ประกาศ ผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 71


===========================================================================================================
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่แผนกสอบไล่อีกครั้งหนึ่ง ไม่สามารถถือเป็นที่ยุติว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมดได้
===========================================================================================================

>> ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่ยื่นภายในกำหนดอาจเสียสิทธิในการสอบปากเปล่า

>> รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าจะประกาศภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

>> กำหนดสอบปากเปล่าในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  (รายละเอียดตามประกาศการขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า และการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 71)

>> วันขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าต้องนำรูปถ่ายสวมครุยเนติบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ มาพร้อมการชำระเงินค่าหนังสือรับรอง 50 บาท ณ แผนกประเมินผล ชั้น 4

หากพบ คำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล ผิดให้ติดต่อแผนกประเมินผลโดยด่วน โทร. 0-2887-6835 
(เพราะจะใช้รายชื่อตามประกาศในการพิมพ์ประกาศนียบัตรต่อไป)
==============================================================================================
free hit counter