Software Package and Applicationคะแนนพิษณุโลกเมืองน่าอยู่

รายการที่ไม่แจ้งชื่อผู้นำเสนอ
ช่วยแจ้งด้วย เข้าไปแก้ไข และแจ้งผมทางเมล์ หรือแจ้งด้วยตนเอง

คะแนนอธิบายโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม captivate

 1. สัปดาห์ที่ 12 งานอธิบายโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม captivate 
  • ยกผลประโยชน์ให้ทุกคน ให้เต็มทุกคน จึงไม่ได้ลงคะแนนให้
 2. งานสัปดาห์ที่ 15 ข้อ 1
  • จะตรวจเฉพาะที่หน้าแรกมี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ เสนอ อ.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
  • กรุณาพิมพ์ชื่อ อาจารย์ให้ถูกต้อง บางคนพิมพ์ผิด ครั้งนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้ไปก่อน
 3. ที่ต้องมีชื่อผู้จัดทำเพราะ
  • งานเดียวกัน แต่ส่งเป็นหลายชื่อผู้ส่ง
  • ตรวจไปตรวจมา ก็ซ้ำๆเดิม 
  • จึงรวมงานสัปดาห์ที่ 12 ซึ่งถ้าทำงานสัปดาห์ที่ 15 ส่งได้ ก็แสดงว่าส่งงานสัปดาห์ที่่ 12 เรียบร้อยแล้ว
 4. งานสัปดาห์ที่ 15
  • จุดประสงค์ คือ ถ้านักศึกษาอธิบายการใช้โปรแกรมได้ ก็แสดงว่าใช้โปรแกรมนั้นได้
  • นักศึกษาเลือกโปรแกรมเอง
  • นักศึกษาเลือกชิ้นงานเอง
  • เป็นเหมือนข้อสอบที่นักศึกษาเลือกคำถามเอง ตอบคำถามเอง
  • เป็นข้อสอบให้นำกลับไปทำที่บ้าน มีเวลาให้ทำหลายวัน
  • แต่ หลายคน
   • เลือกคำถามไม่ดี
   • ตอบคำถามก็ไม่ชัดเจน
   • ไม่ทบทวน คำถาม คำตอบก่อนส่ง (ปรึกษา เพื่อนๆ หรือใครๆ ก็ได้)
  • และหลายคนก็ยังไม่ส่ง
  • คะแนนก็เป็นไปตามผลงาน
 5. ดูตัวอย่างงาน ที่เข้าตากรรมการ (ที่นี่)

ข่าวดี ข่าวด่วน

 1. งานที่ส่งไปที่เมล์ thep@psru.ac.th บัดนี้ harddisk ที่ server ได้เสียไปเรียบร้อยแล้ว
  • ให้ นศ. ดูคะแนน งานช่องใดที่เป็นการส่งเมล์แต่ยังไม่มีคะแนน ให้สำเนาส่งใหม่ไปที่ thep.rux@gmail.com
  • ไปที่เมล์ของ นศ. เลือกรายการจดหมายที่ส่ง แล้วเลือกส่งต่อ (Forward) ซึ่งจะมีวันที่ ที่ นศ.ได้ส่งงาน
  • ถ้าไม่มี รายละเอียด วันส่ง (ซึ่งเกิดจากการ forward) จะถือวันที่ส่งเมล์นั้นๆ ซึ่งจะถูกหักคะแนน
  • งานที่ต้องส่งใหม่ ทุกคน
   • งานในสัปดาห์ที่ 15 ข้อ 1
  • ส่งภายในวันที่ 23 ก.พ.2553
  • เมล์ที่ thep@psru.ac.th กลับมาแล้ว
  • จะตรวจงานให้เร็วที่สุด
  • ให้เตรียมสอบวิชาต่างๆให้ดีที่สุด
  • หลังจากสอบเสร็จ วันที่ 4 มี.ค.53 ค่อยว่ากันใหม่ วันเดียวเท่านั้น
 2. แนวข้อสอบ
  • ถาม: ออกยังไง
   • ต้วเลือก 4 ตัวเลือก
  • ถาม: คำตอบอยู่ตรงไหน
   • อยู่ในกระดาษคำตอบ อยู่ที่ว่าจะระบายถูกช่อง ถูกข้อหรือไม่
  • ถาม: ออกโปรแกรมอะไรบ้าง
   • word, power point, excel, access
  • ถาม: ช่วยเน้นๆข้อสอบให้ 2 ข้อ
   • รายการใดไม่มีในเมนู แก้ไข ก.... ข.... ค.... ง...
   • (รูปเครื่องมือ) ใช้ทำอะไร     ก.... ข.... ค.... ง...
 3. ช่วยบรรยายความรู้สึกการเรียนการสอนที่ผ่านมา (ที่นี่)   (สื่อสารถึงกัน)
 4. ประเมินการสอนออนไล์ของมหาวิทยาลัย (ที่นี่)
 5. ขอให้โชคดี (ได้ A) ในการสอบทุกคน


คะแนน

 • กิจกรรมในห้องเรียน งานส่งแต่ละสัปดาห์     40 คะแนน
 • site พิษณุโลกเมืองน่าอยู่                        10 คะแนน
 • พิมพ์สัมผัส                                           10 คะแนน
 • อธิบายการใช้โปรแกรม                           10 คะแนน
 • รายงาน (มีสารบัญ สารบัญรูป สารบัญตาราง เชิงอรรถ)  10 คะแนน
 • สอบปลายภาค                                      20 คะแนน


เก็บคะแนนพิมพ์สัมผัส

    ฝึกพิมพ์สัมผัส พร้อมเก็บคะแนน คลิกที่นี่

    ในแต่ละแบบฝึกที่เก็บคะแนน สามารถฝึกพิมพ์ และเก็บคะแนนได้เรื่อยๆ จะใช้คะแนนที่มากที่สุดของแต่ละแบบทดสอบ เพื่อเก็บเป็นคะแนน รวมกับคะแนนอื่นๆต่อไป (ดูคะแนนที่นี่)

    พยายามฝึกพิมพ์บ่อยๆ เพราะจะมีแบบฝึกรวม หลายแถวในคีย์บอร์ด เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 แบบฝึกพิมพ์

 เก็บคะแนนที่มากที่สุด วันสุดท้าย

ภาษาไทย 1-1, 1-2, 1-3, 1-4

 วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 2553

ภาษาไทย 2-1, 2-2, 2-3

 วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 2553

ภาษาไทย 3-1, 3-2, 3-3

 วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2553

ภาษาไทย 4-1, 4-2, 4-3

 วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 2553

ภาษาไทย 5-1, 5-2, 5-3

  วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2553

ภาษาไทย Test-1, Test-2

  วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2553
การเก็บคะแนนข้างต้น คะแนนที่ได้ คูณ 10 แล้วเก็บเป็นคะแนนเก็บ  
 
หลังจากวันที่กำหนด ยังสามารถฝึกพิมพ์ได้ แต่ไม่คิดคะแนน

การส่งเมล์

    ให้ส่งเมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก และควรตรวจดูเมล์ของตัวเองว่ามีการตีกลับ แจ้งว่าส่งไม่ได้ ฯลฯ หรือไม่
    สิ่งสำคัญ ควรตรวจดูความเรียบร้อย ก่อนส่งเสมอ


สัปดาห์#16 (8-12 ก.พ. 2553)

ส่ง
 1. รายงาน 1 ฉบับ ประกอบด้วย
  • เนื้อหาอะไรก็ได้
  • อย่างน้อย 3 บท บทละอย่างหน้า 3 หน้า
  • ในแต่ละบทมีหัวข้อใหญ่อย่างน้อย 3 หัวข้อ ห้วข้อย่อย 4-5 หัวข้อ
  • ตารางอย่างน้อย 3 ตาราง พร้อมคำอธิบายตาราง      (10 คะแนน)   
  • ภาพ อย่างน้อย 3 ภาพ    พร้อมคำอธิบายภาพ        (10 คะแนน)   
  • สารบัญ                                  (10 คะแนน)           
  • สารบัญตาราง                          (10 คะแนน)
  • สารบัญภาพ                            (10 คะแนน)
  • มีการอ้างอิงหมายเลขตาราง       (10 คะแนน)
  • มีการอ้างอิงหมายเลขภาพ          (10 คะแนน)
  • เชิงอรรถ อย่างน้อย 3 เชิงอรรถ   (10 คะแนน)
  • ดัชนี       อย่างน้อย 10 ดัชนี      (10 คะแนน)
  • หมายเลขหน้า ของหน้าสารบัญ หน้าสารบัญตาราง หน้าสารบัญภาพ เป็นเลขโรมัน วางอยู่ท้ายกระดาษ ตรงกลาง    (10 คะแนน)
  • หมายเลขหน้า ของหน้าเนื้อหา เริ่มตั้งแต่บทที่ 1 เป็นเลขอารบิค วางอยู่หัวกระดาษชิดขวา หน้าแรกของแต่ละบท ไม่มีเลขหน้า แต่นับรวมหน้า   (10 คะแนน)
  • ภาพรวมการทำรายงานที่ถูกต้อง  (10 คะแนน)    
  • หน้าปก ใช้กระดาษขาวธรรมดา
  • ไม่เน้นความสวยงามของรูปเล่ม
  • ไม่เน้นเนื้อหา แต่ภายในแต่ละบท ควรเป็นเนื้อหาเดียวกัน
  • เน้นความถูกต้องของรายงาน
 2. สอบพิมพ์สัมผัสในห้องเรียน ภาษาไทย test-1, test-2
  • ภาษาไทย test-1 คะแนนที่ได้ คูณ 50 เก็บเป็นคะแนนเก็บ
  • ภาษาไทย test-2 คะแนนที่ได้ คูณ 50 เก็บเป็นคะแนนเก็บ
  • สอบหลังจากวันที่เรียน หักวันละ 5 คะแนน เพราะถือว่าไ้้ด้ฝึกพิมพ์มากกว่าคนอื่นๆ
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน ไม่มีคะแนนให้
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน
สัปดาห์#15 (1-5 ก.พ. 2553)

 • ศึกษาการทำรายงาน (สร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง การทำิเชิงอรรถ การทำดัชนี ฯลฯ) ได้ที่ psru หรือที่ google site
ส่ง
 1. ไฟล์อธิบายโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Captivate 
  • หน้าแรก ประกอบด้วย
   • ชื่อเรื่องที่จะอธิบาย
   • ชื่อผู้จัดทำ
   • เสนอ อ.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
  • อธิบายการใช้โปรแกรม ตามที่ได้นำเสนออาจารย์
  • ส่งไฟล์พร้อมแสดง (*.swf)
 2. สมุดจด การทำรายงาน ดัง link ข้างต้น 
  • การสร้างสารบัญภาพ           (10 คะแนน)
  • การสร้างสารบัญตาราง         (10 คะแนน)
  • การทำิเชิงอรรถ                  (10 คะแนน)
  • การทำดัชนี                       (10 คะแนน)
  • มีรายละเอียดที่อ่านแล้วรู้เรื่อง
  • อ่านแล้วเข้าใจว่าจะทำอะไร
  • พอจะทำตามที่จดได้
 3. ไฟล์รายงาน ทำตามสไลด์ (40 คะแนน)
  • ส่ง ไฟล์ *.doc  เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน ไม่มีคะแนนให้
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนนสัปดาห์#14 (25-29 ม.ค. 2553)

 • ศึกษาการทำรายงาน (สร้างสารบัญ กำหนดลักษณะอักษร ฯลฯ) ได้ที่ psru หรือที่ google site
 • present พิษณุโลกเมืองน่าอยู่ (ต่อ)
ส่ง
 1. สมุดจด การทำรายงาน ดัง link ข้างต้น 
  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ        (10 คะแนน)
  • การกำหนดลักษณะอักษร   (10 คะแนน)
  • การสร้างสารบัญ               (10 คะแนน)
  • การลำดับหมายเลข           (10 คะแนน)
  • มีรายละเอียดที่อ่านแล้วรู้เรื่อง
  • อ่านแล้วเข้าใจว่าจะทำอะไร
  • พอจะทำตามที่จดได้
 2. ไฟล์รายงาน ทำตามสไลด์ (40 คะแนน)
  • เพิ่ม กำหนดลักษณะ หัวเรื่อง 3
1.2.1) ศึกษาการทำงานขององค์กร
1.2.2) ศึกษาการทำงานของโปรแกรม
  • ส่ง ไฟล์ *.doc  เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน ไม่มีคะแนนให้
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนนสัปดาห์#13 (18-22 ม.ค. 2553)

 • สืบเนื่องจาก งาน "พิษณุโลกเมืองน่าอยู่" พื้นที่ถูกใช้เต็ม 100 MB หลายคนต้องศึกษาการแสดงรูปโดยวิธีนำรูปไปไว้ที่ http://picasaweb.google.com/ จึงอนุญาตให้ทำงาน "พิษณุโลกเมืองน่าอยู่" ได้จนถึงวันที่ 17 ม.ค.2553
 • สืบเนื่องจาก คะแนนอธิบายการใช้โปรแกรม 10 คะแนน (เทียบเท่าคะแนนสอบกลางภาค) โดยจะให้ใช้โปรแกรม Adobe Captivate ในการอธิบาย
แบ่งเป็นคะแนนย่อยคือ
 • โครงร่างคำอธิบายการใช้โปรแกรม 10 คะแนน (โปรแกรมอะไรก็ได้ อธิบายการสร้างงาน 1 งาน)
 • ฯลฯ

    สัปดาห์ที่ 13 ส่ง

 1. สมุดจด โครงร่างคำอธิบายการใช้โปรแกรม (10 คะแนน)
  • โปรแกรมอะไรก็ได้ การใช้โปรแกรมแบบได้ชิ้นงาน ไม่สั้น ไม่ยาวจนเกินไป
  • มีรายละเอียดที่อ่านแล้วรู้เรื่อง
  • อ่านแล้วเข้าใจว่าจะทำอะไร
 2. นำเสนอ "พิษณุโลกเมืองน่าอยู่" ในหัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือใดๆ ตามที่ได้ทำ site ส่ง หน้าห้องเรียน
  • ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน
  • เบื้องหลังการถ่ายทำ สร้าง site เช่นไปสถานที่จริงวันไหน บรรยากาศจริงๆ เป็นอย่างไร ฯลฯ
  • ซักถาม-ตอบคำถามเพิ่มเติม
  • 5-10 นาที
  • ไม่นำเสนอก็ได้ ถ้าคิดว่าได้อธิบายใน site ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน)
  • นำเสนอภายในชั้นเรียนเท่านั้น ไม่รับนำเสนอหลังจาก ชั่วโมงเรียน ในสัปดาห์ที่ 13 นี้

    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าไม่รับ


สัปดาห์#12 (11-15 ม.ค. 2553)

    ใช้โปรแกรม Adobe Captivate

    ศึกษาการจำลองการใช้โปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ได้ที่ psru  หรือที่ google site

ส่ง
 1. สมุดจด การจำลองการใช้โปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ดัง link ข้างต้น  (10 คะแนน)
  • มีรายละเอียดที่อ่านแล้วรู้เรื่อง
  • อ่านแล้วเข้าใจว่าจะทำอะไร
  • พอจะทำตามที่จดได้
 2. จำลองวิธีการใช้โปรแกรม มา 1 วิธี (30 คะแนน)
  • การใช้โปรแกรมอะไรก็ได้
  • หรือขั้นตอนการใช้โปรแกรมทำ ออกแบบ สร้างใดๆ
  • ส่ง ไฟล์สไลด์ที่สำเร็จพร้อมแสดง  เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน ไม่มีคะแนนให้
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน

สัปดาห์#9 (21-25 ธ.ค.2552) สัปดาห์#10 - #11 (28 ธ.ค.2552 - 8 ม.ค. 2553)   

 • สอนการสร้าง Page และ การแทรกแผนที่ ที่ psru หรือ google site
 • site พิษณุโลกเมืองน่าอยู่ http://sites.google.com/site/phitsanuloksite/
 • เนื่องจากพื้นที่ที่แชร์ไว้ google ให้ 100 MB ตอนนี้เกือบเต็มแล้ว ให้นำรูปไปไว้ที่ url อื่นๆ แล้วค่อยเรียกนำมาแสดงที่ พิษณุโลกเมืองน่าอยู่
 • หรือที่ http://picasaweb.google.com/ เป็นพื้นที่เก็บรูปให้กับผู้ที่มี gmail.com
 • ใครที่ upload รูปภาพไว้ แล้วไม่ได้ใช้ ช่วยลบหน่อยก็ดีครับ เพราะหลายคนยังไม่ได้ทำ พื้้นที่ 100 MB ที่ google ให้จะได้ใช้เก็บข้อความ ส่วนรูปก็ให้เก็บที่ http://picasaweb.google.com/ หรือที่อื่นๆ
 • แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดบ้านเกิดของนักศึกษา มา 1 สถานที่
 • ห้ามซ้ำกัน
 • ถ่ายรูปสถานที่จริง 3-4 รูปประกอบ (ไม่จำเป็นต้องซื้อกล้อง ขอยืมเพื่อนๆได้) (30 คะแนน)
 • บทสัมภาษณ์ เจ้าของร้าน หรือผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 2 ท่าน (20x2=40 คะแนน+ภาพประกอบ 10 คะแนน)
 • มีสถานที่จริง เพราะจะต้องระบุโดยใช้ G-Map (10 คะแนน)
 • ฯลฯ ตามความคิดสร้างสรรของนักศึกษา  (30 คะแนน)
 • รวมคะแนนดิบ 120 คะแนน คิดเป็นคะแนนเก็บ 10 คะแนน (แทนการสอบ midterm)
 • เพื่อให้เพื่อนๆดู อ่าน แล้วอยากไปเที่ยว ไปทานอาหาร ไปใช้บริการร้านค้านั้นๆบ้าง
 • เป็นความคิดสร้างสรรของนักศึกษา ฉะนั้นถ้าพบข้อความใด รูปใด มีอยู่แล้วใน web อื่นๆ จะไม่มีคะแนนให้
 • สร้างเป็น site โดยจะ แชร์ site ให้ทาง G-Mail
 • ใครไม่มี G-Mail รีบสมัคร และแจ้งโดยด่วน
 • อย่าลืมแจ้งชื่อ รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียนด้วย
แจ้งให้ทราบก่อน เพื่อจะได้เตรียมตัว ก่อนฉลองปีใหม่ :)
ส่งภายในวันที่ 10 ม.ค.2553
23-25 ธ.ค. 2552 ไม่มีเรียน
30 ธ.ค. 2552, 6-8 ม.ค. 2553 ไม่มีเรียน

สัปดาห์#8 (14-18 ธ.ค.2552)

ศึกษาการใช้สูตร Lookup ใน MS-Excel ได้ที่ psru  หรือที่ google site

   
ส่ง

 1. สมุดจด การใช้สูตร Lookup ใน MS-Excel  ดัง link ข้างต้น  (10 คะแนน)
 2. กรอกคะแนน แบบฝึกพิมพ์สัมผัส (30 คะแนน)
  • ไฟล์คะแนน คลิกที่นี่ (ไม่ต้องสนใจคะแนนในไฟล์คะแนนนี้ เพราะเป็นเพียงไฟล์ตัวอย่าง) หรือ ที่ psru
  • ไฟล์รายชื่อ คลิกที่นี่
  • กรอกคะแนน โดยใช้สูตร VLookUp() ให้กับทุกคน เฉพาะกลุ่มเรียนตัวเอง
  • ชื่อแรกของกลุ่มเรียน เปลี่ยนให้เป็นชื่อ รหัสของนักศึกษา ผู้ที่ส่งงาน
  • ส่งไฟล์ไปที่ thep@psru.ac.th
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน ไม่มีคะแนนให้ (คือได้ 0 คะแนน แม้ทำงานส่ง) ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งเสมอ
    ส่งภายในวันเรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน


สัปดาห์#7 (7-11 ธ.ค.2552)

ศึกษาการพิมพ์เอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ โดยใช้ GDoc ได้ที่ psru  หรือที่ google site

   
ส่ง
 1. สมุดจด ส่วนสำคัญหลักๆ ในการสร้างสารบัญแบบอัตโนมัติ ดัง link ข้างต้น  (10 คะแนน)
 2. ใช้ GDoc ออนไลน์ร่วมกัน คลิกที่นี่  (20 คะแนน)
  • พิมพ์แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว
  • พิมพ์แนะนำ  ร้านอาหาร
  • พิมพ์แนะนำ  ร้านค้า
  • พิมพ์แนะนำ โรงแรม
  • เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง เพียงอย่างเดียวมา 1 แห่ง พร้อมอธิบายรายละเอียด สาเหตุที่แนะนำ
  • ห้ามซ้ำกัน
  • อย่าลืมระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน ไว้ด้วย
  • พิมพ์-ลบ แก้ไข เฉพาะข้อความของตนเอง
 3. ใช้ Spreadsheet ออนไลน์ร่วมกัน คลิกที่นี่    (10 คะแนน)
  • มีรายชื่อ รหัสนักศึกษาไว้แล้ว
  • ตรวจดูให้ถูกต้อง
  • ป้อน เมล์ Gmail ของตัวเอง (ต้องมี)
  • ถ้าไม่มีจะต้องสมัคร เพราะจะไม่สามารถทำแบบปฏิบัติ (สร้าง webpage ร่วมกัน) ได้
  • ป้อนเบอร์โทรติดต่อ (ถ้ามี)
  • ป้อนภูมิลำเนา
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน หักอย่างละ 2 คะแนน
    ข้อ 3 ส่งภายในวันที่ 11 ธ.ค.52 ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน

    ข้อ 2 สำหรับผู้ที่ยังทำไม่ได้  จะแจ้ง link ทาง Gmail (แจ้ง 14 ธ.ค.) ส่งงานภายในวันที่ 18 ธ.ค.2552
    ข้อ 1
สมุดจด ส่งวันเรียน สัปดาห์ถัดไปได้
ช่วงนี้คงทำงานส่งไม่ได้ เพราะปิดการแชร์ไปแล้ว ใครที่กรอก Gmail ไว้ก็คงทำได้ ใครไม่ได้กรอก ก็รอพบกันในห้องเีรียนอีกครั้งหนึ่ง
ศุกร์ที่ 11 ธ.ค. อาจารย์ออกนิเทศน์ นักศึกษา

สัปดาห์#6 (30 พ.ย.-4 ธ.ค.2552)

ศึกษาการสร้างโปรแกรม โดยใช้ Delphi ได้ที่ psru  หรือที่ google site

   
ส่ง
 1. สมุดจด การสร้างโปรแกรม โดยใช้ Delphi ดัง link ข้างต้น  (10 คะแนน)
 2. สร้างโปรแกรม โดยใช้ Delphi                          
  • มีปุ่ม 4 ปุ่ม (Button) ที่หน้าปุ่ม แสดงข้อความ 
   • สีเขียว
   • สีแดง
   • สีเหลือง 
   • สี...  (สีอะไรก็ได้)
  • เมื่อกดปุ่มสีเหลือง พื้นฟอร์มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และที่ Title Bar แสดงข้อความ สีเหลือง (10 คะแนน)
  • เมื่อกดปุ่มสีแดง พื้นฟอร์มเปลี่ยนเป็นสีแดง และที่ Title Bar แสดงข้อความ สีแดง (10 คะแนน)
  • เมื่อกดปุ่มสีเขียว พื้นฟอร์มเปลี่ยนเป็นสีเขียว และแสดง ชื่อของนักศึกษา ต่อท้ายปุ่มสีเขียวนี้ (10 คะแนน)
  • เมื่อกดปุ่มสี.. พื้นฟอร์มเปลี่ยนเป็นสี.. (ตามที่กำหนดไว้บนชื่อปุ่ม) และแสดงรหัสของนักศึกษา ต่อท้ายปุ่มสี.. นี้ (10 คะแนน)
  • ส่งเฉพาะไฟล์ที่พร้อม run เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก
  • หมายเหตุ hotmail.com และ gmail.com ไม่รับแนบไฟล์ที่ *.exe ให้ zip ไฟล์ก่อน โดย คลิกขวาที่ไฟล์ เลือก zip
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน หักอย่างละ 2 คะแนน
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน
สัปดาห์#5 (23-27 พ.ย.2552)

ศึกษาการสร้าง google site ได้ที่ psru  หรือที่ google site

   
ส่ง
 1. สมุดจด การสร้าง google site ดัง link ข้างต้น  (0 คะแนน)
 2. การสร้าง google site ตามวิธีข้างต้น                           
  • เป็นเมล์ และไซต์ของนักศึกษาเอง
  • สร้างหน้าแรก เป็นการอธิบายภาพรวมของมหาวิทยาลัย (มีภาพประกอบอย่างน้อย 3 ภาพ)  (ภาพประกอบ 10 คะแนน คำอธิบาย 10 คะแนน)
  • หน้าที่ 2 อธิบายอาคารภายในมหาวิทยาลัย 1 อาคาร (มีภาพประกอบอย่างน้อย 3 ภาพ)     (ภาพประกอบ 10 คะแนน คำอธิบาย 10 คะแนน)
  • หน้าที่ 3 อธิบายบริเวณ วิว ทิวทัศน์ มุมไหนภายในมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ พร้อมให้เหตุผลและภาพประกอบอย่างน้อย 3 ภาพ (ภาพประกอบ 10 คะแนน คำอธิบาย 10 คะแนน)
  • เป็นการอธิบายความคิดเห็นส่วนตัว ฉะนั้นความคิดเห็นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แม้เลือกอาคาร เดียวกัน คำอธิบาย ภาพประกอบ ก็ไม่ควรเหมือนกัน
  • ส่ง url ของ site ข้างต้น เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน หักอย่างละ 2 คะแนน
    ส่งภายในวันที่ 27 พ.ย.2552  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน
สัปดาห์#4

ดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว Example2.swf
ศึกษาการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Flash ได้ที่ psru  หรือที่ google site
    download ผีเสื้อเพื่อฝึกปฏิบัติ ได้ที่  psru หรือที่ 
หรือรูปอื่นๆที่เหมาะสม
   ส่ง
 1. สมุดจด การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Flash ดัง link ข้างต้น  (0 คะแนน)
 2. สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Flash ตามวิธีข้างต้น                           
  • ชื่อของนักศึกษา
  • ใช้ Mask ค่อยๆแสดงชื่อ (20 คะแนน)
  • มีผีเสื้อ (หรือรูปอื่นๆ) เคลื่อนไหวตามเส้นทาง (Guide) (20 คะแนน)
  • การเคลื่อนไหวส่วน Mask และ Guide ดูเหมาะสม สวยงาม (10 คะแนน)
  • ส่ง (เฉพาะไฟล์ที่เป็นภาพพร้อมเคลื่อนไหว (*.swf)) เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th เป็นเมล์หลัก
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน หักอย่างละ 2 คะแนน
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน
สัปดาห์#3   

ศึกษาการสร้าง PivotTable ได้ที่ http://pibul2.psru.ac.th/~thep/spa/pivottable.swf
        หรือที่ http://sites.google.com/site/theprakwong/spa/pivottable.swf?attredirects=0
    download ข้อมูลเพื่อฝึกปฏิบัติ ได้ที่  http://spreadsheets.google.com/pub?key=tJC6Bz4k7tuEq2tSh9qLy_A&output=csv
        หรือที่ http://pibul2.psru.ac.th/~thep/spa/PivotTable_data.txt
   ส่ง
 1. สมุดจด การสร้าง PivotTable ดัง link ข้างต้น  10 คะแนน
 2. download ข้อมูลดัง link ข้างต้น                               
  • สร้างตารางแจกแจง คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน ในแต่ละแบบทดสอบ ของทุกวิชา (20 คะแนน)
  • สร้างตารางแจกแจง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน ในแต่ละแบบทดสอบ เฉพาะรหัสวิชา 4122202 (20 คะแนน)
  • ส่งเป็นไฟล์เดียวกัน แต่แยกชีท (คะแนนดิบ, คะแนนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน)
  • ส่ง เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th
    ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา กลุ่มเรียน หักอย่างละ 2 คะแนน
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน

    
    ภายในสัปดาห์นี้ กรุณาตอบแบบสอบถาม คลิกที่นี่
  • เพื่อทำรู้จัก Form ซึ่งสร้างจาก G-doc
  • นำข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยใช้ Pivot Table ในสัปดาห์ถัดไป

สัปดาห์#2

    ศึกษาการสร้าง สไลด์ต้นแบบ http://pibul2.psru.ac.th/~thep/spa/templatePowerPoint.swf 
        หรือที่  http://sites.google.com/site/theprakwong/spa/templatePowerPoint.swf?attredirects=0
    ส่ง
 1. สมุดจด การใส่ Background ใน Powerpoint ดัง link ข้างต้น  10 คะแนน
 2. สร้างสไลด์ เนื้อหา "ครอบครับของฉัน"                                20 คะแนน
  • มากกว่า 4 สไลด์
  • มี Background เป็นแบบที่สร้างใหม่ ตามวิธีในข้อ 1
  • มี รูป/ข้อความเคลื่อนไหว
  • ส่ง เมล์ไปที่ thep@psru.ac.th
    ส่งภายในวันที่เรียน  ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน


สัปดาห์#1

    แนะนำ web http://picasaweb.google.com/thep.rux
        http://w-line.spaces.live.com
    นศ. สมัคร gmail.com
        เพื่อ
สร้าง web site ส่วนตัว
            upload รูป
            สร้างเอกสาร online (doc, sheet, present)
Assignment #1 แนะนำตัว
    ชื่อ รหัส กลุ่ม ความคาดหวัง ความรู้ เนื้อหา เกรดที่ต้องการ
    ส่งเมล์ไปที่ thep@psru.ac.th
 

คะแนน

ċ
pthep ruxwong,
7 มี.ค. 2553 08:13
ċ
Contents.swf
(20462k)
pthep ruxwong,
17 ก.พ. 2553 20:29
ċ
Delphi.swf
(1324k)
pthep ruxwong,
29 พ.ย. 2552 22:23
ċ
pthep ruxwong,
14 พ.ย. 2552 10:55
ċ
GDoc.swf
(1168k)
pthep ruxwong,
4 ธ.ค. 2552 11:10
ċ
GMap.swf
(5893k)
pthep ruxwong,
22 ธ.ค. 2552 07:37
ċ
pthep ruxwong,
19 พ.ย. 2552 11:10
ċ
ImageURL.emf
(886k)
pthep ruxwong,
9 ม.ค. 2553 18:42
ą
pthep ruxwong,
9 ม.ค. 2553 18:47
ċ
LookUp.swf
(5634k)
pthep ruxwong,
13 ธ.ค. 2552 22:21
ċ
pthep ruxwong,
26 พ.ย. 2552 10:28
ċ
Typing.swf
(179k)
pthep ruxwong,
17 ก.พ. 2553 20:38
ą
pthep ruxwong,
31 ต.ค. 2552 11:33
ċ
pthep ruxwong,
23 ธ.ค. 2552 08:56
ċ
pthep ruxwong,
21 ก.พ. 2553 08:23
ċ
scoreTyping.txt
(23k)
pthep ruxwong,
13 ธ.ค. 2552 22:31
ċ
pthep ruxwong,
31 ต.ค. 2552 11:32
Ĉ
pthep ruxwong,
11 มี.ค. 2553 20:20
Comments