หลักสูตรวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาล

จุดมุ่งหมาย 

    1. เพื่อให้เด็กสามารถ ฟัง พูด ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย

    2. เพื่อให้เด็กรู้จัก อ่าน เขียน พยัญชนะไทยได้ รู้จักเปรียบเทียบตัวอักษรที่ต่างกัน

    3. เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในชีวิตจริง    

    4. เพื่อเตรียมพื้นฐานการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

เนื้อหาสาระสำคัญ

    -  ท่องจำและหัดเขียนตัวอักษร ก-ฮ 

    -  ท่องคำคล้องจองง่ายๆ

    -  หัดเขียนตามตัวอย่างคำง่ายๆ

    -  หัดอ่านสะกดคำเบื้องต้น

อุปกรณ์  อักษรพลาสติก / บัตรคำ / แบบฝึกหัดลีลามือ / แบบฝึกหัดคัดไทย / แบบอ่านภาษาไทย 

ระยะเวลา  วันจันทร์-อังคาร

การวัดและประเมินผล

    เด็กสามารถท่องจำและเขียนตัวอักษรได้ อ่านคำง่ายๆ ได้

ลิงค์น่าศึกษา

Comments