοχρονιά
κροκοδείλιος
καταρρακτωδώς
ακριβοπούλημα
ανυπόκριτος
σταγονηδόν

κοψόχρονος
κυβεία
κτηνάνθρωπος
πολύχρονος
απονηρευσία
καλοκάγαθος

πανωσέντονο
λακωνίζειν
κακαρδισμένος
κατωσέντονο
χαρούμενος
μακρολογείν

διάταση
διατήρηση
βούρλο
χαλάρωση
νοήμων
μεταβολή

βρομόκαιρος
βρομόλογα
βρομολόγος

καλόκαιρος
σεμνολόγος
σεμνολογίες

βύθος
γιγαντισμός
γεροντίστικο
έγερση
νανισμός
νεανικό

λήθαργος
κοριτσίστικο
γεροδεμένος
αφύπνιση
αγορίστικο
λεπτεπίλεπτος

γιγαντοσωμία
νανόσωμος
γλόμπος
νανισμός
περισσόκομος
γιγαντόκορμος

γιγαντόσωμος
δαιμονοφοβία
γκαρίδα
νανόσωμος
ηδυφωνία
δαιμονολατρία

δαιμονοποίηση
δακτυλοδεικτούμενος
πελματοβάμων
αποδαιμονοποίηση
δακτυλοβάμων
ευυπόληπτος

δανδής
διαμετρητός
ευαπόδεικτος
ακόμψευτος
ακαταμέτρητος
δυσαπόδεικτος

παπιγιονάκιας
καταμετρητός
μονόπλευρος
ακόμψευτος
αμερόληπτος
ακαταμέτρητος

μονομερής
διαξιφισμοί
ευθύβολος
αμερόληπτος
άστοχος
φιλοφρονήσεις

κεραυνοβόλως
διαστολικός
μονοζυγώτης
βαθμιαίως
διζυγώτης
συστολικός

μονοκομματισμός
μονώροφος
μονοπύρηνος
πολυκομματισμός
πολυπύρηνος
πολυώροφος

μονόπατος
μονόστηλος
μονόστοιχος
πολυώροφος
πολύστοιχος
πολύστηλος

δραχμοφονιάς
ζερβοχέρης
ζηλεμένος
σπάταλος
αζήλευτος
δεξιόχειρας

ζουμπάς
ζούλα
ζουρλοπαντιέρα
ύψηλόσωμος
μυαλωμένη
φανερά

νυκταλωπία
αρρενοποίηση
θρεφτάρι
ημεραλωπία
κακοθρεμμένο
θηλεοποίηση

μονοσθενής
φθίνουσα
τρελοπαντιέρα
πολυσθενής
μυαλωμένη
αύξουσα

παλαβιάρα
φραγκοπνίχτης
πενταροδεκάρες
μυαλωμένη
πολυχρηματία
αφιλοχρήματος

σοκακιάρης
εγγράφως
εγγράψιμος
σπιτόγατος
περιγράψιμος
προφορικώς

πολυχρηματία
αερόβιος
εδραιοπανίδα
αχρηματία
ελευθεροπανίδα
αναερόβιος

εκειδά
εικονοκλάστης
δάσωση
εδωδά
εκδάσωση
εικονολάτρης

εικονομαχία
φαίνεσθαι
εισπνευστικός
εικονολατρία
εκπνευστικός
είναι

πόλωση
δοκιμασία
αντιδημοτικός
εκπόλωση
ανακούφιση
δημοφιλής

ξεγκουσεμός
άκυθος
αλαφράδα
ταλαιπωρία
σοβαρότητα
καρποφόρος

ακύλιγος
γαληνιαίος
ανεπικύρωτος
κυλισμένος
πολυτάραχος
επικεκυρωμένος

ανακρωτηρίαστος
εκών
ανέλατος
ακρωτηριασμένος
ελάσιμος
άκων

δυστονία
ανελαστικότητα
επιβαρυντικός
ευτονία
ελαφρυντικός
ελαστικότητα

πλεονασματικός
ελατός
αμετρωπία
ελλειμματικός
εμμετρωπία
ανέλατος

εμπρόθετη
έμφοβος
εμψυχωτικός
απρόθετη
αποθαρρυντικός
ατρόμητος

εγκαρδιωτικός
αντίπρυμνος
εναίσιμος
αποκαρδιωτικός
ακατάλληλος
αντίπρωρος

αναθαρρυντικός
έναρθρο
ενδογαμικός
αποθαρρυντικός
εξωγαμικός
άναρθρο

αναπτερωτικός
ασύναρθρος
ανάριθμος
αποκαρδιωτικός
αριθμημένος
έναρθρος

μονογυνία
ενδοπαράσιτα
εξώπλασμα
πολυγυνία
ενδόπλασμα
εξωπαράσιτα

εξώτατος
υποθηκευμένος
εξαντρίκ
ενδότατος
άκομψος
ανυποθήκευτος

ενυπόθηκος
διάδοχος
ενδοσχολικές
ανυποθήκευτος
εξωσχολικές
προκάτοχος

επίγονοι
εξώπορτα
εσώφυλλο
πρόγονοι
εξώφυλλο
εσώθυρα

επιθετικός
επικείμενος
επικρατέστερος
αμυντικός
υποδεέστερος
απόμακρος

προτεραία
επιταυτού
επιτροχάδην
επιούσα
προσεκτικά
αθέλητα

επισκοπού
αληθειογράφος
μούφα
απρομελέτητα
πραγματικό
ψευδογράφος

ερρύθμως
μελανόμορφο
ετερόφυλος
αρρύθμως
ομόφυλος
ερυθρόμορφο

ετσιδά
ευρωαριστερά
ερέθισμα
αλλοτρόπως
καταπράυνση
ευρωδεξιά


φιλοδυτικός
εφάπλωση
τσίγκλισμα
φιλοανατολικός
καταπράυνση
μάζεμα

καταλλάγι
διχαστικός
ευκοίλιος
ενωτικός
παρόξυνση
δυσκοίλιος

παρόργιση
αβαντάζ
γαλακτοφορία
καλμάρισμα
αγαλακτία
μειονέκτημα

αγαλόρροια
αγαθόπιστος
αγαπησιάρης
γαλακτοφορία
αφιλόστοργος
δυσκολόπιστος

αγγειοδιαστολή
αγγελόψυχος
αγουροξύπνημα
αγγειοσυστολή
αργοξύπνημα
διαβολόψυχος

αγγειοδιασταλτικός
αγριεμός
γλυκομούτσουνος
αγγειοσυσταλτικός
καθησυχασμός
αγριομούρης

αγχωτικός
αδέλφωμα
λεπτόνια
αγχολυτικός
διχοφροσύνη
αδρόνια

νιτροποίηση
αθήρατος
ακατάτακτος
αζωτοποίηση
θηρεύσιμος
καταταγμένος

απονιτροποίηση
αθήρευτος
ακάτεχος
νιτροποίηση
ενήμερος
ευθήρατος

αγρεύσιμος
ακατράμωτος
ακόμπιαστος
αθήρευτος
κατραμωμένος
κομπιασμένος

ακριβομίλητος
αλίμενος
αλλόχθων
πολυλογάς
γηγενής
εύορμος

αλμπάνης
αμαντάριστος
κουφωμός
επιδέξιος
οξυκοΐα
μανταρισμένος

μονογονία
ανέβατος
ανάρμεγος
αμφιγονία
αρμεγμένος
αναβάσιμος

συγγένεση
ανήμελκτος
αναύλωτος
μονογένεση
ναυλωμένος
αρμεγμένος

αναυπήγητος
ναυτολογημένος
ανεκδίκαστος
ναυπηγημένος
εκδικασμένος
αναυτολόγητος

ανεβασιά
ανεκμυστήρευτος
εκποιημένος
κατηφοριά
ανεκποίητος
εκμυστηρευμένος

ανέλπιδος
ανεξαίρετος
ανεξαργύρωτος
αναμενόμενος
εξαργυρωμένος
εξαιρεμένος

ανθιδρωτικός
ανηολόγητος
ανθρωπολόι
ιδρωτοποιός
ολιγανθρωπία
νηολογημένος

ανθρωπομάνι
ανίδωτος
ένδειξη
ολιγανθρωπία
ιδωμένος
αντένδειξη

αντεργατικός
ασφυξιογόνος
αφροδισιακό
φιλεργατικός
αντιαφροδισιακό
αντιασφυξιογόνος

φιλαγροτικό
αλλεργικό
δεοντολογικός
αντιαγροτικό
αντιδεοντολογικός
αντιαλλεργικό

αντιδημοκρατικός
εθνικιστικός
διαβρωτικός
δημοκρατικός
αντιδιαβρωτικός
αντιεθνικιστικός

εμετικό
ιμπεριαλιστικός
ξομπλιαστός
αντιεμετικό
αξόμπλιαστος
αντιιμπεριαλιστικός

απειρόκαλος
εμπειροπόλεμος
απλοελληνικά
καλαίσθητος
καθαρευουσιάνικα
απειροπόλεμος

αποικιοποίηση
αρυμοτόμητος
αστέριωτος
αποαποικιοποίηση
στεριωμένος
ρυμοτομημένος

ασυγκόλλητος
ωρίμασμα
ανώριμος
συγκολλημένος
ανωριμότητα
ώριμος

άσφαλτος
ασυσκεύαστος
ασυστηματοποίητος
σφαλερός
συστηματοποιημένος
συσκευασμένος

ασυσχέτιστος
ασχημάνθρωπος
ατού
συσχετισμένος
μειονέκτημα
ομορφάνθρωπος

ατσάπιστος
αυτόνομος
ατσίκνιστος
τσαπισμένος
εξηρτημένος
τσικνισμένος

ετερότροφος
αχρονιαστος
αχρημάτιστος
αυτότροφος
εξωνημένος
χρονιάρικος

βαθύσκιωτος
φίλυπνος
βαρύλογος
ηλιόλουστος
πολυλογάς
αγρυπνικός

κατάσκιος
αγριόθυμος
υπναράς
ηλιόλουστος
αγαθόψυχος
αγρυπνικός

σχολαίως
ευσυνέτως
ασέληνος
σβέλτα
φωτεινός
απερισκέπτως

δύσαρκτος
δυσφόρητος
ευκατάπαυστος
ευκολοκυβέρνητος
δυσκατάπαυστος
υποφερτός

οξύχολος
αμείλιχος
δυσφιλής
πραϋθυμος
αγαπητός
ευσπλαχνικός

άτλητος
μυριοπληθής
αμύμων
υποφερτός
μεμπτός
ολιγάριθμος

χειροήθης
θεόφρων
ημεροφύλαξ
ατίθασος
νυκτοφύλαξ
ασεβής

ξεπάστρεμα
καρτερόθυμος
θυμοσοφικός
διάσωσμα
βραδύνους
λιπόψυχος

θύραζε
εξαρκής
πεπνυμένως
εντός
ανεπαρκής
ανοήτως

φρενοθελγής
απτερύγωτος
ρακόδυτος
απωθητικός
καλοντυμένος
πτερυγωτός

άξενος
κακοδαίμων
κακοτυχής
φιλόξενος
καλότυχος
ευδαίμων

κακοφραδής
ολιγοφραδής
εύτυκτος
καλόβουλος
κακοφτιαγμένος
πολύλογος

κακόφρων
ξέπλεκα
κατηρεφής
καλοδιάθετος
ακάλυπτος
πλεγμένα

μογερώς
ενδεδυμένος
κομψοπρεπής
αμόχθως
γυμνωμένος
ακόμψευτος

προσόμοιος
εκτόπιος
εμπέδωση
ανόμοιος
αποσταθεροποίηση
εντόπιος

απαζάρευτο
φρύαγμα
ένορχος
διαπραγματεύσιμο
αιδημοσύνη
θήλυς

ικανώς
εξηρτισμένος
παράκτιος
ανεπαρκώς
ανεξόπλιστος
μεσόγειος

ανεπιεικής
περιφραδής
περιφανής
επιεικής
άσημος
απερίσκεπτος

επιστημόνως
έρεβος
άδυτος
αδαηστί
προσπελάσιμος
καταύγεια

ερεβεννός
ευέστιος
πρόγκημα
φωτεινός
καχήμερος
επευφημία

ευεστώ
ανόλβιος
φυγοπόλεμος
δυστυχία
πρόμαχος
εύποτμος

άψευστος
πραΰς
ευπέτεια
αναληθής
δυσκολία
βίαιος

εύμετρος
κακοΰφαντος
φρόκαλο
ασύμμετρος
ομορφογυναίκα
εύπηνος

καλοΰφαντος
μπάζο
ασχημογυναίκα
κακοϋφασμένος
χρειαζούμενο
ομορφογυναίκα

καλοϋφασμένος
ιλασμός
εθναμύντορες
ακαλοΰφαντος
εθνοπροδότες
κακοχολιά

εθνισμός
ευγνώστως
εύπλεκτος
αφιλοπατρία
ανοήτως
χονδρόπλεκτος

καλοχτένιστος
ανυμέναιος
κρατερός
αναμαλλιάρης
ανίσχυρος
έγγαμος

εφάλιος
αδινός
τρεμουλιαστός
μεσόγειος
ατρεμούλιαστος
αραιός

τρεμάμενος
πολυκύμαντος
πανίδα
ατρεμούλιαστος
χλωρίδα
γαληνιαίος

σκληρυντικό
φαβέλες
τετραγωνισμένο
μαλακτικό
πλουσιόσπιτα
παράγωνο

φτωχογειτονιά
ενδοοικογενειακές
ασυγχρώτιστος
αρχοντογειτονιά
κοινωνικός
εξωοικογενειακές

χοντροβούβαλο
φιλόκοινος
χριστοφιλής
λεπτόσωμο
χριστομάχος
ερημοφίλης

συναγελαστικός

ενιαχού
δυσοργία
ερημοφίλης
πανταχού

πραϋθυμία

εξώδερμα
άκλυστος
ακοσμαντάμωτος
ενδόδερμα
ευκοινώνητος
κλυδωνισμένος

ανεπίμικτος
ανθρωποφοβία
οπισθοβαρής
αναμεμιγμένος
κοινωνικότητα
εμπροσθοβαρής

ανεπικοινώνητος
ιδροσύνη
αμαύρωμα
ευκοινώνητος
ακαματοσύνη
εκθειασμός

αδακρύτως
προσωρινότητα
πισώβαρος
πολυδακρύτως
αϊδιότητα
εμπροσθοβαρής

παροδικότητα
καλωσόριστος
υπερβαρής
αιωνιότητα
απρόσδεκτος
ολιγοβαρής

νέτο
φοροαπαλλακτικό
απυρόβλητος
μικτοβαρές
φορομπηχτικό
επισφαλής

συναινετικός
υπερβαρής
κάτισχνος
αντιρρητικός
ανάλαφρος
πολύσαρκος

αντιλογικός
τεμπελίκι
ανάλαφρος
συναινετικός
ασήκωτος
ενεργητικότητα

παρακμιακός
επίτακτος
ανελθόντες
αναγεννητικός
ανεπίτακτος
κατελθόντες

αναζωογονητικός
επιταγμένος
ολάδειος
παρακμιακός
ανεπίτακτος
κατάμεστος

ολαδειανός
ζην
ανώτατος
κατάμεστος
θνήσκειν
κατώτατος

διαλεύκανση
ενεργητικότητα
παλικαρίσια
συσκότιση
παθητικότητα
άτολμα

αμαχητί
τεκμηριωμένος

ενημέρωση
αγωνιστικώς
αναπόδεικτος
παραπλάνηση

ενεργοποίηση
μαχητικώς
ρηχότητα
απενεργοποίηση
άτολμα
εμβρίθεια

προπαγάνδα
αναυλάκιστος
άκαρτος
διαφώτιση
αυλακιασμένος
κουρεμένος

λειότητα
τραχύφλοιος
αμισθί
τραχύτητα
λειόφλοιος
εμμίσθως

άμισθος
ενδοσκελετός
βαρεμός
έμμισθος
εξωσκελετός
ευδιαθεσία

μισθωτός
βαριεστημάρα
αμεράκλωτος
έκμισθος
ευδιαθεσία
μερακλωμένος

δυσπάθεια
εξωγαλαξιακός
ανωμοτί
ευπάθεια
ενδογαλαξιακός
ενόρκως

άναιμα
ακιγκλίδωτος
δίχως
έναιμα
κιγκλιδωτός
με

αδύφρακτος
χωρίς
ασυμπόνετος
καγκελωτός
μετά
συμπονετικός

προ
ανόμημα
δικαιοπράγημα
μετά
ευνόμημα
αδικοπραγία

κρίμα
άνευ
αδικοπραγής
ευνόμημα
μετά
δικαιοπραγής

παρανόμημα
σακάτικος
τσαγκαλάκι
ευνόμημα
ασακάτευτος
αγγελουδάκι

λοκάρισμα
απεγκλωβισμός
ανάργαστος
ξεκλείδωμα
εγκλωβισμός
αργασμένος

πεζικό
πεζή
ακουλούριαστος
ιππικό
εφίππως
κουλουριασμένος

ακουβάριαστος
αδιασκέλιστος
έμμορφος
κουβαριασμένος
υπερβατός
άμορφος

αμφιελικτός
αδρασκέλιστος
φτηνιάρικος
ακουλούριαστος
υπερβατός
εντυπωσιακός

συσπειρωμένος
αμάζωχτος
καρακιτσαριό
ακουβάριαστος
συναθροισμένος
σικάτοι

φτηνιάρης
μαστοφόρος
κουρέκλω
μεγαλοπρεπής
άμαστος
καλότροπη

ψιλοαλεσμένος
κτηματίτης
ξυλοφορτωμένος
χοντροαλεσμένος
μικροκτηματίας
αξυλοκόπητος

έμφορτος
θεοπιστία
κατάμακρα
αφόρτωτος
αθεΐα
έγγιστα

ήξεις
μασκάρωμα
μούτρο
ξεκλικάρω
αφήξεις
ξεμασκάρωμα
χρηστοήθης
κλικάρω

ξεφωνητό
παράκουος
ανεπίστρεπτος
αιδημόνως
επιδοκιμασία
υπάκουος
ανταποδοτικός
ξεδιάντροπα

θεόδεκτος
ονειρεμένος
αίσθηση
ευρύπρωκτος
θεόπεμπτος
απαίσιος
αναισθησία
στενόπρωκτος

όνειρο
καμπυλωτός
απομονωμένος
βαθύτητα
οντότητα
ακύρτωτος
συγχρωτισμένος
αβάθεια

μπακαλοκουβέντες
ξεκομμένος
σκιντάω
πολυπολιτισμικότητα
σπουδαιολογήματα
συγχρωτισμένος
καλοπιάνω
μονοπολιτισμικότητα

απήμων
κουλάντρισμα
καπριτσιόζος
ιδιοπροσώπως
κακόπαθος
ακουμανταρισιά
απεισμάτωτος
επιτροπικώς


πεισματάρης
τουρτουριάρης
μπάζωμα
Θεολατρεία
απεισμάτωτος
ατρεμούλιαστος
ξεμπάζωμα
σατανολατρεία


Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(27-8-2015)